Systémové choroby a syndromy v oblasti hlavy a krku

 • View
  82

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Systémové choroby a syndromy v oblasti hlavy a krku. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Kardiovaskulární choroby. Infekční endokarditida příčina: bakteriémie po čištění či extrakci zubu cca 15% IE po stomatologickém zákroku chlopenní vady: vrozené x revmatická horečka, Ao stenóza umělé chlopně - PowerPoint PPT Presentation

Text of Systémové choroby a syndromy v oblasti hlavy a krku

 • Systmov choroby a syndromy v oblasti hlavy a krkuMUDr. Jan Laco, Ph.D.

 • Kardiovaskulrn chorobyInfekn endokarditidapina: bakterimie po itn i extrakci zubucca 15% IE po stomatologickm zkrokuchlopenn vady: vrozen x revmatick horeka, Ao stenzauml chlopnkolonizace cp chlopn vegetace destrukce chlopn + trombembolie infarkty + abscesy!!! ATB kryt !!!

 • Kardiovaskulrn chorobyKawasakiho choroba= mucocutaneous lymph node syndromeJaponskodtistomatitida, konjunktivitidakrn lymfadenopatiearteritida vnitch tepen aneurysmata infarkt myokardu

 • Kardiovaskulrn chorobyantihypertensivanifedipin hyperplzie gingivy

 • Choroby dchacho traktuTuberkulzavzcn komplikace plicn TBCnebolestiv ved na koeni jazykakrn lymfadenopatie - skrofulzaMi: granulomy s kasezn nekrzou

 • Choroby dchacho traktuSarkoidzachronick granulomatzn chorobaetiologie neznmplce, hilov LU, slinn lzy, dutina stnD: nebolestiv zduen gingiva, rtydiagnza: biopsie labilnch lzekMi: granulomy bez kasezn nekrzy + kalcifikaceHeerfordtv syndrom: sarkoidza parotis + xerostomie + uveitis + horeka (febris uveoparotidea)

 • Lethal midline granuloma syndromeklinicky: destrukce centrlnch (stedorovch) parti oblieje + patn prognzaWegenerova granulomatzasystmov nekrotizujc vaskulitida (cANCA+)nekrotizujc granulomy H a D cest dchacchfokln segmentln nekrotizujc glomerulonefritidaExtranodln NK/T-cell lymfom, nazln typAbzus kokainuMykotick infekce

 • Choroby gastrointestinlnho traktuCrohnova chorobaidiopathic bowel disease (IBD)zntliv onemocnn neznm etiologiepostien celho GITileockln oblast ileitis terminalisD: otok rt cobble stone ztlutn sliznice (tve) + vdkyMi: mal granulomy bez nekrz

 • Choroby gastrointestinlnho traktuGardnerv syndrom (AD ddinost)= mnohoetn osteomy elist + polyposis coli - malign potencil !!!defekty zub, kon ndory, epidermln cysty

  Peutz-Jeghersv syndrom (AD ddinost)pigmentov makuly na rtech + intestinln polypza (tenk stevo)

 • Avitaminzyvitamin A dladicov metaplzie leukoplakie ?vitamin B2 angulrn stomatitida vitamin B12 pernicizn anmieHunterova glositidavitamin C - kurdje otok a krvcen dsnvitamin D kivice + osteomalacie

 • Endokrinn choroby a thotenstvHyperpituitarismus - nadprodukce STHgigantismusakromegalieelisti (rst kondyl) + nos + boltce + nadonicov oblouky + jazyk + ruce + nohy

 • Endokrinn choroby a thotenstvKra nadledvinAddisonova choroba = kortikln insuficience nedostatek produkce kortikoid a aldosteronuasn pznak orln pigmentace gingivy, tvov sliznice, rty

  De nadledvinMEN IIb= feochromocytom + hyperparatyreza + medulrn karcinom ttn lzy + sliznin neurofibromy v dutin stn a v orofaryngu

 • Endokrinn choroby a thotenstvDiabetes mellitusabsolutn nebo relativn nedostatek insulinudutina stn: kandidza akcelerace periodontlnch chorob xerostomie lichenoidn lze (polkov ?) = Greenspanv syndrom

 • Endokrinn choroby a thotenstvThotenstvgingivitidaepulis gravidarum (pyogenn granulom)recidivujc afty

 • Hematologick choroby- anmiesideropenick anmie (mikrocytrn)chronick ztrta krve krvcen z peptickho vedu, adenomu / karcinomu GIT, menorea, metroragie, pernicizn anmie (makrocytrn)eny stednho vkuautoimunitn chronick gastritida achlorhydrie + deficit vitaminu B12 + neurologick pznaky - degenerace mnch provazc

 • Hematologick choroby- anmiebledost ke a sliznic + nava + dunost + tachykardieatrofick glositida (B 12) asn pznakatrofie filiformnch papil jazykaangulrn stomatitidakandidza

 • Hematologick choroby - leukmie= ndorov onemocnn kostn denakutn x chronicklymfoblastick x myeloidnALL dti, CLL - starAML dospl, CML - dosplanmie + infekce + krvcivosthepatosplenomegalie + lymfadenopatiedutina stn: zduen gingivy + sliznin ulcerace + purpura

 • Hematologick choroby - hemoragick diatzykrvcen po extrakci zubu > 1 den1. vaskulrn choroby 2. poruchy trombocyt purpura, petechie, ekchymzyihned po traumatu spontnn se zastav3. poruchy koagulanch faktor dlouho trvajc vrazn krvcen s odstupem po traumatu

 • Hematologick choroby - hemoragick diatzyidiopatick trombocytopenick purpuraprotiltky x trombocytm trombocytopeniedti, mlad enyvon Willebrandova choroba (AD ddinost)nzk koncentrace vW faktoru (st FVIII)lky indukovanaspirin

 • Hematologick choroby - hemoragick diatzyhemofilie A (X-vzan recesivn ddinost)nejastjsnen aktivita FVIII dtstv krvcen do sval a kloub (hemarthros)zskan poruchyjatern choroby (cirhza)deficit vitaminu K antikoagulan terapie - warfarin

 • Krn lymfadenopatie - infekceBakterilnzuby, tonzily, elisti, obliejTBC (skrofulza)cat-scratch disease (Bartonella henselae)Virovherpetick gingivostomatitida, herpes labialisinfekn mononuklezaHIV infekceParazitrntoxoplasmza

 • Krn lymfadenopatie - ndoryPrimrnHodgkinv lymfomnon-Hodgkinovy lymfomy

  Sekundrnkarcinomy (dutina stn, tonsily, plce, )melanomleukmie

 • Autoimunitn chorobyeny stednho vkuprotiltky v krvi

  revmatoidn artritidaSjgrenv syndromsystmov lupus erythematosussystmov sklerza

 • Autoimunitn chorobySystmov lupus erythematosusantinuklern faktory (ANA)20% pts. m orln symptomykon vyrka (motl) + artritida + pleuritida + glomerulonefritidadutina stn: lichenoidn lzeSystmov sklerzapodkon a viscerln fibrza (GIT, plce, )maskovit obliej + nelze otevt sta

 • AIDSretrovirus HIV 1pohlavn styk + i.v. drogy + transfzeporucha bunn imunity (CD4 T-lymfocyty)oportunn infekce75% pts. m projev v orofaciln oblastiinfekcendorykrn lymfadenopatie

 • AIDS orln infekcemykotick trush a dal formy kandidzy70% pacientvirovHSV stomatitidaEBV vlasat leukoplakie (hairy leukoplakia)bakterilngingivitida + periodontitida

 • AIDS vlasat leukoplakietm pouze u AIDS !!!EBV viruslaterln okraje jazykablav ploky s nerovnm povrchemMi: hyperkeratzaNE prekancerza !!!indiktor snen imunity patn prognzaevent. spontnn regrese

 • AIDS - ndory50% pacientKaposiho sarkom HHV 8 (KSV)4 epidemiologick formyerven krvcejc loisko na pateMi: ndor z vazoformativn tknintermedirn stupe malignityNon-Hodgkinovy lymfomynebolestiv zduen na pate a gingivMi: DLBCL