of 119/119
7/23/2019 Brijeg tutnji http://slidepdf.com/reader/full/brijeg-tutnji 1/119

Brijeg tutnji

 • View
  268

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Brijeg tutnji

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  1/119

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  2/119

  Zane Grey - Brijeg tutnji

  GLAVA 1.Pod toplom proljetnom ki om naglo je iskopnio duboki snijeg u kraju zvanom Saw Tooth i ubrzonabujao sav gornji liv rijeke Salmon.!uji"a je otjerala "ijelu naseobinu dabrova# a zaostala je lamo jedna# ina$e ve% ostarjela i sakata enka#sa svojim mla&dun$etom i izgubila je svoje. 'ajzad je i taj dabar napreduju%i polako za ao u usku

  dolinu kojom je vrludala rijeka izme(u irokih kamenitih obala na kojima se tu i tamo vidio poneki

  dostojanstveni bor i po koja vrba i jasika.Stari je dabar sa svojim mladun$etom krenuo uz jedan potok# koji se ulivao u rijeku i stigao do prveokuke potoka# te se na tom za ti%enom mjestu ispod same strme planinske padine dao na posao. )ok semladun$e igralo i pra%akalo po plitkoj vodi# s*ari je marljivo radio# sjekao granje# dovla$io kamenje ikomade drveta# te blatom zidao branu na potoku. +za tako napravljene pregrade stvorilo se mirnojezer"e.,edne no%i# dok su jo posljednji mutno"rveni odsjaji sutona bljeskali na tom dabrovom jezer"u# a mukdivljine poput pla ta le ao nad dolinom# stari dabar zamijeti kako po mirnoj povr ini njegove vode prolazi nekakav $udan drhtavi talasi%. 'a potoku nije bilo struje# niti je i najmanji dah vjetra remetiomrtvu ti inu. )abar je primijetio kako onaj drhtaj prolazi preko povr ine vode# onju io miomirisom borovine ispunjen zrak i oslu nuo napre u%i sva svoja krajnje izo trena $ula bi%a divljine. Visoko s vrha padine planine# s tamnoljubi$astih sjjna# dopre mukli tutanj# nalik roptaju# iz utrobegolemog brijega.-Stari dabar nije $ekao da ga opet $uje. Pokupi rsi svoje mladun$e# ostavio je uzdrhtalu vodu jezer"a idr e%i se rje$ne struje napustio dolinu.Posljednji osta"i +ndijana"a Sheepeater podigo e logor na kamenitoj obali naspram napu tene dabrove brane na potoku.tpadni"i iz raznih plemena i bjegun"i# njih pedeset i jedan na broju# slo ili se radi bolje za tite u dru inu od ratnika# ena i dje"e pod vodstvom Tomanma. )ok su ratni"i podizali nastambe# umorne ene su razmatale zave ljaje sa stvarima i mr avim namirni"ama. +s"rpljena neprekidnim mar em i umorna dje"a su utke sjedila gledaju%i tmurnim o$ima.Tomanmo je pogledavao uz i niz dolinu u koju ga je doveo $lan njegove dru ine 'ez Per"e. )ug i te ak je bio put do te doline# osobito ove zadnje milje preko tvrda kamenja. Ali# razmi ljao je poglavi"a# tu ihvojni"i ne mogu slijediti# niti im traga na%i. Skloni te je dobro. +spod borova mirno pasu jeleni i srne#kao doma%e blago/ na visokoj strmini iznad ju ne liti"e primje%ivale se divlje koze/ dalje prema nebuo"rtavale se siluete brdskih ova"a. 0inilo se da stoje i promatraju nametljiv"e koji su poremetili mirnjihove samo%e.vdje %emo se sakriti i odmoriti. Sasvim je dobro rekao je Tomanmo svojima i poslao lov"e da

  ulove togod i donesu svje eg mesa. ad je poglavi"a sjeo# pogledao je u sjevernu padinu doline koja mu se nalazila su$eli"e. Posebno ga sedojmila i on ju je promatrao sokolovim okom $ovjeka vi$nog visinama. Ta je padina strma i gola#prema jugu otvorena# okomito padala na kamenitu obalu nekoliko stotina jardi dalje. Privukla jeToman&movu pa nju najprije time# to se na njenoj glatkoj povr ini nije moglo vidjeti tragova stoke. 'a njoj je tek nakon duge strmine izbijao nepravilan red rijetkog drve%a to je poput kopalja str ilo u nebo.datle dalje teren se dizao u obliku sve vi ih ogromnih stepeni"a s rijetkim drve%em i na kraju ogoljendopro pod samo nebo i zavr avao snje nim pokrovom. +na$e su u tom kraju prevladavala strma brda $ije su $ak i ju ne padine# gdje se snijeg ne zadr ava dugo# bile gole. Ali ova beskona$na ju na padina kao da nije po$ivala na tvrdom kamenu. 'a njoj nije2

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  3/119

  bilo onih skoro $eli$no tvrdih rebara "rvenog granita# ni3 su stijene ili liti"e izbijale iz mekana tla.Tomanmo zatrese svojom "rnom# suhom glavom.'e to kasnije# 'ez Per"e pri(e poglavi"i i pred njim otvori ko $atu aku. 'a dlanu mu je bilo ne to mokrog pijeska i ljunka u kojem se svjetlu"alo nekakvo zrnje.4h5 on uzvikne. 6lato5 Slabo. !ijeli $ovjek %e do%i progun(a poglavi"a.

  ,ednom kad Sheepeateri ve% odavno odu re$e 'ea Per"e&.

  )an je pro ao tiho i mirno. iljasti atori od jelenskih ko a# zakloni od bunja# stup"i plava dima to se okomito dizahu# zaposlene ene garave kose i sa ivopisnom odje%om to je blje tala na sun"u# lov"i to su vukli lovinu preko kamenja# odrpana dje"a upalih obraza zaspala na tlu sve je to svjedo$ilo da

  je to stalan logor. 4brzo je u kazan$i%ima zavrilo# na "rvenoj eravi"i "vr$alo je mirisavo meso# a nau arenom ravnom kamenju pekao se kruh.4 suton je grupa ve$erala. Samo Tomanmo nije s ostalima dijelio osje%aj blagostanja nakon dugihtegoba. )ok je jeo promatrao je kako se mijenjaju boje na strmoj padini# u podno ju tamno"rvena# avisoko na brdu sun"em okupana bjelina snijega posuta sivim mrljama.Pao je sumrak# a za njim tiha no%# s plavkasto"rnim nebom po kojem se prosu e hladne zvijezde. Vatresu jenjavale i "rvenilom osvjetljavale tvrda i izmu$ena li"a zaspalih ljudi. Ali Tomanmo nije spavao.7odao je gore&dolje# oslu kuju%i kao poglavi"a koji i $ekuje da mu se bogovi svojim glasom jave. Ti inu je remetio mukao um teku%e vode# poja$an o trim zavijanjem jednog vuka daleko na kraju doline.Poglavi$ino uho# kao u jelena naviklo na apat i um divljine# uhvatilo je i druge zvukove. Tomanmo potra i zaspalog 'ez Per"ea i probudi ga dodirom svog mokasina.4h5 uzvikne ratnik di u%i se. 7odi re$e poglavi"a te ga povede dalje od kruga umiru%ih vatri i zaspalih +ndijana"a. Poslu aj5

  S one strane obale# dalje od ubora vode i uma borova# a posve blizu "rne# strme padine# Tomanmo na%uli svoje o tre u i da oslusne ti inu. )ugo se nije ni ta $ulo. 0inilo se da je dolina mrtva. !re&govi su spavali. 6vijezde su promatrale.

  ivotdivljine mirovao je pod pokriva$em no%i. 6atim# za$u se posve sitno valjanjem8si%u nih kami$aka niz padinu# klizanje pra ine nalik u tanju svile# nekakav $udan zapah ne$eg neodre(enog i potom ti ina. A onda opet# daleko# nejasan udar kamenja u padu# pa neko stenjanje# kaoda kakvo podzemno $udovi te poku ava da di e u samoj utrobi zemlje# a najzad# jo dalje i duboko# mukao huj dalekog tutnja.0uje 5 upita poglavi"a# pokazuju%i sporim pokretom na masiv brijega.

  4mjesto odgovora# 'ez Pere"u se samo ra iri e mrke o$i u kojima su se ogledale zvijezde. Time je Tomanmo bio siguran da ga njegovo osjetljivo uho nije prevarilo.To je glas Velikog duha poglavi"a %e sve$ano. Tomanmo je opomenut. vaj se brijeg kre%e. ada

  sun"e iza(e# mi odlazimo.9nogo godina kasnije# po to je Tomanmo ve% davno oti ao da se pridru i svojim pre"ima# tri pustolova# kopa$a zlata# bra%a :merson# stigo e u dolinu s juga i ne to prije sumraka rastovari e umorne magar"e i ulogori e se.9islim da je to ovdje re$e Sam# najstariji. naj 'ez Per"e mi je ta$no opisao mjesto. A ja se pak nadam da nije odvrati ,ake# drugi brat# uz kratak i suh smijeh. 6a to; Pakla mu# $ovje$e5 Ta# samo se ogledaj5

  Sam je upravo to i $inio# po udnim o$ima. Vidjelo se da ne mo e skinuti pogleda s duge doline zatvorene s juga tvrdom "rvenom i zelenom liti"om# a sa sjevera neprelaznom ogromnom padinom. Pri

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  4/119

  tom je mislio na zaba$enost mjesta# na mogu%nost da na(e zlatnu ilu i da je koristi ne dijele%i je sdrugim kopa$ima i neometano od plja$ka a. Samov je pogled naro$ito# kao kakvom $arolijom#privukao "rni# kvrgavi i pe%inama izdubeni zid na isto$noj strani# gdje je voda u kaskadama prosije"alasebi put u klisuru. 4 tim stijenama %e se kriti zlatna ila.,ake# nisam se uzalud sprijateljio s onim jadnim +ndijan"em. 4 Samovu se glasu osje%alo

  zadovoljstvo. To je ta klisura.

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  5/119

  boje# jo uvijek nabujao i mutan od iskopnjela snijega. 'a nekim mjestima je brzo tekao# a na drugimastvarao virove oko golemih stijena. alispel spazi jednog krupnog lososa gdje izbija na povr inu i tamu slika jo vi e poja$a $ar doline koji ga je ve% bio osvojio. 4 toj vodi mora sigurno biti i pastrmki. 6akora$i na pje $ani sprud# te zaroni vedro u vodu i napuni ga kao led hladnom vodom. 'ado(e mupomisao da zagrabi aku mokrog pijeska. Spazio je gdje se u pijesku svjetlu"a zlatno zrnje.Sto mu gromova5 istisne. 6ar tako lako;5 Sam %e pobudaliti... Pustit %u ga nek i sam to otkrije....

  opanje zlata bit %e bolje nego gajenje stoke. 9islim da mi je i onako dosadila prerija.6ami ljen# vrati se u logor. 0inilo mu se kao da nejasno osje%a nekakvu kob to ih je dovela u ovu dolinu. Posr%u%i pod teretom ogromnog naramka suhih grana# ,ake se tako(er vrati u logor. Sam je bioprostro hranu na vo tano platno i sad je $ekao na vodu da bi umijesio tijesto.Ako ne ra$unam meso# imamo hrane za tjedan dana re$e. Ako nam ovdje stvar upali# dvoji"a od

  nas morat %e po%i u Salmon i donijeti namirni"e.Tako5 A ako nam ne upali# onda mo emo skapati# je li tako; dore$e ,ake aljivo.

  'a ovo Sam ne odgovori# te sva troji"a za utje e. alispel je zavr io najpotrebnije poslove oko ure(enja logora# te na kraju razmota svoje platno i %ebe i smjesti se kraj jednog oborenog bora. Potomna(e komadi% sapuna i ru$nik to je li$io na vre%u za ugalj. Po(e k potoku i s u itkom se opere u hladnoj vodi. Poslije toga sjede i $ekuju%i ve$eru.1M)olina se iz sata u sat mijenjala. 9rak je ve% po$eo obavijati pojedina mjesta. alispel spazi "rnogmedvjeda koji je dolutao k ni em toku potoka pa se izgubio u tamnoj guduri. 'iz ju nu padinu si la je grupa jelena. rlovi su letjeli iznad sun"em obasjanih vrhuna"a. Gornja tre%ina sjeverne padineblje tala je zlatnim utilom# a snijeg na vrhu bio je blijedo&ru i$ast. Bijelo ovo mjesto ipak je imalo nekakav $ar# kojeg alispel nije umio odrediti. to je vi e gledao# sve je vi e sagledavao ono to mu na prvi pogled nije bilo vidljivo.Goleme su se mrgodne klisure nadvile sa svih strana. Tu i tamo izdizali su se bijeli i "rni planinskivrhovi. 4 drijelu gdje je dolina skretala k istoku# skupljale su se guste ljubi$aste sjene. 'a prvi pogledje alispel pomislio da se dolina zavr ava na istoku# ali je kasnije do ao do zaklju$ka da se na isto$nom kraju potok ra$va# te se jedan njegov rukava" spu ta s kamene plo$e# a drugi skre%e u usku guduru. Poonom to je mogao pogledom obuhvatiti# bio je to poveliki predjel i u vi im dijelovima veoma kr evit. 6la%ana boja sun$evih zraka stala se gubiti sa sjeverne padine i sve se unaokolo izmijeni kao po kakvoj$aroliji. 0eli$na sivo%a i mrko%a iskrado e se iz doline# kao da su se sad oslobodile svog vjekovnogneprijatelja. 'o% se spu tala.alispel zaklju$i da %e na tom mjestu $ak i on na%i dovoljno osame. Nijetko se prepu tao uspomenamaiz pro losti. Ali sad je to u$inio. !ez sumnje# bra%a mu Sam i ,ake na la su ga u posljednjem $asu. +na$e# onaj divlji kraj u 9ontani# gdje je on ivio ivotom surova kauboja# ubrzo bi mu do ao glave. +pak. za sve se samo on smatrao krivim. 'jegove ozbiljne gre ke# okr aji s pu"njavom# put stranputi"om koji bi ga# na kraju krajeva odveo me(u odmetnike u tome svemu nije mogao na%i nitijedne okolnosti zbog koje on ne bi bio kriv. 0e nja je alispelova bila da do(e do malog ran"a# dosvoje stoke i svojih konja# da ima enu koja %e ga dr ati na pravom putu# i da mu se pru i prilika da poka e ono dobro to se i u njemu sigurno nalazi. Ali# nikad nije uspio u tedjeti niti jedan dolar/ nekoliko? njegovih poku aja da sastavi svoje krdo stoke doveli su do pitanja na koja je mogaoodgovoriti samo revolverom/ a od djevojaka koje su ga privukle imao je samo nevolje.'jegovo promatranje prekide nekakav mukao tutanj.& 7ej5 6ar u rano prolje%e; on promrmlja# di u%i glavu. 'ebo je bilo vedro i hladno# na njem su se

  ve% javljalelisi%u ne# blijede zvijezde. To se negdje spustio usov. 0ini mi se da ih ovuda mo e mnogo biti. Vrati se k logoru i vatri to je plamsala. ,ake je eravi"om palio lulu. Sam je bio pognuo svoje bradato li"e nad nekim poslom.

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  6/119

  Ljudi# jeste li $uli onaj tutanj; upita alispel. = )akako odvrati ,ake. Sam ka e da to nije bio tutanj groma.nda# kakav usov;

  = Sine# niti je to bio grom# niti usov odgovori Sam#di u%i glavu. 9oj prijatelj 'ez Per"e rekao mi je da %emo znati da smo na pravom mjestu po tome

  to kad do(emo u dolinu treba da na(emo visoko brdo bijela li"a# koje govori. 9islim da smo ga na li.

  A ta je po tvom mi ljenju onaj tutanj; 'eka me (avo nosi# ako znam. 9ora biti zemljotres.'ikako re$e ,ake. 9orao je to biti usov. 4 ovim brdima ima puno golih padina poput ove. ,eza me

  hvata. Sje%ate li se strmih padina Lemhi; + onog uskog kanjona na Trail Breeku;Pa# na sve to moramo ra$unati# samo nek ima zlata.,a nemam ni ta protiv. Sto je opasnije tim bolje re$e alispel i po(e k svom le aju.

  slu kivao je neko vrijeme# ali se tutanj nije ponovio. Potom je zaspao. ad se probudio# bio je dan ivrhovi su se plavili. !ra%a su mu bila zabavljena nekim poslom. Prodoran zov jelena posve razbudi iuzbudi alispela.al# idi i udesi tog jelena re$e ,ake. )olina je puna divlja$i. Po danu sasvim druk$ije izgleda. Sine# zaviri u ono vedro dovikne mu glasno Sam.

  alispel ustane# navu$e $izme# potom protegne svoju visoku spodobu. 'estrpljiv zbog takve le ernosti#Sam mu podmetne vedro pod nos. alispel opazi tanku naslagu pijeska i zlata.)o vraga5 +zgleda# da smo ga na li nehajno %e alispel. 'ije to ne to osobito Sam %e# odla u%i vedro. 4koliko na(emo ilu od koje je ovo do lo# bogati

  smo. Ti %e dobiti ran$ za kojim ti sr"e udi# a prije no to godina mine imat %e tisu%u konja i deset tisu%a grla stoke.!ogati5 u nevjeri"i ponovi alispel.

  1CProdat %emo nalazi te za milijun. 'eka me (avo nosi# ako ovaj put nismo pogodili. Ali $ak ako i ne

  na(emo ilu# uz ovu obalu ima dosta toga da se iskopa.Sam# je li ti zna ta govori ; al# on je na nogama jo od ranog jutra# vrlja unaokolo uba"i ,ake.Samo da mi se ne dogodi# te drugi kopa$i do(u ovamomrko izmrn(a Sam. Ve% mi se to i ranije de avalo. Pa ta onda# ako smo mi ve% prvi na li zlato; upita alispel. Svejedno# ne bi valjalo. ,er# ukoliko ne na(emo glavnu ilu# mo emo s ovih obala iskopati $itavo

  bogatstvo# ali nam za to treba vremena.Tako. Sam# da li se mo e pouzdati u tog 'ez Pere"a; re$e ,ake# $e u%i bradu. !udi siguran. 'e%e on nikome pri$ati. 'emojmo misliti na zlo. Trebali bi pjevati. 7odite i jedite.

  Poslije %emo se dati na posao. Preba"it %emo na logor dalje od ovih stijena. S one strane potoka imapogodno zaklonjeno mjesto. al# ti togod ulovi# pa meso objesi u hladovini. 6atim mo e malo razgledati teren. Pogledaj kako izgleda izlaz iz doline. A ti# ,ake# zagrabi tavom na svakom mjestu gdjedu potoka ima ljunka i pijeska. ,a %u uzeti budak i potra iti glavnu ilu. alispel se nije mogao oduprijeti# a da i njega ne zahvati Samov siloviti optimizam. Sam je oduvijekbio ro(eni kopa$ zlata. duvijek je gledao zdjelu sa zlatom u podno ju duge5 1 oduvijek je biosiroma an. 'ikad jo nije nai ao na pravo nalazi te. Vi e mu se puta desilo da mu je sre%a gotovo bila u a"i. + ovaj %e se put po svoj prili"i zavr iti kao i ranije. 4sprkos svemu ovome i ovakvim mislima#

  alispel je bio duboko uzbu(en posvema njom sigurno %u svog starijeg brata. alispel nije nosio zlatnu grozni"u u svojim ilama. n se nije predavao la nim nadama. ao kauboj# bio je najslabiji

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  7/119

  ko"kar u "ijelom kraju 9ontane. Ali se sada priklonio uzbu(enju i snu o obratu to %e ga dobiti ivot# ukoliko zaista na(u pravo nalazi te zlata.Po to su premjestili logor na lijepo# zaklonjeno mjesto# alispel uze pu ku i po(e prema naj irem dijelu doline. 4 po$etku nije zapazio ni traga divlja$i. Proljetno jutro bilo j" svJe e# vedro# tiho. 'a povr ini mirnih mlaka bila se prevukla providna ledena kori"a. 'a vrbama su izbijali "rveni pupolj"i. 6apazio jeda nigdje nema sitne divlja$i i pti"a. Prve ivotinje

  LEkoje je vidio bili su Samovi magar"i. 6atim spazi krdo jelena# visoko gore na ju noj padini. Ali jeprodu io uz potok htiju%i svakako da do(e do ireg dijela doline. !ila je to povi a zara&van# dobro po umljena i kao zasje$ena na strmoj padini brijega obraslog "rnogori"om. alispel opazi gdje se ne to sivo mi$e. +z grmlja iza(o e srne# koje stado e promatrati na%uljenih u iju. 0im je poku ao da im se primakne# one posko$i e kao da su na iglama i pobjego e. 'e to kasnije spazi jednog jelena kojeg ubije# ali kako mu je bio prete ak da ga nosi u logor# on ga odera na mjestu# te ponese nekoliko boljihkomada mesa.)ok je tako prolazio preko zaravni# pre$a"em prema logoru# opazio je mnogo srna. 6emlja je bila punatragova od divlja$i. pazio je na mjestima uleglu travu# gdje je divlja$ le ala# pa kosti dviju rtava kuguara# od kojih su jedne po svoj prili"i bile svje ije. 'a svakom mjestu gdje god je bio mek i teren# vidjeli su se tragovi kuguara. Tragovi divlja$i vodili su niz ju nu padinu do vode# ali nije primijetio dase produ uju na onu stranu potoka. 0inilo se da je pitanje mesa# glavne hrane lova"a i kopa$a u brdima#rije eno za dug period vremena.Po to je tako zavr io s lovom# alispel opere ruke od krvi# i to ovaj put u ivaju%i u dodiru s ledenom vodom# potom se zaputi niz dolinu. Sun"e je sad bilo u zenitu i pod njim su blje tale boje padine iliti"e. S jedne je strane dolina bila gola i vrletna# s druge pro arana umar"ima# zelenim zaravnima i sivim stijenama.'astavio je put daleko do zavoja gdje je dolina prelazila u guduru "rvenih stijena. )a je htio ga"ati#mogao je u%i u tu guduru i mo da njom i i%i neko vrijeme. Ali mu se nije dopalo da gotovo do vrataupadne u vodu od iskopnjela snijega. Vra%aju%i se istim putem# zastao je na jednom sun$anom mjestu#koje je bilo pokriveno miomirisnom kaduljom# gdje se ba"i na tlo# kako je $esto obi$avao $initi upreriji# gdje je $uvao stoku. 4 ivao je u bliskosti ovih kamenih zidina. ,ednoliko ljubi$asta prostranstva9ontane bila su mu dojadila.)o vraga53 rekao je glasno. Volio bih se smjestiti u ovom kraju. 'e bih se mogao nagledati oneravni s topolama na rije"i Salmon.3+ on se prepusti snovima na javi# potaknutim Samovom neiskorjenjivom nadom da %e ih sre%aposlu iti.alispel je upamtio to mjesto. no mu je nekako pru ilo $asove sre%nih sanjarenja to su mu ve% odavno postali tu(i. !ila je to zaravan pod kaduljom# iznad koje se dizala strma1Ostijena. dozdo je dopirao melodiozan ubor vode/ sun"e je sjalo i grijalo# zra"i su mu se odbijali odliti"e/ $ovjeka je na tom mjestu pro imao nekakav sladak# dremljiv mir/ miomiris&kadulje gotovo jegu io/ samo%a je bila savr ena# sveobuhvatna/ a preko puta dizala se golema# stra na strmina. 'a njoj su le ale i "aklile se duge nagibne osuline# uski# kr eviti klan"i vijugali su uzbrdo# tu i tamo opru ile su se travnate zaravni oivi$ene omorikama# a goleme# raspu"ane stijene opasno su se naginjale# dok su nadrugim mjestima "rni# pravi borovi beskrajno str ili u plavo nebo. Ta bi strana alispela o$arala $ak ikad na njoj ne bi na ao ni znaka ma kakva ivota. 9e(utim# njegov je strpljiv# o tar i pa ljiv pogled satima lutao po ono/ ljepoti# a da se nije umorio# ve% mu se $inilo da su tek trenu"i pro li. + ogromnastrmina# koja se u po$etku $inila pustom i be ivotnom# otkrila je alispelu da u sebi krije jelena# soba#medvjeda# ov"u# pumu. 4gledati pumu pri danjem svjetlu# bila je odista rijetkost.4 logoru nije bilo nikoga. Vidjelo se da se Sam i ,ake nisu jo od jutra vratili. To je bio dobar znak jo tog prvog dana. alispel po$e obavljati logorske poslove# pri $emu odjednom zastade da bi se sam sebi

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  8/119

  nasmijao# jer je samog sebe za$uo gdje zvi di. Sve je postavljao u najbolji red# i zastao je tek kad jetrebalo umijesiti tijesto za kruh# u ta se slabo razumio. 'o# dopalo mu se da izmahuje sjekirom# koju jeumjetnost savladao jo kao dje$ak obaraju%i tvrdo drve%e po 9issouriju.4 me(uvremenu su boje doline stale i $ezavati na svjetlu popodneva. alispel se stao brinuti za bra%u.'akon nekog vremena spazi ,akea gdje izbija daleko na potoku. Po njemu se vidjelo da je umoran.alispel ga stade dozivati i mahati mu rukom. ,ake umorno odmahne. ad je pri ao bli e. ,ake je

  pru ao posebnu sliku> alispel jo nije vidio $ovjeka toliko prljavog# blatom umazanog# mokrog i

  poderanog. Pod mi kom je nosio svoju tavu za ispiranje zlata# a u lijevoj ru"i nekakav malen i te ak predmet umotan u bandanu.)o vraga# ,ake5 uzvikne alispel u nedoumi"i# da li da se smije ili kuka. ad je ,ake doteturao u

  logor# alispel spazi gdje bratu o$i neobi$no [email protected]?d>55 T Q dahtEM je ,ake 1 ***** J predmet u bandani alispelu u aku. Sadr ina bandane bila je mekana# vla na# te ka# sam dodir je posve jasno govorio. alispelu nije trebalo re%i to je u njoj#1-znao je unaprijed i ne uspije re%i ni rije$i. ,ake pade na koljena kraj svog zave ljaja i stade preturati ponjemu.=Gdje mi je vaga; .. . !o e5 .. . moram je imati5 . . . A&ha5. . . al# hodi sad ovamo i istresi to zlato.alispel u$ini kako mu je re$eno. ako je na vagu stalo "uriti zlatno grumenje i zrnje# on bi svjestan damu ruke drhte# a sr"e burno lupa. Vagu su triput punili da bi izvagali sve zlato.= )eset un"a# i vi e povi$e ,ake# jedva hvataju%i dah. =Po osamnaest dolara un"a... sto i osamdeset dolara5 ... Asamo sam ispirao po jednu tavu na svakom pli%aku# kako mi je Sam rekao.'ebesa5 u nevjeri"i uzvikne alispel. Pipkao je zlatno grumenie# u ko5em e bilo komadi%a velikih

  kol?o [email protected] nha. FGrumenje je bilo glatko i izlizano# bez sumnje zahvaljuju%i djelovanju vode ipijeska. 6lato je najve%im dijelom bilo nalik na ini pijesak# te je iz alispelove ake "urio utim %urkom. d jednom alispel sjede i zabulji se u ,akea.9om$e# bogati smo5 !ogati5 vikao je ,ake. 'a li smo sre%u. Sam je ovaj put imao pun

  pogodak . .. Gospode5 )a nam je samo majka iva sada5 duvijek smo bili sirotinja.,ake# te ko mi je vierovati re$e alispel gu e%5 se. Ali# tu je# preda mnom. 6lato5 ... + ti si sve ovo

  isprao za jedan jedini dan;9om$e# mogao sam doniieti dvostruko# trostruko. Ali je Sam htio da pregledam sve pli%ake. To sam i

  u$inio. 4 svima se uti. 'o# u nekima vi e# u nekima manje ... 'a nekoliko mjesta ima zlata na ba"anje. 4h5 )rago mi je zbog Sama ... i zbog tebe# ,ake ... A to se mene ti$e# tako(er# ne to malo. Lee# treba da se mnogo raduje i zbog sebe odvrati ,ake dubokim i promuklim glasom. Tvoj je

  sto$arski ran$ na &vidiku.'apre$a" alispel posko$i i vrisne kaubojskim vriskom kakav mu plu%a jo nikad nisu ispustila. Tajsilni vrisak poletje liti"ama i vrati se jekom. S potoka je do ao odgovor na njega.,esi li $uo; krikne alispel. 'ego5 To je Sam... A eno ga gdje ide.'ebesa# to on tetura pod nekakvim te kim teretom )rva ne mogu biti. Premalo.

  F'ije ... bijelo je ... kao dan sigurno# to je neki kamenamen5 6a to bi Sam nosio kamen; 'e vidim da nosi budak i... ,ake5 9om$e# meni je slabo i s tim ,ake te ko sjedne. )ok su mu se misli ludo motale# alispel je samo

  zurio.Sam je sve vi e prilazio# ali se o$igledno te ko mu$io. )ote&turao je u logor i svoj te ak teret ba"io na

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  9/119

  tlo ispred svoje bra%e.Pogledajte ovo5 on odahne.

  Pred alispelom je bio ove%i bijeli kamen# ispresije"an blje tavim ilama zlata. 0inio se alispelu najljep im ne ivim predmetom# koji su njegove o$i ikad ugledale. 'o# govoriti nije mogao# a ,ake je uspio samo ne to nesuvislo izmu"ati.Sam obri e znoj s li"a. !io je uzbu(en# i premda su mu o$i neobi$no svijetlile# dr ao se mirno.

  'ai ao sam pravo na glavnu ilu# kao $elik na magnet rekao je mirnim# sporim tonom. 4 tom

  komadu ima pet stotina dolara.. .A jo milijun tamo odakle sam ga donio5C

  12GLAVA C.4 logoru :mersonovih vladalo je uzbu(enje. Sam je u izvjesnoj mjeri podlegao neobuzdanoj radostisvoje bra%e. ,ak je izjavio kako je posve dobro to me(u namirni"ama nemaj&nikakvo pi%e.6gotavljaju%i ve$eru i jedu%i je# neprekidno su s grlili i veselili. ,ake se nije nikako mogao odlu$iti tad po$ne sa svojim dijelom bogatstva. Lee je sebi ve% odabra ran$# pa stoku# konje i najzad je do ao dotoga# da bi mlad i bogati sto$ar# ne ru na izgleda# mogao i enu imati. +z mraka je dopro slaba an tutanj.A&ha5 eto ga# javlja nam se stari brijeg i opominje d zlato nije jo u na im rukama uzvikne Sam.

  0inilo se kao da je nekakva prijetnja na tren svu troji> prikovala na mjestu. Ali i to pro(e# a s tim i onarazdraganos i dje$a$ko snatrenje o ludim planovima.0ujte# mom"i re$e Sam ozbiljno. 6lato smo na li 'e znam# da li vam moram re%i# kako kopa$i

  koji nalaz bogato nalazi te nikad ne uspijevaju da iskoriste plodove svo otkri%a.A za to ne uspijevaju# kog pakla; zapanjeno rikn ,ake# na $ijem se grubom li"u igrala vatra svojim

  "rvenilomTo je tako i gotovo5 opa$i nisu poslovni ljudi. ni s/ obi$no polupismeni# nesmotreni i vjetropiri.

  Prije ili [email protected] izgube svoje bogatstvo.9i ne%emo ama ba ni ta izgubiti ratoborno izja ,ake# koji je isprva bio najve%i pesimista. 6latna

  mu je grozni" usijala mozak. alispel je pak samo utke gledao# osje%aju kako mu se ne to sti %e u grudima.!udemo li mogli prodati nalazi te za stotinu tisu dolara# bilo bi pametno da to i uradimo zami ljeno

  %e Sa1 da bidobro bilo kad bi imao kakvu luku spasa. ,er# njemu se ina$e dopadao taj kavanski ivot# premda jedodu e sam sebi osporavao njegovu vrijednost obzirom na pijan$evanje# tu$e i jo gore stvari koje su prosto o$ekivale osamljena kauboja prilikom njegovih rijetkih pojava u gradu.'e to kasnije# kad se ples zavr io# opazio je gdje se jedna djevojka odvaja od svog sna no razvijenog partnera i polazi prema njemu. alispel je zamijetio da u sali# osim njega# nema niti jednog mladog$ovjeka. )jevojka je imala manje od esnaest godina# mala rasta# gra(e kao u kakve pti$i"e# plave kose#uz to za onakvu hladnu no% nepodobno odjevena. Pri la je alispelu i upitala ga gdje su se sreli ranije.!og %e ga znati# ljepoti"e. ,a sam ti lutaju%i 7olandez.6na$i# ne spada me(u ove razbojnike kopa$e; ona odmah otpovrne. nda se kladim da si kauboj

  u potrazi za kruhom.Pogodila si "uri"e# sprve. 4h# to si promu%urna5 A vidi se da i preriju poznaje . Vrati e ir na glavu# ukoliko ne eli plesati sa mnom. 'isam navikla da ljudi stoje preda mnom

  gologlavi ona %e %udljivo dok ga je promatrala prodornim plavim o$ima.Volio bih plesati s tobom# ali sam ti u tome spretan kao medvjed.'ije va no. 7ajdemo. sim toga# nemam para da te $astim pi%em.'ije me volja da pijem. +onako ne mogu mnogo popiti. 9rzim ove $upave kopa$e to vje$ito lo$u

  rum# sline nada mnom i pipkaju me... Ti mi se svi(a # kauboju.'ek me vrag nosi# i ti se meni svi(a zbunjeno odvrati alispel osje%aju%i kako ga preplavljuje ono

  staro osje %anje osamljenosti.C-Taman je bila posegla rukom da ga uhvati za mi i"u# kad li se alispelu iza le(a pojavi $ovjek blijedali"a i mrkih o$iju# te jednim lakim# zapovjedni$kim pokretom dade znak djevoj"i da se odmah udalji.9ladi%u# izvinite me re$e hladno ali 'ugget je mnogo tra ena. 'ugget; sporo upita alispel. )a# 'ugget. 'itko ne zna njeno pravo ime.A pretpostavimo da ja ovaj va gest uzmem kao uvredu. 4 va em lokalu svak ima pristup. Svakako# ali skitni"e nisu ba mnogo tra ene. Grije ite# gospodine# i to bi vas moglo ko tati plane&alispel u prijetnji ne mogav i savladati gor$inu to se bila u njemu nakupila. )a sam maloprije htio plesati s tom va om 'ugget# a ona me za to pitala#

  onda biste vi ovog trena tako(er plesali# da izbjegnete vru%e olovo oko nogu.S tim rije$ima alispel izjuri iz blje tave dvorane u hladnu# "rnu no%. !ilo je ve% kasno i na uli"i vi e nije bilo svijet/.. Po ao je sredinom uli"e prema svom kona$i tu. 4z put spopalo sa ve% znano# staro $uvstvo# ne to nalik nekakvom slabljenju# padu# to je ranije uvijek prethodilo pijankama i razuzdanosti. Ali se sada morao protiv takvog $uvstva boriti. 'jegov se status promijenio. $ekuje gabogatstvo i sre%a. 4 tom $asu sagledao je viziju svoje budu%nosti koja mu je li$ila na zlatnu i ru i$astudivnu sliku.Stigao je u kona$i te. +z kr"ate# bu$ne gostione neki su ljudi izlazili# a drugi opet ulazili. alispel po(eu predsoblje i stane se penjati uz rasklimano stepeni te. 'a srubi nom podu na prvom katu jarko je svijetlila lampa. Po ao je prema svojim vratima i uto za$uo tih# ali uzbu(en glas> +zlazite odavde5

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  14/119

  6astao je kao ukopan. Glas one djevojke !lair# koju je ota" njezin zvao Sdne5 A potom u urban ii tav mu ki glas koji je odgovorio> 5 'etko %e $uti. Poslu ajte me... 'e%u5 +za(ite iz moje sobe5 ona uzvikne glasom ispunjenim bijesom i strahom.

  alispel vidje da su vrata od krinuta. 4 dva koraka stigao je do njih i sna nom rukom naglo ih raskrili. 4 sobi je bio visok mu kara" koji je u tom trenu uzmi"ao# i djevojka bijela li"a# "rnih# strahom ra irenih o$iju# koja je upravo htjela d. spuzne s kreveta. 'a sebi je imala dugu spava%i"u# a jednom je rukom

  pridr avala rub pokriva$a sti %u%i ga uz grudi. 'a

  C2stoli%u kraj kreveta bila je upaljena lampa# a na podu otvo rena knjiga.+zvinite# madam kratko %e alispel. )a li sam dobro $uo da ste nekome nalo ili da iza(e iz va e

  sobe;,este# ta$no ste $uli ona odvrati. Sve je to slu$ajno. Pogrije io sam sobu re$e mu kara" uz kratak smijeh po kojem se vidjelo da

  mnogo ne mar. za dolazak prido li"e# ve% ga samo smeta taj upad. )a bi izi ao iz sobe morao bi pro%i kraj samog alispela.'e radi se ni o kakvoj gre "i uspali se djevojka. & 4 ao je. ,a sam upitala da li je to tata# a on me

  opaziogdje u krevetu $itam. 'aredila sam mu neka iza(e. )vaput5 Ali je on ... po ao prema meni.Ah# glupost5 za kripi $ovjek na tu optu bu zasta&ju%i ispred alispela. +mao je drzak pogled

  svjetlu"avih o$iju# isturenu# glatko obrijanu bradu i nametljivo dr anje. na je nova i zelemba% ovdje# poludjela je od straha jer sam otvorio njezina vrata umjesto svojih.A za to niste odmah iza li kad ste vidjeli da je dama u krevetu; upita alispel. To sam i htio u$initi.Ali ja sam $uo kako vam je dvaput rekla da iza(ete.,e li to vi ho%ete da me ispitujete# ili...4op%e ne prekide ga alispel. 'e%u vas ispitivati# ve% izmlatiti.

  trim udar"em ljevi"e alispel izba"i $ovjeka iz ravno te e# te odmah sko$i na njega i u asnim desnim udar"em pogodi onu isturenu bradu. +znenadni udara" odba"i $ovjeka do ograde stubi ta# koja prsne ipopusti. 0ovjek pade niz stepeni"e i uz tresak opruzi se na podu u prizemlju. Nusvaj koji je nastao timpadom bio je popra%en batom te kih $izama i uzbu(enim glasovima onih to dojuri e. 9adam# zatvorite vrata dovikne alispel i trgne revolver. 'ije o$ekivao nevolje od strane onog

  bezobraznog No&mea kojeg je oborio# ali ga je iskustvo nau$ilo da bude oprezan u takvim in"identima#koji su mu se $esto i preko njegove volje nametali.To je !orden za$uo se ne$iji promukao glas. 9rtav... ili skoro mrtav5 Sija mu je sva krvava $uo se ne$iji drugi glas. ao da ga je netko udario sjekirom. 9o da je

  oplja$kan. n*C8aspelova dru ina je u gradu. +mao j" debeli sve anj para kod sebe. Vidio sam ga gdje ga je danas pokazivao. Prekopaj //a# gazda.'eka mi netko pridr i lampu===='e# nije oplja$kan.

  vdje su mu i nova" i sat.'ije ni mrtav. )olazi k sebi. alispel stupi na vrh stubi ta. 7ej# vi dolje5 on dovikne.

  4slijedila je napeta pauza# a potom> Tko si ti;Ne"ite mi tko je taj;oji taj;Taj to sam ga ba malo$as blago pomilovao po bradi. 9oralo je to biti stra no blago# stran"e. )obro# bilo kako bilo# re"ite mi tko je on;

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  15/119

  6ove se Bli !orden i dobro je poznat ovdje. Suvlasnik je rla u letu3. upuje nalazi ta i... Silom je u ao u sobu jedne mlade dame prekide alispel onoga to je govorio. 'ije htio da iza(e

  kad mu je ona nalo ila da se izgubi. Slu ajte# gospodo iz Salmona. +zvu"ite tog gospodina !ordena iz ovog kona$i ta i kada do(e k svijesti re"ite mu neka se dr i to dalje od mene. A tko si ti# mladi%u; grubo upita onaj to se $inio vo(a ljudi to su se dolje okupili. Prezime mi je :merson# a zovu me alispel.

  6a$uo se apat# a potom ve% jasniji glasovi ljudi koji podigo e i poneso e !ordena iz zgrade.

  0as kasnije alispel uta$e revolver u utrolu i osta neodlu$no stajati. Treba li da uvjeri djevojku# da sevi e nema $ega bojati; hrabrilo ga to su vrata njezine sobe bila jo uvijek od krinuta i on poku"a. Tko je; odmah se za$uo odgovor.,a sam to# gospo(i"e !lair.

  Vrata se irom otvore. alispel je imao namjeru da oba vijesti djevojku kako je sve u redu# ali $im ju jevidio misli mu se smuti e. !ila je naba"ila na sebe ku%nu haljinu koja je toliko isti"ala njenu ljepotuto ju je on tek ovla uo$io na prvi pogled. h5 ... ,e li... mrtav; ona izmu"a# zure%i u njega velikim "rnim o$ima. 'i govora# gospo(i"e5 urno odvrati alispel. Samo sam ga udario# te je dobro tresnuo i mora da je

  dolje razbioC iz toga %e ipak ne to izbiti/ samo to mislim da vama nije potrebno re%i da otvorite $etvore o$i. Poslije ovih nekoliko rije$i gostioni$ar i njegov prijatelj odo e.:vo ide moja k%er re$e !lair.

  4z $udan osje%aj i straha i zanosa# alispel se okrene i spazi vitku# ljupku djevojku# koja mu je bilagotovo iza samih le(a. 'ije ju prepoznao. Ali njezin stidljiv pozdrav# rumenilo to joj izbi po li"u# na$inkako ona uze !laira pod ruku# po tvrdi e nekako $injeni"u da je pred alispelom stajala !lairova k%er.Pone to zbunjeno# on strgne s glave svoj pohabani sombrero.)obro jutro# madam. 'adam se da ste dobro spavali re$e. 'e ba najbolje ona odvrati.

  'a jarkom sun$evom svjetlu# alispel otkri da je djevoj$ina kosa zlatno&kestenjaste boje# a o$i za kojeje mislio da su tamne poput njenih pleteni"a# u stvari su bile ljubi$aste. 4 haljini je tako(er izgledalavi om# ali je svejedno alispel u njoj nalazio onu djevojku od sino%.ako se zovete; upita !lair. :merson. Lee :merson. +mam nadimak alispel jo iz 9ontane. 9olim vas# izvinite zbog moje radoznalosti# :merson ... +zgleda da u ovom gradu misle da ste vi ...

  kako ono ka uv ... da# gadan tip. ,edan od onih to su bili sa mnom sino%. Prit"hard# dao vam je ... Prit"hard5 o tro ga prekine alispel. 6nao sam da sam tog $ovjeka ve% negdje vidio5 Gospodine

  !lair# taj jeE1

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  17/119

  $ovjek ko"kar# po tenje mu je sumnjivo. Pripazite se vi njega i svih njih. 'emojte s njima niti piti# nitikartati# niti uop%e pomi ljati na sklapanje ma kakvih poslova.7vala. Priznajem da sam sino% bio malo sumnji$av. Prit"hard je mogao imati izvjesnih razloga da

  ka e# kako ste gadan tip.h# pa ja i jesam gadan tip hladno pritvrdi alispel. Ali to ne zna$i da ne mogu pomo%i

  novajlijama na 6apadu.

  9ogu li vas upitati# ta se to misli pod tim gadan tip3; upita Sdne !lair# upiru%i svoje ljubi$aste#

  uznemiruju%e o$i u alispela.6ao mi je to to moram priznati# gospo(i"e !lair# ali to nije nikakav kompliment odgovori alispel#

  uzvra%aju%i joj pa ljiv pogled.'emoj ga zbuniti# Sdne re$e !lair. 0ujte# :merson# ja imam pri sebi prili$no nova"a/ da li je

  opasno da ga nosim sobom;)a li je opasno; akvo pitanje5 Ako ostajete ovdje i poslije mraka# polo ite va nova" u banku i to

  smjesta.7vala. To je otvoreno re$eno. Pitat %u vas jo ne to. )o ao sam na 6apad da sklopim jedan posao s

  nekim $ovjekom iz !oisea# zove se Leavitt. Nadi se o kopanju. 4 ko$iji iz !anno"ka upoznao samPrit"harda. +spri$ao sam mu kamo idem i za to. n me obeshrabrio. 6ajedno sa svojim kompanjonimanastoji da me zainteresira za jedan posao ovdje. ta vi o tom mislite;bi$no drumsko razbojstvo# u ve%ini slu$ajeva# eto ta mislim. 'aravno# ima nalazi ta koja daju

  zlata# i to u prili$noj koli$ini. Ali# da sam na va em mjestu# ne bih riskirao.:mersone# idem odmah da polo im nova" u banku. A potom bih elio jo porazgovarati s vama. 4 redu# gospodine !lair. ,a %u biti ovdje danas i ve%i dio dana sutra odvrati alispel# dok se onaj

  ve% urno udaljavao.+ ja bih voljela porazgovarati s vama re$e djevojka stidljivo# ali ipak umiljato neposredno. 9i smo

  ovdje stran"i# a sad po$injem shva%ati koliki smo zelenba%i... 7o%ete li po%i nekamo sa mnom# gdjebismo mogli popri$ati; 'e ovdje. ako bi bilo u kakav restoran; Sad je vrijeme za ru$ak a ja ni doru$&kovala nisam.7o%ete da sa mnom ru$ate# $ak i pored toga to sam vam priznao da sam gadan tip; on joj se

  nasmije i.EC= )a# ho%u. 9eni se vi ne $inite toliko... toliko gadanona otpovrne sa osmijehom.=# A7 ne izgledam nimalo pristojno on je prosvjedovao#jednom gestom pokazuju%i na svoje otr"ano odijelo.=,o nisam vidjela niti jednog dotjeranog 6apadnjaka ona mu ozbiljno odgovori i jednim pogledom prije(e preko njegovog lika do nabojima na$i$kanogopasa$a i obje enog revolvera. 9o da... da# to ... ulijeva strah. 9olim vas# do(ite. 'ije me briga kakav vas glas bije. 6nam da nema razloga zbog kojih bih se morala stidjeti da ... da . . .tkud znate# gospo(i"e !lair; on uba"i va nim tonom. ,a ... ovaj ... Pa# po onome kako me gledate ...Gospo(i"e !lair# ja sam bio prili$no divlji kauboj# ali nema razloga zbog kojih vas ne bih mogao

  gledati pravo u o$i.Prema tome# zar je drugo va no; Ali je moje gledi te tipi$no za $ovjeka sa 6apada F on trijezno nastavi# osje%aju%i se primoran da

  bude posve po ten prema ovoj djevoj"i. 6a jaha$a ovih dana# da digne pokoje grlo stoke# da se karta da sve pra i i vitla djevojke iz plesne dvorane# trgne koju ljutu i pomalo pripu"a# sve to ide u rokslu be5Po teno od vas to mi to ka ete ona do$eka# pone to blijede%i. 6ao mi je to sam vas prisilila da...

  Ali# ako moram ivjeti na ovom... na ovom +jepom# stra nom 6apadu# moram i u$iti. 9oram upoznati

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  18/119

  ljude# ste%i iskustvo. sje%am se veoma osamljenom# a vi ste jedina osoba koju sam upoznala# a skojom bih eljela pri$ati... 7o%ete li po%i;+ tako se alispel :merson na ao za jednim stolom u uglu malog restorana# preko puta $arobnedjevojke ljubi$astih o$iju. Prihvatio je stvarnost ovog $uda i stao se boriti protiv svojih osje%aja# da bizaslu io povjerenje to ga je ona ukazala jednom neznan"u# i da bi joj pomogao. no malo vremena to mu je trebalo dok je od konobari"e naru$io ru$ak pomoglo mu je da uskladi svoje dr anje# nakon $ega

  se obratio djevoj"i one strane stola.ao to znate# zovem se Sdne !lair po$ela je ona impulzivno. 9o da mi ne%ete vjerovati# ali imam svega devetnaest godina. 9i smo iz dr ave hio. 4slijed jednog nerentabilnog ortakluka i slabogzdravlja# moj je ota" prodao to je imao i krenuo na 6apad. ,a sam mu jedino dijete. 9ajkaEEmi je umrla. ,a sam... meni se ne to desilo# zbog $ega sam eljela da zauvijek napustim hio. 6astala je# po to je posljednje rije$i gotovo izmu"ala# a ali&spel spazi kako joj se obrazi ovla i naizmjen"e rumene i blijede.Gospo(i"e !lair# u tome je veli$ina 6apada on kava&lirski prihvati# da ju izvede iz zabune. Ljudi

  dolaze sa svih strana ovamo# da po$nu novi ivot# da od 6apada stvore ono to %e jednog dana biti... Shva%am da se osje%ate osamljeni# upla eni i da vas mori tuga za domom. vaj je 6apad te ak za mlade ene# a naro$ito ako su lijepe kao to ste vi. Ali %ete nau$iti kako da podnosite ono to vam se sada $ini krajnje grubo i sirovo... vi %ete sebi na%i svoje mjesto i jednog %ete dana sve to zavoljeti...9islim da izra avam mi ljenje svakog 6apadnjaka kad vam ka em# da mi je drago to ste vi ovdje. 9ene za sada nije mnogo briga# to nemam komora# to se moram prilagoditi novim ljudima i novim

  uslovima ivota. Ali brinem za o"a. n je na $udan na$in potpao pod utkaj 6apada# u stvarima o kojimami pojma nismo imali. Pije# karta se# prijateljuje sa svim i svakim kog sretne. ao to znate# pu ta me no%u samu. + od misli ta da radim# ve% sam se naprosto razboljela.Ah# tako5 + zato ste htjeli s nekim porazgovarati ljubazno do$eka alispel. Pa# to se doga(a gotovo

  svakom koji do(e ovdje. 4 va em slu$aju# gospo(i"e !lair# postoje samo dvije stvari koje morateu$initi da biste ga spasili# i da se ne surva pravo do dna.h5 A ta to; ona ivo uzvikne. 9orate mu oduzeti nova" i zadr ati ga. )a# to je i meni palo na pamet. To bih mogla izvesti ... A ta drugo; Pustiti ga neka po$ne te ko raditi ta bilo# prema tome ta ga je volja da radi. To zna$i> kopanje zlata. Tata je izludio s tom idejom. 9olim vas# ispri$ajte mi kako tu stvari stoje.

  alispelu nije bilo potrebno da dozove u pomo% ma tu# niti da se prisjeti tu(ih pri$anja# da bi mogaomladu enu upoznati s $injeni"ama. slikao joj je zornu sliku te ko%a# propasti tisu%a kopa$a zlata nasuprot uspjehu jednog jedinog# sliku sirovog logorskog ivota i divljine koja okru uje zlatna nalazi ta. 9e(utim# usprkos tome to je sve realno opisao# EOzavr iv i svoju pri$u spazio je u djevoj$inim o$ima takav sjaj i radost# da se zaprepastio. h# to bih u tome u ivala5 vikne djevojka. iroko je raskrilio ruke# kao da bi time elio re%i

  kakozelenba% zaista ne zna ta je razum# i kako on nije u stanju da ovog pred sobom urazumi. Potom munenadano sine jedna misao u glavi za to ne bi nagovorio !laira i njegovu k%er da s njim po(u u brda i da s njim i njegovom bra%om podijele ono bogatstvo to tamo le i; d ove misli zanijemio je kao kamen. 4spio je da pojede ru$ak# ali na njem vi e nije bilo ranije jednostavnosti i neposrednosti. 'asre%u# djevojka je bila toliko uzbu(ena izgledima na kopanje zlata da nije niti pri& mijetila kako sealispel zadubio u misli i postao mu$aljiv.4brzo su se na li opet na uli"i. alispel je morao sebi gristi jezik da bi obuzdao nagli izljev rije$i.Sdne se pak bila razbrbljala dr e%i se# kao da su njih dvoje postali naj bolji prijatelji.'a pola puta do kona$i ta sreto e !laira.

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  19/119

  Sdne# gdje si bila; on upita. Po njegovu li"u i dr anju vidjelo se da je uzbu(en. dvela sam gospodina :mersona na ru$ak ona veselo odvrati. 9i smo ... Tata# ta ti je; :merson# vas po "ijelom gradu tra e u urbano %e !lair. 6ar; odvrati alispel. !udno oko njegovo spazi krug ljudi ispred kona$i ta# koji se tog trena rastvori

  i iz njega ispado e !orden i jedan $ovjek sa irokim sombrerom i zvijezdom to mu se isti"ala na vesti. alispel ga prepozna i ne to opsova u bradu.

  !lair# odvedite va u k%er unutra# odmah5 on %e napeto# pa sko$i na plo$nik i po(e ka onoj gomili.

  EEGLAVA E.Smjelo !ordenovo dr anje se u$as izmijeni# i to o$igledno# u trenu kad se izmakao u stranu. + gomila serazdvoji i stade iza one dvoji"e. Ve%i dio ljudi prije(e na uli"u# a manji se dio svrsta uzdu zida zgrade.vo zna$ajno kretanje djelovalo je na eria. 0inilo se da mu je krupna spodoba izgubila na o trini. n uspori korak# potom zastade.ako je# alispel obrati se on Leeju glasno. 'ije toliko dobro# Lovvrie ironi$no otpovrne Lee i zastane na petnaestak stopa od eria. 'ekako

  sam bijesan ovih dana.Ti si uhap en. 7ej# ta je tebi# $ovje$e5 6ar si po a avio pod stare dane; podrugljivo %e alispel. 4 9ontani me

  nisi uhapsio# pa kako to misli izvesti u +(ahu;,utros sam polo io zakletvu. !ah5 ne mo e ti mene bleirati. 6akletvu mo e polo iti samo u !oiseu. )obro# mene su odredili gra(ani Salmona. + ja te hapsim i vodim u 9ontanu.A zbog $ega; 6bog toga to sam tu prljavu svinju od !ordena sino% izba"io iz sobe jedne po tene

  mlade ene; 4 koju je sam silom u ao; .. . oliko ja poznajem gra(ane Salmona# oni nikad ne%e podr ati tebe i !ordena u ovakvom slu$aju.'e radi se o tome. Stvar je te e prirode. ta; odjedared plane alispel# sav u vatri. +spjevaj odmah o $emu se radi# tako da ovi ljudi $uju.

  +mam ja prijatelja u ovom gradu.#= )obro... radi se o kra(i stoke muklo odvrati Lovvrie koji je odmah shvatio da hoda po rubu ponora.alispel posko$i kao da ga je netko ubo. Li"e mu plane "rvenilom# potom naglo problijedi.)a# ta$no je# to priznajem i time se ponosim. Ali kakva je to vrst kra(e bila; ,e li# 7ank Lowrie;

  Pomogao sam krasti stoku od dru ine koja je tu stoku ukrala mom gazdi. Sta# pa ta vrst kra(e stara jekoliko i prerija5 To nije ni ta drugo nego zamjena stoke5)a# ali si ti tu zamjenu vr io uz prolijevanje krvi# zar nije tako; sarkasti$ki upita Lowrie# a sitne su

  mu o$i"e poigravale poput igle na kompasu.'a to sam bio prisiljen# ti proklet bio5 + ti to vrlo dobro zna 5 Tvoj me u ljivi nadzornik ran"a !ar

  "io dan gonio. !io je pijan i lud. 9orao sam se sresti s njim. + to je bio ravnopravan dvoboj. A zna i toda je bilo sto$ara u 9ontani koji su me zato potap ali po ramenu... ti ao sam iz 9ontane zato da se moja dru ina ne bi zbog mene tukla.To je ono to ti ka e # ali... + to je istina otpovrne alispel# sve jarosniji. F A ti la e 5

  4to se !orden umije a istupiv i naprijed s nekoliko nervoznih koraka i uz ljutit uzvik> $uje # Lowrie# ho%e li ve% jednom uhapsiti tog odrpanog kauboja;Sigurno ho%u grubo mu odgovori eri. 7o%e pakla5 resko uzvikne alispel prezrivim tonom. 'atakni mu lisi"e5 zatuli !orden blijeda li"a nagr&(ena nesavladljivim bijesom. 6a$epi za kripao je glas Lowrieja i u njem bija e ne$eg vi e od o$ajanja. Sve o$itije ga je osvajala

  neodlu$nost.,e li mene da ve e ; 7o&ho5 'emoj me zasmijavati .. Prokleta budalo5 )okle misli dotjerati s

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  20/119

  takvim bleovima;:meisone# ja te hapsim. Ako se ti mirno pokori # ja %u te povesti sa sobom bez lisi"a. re%emo

  podnevnom ko$ijom. Sutra u ovo doba bit %e u jednom zatvoru 9ontane.alispel je smatrao da je posve pravilno o"ijenio $ovjeka. Ali ga je sad polako osvajala spoznaja da jemo da pogrije io i da se mo e desiti da Lowrie# potaknut !ordenom kao i zbog toga da ne ustukne na o$igled gomile koja je promatrala prizor# ipak poku a da stvar izvede do kraja. 'a ovu se pomisao

  alispel malo obeshrabrio i uko$io# samo to mu je desna ruka koju je dr ao nisko pri boku

  podrhtavala.E2L"nvrie# jo prije sutra ti %e biti pod ledinom# budei li ovo dalje tjerao. Sta5 ,e li to ti meni prijeti 5 zarlja eri. 'e# samo ti ka em.

  Lowrie smotreno pomakne jednu nogu [email protected] prodorno vikne alispel. Potom# kako se onaj u mjestu skameni# on hladno produ i> Stari

  moj# da si onako pomakao ruku kao to si pomakao nogu# sun"e bi ti prestalo sjati.Sta5 zaurla eri. 6ar bi ti trgnuo ... na mene; 4bit %u te5

  Lovvrieju li"e mrtva$ki problijedi. Po njegovom se dr anju vidjelo da %e klonuti. !ilo je jasno da nijeo$ekivao otpor# a kamoli smrtnu prijetnju od koje su i gledao"ima noge srasle sa zemljom. Pro(e $askrajnje napetosti# a potom se alispel opusti.Ta$no sam te o"ijenio# Lowrie. 4pravo si onakav kakvim te smatraju u 9ontani> eri buka$#

  kukavi"a do arm&sr i. A sad# kidaj iz Salmona. 'e ode li# a ja opet naletim na tebe# bolje ti je trgni revolver# jer %u ti me"ima noge polomiti.'e%u da se upustim u okr aj s jednim ubi"om promuklo odgovori Lowrie. 'e%e ; Pa onda# kakav si mi ti eri u ovakva vremena; )osta je ... odlazi5

  ao $igra se Lowrie okrenuo i hitro otrupkao niz uli"u. !orden stade uzmi"ati kao da eli da se izgubiu gomili.7ej# ti5 Stani5 dozove alispel.

  !orden okrene zgr$eno li"e na kojem se $itala nemo%na srd ba.,esi li dobio moju sino%nju poruku; upita alispel. 'isam kiselo odgovori !orden. )a# poru$io sam ti ne to. :vo# da ti ponovim> dr i se to dalje od mene# ako ti je ivot mio. :merson# ti na zlo dodaje gore raspali se !orden izbuljenih blijedih o$iju. Sino% si me napao

  posve nedu na. Gre ka je bila ... Slu$ajno sam upao na tu(a vrata ... bi$na nezgoda koju je ona djevojka krivo shvatila i od koje se upla ila...Vraga nezgoda5 vikne alispel# eljan da prisutni dobro $uju. Ti si tu djevojku salijetao ju$er "io

  dan. Sama mi je to rekla. Potom si kasno no%u upao u njenu sobu.FSdne# ta misli # da li nas na novi prijatelj zapadnjak bleira poput ostalih; 'e# tata. +skren je ona odvrati# urno i neposredno# zaista# ve% ovim toplo iskazanim priznanjem

  djevojka je takoOEpotpuno osvojila alispela# da joj za tu svrhu uop%e nije bio potreban onaj svijetli pogled kojim jepopratila svoje rije$i.'emojte se na%i uvrije(eni# :merson re$e !lair. Samo sam se alio# naravno. 'o# kad Sdne tako

  ka e onda vas i ja tako prihva%am# a s tim i va e rije$i. 7vala# !lair. Gospo(i"e Sdne# da li znate ta radite; ivo prihvati alispel $ije se o$i ponovo sreto e s onim rje$itim pogledom. 6nam.Vi meni vjerujete;,a vam vjerujem.Ali ja sam vama neznana". sim toga# priznao sam vam da sam gadan tip. 'adalje# osvjedo$ili ste se

  o mom ludom ivotu u divljini.)a li to poku avate da uni tite... 'e# ve% samo elim biti siguran. +na$e# mene va e mi ljenje $ini sretnim. ,a sam sada na 6apadu ona mu otpovrne# ah su joj o$i jo ne to govorile. 7o%ete re%i da morate misliti onako kako mi 6apadnja"i mislimo. To je pravo... no# ako zaista mislite

  ono to ste rekli# ako mene zaista smatrate vrijednim da budem va prijatelj# ja %u omogu%iti sre%u vama i va em o"u.Nekla sam# vjerujem vam i po%i %u s vama re$e ona malo problijediv i. vo je najve%i $as mog ivota na to %e alispel# ozbiljan premda van sebe od radosti a sad#

  poslu ajte mei on se nagne nad stolom i spusti glas. nomad smo moja dva brata i ja nai li na zlato u jednoj dolini

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  24/119

  u brdima Saw Tooth. 'alazi te je bogato. +z te doline da se isprati "io milijun u zlatnom prahu# a kolikoga ima u ili te ko se mo e re%i. Tamo je ostao brat Sam. ,ake i ja oti li smo u !oise da se s nekim uorta$imo za polovi"u proita u zlatnoj ili. Tra imo stotinu tisu%a. ,a sam ovdje da bih nabavio namirni"e i opremu. Planirali smo da nalazi te dr imo u tajnosti koliko god je du e mogu%e. To ne%e biti jako dugo. Takve se stvari brzo doznaju. 'astat %e najlu(a jurnjava na zlato koju je +daho ikadavidio. Ali# prije navale mi %emo sti%i da pobe&remo jedno "ijelo bogatstvo.

  Grom i pakao5 u nevjeri"i uzvikne !lair. Pa to bi bilo divno5 Vi kao da pri$ate bajku5 'ije $udo da

  ste uznemirili moju jadnu Sdne5OO= !lair# ho%ete li po%i sa mnom tamo; upita alispel.= )a li ho%u; 9islite li vi to# da li %u prihvatiti takvupriliku za par stotina dolara;=To je upravo ono to mislim.=Vi ne nastojite da mi prodate nalazi te# niti da vasinansiram;= 'e. 'iti mi je namjera da vas maknem s puta i otmemvam nova"# to bi Prit"hard i njegovi drugari svakako u$inili kad do njega ne bi mogli na drugi na$indo%i.Ali# za to nepoznatim ljudima nudite takvu divnu priliku; ozbiljno upita !lair. 6ato to ima zlata vi e no to ga mi ikad mo emo iskopati# a i zato to mi se ta ideja dopada. )a li ste se vi zaljubili u moju k%er;Tata5 uzvikne Sdne# a bjelina njezina li"a usplamti "rvenilom. Stra an si5 poku ala je akama

  prikriti vrele obraze. alispel# molim vas nemojte se obazreti na ono to pri$a. 9ladi%u je bilo krivo zbog njezine zbunjenosti# ali je to osje%anje bilo ni tavno u pore(enju s ostalim$uvstvima to su ga rastrzali. Shvatio je da je stvorio zamku samom sebi. 4 elji da svojim po tenjem i iskreno %u utvrdi dogovor#on odvrati>!lair tako ste me pritisnuli# te moram pokazati karte.Pokazivao je sna no uzbu(enje. )a# mislim da sam se zaljubio... ali to nisam znao sve do ovog

  $asa... 'o# ne bi trebalo da to i ta promijeni kod vas ili kod gospo(i"e Sdne.Pakla mu5 kao to vi 6apadnja"i ka ete uzvikne !lair. 'e morate se zbog toga izvinjavati. ,a sam

  se ve% navikao da se mu kar"i zaljubljuju u moju Sdne. Samo na putu ovamo troji"a su joj ponudilabrak. d toga jedan putem u po tanskoj ko$iji. !io je krupan kao gora# a glas mu bio kao bikova rika.!io je ran$er. !io je prostosrda$an i iskren. 0ovjeku se morao dopasti. )o ao sam do zaklju$ka da %eSdne uzburkati duhove ovdje na 6apadu.9ogu slobodno re%i# da svaka djevojka tako djelujeodvrati alispel. Ali %e gospo(i"a Sdne pak stvoriti pravu propast gdje god bude i la. ,e li to kaubojski kompliment; re$e djevojka# podi u%i li"e i gledaju%i mladi%a zagonetnim

  pogledom.Sto sam rekao# istina je.

  O-0ujte# vi mladi upadne dobro raspolo eni !lair. &'ajprije mi alispel ka e ne to od $ega mi dah

  stane. A odmah na to me Sdne suo$ava sa stra nom odgovorno %u da vodim ra$una o njoj. Tata# to nije lijepo od tebe5 ona prosvjedova. )obro# da zaklju$imo na $emu smo. Sdne# nama je upravo u$injena jedna izvanredna ponuda. !ez

  ikakve obaveze5 'o#? da li tebi ne to predstavlja ovo savr eno prirodno# ali mo da i nesretno stanje u kojem se :merson nalazi;,a sam zapanjena# i... ao mi je ukoliko je to ta$no... to# naravno# ne mo e biti... ona krzmaju$i

  odvrati# a pogled obori. Tata# ako ti ve% toliko udi za tim da kopa zlato# onda meni ni ta ne smeta.

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  25/119

  Rino5 Sdne# ti si djevojka na svom mjestu ... +%i %emo5 alispel# evo ruka# stvar je zaklju$ena.Stanite# moram vam jo ne to re%i alispel %e# duboko ganut. 4kratko# tko sam i ta sam. Nodio

  sam se na jednoj armi u 9issouri ju. 9ajka mi je umrla jo dok sam bio mali. 9oj se ota" ponovoo enio. 'akon toga# vi e nisam bio sretan. ad mi je bilo $etrnaest godina# pobjegao sam od ku%e. Pridru io sam se jednom karavanu. 4 gradu Laramie# u Iomingu# upleo sam se u jednu tu$u# pa samnapustio karavan. Bio sam ivot proveo kraj konja# pa sam posve prirodno postao kauboj. Pro ao sam

  "ijeli Ioming# u nekim najpaprenijim dru inama iz tih krajeva. Potom sam pre ao u 9ontanu# gdje

  sam nastavio istim ivotom. 9oje lako i spretno baratanje revolverom# spremnost da se upustim u tu$ui okr aj# a naro$ito zbog kakve djevojke# dado e mi popularnost i ime kojeg bih se volio otresti. Takav moj ivot trajao je deset godina. Sad imam blizu dvadeset i sedam. 9oja bra%a Sam i ,ake tra ila su zlato po 9ontani. $uli su za moju pu"njavu u gradi%u alispelu# pa su po li u potjeru za mnom# na li me i nagovorili da napustim taj ivot. + tako sam po ao s njima i nakon dugog# mu$nog lutanja nai li smo na zlato u onim brdima ... ,a u tome ne mogu da vidim drugo# ve% pravo bogatstvo za sve nas. 'o#kad ja dobijem svoje# mislim kupiti ran$. Ve% sam odabrao mjesto# u jednom krasnom dolu gdje rijekazavija# gdje ima umaraka i drvoreda# dugih# blagih padina za pa u ... ukratko# tamo je najdivniji ran$ na "ijelom 6apadu. ,a namjeravam da se tamo preselim i da se otresem tog nadimka alispel. To je sveto sam imao da vam ka em. 7tio sam samo da znate# s kim imate posla. :merson# ja "ijenim va e povjerenje u nas i iskrenost = toplo %" !lair. Vi nam niste tako rekli# ali ja

  zaklju$ujem da niste toliko "rni koliko vas prikazuju ... :vo vamruke.!ez krzmanja# Sdne pru i svoju ruku. 4 $asu kad je u svojoj a"i blago stisnuo njezinu mekanu ru$i"u# alispel se nije usudio ni rije$ progovoriti.=7vala vam tiho re$e ona. ,a shva%am va u elju ,a nam ispri$ate o sebi. vaj 6apad zbilja mora da je divlja i krvava zemlja. Ali# $ak i da ste bili jogori no to ste sami rekli# meni to ne bi ni ta zna$ilo. Glavno je to ste vi sada5 4 dodiru s njezinom rukom i shva%aju%i zna$enje njenih rije$i# alispel je osje%ao kako mu se sr"eiri. 0inilo mu se da mu se budu%nost smije i $arobnim obe%anjem. 'akon svih onih gadnih# te kih i

  jalovih godina# ukazala mu se prilika kakvu $ovjek mo e samo zamisliti i za kakvu je vrijedno raditi iboriti se.9i kao da nismo gladni zaklju$i on. 'ajbolje da se vratimo u hotel i razradimo na plan. 9oramo

  po svaku "ijenu dr ati u tajnosti to to vi idete sa mnom. +na$e bismo pobudili sumnje. Prit"hard bi nas sa svojom dru inom slijedio. 9orate dozvoliti meni da ja kupim sve to nam treba# osim mo da odje%u za gospo(i"u Sdne.Svakako mi vi ne%ete kupovati odje%u ona u smijehu do$eka. Ali mi mo ete dati dobre savjete pri

  kupovanju $izama# rukavi"a# sombrera i drugog ... h# bit %e zabavno5 Tata# ne zaboravi da za ovuna u pustolovinu mora zahvaliti meni5 $esto se alispel okretao u sedlu da pogleda niz vijugavu stazu uz rije$nu obalu. +zvjesni doga(aji tose zbi e za posljednjeg dana prebivanja u Salmonu ubijedi e ga da su Prit"hard i njegovi kompanjoni nekako nanju ili da on vodi sa sobom !la&irove. 'o# drugog dana puta svejednako nije bilo ni znakaljudi na stazi kojom su oni i li.Preba"uju%i se s jedne na drugu stranu sedla svakog $asa# !lair je polako kaskao otraga. !io jepoprili$no te ak i nenaviknut na jahanje. Stoga je od vremena do vremena silazio s konja i pomalo i ao pje ke. Sdne je jahala naprijed# gonila je magar"e. Ve% u samom po$etku puta ona se predstavila kaopravo iznena(enje. 9lada# sna na# gipka i odu evljena ovom O8pustolovinom# pretvarala je u igni sve ono to je zapravo bilo te ak posao i u svemu je nalazila Bara. Ve$ je sama njena pojava u Leejevim o$ima izmijenila "io svijet. 4 lakom sombreru# ispod kojega jojje virila "rna pleteni"a# sa "rvenom maramom# bluzom od jelenje ko e# izrojtanim rukavi"ama i$izmama poput svake djevojke sa 6apada# ona je alispelu predstavljala predmet pravog obo avanja.

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  26/119

  Te ko natovarene magar"e tjerala je malo prebrzo. Ali alispel# koji ju je zbog neke sitni"e jednomne to prekorio# ne bi se vi e nikad usudio tako to u$initi. 'eka radi to god ju je volja# samo neka ne zagna magar"e u rijeku ili sama sebi ne ugrozi ivot.Tog dana prije sumraka stigo e na mjesto gdje se dolina irila i gdje je le ao ran$ za koji je alispel odlu$io da %e jednog dana biti njegov. Posebno je elio da od Sdne $uje iskreno mi ljenje o tom mjestu# pa se zbog toga $uvao da o njemu uop%e govori. 'o# jo prije nego je sjahala# zbog ne$eg to je

  rekla# ili zbog na$ina kako je gledala# on se nije do kraja pridr ao svoje odluke.

  :to# madam# dobro pogledajte ovaj ran$# jer# tko %e ga znati# mo da jednog dana budete njegova gospodari"a on ote gne mirno# s visoka# a pazio je da izbjegne njezin pogled.0uo je# kako je ona duboko udahnula. Potom# ali nakon preduge pauze da bi se $inila ubjedljivom#nasmija se srebrno zvonkim smijehom. alispela je to bo"nulo# ali je pomislio da je upravo takavizazovni odgovor i zaslu io.Pri poslovima kod logora bila mu je od pomo%i kao i prethodne ve$eri# ali na neke njegove primjedbenije uop%e odgovo rila i on uo$i da se dr i prili$no rezervirano. Pitao se ta %e u$initi# kada se bude ne$ega upla ila# a do toga svakako mora prije ili kasnije do%i. )jevojka jo nema pojma ta ju sve $eka.Te je ve$eri zalaz sun"a zbilja bio veli$anstven. )a ga je alispel naru$io# ne bi u ivao u zalazu sun"akoje bi u tolikoj mjeri produbilo prirodnu ljepotu one zaista impresivne okuke rijeke# blagihsrebrnkastih padina i uto usplamtjelih vrhuna"a. +z ume je izi ao $opor jelena i stao na ljunkovitu obalu# a jato pataka hitro je proletjelo iznad svjetlu"ave vode. dmah je alispel skrenuo djevoj"ipa nju na one $ari divljine koji su sliku $inili savr enom. 4koliko se udostojila da ih pogleda# za izvjesno nije to ni$im komentirala. 'akon ve$ere iskrala se i nestala negdje na obali rijeke. 'o#alispel je sa zadovoljstvomO po to ste vi nas ostavili# $uli smo pu"&F vu i po li za gomilom u naselje. Tamo smo sreli Leavitta. gjM je vrlo prijazan i i ao nam je na ruku. Pozvao nas je na ve$eru. 'aravno# bio jeveoma pa ljiv prema Sdne. )ao nam je jedan ator# poslao po na e zave ljaje# u svemu nam je pomogao. ,u$er sam od njega kupio jedan klem. a u da je to jedan me(u najboljima. )vadeset dolarastopa# a ima stotinu stopa. Svi su klemovi otprilike iste veli$ine. Ve% s?m pitao zlato. )anas samisprao dvije un"e pra ine. 'isam ni znao koliko je to te ak posao. Ali# veliko zadovoljstvo. Sdne je odu evljena da je milina. Leavitt joj je pokazao kako se to radi.= Pa# time nije pove%ao anse da dugo pozivi mrko izmrn(a alispel. Ve% je i to veliko zlo# ostati bez nje# a kamo li ==alispel urno ga prekine !lair mi smo ju$er bili ovdje. Sdne je htjela da vas nade. Stalno je na vas mislila. Primijetio sam je gdje $esto gleda u ovom

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  40/119

  prav"u. Sine# i nju je prili$no te ko pogodilo. 'o# mi smo do li# na li vas pijana# mrtva pijana# tu ste le ali# niste pru ali lijepu sliku . .. Sdne se u asnula. A potom joj se zgadilo. 7tio sam da ostane# da mi pomogne oko vas. 'ije htjela.. . Ne%i %u vam to je kazala# jer smatram da %e vam to pomo%i.Tata3# re$e# meni je ovaj kauboj bio drag5 Ali# ovo nije on# alispel5 +li# ukoliko jeste# onda sam japrevarena ... )a meni izjavljuje ljubav# a potom# $im se nade malo dalje od mene# da se prepustiu asnoj strasti za ubijanjem ... za opijanjem ... da ovdje le i kao o amu%ena ivotinja. .. 'e# on mene ne

  voli3.borene glave# alispel zastenje> 'ebesa5 To je bila posljednja# najgora kap njegove $a e u$i. alispel# ovo je te e od gubitka va eg nalazi ta. 9e(utim# ja ne dijelim mi ljenje moje k%eri i njeno

  razo$aranje. na je mlada# a ovo joj je drugi udara". + to daleko gori od prvoj># u to sam siguran.oliko ja nju poznajem# to nju ne%e brzo minuti... A sad# jo jednu da vam ka em# pa sam zavr io ovaj mu$an razgovor. 'esre%e nas ili uni te# ili u nama oja$aju latentan i nesavladiv mu ki duh. vdje se ne radi o va oj izi$koj hrabrosti. +zgleda da ste vi po njoj dobro poznati. vdje se radi o tome# ho%ete livi podle%i pi%u i takvom poni avanju samog sebe kao to ste to ovih dana u$inili. !lair# molim vas# vi e ni ta nemojte re%i muklo odvrati alispel. Samo mi ka ite# za to mi to

  govorite;8E,er mi se dopadate i smatram da ste u gadnom sosu. sim toga# zato to i sam poznajem u ase do

  kojih dovodi $a a.,este li se vi kada opijali;,esam# i nikad nisam bio siguran.

  9ladi% se sjeti onoga to mu je Sdne rekla o o$evom opijanju.Aha . . . zato dakle ... Pa# alkohol me dosad nikad nije oborio# osim ovaj put. 'o# !lair# mora biti da

  imate jo koji razlog to ste toliko ljubazni sa mnom. )a# imam. djedared mi je taj Leavitt postao antipati$an.ako to;'e znam# samo znam kad sam to osjetio. Vidio sam ga kako gleda Sdne u jednom trenu kad je ona

  gledala na drugu stranu. )a sam ja $ovjek kao to ste vi# alispel# ja bih izazvao tog Leavitta naobra$un i ubio ga. :to vam obja njenja za moje $udno dr anje. 'o# kad se osvrnem na sve ono to sam pro ao u ivotu# uvi(am da sam rijetko kada ili nikada pogrije io u o"jeni nekog $ovjeka# bilo pozitivnoj ili negativnoj. 4 tome sam ja nepogre iv.Pa# i na mene je Leavitt na isti na$in djelovao. Premda nisam mogao ama ba ni$im potkrijepiti to

  svoje osje%anje.Leavitt je sna na li$nost. 9o da je i u njega dvostruka priroda# kao u nekih ljudi. 4koliko je

  pokvarenjak# mene ne%e prevariti. Ali# mo e prevariti Sdne. na ga smatra lijepim# dobroodgojenim# privla$nim# najve%im $ovjekom 6apada kog je do sada upoznala.9eni je to lako uvidjeti# ali paklenski te ko progutati. Leavitt ju je smutio. 9ogao bi ju na prepad dobiti. Smije no je# to su ene ponekad slabe i $udne. To

  me brine. Poku ao sam Sdne ne to naba"iti o svojim sumnjama. dmah mi je za$epila usta. !lair# nemojte ni ta protiv njega re%i. d toga %e njen otpor samo poja$ati. )akako# ene su $udne i

  slabe. Ali su ponekad i $udesno jake. ,a bih Sdne svrstao me(u ove druge. + kad bi ona zaista menevoljela# ja ne bih mogao shvatiti za to bi izabrala jednog Leavitta# bio ja krvav revolverXs ili ne bio5!ilo prepada ili ne bilo5Vi njoj jeste bili dragi. na je to rekla# otvoreno. + time je mislila daleko vi e nego to je rekla. )osta# dosta# $ovje$e5 'emojte me vi e mu$iti5

  8O6ao mi je urno odvrati !lair ustaju%i. Ali# ona je nw,( k%i. A bila vam je draga... )o vraga# nemojte me tako krvni$ki gledati. ,a nju poznajem bolje nego vi... to nemojte smetnuti s uma. Vi i jasmo imali odre(en sporazum. Sad ja ne%u da se vratim. 9oram se suo$iti s onim to me $eka. A strah

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  41/119

  me je... Vi ste mi se dopali# alispel# i osjetio sam da se mogu osloniti na vas.= 9o ete# na $asnu rije$5 usplamti alispel. ta" djevojke koju voli izazvao je u njemu najbolje# ono

  to se $inilo uni tenim. 'je radi# u njemu %e se desiti $udo. Tako# mom$e5 Tako se govori5 toplo se odu evi !lair. Ali kako# !lair5 ako; dahne alispel usplahireno.

  =,a sam sada odmetnik. Svaki kopa$ %e bar u mislima# ako

  ne i izi$ki# biti protiv mene. Leavitt %e se za to postaran. n je nama ukrao zlatni majdan. + bit %esilno prepreden.)akako. Ali# ra$unajte da %e ovo naselje narasti# preko no%i ivo %e !lair. vdje %e za mjese"

  dana biti tisu%e ljudi. Stalno nadolaze. ,u$er je dvanaest dru ina do lo. Stari ovdje govore da %e Tutanj&planina izazvati najve%u zlatnu grozni"u koju je +daho ikad do ivio... !it %e to grad atora# brvnara# da $ara# pun kopa$a# ko"kara# pustolova# ena# trgova"a# goni$a# prijevoznika. Sve u lovu na zlato. Gu va nevi(ena. Silno je privla$na i sama pomisao na to. 9eni se to svi(a# ali da mi nije k%eriovdje... )obro# vi mirujte. opajte zlato. 9anite se pi%a# a revolvera se latite samo u krajnjem slu$ajusamoobrane. 0ekajte da vam se brat ,ake vrati. n %e mo da unijeti ne to svjetla u ovu papazjaniju. +stovremeno# stalno tra ite dokaze protiv Leavitta. Ali to neka vam ne bude glavni "ilj.A ta da mi bude glavni "ilj# !lair; upita alispel# uzbu(en usprkos svojim mukama. Sdne5 Glavni "ilj neka vam bude da ponovo steknete njeno povjerenje i po tovanje. )a joj doka ete

  da ste $ovjek. )a vi imate snagu da izdr ite ovakav udara"# pa da opet sebi stvorite sre%u. )a vasnikakav poraz ne mo e omesti da ju pridobijete i da dobijete ran$ koji toliko elite. Vi kao da mi klije tima samu utrobu $upate. !lair# [email protected] te ko vidjeti za to je Sdne takva divna

  djevojka. ,er ste joj vi ota"... ,a %u igrati onakvu igru kakvu ste mi vi od&8-redili. +# dobio ili izgubio# vama i Sdne dugujem najve%u pouku koju sam u ivotu dobio... Sad#vratite se. T?iam posla i moram o$ajni$ki da mislim.Svim arom se mladi% dao na posao i time je bio su ta suprotnost onom alispelu to je tri dana pijan le ao. opa$i to su mu bili u blizini# na kraju potoka gdje se on smjestio# zaklju$ili su da im je ovaj susjed veoma upadljiva li$nost. kupao se i oribao u ledenohladnom potoku/ donio je sebi vode ulogor/ obrijao je svoju $ekinjavu bradu/ is"ijepanu odje%u je spalio i na sebe navukao onu novu to jekupio/ logor je uredio ba tip&top# potom skuhao ve$eru i sve je to uradio grozni$avo urno# na o$igled svojih susjeda.Pomislio je koliko bi se oni tek zapanjili da su mu mogli $itati misli. 'jemu samom $inilo se da mu je uduhu prava vrte ka# neprestani tijek svakovrsnih misli# ideja# planova# nada# bojazni# zaklju$aka ikalkula"ija# razumnih umovanja i beskorisnih ma tarija. + stalno se borio protiv smrtne opasnosti kojuje osje%ao u Leavittu. 9e(utim# na kraju je uo$io da zaludu tro i energiju da bi suzbio takvoraspolo enje. Leavitt je kriv za Samov nestanak# a vjerojatno za njegovu smrt. n# alispel# vratit %eSamovo nalazi te zlata# preotet %e ga tom lukavom i snala ljivom otima$u# pa %e ga poslije i ubiti# ukoliko taj razbojnik ne ubije njega. 'u no je samo jedno dokaz. 'ajzad je shvatio svu mudrost !lairova razlaganja. ,edno mu je $initi treba svojim postup"ima uni titi onaj nezaslu eni glas to ga bije kao zloglasna i bezobzirna revolvera a i uboji"u# i uni titi onu amu pogubna $ovjeka kojom ga je grani"a podarila. 'ametalo se pitanje kako obaviti taj naizgledneizvodljiv zadatak. 9ozgao je i preturao po mislima. ad je mrak pao# dugo je razmi ljao o tomproblemu etaju%i se gore&&dolje po svom logoru# pa su ga te misli pratile i dugo dr ale budna i kasnije# kad je legao. Sjetio se onih godina iz ranog kaubojskog ivota u Iomingu# kad je ostavljao dubokdojam na svakoga s kim bi do ao u kontakt. Pi%e# karte# djevojke# i na kraju neizbje ivi obra$un to mu je bilo geslo. 0ovjek koji je dvaput u$inio istu gre ku ne bi se mogao mjeriti s alispe&5om iu asnim problemom pred kojim se na ao. 4 pono% je o$uo gdje brijeg tiho tutnji $inilo se kao da time bilje i tijek vremena# kratkotrajnost ivota# $injeni"u da priroda ima 82

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  42/119

  svojt vlastite# ljudima tajnovite ra$une# te upravo ovaj tren treba iskoristiti# s geslom sada ili nikada35Svanulo je. alispel se probudio i odmah sebi stavio u za&latak da odluku donesenu u aru zanosa trebao$uvati i pro&nijeti kroz isku enje momentalnih tmurnih raspolo enja. !io je na visini svog zadatka. 6idao je kameni zid/ sjekao drva/ oprao je i osu io %ebad/ napravio je ognji te/ i svojim susjedima to su ga pa ljivo motrili dao je jasno do znanja da je od svog logora napravio stalno boravi te. 'amirni"a je imao za mjese" dana# ali niti prebijene pare u d epu. zloje(enost njegova silno se

  protivila namisli da radi na jednom mr avom klemu# kad bi po pravu morao imati najbolji. 'o ipak#

  priklonio se zahtjevima svoga plana. ad se ednom s tim pomirio# palo mu je na pamet da bi ovdje jo trebalo biti na stotine dobrih klemova. Ali# gdje su; 9a gdje bilo u ovoj zlatnoj dolini# odgovorio jesebi. Ta# ona milju duga# vijugava staza uz dolinu rijetko je kada bila prazna. opa$i# pustolovi# stalnosu nadolazili. + oni nemaju ve%e anse od njega.'ekoliko trenutaka kasnije# dok je dubio jamu svog ognji ta# spazio je kako se ne to uto sjaji. )o vraga53 zagun(ao je i klekao. A ovom je udario u zlatan grumen. !uljio je ne vjeruju%i vlastitimo$ima. 0inilo se kao da mu se sva krv naglo skupila u sr"u i tamo stala/ u u ima mu stane bubnjati.7itre# udne ruke zario je u $itavu hrpu grumenja# od kojih su neka bila ve%a a neka manja# grumenjagrubih zrna"a mutne boje# ali je to bilo zlato# zlato# zlato.GLAVA 2.'aselje ispod Tutanj&planine# kako su brijeg nazvali kopa$i# raslo je kao pod udar"em $arobnogtapi%a.

  )o nedavna je dolinom vladala divljina# samotnost i ti ina# pomu%ena jedino glasom orla na stijenama#trubljenjem soba na padinama i onim neobi$nim gruvanjem# nalik dalekom tu&tnju# to se javljalo izdubine zemlje.9ajka dabar poslu ala je prirodni nagon# uzela svoje mladun$e i napustila dolinu. +ndijan"i# sinovidivljine# u neposrednom dodiru s njenim elementima# poslu ali su tajnoviti glas Velikog duha# te sutako(er ostavili dolinu.Ali su bijeli ljudi do li. 9agnet to ih je privukao bilo je 6#[email protected] Y n.i#e

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  43/119

  grmjela. S obiju strana te duge# iroke uli"e# du%ani i gostione# kr$me i ko"karni"e# preno%i ta i plesne dvorane nudile su stanovni tvu svoje usluge# i svaki je lokal bio pun# kr"at. 4 svom ranom ras"vatu#naselje je bilo bogato. Vladala je atmosera brzog# veselog# bezbri nog# bezobzirnog ivota# ispod koje je gorjela zlatna grozni"a. 4 toj ko ni"i nije bilo trutova. 'ekakav nemir i napetost pro imali su sve i svakoga# kao da su ljudi i nesvjesno znali da naselje ne%e dugo ivjeti# stoga treba kovati gvo (e dok je vru%e.

  'a kraju je do lo vrijeme kad su se kopa$i okupili na jednom svom zboru i# prema obi$aju naprednih

  naselja kopa$a zlata# izabrali su"a# eria i registratora. )u nost je su"a bila da predsjedava skupovima kopa$a/ drugi je morao da odr ava red i primijenjuje zakon/ tre%em je posao bio da registrira kle&move.Svi su klemovi numerirani. Leavittov je majdan bio broj 1# te su od njega dalje dati brojevi svimostalim klemo&vima# uz i niz dolinu.Suda" je bio Nand Leavitt# eri 7ank Lovvrie# a registrator Bli !orden.,ednog dana po$etkom ljeta# u sumrak# alispel :merson sjedio je na vratima svoje brvnare koju jepodigao izme(u dviju groma$a gdje mu je bilo prvo skloni te.8+mao je dva razloga da sjedne na to omiljeno mjesto u $asovima dokoli"e# i to prvi da promatra stazeu nadi da %e jednog dana spaziti brata ,akea gdje se vra%a/ i drugi dg s te povoljne ta$ke osmatrabrvnaru koju su !lairovi sebi podigli na obali potoka# tamo gdje je le ao !lairov klem. 4zdu "ijelog potoka i dalje# na njegovim obalama# bili su razba"ani atori i podignute kolibe# ali se me(u njimaisti"ala !lairova brvnara po svojoj ljepoti i svojim utim oguljenim brvnima. 'a isto$noj strani imala jeirok trijem gdje je Sdne provodila dobar dio svoga vremena# bilo zabavljena nekim poslom# bilo

  odmaraju%i se.S te daljine od mo da oko osmine milje# alispel ju je promatrao# znaju%i da ona zna da on nju gleda.'a prolazu kraj njezine brvnare# mladi su se kopa$i uvijek zaustavljali da na $as progovore koju rije$# aNand Leavitt je $esto posje%ivao djevojku# naro$ito subotom popodne. 'o# alispel se nikad nijeprimi"ao blizu# toliko da bi bar mogao vidjeti izra aj njenih o$iju. 0inilo se njemu da su to dva "rnazaljeva to su se na la na blijedom li"u koje nije na sun"u preplanulo. )va su mjese"a alispelu pro la u is"rpljuju%em kopanju zlata i strastvenoj privr enosti nad$ovje$anskom zadatku to ga je sam sebi postavio. 4 kopanju je imao uspjeha# daleko vi e no to se $ak i u snu smio nadati kad je izgubio nalazi te. Gdje god je budakom udario# nai ao je na ovakav ili onakav grumen sa zlatom. Ve% je imao sakrivene tolike vre%i"e od jelenje ko e nabijene zlatnompra inom i grumenjem# da ih se bojao prebrojiti. 'o# premda ih nije brojio# znao je da bi ve% sadamogao ostvariti svoj san i kupiti ran$# i da %e biti zaista bogat bude li ga "ijelo ljeto i jesen poslu ilanjegova sretna zvijezda. Ali ga ta misao nije mnogo zaokupljala# osim kad se prepu tao snovima oonome to bi moglo biti.Strastvena vjernost idealu to mu ga je !lair postavio nije bila posve uzaludna# iako se uvjerio da jegotovo nemogu%e djelima utjerati u la zao glas kad ti ga podr avaju du mani to imaju mo% u rukama. ,edina nada koja ga je sada nadahnjivala po$ivala je na $injeni"i da ga je Sdne !lairizdaleka pratila.'egdje u zape%ku mozga le ala je svijest da je on sveudilj ostao alispel :merson# $ovjek koji %ejednog dana morati da zakora$i u susret Nandu Leavittu. To je bilo neizbje no. dlu$nom htjenju da sepravda zadovolji# pridru ila se sad i ljubomora. )a se Leavitt udvara Sdne !lair bilo je nedvojbeno# aona# ukoliko mu nije uzvratila# u najmanju ruku je to

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  44/119

  'o# to se nije odnosilo na alispela. 'ije pio# niti ko"kao# niti tro io. Stoga su ga smatrali siroma nim# jednim od mnogih kopa$a bez sre%e. Stavi e# ljudi su znali ta se s njim desilo# te je njegova apsurdna pri$a o gubitku zlatnog nalazi ta slu ila kao prvoklasna ala me(u onim ljudima koji ga nisu poznavali. 'aseljem su na sve strane vrljali pustolovi i kopa$i koji su to bili samo na izgled dok su u stvari biliplja$ka i i lopovi. alispel je zapeo za oko tim razbojni"ima# hladnim promatra$ima svega to se zbiva# a i njega je vi e puta zasvrbila desni"a. Ali# ukoliko su u njega gledali s podozrenjem# nisu imali $ime

  da te sumnje potkrijepe# jer je on bio ne manje lukav od njih# a daleko oprezniji.,ednog .kasnog popodneva# alispel je skovao plan kako da pove%a svoju u te(evinu. Smislio je. dapo(e loviti divlja$# te da bi kopa$ima prodavao meso. ,elena vi e nije bilo u dolini. )obrih je lova"amalo bilo# a kopa$i ve%inom nisu htjeli rtvovati drago"jeno vrijeme za lov. 9eso je pak bilo prijekopotrebno# a "ijene namirni"ama u du%anima bile su abnormalno visoke. alispel se dosjeti da bi njegovplan poslu io u vi e svrha da ljudi steknu dojam kako njemu treba para# da bi se on upoznao s mnogobrojnim ljudima i pridobio njihovo povjerenje i da prikrije svoj tajni "ilj koji se sastojao utra enju dokaza Leavittove krivi"e. Sto su tjedni prolazili# u tu je krivi"u bio sve vi e uvjeren. 6a to Leavitt ne bi mogao biti drugi 7enr Plummer iz Alden Gul"ha; )o tada nije dodu e niti jedan kopa$ubijen# ali se sve $e %e de avalo da su ljudima otkrivali i pokradali skladi ta zlatne pra ine# ili da su maskirani razbojni"i vr ili no%ne plja$ke. To je doseglo takve razmjere# da je postalo ozbiljan problem.)ok je alispel premetao ove misli# dolina je bljesnula zlatnim sjajem# posljednjim odsjevom zrakazalaze%eg sun"a. 4 tom trenu na trijem iza(e Sdne !lair# nasloni se na ogradu i zagleda u daljinu. Tojoj je postalo navikom# te je alispel [email protected] i $ekivao kad %e se pojaviti. 'a sebi je imala ne to to se iz daleka $inilo blijedoplavim. 4stao je i stao se e%kati#

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  45/119

  )obro# vidjet %u ho%u li na%i jo koju mu teriju. 4koliko nii to uspije# ne bih se mijenjao ni za jedan od va ih +demova.6a tebe nema izgleda da dobije kakvo dobro nalazi te === veselo do$eka jedan kopa$. Pogledaj ovo. alispel istupi te mu netko tutne u aku jedan svijetli# glatki grumen koji je te io dobre tri un"e. = Gospode5 ve%eg jo nisam vidio5 uzvikne alispel# vra%aju%i onaj grumen.

  vaj nije ni sluga onome to ga je jedan kopa$ prodao Leavittu. )obio je za njega tri stotine dolara. A

  mo e se kladiti da je vrijedio daleko vi e# ako je Leavitt toliko platio za njega. )a# a na grabe ljivi suda" j" danas ugrabio klem onog Ioodburja uba"i drugi kopa$. To nisam $uo mirno odvrati alispel. Vi ljudi znate da sam ja posebno zainteresiran na$inom kako

  suda" Leavitt dolazi do zemlje# zlata# klemova i zlatnih ila.7o&ho5 ... 'o# to njemu bar nije te ko. ao to zna # Leavitt sam odlu$uje kamo i komu %e klemovi.

  Sad je uzeo ve%i dio Ioodburjeva klema zahvaljuju%i tome to je onaj stra no digao nos i mislio da mu nitko ni ta ne mo e# te se usudio prije%i grani"e svoga klema. 'aravno# kopa$i to su bili na sastanku bili su sve sami prijatelji Leavitta te su glasali za njega# 3. protiv Ioodburja. Pri$a se daovih dana leavitt# !orden# Lo[vrie i njih jo nekoli"ina igraju krupnu igru.+du%i stazom# alispel je u mislima premetao ono to je $uo. 6astao je kod njemu poznatih kopa$a kojisu ne samo naru$ili meso# ve% su se njemu od sr"a zahvalili na ponudi.!ilo je nekoliko staza to su vodile u naselje# a on se slu$ajno na ao na onoj to je vodila pored !lairove brvnare. vaj put je alispel ne htjede izbjegavati.!io je ve% gotovo sumrak pao# ali se odsj"v za log sun"a jo zadr avao u dolini# te ju je kupao ru i$astim svjetlom. 6a dana j" bila sparina# ali je ona sada uzmi"ala pred svje im zrakom s visina. !lair je sjedio na stepeni tu trijema i pu io. alispel ga je uo da s nekim razgovara/ prepoznav i Sdnein glas# mladi%u 5e dah stao u grlu. vQQ 6dravo# !lair otegne alispel zastav i# s nehajnim tanjem. +ma li praha ovih dana; po%i %u u lov# pa %u kopa$ima prodavati svje e meso/ da li biste ga i vi htjeli;Svje e meso; Pa tko ga ne bi volio5 9i ivimo samo od konzervi. 'o# upitajte Sdne. na je

  doma%i"a. ta ka ete# gospo(i"e !lair; le erno upita alispel. )a li bi vam se dopalo da s vremena na vrijeme

  dobijete lijep debeli jelenji but;+ tako ste se rije ili da korisno upotrijebite svoj jedini talent; ona upita takvim pod"jenjiva$kim

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  46/119

  tonom da se alispel naljuti i zbuni. 6a to ne mo e biti uljudna; 9islite# kasapski ipak odvrati tonom suzdr ljivosti u glasu. Svakako. ,er# ovako mi prijeti opasnost

  da zaboravim baratati oru jem. A zna se da %u se prije ili kasnije ogledati s !ordenom# ili sLowriejem ... ili s Leavittora. !udete li u nevolji# do(ite k meni.

  naj ga usplahireno pogleda. Sine# stid me da do(em# poslije one bukvi"e koju sam ja vama o$itao.= Pakla mu# ostavite bukvi"u# ona je postigla svoje i bilaje umjesna... )a li vam slabo ide;!a"iv i pogled na trijem# !lair apne> =+zgubio sam mnogo para na kartama.= Au5 + alispel jarosno mahne rukom. Prit"hard;

  )a# on mi je najvi e odnio. Ali# i drugi. +sprva sam dobivao. )a sam bio pametan# pa na vrijeme ostavio5 Sad moram opet igrati# da bih vratio svoj nova".To nikad ne%ete# !lair. Poslu ajte mene# s tom bagrom rani to ne%e uspjeti. ni %e vas do ko e

  oplja$kati.plja$kati; ,e li mislite da varaju na kartama;0ovje$e bo ji5 pa zar vam ni to nije jasno; 'e# nisam znao. Pobogu# idu%i put %u dobro paziti5

  !lair je bio nekako mrzovoljan# svojeglav# tmuran i zatvoren. alispel je ve% ranije imao prilike dauo$i takvu promjenu na mnogim dobro%udnim i po tenim ljudima. !ilo je to zbog pi%a. 'ajednomalispel osjeti bolnu zebnju zbog !laira. 9nogi ljudi sa +stoka bijahu previ e mekani3 da bi se moglidohvatiti u ko ta" sa surovostima 6apada. alispel je brzo razmi ljao. 4 redu. + ja %u paziti na njih odvratio je kratko i okrenuo se da po(e. 0ekajte# :mersone zaustavi ga !lair# di u%i se i hvataju%i ga za mi i"u. 'e%ete valjda mene radi

  po%i u ko"karni"u57o%u# i te kako. Ako je Sdne mene napustila# ne vidim za to bih ja morao ostaviti vas. Sine# $ujte zbunjeno %e !lair. Ako to budete u$inili# opet %ete se latiti revolvera. + to je sigurno. )a li vama smeta;F 'i koliko "rno pod noktom5 otpovrne !lair. ,a sam mislio da ... )obro# nek ostane za drugi put.

  ako bilo da ,avit \4 vam kad %u opet na partiju.Rino# mogao bih se i ja priklju$iti igri do$eka a&lispel. 'a takav odgovor navela ga je djevoj$ina

  bijela prilika kraj ograde trijema.Tata# da li te on nagovara da se karta ; dopro j" djevoj$in piskav glas. )o vraga# ne5 zahripa !lair. bratno# nagovara me da ne igram. Taj mladi% je na jedini iskreni

  prijatelj. Ti ne poznaje 6apad. 'e "ijeni tog kauboja. Svojoj apsurdnoj osjetljivosti i onom tipu Leavittu dozvolila si da . ..Vi e ih nije mogao $uti. Volio bi znati to je Sdne odgovorila na o$evu posljednju primjedbu. rv mu je pomamno strujila ilama# a sr"e mu je u grlu skakalo. n je odgovoran to su se !lairovi na li u takvom sosu. ta %e na kraju ispasti;

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  47/119

  Po ao je u naselje. !ilo je vrijeme ve$ere# ali je ipak bilo ivo. Glavnom uli"om jarko uto su svijetlile lampe/ prolaznika na sve strane/ uz mrmor razgovora# muzika i smijeh. Gostione dupkom pune veseljaka# besposli$ara# kopa$a to kupuju i prodaju klemove# ko"kara to vrebaju na rtvu# pustolova svih vrsta.Stao je redom obilaziti du%ane# gostioni"e# kr$me# sve lokale. 4 jednom nedavno otvorenom restoranu#koji se izdvajao izme(u ostalih# sjeo je da ve$era. !ilo je tu i nekoliko ena# no vidjelo se da nisu

  nikakve plesa$i"e ni zabavlja$i"e. ,edna od njih# mlada# zgodna# elegantno odjevena# pokazala je da sezanima za alispela# te mu je kimnula glavom posve slobodno# po obi$aju to je vladao u logorimakopa$a. n skine sombrero i pri(e njenom stolu.9oje dame# pretpostavljam da ste se izgubile ovdje u ovom na em gradu re$e on# uz onaj svoj

  simpati$an i neodoljiv osmijeh.9nogo bismo alile da nismo svratile odgovori mu ona mlada i zgodna. )ruge dvije nasmije i e se

  u znak odobravanja i njegovu ta tinu podari e rje$itim pogledom. 9u kara" koji je bio s njima o$ito nije bio kopa$. n objasni da idu iz aliornije ku%i# pa nisu mogli odoljeti a da ne vide kako izgleda unaselju gdje vlada zlatna grozni"a.

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  48/119

  uli"u gdje se umije a me(u gomilu.4 nekoliko lokala promatrao je karta e. Potom je oti ao u 9""klinov lokal koji je bio najozlogla eniji. Tamo su ga pozvali da zaigra. S osmijehom je odvratio da mu je mrsko drugima uzimati nova". akonije igrao# niti se primakao anku# privukao je na sebe pa nju vlasnika koji je svojom glavurdom i vratinom odgovarao imenu !uli*. n osorno upita [email protected] ta tu tra i. Tra im jednog $ovjeka zna$ajno odgovori alispel# na to ga onaj odmah ostavi na miru. 9e(utim#

  netko ga prepozna# pa se potom $uo apat>

  alispel# revolverXs iz 9ontane5'aselje je bilo na mjestu veoma bogatom zlatom# popri te velike zlatne grozni"e u +(ahu# pa je# posverazumljivo# bilo puno nekakvih surovih# osionih tipova# od kojih su mnogi bili sumnjiva po tenja/ ali# sdruge strane# naselje nije bilo tako opasno kao neka sto$arska mjesta u Iomingu i 9ontani# u kojimaje alispel bio. 'aime# ovdje je on bio predmet znati elje# zloglasan $ovjek u koga je bolje ne dirati#sumnjiv i zlo%utan tip. A tamo# u Iomingu i 9ontani# ne bi bilo kr$me ni ko"karni"e gdje se ne bina ao pred kakvim mladi%em mr ava li"a i stisnutih usana kome se naprosto ne bi dopao alispelov izgled ili na$in kako ovaj nosi ?r"volver. vo je naselje jo novo# zaklju$i alispel u sebi/ bude li zlatopotrajalo# naselje %e sti%i da podivlja.'ajzad se na ao u najluksuznijem lokalu# koji je bio tek otvoren i nije jo imao imena. !ila je to najve%a zgrada u naselju# izvana nalik na veliku staju# a iznutra upadljivo iski%ena i gizdava. Lokal jeunutra prosto grmio od muzike# veselih glasova# vriskova smijeha# zveketa zlata# treske stakla# tutnjagrubih $izama. 'a svoje iznena(enje# alispel nai(e na onu zgodnu djevojku koju je upoznao uSalmonu.6dravo# 'ugget ljubazno je pozdravi. ta ti ovdje radi ; ,esi li napustila Salm]n; 0uj# jesam li bila pijana kad smo se upoznali; ona %e razuzdano. 'isi. A za to pita ; 'isi mi mnogo polaskala.

  * !ull UbulJ zna$i bik3. 9o da si ogrubio# alispel# ali ipak dobro ple e . Ph# to je to divota# malo biti podalje od onih prosta$ina# onako prljavih i zaraslih# to gnusno bazde kao ba$va5'ugget# jo u Salmonu sam se zapanjio gledaju%i tebe# tako inu# gdje si se posvetila tom ivotu

  plesnih dvorana.4zgl"dala je u njega# ali mu ne odgovori.Tko te ovdje doveo; malo kasnije on upita. )o la sam s !ordenovom dru inom. !orden; Ah# da5 n je tamo dr ao onaj lokal. Tko je jo u ovom poslu s njim; ,e li to ti mene ispituje ; Tako zvu$i# vidim. 'o# samo ti mene poslu aj# pa ako ne%e da mi odgovori # ne mora .

  )ok su dalje plesali# on joj ukratko ispri$a kako su on i bra%a mu na li zlato u toj dolini# pa je onzajedno s ,akeoro po ao na put# i kako se sam vratio# te izna ao da Sama nema# nalazi te je drugi prisvojio# i kako je ubio Selba"ka i napao +.eavitta.6na$i# ti si ta pti"a5 uzbu(eno apne djevojka. 7 si taj gadan tip# a; 'a o$ima ti se vidi# alispel...

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  49/119

  7ajde# samo mi se udvaraj. Nand Leavitt %e se pomamki.Ah5 ,e li on za"opan u tebe;'e bih rekla da je za"opan. +ma svojih razloga da to ne poka e otvoreno. 'e treba ni da ti govorim

  kako je on !or&denov ortak# ali i to potajno# naravno.7vala ti# 'ugget. ,o jedno pitanje. Ali# nemoj se uvri lediti# $ak i ako mi ne%e odgovoriti... ,e li taj

  !orden kriv to si ti ovdje;

 • 7/23/2019 Brijeg tutnji

  50/119

  pogledom preko prisutnih da bi se uvjerio kako medu njima ima veoma malo njemu naklonjenih ljudi.!laira# koji je obe%ao da %e do%i# nije mogao nigdje vidjeti. eri Lo&wrie i dva njegova pomo%nika#svi naoru ani# stajahu na upadljivom mjestu# ispred podija za svira$e/ na podiju se nalazio stol za kojimsu sjedili suda" i registrator.!lijed i mrk# suda" Leavitt ustane i zadobo a po stolu.Gospodo zapo$eo je sna nim glasom koji se kroz otvorene prozore $uo i na uli"i nabijenoj svijetom.

  tvaram raspravu izme(u ,akea :m"rsona# tu itelja# i Leavittova dru tva# tu enika. sporeno

  vlasni tvo sastoji se u zlatnoj ili# klemu broj jedan ... Saslu ajte izlaganje :mersona. Suda" sjede# a ,ake istupi. 'jegova je pojava ubjedljivo govorila da je on# prvo# pre ivio gotovosmrtonosnu bolest i osamljer.ost i muke zalutalog u pustari# i drugo# da je po svom blijedom li"u#vatrenom pogledu i te kom# nezadr ivom koraku $ovjek opasan# savr eno siguran u opravdanost svoje stvari.Ljudi# svi ste vi kopa$i kao ja po$eo je zvonkim glasom. + ukoliko ste po teni i ivite u skladu s

  onom $ini drugom samo ono to eli da drugi tebi $ini3# ja drugo ne tra im do da mi vi sudite. 4 +daho sam stigao prije nepunu godinu dana. )o ao sam iz 9ontane# sa starijim bratom Samom i

  mla(im# alisp"lom# koji tu stoji. Sam i ja smo godinama tra ili zlato i u poslu smo vam znali sve od Ado C. 'a je najmla(i brat bio kauboj. n se prepustio divljem ivotu prerije i prelaze%i od zle dru ine u goru zaradio je sebi nadimak alispel i glas revolvera a# gadnog tipa i kradljiv"a stoke. Sto serevolvera a ti$e# to stoji# dokaz je da mu je i danas glava na ramenu. Ali one druge nazive nije zaslu io. Sam i ja smo vjerovali da je mladi% po ten# pa smo ga zato i poveli sobom u +daho.Pro li smo "io Lembi Nange# pa smo do li u ovaj kraj# Saw Tooths. ako sam kasnije izra$unao# bilo

  je to drugog aprila kad smo se preko ju ne padine spustili u ovu dolinu ... )a smo ovdje bili# to mogu idokazati# mada ne mogu dokazati kog datuma. ako sam se ovdje vratio tek danas# i to toliko is"rpljenda sam svaki $as padao putem# sasvim je razumljivoCda nisam mogao vidjeti sve ono to %u vam sada nabrojati... 'etko %e se od vas sjetiti da su tamo gdjeonaj poto$i% uvire u potok bili osta"i jedne dabrove brane... onda je bila zemlja u slojevima naslagana#nalik kolutovima. To su napravili +ndijan"i# koji su ovdje godinama prije logorovali ... potom je na onojstrani potoka# na visokom hrptu# bio jedan bor to se ra$vao sasvim nisko pri tlu# tako te si mogao samopodi%i nogu i staviti je u ra$vi te ...Taj sam bor ja sasjekao prekine ga jedan rudar. Trebao mi je za kolibu. Ti ina5 naredi suda" Leavitt i zalupi po stolu. :mersone# nemojte se udaljavati od predmeta.

  'emamo vremena da slu amo "ijelu tu va u litaniju. Prve no%i# $im smo se ovdje ulogorili# $uli smo kako brijeg tutnji nastavio je ,ake. A sutradan#

  na(