of 24 /24
NG BALANGKAS NG KOMPETENSIYA NG PAGKAKAWANGGAWA SINUSUPORTAHAN ANG NAGKAKAWANGGAWA UPANG EPEKTIBONG MAKAPAGTRABAHO ISANG GABAY SA

ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

  • Upload
    lymien

  • View
    265

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya,...

Page 1: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

NG BALANGKAS NG KOMPETENSIYA NG PAGKAKAWANGGAWA

SINUSUPORTAHAN ANG NAGKAKAWANGGAWA UPANG

EPEKTIBONG MAKAPAGTRABAHO

ISANG GABAY SA

Page 2: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo
Page 3: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

1

1. Kasaysayan ng Core Humanitarian Competency Framework (Balangkas ng mga Saligang Kakayahang Makatao - CHCF) 2

2. Mga gumagabay na prinsipyo 33. Mga pambuong-sektor na inisyatiba at pag-uugnay sa CHCF 34. Mga balangkas ng kompetensiya at ang pamamaraang nakabatay sa kasanayan 75. Paano naka-estruktura ang CHCF 76. Iba’t ibang uri ng mga balangkas ng kompetensiya 87. Pagpapatibay ng mga balangkas ng kompetensiya na nakahanay sa mga

pagpapahalaga ng organisasyon 98. Pagsasanib ng CHCF sa mga kasalukuyang balangkas ng kompetensiya 99. Mga practikal na hakbang tungo sa pagpapatibay ng pamamaraang nakabatay sa

kompetensiya 1010. Mga komunikasyon at pakikilahok 12

Annex 1 - Ang Balangkas ng mga Saligang Kakayahang Makatao 13Annex 2 - Balangkas ng mga naglilimitang pag-uugali 15

MGA NILALAMAN

Page 4: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

2

1. KASAYSAYAN NG CHCF

‘Ang Core Humanitarian Competency Framework (Ang Balangkas ng mga Saligang Kakayahang Makatao - CHCF) ay nagsisilbi bilang isang gumagabay na kasangkapan at mapagkukunan ng pangangailangan, lalo na para sa mga walang, o may limitado lamang na, mapagkukunan ng pangangailangan at kapasidad upang paunlarin ang kanilang sariling mga balangkas ng kompetensiya.’

Ulat ng Muling Pagsusuri at Pagpapaunlad ng Balangkas ng Saligang Kakayahang Makatao, 2016Noong 2010, ang Consortium of British Humanitarian Agencies (ngayon ay tinatawag na Start Network), na sinusuportahan ng People in Aid (ngayon ay tinatawag na CHS Alliance), ay nakipagtulungan sa 15 organisasyon upang tukuyin ang mga saligang kompetensiyang itinuturing na kritikal sa pagpapahusay ng kapasidad, at pagpapabuti ng pagiging epektibo ng gawain sa pagkakawanggawa at pagtulong sa mga taong apektado ng krisis na pantao. Ang pagsusumikap na pinamunuan ng Action Aid at pinangasiwaan ng People in Aid, ay isinagawa sa pagitan ng Hunyo at Hulyo 2010, at nagresulta sa pagbuo ng panlahatang pangkat ng mga saligang kompetensiyang maaaring gamitin bilang isang pamantayang gabay ng mga organisasyong nagkakawanggawa upang palakasin ang kapasidad sa kanilang mga tauhan: ang CHCF. Sumasalamin sa CHCF ang pamamaraang kolaboratibo at sa pagitan ng mga ahensya tungo sa pagbuo ng pangkat ng saligan o pangkalahatang mga kompetensiyang maaaring gamitin bilang isang nakakatulong na sanggunian at mapagkukunan ng impormasyon para sa mga nagkakawanggawa. Ang CHCF ang natatanging balangkas na nagbabanghay ng mga propesyonal na kompetensiyang may kaugnayan sa lahat ng mga kasapi sa aksyong pagkakawanggawa. Ito ay maaaring gamitin kasama ang ibang mga balangkas na tumutugon sa iba pang mga aspeto ng mga papel ng ginagampanan ng mga tao gaya ng may kaugnayan, halimbawa, sa kanilang pagkadalubhasa.Noong 2016, isang muling pagsusuri ng CHCF ay kinomisyon ng CHS Alliance nang may pagpopondo sa pamamagitan ng Programa ng Pagpapaunlad ng Talento ng Start Network. Ang pangunahing layunin ng muling pagsusuri ay upang linawin ang kaugnayan at praktikal na kahalagahan ng CHCF kasunod ng pagsisimula nito noong nakaraang limang taon. Isang malawak na saklaw ng mga stakeholder ang kinonsulta, na binubuo ng iba’t ibang organisasyong nagkakawanggawa mula sa iba’t ibang bansa at rehiyon sa buong mundo, at nakikipag-ugnay sa pamamagitan ng iba’t ibang antas ng empleyado mula sa mga pambungad na tauhan hanggang sa mga superbisor at manedyer.Ang tugon ng mga stakeholder mula sa muling pagsusuri noong 2016 ay halos nagkakaisa sa muling pagpapatibay ng kaugnayan ng CHCF bilang isang mahalagang sanggunian para sa pagbuo ng mga kompetensiya ng empleyado sa mga organisasyong nagkakawanggawa. Ang mga elemento ng saligang kompetensiya sa CHCF ay natagpuang nakakatulong, praktikal at angkop sa layunin, gaya ng noong ang mga ito ay unang nilikha (tingnan ang Annex 1: Ang Balangkas ng mga Saligang Kakayahang Makatao.)Ngunit sadyang humiling ang mga stakeholder ng mas malawak na kaalaman at pagpapalaganap ng CHCF, partikular na sa mga nagsisimula pa lamang na empleyado sa sektor ng pagkakawanggawa. Sa parehong pagkakataon, ang mga stakeholder ay naghahangad ng panibagong gabay at suporta mula sa mga tauhang may karanasan na, kabilang ang mga manedyer, sa kung paano ipapakahulugan at gagamitin ang mga saligang kompetensiya ng CHCF.Ang pagsasakumbensyon ng CHCF ay walang dudang higit na magpapahusay sa pagsasapropesyonal ng sektor ng pagkakawanggawa, at mag-aambag sa mga pagsusumikap ng mga organisasyong nagkakawanggawa upang magbigay ng epektibong serbisyo sa mga taong apektado ng mga krisis na pantao sa anumang bahagi ng mundo.

Ang gabay na ito:Ang Gabay na ito ay ang pinaikling bersyon ng buong 92 pahina ng ‘CHCF User Guide’ na makukuha sa website ng CHS Alliance. Kabilang sa mas mahabang bersyong makukuha sa Ingles ang buong ‘toolkit’ ng gabay at mga template na idinisenyo upang saklawin ang mga pangunahing larangan ng pangangasiwa ng mga tao sa organisasyon. Ang lahat ng mga mapagkukunan ng impormasyon ay idinisensyo upang pahintulutan ang gumagamit na ipakilala

Page 5: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

3

ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo ng paggamit ng pamamaraang nakabatay sa kasanayan na may mga tip at nakakatulong na impormasyon sa pagpapakilala ng mga bagong kaparaanan sa hangga’t maaari ay sa simpleng paraan.

2. MGA GUMAGABAY NA PRINSIPYOMayroong tatlong mahahalagang prinsipyong nangangailangan ng pagbibigay-diin sa pagpapatibay ng CHCF:

• Bilang mga nagkakawanggawa, ang ating mga benepisyaryo – ang mga taong apektado ng kalamidad at sagupaan – ay nasa sentro ng ating ginagawa. Ang pagpapatibay ng pamamaraang nakabatay sa kasanayan ay nagsisiguro na ang mga organisasyong nagkakawanggawa ay nananatiling nakatuon ang pansin sa pagpapalakas ng pag-uugaling kritikal sa pagbibigay ng epektibong pagtulong sa mga taong apektado ng mga krisis na pantao. Sinisiguro ng mga saligang kompetensiya na dinadala ng mga empleyado sa mga organisasyong nagkakawanggawa ang mga pinakamataas na pamantayan at pananagutan alinsunod sa mga pangunahing prinsipyong pantao.

• Ang CHCF ay hindi nilalayon upang palitan o halinhinan ang mga umiiral na balangkas ng kompetensiya, kasangkapan o inisyatiba sa isang organisasyon. Ngunit ito ay naglalaman ng mga elemento, na ayon sa pinagkaisahan sa malawak na espektro ng mga ahensyang nagkakawanggawa, ay binubuo ng mga saligang pag-uugali sa pagkakawanggawa.

• Ipinahahayag lamang ng CHCF ang mga saligan ng pag-uugali sa pagkakawanggawa. Nasa pagpapasya ng mga organisasyon kung isasama ang nauugnay na kompetensyang teknikal o sa pamumuno o anumang iba pang mga pag-uugaling nakikita nilang angkop para sa kanilang mga organisasyon.

3. MGA PAMBUONG-SEKTOR NA INISYATIBA AT PAG-UUGNAY SA CHCF

‘Dahil kung ikaw ay hindi propesyonal sa larong ito, ikaw ay walang karapatang panghimasukan ang isang tao sa oras ng kanilang crisis at magsanay sa trabaho. Walang lugar para sa mga apisyonado ang pagliligtas ng mga buhay. Bakit? Dahil ang mga mahihirap, nawalan ng ari-arian at madaling masalanta ng sakuna ay dapat na magkaroon ng kahit isang saligang karapatang natitira sa kanila: ang maprotektahan mula sa kawalan ng kasanayan.

Jan Egeland, Nang May Katapangan - Sa Pag-asa - ang tsunami limang taon pagkatapos - 2009

Sa nagdaang dalawang dekada sa sektor ng pagkakawanggawa, nagkakaroon ng umiigting na pagsang-ayon na ang mga nagkakaloob ng suporta sa mga taong apektado ng krisis ay dapat na maging propesyonal sa kanilang pamamaraan, sila man ay sumusuweldong mga empleyado o boluntaryo. Bilang resulta, nagkaroon ng maraming inisyatiba sa paghihikayat tungo sa direksyong ito, kabilang ang pagdodokumento ng mga patnubay sa pag-uugali, kodigo ng asal at suporta para sa propesyonal na kaunlaran. Ang CHCF ay nasa gitna ng puwersang ito.

© 2017 Gilles_Paire | www.istockphoto.com

Page 6: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

4

Ang CHCF ay binuo pagkatapos ng pandaigdigang konsultasyon sa iba’t ibang uri ng mga NGO, at bilang karagdagan ang kasunod na muling pagsusuri ay nagkaroon ng pandaigdigang pag-abot sa mga pakikipag-ugnay at pagsusuri nito. Nagawa nitong masiguro na ang CHCF ay magagamit sa buong mundo at posibleng magamit kasama ang iba pang mga kasalukuyang balangkas na nagsusuplemento at sumusuporta sa kung ano ang umiiral na.

Ang madalas na itinanong sa panahon ng mga pagsangguni ng mga stakeholder ay: ‘ano ang ugnayan sa pagitan ng CHCF at ng iba’t ibang mga kasangkapan at inisyatiba na ginamit sa buong sektor ng pagkakawanggawa?’

Ang layunin ng Balangkas ay sumasalamin sa isa sa mga saligang responsibilidad na tinukoy sa World Humanitarian Summit1, partikular na ang adyenda ng lokalisasyon. Ang adyenda ng lokalisasyon ay naghahangad ng pagpapatibay ng pambansa at lokal na mga sistema para sa paglipat tungo pagiging handa at mga pagsusumikap sa pagtugon na pambansa at panlokal sa pamumuno. Ang balangkas ay nagbibigay ng kasangkapan at karaniwang wika na, sa oras na isinalin at mas lalong ipinalaganap, ay maaaring magamit sa lahat ng antas ng sektor nang sa gayon ang lahat ay potensyal na nagsusumikap tungo sa pareho o magkahalintulad na balangkas ng kompetensiya.

Ang sumusunod na listahang ito ay naghahandog ng maikling paglalarawan ng ilang mga kasangkapan at inisyatibang may kaugnayan sa CHCF. Ang Humanitarian Trainee Scheme at ang programang CONTEXT ay nagpapakita ng kung paano ang pag-aaral ay nagdudulot sa mga gumagamit na mapahalagahan ang kung paano maaaring isama ang CHCF sa panimula at panggitnang antas ng mga kurso sa pagkakawanggawa.

Kasangkapan/Inisyatiba Paglalarawan Kaugnayan sa CHCFPamantayan sa Saligan ng Pagkakawanggawa

Inilunsad noong 2014, ang Pamantayan sa Saligan ng Pagkakawanggawa sa Kalidad at Pananagutan (CHS) ay nagtatakda ng Siyam na Pangako na maaaring gamitin ng mga organisasyon at indibidwal na kasali sa pagtugong pagkakawanggawa upang mapabuti ang kalidad at pagiging epektibo ng pagtulong na kanilang ibinibigay. Pinangangasiwaan nito ang mas malaking pananagutan sa mga komunidad na apektado ng krisis.

Ang Pangako 8 sa CHS ay nangangahulugang ang mga taong apektado ng krisis ay dapat na tumanggap ng tulong na kanilang iniaatas mula sa mga tauhan at boluntaryong may kasanayan at napapangasiwaan nang mabuti. Ang mga tauhan ay dapat na masuportahan upang magawa nila ang kanilang trabaho sa epektibong paraan, at matrato sa patas at makatarungang paraan.Direktang nag-aambag ang CHCF sa pangakong ito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng balangkas na nagpapahintulot para sa mga sistemang masusukat para sa kaunlaran ng mga tauhan, pati na rin upang maikumpara sa buong sektor ng pagkakawanggawa. Nag-aambag rin ito sa ibang mga pangako sa CHS sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa kung paano inihahatid ang tulong ng pagkakawanggawa.

1 Itinatag ng mga Nagkakaisang Bansa, ang World Humanitarian Summit ay idinaos sa Turkey noong 2016 na may layuning baguhin ang kaibuturan ng industriya ng tulong ng pagkakawanggawa upang mas epektibong tumugon sa napakaraming mga krisis sa kasalukuyan.

Page 7: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

5

Kasangkapan/Inisyatiba Paglalarawan Kaugnayan sa CHCFPrograma ng Pagbibigay-Kredensyal ng PHAP

Ang Programa ng Pagbibigay-Kredensyal ng PHAP ay naghahandog ng madaling iangkop at mabeberipikang propesyonal na sertipikasyon sa mga larangan ng kasanayan lalo sa mga may kaugnayan sa pagkakawanggawa na binuo alinsunod sa pandaigdigang pamantayan para sa propesyonal na sertipikasyon, ang ISO 17024.

Ang mga sertipikasyong inihahandog sa pamamagitan ng Programa ng Pagbibigay-Kredensyal ng PHAP ay nagbibigay ng kasangkapan para sa pagpapatupad ng mga kompetensya ng CHCF na nagpapahintulot sa mga indibidwal na ipakita at panatilihin ang kanilang propesyonal na kaalaman at kasanayan sa isang pinagkakatiwalaan at mabeberipikang paraan. Ang mga sertipikasyon ay binuo upang saklawin ang mga espesipikong larangan sa CHCF na may unang tatlong sertipikasyong pinagtutuunang pansin ang larangan ng ‘Pag-unawa sa konteksto ng pagkakawanggawa at pagpapatupad ng mga prinsipyo ng pagkakawanggawa.’

Mga Sertipikasyong D Pro

Ang mga sertipikasyong D Pro ay nagbibigay ng mga kuwalipikasyong batay sa sertipikasyon upang mapabuti ang mga kasanayan ng pagpapaunlad at nagkakawanggawa. Ito ay kasalukuyang naghahandog ng mga sertipikasyon sa pamamahala ng proyekto at pananalapi.

Ang sertipikasyon sa pamamahala ng proyekto (PMD Pro) ay nakahanay sa kasalukuyang mga pamantayan sa pamamahala ng proyekto na kinikilala sa buong mundo at kinabibilangan ng mga bahaging espesipiko sa sektor ng NGO, at partikular na kapaki-pakinabang na kasangkapan sa pangalawang larangan ng ‘Pagsisiguro ng kalidad at epekto ng programa’.

Ang CONTEXT Proyekto sa Pagpapaunlad ng Tauhan sa Pagkakawanggawa

Ang CONTEXT ay isang programa ng pagsasanay o pag-aaral at pagpapaunlad para sa mga empleyado sa sektor ng pagkakawanggawa na nagtatrabaho para sa mga pambansang ahensya. Ito ay binubuo ng dalawang pangunahing programa sa pagpapaunlad ng kasanayan: (1) anim na buwan, at (2) siyam na buwan.

Ang mga katangian sa pag-uugali na binibigyang-diin sa parehong mga programa ng pag-aaral sa CONTEXT ay may kaugnayan sa at ipinipisan tungo sa mga saligang kompetensya ng CHCF.

Ang Humanitarian Trainee Scheme (HTS)

Isang intensibo, nagtatagal ng isang taong programa ng pagpapaunlad ng kapasidad, ang HTS ay naglalayong palakasin ang kaalaman, kasanayan at pag-uugali sa panimulang antas na mga nagkakawanggawa.

Ang programa ay batay sa CHCF. Ang pamamaraan ang naglalatag ng pundasyon para sa pagtatayo ng mga saligang kumpitensya (partikular na mula sa CHCF) sa lahat ng mga kalahok na “Nagsasanay’.

Page 8: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

6

Kasangkapan/Inisyatiba Paglalarawan Kaugnayan sa CHCFAkademya ng Pamumuno sa Pagkakawanggawa – Mahahalagang Bagay sa mga Boluntaryo

Ang Mahahalagang Bagay sa mga Boluntaryo ng Akademya ay isang panimulang programa ng pag-aaral na natututunan sa sariling paraan na pinagtutuunang pansin ang mga hindi propesyonal na nagnanais na magsilbi bilang mga boluntaryo o unang rumiresponde sa panahon ng krisis.

Ang Mahahalagang Bagay sa mga Boluntaryo ng Akademya ay idinisenyo upang pagkalooban ang mga indibidwal ng mga kinakailangang kasanayan upang magtrabaho nang epektibo at may pananagutan sa mga konteksto ng pagkakawanggawa habang pinangangalagaan ang kanilang sariling kapakanan. Nagsisimula sa CHCF ang pag-unawa at pagtukoy sa mga kinakailangang kasanayang iyon.

Akademya ng Pamumuno sa Pagkakawanggawa – Mahahalaga sa Pagkakawanggawa

Ang Mahahalaga sa Pagkakawanggawa ay isang programang natututunan sa sariling paraan para sa mga nagkakawanggawa sa panimulang antas; ito ay nagkakaloob ng pinakamahusay na panimula para sa karera sa sektor ng pagkakawanggawa at higit pang matutunan ang tungkol sa pagkakawanggawa.

Ipinapakilala ng Mahahalaga sa Pagkakawanggawa ng Akademya ang mga nag-aaral sa apat na larangan ng CHCF: 1. Pag-unawa sa konteksto ng pagkakawanggawa at pagpapatupad ng mga prinsipyo ng pagkakawanggawa; 2. pagpapaunlad at pagpapanatili ng kolaboratibong pakikipag-ugnayan; 3. pagpapatakbo nang ligtas at matiwasay sa lahat ng oras; 4. pamamahala sa sarili sa kapaligirang may kagipitan at nagbabago.

Ang EUPHRA Noong 2014, ang proyektong EUPHRA na pinamunuan ng NOHA ay naglunsad ng isang Balangkas ng mga Kwalipikasyon sa Aksyon ng Pagkakawanggawa na naglalarawan ng kaalaman, kasanayan at responsibilidad na iniaatas sa mga nagkakawanggawa. Ang balangkas ay may 8 antas at nagsasaklaw ng 6 na dimensyon: serbisyo sa mga taong apektado ng krisis, kolaboratibong pakikipag-ugnayan, pamumuno, pagharap sa sitwasyon at kaligtasan, pagsusuri ng konteksto at pagninilay-nilay, at pangako ng pagkakawanggawa.

Ang HAQF ay pangunahing idinisenyo upang suportahan ang pagpapaunlad ng mga kuwalipikasyon mula sa panimulang antas tungo sa mataas na antas ng digri at sa gayong paraan ay isinasakatuparan ang naiibang tungkulin mula sa CHCF na pangunahing pinagtutuunang pansin ang pagbibigay ng suporta sa propesyonal at pangkarerang pagpapaunlad sa mga papel ng pagkakawanggawa na iyon. Ngunit ang dalawang balangkas ay nagkokomplementaryo sa paraang ang mga ito ay naghahandog ng sadyang magkahalintulad na banghay ng mga pangangailangan para sa pagtatrabaho sa aksyon ng pagkakawanggawa at ang mga dimensyon ng HAQF ay nakahanay nang husto sa mga larangan ng kompetensya ng CHCF.

Page 9: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

7

4. MGA BALANGKAS NG KOMPETENSYA AT ANG PAMAMARAANG NAKABATAY SA KASANAYAN

Ang mga kompetensiya ay mga pag-uugaling dapat magkaroon, o dapat na matutunan ang mga empleyado upang matamo ang matataas na antas ng pagganap sa kanilang mga tungkulin. Inilalarawan ito ng Chartered Institute for Professional Development (CIPD) bilang:

‘isang hudyat mula sa organisasyon tungo sa indibidwal ng mga inaasahang larangan at antas ng pagganap. Ang mga ito ay nagbibigay sa mga indibidwal ng mapa o indikasyon ng mga pag-uugali na pahahalagahan, kikilalanin at sa ibang organisasyon, gagantimpalaan. Ang mga kompetensiya ay maaaring maunawaan bilang kumakatawan sa wika ng pagganap sa isang organisasyon, nagpapahayag ng parehong inaasahang kalalabasan ng mga pagsusumikap ng isang indibidwal at paraan kung saan ang mga aktibidad na ito ay isinasagawa.’

Ang balangkas ng kompetensiya ay nagbabanghay sa mga iniaatas na kompetensiya sa iba’t ibang antas at para sa iba’t ibang aspeto ng papel na ginagampanan. Ang CHCF ay isang halimbawa ng balangkas ng kompetensiya na nagpapahayag ng mga kompetensiyang nakikita bilang mahalaga para sa lahat ng nagkakawanggawa kung gagampanan nila ang kanilang mga papel at gumagawa ng mahalagang kontribusyon sa pagtulong sa mga taong apektado ng krisis na pantao.

Ang pamamaraang batay sa kasanayan ay isang sistematikong paraan ng paggamit ng mga balangkas ng kompetensiya upang ipaalam ang kahulugan ng tagumpay na pagganap ng mga tauhan upang suportahan ang pagganap ng HR mula sa disenyo ng pagpaplano at organisasyon, pagtanggap ng seleksyon ng tauhan, pagpapaunlad ng pagganap, at propesyonal na pag-aaral at pagpapaunlad.

5. PAANO NAKA-ESTRUKTURA ANG CHCF

Ang mga balangkas ng kompetensiya ay nag-iiba sa kanilang kaayusan ngunit ang mga ito ay karaniwang binubuo ng pangkat ng mga larangan ng kompetensiya, mga larangan o dimensyong inilalarawan nang detalyado sa iba’t ibang antas.

Paggamit ng Balangkas:Ang CHCF ay isang pangkat ng anim na larangan ng kompetensiya na dapat pagsumikapan ng mga nagkakawanggawa at ng kanilang mga organisasyon na makuha at mapaunlad. Ang mga larangan ng kompetensiya ay ang pinakamahalagang pangkat ng mga pag-uugali na sumusulong sa pagganap sa sektor ng pagkakawanggawa.

Ang bawat larangan ng kompetensiya ay higit na inilalarawan ayon sa espesipikong resulta – ang mga ito ay mga espesipiko, maoobserbahan at masusukat na resulta na may kaugnayan sa papel na ginagampanan.

Ang bawat larangan ng kompetensiya at resulta ay higit na hinahati sa pumapangalawang mga larangan na sinusundan ng listahan ng mga kongkreto at masusukat na mga pag-uugali.

Itinatakda rin ng CHCF ang mga karagdagang pag-uugali para sa mga manedyer. Ang dalawang baitang na pamamaraang ito, gaya ng mga saligang kompetensiya para sa lahat ng mga empleyado pati na rin ang mga karagdagang pag-uugali para sa mga manedyer, ay nagtatakda ng kung paano ang mga empleyadong may katungkulang manedyer ay maaaring pagpakita ng mga pag-uugaling kailangan para mapamunuan nila ang kanilang mga organisasyon sa epektibong paraan.

Page 10: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

8

6. IBA’T IBANG URI NG MGA BALANGKAS NG KOMPETENSIYA

Ang CHCF ay isang halimbawa ng balangkas ng kompetensiya at dinisenyong magkaroon ng kaugnayan ar sa lahat ng mga nagkakawanggawa. Mayroong iba pang napakaraming balangkas ng kompetensiya na umiiral sa sektor at sa loob ng mga organisasyon. Walang pinagkasunduhan pamantayang pagkakaayos para sa balangkas ng kompetensiya nang sa gayon ang mga pagkakaatos ay nag-iiba at maaaring magkaroon ng pagkakasapaw sa pagitan ng iba’t ibang balangkas.

Mayroong iba’t ibang uri ng balangkas ng kompetensiya: mga kompetensiya sa pag-uugali, mga teknikal na kompetensiya, mga kompetensiya sa pagganap at mga kompetensiya sa pamumuno. Ang dayagram sa ibaba ay nagpapakita ng pagbibigay-diin ng bawat isa at mga ugnayan ng mga iyon sa sektor.

• Pag-uugali at mga kasanayan na nag-aambag sa ipinapatupag na pagganap

• Nauugnay sa kalikasan ng trabaho na isinagawa

• Kaalaman at mga kasanayan sa teknikal na larangan

• Nagbibigay ng gabay sa iniaatas na pagsasanay sa teknikal na larangan

• hal. balangkas ng kompetensiya sa Proteksyon sa Kabataan sa mga Emerhensiya (CPiE)

• Ang pag-uugali at mga kasanayan na nag-aambag sa pagganap sa antas ng pamumuno.

• hal. Mga Pag-uugali sa Pamumuno ng Unibersidad ng Deakin

Mga kompetensiya sa saligan ng

pagkakawanggawa

Mga kompetensiya sa pamumuno

Mga

kom

pete

nsiy

a sa

pag

gana

p Mga teknikal

na kompetensiya

Halimbawa:

Larangan ng kompetensiya

Resulta

Pumapangalawang larangan

Mga saligang pag-uugali

Mga Naglilimitang Pag-uugali:Upang matulungan ang mga gumagamit na mabigyan ng kahulugan, mailawaran at matukoy ang mga kaugnay na pag-uugali, ang Balangkas ay nagbibigay rin ng paglalarawan ng mga naglilimitang pag-uugali. Dito hindi tumutugon, o humihiwalay mula sa iniaatas ang pag-uugali. Inirerekomendang malaman ng mga gumagamit ang mga naglilimitang pag-uugaling ito at gamitin ang mga ito bilang mga sanggunian kapag nagpapatupad ng mga praktikal na kasangkapang ibibigay sa bandang huli ng gabay na ito. (Tingnan ang Annex 2: Balangkas ng mga naglilimitang pag-uugali.)

MGA SAKLAW NG KOMPETENSIYA

PAG-UNAWA SA MAKATAONG KONTEKSTO AT PAGGAMIT NG MGA MAKATAONG PRINSIPYO AT PAMANTAYAN

PAGKAMIT NG MGA RESULTA

PAGBUO AT PAGPAPANATILI NG MGA NAGTUTULUNGANG UGNAYAN

PAGPAPATAKBO NANG LIGTAS AT MATIWASAY SA LAHAT NG ORAS

PANGANGASIWA SA ISANG MAHIRAP AT PABAGU-BAGONG KAPALIGIRAN

PAGPAPAKITA NG PAMUMUNO

MGA BUNGA Nauunawaan ang mga konteksto ng paggawa, mga mahahalagang kasapi at mga gawing makakaapekto sa kasalukuyan at pang-hinaharap na mga makataong pamamagitan

Pinananagutan ang sariling trabaho at mabisang ginagamit ng mga mapagkukunan upang magkamit ng mga resultang pang-matagalan

Bumubuo at nagpapanatili ng mga kaugnayang nakikipagtulungan at magkakatuwang sa mga kasapi at kawani

Gumagawa nang ligtas at matiwasay sa isang mahirap na kapaligiran

Umaakma sa hirap at pagbabago upang mabisang makagawa sa mga kontekstong makatao

Nagpapakita ng mga makataong pagpapahalaga at prinsipyo, at hinihikayat ang iba upang magkamit ng mga resulta sa mga komplikadong kalagayan, anuman ang tungkulin, katungkulan o kataasan ng posisyon

MGA KAKAYAHAN AT PANGUNAHING PAG-UUGALI SA NG LAHAT NG MGA KAWANI SA MAKATAONG PAGTUGON NG MGA MAY SAPAT NA KAKAYAHAN AT KAALAMAN.

PAGKAUNAWA SA MAKATAONG KONTEKSTO> Nagpapakita ng pagkaunawa sa mga hakbang ng makataong katugunan kabilang ang kahandaan at pagtugon sa biglang pangangailangan, pagbawas sa panganib ng kapahamakan, katugunan at pagbangon> Ginagamit ang kaalaman sa pampulitika at pang-kulturang konteksto at sa mga pumapailalim na dahilan ng mga krisis pantao> Nagpapakita ng pagkaunawa sa aspeto ng kasarian, pagkakaiba-iba at pagsasama-sama ng mga kalagayang pantao> Isinasaalang-alang ang mga pangangailangan, kadalubhasaan, kakayahan at karanasan ng mga taong naapektuhan ng krisis at ginagamit ang mga ito sa pagtugon

PAGTIYAK NG KALIDAD AT DULOT NG PROGRAMA> Nagpapakita ng pagkaunawa sa pangangasiwa ng siklo ng proyekto ng ahensya> Aktibong lumalahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga mabisang proyekto at programa> Nananatiling nakatuon sa pagbibigay ng napapanahon at angkop na mga resulta gamit ang mga magagamit na kayamanan

GUMAGAWA NANG MAY PANANAGUTAN> Tumutugon ng aksyon at disposisyon sa mga taong naapektuhan ng krisis. > Nangangalap, nagsusuri at nagpapalaganap ng mga nauukol at kapaki-pakinabang na impormasyon at reaksyon sa mga taong naapektuhan ng krisis at sa iba pang mga kasapi nang hindi sila lubusang pinapaasa

PAKIKINIG SA AT PAGLIKHA NG PAG-UUSAP> Aktibong nakikinig sa mga bago at iba’t ibang pananaw at karanasan ng mga taong naapektuhan ng krisis, mga kasapi at mga miyembro ng grupo> Pinagtitibay at pinananatili ang malinaw na pag-uusap sa mga taong naapektuhan ng krisis at iba pang kasapi

PAGGAWA KASAMA ANG IBA> Positibong nag-aambag sa grupo upang magkamit ng mga layunin ng programa> Nagpapamalas ng habag, paggalang at pakikiramay sa mga taong naapektuhan ng krisis> Patuloy at responsableng nakikipag-usap gamit ang mga angkop na pamamaraan at teknolohiya upang mapanatili ang orihinal na mensahe

PAGBAWAS SA PANGANIB PARA SA MGA TAONG NAAPEKTUHAN NG KRISIS, MGA KATUWANG AT KASAPI> Nagbibigay pansin sa kaligtasan ng mga kasapi kabilang na ang mga taong naapektuhan ng krisis> Tinutukoy at ipinaaalam ang mga panganib at banta at binabawasan ang mga ito para sa sarili at sa ahensya> Gumagawa ng mga hakbang upang hindi makapinsala at maiwasan ang mga panganib para sa mga katuwang at sa mga kasamang naapektuhan ng krisis

PANGANGASIWA NG SARILING KALIGTASAN AT SEGURIDAD> Lumilikha at pinapanatili ang pagtanggap sa trabaho sang-ayon sa mga makataong prinsipyo at pamantayan

PAG-AKMA AT PAG-AYON> Nananatiling nakatuon sa mga layunin at hangarin sa gitna ng mabilisang nagbabagong kapaligiran> Mahinahong umaakma sa mga nagbabagong kalagayan at kahirapan> Kinikilala ang sariling kapaguran at gumagawa ng mga hakbang upang mabawasan ito> Nananatiling malinaw ang pag-iisip at positibo sa ilalim ng kapaguran upang matagalan ang mga kapaligirang mahirap at mapanghamon

PAGPAPANATILI NG PAGIGING PROPESYONAL> Inaaako ang responsibilidad para sa sariling aksyon at sa mga naidudulot nito sa iba> Nagpaplano, inuuna at ginagawa nang mahusay ang mga trabaho sa gitna ng kagipitan

SARILING KAMALAYAN> Nagpapakita ng kamalayan sa mga kalakasan at limitasyon at ang dulot ng mga ito sa iba> Nagpapakita ng pagkaunawa sa kadalubhasaan at kung paano ito nakatutulong sa kadalubhasaan ng iba upang mabuo ang pagiging epektibo ng grupo > Hinahanap at pinagbubulayan ang mga reaksyon upang mapabuti ang pagtupad sa tungkulin

PAGHIKAYAT AT PAG-IMPLUWENSYA SA IBA> Ipinapaalam ang mga pagpapahalagang pantao at hinihikayat ang iba na ibahagi ang mga ito> Nagbibigay kumpiyansa sa iba> Malinaw na ipinapahayag ang mga paniniwala at pagpapahalaga ng organisasyon

LAH

AT N

G

KAW

ANI

SUPORTAHAN ANG MGA NAGKAKAWANG-GAWA UPANG EPEKTIBONG MAKAPAGTRABAHO

NG MGA SALIGANG KAKAYAHANG MAKATAO

• Mga saligang pag-uugali at kasanayang kritikal sa isang indibidwal

• Nagtataguyod ng ninanais na kultura• hal. CHCF

Page 11: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

9

7. PAGPAPATIBAY NG MGA BALANGKAS NG KOMPETENSIYA NA NAKAHANAY SA MGA PAGPAPAHALAGA NA NAKAHANAY SA MGA PAGPAPAHALAGA NG ORGANISASYON

Ang CHCF ay isang kasangkapan na maaaring gamitin ng organisasyon kaugnay ng kanilang mga pangangailangan at mga pagpapahalaga ng organisasyon.

Ang CHCF ay isang naglalarawang rekomendadong balangkas ng kompetensiya, at hindi dapat na ituring bilang nag-aatas at naghihigpit. Ito ay dapat na makita bilang isang pangkalahatang modelo para sa pagtutukoy, paglilikha at pagtatakda ng pamantayan ng mga kompetensiya para sa mga empleyado sa isang organisasyong nagkakawanggawa. Ito ay idinisensyo upang magbigay ng mga ideya at direksyon, ngunit ang tagumpay nito ay nakadepende sa mga layunin, pagpapahalaga, kultura at nangangasiwang kapaligiran ng organisasyon. Ito ay isang tulong na nagbibigay ng direksyon sa mga organisasyon habang kanilang binubuo ang kanilang sariling mga kompetensiya.

Ang mga organisasyong may dalawang mandato o mga organisasyong nagsusumikap nang mag-isa sa pagpapaunlad, ay maaari ring bumuo ng kanilang sarili listahan ng mga kompetensiya ng organisasyong batay sa CHCF.

Dayagram: Ang mga kompetensiya ay maaaring maging kahanay ng istratehiya, mga pagpapahalaga at kultura ng organisasyon.

Balangkas ng mga Saligang Kakayahang Makatao (CHCF)

Mga istratehiya, patakaran, kasanayan ng HR ng organisasyon

Mga layunin, pagpapahalaga, kultura at nangangasiwang kapaligiran ng organisasyon

8. PAGSASANIB NG CHCF SA MGA KASALUKUYANG BALANGKAS NG KOMPETENSIYA

Mayroong mga saklaw ng pamamaraan kung saan maaaring gamitin ng mga organisasyon ang CHCF at iba pang mga balangkas depende kung sila ay mayroon nang mga balangkas ng kompetensiya. Maaari nilang:

• Pagtibayin ang CHCF at iba pang mga balangkas ng kompetensiya na sa pakiramdam nila ay nauugnay sa mga pangangailangang ng organisasyon;

• Iangkop ang CHCF at iba pang mga umiiral na balangkas ng kompetensiya nang sa gayon ang mga ito ay mas naaangkop para sa kanilang organisasyon;

• Isanib ang mga elemento mula sa CHCF at iba pang mga umiiral na balangkas ng kompetensiya sa kanilang sariling balangkas ng kompetensiya kung nakalikha na sila nito.

• Buuin ang bagong balangkas ng kompetensiyang nauugnay sa kanilang organisasyon habang kumukuha sa mga umiiral na balangkas kapag ito ay may kaugnayan.

Ang ilang mga organisasyong nagkakawanggawa ay mayroon nang mga umiiral na balangkas na maaring maging kumbinasyon ng mga saligang kompetensiya at mga kompetensiya sa pamumuno at maaari ring maging ganap na naglalarawan upang isama ang mga teknikal na kompetensiya at mga kompetensiya sa pagganap. Ang CHCF at iba pang mga balangkas ng kompetensiya at maaari pa ring magamit sa mga kalagayang ito. Gaya ng nakasaad sa mga

Page 12: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

10

gumagabay na prinsipyo, ang CHCF ay hindi nilalayon upang palitan o halinhinan ang mga umiiral na balangkas ng kompetensiya, kasangkapan o inisyatiba sa isang organisasyon. Ngunit ito ay naglalaman ng mga elemento, na ayon sa pinagkaisahan sa malawak na espektro ng mga ahensyang nagkakawanggawa, ay binubuo ng mga saligang pag-uugali sa pagkakawanggawa. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa pagsiyasat ng umiiral na mga balangkas ng kompetensiya laban sa CHCF upang masiguro ang mga saklaw na pangunahing larangan at, kung saan nakikita ang mga puwang, isaalang-alang ang kanilang kaugnayan sa misyon ng organisasyon. Ang mga ito ay maaaring walang kaugnayan, ngunit kung mayroon, mas dapat pag-isipan ang kung paano maisasama ang mga nawawalang kasanayan at pag-uugali. Maaaring maging posible ang pagsama sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng umiiral na sakop ng mga kompetensiya o sa pamamagitan ng mga bagong karagdagan sa balangkas.

Ang mga organisasyong hindi ganap na nakasama sa kanilang umiiral na mga balangkas ng kompetensiya ay maaaring makinabang sa paggamit ng mga kasangkapan at template na binuo para sa pagpapatupad ng CHCF. Ang mga kasangkapan at template na ito ay maaaring mabago at maiangkop batay sa kanilang mga kasalukuyang balangkas. Ang mga organisasyong kamakailan lamang na bumuo ng balangkas ng kompetensiya ay maaaring gamitin ang kaso ng pagpapatakbo at mga kasangkapan sa pagpaplano ng komunikasyon upang mapahusay ang pagpapatupad ng kanilang balangkas ng kompetensiya.

Ang CHS Alliance ay nakalikha ng isang detalyadong gabay na nagsasaliksik ng paraan kung paano pagsasamahin ang iba’t ibang balangkas ng kompetensiya.

9. MGA PRAKTIKAL NA HAKBANG TUNGO SA PAGPAPATIBAY NG PAMAMARAANG NAKABATAY SA KOMPETENSIYA

Kung ito man ay pagpapatibay ng umiiral na balangkas ng kompetensiya o pagsasanib ng mga elemento n g CHCF o iba pang mga balangkas ng kompetensiya sa isang balangkas ng kompetensiya ng organisasyon, ang mga sumusunod na hakbang ay mangangasiwa sa proseso.

Hakbang 1: Ipresenta ang kaso ng pagpapatakboMaghanda at magpresenta ng kaso ng pagpapatakbo para sa pagpapatibay ng pamamaraan nakabatay sa kompetensiya sa organisasyon sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag ng mga kapakinabangan. Ang kaso ng pagpapatakbo ay dapat na magpakilala sa konsepto at makakuha ng makukumbinsi para sa pamamaraan mula sa nakakataas na namamahala. Dapat din silang ilahok ng mga ito sa disenyo ng balangkas ng kompetensiya at proseso ng pagpapatakbo. Sa oras na ang pangako ng pangasiwaan ay mapagkasunduan, makakapagsimula na pagkatapos ang proseso.

Ang ipinagkaloob na template ay magtatakda ng iminungkahing estruktura para sa kaso ng pagpapatakbo. Binibigyang-diin niyo ang mga kapakinabangan, limitasyon/hamon/panganib, implikasyon sa pananalapi, timeline, papel na ginagampanan at responsibilidad at mga susunod na hakbang.

Ilan sa mga pangunahing benepisyo ng sistemang nakabatay sa kompetensya:

• Mahusay na tinukoy ng mga empleyado ang pangkat ng mga pag-uugaling kailangan sa kanilang trabaho at sila ay malinaw tungkol sa kung paano sila inaasahan sa pagganap ng kanilang mga trabaho.

• Ang sistema ng pagtatasa at pagtanggap ng empleyado ay mas patas at mas bukas.• Ang mga tumatanggap ng trabaho ay nagagawang suriin ang mga maililipat na kasanayan

at tukuyin ang mga kinakailangang pag-uugali anuman ang karerang pinagmulan.• May kaugnayan sa pagitan ng epektibong indibidwal na pananaw sa trabaho at sa

pagganap ng organisasyon• Ang mga proseso ay masusukat at naaayon sa pamantayan sa buong pang-organisasyon

at pangheyograpiyang mga hangganan

Page 13: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

11

Hakbang 2: Tukuyin ang mga taong namumunoPakaisipin kung ang balangkas ng kompetensiya ay bubuuin sa loob ng organisasyon o gamit ang panlabas na suporta. Pagkatapos ay tukuyin ang mga bagong empleyadong mamumuno sa pagbuo ng balangkas ng kompetensiya at tutulong sa iba na maunawaan ito. Kailangan din nilang masigurong ang balangkas ng kompetensiya ay naisanib sa iba pang nauugnay na mga dokumento at sistema: gaya ng, paglalarawan ng trabaho, pagtatasa sa pagganap ng tungkulin, mga plano sa propesyonal na pagpapaunlad.

Hakbang 3: Muling suriin ang bisyon, misyon, kultura, pagpapahalaga at istratehiya ng organisasyonAng nasa kaibuturan ng balangkas ng kompetensiya ng organisasyon ay dapat na sumalamin at palakasin ang bisyon, misyon, kultura, pagpapahalaga at istratehiya nito. Batay sa mga ito, talakayin kung paano maaaring sumalamin ang CHCF sa mga pangunahing lakas ng organisasyon sa kasalukuyan, ano ang maaaring nawawala at ano ang maaaring maging kailangan para sa tagumpay sa hinaharap. Ito ang simula ng pagbuo ng balangkas ng kompetensiya.

Hakbang 4: Bigyang-kahulugan ang layuninBatay sa kaso ng pagpapatakbo, malinaw na pagpasyahan kung bakit binubuo ang balangkas ng kompetensiya at kung paano ito gagamitin. Dito malalaman kung paano ang balangkas kapag lumaon ay naka-estruktura at tutulong sa pagbibigay-kahulugan sa gawaing magiging bahagi ng ganap na pagsanib ng balangkas ng kompetensiya sa ibang mga dokumento at sistema upang masiguro na ito ay ginagamit sa sistematikong paraan.

Hakbang 5: Bigyang-kahulugan ang pormat, saklaw at estrukturaSuriin kung ang balangkas ng kompetensiya ay dapat na maglaman ng mga pag-uugali lamang, o pati na rin ng mga pangangailangan sa kasanayan at kaalaman. Pangsang-ayunan kung aling mga antas ng balangkas ang magsasaklaw at kung ang lahat ng mga papel at tungkulin sa loob ng organisasyon ay isasama.

Hakbang 6: Suriin ang mga papel na ginagampanan at paglalarawan sa trabaho Pangsang-ayunan ang mga resultang kailangan at suriin kung aling mga pag-uugali ang ginagamit upang epektibong magampanan ang mga papel na sakop ng balangkas. Suriin ang mga kaugnay na paglalarawan sa trabaho. Kapanayamin ang mga empleyado at iba pang stakeholder upang pagnilayan, at tukuyin, ang mga pangangailangan sa kompetensiya ng kanilang mga papel.

Hakbang 7: Muling suriin ang CHCF at buuin ang balangkas ng kompetensiyaGamit ang CHCF, magdagdag ng mga resulta at kompetensiyang hindi kasama, ngunit mahalaga sa organisasyon at sa konteksto ng organisasyon. Alisin ang mga pangunahing pag-uugaling hindi nauugnay o hindi naaangkop sa konteksto ng organisasyon. Baguhin ang mga salita sa alituntunin o muling isulat ang anumang pangunahing mga pag-uugali na mas may kaugnayan sa lokal na konteksto o sa organisasyon upang matulungan ang mga empleyado o boluntaryo na mas madaling maunawaan ang mga kahulugan nito.

Hakbang 8: Irekord ang mga komperensiyaIrekord ang mga resulta, kompetensiya at pag-uugaling iniaatas para sa iba’t ibang papel na ginagampanan sa trabaho. Ang kompetensiya o pag-uugaling kinolekta ay kailangang maisakategorya ayon sa mga larangan ng kompetensiya.

Hakbang 9: Pagtibayin at isapinal ang balangkas ng kompetensiyaTanungin kung ang mga pag-uugaling tinukoy ay ipinapakita ng mga gumaganap sa trabaho sa pinaka-epektibong paraan. Sa oras na ang balangkas ng kompetensiya ay naisulat, siguraduhing ang mga koneksyon ay naisagawa sa pagitan ng mga kompetensiya at mga layunin, kultura, pagpapahalaga at istratehiya ng organisasyon. Siyasatin kung ang mga patakaran at kasanayan ng organisasyon ay sumusuporta sa mga kompetensiya, at kung ang mga kompetensiya ay isinasama sa anumang may kaugnayang pagsasadokumento at sistema.

Page 14: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

12

Hakbang 10: Makipag-usap, makilahok at magsanayTratuhin ang proseso ng pagpapatakbo ng balangkas ng kompetensiya bilang anumang iba pang malaking pagbabago sa inisyatiba. Siguraduhing may sapat na komunikasyon, pakikilahok, pagpapayo at pagsasanay sa mga empleyado upang maipatupad ang balangkas ng kompetensiya.

10. MGA KOMUNIKASYON AT PAKIKILAHOK

‘Magkaroon ng kampanya sa pagpapalaganap ng kaalaman sa paggamit ng kasangkapan.’

‘Ang pokus ay hindi dapat nasa kung ano ang dapat gawin ngunit nasa kung paano ito gagawin.’

Pagsusuri at mga Natuklasan ng Stakeholder ng CHCF, Ika-15 ng Hulyo, 2016

Maaaring maging nakakabulabog ang pagpapakilala ng pagbabago, partikular na kung natatamaan niyo ang bawat mahalagang yugto sa siklo ng pagtatrabaho.

Ang nakaraang karanasan, kabilang ang tugon mula sa pagsangguni ng stakeholder sa muling pagsusuri ng CHCF, ay nagsasabi sa atin na ang pangmatagalang tagumpay ng pagpapatupad ng balangkas ng kompetensiya ay nag-aatas ng komprehensibong komunikasyon, pakikilahok at plano ng pagsasanay. Habang ang bawat isang organisasyon ay lilikha ng sarili nitong espesipikong pamamaraan, may ilang mahahalagang konsiderasyon tungkol sa pagpapatupad.

• Iparating ang layunun – Ang unang hakbang upang malaman kung nauunawaan ng mga empleyado kung ano ang layunin. Kung hindi nila nauunawaan kung paano nag-aambag ang mga pag-uugali sa personal at pang-organisasyong tagumpay, may maliit na saysay sa pagbabago o pagbuo ng balangkas.

• Tukuyin ang mga susing tema – kahit na malinaw ang mga tauhan tungkol sa layunin ng balangkas, nangangailangan pa rin nitong suportahan ang mga hangarin ng organisasyon (mga layunin, pagpapahalaga, plano sa pagpapatakbo). Kung hindi lahat ng mga tao ay nagsusumikap tungo sa mga hangaring ito, ang ilang mga indibidwal na pagsusumikap kung gayon ang maaaring maging dibersyon sa tagumpay ng organisasyon.

• Gawing tama ang mga kondisyon – Ang mga pamamaraan, pagkuha ng mapagkukunan ng yaman, estruktura ng pangangasiwa ay nangangailangang suportahan ang balangkas. Maging makatotohanan: kung nililimitahan ng mga kondisyon ang mga pag-uugali, baguhin kung gayon ang mga kondisyon o baguhin ang mga pag-uugali.

• Talakayin ang ugat na dahilan – Kasama ang mga layunin at kondisyon, ang pag-uugali ay naiimpluwensiyahan din ng mga sumusuportang katangian (kaalaman, kasanayan at asal). Ang isang hindi pa gaanong nahuhulmang katangian, gaya ng kasanayan sa pakikipag-usap, ay maaaring makaapekto sa maraming iba’t ibang pag-uugali. Kung hindi nauunawaan ng mga manedyer ang pagkakaibang ito, maaari nilang pagtuunang pansin ang pagpapabuti ng pag-uugali nang hindi tinatalakay ang ugat na dahilan.

• Panatilihin itong simple – May dalawang susing elementong tumutulong sa paggamit – wika at estruktura. Kung ito ay napakakomplikado, mahaba o detalyado, ito ay hindi magagamit. Ang wika ay kinakailangang maging makahulugan sa mga taong gumagamit nito.

• Magsanay, huwag manisi – Sa oras na maisaayos ang estruktura, siguraduhing ang lahat ng gumagamit ng balangkas ay sinasanay sa kung paano ito gagamitin. Ang balangkas ay isang kasangkapan at, gaya ng anumang kasangkapan, kung hindi alam ng mga gumagamit ang paggamit nito, magiging mali ang paggamit at hindi nito maaabot ang buong potensyal nito.

Ang pangkat ng proyekto ay dapat na maitatag upang mapanatili ang pokus at mapanatili ang pagpapatupad sa Isang sistematikong paraan nang may nakatalagang mga layunin, timeline at palagiang sistema ng pagsubaybay. Ang pangkat ng proyekto ay dapat na buuin ng mga kinatawan mula sa pangkat ng HR, eksperto sa komunikasyon, pati na rin ang nakakataas na kampeon sa pangangasiwa.

Page 15: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

13

ANNEX 1 - ANG BALANGKAS NG MGA SALIGANG KAKAYAHANG MAKATAO

MG

A SA

KLA

W N

G

KOM

PETE

NSI

YAPA

G-U

NAW

A SA

M

AK

ATAO

NG

KO

NTE

KST

O

AT P

AG

GA

MIT

NG

MG

A

MA

KAT

AON

G P

RIN

SIPY

O

AT P

AM

AN

TAYA

N

PAG

KA

MIT

NG

MG

A

RESU

LTA

PAG

BUO

AT

PAG

PAPA

NAT

ILI N

G M

GA

N

AG

TUTU

LUN

GA

NG

U

GN

AYA

N

PAG

PAPA

TAK

BO N

AN

G

LIG

TAS

AT M

ATIW

ASA

Y

SA L

AH

AT N

G O

RAS

PAN

GA

NG

ASI

WA

SA IS

AN

G

MA

HIR

AP

AT P

ABA

GU

-BA

GO

NG

KA

PALI

GIR

AN

PAG

PAPA

KIT

A N

G

PAM

UM

UN

O

MG

A BU

NG

AN

auun

awaa

n an

g m

ga

kont

ekst

o ng

pag

gaw

a, m

ga

mah

ahal

agan

g ka

sapi

at

mga

gaw

ing

mak

akaa

pekt

o sa

kas

aluk

uyan

at p

ang-

hina

hara

p na

mga

m

akat

aong

pam

amag

itan

Pina

nana

guta

n an

g sa

rilin

g tr

abah

o at

mab

isang

gi

naga

mit

ng m

ga

map

agku

kuna

n up

ang

mag

kam

it ng

mga

resu

ltang

pa

ng-m

atag

alan

Bum

ubuo

at n

agpa

pana

tili

ng m

ga k

augn

ayan

g na

kiki

pagt

ulun

gan

at

mag

kaka

tuw

ang

sa m

ga

kasa

pi a

t kaw

ani

Gum

agaw

a na

ng li

gtas

at

mat

iwas

ay s

a isa

ng m

ahira

p na

kap

alig

iran

Um

aakm

a sa

hira

p at

pa

gbab

ago

upan

g m

abisa

ng

mak

agaw

a sa

mga

ko

ntek

ston

g m

akat

ao

Nag

papa

kita

ng

mga

m

akat

aong

pag

papa

hala

ga

at p

rinsip

yo, a

t hin

ihik

ayat

ang

ib

a up

ang

mag

kam

it ng

mga

re

sulta

sa

mga

kom

plik

adon

g ka

laga

yan,

anu

man

ang

tu

ngku

lin, k

atun

gkul

an

o ka

taas

an n

g po

sisyo

n

MG

A K

AK

AYA

HA

N

AT P

AN

GU

NA

HIN

G

PAG

-UU

GA

LI S

A

NG

LA

HAT

NG

M

GA

KAW

AN

I SA

MA

KAT

AO

NG

PA

GTU

GO

N N

G

MG

A M

AY S

APA

T N

A K

AK

AYA

HA

N

AT K

AA

LAM

AN

.

PAG

KA

UN

AWA

SA

M

AK

ATA

ON

G K

ON

TEK

STO

> N

agpa

paki

ta n

g pa

gkau

naw

a sa

mga

hak

bang

ng

mak

atao

ng

katu

guna

n ka

bila

ng a

ng

kaha

ndaa

n at

pag

tugo

n sa

bi

glan

g pa

ngan

gaila

ngan

, pa

gbaw

as s

a pa

ngan

ib n

g ka

paha

mak

an, k

atug

unan

at

pagb

ango

n>

Gin

agam

it an

g ka

alam

an

sa p

ampu

litik

a at

pan

g-ku

ltura

ng k

onte

ksto

at s

a m

ga

pum

apai

lalim

na

dahi

lan

ng

mga

kris

is p

anta

o>

Nag

papa

kita

ng

pagk

auna

wa

sa a

spet

o ng

kas

aria

n,

pagk

akai

ba-ib

a at

pag

sasa

ma-

sam

a ng

mga

kal

agay

ang

pant

ao>

Isin

asaa

lang

-ala

ng a

ng

mga

pan

gang

aila

ngan

, ka

dalu

bhas

aan,

kak

ayah

an

at k

aran

asan

ng

mga

taon

g na

apek

tuha

n ng

kris

is a

t gi

naga

mit

ang

mga

ito

sa

pag

tugo

n

PAG

TIYA

K N

G K

ALI

DA

D A

T D

ULO

T N

G P

ROG

RA

MA

> N

agpa

paki

ta n

g pa

gkau

naw

a sa

pan

gang

asiw

a ng

sik

lo n

g pr

oyek

to n

g ah

ensy

a>

Akt

ibon

g lu

mal

ahok

sa

pagp

apla

no a

t pag

papa

tupa

d

ng m

ga m

abis

ang

proy

ekto

at

pro

gram

a>

Nan

anat

iling

nak

atuo

n sa

pa

gbib

igay

ng

napa

pana

hon

at

ang

kop

na m

ga re

sulta

gam

it an

g m

ga m

agag

amit

na

kay

aman

an

GU

MA

GAW

A N

AN

G M

AY

PAN

AN

AG

UTA

N>

Tum

utug

on n

g ak

syon

at

disp

osis

yon

sa m

ga ta

ong

naap

ektu

han

ng k

risis

. >

Nan

gang

alap

, nag

susu

ri at

nag

papa

laga

nap

ng m

ga

nauu

kol a

t kap

aki-p

akin

aban

g na

im

porm

asyo

n at

reak

syon

sa

mga

ta

ong

naap

ektu

han

ng k

risis

at s

a ib

a pa

ng m

ga k

asap

i nan

g hi

ndi

sila

lubu

sang

pin

apaa

sa

PAK

IKIN

IG S

A A

T PA

GLI

KH

A

NG

PA

G-U

USA

P>

Akt

ibon

g na

kiki

nig

sa m

ga

bago

at i

ba’t

iban

g pa

nana

w

at k

aran

asan

ng

mga

taon

g na

apek

tuha

n ng

kris

is, m

ga

kasa

pi a

t mga

miy

embr

o

ng g

rupo

> Pi

nagt

itiba

y at

pin

anan

atili

ang

m

alin

aw n

a pa

g-uu

sap

sa m

ga

taon

g na

apek

tuha

n ng

kris

is a

t ib

a pa

ng k

asap

i

PAG

GAW

A K

ASA

MA

AN

G IB

A>

Posi

tibon

g na

g-aa

mba

g sa

gr

upo

upan

g m

agka

mit

ng m

ga

layu

nin

ng p

rogr

ama

> N

agpa

pam

alas

ng

haba

g,

pagg

alan

g at

pak

ikira

may

sa

mga

taon

g na

apek

tuha

n

ng k

risis

> Pa

tulo

y at

resp

onsa

blen

g na

kiki

pag-

usap

gam

it an

g m

ga

angk

op n

a pa

mam

araa

n at

te

knol

ohiy

a up

ang

map

anat

ili

ang

orih

inal

na

men

sahe

PAG

BAW

AS

SA P

AN

GA

NIB

PA

RA

SA

MG

A T

AO

NG

N

AA

PEK

TUH

AN

NG

KR

ISIS

, M

GA

KAT

UW

AN

G A

T KASA

PI>

Nag

bibi

gay

pans

in s

a ka

ligta

san

ng m

ga k

asap

i ka

bila

ng n

a an

g m

ga ta

ong

naap

ektu

han

ng k

risis

> Ti

nutu

koy

at ip

inaa

alam

an

g m

ga p

anga

nib

at b

anta

at

bina

baw

asan

ang

mga

ito

para

sa

sar

ili a

t sa

ahen

sya

> G

umag

awa

ng m

ga h

akba

ng

upan

g hi

ndi m

akap

insa

la a

t m

aiw

asan

ang

mga

pan

gani

b pa

ra s

a m

ga k

atuw

ang

at s

a m

ga

kasa

man

g na

apek

tuha

n ng

kris

is

PAN

GA

NG

ASI

WA

NG

SA

RIL

ING

K

ALI

GTA

SAN

AT

SEG

UR

IDA

D>

Lum

ilikh

a at

pin

apan

atili

an

g pa

gtan

ggap

sa

trab

aho

sang

-ayo

n sa

mga

mak

atao

ng

prin

sipy

o at

pam

anta

yan

PAG

-AK

MA

AT

PAG

-AYO

N>

Nan

anat

iling

nak

atuo

n sa

mga

la

yuni

n at

han

garin

sa

gitn

a ng

mab

ilisa

ng n

agba

bago

ng

kapa

ligira

n>

Mah

inah

ong

umaa

kma

sa m

ga

nagb

abag

ong

kala

gaya

n

at k

ahira

pan

> K

inik

ilala

ang

sar

iling

ka

pagu

ran

at g

umag

awa

ng m

ga

hakb

ang

upan

g m

abaw

asan

ito

> N

anan

atili

ng m

alin

aw a

ng

pag-

iisip

at p

ositi

bo s

a ila

lim n

g ka

pagu

ran

upan

g m

atag

alan

an

g m

ga k

apal

igira

ng m

ahira

p at

m

apan

gham

on

PAG

PAPA

NAT

ILI N

G P

AG

IGIN

G

PRO

PESY

ON

AL

> In

aaak

o an

g re

spon

sibi

lidad

pa

ra s

a sa

rilin

g ak

syon

at s

a m

ga

naid

udul

ot n

ito s

a ib

a>

Nag

papl

ano,

inuu

na a

t gi

naga

wa

nang

mah

usay

an

g m

ga tr

abah

o sa

gitn

a

ng k

agip

itan

SAR

ILIN

G K

AM

ALA

YAN

> N

agpa

paki

ta n

g ka

mal

ayan

sa

mga

kal

akas

an a

t lim

itasy

on a

t an

g du

lot n

g m

ga it

o sa

iba

> N

agpa

paki

ta n

g pa

gkau

naw

a sa

kad

alub

hasa

an a

t kun

g

paan

o ito

nak

atut

ulon

g

sa k

adal

ubha

saan

ng

iba

upan

g m

abuo

ang

pag

igin

g ep

ektib

o ng

gru

po

> H

inah

anap

at p

inag

bubu

laya

n an

g m

ga re

aksy

on u

pang

m

apab

uti

ang

pagt

upad

sa

tung

kulin

PAG

HIK

AYAT

AT

PAG

-IM

PLU

WEN

SYA

SA

IBA

> Ip

inap

aala

m a

ng m

ga

pagp

apah

alag

ang

pant

ao a

t hi

nihi

kaya

t ang

iba

na ib

ahag

i an

g m

ga it

o>

Nag

bibi

gay

kum

piya

nsa

sa

iba

> M

alin

aw n

a ip

inap

ahay

ag

ang

mga

pan

iniw

ala

at

pagp

apah

alag

a ng

org

anis

asyo

n

LAHAT NG KAWANI

SUP

OR

TAH

AN

AN

G M

GA

NA

GK

AK

AW

AN

G-G

AW

A

UPA

NG

EP

EK

TIB

ON

G M

AK

APA

GT

RA

BA

HO

NG

MG

A S

ALI

GA

NG

K

AK

AYA

HA

NG

MA

KA

TAO

Page 16: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

14

MG

A K

AK

AYA

HA

N

AT P

AN

GU

NA

HIN

G

PAG

-UU

GA

LI S

A

NG

LA

HAT

NG

M

GA

KAW

AN

I SA

MA

KAT

AO

NG

PA

GTU

GO

N N

G

MG

A M

AY S

APA

T N

A K

AK

AYA

HA

N

AT K

AA

LAM

AN

.

PAG

GA

MIT

NG

MG

A

MA

KAT

AO

NG

PA

MA

NTA

YAN

AT

PR

INSI

PYO

> Ti

nitiy

ak n

a an

g m

ga h

anga

rin,

gaw

ain

at u

gali

ng m

ga k

awan

i ay

pin

agtit

ibay

ang

mga

m

ahah

alag

ang

pam

bans

a at

pa

ndai

gdig

ang

mga

bal

angk

as,

pam

anta

yan,

prin

sipyo

at

alitu

ntun

in n

a sin

ang-

ayun

an

ng iy

ong

orga

nisa

syon

> Re

spon

sabl

eng

gina

gam

it an

g ka

pang

yarih

an, s

ang-

ayon

sa

mga

prin

sipyo

at p

aman

taya

ng

pana

nagu

tan

> N

agpa

paki

ta n

g pa

gkau

naw

a sa

saril

ing

gam

pani

n at

sa

gam

pani

n ng

kan

yang

or

gani

sasy

on a

t ng

iba

pang

nas

a lo

ob n

g sis

tem

ang

pant

ao>

Nag

papa

kita

ng

pagk

auna

wa

sa m

ga p

amam

araa

n ng

pa

gkak

atuw

anga

n

GU

MA

GAW

A N

G M

GA

PA

GPA

PASY

A>

Nag

papa

kita

ng

kaka

yaha

ng

mag

bago

upa

ng u

mak

ma

sa

mga

kal

agay

an n

g m

abili

s na

pa

gbab

ago

at m

ay ib

a-ib

ang

kont

ekst

ong

pang

-kul

tura

, lak

ip

ng p

agsa

saal

ang-

alan

g sa

mga

ta

ong

naap

ektu

han

ng k

risis

> N

agpa

paki

ta n

g pa

gkau

naw

a ku

ng k

aila

n m

aaar

ing

gum

awa

ng

pagp

apas

ya a

t kun

g ka

ilan

dapa

t ila

hok

ang

iba

> Is

inas

aala

ng-a

lang

ang

mas

m

alaw

ak n

a du

lot n

g m

ga

pasy

a up

ang

mag

kam

it ng

m

ga re

sulta

> Pi

nags

asam

a an

g pa

gpa-

plan

o at

pag

-ata

ng n

g tr

abah

o ka

pag

gum

agaw

a ng

pag

papa

sya

> A

ktib

ong

lum

alah

ok s

a m

ga

istas

yon

upan

g m

agka

roon

ng

ugn

ayan

at m

ag-a

mba

g

sa m

abub

utin

g ga

wi

> H

inah

amon

ang

mga

pa

gpap

asya

at u

galin

g lu

mal

abag

sa

Code

s of

Con

duct

ng

Inte

rnat

iona

l Red

Cro

ss a

t Re

d C

resc

ent a

t ng

mga

NG

O

o m

ga in

dibi

dwal

na

ahen

sya

> K

inik

ilala

ang

iba’

t iba

ng m

ga

kahi

naan

at b

inab

awas

an a

ng

mga

ito

sa p

amam

agita

n ng

pa

gtal

ima

sa m

ga tu

ntun

ing

pang

-kal

igta

san

at p

ang-

segu

ridad

na

itina

kda

ng

orga

nisa

syon

at i

naak

ma

ang

mga

ito

sa k

onte

ksto

ng lo

kal

> Ip

inag

lala

ban

ang

kaha

laga

han

ng k

alig

tasa

n at

isin

asaa

lang

-al

ang

ang

kalig

tasa

n ng

mga

ka

sam

ahan

at m

iyem

bro

ng

grup

o sa

laha

t ng

oras

> Pi

nana

natil

i ang

uga

ling

was

to

at p

rope

syon

al s

ang-

ayon

sa

mga

kau

kula

ng a

litun

tuni

ng

pant

ao>

Nag

papa

kita

ng

pans

arili

ng

inte

grid

ad s

a pa

mam

agita

n ng

resp

onsa

ble

at p

atas

na

pagg

amit

ng k

atay

uan

> B

atid

ang

mga

impl

uwen

syan

g pa

nloo

b at

pan

laba

s na

na

kaka

apek

to s

a pa

gtup

ad

sa tu

ngku

lin

> N

agpa

paki

ta n

g ak

tibon

g pa

kiki

nig

upan

g hi

muk

in a

ng

pagt

utul

unga

n sa

gru

po>

Posi

tibon

g in

iimpl

uwen

syah

an

ang

iba

upan

g m

agka

mit

ng m

ga

hang

arin

ng

prog

ram

a

MA

PAN

UR

ING

PA

GH

USG

A>

Pags

uri a

t akm

ang

pagt

ugon

sa

mga

map

angh

amon

g ka

laga

yan

sa p

anah

ong

wal

ang

tiyak

na

patn

ubay

> N

agpa

paki

ta n

g pa

gkuk

usa

at n

agm

umun

gkah

i ng

mga

m

alik

hain

g pa

gbab

ago

at

mga

mas

mab

utin

g pa

raan

ng

pagt

ratr

abah

o>

Nag

papa

kita

ng

kasi

gasi

gan

na

mag

tam

o ng

mga

resu

lta

MG

A

KA

RA

GD

AG

AN

G

UG

ALI

PA

RA

SA

MG

A

TAG

APA

NG

ASI

WA

N

G M

AK

ATA

ON

G

KA

TUG

UN

AN

, LA

KIP

NG

K

AK

AYA

HA

N A

T K

AA

LAM

AN

PAG

KAU

NAW

A SA

KO

NTE

KST

ON

G P

AN

TAO

> N

ag-a

aral

at n

agsu

suri

ng

mga

mah

ahal

agan

g su

liran

in s

a ka

laga

yang

pan

tao

at lu

mili

kha

ng m

ga g

awai

n up

ang

tugu

nan

ang

mga

ito

> It

inat

alag

a an

g or

gani

sasy

on

sa m

ga a

spet

o ng

kas

aria

n,

pagk

akai

ba-ib

a

at p

agsa

sam

a-sa

ma

PAG

GA

MIT

NG

MG

A

MA

KAT

AO

NG

PA

MA

NTA

YAN

AT

PR

INSI

PYO

> Lu

mal

ahok

sa

pagb

uo

ng is

ang

pang

-sam

ahan

g ka

tugu

nang

nak

abas

e sa

pa

gkau

naw

a ng

mab

isan

g ko

ntek

sto

> Ig

inag

alan

g an

g m

ga

pand

aigd

igan

g ba

tas

pant

ao

at m

ga k

auku

lang

kas

undu

an>

Akt

ibon

g lu

mal

ahok

sa

kat

uwan

gang

pan

g-ka

paha

mak

an a

t pa

gdad

amay

an n

g ib

a’t i

bang

ah

ensy

a na

nak

abas

e sa

isan

g m

alin

aw n

a pa

gkau

naw

a ng

pa

nana

w a

t pan

gang

asiw

a ng

iy

ong

orga

nisa

syon

> It

inat

aguy

od a

t tin

itiya

k an

g pa

gtal

ima

sa m

ga m

akat

aong

pa

man

taya

n at

prin

sipy

o na

si

yang

nak

ikita

sa

ugal

i ng

m

ga k

awan

i

PAG

TITI

YAK

NG

KA

LID

AD

AT

DU

LOT

NG

PRO

GRA

MA

> N

agta

takd

a ng

mga

pam

anta

yan

sa tr

abah

o at

sin

usun

od a

ng m

ga

napa

gkas

undu

ang

hakb

ang

ng

pag

gaw

a>

Nili

linaw

ang

mga

tung

kulin

at

mga

resp

onsib

ilida

d sa

loob

ng

grup

o up

ang

mal

ubos

ang

du

lot n

ito>

Kusa

ng n

akik

ipag

tulu

ngan

sa

mga

kas

api u

pang

mai

was

an

ang

pag-

ulit

ng tr

abah

o at

upa

ng

mal

ubos

ang

mga

kay

aman

an>

Pala

gian

g na

gbib

igay

ng

reak

syon

at i

mpo

rmas

yon

upan

g m

agka

mit

ng m

ga p

inag

butin

g re

sulta

> Iti

nata

la a

ng m

ga n

atut

unan

g ar

al a

t gin

agam

it an

g m

ga it

o sa

m

ga p

roye

kto

sa h

inah

arap

> Iti

nata

guyo

d an

g re

spon

sabl

eng

pagg

amit

ng p

inak

abag

ong

inob

asyo

n at

tekn

oloh

iya

upan

g m

akap

agbi

gay

ng m

ga re

sulta

NA

GTR

ATRA

BAH

O N

AN

G

MAY

PA

NA

NA

GU

TAN

> Pi

nagt

itiba

y an

g m

ga

mak

abul

uhan

g pa

raan

kun

g sa

an

maa

arin

g lu

mah

ok a

ng m

ga ta

ong

naap

ektu

han

ng k

risis

sa p

agtu

gon

at m

aiba

hagi

ang

kan

ilang

mga

in

aasa

han

at a

lala

hani

n>

Tini

tiyak

ang

mah

usay

at m

ay

kata

pata

ng p

agga

mit

ng m

ga

kaya

man

an s

ang-

ayon

sa

mga

pa

mam

ahal

ang

panl

oob

PAK

IKIN

IG A

T PA

GLI

KH

A N

G

MG

A P

AG

-UU

SAP

> Ti

nitiy

ak n

a an

g m

ga

reak

syon

mul

a sa

mga

taon

g na

apek

tuha

n ng

kris

is, m

ga

katu

wan

g at

iba

pang

kas

api

ay k

asam

a sa

pag

papl

ano,

pa

gpap

atup

ad a

t pag

-aar

al n

g pr

ogra

ma

PAG

GAW

A K

ASA

MA

AN

G IB

A>

Nag

papa

tibay

ng

mga

m

alili

naw

na

layu

nin

kasa

ma

ang

mga

gru

po a

t mga

indi

bidw

al>

Sinu

suba

y-ba

yan

ang

pag-

unla

d ng

trab

aho

at in

dibi

dwal

na

pag

tupa

d sa

tung

kulin

> N

agpa

patib

ay n

g m

ga

napa

gkas

undu

ang

pam

amar

aan

ng p

agtr

atra

baho

mul

a sa

m

alay

o ka

sam

a an

g m

ga

katu

wan

g at

kaw

ani

> N

agtr

atra

baho

kas

ama

ang

grup

o up

ang

lum

ikha

ng

tiwal

a sa

mga

kom

unid

ad a

t mga

st

akeh

olde

r>

Pina

gyay

aman

ang

mga

ka

ugna

yang

nag

tutu

lung

an,

tapa

t at m

ay p

anan

agut

an s

a m

ga k

atuw

ang

upan

g ga

win

g ga

nap

at ip

atup

ad a

ng m

ga

kasu

ndua

n>

Gum

agam

it ng

mga

ne

gosa

syon

at k

asan

ayan

sa

pagr

esol

ba n

g al

itan

upan

g m

akam

it an

g m

ga p

ositi

bong

re

sulta

.

PAG

BAW

AS

SA P

AN

GA

NIB

PA

RA

SA

MG

A T

AO

NG

N

AA

PEK

TUH

AN

NG

KR

ISIS

, M

GA

KAT

UW

AN

G A

T KASA

PI>

Sum

asai

lalim

sa

mga

mab

isan

g pa

gsus

uri n

g pa

ngan

ib k

asam

a an

g m

ga ta

ong

naap

ektu

han

ng

kris

is a

t mga

kat

uwan

g>

Nag

papa

kita

ng

pagk

auna

wa

ng m

as m

alaw

ak n

a pa

gtut

ulun

gang

pan

segu

ridad

ng

UN

at N

GO

at k

ung

paan

ong

ang

iyon

g or

gani

sasy

on

ay m

akik

ilaho

k sa

mga

pa

mam

araa

ng it

o>

Inuu

na a

t nag

tata

laga

ng

mga

ka

yam

anan

par

a sa

kal

igta

san

at

seg

urid

ad>

Bum

ubuo

ng

mga

pla

nong

pa

ra s

a hi

ndi i

naas

ahan

g pa

naho

n at

nag

papa

tupa

d ng

resp

onsa

blen

g es

trat

ehiy

a up

ang

maa

lis s

a si

twas

yon

PAN

GA

NG

ASI

WA

NG

PA

NSA

RIL

ING

KA

LIG

TASA

N

AT S

EGU

RID

AD

> Si

nusu

bayb

ayan

ang

mga

pa

ngan

ib n

g ka

ligta

san

at

tiniti

yak

na a

ng m

ga tu

ntun

in

ng o

rgan

isas

yon

ay n

auun

awaa

n at

pal

agia

ng s

inus

unod

ng

m

ga k

awan

i>

Gum

agaw

a ng

mga

ang

kop

na h

akba

ng a

t nan

gung

una

at

sum

usup

orta

sa

mga

miy

embr

o ng

gru

po s

a pa

naho

n ng

kris

is

PAG

-AK

MA

AT

PAG

-AYO

N>

Tinu

tulu

ngan

ang

iba

na

kila

lani

n at

pan

gasi

waa

n an

g ka

ni-k

anila

ng s

arili

ng k

apag

uran

sa

pag

bibi

gay

halim

baw

a ng

ang

kop

na p

ansa

rilin

g pa

ngan

gala

ga a

t pag

sasa

alan

g-al

ang

ng

mga

trab

aho

> It

inat

aguy

od a

ng k

apak

anan

at

ang

isan

g ku

ltura

ng “m

ay

tung

kulin

g m

anga

laga

PAG

PAPA

NAT

ILI N

G P

AG

IGIN

G

PRO

PESY

ON

AL

> N

agta

takd

a ng

mga

m

akat

otoh

anan

g ta

ning

na

pana

hon

at h

anga

rin>

Hin

ahay

aan

ang

iban

g ga

win

an

g ka

ni-k

anila

ng m

ga tu

ngku

lin

at re

spon

sibi

lidad

> Si

nusu

bayb

ayan

ang

mga

pa

ngak

o at

gaw

ain

nang

may

ka

tapa

tan

> N

agla

laan

ng

oras

upa

ng

mat

uto

mul

a sa

kar

anas

an

at re

aksy

on a

t gin

agam

it an

g m

ga n

atut

unan

sa

mga

ba

gong

kal

agay

an

PAN

GH

IHIK

AYAT

AT

PAG

IMPL

UW

ENSY

A S

A IB

A>

Hin

ihim

ok a

ng ib

a sa

pa

mam

agita

n ng

mal

inaw

na

pag

sasa

bi a

t pag

papa

kita

ng

mga

pag

papa

hala

ga, s

alig

ang

layu

nin

at p

rinsi

pyo

na

sum

asai

lalim

sa

m

akat

aong

gaw

ain

> N

agbi

biga

y ng

pal

agia

n at

tu

loy-

tulo

y na

impo

rmal

at

porm

al n

a re

aksy

on>

Kin

ikila

la a

ng a

mba

g ng

iba

> In

aakm

a an

g pa

raan

ng

pam

umun

o sa

nak

atak

dang

ora

s at

sa

paba

gu-b

agon

g ka

laga

yan

MA

PAN

UR

ING

PA

GH

USG

A>

Nan

anat

iling

may

mal

awak

na

pan

anaw

ng

pam

amar

aan

na

may

roon

g ka

mal

ayan

sa

mga

de

taly

e ng

isan

g ka

laga

yan

> Ti

yak

at in

aakm

a an

g m

ga

plan

o na

ng m

abili

s up

ang

tum

ugon

sa

nags

isim

ulan

g m

ga

kala

gaya

n at

pab

agu-

bago

ng

mga

kap

alig

iran

> Is

inas

a-al

anga

lang

ang

sna

pag-

aral

an a

t kal

kula

dong

mga

pa

ngan

ib u

pang

map

abut

i ang

pa

gtup

ad s

a tu

ngku

lin

MGA TAGAPAMAHALA

Page 17: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

15

ANNEX 2 - BALANGKAS NG PAGLIMITA NG MGA PAG-UUGALI

Mga Larangan

Mga pangunahing kompetensiya

Mga karagdagang pag-uugali

Mga Naglilimitang pag-uugali

Pag-

unaw

a sa

mga

kon

teks

to n

g pa

gkak

awan

ggaw

a at

pag

papa

tupa

d ng

mga

prin

sipy

o

at p

aman

taya

n ng

pag

kaka

wan

ggaw

a

Pag-unawa sa konteksto ng pagkakawanggawa Ipinapakita ang pag-unawa sa mga yugto ng pagtugon sa pagkakawanggawa, kabilang ang pagiging handa at anumang maaaring mangyari, pagbawas sa panganib ng sakuna, pagtugon at pagbangonGinagamit ang pampulitika at pangkulturang konteksto at ang pinagbabatayang sanhi ng krisis ng pagkakawanggawaIpinapakita ang pag-unawa sa mga dimensyon sa mga sitwasyon ng pagkakawanggawa sa kasarian, dibersidad at pagsasama Isinasaalang-alang ang mga pangangailangan, kasanayan, kapasidad at karanasan ng mga taong naapektuhan ng krisis at ginagamit ang mga ito sa pagtugonPaggamit sa mga pamantayan at prinsipyo ng pagkakawanggawa Sinisiguro na ang mga layunin ng programa, aktibidad at pag-uugali ng mga tauhan ay nagtataglay ng susing pambansa at pandaigdigang balangkas, pamantayan, mga prinsipyo at kodigo na kung saan ang organisasyon ay may pangakoGinagamit ang kapangyarihan nang may pananagutan, alinsunod sa mga prinsipyo at pamantayan ng pagkakaroon ng pananagutan

Pag-unawa sa konteksto ng pagkakawanggawa Tinatasa at sinusuri ang mga susing isyu at bumubuo ng mga aksyon upang tumugon sa mga itoIpinapangako ang organisasyon sa mga dimensyon ng kasarian, dibersidad at pagsasamaPaggamit sa mga pamantayan at prinsipyo ng pagkakawanggawa Sumasali sa pagpapaunlad ng pagtugon ng organisasyong batay sa isang pang-unawa sa konteksto ng pagpapatupadGinagalang ang pandaigdigang batas ng pagkakawanggawa at mga nauugnay na kasunduanAktibong lumalahok sa pakikipag-ugnayan sa panahon ng sakuna at pagtutulungan sa pagitan ng mga organisasyon batay sa isang malinaw na pag-unawa sa perspektibo at pamamaraan ng organisasyonNagtataguyod at nagsisiguro ng pagsunod sa mga pamantayan at prinsipyo ng pagkakawanggawa na namamahala sa pag-uugali ng mga tauhan

• Patuloy na hindi pagkilala sa kontekstong pangkultura o pampulitika sa mga talakayan

• Patuloy na nagpapakita ng kakulangan ng pokus sa kapakinabangan at hindi itinuturing ang mga nakikinabang habang tinutugunan ang mga solusyon

• Lumalabas na hindi malinaw tungkol sa mga responsibilidad ng sarili at ng organisasyon

• Lubhang naiimpluwensyahan ng mga iniaatas ng mga nag-aambag, sa halip na ng mga benepisyaryo o mga priyoridad ng organisasyon

• Tumatangging sumali sa mga mekanismo ng pakikipag-ugnayan nang walang malinaw na dahilan

• Hindi sensitibo sa mga dimensyon ng kasarian, dibersidad at pagsasama

• Madaling kinokompromiso ang mga prinsipyo at pamantayan ng pagkakawanggawa

Ipinapakita ang pag-unawa sa papel na ginagampanan ng sarili, ng organisasyon at ng iba sa loob ng sistema ng pagkakawanggawa.Ipinapakita ang pag-unawa sa mga mekanismo ng pakikipag-ugnayan

Page 18: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

16

Mga Larangan

Mga pangunahing kompetensiya

Mga karagdagang pag-uugali

Mga Naglilimitang pag-uugali

Pagt

amo

ng m

ga re

sult

aSinisiguro ang kalidad at epekto ng programa Ipinapakita ang pag-unawa sa pamamahala sa yugto ng proyektoAktibong sumasali sa pagdisenyo at pagpapatupad ng mga epektibong proyekto at programaPinananatili ang pokus sa paghahatid ng mga napapanahon at naaangkop na resulta, gamit ang mga nakukuhang pinagkukunan ng pangangailanganNagtatrabaho nang may pananagutanMay pananagutan sa mga taong apektado ng krisis para sa mga aksyon at pagpapasyaKinukolekta, sinusuri at pinapalaganap ang mga may kaugnayan at kapakipakinabang na impormasyon at tugon mula sa mga taong apektado ng krisis at iba pang mga stakeholder nang hindi nagtataas ng ekspektasyonGumagawa ng mga desisyonIpinapakita ang kakayahang umangkop sa mga sitwasyon ng mabilis na pagbabago at nag-iibang kontekstong pangkultura, laging may kaalaman sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa mga taong apektado ng krisisNagpapakita ng pag-unawa sa kung kailan maaaring magdesisyon at kailan isasama ang ibaIsinasaalang-alang ang malawak na epekto ng mga desisyon upang matamo ang mga resulta

Sinisiguro ang kalidad at epekto ng programa Nagtatakda ng mga pamantayan sa trabaho at sinusunod ang mga pinagsang-ayunang pamamaraan sa pagpapatakboNililinaw ang mga papel na ginagampanan at mga responsibilidad sa loob ng pangkat upang mapalaki ang epektoMay pagkukusang nakikipagtulingan sa mga stakeholder upang maiwasan ang pagkadoble at magamit nang husto ang mga pinagkukunan ng pangangailanganRegular na nagbibigay ng katugunan at impormasyon upang matamo ang pinabuting mga resultaNagdodokumento ng mga leksyong natutunan at ginagamit ang mga ito sa mga proyekto sa hinaharapItinataguyod ang responsableng paggamit ng pinakabagong inobasyon at teknolohiya upang maghatid ng mga resultaNagtatrabaho nang may pananagutanNagtatakda ng mga makahulugang proseso kung saan ang mga taong apektado ng krisis ay makakasali sa pagtugon at ibahagi ang kanilang mga inaasahan at pag-aalalaSinisiguro ang episyente at malinaw na paggamit ng mga pinagkukunan ng pangangailangan alinsunod sa mga mekanismo ng pagkontrol sa loob ng organisasyon

• Ipinapakita ang kawalan ng kakayahang iangkop ang pag-uugali sa harap ng mga nagbabagong plano o mga desisyon, na maaaring magbigay ng negatibong epekto sa mga kalalabasan ng proyekto

• Patuloy na nabibigo sa paghahatid ng mga resulta dahil sa kawalan ng pokus sa mga resulta

• Madaling sumuko kapag nakakaharap ang mga hamon

• Tila hindi nagagawang tugunan ang mga deadline anuman ang sitwasyon o pinagkukunan ng pangangailangan

• Ginagamit ang mga pinagkukunan ng pangangailangan sa maling paraan o nag-aasal sa paraang maituturing na mapanlinlang

• Ipinapakita ang hindi nakakatulog o negatibong pag-uugali kapag nakakaharap ang mga hamon

• Nakikipag-usap nang walang linaw o estruktura sa paraang nakakalito sa iba

• Nilalabanan ang pinakabagong inobasyon at teknolohiya

• Nagpapakita ng kaunting interes sa pagtuklas ng tungkol sa teknolohiya at inobasyon at paggamit ng teknolohiya at inobasyon sa trabaho

• Walang kakayahang umunawa ng kultura at inuuna ang sariling pangangailangan kaysa iba

Isinasama ang pagpaplano at pagtalaga ng gawain kapag gumagawa ng desisyon

• Nabibigo sa pagtupad ng pangako sa mga taong apektado ng krisis

Page 19: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

17

Mga Larangan

Mga pangunahing kompetensiya

Mga karagdagang pag-uugali

Mga Naglilimitang pag-uugali

Pagp

apau

nlad

at p

agpa

pana

tili n

g pa

kiki

pag-

ugna

yan

Nakikinig at lumilikha ng diyalogoAktibong nakikinig sa mga bago at naiibang perspektobo at karanasan ng mga taong apektado ng krisis, stakeholder at mga miyembro ng pangkatNagtatakda at nagpapanatili ng malinaw na diyalogo sa mga taong apektado ng krisis at iba pang mga stakeholder Nakikipagtulungan sa ibaPositibong nag-aambag sa pangkat upang matamo ang mga layunin ng programaNagpapakita ng pakikiramay, respeto at awa sa populasyong apektado ng krisisNakikipag-usap nang regular at nang may pananagutan, gamit ang naaangkop na paraan at teknolohiya na may hindi nagbabagong paraan ng pagmemensaheAktibong sumasali sa mga network upang ma-akses at mag-ambag sa mabuting kasanayanHinahamon ang mga desisyon at pag-uugali na lumalabag sa Kodigo ng Pag-aasal ng International Red Cross at Red Crescent at mga NGO/indibidwal na ahensya

Nakikinig at lumilikha ng mga diyalogoSinisiguro na ang tugon mula sa mga taong apektado ng krisis, partner at iba pang stakeholder ay isinasama sa disenyo ng programa, pagpapatupad at pag-aaralNakikipagtulungan sa ibaNagtatakda ng mga malinaw na layunin kasama ang mga pangkat at indibidwalSinusubaybayan ang pag-unlad ng trabaho at pagganap ng indibidwalNagtatakda ng mga sinang-ayunang paraan ng pagtatrabo kasama ang mga partner at tauhan sa malayong distansyaNakikipagtulungan sa pangkat upang bumuo ng tiwala sa mga komunidad at stakeholderPinapaunlad ang ugnayang kolaboratibo, malinaw at may pananagutan kasama ang mga partner upang isapormal at ipatupad ang mga kasunduanGinagamit ang mga negosasyon at mga kasanayan sa pagresolba ng hindi pagkakasundo upang suportahan ang mga positibong resulta

• Hindi aktibong pinapakinggan ang mga kontribusyon ng iba o nagtatanong ng pananaw (kabilang ang mga miyembro ng pangkat, taong apektado ng krisis, ibang mga NGO, o ibang mga susing stakeholder)

• Kinukulang ng pag-ako at umaasa sa iba mga miyembro ng pangkat upang kumpletuhin ang sariling gawain

• Ay hindi epektibo sa pagbabahagi ng mga ideya/naiisip sa pangkat dahil sa kakulangan ng kumpiyansa, ibinibinbin ang impormasyon; o hindi pagiging angkop sa tagapakinig

• Hindi pinapansin ang mga tao o ideya na hindi naaangkop sa sariling mga pananaw

• Sumasang-ayon sa mga maling desisyon at hindi angkop na mga kompromiso upang mapasaya ang iba

• Nakikipag-usap sa wika, pormat o paraan na mahirap maunawaan, hindi magalang o hindi angkop

• Nakakaligtaan ang mga oportunidad upang bumuo at magpanatili ng mga bagong ugnayan at samahan

• Ay hindi nakakatulong o hindi nagiging propesyonal kapag nakikisalamuha sa mga stakeholder

• Tumutugon sa stakeholder sa pangkaraniwang paraan, anuman ang iba’t ibang mga pangangailangan ng stakeholder

• Hindi nakakapag-ugnay sa mga taong mula sa ibang pinanggalingan

• Hindi sensitibo sa mga pangangailangan ng mga indibidwal na may naiibang perspektibo

Page 20: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

18

Mga Larangan

Mga pangunahing kompetensiya

Mga karagdagang pag-uugali

Mga Naglilimitang pag-uugali

Nag

papa

takb

o na

ng li

gtas

at m

ay k

asig

uruh

an s

a la

hat n

g pa

naho

nBinabawasan ang panganib sa mga taong apektado ng krisis, partner at stakeholderBinibigyang atensyon ang kaligtasan ng mga taong apektado ng krisis at iba ang mga pangunahing stakeholderTinutukoy at ipinapahayag ang mga panganib at banta, at pinapagaan ang mga ito para sa sarili at sa organisasyonGumagawa ng hakbang upang hindi gumawa ng pinsala at bawasan ang mga panganib para sa mga partner at mga taong apektado ng krisisPinangangasiwaan ang personal na kaligtasan at seguridad Binubuo at pinananatili ang pagtanggap para sa trabahong alinsunod sa mga prinsipyo at pamantayan ng pagkakawanggawaKinikilala ang iba’t ibang kahinaan: binabawasan ang kahinaan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga protokol ng kaligtasan at seguridad na itinakda ng organisasyon, at iniaangkop ang mga ito sa lokal na kontekstoItinataguyod ang kahalagahan ng kaligtasan at pinananatili ang kaligtasan ng mga kasamahan at mga miyembro ng pangkat sa isip sa lahat ng pagkakataon

Binabawasan ang panganib sa mga taong apektado ng krisis, partner at stakeholder Isinasagawa ang epektibong pagsusuri sa panganib sa mga taong apektado ng krisis at mga partnerIpinapakita ang pag-unawa sa mas malawak na pagtutulungan ng UN/NGO sa seguridad at kung paano sumasali ang organisasyon sa mga mekanismong iyonBinibigyang priyoridad at inilalagak ang mga pinagkukunan ng mga pangangailangan para sa kaligtasan at seguridadBumubuo ng mga plano para sa anumang maaaring mangyari at nagpapatupad ng responsableng istratehiya sa paglisanPinangangasiwaan ang personal na kaligtasan at seguridadSinusubaybayan ang mga panganib sa seguridad at sinisugurong ang mga protokol ng organisasyon ay nauunawaan at patuloy na sinusunod ng mga tauhanGumagawa ng naaangkop na aksyon at nagbibigay ng direksyon at suporta sa mga miyembro ng pangkat sa panahon ng krisis

• Patuloy na nagpiprisinta ng mga ideya at oportunidad na maaaring maging panganib sa sarili at iba

• Aktibong binabalewala o kinukulang ng malinaw na pag-unawa sa mga protokol ng seguridad, na nahahantong panganib na pansarili at ng organisasyon

• Ipinapakita ang kaswal na asal sa panganib

• Hindi nagpapakita ng kuryosidad Upang matutunan ang tungkol sa konteksto at pinahihintulutan magapi ng katamaran

• Nagpapakita ng nakakasakit na pag-aasal sa mga taong apektado ng krisis at mga lokal na awtoridad

Page 21: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

19

Mga Larangan

Mga pangunahing kompetensiya

Mga karagdagang pag-uugali

Mga Naglilimitang pag-uugali

Nan

gang

asiw

a sa

nak

apan

ggig

ipit

at n

agba

bago

ng k

apal

igira

nPag-aangkop at pagharap sa sitwasyonNananatiling nakatuon ang pansin sa mga layunin at gol sa mabilis na nagbabagong kapaligiranKalmadong iniaangkop ang sarili sa mga nagbabagong sitwasyon at limitasyonKinikilala ang personal na stress at gumagawa ng hakbang upang mabawasan itoNananatiling konstruktibo at positibo sa ilalim ng stress upang mapagtiisan ang mahirap at mapaghamong kapaligiranNagpapanatili ng propesyonalismoInaako ang responsibilidad para sa sariling gawain at sa epekto nito sa ibaNagpaplano, nagbibigay-priyoridad at isinasagawa ang gawain nang mahusay sa panahon ng kagipitanPinapanatili ang pag-uugaling may etiketa at may propesyonalismo alinsunod sa nauugnay na mga kodigo ng pag-uugaliIpinapakita ang personal na integridad sa pamamagitan ng paggamit ng posisyon nang may pananagutan at sa patas na paraanIpinapakitang may alam sa panloob at panlabas na impluwensya na nakakaapekto sa pagganap

Pag-aangkop at pagharap sa sitwasyonTinutulungan ang ibang makilala at mapangasiwaan ang stress sa pamamagitan ng paggaya sa naaangkop na pangangalaga sa sarili at pagbibigay-priyoridad sa bigat ng trabahoItinataguyod ang kultura ng kapakanan at tungkuling mangalagaNagpapanatili ng propesyonalismoNagtatakda ng makatotohanang deadline at layuninPinahihintulutan ang ibang gampanan ang kanilang mga papel at responsibilidadSinusubaybayan ang mga pangako at aksyon nang may kalinawanGinugugol nang maayos ang panahon sa pag-aaral mula sa karanasaan at tugon at ginagamit ang mga natututunan sa mga bagong sitwasyon

• Ipinapakita ang malaking stress, at hindi nagpapakita ng sensyales ng paggawa ng hakbang upang mabawasan ito

• Nagpapakita ng hindi propesyonal na pag-uugali na hindi alinsunod sa nauugnay na kodigo ng pag-uugali at nagpapakita ng kapansin-pansing pinsala sa reputasyon ng organisasyon

• Nilalabanan ang pag-angkop sa mga pag-uugali at aksyon sa mga nagbabagong sitwasyon at kapaligiran

• Hindi nagpapakita ng Mabuting balanse ng trabaho/pamumuhay at nagpapakita ng ebidensya ng kawalan ng perspektibo

• Walang kaalaman sa epekto ng pagbabago sa sarili at ibang tao

Page 22: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

20

Mga Larangan

Mga pangunahing kompetensiya

Mga karagdagang pag-uugali

Mga Naglilimitang pag-uugali

Ipin

apak

ita a

ng k

akay

ahan

sa

pam

umun

oPagkilala sa sariliIpinapakita ang kaalaman sa sariling lakas at limitasyon at epekto sa ibaIpinapakita ang pag-unawa sa mga kasanayan at kung paano ang mga ito ay tumutugma sa mga kasanayan ng iba upang buuin ang pagiging epektibo ng pangkatNaghahangat at pinagninilayan ang katugunan upang mapabuti ang pagganapBinibigyang-motibasyon at iniimpluwensyahan ang ibaIpinapahayag ang mga pagpapahalaga sa pagkakawanggawa at hinihikayat ang iba na ibahagi ang mga itoPinupukaw ang kumpiyansa sa ibaNagpapahayag nang malinaw para sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng organisasyonNagpapakita ng aktibong pakikinig upang hikayatin ang kolaborasyon ng pangkatPositibong iniimpluwensyahan ang iba upang matamo ang mga layunin ng programaKritikal na pagpapasyaSinusuri at nagpapasya sa mga mapanghamong sitwasyon sa panahon ng kawalan ng espesipikong patnubayIpinapakita ang pagkukusang-loob at nagmumungkahi ng malikhaing pagpapabuti at mabubuting paraan ng pagtatrabaho

Binibigyang-motibasyon at iniimpluwensyahan ang iba Binibigyang-inspirasyon ang iba sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag at pagpapakita ng mga pagpapahalaga, pangunahing layunin at mga prinsipyong sumusuporta sa pagkakawanggawaNagbibigay ng regular at nagpapatuloy na hindi pormal at pormal na katugunanKinikilala ang kontribusyon ng ibaInaangkop ang istilo ng pamumuno sa panahon at nagbabagong sitwasyonKritikal na pagpapasyaNagpapanatili ng malawak na pang-istratehikong perspektibo, pati na rin ang pagkakaroon ng kaalaman sa detalye ng sitwasyonMabilis na kumikilos at agad na iniaangkop ang mga plano upang tumugon sa mga umuusbong na sitwasyon at nagbabagong kapaligiranTinatanggap ang panganib nang may sapat na kaalaman at sa kalkuladong paraan upang mapabuti ang pagganap

• Nilalabanan o pinaaantala ang paggawa ng mga desisyon sa panahong ito ay malinaw na kailangan

• Sinusubukang mapanatili ang kontrol sa pamamagitan ng hindi pagtatalaga ng gawain sa epektibong paraan upang mayon sa mga espesipikong kasanayan ng mga miyembro ng pangkat na nagreresulta sa kakulangan ng kumpiyansa sa pangkat

• Inihaharap ang mga problema nang hindi naghahanap ng mga solusyon

• Ipinapahayag nang walang kalinawan o estruktura sa paraang pesimista

• Tinitingnan ang pagsangguni bilang aksaya ng oras at hindi mahalaga

• Tumatanggi sa pag-amin ng mga sariling kabiguan, at sa halip ay sinisisi ang iba

• Hindi kinikilala ang kadalubhasaan o kaalaman ng iba, at hindi pinapansin o ipinasasawalang-bahala ang impormasyong taliwas sa sariling pananaw

• Iniiwasan ang pagtalakay sa mga isyu sa pagganap

• Hinahayaan ang pag-uugaling negatibong nakakaapekto sa pag-unlad, pagganap at moral ng iba

• Ipinapahayag ang istratehiya at direksyon ng organisasyon sa hindi malinaw at pabagu-bagong paraan

Nagpapakita ng tenasidad upang matamo ang mga resulta

• Ginagamit ang impluwensya sa paraang kumukompromiso sa propesyonal na integridad

• Nahihirapang gumawa ng mahihirap na desisyon

• Hindi hinihikayat ang iba o ginagawang mahirap para sa kanilang bukas na ipahayag ang sarili

Page 23: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo
Page 24: ISANG GABAY SA NG BALANGKAS NG … Shortened...3 ang CHCF, o ang anumang balangkas ng kompetensiya, sa kanilang mga proseso ng human resource. Itinutuon nito ang pansin sa mga benepisyo

22

‘Ipinapakita ang kakayahang

iangkop ang sarili sa mga sitwasyon ng

mabilis na pagbabago’

Para sa karagdagang detalye mangyaring makipag-ugnay sa:

CHS Alliance [email protected]

Start Network [email protected]