35
Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar 1 1. Comportamentul agentului consumator- modelul static - Recapitulare succintă a conceptelor teoretice. Aplicaţii - Ipotezele modelului static sunt : Pe piaţă există un consumator şi n bunuri Consumatorul nu poate influenţa preţurile bunurilor vândute şi nici venitul obţinut (preţurile şi venitul sunt exogene) Optimizarea se face pe un singur orizont de timp (o singură perioadă) Agentul consumator are obiective bine stabilite: maximizare utilităţii în condiţiile unui venit dat sau minimizarea cheltuielilor în condiţiile unui prag de utilitate prestabilit ce determină un anumit program (o anumită structură) de consum Agentul consumator este raţional Agentul consumator este solvabil Bunurile ce fac obiectul alegerii sunt infinit divizibile Relaţia dintre cantităţile de bunuri consumate şi utilitatea obţinută de consumator este dată de o anumită funcţie de utilitate. Funcţia de utilitate este definită astfel: + n U : , ) , , , ( 2 1 n q q q U U K = , unde i q reprezintă cantitatea consumată din bunul i. Proprietăţile funcţiilor de utilitate: 1. Continue 1 , crescătoare – utilitatea creşte pe măsură ce consumul creşte 2 2. Derivabile de ordinul 2 3. Funcţii concave (Matricea hessiană este negativ definită) – fiecare unitate consumată dintr-un anumit bun aduce o utilitate marginală mai mică decât unitatea precedentă 2 2 2 1 1 1 2 1 11 12 1 2 2 2 21 22 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... n n n n n n nn n n n n U U U q q q q q q U U U U U U U U U H q q q q q q U U U U U U q q q q q q = = Pentru ca matricea hessiană să fie negativ definită minorii trebuie să fie alternativ negativi şi pozitivi: 1 Deoarece bunurile consumate sunt infinit divizibile, utilitatea poate fi considerată o funcţie continuă în cantităţile consumate 2 În ipoteza în care agentul este raţional, el nu mai consumă un bun dacă acesta nu-i aduce o utilitate pozitivă

Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

1

1. Comportamentul agentului consumator- modelul static - Recapitulare succintă a conceptelor teoretice. Aplicaţii -

Ipotezele modelului static sunt :

Pe piaţă există un consumator şi n bunuri Consumatorul nu poate influenţa preţurile bunurilor vândute şi nici venitul obţinut

(preţurile şi venitul sunt exogene) Optimizarea se face pe un singur orizont de timp (o singură perioadă) Agentul consumator are obiective bine stabilite:

maximizare utilităţii în condiţiile unui venit dat sau minimizarea cheltuielilor în condiţiile unui prag de utilitate prestabilit ce

determină un anumit program (o anumită structură) de consum Agentul consumator este raţional Agentul consumator este solvabil Bunurile ce fac obiectul alegerii sunt infinit divizibile

Relaţia dintre cantităţile de bunuri consumate şi utilitatea obţinută de consumator este dată de o anumită funcţie de utilitate. Funcţia de utilitate este definită astfel:

ℜ→ℜ+nU : , ),,,( 21 nqqqUU K= , unde iq reprezintă cantitatea consumată din bunul i.

Proprietăţile funcţiilor de utilitate:

1. Continue1, crescătoare – utilitatea creşte pe măsură ce consumul creşte2 2. Derivabile de ordinul 2 3. Funcţii concave (Matricea hessiană este negativ definită) – fiecare unitate

consumată dintr-un anumit bun aduce o utilitate marginală mai mică decât unitatea precedentă

2 2 2

1 1 1 2 111 12 12 2 2

21 22 22 1 2 2 2

1 22 2 2

1 2

........

.... ........ .... .... ....

.... .... .... ........

....

nn

nn

n n nn

n n n n

U U Uq q q q q q

U U UU U U U U U

H q q q q q q

U U UU U U

q q q q q q

⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

Pentru ca matricea hessiană să fie negativ definită minorii trebuie să fie alternativ negativi şi pozitivi:

1 Deoarece bunurile consumate sunt infinit divizibile, utilitatea poate fi considerată o funcţie continuă în cantităţile consumate 2 În ipoteza în care agentul este raţional, el nu mai consumă un bun dacă acesta nu-i aduce o utilitate pozitivă

Page 2: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

2

( )11 1

1

...1 ... ... ... 0

...

ii

i ii

U U

U U− >×

1.1. Rezolvarea problemei de optim pe caz general Problema consumatorului: Consumatorul doreşte i) să îşi maximizeze utilitatea generată de consumarea setului de bunuri ),,,( 21 nqqq K , fără a depăşi însă venitul pe care îl are la dispoziţie V. Rezultatul rezolvării problemei consumatorului: consumatorul determină ce cantitate să consume din fiecare bun de pe piaţă (adică determină funcţia sa de cerere pentru fiecare bun în parte) şi utilitatea maximă pe care o poate obţine. A. Formularea matematică a problemei: Problema consumatorului este o problemă de optimizare cu o restricţie care se rezolvă prin metoda Kuhn-Tucker. Prima etapă a acestei metode este construirea funcţiei de tip Lagrange. B. Construirea Lagrangeanului: asigură transformarea problemei de maximizare cu o restricţie ce avea n parametrii într-o problemă de maximizare fără restricţii dar cu n+1 parametrii.

( ) ( )1

1 2 , , ,ceea ce dorim sa optimizam restrictia

, ,....., maxn

n i i q qL U q q q p q V L

λλ= − × − ⇒∑

K1442443 1442443

După construirea Lagrangeanului, condiţiile de optim se obţin prin egalarea primei derivate a acesteia cu 03:

3 Punctele în care prima derivată a unei funcţii se anulează sunt puncte critice. Dacă a doua derivată a funcţiei calculată în punctul critic e pozitivă, punctul e un punct de minim; dacă a doua derivată e zero, este punct de inflexiune, iar dacă a doua derivată este negativă, punctul e punct de maxim.

( )1, ,

1 2max , ,.....,n

nq q

i i

U q q q

p q V

⎧⎪⎨

× ≤⎪⎩ ∑K

Page 3: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

3

111

222 1 2

1 2

0 0

0 0

.... (1).... ....0 0

0 (2)0

n

n

nnn

i i

L U pq qL U UU Upq q qq q

p p pL U pq qL p q V

λ

λ

λ

λ

λ

∂⎧ ∂⎧=⎪ − =∂ ⎪ ∂⎪ ⎪∂⎪ ∂⎪= ∂∂ ∂⎪ − =∂ ⎪⎪ ∂ ∂∂ ∂⎪ ⎪⇒ ⇒ = = = =⎨ ⎨⎪ ⎪∂⎪ ⎪ ∂= − =∂⎪ ⎪ ∂⎪ ⎪∂⎪ ⎪ × − == ⎩⎪ ∂⎩

Folosind egalitatea (1), se substituie toate cantităţile q2, …, qn în funcţie de q1 în relaţia (2). Din relaţia (2) se obţine o formulă pentru q1 în funcţie de preţuri şi de venit. Având relaţia pentru q1 se foloseşte din nou egalitatea (1) pentru a obţine formule pentru toate cantităţile:

( )( )

( )

*1 1 1 2

*2 2 1 2

*1 2

, ,..., ,

, ,..., ,..., ,..., ,

n

n

n n n

q f p p p V

q f p p p V

q f p p p V

⎧ =⎪

=⎪⎨⎪⎪ =⎩

Aceste funcţii de cerere sunt de tip Marshall, sau funcţii de cerere necompensate. Înlocuind aceste cantităţile optime obţinute mai sus în funcţia de utilitate vom determina utilitatea maximă pe care o poate obţine consumatorul în condiţiile venitului curent pe care îl obţine şi în condiţiile preţurilor actuale de pe piaţă. ( )

( ) ( ) ( )( ) ( )

* * *1 2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2

, ,.....,

, ,..., , , , ,..., , ,..., , ,..., , , ,..., ,

n

n n n n n

U q q q

U f p p p V f p p p V f p p p V Z p p p V

=

= =

Această utilitate maximă ce se poate obţine se numeşte şi funcţie de utilitate indirectă şi se notează cu Z. Proprietăţile funcţiei de utilitate indirectă - Z

1. este o funcţie descrescătoare în raport cu p este o funcţie crescătoare în raport cu V

2. este o funcţie omogenă de grad 0 în raport cu p şi V 3. este o funcţie continuă

Page 4: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

4

1.2. Concepte şi definiţii uzuale a. Elasticitatea unei funcţii faţă de o variabilă Mod de calcul:

/ :i j

i if x

j j

f fEx xΔ

. Pentru modificări foarte mici ale variabilei, adică 0jxΔ → , raportul

i

j

fxΔΔ

poate fi aproximat cu derivara funcţiei if faţă de variabila ix adică elasticitatea

devine egală cu: ( ) ( )1 2 1 2

/

, ,..., ,..., , ,..., ,...,:

i j

i j n i j nf x

j j

f x x x x f x x x xE

x x∂

=∂

(3)

Elasticitatea măsoară variaţia relativă a funcţiei f la o variaţie relativă a variabilei x. Considerând că f o funcţie de cerere, există mai multe tipuri de elasticităţi : Elasticitatea cererii faţă de preţ – directă

( ) ( ), 1 1,/E f pi i∈ −∞ − +∞U Bunuri cu cerere elastică (elasticitatea negativă – bunuri

normale; pozitivă – bunuri Giffen) }{ 1,1/E f pi i

∈ − Bunuri cu elasticitate unitară

( )1,1/E f pi i∈ − Bunuri cu cerere inelastică

Elasticitatea cererii faţă de preţ – încrucişată Bunuri substituibile Bunuri complementare Elasticitatea cererii faţă de venit Bunuri inferioare Bunuri normale Bunuri superioare

00

00

//

//

<<

>>

ijji

ijji

pfpf

pfpf

EsiE

EsiE

( )( )

( )+∞∈

∞−∈

,1

1,0

0,

/

/

/

Vf

Vf

Vf

i

i

i

E

E

E

Page 5: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

5

b. Rata marginală de substituţie

j

i

i

jji

qUqU

dqdq

RMS

∂∂∂∂

−==/ (4)

Rata marginală de substituţie reprezintă cantitatea din bunul i necesară substituirii unei unităţi din bunul j astfel încât utilitatea să rămână constantă. Demonstraţie pentru formula (4) - Aplicând diferenţiala totală asupra funcţiei de utilitate obţinem :

( )1 2 11

, ,..., ... ... ...n i j ni j n

U U U UdU q q q dq dq dq dqq q q q∂ ∂ ∂ ∂

= + + + + + +∂ ∂ ∂ ∂

Deoarece doar cantităţile i şi j se modifică, avem :

0 0 ... 0 ... 0 ... 0 0 j ii j

i j i

j

Udq qU Udq dq Uq q dq

q

∂∂∂ ∂

+ + + + + + + + + = ⇒ = −∂∂ ∂∂

c. Funcţii omogene de grad n O funcţie este omogenă de grad n dacă : ( ) ( )1 2 1 2, ,...., , , ,...., ,n

n nf ap ap ap aV a f p p p V= Dacă este omogenă de grad n, se verifică următoarea relaţie :

( )1 2 1 21 2

... , ,...., ,n nn

f f f fp p p V nf p p p Vp p p V∂ ∂ ∂ ∂

+ + + + =∂ ∂ ∂ ∂

(relaţia lui Euler)

Împărţind întreaga relaţie cu f obţinem :

1 2

1 2/ / / /

1 2

... ... (5)n

nf p f p f p f V

n

ff f fpp p V n E E E E nf f f f

p p p V

∂∂ ∂ ∂∂∂ ∂ ∂+ + + + = ⇒ + + + + =

Funcţiile de cerere sunt omogene de gradul 0 în p şi V (unde p este vectorul preţurilor: p = (p1, p2, …, pn). Ca urmare, relaţia (5) se rescrie ca:

0... //// 21=++++ Vfpfpfpf EEEE

n. Dacă preţurile şi veniturile se modifică

în aceeaşi măsură, programul de consum rămâne neschimbat, ceea ce înseamnă că agenţii consumatori nu au iluzie monetară.

Page 6: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

6

d. Semnificaţia economică a lui λ Aplicând diferenţiala totală asupra funcţiei de utilitate dar şi asupra restricţiei de buget obţinem :

( )1 2 1 21 2

, ,..., ...n nn

U U UdU q q q dq dq dqq q q∂ ∂ ∂

= + + +∂ ∂ ∂

(6)

i ip dq dV× =∑ (7) Se folosesc rezultatele derivării Lagrangeanului

11

22

...

nn

U pqU pq

U pq

λ

λ

λ

∂⎧ =⎪∂⎪∂⎪

=⎪∂⎨⎪⎪∂⎪ =⎪∂⎩

care se introduc în (3). Se observă că, în urma substituţiei, diferenţiala totală a funcţiei de utilitate egalează dV – din (4) – iar relaţia (3) se poate rescrie astfel:

(8)

⇒ λ reprezintă utilitatea marginală a venitului (creşterea utilităţii la o creştere cu o unitate a venitului). e. Tipuri de funcţii de utilitate

Cobb – Douglas (1928, propusă de Wicksell4) CES (Constant Elasticity of Substitution). (Arrow, Chenery, Minhas, and Solow, 1961) De obicei a + b = 1.

Bernoulli (sec. XVII – XVIII)

4 Efectul Matei (propus de Stephen Stigler şi Robert Merton): multe din invenţiile sau rezultatele matematice celebre ce poartă numele celui ce le-a inventat/obţinut oficial au fost, de fapt, inventate sau obţinute de o altă persoană (după citatul biblic: „Căci cei ce au vor primi în abundenţă, iar celui ce nu are i se va lua şi ceea ce a avut” – Matei XXV:29 – sursa: Wikipedia)

( )

( ) ( )

( )

( )⎪⎩

⎪⎨⎧

==

≠−

=

+=

=

−−−

1),ln(

1,1

,

,

1

/12121

2121

α

αα

α

ααα

βα

CCU

CCU

bqaqqqU

qqqqU

( ) ( )dVdUdqpqqqdU iin =⇒×= ∑ λλ,...,, 21

Page 7: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

7

1.3. Rezolvarea problemei duale de optim pe caz general

a. Formularea matematică a problemei duale: Consumatorul doreşte să îşi minimizeze cheltuielile generate de cumpărarea setului de bunuri ),,,( 21 nqqq K în condiţiile obţinerii unei utilităţi cel puţin egale cu o utilitate considerată ţintă u. Problema de optim se rezolvă tot prin metoda Kuhn-Tucker, iar prima etapă constă tot în construirea funcţiei de tip Lagrange:

( )( )1 2, ,.....,i i nL p q U q q q uλ= × − −∑ După construirea Lagrangeanului condiţiile de optim se scriu astfel :

( )

111

222 1 2

1 2

1 2

0 0

0 01........ ....

0 0

, ,....., 00

n

n

nnn

n

L Upq qL U UU Upq q qq q

p p pL Upq qL U q q q u

λ

λ

λ

λ

λ

∂⎧ ∂⎧=⎪ − =∂ ⎪ ∂⎪ ⎪∂⎪ ∂⎪= ∂∂ ∂⎪ − =∂ ⎪⎪ ∂ ∂∂ ∂⎪ ⎪⇒ ⇒ = = = =⎨ ⎨⎪ ⎪∂⎪ ⎪ ∂= − =∂⎪ ⎪ ∂⎪ ⎪∂⎪ ⎪ − == ⎩⎪ ∂⎩

După obţinerea relaţiilor între cantităţi, acestea se introduc în ultima ecuaţie obţinându-se cantităţile q1,q2,...,qn doar funcţie de preţuri şi utilitate.

( )( )

( )

*1 1 1 2

*2 2 1 2

*1 2

, ,..., ,

, ,..., ,..., ,..., ,

n

n

n n n

q h p p p u

q h p p p u

q h p p p u

⎧ =⎪

=⎪⎨⎪⎪ =⎩

Aceste funcţii de cerere sunt de tip Hicks, sau funcţii de cerere compensate. Înlocuind cantităţile optime consumate în funcţia de cheltuieli se obţine nivelul minim al cheltuielilor care poate fi obţinut în condiţiile obţinerii unei utilităţi egale cu u şi în condiţiile preţurilor existente pe piaţă.

( ) ( )*1 2 1 2

1 1, ,..., , , ,..., ,

n n

i i i i n ni i

p q p h p p p u e p p p u= =

× = × =∑ ∑

- e se numeşte funcţia de cheltuieli minime.

( )

1

1 2

, ,

, ,.....,min

n

n

i iq q

U q q q up q

⎧ ≥⎪⎨ ×⎪⎩ ∑

K

Page 8: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

8

Proprietăţile funcţiei e 1. este o funcţie crescătoare în raport cu p 2. este o funcţie omogenă de grad 1 în raport cu p 3. este o funcţie continuă

1.4. Legătura dintre problema consumatorului şi duala sa - Relaţii fundamentale

a. Lema lui Shephard (1953)5: Între funcţia e şi funcţiile de cerere de tip Hicks există următoarea relaţie.

( ) ( )1 21 2

, ,..., ,, ,..., , n

i ni

e p p p uh p p p u

p∂

=∂

b. Relaţii între funcţiile Z şi e Între funcţiile Z şi e există următoarele relaţii :

( )( ), ,Z p e p u u= (1.4.b.1) utilitatea maximă ce poate fi obţinută cu costuri minime este chiar pragul minim de utilitate ales

( )( ), ,e p Z p V V= (1.4.b.2) cheltuielile minime necesare pentru a obţine utilitatea maximă posibil a fi obţinută reprezintă întreg venitul disponibil ( ) ( )( ), , ,i if p V h p Z p V= (1.4.b.3) cerea de tip Marshall (f) este egală cu cererea de

tip Hicks (h) în condiţiile în care utilitatea căutată este cea maximă posibilă ( ) ( )( ), , ,i ih p u f p e p u= (1.4.b.4) cererea de tip Hicks este egală cu cererea de tip

Marshall în condiţiile efectuării unor cheltuieli minime

( )1 2unde , ,..., np p p p= este vectorul de preţuri b. Identitatea lui Roy Identitatea lui Roy face legătura între cerere, utilitatea optimă, preţ şi venit.

( )

( )

( )

,senzitivitatea utilitatii optime in raport cu pretul

,, senzitivitatea utilitatii optime in raport cu venituli

i

Z p Vpf p V

Z p VV

∂→∂

= −∂ →

5 Folosită deja de Hicks (1939) şi Samuleson (1947)

Page 9: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

9

Demonstraţie: ( ) ( )( )( ) ( ) ( )

1 1

, ,

, ,,(9)

n nj j

jj ji j i i

Z p V U f p V

f p V f p VZ p V U pp q p p

λ= =

=

∂ ∂∂ ∂= × = × ×

∂ ∂ ∂ ∂∑ ∑

Relaţia de buget se rescrie în funcţie de fj

( )1 1

,n n

j j j jj j

p q V p f p V V= =

= ⇒ =∑ ∑

Derivând ambii membri în funcţie de pi se obţine:

( ) ( ) ( ) ( )1 1

, ,, 0 , (10)

n nj j

i j j ij ji i

f p V f p Vf p V p p f p V

p p= =

∂ ∂+ = ⇒ = −

∂ ∂∑ ∑

Înlocuind (10) în (9) se ajunge la :

( ) ( ),, (11)i

i

Z p Vf p V

∂= −

Derivând în funcţie de V: ( ) ( )( )( ) ( ) ( )

1 1

, ,

, ,,(12)

n nj j

jj jj

Z p V U f p V

f p V f p VZ p V U pV q V V

λ= =

=

∂ ∂∂ ∂= × = × ×

∂ ∂ ∂ ∂∑ ∑

şi derivând relaţia de buget în funcţie de V se obţine:

( )1

,1 (13)

nj

jj

f p Vp

V=

∂=

∂∑

Înlocuind (13) în (12) se ajunge la :

( ),(14)

Z p VV

λ∂

=∂

Împărţind (11) la (14) se obţine identitatea lui Roy:

( )

( )

( )

,

,,i

i

Z p Vpf p V

Z p VV

∂∂

= −∂

Page 10: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

10

c. Ecuaţia lui Slutsky Ecuaţia lui Slutsky descompune efectul modificării preţurilor asupra cererii pe două componente : efectul de venit şi efectul de substituţie. Pentru clarificare să presupunem că preţul bunului 1 creşte. Cum reacţionează consumatorul? i) îşi reduce consumul din bunul 1, dar pentru a păstra acelaşi nivel de utilitate îşi măreşte consumul dintr-un alt bun – efect de substituţie. ii)

( ) ( )( ) ( ) ( ), ,, ,

,jj ji

i i

h p Z p Vf p V f p Vf p V

p p V∂∂ ∂

= − ×∂ ∂ ∂

Demonstraţie: În relaţia (1.4.b.4)

( ) ( )( ), , ,j jh p u f p e p u= se derivează ambii termeni funcţie de pi :

( ) ( ) ( ) ( ), , , ,j j j

i i i

h p u f p V f p V e p Vp p V p

∂ ∂ ∂ ∂= + ×

∂ ∂ ∂ ∂

Folosind lema lui Shephard pentru ( ),

i

e p Vp

∂∂

şi trecând termenul în membrul stâng, se

obţine ecuaţia lui Slutsky: ( ) ( )( ) ( ) ( )

, ,, ,,jj j

ii i

h p Z p Vf p V f p Vf p V

p p V∂∂ ∂

= − ×∂ ∂ ∂

Efect de venit

Efect de substituţie Efectul

preţului asupra cererii

Page 11: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

11

1.5. Aplicaţii

şi restricţia bugetară i ip q V× =∑ 1. Fie funcţia de utilitate Cerinţe:

a) verificaţi proprietăţile funcţiei de utilitate b) găsiţi funcţiile de cerere de tip Marshall c) verificaţi dacă acestea sunt omogene de grad 0 în preţuri şi venituri d) calculaţi elasticităţile în funcţie de preţ şi venit e) verificaţi proprietăţile funcţiilor omogene

Rezolvare: a) Faptul că funcţia U este continuă este evident. Mai trebuie să punem condiţia ca funcţia U să fie crescătoare şi concavă. Funcţia U este crescătoare dacă derivatele parţiale ale funcţiei sunt pozitive

000 12

11

1

≥⇔≥⇒≥∂∂ −− αα αα qqqU şi 10)1(0 21

2

≤⇔≥−⇒≥∂∂ − αα αα qqqU .

Pentru a stabili dacă funcţia este concavă, determinăm matricea Hessiană:

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

−−

=−−−

−−−

221

12

11

2

12

11

22

21

)1()1(

))(( αααααααα

qqqqqqqq

qUH aa

aaaa

Minorul de ordinul 1 ]1,0[0)1()1( 2

211 ∈⇒≥−−=Δ − ααα aa qq

Minorul de ordinul 2 ]2/1,0[0)21(

0])1([)1(22

222

12

222

221

4222

221

2222

∈⇒≥−

⇒≥−−−=Δ−−

−−−−

ααα

αααaa

aaaa

qq

qqqq

În concluzie, U este funcţie de utilitate doar dacă ]2/1,0[∈α . b) pentru a determina funcţiile de tip Marshall, vom rezolva problema de optim a consumatorului. Problema de optim:

VqpqpqqqqU

≤+= −

2211

12121 ),(max αα

Funcţia tip Lagrange:

][][),,( 2211121221121 VqpqpqqVqpqpUVqqL −+−=−+−= − λλ αα

Condiţiile de optim:

)3(0

)2()1(0)1(0

)1(00

2211

2212212

112

111

12

11

1

VqpqpL

pqqpqqqL

pqqpqqqL

=+⇒=∂∂

=−⇒=−−⇒=∂∂

=⇒=−⇒=∂∂

−−

−−−−

λ

λαλα

λαλα

αααα

αααα

( ) αα −= 12121, qqqqU

Page 12: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

12

Împărţind relaţia (2) la (1) obţinem: )4(1

1

1

221

1

2

2

1

αα

αα

−=⇒=

−ppqq

pp

qq

Înlocuind relaţia (4) în (3) vom obţine funcţia de cerere Marshall pentru bunul 2:

)5()1(),,(2

212*2 p

VVppfq α−== .

Înlocuind relaţia (5) în (4) vom obţine funcţia de cerere Marshall pentru bunul 1:

1211

*1 ),,(

pVVppfq α

== .

c) ⇒=⋅

=⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅ ),,(),,( 2110

11211 Vppfh

pV

phVhVhphphf αα funcţie omogenă de grad 0.

d) 11

1

1

1/ 11

−=⋅∂∂

=fp

pfE pf

01

2

2

1/ 21

=⋅∂∂

=fp

pfE pf

11

1/1

=⋅∂∂

=fV

VfE Vf

e) 0101/// 12111=++−=++ Vfpfpf EEE

2. Aceleaşi cerinţe pentru următoarele funcţii de utilitate: a. b. c. ( ) 2121, qqqqU ×= d. ( )1 2 1 2,U q q q qα β=

e. ρρ

δρ

δ1

)2

)1(1

(2

,1

−−−+

−=⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛qqqqU

3. Pentru fiecare din funcţiile de utilitate de mai sus, fie problema duală de optim

( )1 2, ,.....,min

n

i i

U q q q up q

⎧ =⎪⎨ ×⎪⎩ ∑

Cerinţe:

( ) ( )22121, qqqqU +=

( ) ( ) 2121 ln1ln, qqqqU αα −+=

Page 13: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

13

a) funcţiile de cerere de tip Hicks – verificaţi dacă sunt omogene de grad 0 în preţuri b) construiţi funcţia Z – verificaţi dacă este omogenă de grad 0 în raport cu p şi V c) construiţi funcţia e – verificaţi dacă este omogenă de grad 1 în raport cu p d) verificaţi identitatea lui Roy şi ecuaţia lui Slutsky

Rezolvare: a) Problema de optim:

1 1 2 21

1 2 1 2

min

( , )

p q p q

U q q q q uα α−

+

= =

Funcţia tip Lagrange:

11 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2( , , ) [ ( , )] [ ]L q q p q p q u U q q p q p q u q qα αλ λ λ −= + + − = + + −

Condiţiile de optim: 1 1 1 1

1 1 2 1 2 11

2 1 2 1 2 22

11 2

0 0 (1)

0 (1 ) 0 (1 ) (2)

0 (3)

L p q q q q pqL p q q q q pqL q q u

α α α α

α α α α

α α

λα λα

λ α λ α

λ

− − − −

− −

∂= ⇒ − = ⇒ =

∂∂

= ⇒ − − = ⇒ − =∂∂

= ⇒ =∂

Împărţind relaţia (2) la (1) obţinem: )4(1

1

1

221

1

2

2

1

αα

αα

−=⇒=

−ppqq

pp

qq

Înlocuind relaţia (4) în (3) vom obţine funcţia de cerere Hicks pentru bunul 2: ( )* 1

2 2 1 22

1( , , ) (5)a

pq h p p u up

αααα− ⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟⎝ ⎠

.

Înlocuind relaţia (5) în (4) vom obţine funcţia de cerere Marshall pentru bunul 1: ( ) 11

* 11 1 1 2 1

2

1( , , ) a

pq h p p u up

αααα

−−

− ⎛ ⎞= = ⎜ ⎟

⎝ ⎠.

Demonstrăm că funcţia Hicks 1h este omogenă de gradul 0 în preţuri, ceea ce înseamnă conform definiţiei funcţiilor omogene:

( ) ( )1 11 10 1 1

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 21 12 2

1 1( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )a a

p ph p p u h p p u h p p u u u h p p up p

α αα αα αλλ λ λ λ λα λ α

− −− −

− −

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⇔ = = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠b) funcţia Z (funcţia de utilitate indirectă) reprezintă utilitatea maximă ce poate fi atinsă în condiţiile încadrării în venitul disponibil V. Deci Z se obţine înlocuind în funcţia de utilitate cantităţile cu valorile lor optime, adică cu funcţiile de cerere Marshall:

( )αα

αααααα αααα

−−

− −=⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛ −⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛====⇒ 1

21

11

21

12121

*2

*121

1)1(),(),(),,(pp

Vp

Vp

VffffUqqUVppZ

Z este omogenă de grad 0 în raport cu p şi V dacă şi numai dacă

Page 14: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

14

( ) ( ) ),,(1)()(

1),,(),,(),,( 21121

1

121

1

21210

21 VppZpp

Vpp

VVppZVppZVppZ =−

=−

=⇒= −

αα

αα

αα

αα ααλλααλλλλλλλλ

c) e reprezintă cheltuielile minime ce pot fi realizate în condiţiile obţinerii unei utilităţi egale cu u. Deci e se obţine înlocuind în funcţia de cheltuieli cantităţile cu valorile lor optime, adică cu funcţiile de cerere Hicks:

( )

( ) ( ) ( )

11* * 1

1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 12

1 1 2 1 22 1 2

2 2 1 2

1( , , )

1 1 11 1

a

a a a

pe p p u p q p q p h p h p h p h p up

p p p p pp u u p p up p p p

αα

α α αα α α

αα

α α ααα α α α α

−−

− ⎛ ⎞= + = + = + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠

− − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤ ⎛ ⎞+ = + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ ⎝ ⎠

Funcţia e este omogenă de grad 1 în raport cu p dacă şi numai dacă: ( ) ( )1 2 1 2

1 2 1 22 2

1 1( , , ) ( , , )

1 1a a

p p p pe p p u u u e p p up p

α αα αα αλ λλ λ λ λα λ α α α− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠

4. Se consideră funcţia de utilitate )1ln(ln),( LCLCU −+= cu restricţia de buget

wLCp ⋅=⋅ unde L=munca prestată (ore lucrate), w=salariul, p=preţul bunurilor şi serviciilor, C=cantitatea de bunuri şi servicii consumate. Să se determine: a) cererea de tip Marshall; b) funcţia de utilitate indirectă. Rezolvare: a) Problema de optim:

LwpCLC

=−+ )1ln(lnmax

Funcţia de tip Lagrange )()1ln(ln),,( LwpCLCLC −−−+= λλl

Condiţiile de optim:

)3(0

)2(1

101

10

)1(1010

LwpC

Lww

LL

pC

pCC

=⇒=∂∂

−=⇒=+

−−⇒=

∂∂

=⇒=−⇒=∂∂

λ

λλ

λλ

l

l

l

Împărţim relaţia (2) la (1): )4(11 w

pCLL

Cpw

−=⇒−

=

Înlocuind relaţia (4) în restricţie (relaţia (3)) obţinem: )5(2

*

pwC = .

Pentru a obţine numărul de ore lucrate optim înlocuim consumul optim în relaţia 4:

21

=L .

Page 15: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

15

5. Un consumator are funcţia de cheltuieli minime egală cu 1 2 1 2( , , ) 2e p p u u p p= . a) cum se modifică venitul minim necesar pentru a atinge o utilitate U dacă preţurile cresc cu 10%. Explicaţie. b) să se determine funcţia de utilitate indirectă ),,( 21 VppZ c) să se determine funcţiile de cerere Marshall ),,(),,,( 212211 VppfVppf d) să se determine funcţiile de cerere Hicks 1 1 2 2 1 2( , , ), ( , , )h p p u h p p u e) să se determine funcţia de utilitate a consumatorului ),( 21 QQU . Rezolvare: a) Faptul că preţurile cresc cu 10% se scrie 11 1,1 pp =′ şi 22 1,1 pp =′ . De aici funcţia de cheltuieli minime se modifică astfel:

),,(1,121,11,11,122),,( 2121212121 Vppeppppuppuuppe =⋅==′′=′ Acest lucru înseamnă că atunci când preţurile cresc cu 10 % şi cheltuielile minime cresc cu 10%, deci şi veniturile minime pentru a obţine o utilitate u trebuie să crească tot cu 10%! b) se foloseşte identitatea:

212121212121 2

),,(),,(2)),,(,,(pp

VVppVppVppVVppppe =⇒=⇒= ννν

! Punctele c şi d se pot rezolva prin 2 metode: - se aplică identitatea lui Roy pt a determina funcţiile Marshall şi pentru funcţiile Hicks se utilizează identitatea 1 2 1 2 1 2( , , ( , , )) ( , , )i if p p e p p u h p p u= -se aplică lema lui Shepard pentru a determina funcţiile Hicks şi pentru funcţiile Marshall se utilizează identitatea ),,()),,(,,( 212121 VppfVpppph ii =ν Să urmăm prima metodă. c) Scriem identitatea lui Roy pentru funcţiile Marshall 21 , ff

1

21

211

21

21

1

21

21

1

21

1 22

14

2

2

2

),,(

),,(

pV

pp

pppV

ppV

ppVp

ppV

VVpp

pVpp

f =−=

−=

∂∂

∂∂

−=ν

ν

Analog pentru cealaltă funcţie Marshall 2

2 2 pVf =

d) folosim relaţia 1 2 1 2 1 2( , , ( , , )) ( , , )i if p p e p p u h p p u=

1 21 2 21 1 2 1 1 2 1 2

1 1 1

2( , , )( , , ) ( , , ( , , ))2 2

u p pe p p u ph p p u f p p e p p u up p p

= = = =

Analog

Page 16: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

16

1 21 2 12 1 2 2 1 2 1 2

2 2 2

2( , , )( , , ) ( , , ( , , ))2 2

u p pe p p u ph p p u f p p e p p u up p p

= = = =

6. Funcţia de utilitate a unui consumator este βα

2121 ),( qqqqU = , iar venitul său este egal cu V. Ştiind că preţurile celor două bunuri sunt 1p , respectiv 2p se cere: i) funcţiile de cerere pentru bunurile 1 şi 2 care asigură maximizarea utilităţii consumatorului. ii) să se precizeze cu cât se modifică cantitatea optimă consumată dacă: 1. Venitul creşte cu 20%, 2. preţurile scad simultan cu 20%, 3. atât venitul cât şi preţurile cresc cu 20%, 4. elasticităţile α şi β cresc cu câte 10%. iii) să se determine cantităţile optime consumate dacă 6,0=α 4,0=β V=5000

121 =p 152 =p 7. Un consumator poate achiziţiona două bunuri, în cantitaţile q1 şi respectiv q2. Preţul unitar al primului bun este egal cu 3, iar preţul celui de al doilea este egal cu 2. Preferinţele consumatorului sunt reprezentate prin funcţia de utilitate:

)21

)(41

(2

,1

qqqqqU ++=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

Se cere: a. Functiile de cerere Marshall pentru cele doua bunuri daca consumatorul obtine un venit egal cu V. b. Cu cat de modifica utilitatea maxima obtinuta de consumator daca venitul creste cu o unitate monetara? c. Determinati functia de utilitate indirecta (functia de utilitate maxima). 8. Într-o economie există N+M consumatori (fiecare consumator are un venit egal cu V) şi două bunuri ale căror preţuri sunt în prezent 1p şi 2p . N consumatori sunt caracterizaţi de o funcţie de utilitate egală cu 6,0

24,0

1211 ),( xxxxu = , iar M consumatori sunt caracterizaţi de o funcţie de utilitate egală cu 21212 ln7,0ln3,0),( xxxxu += , unde 1x reprezintă cantitatea consumată din bunul 1, iar 2x reprezintă cantitatea consumată din bunul 2. Să se determine: a) funcţiile de cerere agregată (la nivelul întregii economii) pentru bunurile 1 şi 2; b) cu cât se modifică cantitatea cerută din cele două bunuri dacă preţul lor creşte cu 10%? Rezultate: a)Funcţiile Marshall pentru agenţii cu funcţia de utilitate )(1 xu

221

12

121

11 6,0),,(,4,0),,(

pVVppf

pVVppf ==

Funcţiile Marshall pentru agenţii cu funcţia de utilitate )(2 xu

Page 17: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

17

221

22

121

21 7,0),,(,3,0),,(

pVVppf

pVVppf ==

Funcţiile de cerere agregate

MpVN

pVVppfM

pVN

pVVppf

22212

11211 7,06,0),,(,3,04,0),,( +=+=

b) se calculează elasticitatea lui 1f şi 2f faţă de 1p şi 2p . Se obţine -1 ceea ce înseamnă că cantitatea cerută din ambele bunuri scade cu 10%. 9. Fie următoarea funcţie de utilitate a consumatorului:

02

,01

,2

ln31

ln2

,1

>>+=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛qqqqqqU unde q1, q2 reprezintă cantităţile consumate

din bunul 1, respectiv bunul 2 iar vectorul de preţuri unitare este p = (1,1) . Se ştie că venitul de care dispune consumatorul este V=12 u.m. a) Să se arate dacă funcţia este sau nu concavă; b) Să se determine cererea Hicks pentru un nivel dat al utilităţii, u=k > 0 ; c) Dacă funcţia de utilitate indirectă este :

⎟⎟⎟⎟⎟

⎜⎜⎜⎜⎜

+

⎟⎟⎟⎟⎟

⎜⎜⎜⎜⎜

=

24

3ln3

14

ln),2

,1

(p

V

p

VVppν ,să se deducă funcţia de cerere Marshall pentru bunul 1.

10. Se consideră o gospodărie ale cărei preferinţe asupra perechilor (C,H) consum, respectiv timp liber, sunt reprezentate prin funcţia de utilitate următoare:

( ) 0,0,1

, >>−

= HCHCHCUφφ

(timp liber, H şi timp de lucru, L ). Singurul venit de care dispune gospodăria este constituit din salariu cu o rată brută w, şi care este taxat cu o rată de impozitare θ , 0<θ <1. Gospodăria dispune deci de un venit egal cu (1-θ )wL. Preţul bunului de consum este egal cu p. Se cere: a) Determinaţi oferta de muncă a gospodăriei (L) şi funcţia de cerere pentru bunuri de consum (C) . Comentaţi relaţia existentă între aceste funcţii şi parametrii w şi θ . b) Să se deducă rata marginală de substituţie dintre timpul liber şi muncă. Să se interpreteze rezultatele obţinute. 11. Se consideră o gospodărie ale cărei preferinţe asupra perechilor (C,R) consum, respectiv timp liber, sunt reprezentate prin funcţia de utilitate următoare:

( ) 0,0,2/1

, >>+= RCRCRCU

Timpul total, T, (timp liber, R şi timp de lucru, L ) este presupus egal cu 4. Singurul venit de care dispune gospodăria este constituit din salariu cu o rată brută w, w > 1/4 şi care este taxat cu o rată de impozitare θ , 0<θ <1. Gospodăria dispune deci de un venit egal cu (1-θ )wL. Preţul bunului de consum este egal cu unitatea.

Page 18: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

18

Se cere: a) Determinaţi oferta de munca (L) şi funcţia de cerere de bunuri şi servicii (C ) a gospodăriei. Comentaţi relaţia existentă între aceste oferte şi parametrii w şi θ , dacă restricţia bugetară a gospodăriei se scrie: pC=(1-θ )wL. b) Se presupune că w=1. Care este suma totală a impozitului plătit? 12. Se consideră un consumator ce dispune de un venit V, strict pozitiv, pentru a cumpăra două bunuri notate q1 şi q2. Preţurile celor două bunuri, p1 şi p2, sunt presupuse strict pozitive. Preferinţele consumatorului sunt reprezentate prin funcţiile de utilitate,

02

,01

),21

(2

,1

>>=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛qqqqqqU unde q1 şi q2 sunt cantităţile consumate din cele

două bunuri. Venitul acestuia este de 12 u.m. iar vectorul de preţuri este p =(2 1). Se cere: a) Să se determine cererea Marshall din cele două bunuri; b) Dacă p2 şi V sunt constante iar p1 scade cu o unitate, să se determine natura bunului 1; c) Dacă p1 şi p2 rămân constante iar venitul creşte la 16 u.m., să se determine natura bunurilor.

Page 19: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

19

2. Comportamentul optim al agentului consumator - modelul dinamic

Exemplul 1: Se consideră că agenţii economici consumatori determină cantitatea pe care o vor consuma dintr-un coş de bunuri atât în momentul prezent (notat cu 1) şi într-un moment viitor (notat cu 2), precum şi economiile pe care le vor face în prezent. Funcţia de utilitate are următoarea formă :

( ) ( ) ( )1 2 1 21,

1U C C U C U C

δ= +

+

unde U(Ci) reprezintă utilitatea adusă de consumul Ci. Ci este consumul agregat din perioada i. δ reprezintă o rată de actualizare subiectivă a utilităţii viitoare şi are o valoare pozitivă. Cu cât δ este mai mic, cu atât consumatorul acordă o importanţă mai mare consumului din a doua perioadă. Consumatorii ţin cont de veniturile pe care le obţin în fiecare moment de timp şi de nivelul preţurilor asociat acelui coş de bunuri. Acestea sunt variabile pe care nu le poate influenţa. Ca urmare, consumatorii au câte o restricţie bugetară pentru fiecare moment: unde E - economii ; r - rata nominală a dobânzii. Deoarece veniturile sunt exogene, în momentul curent consumatorii au de făcut următoarea alegere: să consume mai mult şi, ca urmare, să facă economii mai mici ceea ce îi va reduce consumul viitor sau să mai mult şi, ca urmare, să facă economii mai mari ceea ce îi va creşte consumul viitor. Consumatorii pot folosi mai mult decît ceea ce le permite venitul curent dacă aplează la credite, adică în prezent nu fac economii ci se împrumută 1 0E < . Fie funcţia de utilitate : Se cere: a) Stabiliţi în ce condiţii consumul prezent este mai mare decât consumul viitor

( 1 2C C> )? b) Calculaţi 1C şi 2C . c) Calculaţi economiile realizate şi stabiliţi condiţiile necesare pentru ca E1>0. d) Ce efect are asupra consumului curent o creştere a ratei dobânzii nominale?

( ) ( )11 ln CCU =

( )1 1 1 1

2 2 2 1 1p C E Vp C V E r

+ =⎧⎨ = + +⎩

Page 20: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

20

a) Matematic, problema dinamică de optim a consumatorului se scrie astfel:

( ) ( ) ( )

( )

1 2 11 2 1 2, ,

1 1 1 1

2 2 2 1

1max ,1

1

C C EU C C U C U C

p C E Vp C V E r

δ= +

++ =⎧

⎨ = + +⎩

Modul de rezolvare al problemei de optim ar trebui să fie acelaşi ca şi în cazul modelului consumatorului static numai că în acest caz avem două restricţii bugetare. Avem două opţiuni: i) putem folosi doi multiplicatori Lagrange sau ii) putem transforma cele două restricţii în una singură şi astfel să folosim un singur multiplicator Lagrange ca şi în cazul problemei statice. Alegem varianta ii):

( )( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 1 12 2 2 1

11 1 0

1 1 1p C E V r p C Vp C r p C V r V p C V

p C V E r r r+ =⎧ ⋅ +

⇒ + + − + − = ⇒ + = +⎨ = + + + +⎩

În acest fel, problema de optim a consumatorului devine:

( ) ( ) ( )1 2

1 2 1 2,

2 2 21 1 1

1max ,1

1 1

C CU C C U C U C

p C Vp C Vr r

δ= +

+

+ = ++ +

O vom rezolva ca şi în cazul consumatorului static:

Condiţii de optim :

( ) ( )1 11 1 1

2 22 2 2

2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1

1 10 1 0 1 (1)

1 1 1 10 0 (2)1 1

0 0 (3)1 1 1 1

L p r p rC C CL p pC C CL p C V p C Vp C V p C V

r r r r

λ λ

λ λδ δ

λ

⎧∂⎧ ⎧= − + = = +⎪⎪ ⎪∂ ⎪⎪ ⎪⎪∂⎪ ⎪= − = =⎪ ⎪ ⎪⇒ ⇒∂ + +⎨ ⎨ ⎨

⎪ ⎪ ⎪∂⎪ ⎪ ⎪= + − − = + = +∂ + + + +⎪ ⎪ ⎪

⎪ ⎪ ⎪⎩⎩ ⎩

( ) ( ) 2 2 21 2 1 1 1

1ln ln1 1 1

p C VL C C p C Vr r

λδ

⎡ ⎤⎡ ⎤= + − + − −⎢ ⎥⎢ ⎥+ + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Page 21: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

21

(2):(1) {

12 1 1 1 1

22relatia Fisher

1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1

pr r r iC C C C Cppp

δ δ π δ δ+ + + +

⇒ = = = =+ + + + +

, unde π este rata

inflaţiei, i este rata reală a dobânzii 2

1

1 1 (4)1

notatieC i cC δ

+⇒ = = +

+

În cele de mai sus am folosit faptul că raportul a doi indici de preţuri este 1+ rata inflaţiei

adică 2

1

1pp

π= + şi relaţia lui Fisher pentru legătura dintre rata nominală de dobândă şi rata

reală, adică 1 11

r iπ

+= +

+. S-a notat cu c ritmul de creştere al consumului.

Din relaţia 4 se pot trage următoarele concluzii: dacă i>δ => rata dobânzii mai mare decât coeficientul de actualizare al utilităţii conduce

la o scădere a consumului în prima perioadă şi la translatarea acestuia în a doua perioadă. Consumatorul preferă să economisească în prima perioadă o parte din venitul V1 şi să o aloce consumului din a doua perioadă => C2>C1

dacă i=δ => C2=C1 dacă i<δ => C2<C1 b) Înlocuind în restricţia de buget relaţia (4) dintre consumurile din cele 2 perioade se ajunge la :

( )

2 2 21 1 2 1 1 1 1 1

1

21 1 1

1

1 1 1 111 1 1 1 1 1

1 11 11 1 1

V p Vi ip C p C V p C Vr r p r r

Vip C Vr r

δ δ

πδ

⎛ ⎞+ ++ = + ⇒ + = + ⇒⎜ ⎟+ + + + + +⎝ ⎠

⎛ ⎞+⎜ ⎟⇒ + + = + ⇒⎜ ⎟+ + +⎜ ⎟

⎝ ⎠14243

, c) Introducând în prima restricţie de buget rezultatele anterioare se obţine valoarea economiilor: E1>0 este echivalent cu:

1 2*1

1

11 12

V VrC

pδδ

++ +=+

1 2*2

1

11 12

V Vi rCpδ

++ +=+

( )

( )

21

1

11

2

VV

rE

δ

δ

+−

+=+

Page 22: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

22

( )( )

21 2

1

1 1 11 1

notatieVV V vr r Vδ δ+ +

> ⇒ > = ++ +

unde v este ritmul de crestere al veniturilor.

Folosind relaţia (4) de mai sus obţinem: 1 1c v c v+ > + ⇒ > . Consumatorii fac economii dacă ritmul de creştere a consumului este mai mare decât ritmul de creştere al veniturilor, adică fac economii pentru a-şi susţine consumul viitor. Desigur E1< 0, adică consumatorii aplează la credite dacă c v< - ritmul de creştere al consumului este mai mic decât ritmul de creştere al venitului. d) pentru a răspunde la această întrebare vom determina senzitivitatea consumului curent la modificarea ratei dobănzii adică vom calcula

( )

21

1

1 22

1

2 11

2 01 1

VVr

pC Vr r r p

δδ

δδ

⎛ ⎞+⎜ ⎟+ +∂⎜ ⎟+⎜ ⎟ ⎛ ⎞∂ +⎝ ⎠ ⎜ ⎟= = − <⎜ ⎟∂ ∂ + +⎝ ⎠

, adică relaţia dintre consumul curent

şi rata dobânzii este negativă. Cum se poate explica economic acest rezultat? Să presupunem că rata dobânzii creşte, consumatorii vor prefera să economisească în prezent. Cum venitul din perioada curentă este fixat, consumatorii nu au altă soluţie decât să îşi reducă consumul. Exemplul 2: Considerăm că agenţii economici consumatori au un orizont de previziune de 2 perioade, iar funcţia de utilitate are următoarea formă :

( ) ( ) ( )1 1 2 2 1 1 2 21,1 , ,1 ,1 ,1

1U C l C l U C l U C l

δ− − = − + −

+

unde l1 este timpul lucrat în prima perioadă, iar l2 este timpul lucrat în cea de-a doua perioadă. Timpul lucrat este exprimat ca o fracţiune din timpul total (1 sau 100%). Ca urmare, 1-li reprezintă timpul liber din perioada i. Se observă că utilitatea consumatorului depinde atât de cantitatea consumată din coşul de bunuri cât şi de timpul liber de care dispun consumatorii. Restricţia bugetară va evidenţia faptul că, în această problemă, consumatorii nu au de ales numai între cât să consume în prezent şi cât să consume în viitor, dar au de ales pentru fiecare moment de timpul liber pe care îl doresc. Cu cât au mai mult timp liber, utilitatea lor creşte, dar muncind mai puţin veniturile se diminuează şi au la dispoziţie o sumă mai mică destinată consumului. Pe scurt, restricţiile bugetare se scriu astfel:

( )1 1 1 1 1

2 2 2 2 1 1p C E w lp C w l E r

+ =⎧⎨ = + +⎩

w1 şi w2 reprezintă salariile pe care agenţii consumatori le-ar câştiga dacă ar munci întreg timpul disponibil. Deoarece ei optează să muncească doar o fracţiune din timpul total (l1 şi, respectiv, l2) veniturile încasate de ei sunt w1l1 şi respectiv w2 l2.

Page 23: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

23

Pentru funcţia de utilitate ( ) ( ) ( ), ln ln 1i i i iU C l C lα β= + − se cere:

a) Determinaţi C1, C2 b) Calculaţi E1 şi stabiliţi condiţiile necesare pentru ca E1>0

a) Matematic problema de optim se scrie:

( ) ( ) ( )

( )

1 2 1 2 11 1 2 2 1 1 2 2, ,1 ,1 ,

1 1 1 1 1

2 2 2 2 1

1max ,1 , ,1 ,1 ,11

1

C C l l EU C l C l U C l U C l

p C E w lp C w l E r

δ− −− − = − + −

++ =⎧

⎨ = + +⎩

Transformăm cele două restricţii bugetare în una singură:

( ) ( )1 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 2 22 2 2 2 1

1 11 : 1 1 1

p C E w lp C p C w l w l

p C w l E r r r r+ =⎧

⇒ + = +⎨ = + + + + +⎩

În aceste condiţii problema de optim devine:

( ) ( ) ( )1 2 1 2

1 1 2 2 1 1 2 2, ,1 ,1

1 1 2 2 1 1 2 2

1max ,1 , ,1 ,1 ,11

1 11 1

C C l lU C l C l U C l U C l

p C p C w l w lr r

δ− −− − = − + −

+

+ = ++ +

Se scrie Lagrangeanul:

( ) ( ) ( ) ( ) ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

+−−

++−⎥⎦

⎤⎢⎣⎡ −+

++−+= 221122112211 1

11

11lnln1

11lnln lwr

lwCpr

CplClCL λβαδ

βα

Prin derivare se obţin condiţiile de optim:

( )

( )

( )

( )

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

=+

−−+

+

−++

=

−=

++

=

=

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

=∂∂

=−∂∂

=−∂∂

=∂∂

=∂∂

)16(01

11

1

)15(11

1

)14(1

)13(11

)12(

0

01

01

0

0

22112211

22

11

22

11

2

1

2

1

lwr

lwCpr

Cp

wlr

wl

Cpr

Cp

Ll

Ll

LCLCL

βδ

λ

βλ

αδ

λ

αλ

λ

Împărţind (12) la (13) şi (14) la (15) se obţin:

12 1

2

11

p rC Cp δ

+=

+ (17) şi

Page 24: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

24

( ) 12 1

2

11 11

w rl lw δ

+= − −

+ (18)

Împărţind (12) la (14) rezultă

( )1 1 1 11p C l wαβ

= − (19)

Înlocuind C2, l2 şi l1 din (17), (18) şi (19) în (16) se obţin C1 şi C2:

1 2

11

11 12

w wrC

pδδ

++ +=+

, 1 2

22

11 12

w wr rCpδ

++ +=+

Probleme propuse

1. Refaceţi exemplul 1 pentru cazul în care funcţia de utilitate este ( ) CU Cα

α= .

2. Pentru modelul dinamic al consumatorului se cunoaşte funcţia de utilitate intertemporală: )1,0(,,),( 1010 ∈= βαβαCCCCU , rata nominală a dobânzii este r, rata inflaţiei este π , iar rata de creştere a veniturilor este egală cu γ . Se cere:

a) să se exprime indicele de creştere a consumului optim 0

1

CC în funcţie de rata reală de

dobândă şi de elasticitatea funcţiei de utilitate. b) să se stabilească volumul optim al economiilor. c) să se discute semnul volumului optim al economiilor în funcţie de parametrii modelului. Interpretare economică. 3. Se cunoaşte faptul că utilitatea individului consumator este modelat prin funcţia de

utilitate CRRA :

1

( )1

CU C

ν

ν

=−

, venitul disponibil al consumatorului în cele două

perioade este V0, respectiv V1. Preţul bunurilor care fac obiectul consumului sunt p1, respectiv p2. Individul consumă cantiatea C0 în momentul 0 şi C1 în momentul 1, iar în momentul 1 face economii în valoare de E.

Cunoscând faptul că aversiunea relativă la risc a individului consummator este 12

ν = :

a) Să se descrie problema de optimizare intertemporală şi să se deducă funcţiile de cerere pentru bunuri şi servicii în momentele 0 şi 1. b) Să se studieze semnul economiilor.

Page 25: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

25

4. Agenţii consumatori din economie îşi fundamentează consumul de bunuri perisabile (Cp) şi consumul de bunuri duarbile (Cd) pentru momentul prezent (notat cu 1) şi momentul viitor (notat cu 2). Funcţia de utilitate intertemporală este dată de:

( ) ( ) ( )1 1, ln ln2 2

U Cp Cd Cp Cd= +

Restricţiile consumatorului în cele două perioade sunt:

( )1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 1p d

p d

p Cp p Cd E Vp Cp p Cd V E r

+ + =⎧⎨ + = + +⎩

Unde pp este preţul bunurilor perisabile, iar dp este preţul bunurilor durabile. Restul variabilelor au notaţiile consacrate. Să se determine: a) consumul de bunuri perisabile şi durabile din fiecare perioada; b) economiile făcute de consumatori; c) care este efectul modificării ratei dobânzii asupra economiilor? 5. Considerăm un consumator care trăieşte două perioade, perioada 0 şi perioada 1. Utilitatea lui este dată de funcţia:

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ −−

++−−= 2

12

1120

200 221

122

lCbClCbCU φδ

φ

Unde C este cantitatea consumată dintr-un coş de bunuri, iar l este munca depusă de consumator. Restricţiile bugetare în cele două perioade sunt:

)1(011111

000000

rSlwpCplwpSCp

++==+

Unde p este indicele preţurilor pentru coşul de bunuri, w este salariul real, iar S economiile. a) În ce condiţii consumul şi munca sunt staţionare ( 0101 , llCC == )? b) Se ştie că δ=r . Să se determine consumul şi munca în cele două perioade şi economiile.

Page 26: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

26

3. Extensii ale modelului dinamic al consumatorului –perioadă infinită

1. Se consideră următorul model al consumatorului pe orizont de timp infinit:

0max ( ,1 )t

t tt

U C lβ∞

=

−∑

Restricţia bugetară a consumatorului este următoarea: 1 1(1 )t t t t t t tPC B W l r B− −+ = + +

Unde tP este nivelul preţurilor, tC este nivelul consumului, tB reprezintă volumul economiilor realizate sub forma cumpărării de obligaţiuni, tW salariul nominal, tl este munca depusă, tr este rata nominală a dobânzii, iar β este un factor de discount

subiectiv ce se poate scrie şi sub forma 11 δ+

.

Ştiind că funcţia de utilitate are următoarea formă: ( ,1 ) ln ln(1 )U C l C lα γ− = + −

să se determine: a) O relaţie de recurenţă pentru nivelul consumului. Să se stabilească în ce condiţii

consumul este crescător ( 1t tC C+ > ), descrescător ( 1t tC C+ < ), staţionar ( 1t tC C+ = ). b) O relaţie de recurenţă pentru timpul liber. Să se stabilească în ce condiţii timpul

liber este crescător ( 11 1t tl l+− > − ), descrescător ( 11 1t tl l+− < − ), staţionar ( 11 1t tl l+− = − ).

c) Dacă rata reală a dobânzii este constantă ( 1t ti i t+ = ∀ ), să se calculeze lim ttC

→∞.

d) Dacă rata de creştere a venitului real este constantă ( 1t tv v t+ = ∀ ) şi rata reală a dobânzii este constantă ( 1t ti i t+ = ∀ ), să se calculeze lim(1 )tt

l→∞

− .

Rezolvare:

a) Problema consumatorului pe orizont infinit poate fi rezumată astfel:

0

1 1

max ( ,1 )

(1 )

tt t

t

t t t t t t t

U C l

PC B W l r B

β∞

=

− −

⎧−⎪

⎨⎪ + = + +⎩

Înainte de a forma Lagrangean-ul şi de a pune condiţiile de ordinul I, vom transforma restricţia astfel încât ea să fie exprimată în variabile reale – vom împărţi prin nivelul preţurilor la momentul t:

1 11 1

1 1 11 1 1

1

1

(1 )(1 )

(1 ) 1 (1 )1

t t t t tt t t t t t t t

t t t

t t tt t t t t t t t t t t t t

tt t

t

B W l r BPC B W l r B CP P P

B r rC b w l C b w l b w l b iPPP

π

− −− −

− − −− − −

++ = + + ⇒ + = + ⇒

+ ++ = + ⇒ + = + = + +

+

În cele de mai sus am notat cu tb valoarea reală a economiilor, cu tw salariul real, iar cu

ti rata reală a dobânzii.

Page 27: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

27

Formăm Lagrangean-ul modificat pentru orizont infinit:

1 10

1 10

1 11

1 1 1

( , , , ) [ ( ,1 ) ( (1 ))]

[ ln ln(1 ) ( (1 ))]

... [ ln ln(1 ) ( (1 ))]

[ ln ln(1 ) (

tt t t t t t t t t t t t t

t

tt t t t t t t t t

tt

t t t t t t t t tt

t t t

L C b l U C l C b w l b i

C l C b w l b i

C l C b w l b i

C l

λ β λ

β α γ λ

β α γ λ

β α γ λ

− −=

− −=

− −

++ + +

= − − + − − + =

= + − − + − − + =

+ + − − + − − + +

+ + − −

1 1 1 1 (1 ))] ...t t t t t tC b w l b i+ + + ++ − − + +

Punem condiţiile de ordinul I derivând Lagrangean-ul în toate argumentele sale:

( )

( )

( )

11

1 1

0 1

0 (1 ) 2 (1 )

0 (3)1

0 (1 ) 4

tt t

tt t t t

t t

t tt t

t t t t t tt

LC C

L i ib

L wl l

L C b w l b i

α λ

λλ βλ βλ

γ λ

λ

++

− −

∂⎧ = ⇒ =⎪ ∂⎪⎪ ∂

= ⇒ = + ⇒ = +⎪∂⎪⎨ ∂⎪ = ⇒ =⎪ ∂ −⎪

∂⎪ = ⇒ + = + +⎪ ∂⎩

a) scriem relaţia (1) la momentul t şi la momentul t+1 şi împărţim cele 2 relaţii:

( )1 1

11

1

(1 ) 5t

t t t tt

t t tt

t

C C C iC C

C

α λλ β

α λλ

+ +

++

+

⎫= ⎪⎪⇒ = ⇒ = +⎬⎪=⎪⎭

Am folosit relaţia (2) de mai sus.

În aceste condiţii:

-consumul este staţionar 1t tC C+ = dacă 1(1 ) 1 1 constantt ti i tββ

+ = ⇒ = − = ∀

-consumul este crescător 1t tC C+ > dacă 1(1 ) 1 1t ti i tββ

+ > ⇒ > − ∀

-consumul este descrescător 1t tC C+ < dacă 1(1 ) 1 1t ti i tββ

+ < ⇒ < − ∀

Pentru a determina relaţia de recurenţă scriem relaţia (5) pentru 0,t = ∞ : 1

10

(1 )C iC

β= +

22

1

(1 )C iC

β= +

K 1

22

(1 )tt

t

C iC

β−−

= +

Page 28: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

28

11

(1 )tt

t

C iC

β −−

= +

Înmulţind relaţiile de mai sus membru cu membru obţinem relaţia de recurenţă a consumului:

1

0 1 2 1 00

(1 )(1 ) (1 ) (1 )t

t tt t k

k

C C i i i C iβ β−

−=

= + + + = +∏K

b) scriem relaţia (3) la momentul t şi la momentul t+1 şi împărţim cele 2 relaţii:

( )1 1 1

11 1 11 1

1

1 1 1 (1 ) 1 (1 ) 61 1 1 1

1

t tt t t t t t t t

tt t t t t tt t

tt

wl l w l i l i

wl w l l vw wl

γ λλ β β

γ λλ

+ + +

++ + ++ +

+

⎫= ⎪− − − + − +⎪⇒ = ⇒ = ⇒ =⎬ − − − +⎪=⎪− ⎭

Am folosit relaţia (2) de mai sus şi am notat 1 1 ,tt t

t

w v vw+ = + rata de creştere a veniturilor

reale

Dar din relaţia (5) ştim că ( )1 1 1 1 1

1 1

1 1 11(1 ) 71 1 1 1

t t t t tt

t t t t t t

C l C l ciC l v C l v

β+ + + + +

+ +

− − += + ⇒ = ⇒ =

− + − +.

Am notat rata de creştere a consumului cu tc . În aceste condiţii:

-timpul liber este staţionar 11 1t tl l+− = − dacă 11 1

1

1 11

tt t

t

c c v tv

++ +

+

+= ⇒ = ∀

+, adică rata de

creştere a consumului este aceeaşi cu rata de creştere a venitului real;

-timpul liber este crescător 11 1t tl l+− > − dacă 11 1

1

1 11

tt t

t

c c v tv

++ +

+

+> ⇒ > ∀

+

-timpul liber este descrescător 11 1t tl l+− < − dacă 11 1

1

1 11

tt t

t

c c v tv

++ +

+

+< ⇒ < ∀

+

Pentru a determina realaţia de recurenţă pentru timpul liber se foloseşte relaţia (6) rescrisă astfel:

( )1

1 1)1()1(1

++ +

+−=−

t

ttt v

ill β

Pentru a determina relaţia de recurenţă scriem relaţia de mai sus pentru 0,t = ∞ :

( )

( )

( )1

001

1

221

11

1)1()1(1

1)1()1(1

1)1()1(1

vill

vill

vill

t

t

ttt

t

ttt

++

−=−

++

−=−

++

−=−

−−−

−−

β

β

β

K

Înmulţim relaţiile membru cu membru şi obţinem:

Page 29: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

29

( ) ( ) )8(1

)1(110 1

0 ∏= ++

+−=−

t

k k

ktt v

ill β

c) în relaţia de recurenţă a consumului se înlocuieşte ki i= şi se obţine

0 0(1 ) [ (1 )]t t ttC C i C iβ β= + = + . Putem calcula limita astfel:

0

0, (1 ) 1lim , (1 ) 1

, (1 ) 1tt

iC C i

i

βββ

→∞

+ <⎧⎪= + =⎨⎪∞ + >⎩

d) Dacă rata de creştere a venitului real este constantă ( 1t tv v t+ = ∀ ) şi rata reală a dobânzii este constantă ( 1t ti i t+ = ∀ ) atunci relaţia (8) devine:

t

t vill ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛++

−=−)1()1()1(1 0

β

. Putem calcula limita astfel:

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

>++

=++

<++

=−∞→

1)1()1(,

1)1()1(,1

1)1()1(,0

)1(lim 0

vivil

vi

ltt

β

β

β

2. Se consideră următorul model al consumatorului pe orizont de timp infinit:

∑∞

=

−0

),1,(maxt

tttt mlCUβ

Restricţia bugetară a consumatorului este următoarea: 111)1( −−− +++=++ ttttttttt MBrlWMBCP

unde tM reprezintă cantitatea de avere păstrată sub forma numerarului, iar tm reprezintă

masa monetară exprimată în termeni reali, t

tt P

Mm = .

Ştiind că funcţia de utilitate are următoarea formă: b

tmb

lCmlCU −−−

−⋅+

−⋅−

−=− 111

11

11

11),1,( γ

μα

νμν

Să se răspundă la următoarele cerinţe: a) Să se scrie restricţia bugetară în termeni reali (se notează cu tb valoarea reală a economiilor deţinute sub formă de obligaţiuni şi cu tw salariul real. În cazul în care prin

Page 30: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

30

tP se măsoară indicele preţurilor de la începutul perioadei t, sfârşitul perioadei t-1,

11

1 −−

+= tt

t

PP

π ).

b) Să se arate că elasticitatea utilităţii marginale a consumului este constantă şi să se interpreteze rezultatul în raport cu atitudinea consumatorului faţă de risc. c) Să se arate că elasticitatea funcţiei de utilitate în raport cu timpul lucrat şi respectiv cu masa monetară reală depinde în mod direct de α− şi respectiv de γ . d) Să se determine ecuaţia de dinamică pentru consum; e) Ecuaţia de dinamică pentru timpul lucrat; f) Să se arate că între oferta de muncă şi consum există o legătură directă, iar relaţia dintre oferta de muncă şi masa monetară este, de asemenea, directă. Explicaţi.

Pentru cazul în care rata reală a dobânzii şi rata de creştere a venitului real sunt constante:

g) Să se determine traiectoria de evoluţie a consumului ( tC în funcţie de 0C ); h) Să se determine traiectoria de evoluţie a timpului lucrat ( tl în funcţie de 0l ); i) În cazul în care singura destinaţie a PIB este consumul, să se determine şi să se

interpreteze în cheie keynesistă ecuaţia de cerere de monedă. j) Să se verifice dacă regula de politică monetară este una de tip Friedman. Rezolvare: a) Se împarte restricţia bugetară la indicele preţurilor tP ,

111)1( −−− +++=++ ttttttttt MBrlWMBCP şi se obţine:

t

t

t

ttttttt P

MP

BrlwmbC 111)1( −−− ++

+=++ .

Dar 11,1

111

111

1

1111 )1(1

1)1()1()1()1(−−

−−−

−−−

−−−− +=+

⋅+=⋅+=⋅+

=+

ttrealt

ttt

ttt

t

t

t

tt

t

tt brbrP

PbrP

PP

BrP

Brπ

Analog, 1

11

1 −

−−

+=

t

t

t

t mP

Restricţia este deci următoarea:

1

111, 1

)1(−

−−− ++++=++

t

tttrealttttt

mbrlwmbCπ

.

b) Utilitatea marginală a consumului la momentul t este: ν−=∂∂

= tt

mg CCUU .

Elasticitatea unei funcţii în raport cu x are următoarea formulă:

fx

xffEx ⋅∂∂

= .

Elasticitatea utilităţii marginale la momentul t în raport cu consumul este:

Page 31: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

31

νν νν

ν

ν

−=⋅⋅−=⋅∂∂

=⋅∂

∂= −

−−−

t

tt

t

t

t

t

mg

t

t

mgmgC C

CCCC

CC

UC

CU

UEt

1 şi este constantă, t∀ .

Interpretarea acestei elasticităţi este următoarea: mgC UEt

este egală cu aversiunea relativă la risc. Faptul că aceasta este constantă ne arată că indiferent de cantitatea consumată, agentul are aceeaşi atitudine faţă de risc.

c) U

lUll

Ul

lUUE tt

tt

tlt

1−−− ⋅−=⋅⋅−=⋅

∂∂

μ αα , unde 01

≥−−

Ult

μ

.

Um

Umm

Um

mUUE

bttb

tt

tmt

1−−− ⋅=⋅⋅=⋅

∂∂

= γγ , unde 01

≥−−

Um b

t .

d) Există două posibilităţi de a rezolva următoarele subpuncte ale problemei: pentru a forma Lagrangeanul, se poate obţine din toate restricţiile una singură, sau se poate introduce în Lagrangean fiecare restricţie de la fiecare moment în mod separat, cu un multiplicator λ ataşat. Vom prezenta în continuare a doua metodă, întrucât prima a fost discutată la seminar.

−+−+−++−+−= −−−− .....),1,(),1,(...),1,(),1,( 1111

1111

0000

tttt

tttt mlCUmlCUmlCUmlCUL ββββ

(0λ− )0000 lwmbC t−++ - (1λ0

000,11111 1

)1(π+

−+−−++m

brlwmbC real )-…-

2

222,111111 1

)1((−

−−−−−−−−− +−+−−++−

t

tttrealtttttt

mbrlwmbCπ

λ ) -

)1

)1((1

111,

−−− +−+−−++−

t

tttrealtttttt

mbrlwmbC

πλ -.....

Sau, altfel scris:

∑∞

= −

−−−

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

−+−−++−−=0 1

111, 1

)1(),1,(t t

tttrealttttttttt

t mbrlwmbCmlCULπ

λβ

Mai trebuie menţionat că 0lim =∞→ tt

b .

Condiţiile de optim:

Funcţia obiectiv de la momentul t

Restricţia de la momentul t

Page 32: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

32

ttt

tt

t

tC

CU

CL λβλβ ν =⋅⇒=−

∂∂

=∂∂ −0 )1( 0

111

11

1

1−

−−

−−

=⋅=−∂∂

=∂∂

ttt

tt

t

tC

CU

CL λβλβ ν

)2( 0

ν

ν

ν

λλ

βλλ

β

1

11

11

00 1)2(:)1(−

−−

−−

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅=⇒=⇒

t

ttt

t

t

t

t CCCC .

Dar λ este o necunoscută în această problemă, deci traiectoria consumului nu este identificată prin ecuaţia de mai sus.

Pentru a afla raportul 1−t

t

λλ folosim următoarea ecuaţie: 0

1=

∂∂

−tbL .

1,11,11,1

1 11)1(0)1(0

−−−−−−

− +=⇒+=⇒=++−⇒=

∂∂

trealt

ttrealtttrealtt

t rrr

bL

λλ

λλλλ

Prin urmare, ν

β

1

1,1 1

11−

−− ⎟

⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

+⋅⋅=

trealtt r

CC

e) tttt

ttt

t

twlw

lU

lL λβαλβ μ −=⋅⋅−⇒=+

∂∂

=∂∂ −0

)1( 0

1111

111

1

1−−

−−

−−−

−=⋅⋅−=+∂∂

=∂∂

tttt

ttt

t

twlw

lU

lL λβαλβ μ

)2( 0

μμ

μ

μ

βλλ

βλλ

β

1

11,1

1

111

111

00

1111)2(:)1(

−−−

−−−

−−−

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅

+⋅=⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅⋅=⇒=⇒

t

t

trealt

t

t

t

ttt

tt

tt

t

t

ww

rl

ww

llww

ll

f) Pentru a evidenţia relaţia dintre tl şi tC vom folosi următoarele două ecuaţii:

0=∂∂

tlL şi 0=

∂∂

tCL .

tttt

ttt

t

twlw

lU

lL λβαλβ μ −=⋅⋅−⇒=+

∂∂

=∂∂ −0

)1( 0

ttt

tt

t

tC

CU

CL λβλβ ν =⋅⇒=−

∂∂

=∂∂ −0

)2( 0

μμν

ν

μ

αα

1

00 )2(:)1(−

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅=⇒=⇒ t

tttt

t wClw

Cl unde 0

1

≥⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

−μ

αtw .

Page 33: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

33

Pentru a evidenţia relaţia dintre tl şi tm vom folosi următoarele două ecuaţii: 0=∂∂

tlL și

0=∂∂

tmL .

tttt

ttt

t

twlw

lU

lL λβαλβ μ −=⋅⋅−⇒=+

∂∂

=∂∂ −0

)1( 0

ttreal

tt

bt

t

ttt

t

t

t rm

mU

mL

πλ

λβγπ

λλβ+

⋅+

−=⋅⋅⇒=+

⋅+−∂∂

=∂∂ −

+ 11

10

11

,1

)2( 0

μ

μμ

μ

παγ

πγα

1

,

1

,

00

11

111

11

111

)2(:)1(

⎟⎟⎟⎟⎟

⎜⎜⎜⎜⎜

+⋅

+−

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅=⇒

+⋅

+−

=⇒

ttreal

tb

tt

ttreal

tb

t

t

r

wml

r

wml unde

tt

t

tttreal rrr +=

+⋅

++

=+

⋅+ 1

11

1

11

11

11

1

, ππ

π.

μ

μν

αγ

1

1

111

⎟⎟⎟⎟

⎜⎜⎜⎜

+−

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛⋅=

t

tbtt

r

wml .

⇒≥+

−⇒≤+

⇒≥+ 01

1111

111tt

t rrr .0

111

1

1

≥⎟⎟⎟⎟

⎜⎜⎜⎜

+−

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

−μ

μ

αγ

t

t

r

w

g) ştim că ν

β

1

1,1 1

11−

−− ⎟

⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

+⋅⋅=

trealtt r

CC .

În acest caz, ν

β

1

1 111

− ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅⋅=real

tt rCC

ν

β

1

01 111

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅⋅=realr

CC

νννν

ββββ

2

0

11

0

1

12 111

111

111

111

−−−−

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅⋅=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅⋅⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅⋅=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅⋅=realrealrealreal r

Crr

Cr

CC .

.

treal

tt

trealt

t

rr ,1

,

1

111

+=⇒

+= +

+ λλλλ

Page 34: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

34

.

. Prin inducţie:

ν

β

t

realt r

CC−

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅⋅=1

110

h) ştim că μ

β

1

11,1 1

11−

−−− ⎟

⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅

+⋅=

t

t

trealtt w

wr

ll .

Dacă rata de creştere a venitului real (o putem nota cu realw ), este constantă. )1(1 realtt www += − .

μμ

ββ

t

realreal

trealreal

tt wr

llwr

ll−−

− ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+⋅

+⋅=⇒⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛+⋅

+⋅= )1(

111)1(

111

0

1

1 .

i) În cazul extrem în care consumul este singura destinaţie a PIB, tt YC = .

Vom utiliza următoarele ecuaţii: 0=∂∂

tmL și 0=

∂∂

tCL

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

+−=⋅⋅ −

rm t

bt

t

111λβγ )1( 0

tt

tt

t

t

tC

CU

CL λβλβ ν =⋅⇒=−

∂∂

=∂∂ −0

)2( 0

bbtt

t

bt

rYm

rCm

1

00

1111

111)2(:)1(

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

+−⋅⋅=⇒

+−=⇒

ν

ν γγ )3( 0

Se observă că oferta reală de monedă depinde pozitiv de nivelul venitului şi negativ de rata dobânzii. În cazul în care nu se observă imediat realţia inversă între oferta reală de monedă şi rata dobânzii, trebuie verificat semnul următoarei derivate:

01

11

1111 211

≤⎟⎠⎞

⎜⎝⎛+

⋅⎟⎠⎞

⎜⎝⎛

+−⋅⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛−⋅⋅=

∂∂ −−

rrbY

rm b

btt

ν

γ

Relaţia )3( 0 confirmă teoria keynesistă conform căreia cererea de monedă (egală la echilibru cu oferta reală de monedă) este o funcţie crescătoare în raport cu venitul şi descrescătoare în raport cu rata dobânzii.

j) Milton Friedman a propus ca regulă de politică monetară alegerea unei rate constante pentru creșterea masei monetare, ceea ce implica o atitudine pasivă a băncii centrale. Rata de creştere a masei monetare se poate nota cu

πλ

λβγπ

λλβ+

⋅+

−=⋅⋅⇒=+

⋅+−∂∂

=∂∂ −

+ 11

10

11

1real

tt

bt

ttt

t

t

t rm

mU

mL

Page 35: Capitolul I - Comportamentul Agentului Consumator –

Capitolul I - Comportamentul agentului consumator – suport de seminar

35

)1(1 Mtt MM μ+= −

Regula Friedman constant=⇔ Mμ constant

1=⇔

−t

t

MM

constant1=

−t

t

MM

)1(

111

1

1π+⋅=⋅⋅=

−−−

− t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

mm

PP

MP

PM

MM

constant1=

−t

t

MM constant)1(

1=+⋅⇔

πt

t

mm , ⇔= constantπ constant

1=

−t

t

mm .

Pentru a analiza raportul 1−t

t

mm vom folosi următoarele ecuaţii 0=

∂∂

tmL şi 0

1=

∂∂

−tmL :

⇒=⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+

⋅=⇒+

==⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−

tconrm

mrm

m b

realt

t

real

b

t

t tan1

111

11

11-t

t

1 βλλ

β

Regula de politică monetară este de tip Friedman. Întrebare: În cazul în care rata inflaţiei este 5%, rata nominală este 7%, b=0.5, iar factorul de actualizare, =0.97, cât este rata de creştere a masei monetare?

019.1%51%711 =

++

=+ realr

97699.0019.11

97.01 5.0

1

1=⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ ⋅=

−t

t

mm

0258.105.197699.0)1(11

=⋅=+⋅=−−

πt

t

t

t

mm

MM

Rata de creştere a masei monetare este 2.58%.

πλ

λβγπ

λλβ+

⋅+

−=⋅⋅⇒=+

⋅+−∂∂

=∂∂ −

−−

−−

−−

− 11

10

11 1

111

11

1

1 real

tt

bt

ttt

t

t

t rm

mU

mL

πλ

λβγπ

λλβ+

⋅+

−=⋅⋅⇒=+

⋅+−∂∂

=∂∂ −

+ 11

10

11

1real

tt

bt

ttt

t

t

t rm

mU

mL

β