Bolesti hlavy - lf2.cuni.cz Historie bolestأ­ أ­ hlavy • • mladإ،أ­ إ،أ­ doba kamennأ، أ، – –

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bolesti hlavy - lf2.cuni.cz Historie bolestأ­ أ­ hlavy • • mladإ،أ­ إ،أ­...

 • BOLESTI HLAVYBOLESTI HLAVY

  as. MUDr. Rudolf as. MUDr. Rudolf ČČerný, CScerný, CSc.. doc. MUDr. Petr doc. MUDr. Petr MarusiMarusičč, , PhPh..DD..

  NeurologickNeurologickáá klinikaklinika 2. LF UK a FN Motol2. LF UK a FN Motol

 • Historie bolestHistorie bolestíí hlavyhlavy •• mladmladšíší doba kamenndoba kamennáá –– trepanace lebky 7000 trepanace lebky 7000

  let plet přř. . KrKr.. –– 1662 1662 HarveyHarvey doporudoporuččil trepanaci pro rezistentnil trepanaci pro rezistentníí

  migrmigréénunu –– lidovlidováá llééččba v Africe ba v Africe –– dodnesdodnes

  •• 1200 let p1200 let přř. . KrKr EbersEbersůůvv papyrus popisuje papyrus popisuje migrmigréénu a lnu a lééččbu kompresnbu kompresníím obvazemm obvazem

  •• HippocratesHippocrates 400 let p400 let přř. . KrKr -- popis migrpopis migréény a ny a zrakových symptomzrakových symptomůů

  •• AretaeusAretaeus z z KapadokieKapadokie 1. st. po 1. st. po KrKr. podrobný . podrobný popis migrpopis migréény ny –– heterokraniaheterokrania

  •• GalenosGalenos 2. st. po 2. st. po KrKr. . –– hemicraniahemicrania = migr= migréénana •• 1930 1930 -- WollfeWollfe vaskulvaskuláárnrníí teorieteorie •• 1981 zalo1981 založženeníí InternationalInternational HeadacheHeadache SocietySociety •• 1995 1995 ééra ra triptantriptanůů

 • EpidemiologieEpidemiologie

  •• celoceložživotnivotníí prevalence vprevalence vššech bolestech bolestíí hlavy = 30% hlavy = 30% -- 90%90%

  •• roroččnníí prevalence vprevalence vššech bolestech bolestíí hlavy hlavy = 29% = 29% -- 45%45%

  •• „„point prevalencepoint prevalence““ (bol(bolíí vváás dnes s dnes hlava?) :hlava?) : –– ♀♀

  = = 22% ; 22% ; ♂♂

  = = 11%11%

  CEFALEA CEFALEA –– 10% p10% přříípadpadůů

  PL !PL !

 • Klasifikace BHKlasifikace BH •• podle rpodle růůzných hledisek:zných hledisek: •• IHS IHS -- 3 skupiny 14 hlavn3 skupiny 14 hlavníích kategorich kategoriíí, , ččííselnselnéé kkóódovdováánníí

  –– primprimáárnrníí –– sekundsekundáárnrníí

  •• 12 kategori12 kategoriíí •• ČČasový prasový průůbběěhh

  –– akutnakutníí –– progredujprogredujííccíí –– chronickchronickáá –– paroxysmparoxysmáálnlníí

  •• Klinický významKlinický význam –– vysokvysokéé riziko fatriziko fatáálnlníího onemocnho onemocněěnníí –– „„banbanáálnlní“í“ –– BH jako pBH jako přřííznak celkovznak celkovéého onemocnho onemocněěnníí –– nesomaticknesomatickáá, psychogenn, psychogenníí

 • Jak na diagnostiku BH?Jak na diagnostiku BH?

  •• ANAMNANAMNÉÉZAZA –– akutnakutníí vznik, novvznik, nováá BH, zmBH, změěna charakteru ?na charakteru ? –– intenzita BHintenzita BH –– lokalizace BHlokalizace BH –– somaticksomatickéé ppřřííznakyznaky –– trauma, trauma, febrilliefebrillie, ko, kožžnníí projevy, klprojevy, klíšíšttěě

  ??

  –– medikace (nitrmedikace (nitráátyty……)) •• NEUROLOGICKNEUROLOGICKÉÉ VYVYŠŠETETŘŘENENÍÍ

  –– lateralizacelateralizace, meningismus ?, meningismus ? –– znznáámky zmky záánněětu, hypertenzetu, hypertenze

 • Jak na diagnostiku BH ?Jak na diagnostiku BH ?

  •• RED FLAGSRED FLAGS •• akutnakutníí CT mozkuCT mozku

  –– NCH intervence, NCH intervence, neuroJIPneuroJIP

  •• laboratornlaboratorníí a interna interníí vyvyššetetřřeneníí –– llééččba zba záákladnkladníího onemocnho onemocněěnníí

  •• vylouvylouččeneníí organickorganickéé ppřřííččinyiny –– neurologickneurologickáá x psychiatrickx psychiatrickáá dispensarizacedispensarizace

 • PrimPrimáárnrníí bolesti hlavybolesti hlavy bez morfologickbez morfologickéého korelho koreláátu, funktu, funkččnníí:: 1.1. MigrMigrééna na 2.2. TenznTenzníí cefalalgiecefalalgie 3.3. Cluster Cluster headacheheadache 4.4. ChronickChronickáá paroxysmparoxysmáálnlníí hemikraniehemikranie •• jednotljednotl. . typytypy se lise lišíší: : trvtrváánníím m zzááchvatchvatůů, , lokalizaclokalizacíí

  bolesti, bolesti, vvěěkkovou vazbou, doprovodnými projevy, ovou vazbou, doprovodnými projevy, intenzitou intenzitou a a trvtrváánníím m jednotlivých atak, jednotlivých atak, periodicitou periodicitou i i úúččinnostinnostíí llééččebných postupebných postupůů

  •• mezi zmezi zááchvaty je nemocný chvaty je nemocný zcela zdrzcela zdráávv

 • MigrMigréénana

  nejnejččastastěěji charakteru hemikranieji charakteru hemikranie 44--72 hodin72 hodin nauzeanauzea/zvracen/zvraceníí/fotofobie//fotofobie/fonofobiefonofobie pulzujpulzujííccíí charakter, narcharakter, narůůstajstajííccíí intenzitaintenzita prodromyprodromy, aura, z, aura, zááchvat, chvat, pozpozááchvatovchvatovéé

  obdobobdobíí aura (20%)aura (20%)-- zrakovzrakováá (irita(iritaččnníí x zx záánikovnikováá), ),

  senzitivnsenzitivníí, , fatickfatickáá porucha, parporucha, paréézaza status status migrenosusmigrenosus

 • 3030

  2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080

  2525

  2020

  1515

  55

  1010

  00 10010000

  % % prevalenceprevalence MuMužžii ŽŽenyeny

  Lipton and Stewart Neurology 1993

  MigrMigréénana Prevalence Prevalence podlepodle pohlavpohlavíí a a vvěěkuku

  VVěěkk ((rokyroky))

 • Terapie migrTerapie migréényny •• NefarmakologickNefarmakologickáá

  –– redukce stresu, eliminovat provokaredukce stresu, eliminovat provokaččnníí faktory, C pfaktory, C pááteteřř •• ProfylaktickProfylaktickáá –– redukce poredukce poččtu ztu zááchvatchvatůů

  –– alespoalespoňň

  2 ataky m2 ataky měěssííččnněě –– antiEPantiEP-- valprovalproáátt, , topiramtopiramáátt, , gabapentingabapentin –– betabeta--blokblokáátorytory, ASA, ASA…… –– úúspspěěššnost cca 60%nost cca 60%

  •• SymptomatickSymptomatickáá –– v zv zááchvatuchvatu –– triptanytriptany –– NSAIDNSAID

  •• RezistentnRezistentníí ppřříípadypady –– neurostimulace n. neurostimulace n. occipitalisoccipitalis –– botulotoxinbotulotoxin –– blokblokááda da glgl. . pterygopalatinumpterygopalatinum

 • TENZNTENZNÍÍ TYP BOLESTTYP BOLESTÍÍ HLAVYHLAVY

  •• nejnejččastastěějjšíší vvůůbecbec •• pocity pocity napjatostinapjatosti,, tlakutlaku nebo nebo stastažženeníí hlavy hlavy (t(těěsný sný

  obvaz obvaz čči obrui obručč

  kolem hlavy) kolem hlavy) rrůůznznéé intenzity, intenzity, frekvence i trvfrekvence i trváánníí

  •• bolest postihuje bolest postihuje celou celou hlavu, u chronikhlavu, u chronikůů

  je dennje denníí, , zazaččíínnáá po probuzenpo probuzeníí, trv, trváá celý den s maximem v celý den s maximem v odpolednodpoledníích hodinch hodinááchch……

  •• llééččba ba –– antidepresivaantidepresiva –– rerežžimovimováá opatopatřřeneníí, rehabilitace, rehabilitace –– analgetika jen kranalgetika jen kráátkodobtkodoběě, , cavecave abusus a orgabusus a orgáánovnovéé NNÚÚ

  !!

 • Cluster Cluster headacheheadache ((HortonovaHortonova cefaleacefalea, , histaminovhistaminováá b.h., b.h., erytroprosopalgieerytroprosopalgie……))

  •• atakaataka bolesti trvbolesti trváá 1515--180 min., frekvence 1180 min., frekvence 1--8x denn8x denněě •• výskyt u muvýskyt u mužůžů, v, věěttššinou mladinou mladšíší a sta střřednedníí vvěěkk •• intenzita bolesti: intenzita bolesti: velmi silnvelmi silnáá aažž

  nesnesitelnnesnesitelnáá

  •• lokalizace lokalizace ppřříísnsněě

  jednostrannjednostrannáá, , periorbitperiorbitáálnlněě •• hyperaktivita parasympatikuhyperaktivita parasympatiku

  –– lakrimacelakrimace, kongesce nosn, kongesce nosníí sliznice, sliznice, rhinorhearhinorhea, , HornerHornerůůvv sysy homolaterhomolateráálnlněě

  •• llééččbaba –– akutnakutněě

  inhalace 100% O2, inhalace 100% O2, triptanytriptany

  –– profylaxe profylaxe prednizonprednizon, , antiEPantiEP

 • Part 2:Part 2: The secondary headachesThe secondary headaches

  ©International Headache Society 2003/4ICHD-II. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1)

  Part 2: The secondary headaches

  5. Headache attributed to head and/or neck trauma 6. Headache attributed to cranial or cervical vascular

  disorder 7. Headache attributed to non-vascular intracranial

  disorder 8. Headache attributed to a substance or its withdrawal 9. Headache attributed to infection 10. Headache attributed to disorder of homoeostasis 11. Headache or facial pain attributed to disorder of

  cranium, neck, eyes, ears, nose, sinuses, teeth, mouth or other facial or cranial structures

  12. Headache attributed to psychiatric disorder

 • Epidemiologie sekundEpidemiologie sekundáárnrníí BHBH

  •• celoceložživotnivotníí prevalence (prevalence (DanishDanish generalgeneral populationpopulation surveysurvey, Neurology, 1992), Neurology, 1992)

Recommended

View more >