Mga Benepisyo ng mga Pasyenteng may Sakit sa Bato

 • View
  235

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Mga Benepisyo ng mga Pasyenteng may Sakit sa Bato

 • Call: +632-687-11982406 One San Miguel Avenue Condominium | Pasig City Metro Manila | PH 1605Secretariat@psn.ph or psnmanila@gmail.com | www.psn.ph.com

  Mga Benepisyo ng mga Pasyentengmay

  Sakit sa Bato

  Published by

  The Philippine Society of Nephrology, Inc.March 13, 2014

 • Mga Benepisyo ng mga

  Pasyenteng may Sakit sa Bato

  Published by

  The Philippine Society of Nephrology, Inc.

  March 13,2014

 • Disclaimer:

  English:The contents of this Manual are subject to change and are for informational purposes

  only. The PSN cannot and does not represent or guarantee that the information in thismanual is current, complete or free from errors. For current information with regards topatients' benefits, please call the following goverment agencies:

  Philhealth :Trunk line- 441-7444/ Action Center- 441-7442/ www.philhealth.gov.phSSS: 920-6446 to 55, 917-7777/ text SSS @2600/www.sss.gov.phPCSO: Medical Service Department- 441-2612,441-2076,441-2065

  Charity Assistance Department - (PICC) 846-8879/LCP 426-3725/www.pcso.gov.ph

  Any part of the whole manual may be reproduced or transmitted without any alteration, inany form or by any means, with permission from the Philippine Society of Nephrologyprovided it is not sold commercially.

  Tagalog:Ang mga nilalaman ng manwal na ito ay maaring magbago at layunin nitong

  makapagbigay ng impormasyon lamang. AngPSNay hindi kumakatawanogumagarantiyana ang mga impormasyon sa manwal na ito ay kasalukuyan, kumpleto o walang anumangkamalian. Para sa kasalukuyang impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng pasyente,maari pong makipag-ugnayan o direktang tumawag sa mga sumusunod na ahensya nggobyerno:

  Philhealth :Trunk line- 441-7444/ Action Center- 441-7442/ www.philhealth.gov.phSSS: 920-6446 to 55, 917-7777/ text SSS @2600/www.sss.gov.phPCSO: Medical Service Department- 441-2612,441-2076,441-2065

  Charity Assistance Department - (PICC) 846-8879/LCP 426-3725/www.pcso.gov.ph

  Anumang bahagi ng buong manwal na ito ay maaaring kopyahin o isalin nang walanganumang pag-iiba, sa anumang anyo o sa anumang paraan, na may pahintulot mula saPhilippine Society of Nephrology basta't ito ay hindi ipagbibili pangkomersyo.

 • INTRODUCTION

  Ang sakit sa bato ay isang kondisyon na dumarami sa buongmundo kasama na dito ang ating bansa . Ang sakit sa bato ay kabilang sasampung pinakanangungunang sakit sa bansa na nagdudulot ng seryosongkaramdaman o kamatayan. Sa mga datos na lumalabas tinatayang mahigit na20,000naang bilangng mgapasyenteng nag-dadialysis at sinasabing tumataasito ng sampung porsyento kada taon. Hindi lingid sa ating kaalaman na angpasyenteng nadadialysis ay dumadaan sa maraming pagsubok sa lahat ngaspeto ng buhay: pisikal na pagbabago , emosyonal, lalo na ang financial. Saaverage computation umaabot sa halos 30,000 pesos kada buwan angpinakamababa na ginagastos ngmga pasyente na nag-dadialysis maliban pa samga gamot at pambayad sa ospital sa pagkakataon na naaadmit pa angpasyente.Sakabutihangpaladmaymgaahensyaangatinggobyernonamaaringmakatulong sa ating mga kababayan sa paraan ng mga benipisyo at tulongfinancial. Nilalayon ng manwal na ito na tulungan ang mga pasyente at angkanilang pamilya na madadagdagan ang kaalaman kung paano lubusangmagagamit angmga nasabing benepisyo .Sa atingmgaminamahal na pasyenteat kanilang pamilya, nawa'y makatulong ito sa inyo.

 • TABLE OF CONTENTS

  Disclaimer viiIntroduction viiiList of Contributors ixResources/Acknowledements xReferences x

  Benepisyo para sa hemodialysis mula sa Philhealth 1

  Social Security para sa mga Empleyado 4

  Mga Benepisyo mula sa Philippine Charity SweepstakeOffice para sa mga Pasyenteng may sakit sa Bato 10

  Frequently asked Questions 18

 • May benepisyong PHP4000 ang bawat HEMODIALYSIS session na isinagawa ngoutpatient sa mga accredited na pagamutan.Kasama sa halagang ito ang mga sumusunod:1. Paggamit ng pasilidad ng pagamutan2. Paggamit ng dialysis machine3. PHP500 para sa professional fee ng doctor4. Supplies at iba pang kagamitan gaya ng fistula kits, blood tubing set, dialyzer,syringe at gauze

  5. Gamot at medisina gaya ng 0.9% sodium chloride, heparin, bicarbonate oracetate hemodialysis solution, e-cart drugs at epoetin alpha o beta.

  Ang benepisyo para sa outpatient hemodialysis ay binabayaran sa pamamagitanng 'case rate'.Ang case rate ay isang paraan ng pagbabayad kung saan nakatakda na ang halaga ngbenepisyo para sa operasyon o karamdaman na sanhi ng pagpapa-ospital. Sa ganitongparaan alam na ng miyembro kung magkano ang sagot ng Philhealth bago pa ma-ospital.

  Saan Maaaring makamit ang benepisyo?Ang benepisyo para sa outpatient hemodialysis ay makakamit lamang sa mga PhilHealthaccredited free standing dialysis clinics o sa mga accredited hospitals. Kinakailangan dingaccredited ng PhilHealth ang doctor na magsasagawa nito.

  Ilang buwanang kontribusyon ang kailangan upang makamit ang benepisyo?Upang maging eligible sa benepisyo, kiakailangan ang sumusunod:1. Employed at Organized Group Members: 3 buwang kontribusyon sa loob nghuling 6 na buwan bago ang operasyon;

  2. Individually Paying Members (IPMs): 9 na buwang kontribusyon sa loob ng hulng12 buwan bago ang operasyon;

  3. Overseas Worker Members: kinakailangang nakapaloob sa coverage nanakasaad sa Official Receipt o Member Data Record (MDR) ang araw ngoperasyon;

  4. Sponsored Members: kinakailangang nakapaloob sa effectivity data na nakasaadsa Health Insurance Card o MDR ang araw ng operasyon;

  5. Lifetime Members: hindi na nangangailangan ng buwanang kontribusyon.

  Benepisyo para sa Hemodialysis mula sa Philhealth

  1

 • Paano ang pag-avail ng benepisyo?Ang PHP4000 ay automatikong ibabawas sa mga bayarin bago lumabas ng ospital.Isumite lamang ang mga sumusunod sa billing section bago ma-discharge ang pasyente:1. Proof of premium payment katulad ng:

  2. PhilHealth Claim Form 1 na pinunan ng tama;3. Kopya ng Health Insurance ard at updated MDR;4. Mga resibo ng gamot na binili sa labas ng ospital na ginamit para sahemodialysis, kung mayroon man.

  Ano ang gagawin kung hindi naibawas ang benepisyo sa mga bayarin?Maaaring isumite ng diretso sa PhilHealth ang benefit claim sa loob ng 60 araw pagkataposma-discharge ang pasyente kapag hindi naibawas ang benepisyo sa mga binayaran.Makipag-ugnayan sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth para sa mga requirements ukoldito.Paano kung higit sa halaga ng benepisyo ang bayarin sa ospital at doctor?Kung higit sa PHP4000 ang halaga ng hemodialysis, kailangang bayaran ng miyembro anghalagang lalagpassabenepisyo.Gayunpaman,parasaSponsoredmemberat kanyang legaldependents wala nang dagdag bayad ang hemodialysis sa mga accredited governmenthospitals o accredited free-standing dialysis clinics. Sagot ng PhilHealth ang gastusin saospital at doctor. Hindi kasama sa patakarang ito ang mga pribadong ospital. Kailangangbayaran ng miyembro ang halagang lalagpas sa benepisyo kung sa pribadong ospitalisinagawa ang hemodialysis.Ilang hemodialysis sessions ang may benepisyo?Ang isang outpatient Hemodialysis session ay katumbas ng isang araw na pagpapa-ospital. Ibabawas ito sa 45 araw na nakalaan sa miyembro o sa 45 araw na paghahatianng kanyang mga legal depemdents. Hanggang hindi pa nauubos ang 45 araw naallowance sa bawat taon, makakagamit ng benepisyo ang miyembro o kanyangdependent.

  Category Requirement Employed Pirma ng employer sa Part II ng Claim

  Form 1 Individually Paying Kopya ng PAR, PhilHealth OR,o mga

  duly validated payment receipts mula sa accredited collecting agents

  Organized Group Kopya ng Certificate of Premium Payment mula sa PhilHealth

  Overseas Worker Kopya ng MDR o Official Receipt Lifetime at Sponsored Kopys ng Health Insurance Card at MDR !

  2

 • Karagdagang Impormasyon

  Simula September 1, 2011, ang outpatienthemodialysis ay HINDI na susunod sa patakaran ngsingle period of confinement. Ang single period ofconfinement (SPC) ay magkakasunod napagpapagamot o confinement dahil sa isang uri ngsakit o kondisyon sa loob ng 90 araw.Makakagamit ngbuongPHP4000 angmiyembro kahitnaangpagitanngmgahemodialysissessinsaykulangsa 9 araw. Kahit na ang sessions ay sunod sunod,maybenepisyo ang miyembro o dependent. Maliban nalamang kung ubos na ang 45 araw na allowance bawattaon.

  3

 • Social SecurityProtection Para Sa Mga Empleyado

  MGA FEATURES NG SSSBilang isang Social Insurance Program: Mandatory at Voluntary ang paghuhulog Pinaghating kontribusyon mula sa employer at empleyado Mga pinagsamang pondo para pambayad sa benepisyo ng mga miyembro

  SSS COVERAGEMga kasali sa mandatoryong paghuhulog: Mga Empleyado

  Mga manggagawa galing sa pribadong sektor, permanente opansamantala na hindi lalagpas sa edad na 60

  Household helpers; na kumikita ng hindi bababa sa P1,000 sa isangbuwan (Sep. 1993)

  Mga seaman; ang local manning agency at ang foreign ship owner angtatayo bilang employers

  Mga empleyado ng foreign government/international organization nanaka base sa Pilipinas

  Mga magulang, asawa, o mga menor de edad na anak ng may ari ngsingle proprietorship na negosyo

  Mga Self-Employed Self-employed Professionals Single Proprietors at Business Partners Mga magsasaka at mangingisda Mga Professionals sa industriya ng entertainment at sports na hindisaklaw ng employer-employee contract

  Mga manggagawa mula sa informal sector Mga Employer

  Lokal at foreign organizations, mga negosyo at enterprises Mga dating Empleyado

  Mga dating empleyado ng pribadong sektor o dating self-employedmembers

  4

 • 5

  Overseas Filipino Workers (OFWs) Ang isang dating empleyado or self-employed member na kasalukuyangmayroong SSS number ay hindi na kailangan magrehistro ul