of 5/5
B O S N A I H E R C E G O V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNO ŠIROKI BRIJEG Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Broj: 07/1-30- Datum, 13.10.2009. I I PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 138/02 L Katastarski srez: Široki Brijeg Katastarska Stranica: 1 Kat.broj Prezime i ime i adresa korisnika Dio posjeda SV Sp.prom/god Mjesto stan. 1742 DRUŠTVENA SVOJINA ST.NAR.MILICIJE 6 1/1 Parcela Naziv Dio Osnov pbr. Pln.Skc. parcele 3385 9 KURAJUŠE Naziv kulture i zgrada Dvorište D 434 015 Površina Katastarski Prino Spisak Kl. ha a m2 prihod Pl.Sek. prig pašnjak 2 1 74 5 OO 2 59 138 2 138 2 2,50 138 2 15/02 15/02 15/02 Ukupno: 9 33 · 2,50 M.P. dipl. pravnik

I PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 138/02OPĆINA ŠIROKI BRIJEG Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Broj: 07/1-30-Datum, 13.10.2009. I I PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 138/02OPĆINA ŠIROKI BRIJEG Služba za imovinsko pravne, geodetske...

 • B O S N A I H E R C E G O V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA OPĆINA ŠIROKI BRIJEG

  Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar

  Broj: 07/1-30-Datum, 13.10.2009.

  I I PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 138/02 L

  Katastarski srez: Široki Brijeg Katastarska općina: Kočerin Stranica: 1

  Kat.broj Prezime i ime i adresa korisnika Dio posjeda SV Sp.prom/god Mjesto stan.

  1742 DRUŠTVENA SVOJINA ST.NAR.MILICIJE KOČERIN 6

  1/1

  Parcela Naziv Dio Osnov pbr. Pln.Skc. parcele

  3385 9 KURAJUŠE

  Naziv kulture

  Kuća i zgrada Dvorište

  D 434 015

  Površina Katastarski Prino Spisak Kl. ha a m2 prihod Pl.Sek. prig

  pašnjak 2

  1 74 5 OO 2 59

  138 2 138 2

  2,50 138 2

  15/02 15/02 15/02

  Ukupno: 9 33 ·2,50

  Pomoćnik načelnika

  M.P. ~ekoslav Draškić dipl. pravnik

  C~~ (

 • g

  t Naknada za kori l nj p ataka izlllj r izno u od -1 I O KM upi

  Široki BrUeg, :2), ;j() , fkJ 09 . Izda, : ,i'

  -Gt/ c>

  K lar ka p ' ir a :

  roj pl II

  KOG P

  t

  - S T-

  7C OI!J"'erava

  pr stojnik Odjela

  C' -:::"G~~

 • BOSI\lA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  OPĆINSKI SUD U ŠiROKOM BRIJEGU

  ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED/KANCELARIJA

  01.09.2009

  Politička općina/opština: ŠiROKI BRIJEG

  Katastarska općina/opština: SP _KOČERIN

  Zemljišnoknjižni izvadak

  A Popisni list

  Rbr Broj zE:mljišta OZNAKA NEKRETNINA

  (parcele) , ' ,'

  1. 404/8 Kraj doma ;

  PAŠNJAK ---- 15 OO

  B Vlasnički list

  Rbr UP I S I

  1. Udio: 1/1 Tip:Državno vlasništvo

  DRŽAVNO VLASNiŠTVO, Adresa BIH,FBIH,ŽZH,Široki Brijeg ,NEPOZNATA BB;

  JMB: null

  Primljeno 6. 7. 1959. god. Dn:343/59

  Prenaša se vlastovnica zk. ul. 679 iste k. o.

  e Teretni list

  Rbr U P I S I

  2. Primljeno 6. 7. 1959. god. Dn:343/59

  Na osnovu pravomoćnog rješenja Narodnog odbora Općine Lištica od 1. 7. 1959. god . VI. br. 595/59

  uknjižuje se pravo trajnog korištenja zemljišta označenog u A I listu Općenarodne imovine u korist:

  1.Sekretarijata unutrašnjih poslova Mostar-Ispostava Lištica sa 1/1 .

  • t.;· Opcinski sud u Sirokom Brijegu, Obilaznica bb,88220 Siroki Brijeg, Bosna i Hercegovina. Tel: +387 39 706-945 • Zvjezdica pored broja parcele znači da je plombirana, tj. postoji zaht jev/-i vezan za tu parcelu .

  ha

  ----

  NAR i RZ BROJ: 1340/09

  ZK uložak: 233

  Površina Primjedba

  a m'

  15 OO Preuzeto 28. 3. 2008. god. iz zk. ul. 713 iste k. o.

  Primjedba

  Preuzeto 28. 3. 2008. god. iz zk. ul. 713 iste k.

  o.

  .; Iznos (KM) Primjedba ·

  Preuzeto 28. 3.

  2008.god. iz zk. ul. 713

  iste k. o.

  Strana 1 od 1

 • ORGAN KOJI V09,LJAVNU EVIDENCIJU (naziv, sjedište, kontakt-podaci, ovlašteno službeno lice): CJ~) ~

  .·~ .~~ttJ;j:;~~ ... · .. tJEt .... I •• ~.~~~ •••••• ~~ •• Č· ••• '~. ~·~~.~~.t:~~ ·. f ••• P:~~ ••••••••••.• ~ .(~ •. uv('· Rbr. PODACI O NEKRETNINAMA (prema posljednjem stanju u katastru)

  1. NAZIV POLlTICKE OPSTINE /OPCINE :S\ KO~ t 'Be \ :Je-C, 2. NAZIV KATASTARSKE OPSTINE / OPCINE f\ a c.. ć-e \ rJ 3. BROJ POSJEDOVNOG LISTA \ 3 g ! 02 4 . BROJ KATASTARSKE PARCELE do 4o~ If ==- ;/ 7--4 Z ob\t \LO. \c.oc ~U rJ (stari i novi premjer) 5. OZNAKA PARCELE KURllJClf& - ru/., I 2rc;Jc, r clvC:Mr/1 I j n.rl: 6. POVRSINA PARCELE 9'33

  ~ ef)'[Wfljtj &vor! J.J t/.f J' /7'tJJ rell- j.;~tJ/JE t1ILIC!)f 7. PODACI O POSJEDNIKU (i dio posjeda)

  8. OSTALE NAPOMENE .r"""""!C?t1c, rClrh~4 trule . tJ UfC- h44

  100 !lM Z bl fa, . ~~tc,k !'nJ~/~V7 il f S J aL

 • SUD / ORGAN KOJI VODI JAVNU EVIDENCIJU (naziv, sjedište, kontakt-podaci, ovlašteno službeno lice):

  Opcinski sud Siroki Brijeg, Zemljisnoknjizni ured.

  Rbr. PODACI O NEKRETNINAMA 31.12.1991. 18.03.2005. Trenutno stanje

  1. NAZIV POLITI CK E OPSTINE IOPCINE Siroki Brijeg Siroki Brijeg Siroki Brijeq 2. NAZIV KATASTARSKE OPSTINEl OPCINE Kocerin Kocerin Kocerin 3. BROJ ZEMLJISNO-KNJIZNOG ULOSKA 233 233 233

  Kraj doma, pasnjak Kraj doma, pasnjak Kraj doma, pasnjak 4. OZNAKA NEKRETNINA (opis i površina) P=1500 P=1500 P=1500

  5. BROJ ZEMLJISTA (stari i novi broj parcele) Dio 404/8 = 3385 Dio 404/8 = 3385 Dio 404/8 = 3385 Drzavno Drzavno Drzavno

  6. VRSTA I OBLIK IMOVINE 1 SVOJINE

  7. NOSILAC PRAVA VLASNISTVA - - -8. NOSILAC PRAVA RASPOLAGANJA - - -9. NOSILAC PRAVA UPRAVLJANJA - - -10. NOSILAC PRAVA KORISTENJA Trajno koriscenje: Trajno koriscenje: Trajno koriscenje:

  Sekretarijat unutarnjih Sekretarijat unutarnji h Sekretarijat unutarnjih poslova Mostar - poslova Mostar - poslova Mostar-ispostava Listica ispostava Listica ispostava Listica

  11. NOSILAC NEKOG DRUGOG STVARNOG PRAVA - - -- - -

  12. TERETI I OGRANiČENJA

  - - Radi se o dijelu parcele. 13. OSTALE NAPOMENE Prije preuzimanja u

  elektronsku formu ulozak je bio broj 713.