BUOD NG MGA BENEPISYO - Molina Dual Options Cal MediConnect Plan:Buod ng Mga Benepisyo . Usted puede

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BUOD NG MGA BENEPISYO - Molina Dual Options Cal MediConnect Plan:Buod ng Mga Benepisyo . Usted puede

 • BUOD NG MGA BENEPISYO California County ng Los Angeles

  2016 Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan

  Mga Serbisyo sa Miyembro (855) 665-4627,

  TTY/TDD: 711, Lunes - Biyernes, 8 a.m. hanggang 8

  p.m., sa lokal na oras

  H8677_16_15101_0002_CAMMPLASBTg Accepted

 • Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan:Buod ng Mga Benepisyo H8677_16_15101_0002_CAMMPLASBTg Accepted

  Ito ay isang buod ng mga serbisyong pangkalusugan na saklaw ng Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan para sa taong 2016. Isa lamang itong buod. Mangyaring basahin ang Handbook ng Miyembro para sa kumpletong listahan ng mga benepisyo.

   Ang Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan ay isang planong pangkalusugan na nakikipagkontrata sa parehong Medicare at Medi-Cal upang magbigay ng mga benepisyo ng parehong mga programa sa mga nagpapatala. Ito ay para sa mga taong mayroong Medicare atMedi-Cal.

   Sa ilalim ng Molina Dual Options maaari ninyong makuha ang inyong mga serbisyo ng Medicare at Medi-Cal sa iisang planong pangkalusugan. Tutulong ang isang tagapangasiwa ng kaso sa Molina Dual Options na pangasiwaan ang inyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

   Ito ay hindi kumpletong listahan. Ang ibinigay na impormasyon tungkol sa benepisyo ay maikling buod, hindi ito kumpletong paglalarawan sa mga benepisyo. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa plano o basahin ang Handbook ng Miyembro.

   Maaaring may mga ipinataw na limitasyon at paghihigpit. Para sa mas marami pang impormasyon, tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro ng Molina Dual Options o basahin ang Handbook ng Miyembro ng Molina Dual Options.

   Maaaring magbago ang Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot at/o parmasya at mga network ng provider sa buong taon. Papadalhan namin kayo ng abiso bago kami gumawa ng pagbabago na makakaapekto sa inyo.

   Maaaring magbago ang mga benepisyo at/o co-payment tuwing Enero 1 ng bawat taon.

   Makukuha ninyo ang impormasyong ito nang libre sa iba pang mga format, gaya ng malaking print, braille o audio. Tumawag sa (855) 665-4627. Ito ay libreng tawag.

   You can get this information for free in other languages. Call (855) 665-4627. The call is free.

  Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855)665-4627, TTY/DDD: 711, Lunes – Biyernes, 8 ? a.m. hanggang 8 p.m., sa lokal na oras. Libre ang tawag.Para sa marami pang impormasyon, bisitahin ang

  www.MolinaHealthcare.com/Duals. 1

  www.molinahealthcare.com/duals

 • Molina Dual Options Cal MediConnect Plan:Buod ng Mga Benepisyo

  Usted puede recibir esta información en otros idiomas gratuitamente. Llame al (855) 665-4627. Esta

  es una llamada gratuita.

  Makukuha mo ang impormasyong ito nang libre sa iba pang mga wika. Tumawag sa (855) 665-4627. Libre

  lang ang tawag.

  Bạn có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Hãy gọi đến số (855) 665-4627. Cuộc

  gọi miễn phí.

  ًا بلغات أخرى. ل على رقم.) يمكنك الحصول على هذه المعلومات مجان اتص. هذه المكالمة مجانية665-4627( 855

  您可以獲得本資訊的其他語言版本。請撥打免費電話( 855)665-4627 索取。

  Вы можете получить эту информацию на других языках совершенно бесплатно. Для этого позвоните по

  номеру (855) 665-4627. Звонок является бесплатным.

  이정보는다른언어로무료로받아보실수있습니다 . 무료전화 (855) 665-4627 번으로연락해주십시오 .

  .( تماس بگير يد . هزينه ای برای اين تماس در نظر گرفته نمی شود855 )665- 4627شما می توانيداين اطالعات را به طور رايگا ن به زبان های ديگر نيز دريافت کنيد . با شماره

  អ្បកអាចទទួលបានព័ត៌មានននេះនោយឥតគិតថ្លវជាភាសានសƖងនទៀត។នៅនៅនលខ(855) 665-4627។ការនៅទូរƕ័ពធគឺឥតគិតថ្លវ។

  Այստեղեկությունըկարողեքանվճարստանալայլլեզուներով: Զանգահարեք (855) 665-4627: Զանգնանվճարէ:

  Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, ? 8 a.m. hanggang 8 p.m., sa lokal na oras. Libre ang tawag.Para sa marami pang impormasyon, bisitahin ang www.MolinaHealthcare.com/Duals. 2

 • Molina Dual Options Cal MediConnect Plan:Buod ng Mga Benepisyo

  Nakalista sa mga sumusunod na chart ang mga madalas itanong.

  Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions o FAQ)

  Mga Sagot

  Ano ang Cal MediConnect plan? Ang Cal MediConnect Plan ay isang organisasyong binubuo ng mga doktor, ospital, parmasya, tagapagbigay ng mga pangmatagalang serbisyo, at iba pang mga tagapagbigay ng serbisyo. Mayroon din itong tagapangasiwa ng kaso upang tulungan kayong pangasiwaan ang lahat ng inyong tagapagbigay ng serbisyo at serbisyo. Nagtutulungan silang lahat upang ibigay ang pangangalagang kailangan ninyo. Ang Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan ay isang Cal MediConnect Plan na nagkakaloob ng mga benepisyo ng Medi-Cal at Medicare sa mga nagpapatala.

  Ano ang isang tagapangasiwa ng kaso sa Molina Dual Options?

  Ang tagapangasiwa ng kaso sa Molina Dual Options ay isang tao na siyang pangunahing kokontakin ninyo. Tumutulong ang taong ito na pangasiwaan ang lahat ng inyong tagapagbigay ng serbisyo at ang inyong mga serbisyo at sinisigurong nakukuha ninyo ang kailangan ninyo.

  Ano ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta?

  Ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta ay para sa mga benepisyaryong nangangailangan ng tulong upang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, paghahanda ng pagkain, at pag-inom ng gamot. Karamihan sa mga serbisyong ito ay ibinibigay sa inyong bahay o sa inyong komunidad ngunit maaaring ibigay sa isang nursing home o ospital.

  Kabilang sa Mga Pangmatagalang Serbisyo at Suporta ang sumusunod na apat na programa: Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services o IHSS), Mga Pangmaraming- layuning Serbisyo sa May-Edad (Multi-Purpose Senior Services Program o MSSP), Mga Serbisyo sa Komunidad para sa Nasa Hustong Gulang (Community Based Adult Services o CBAS), at Mga Pasilidad ng Pangangalaga (Nursing Facility o NF).

  Kung mayroon kayong mga tanong, pakitawagan ang Molina Dual Options sa (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Lunes – Biyernes, ? 8 a.m. hanggang 8 p.m., sa lokal na oras. Libre ang tawag.Para sa marami pang impormasyon, bisitahin ang www.MolinaHealthcare.com/Duals. 3

 • Molina Dual Options Cal MediConnect Plan:Buod ng Mga Benepisyo

  Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions o FAQ)

  Mga Sagot

  Makukuha ba ninyo ang parehong mga benepisyo ng Medicare at Medi-Cal sa Molina Dual Options na nakukuha ninyo ngayon?

  Makukuha ninyo ang karamihan ng inyong mga saklaw na benepisyo ng Medicare at Medi-Cal nang direkta mula sa Molina Dual Options. Makikipagtulungan kayo sa isang koponan ng mga tagapagbigay ng serbisyo na tutulong na matukoy kung anong mga serbisyo ang pinakamahusay na makatutugon sa inyong mga pangangailangan. Nangangahulugan ito na maaaring magbago ang ilan sa mga serbisyong nakukuha ninyo sa ngayon. Kapag nag-enroll kayo sa Molina Dual Options, magtutulungan kayo ng inyong koponan sa pangangalaga upang bumuo ng Pang-indibiduwal na Plano sa Pangangalaga upang tugunan ang inyong mga pangangailangan sa kalusugan at suporta, na nagpapakita ng inyong mga personal na kagustuhan at layunin.

  Gayundin, kung gumagamit kayo ng anumang mga de-resetang gamot sa Medicare Part D na hindi karaniwang sinasaklaw ng Molina Dual Options, makakakuha kayo ng pansamantalang supply at tutulungan namin kayo na lumipat sa panibagong gamot o makakuha ng pagbubukod para sa Molina Dual Options upang saklawin ang inyong gamot kung medikal na kinakailangan.

  Maaari ba kayong pumunta sa parehong mga doktor kung saan kayo kasalukuyang nagpapatingin?

  Kadalasan, ganoon ang sitwasyon. Kung ang inyong mga tagapagbigay ng serbisyo (kasama ang mga doktor at parmasya) ay nakikipagtulungan sa Molina Dual Options at may kontrata sa amin, maaari kayong patuloy na magpatingin sa kanila. Ang mga tagapagbigay ng serbisyo na mayroong kasunduan sa amin ay “nasa network.” Dapat ninyong gamitin ang mga tagapagbigay ng serbisyo sa network ng Molina Dual Options. Kung kailangan ninyo ng agaran o pang-emergency na pangangalaga o mga serbisyo ng dialysis sa labas ng sineserbisyuhang lugar, maaari kayong gumamit ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa labas ng plano ng Molina Dual Options.

  Upang malaman kung ang inyong mga doktor ay nasa network ng plano, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro o basahin ang Direktoryo ng Tagapagbigay ng Serbisyo at Parmasya ng Molina Dual Options.

  Kung bago sa inyo ang Molina Dual Options, makikipagtulungan kami sa inyo upang bumuo ng Pang- indibiduwal na Plano sa Pangangalaga upang tugunan ang inyong mga pangangailangan. Maa