Barn- och utbildningsn£¤mnden Tid Plats Beslutande ... pedagog Peter Larsson informerar om formella

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Barn- och utbildningsn£¤mnden Tid Plats Beslutande ... pedagog Peter Larsson informerar...

 • Protokoll 2017-04-24

  Barn- och utbildningsnämnden

  Tid Plats 13:30-15:20 Vargavidderna

  Övriga Margaretha Zetterlund (Verksamhetschef) Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare) Tove Lundén (Controller) §§40-42, §§44-46 Peter Johansson (Rektor) §§44-46 Peter Larsson (IT-pedagog) §44

  Protokollet innehåller paragraferna §§40-42, §§44-51

  Ordförande _________________________________________________________________ Arne Augustsson

  Justerare _________________________________________________________________ Tommy Holmquist

  Sekreterare _________________________________________________________________ Ann-Britt Lindahl

  Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth Gustafsson (S) Therese Magnusson (S) (2:e vice ordförande) Ghuncha Alipour (S) §§44-51 Tommy Holmquist (S) Åsa Löfvenhaft (V) Ann-Christin Johanzon (C) ersätter Nea Mustonen (KD)

  Sida 1 av 14

 • Protokoll 2017-04-24 2

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  Laxå kommun ANSLAG/BEVIS

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum 2017-04-24

  Datum för överklagan 2017-05-02 till och med 2017-05-24

  Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

  Underskrift/anslaget av

  ________________________

  Ann-Britt Lindahl

  Sida 2 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  Ärendelista § 40 Val av justerare

  § 41 Godkännande av dagordning

  § 42 Ekonomisk uppföljning mars 2017

  § 44 IT-pedagogen informerar

  § 45 Ärendebevakning 2017, första kvartalet

  § 46 Frånvarorapportering av elever

  § 47 Rörelse och hälsa

  § 48 Information från verksamhetschef

  § 49 Meddelanden 2017

  § 50 Delegationsbeslut 2017

  § 51 Specifika samverkansrådet

  Sida 3 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 40 - Val av justerare

  Till justerare väljs Tommy Holmquist.

  Justering sker tisdag 2 maj 2017.

  Paragrafen är justerad

  Sida 4 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 41 - Godkännande av dagordning

  Förslag till dagordning godkänns efter följande ändringar:

  Omedelbar justering

  Finnerödja skola.

  Dnr BUN 2017-33

  Utgår

  Information - Kultur och fritid

  Dnr BUN 2017-9

  Tillägg

  Specifika samverkansrådet

  Dnr BUN 2017-39

  Paragrafen är justerad

  Sida 5 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 42 – Ekonomisk uppföljning mars 2017 Dnr BUN 2017-4

  Barn- och utbildningsnämndens resultat för januari-mars är 2 534 tkr bättre än budget. Budgeten för

  perioden är 22 934 tkr och förbrukat är 20 401 tkr vilket medför en differens på 2 534 tkr. Det stora

  överskottet beror på att man har blivit tilldelad hela budgeten för skolsatsningen på 1 646 tkr direkt

  vid starten på året, resterande del av skolsatsningen används för att täcka utökad grundbemanning.

  Resterande överskott på 965 tkr förklaras av att planeringsreserven inte har behövts tas i bruk samt

  att planerat underhåll av idrottshall inte genomförts ännu.

  Beslutsunderlag

  • Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning mars 2017

  • Ekonomisk uppföljning mars 2017

  Beslut Ekonomisk uppföljning för perioden godkänns.

  Paragrafen är justerad

  Sida 6 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 44 – IT-pedagogen informerar Dnr BUN 2017-35

  Regeringen och Skolverket höjer kraven på IKT (Informations- och kommunikationsteknik). IT-

  pedagog Peter Larsson informerar om formella krav, regeringens beslut, kommunens vision, mål,

  nulägesbeskrivning samt ekonomi.

  Ärendet kräver inget beslut vid dagens möte gällande finansiering. Medel finns avsatt i budget 2017.

  Framtida kostnader får tas med i budgetarbete för kommande år.

  Verksamhetschef signalerar att satsningen kommer att medföra behov av ytterligare en tjänst som

  IT-pedagog.

  Beslutsunderlag

  • Tjänsteskrivelse - Information från IT-pedagogen

  • Kostnader fram till år 2020 för att nå Skolverkets IT-strategi

  • IT-BUN

  Beslut Informationen är delgiven.

  Paragrafen är justerad

  Sida 7 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 45 – Ärendebevakning 2017, första kvartalet Dnr BUN

  2017-30

  För att ha kontroll på vilka uppdrag förvaltningen har fått av barn- och utbildningsnämnden,

  förtecknas en lista över givna uppdrag. Listan redovisas till nämnden varje kvartal.

  När barn- och utbildningsnämnden ger ett uppdrag ska återrapporteringsdatum bestämmas, så att

  det blir tydligt när uppdragen ska redovisas till nämnden. Datum för när uppdrag redovisats till

  nämnden eller när de ska återrapporteras finns för samtliga ärenden på ärendebevakningslistan för

  första kvartalet 2017.

  Enligt tidigare nämndbeslut ska avstängningar från barnomsorgen rapporteras varje kvartal. Det är

  väldigt sällan som avstängningar sker, därav föreslås att återrapport om avstängningar från

  barnomsorgen sker en gång per år, i december.

  Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - Ärendebevakning 2017, första kvartalet • Ärendebevakningslista 2017, första kvartalet

  Beslut Ärendebevakningslistan för första kvartalet 2017 är delgiven.

  Återrapport om avstängningar från barnomsorgen sker en gång per år, i december.

  Paragrafen är justerad

  Sida 8 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 46 – Frånvarorapportering av elever Dnr BUN 2017-31

  En sammanställning av frånvaro vid respektive skola visar att Finnerödja skola, Lindåsens skola samt

  Saltängsskolan inte har någon ogiltig kortare frånvaro. Det är 8 elever som har längre tids frånvaro,

  s.k. hemmasittare, 6 elever på högstadiet och 2 på mellanstadiet. Samtliga har insatser och

  hemundervisning för att möjliggöra återgång till skolan. Rektor för Centralskolan redogör muntligen

  för arbetet med långtidsfrånvaron.

  Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - Frånvarorapportering av elever

  Beslut Informationen är delgiven.

  Paragrafen är justerad

  Sida 9 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 47 – Rörelse och hälsa Dnr BUN 2017-32

  På dialogmötet den 13 mars 2017 diskuterades ”Utökning av ämnet idrott och hälsa” . Från

  verksamhetshåll ser man positivt på att barn och elever rör sig mer under sin dag i förskolan eller

  skolan. Det behöver inte innebära att antalet idrottslektioner utökas utan det går att få in mer

  rörelse i ordinarie schema, och koppla till olika ämnen. Mötesdeltagarna visade sig vara positiva till

  detta, och politiken avser att gå vidare med förslag om en utökning av idrott och hälsa i någon form.

  Beslutsunderlag

  • Tjänsteskrivelse - Rörelse och hälsa

  • Dialoggrupp 13 mars 2017 - Rörelse och hälsa

  Beslut Verksamhetschef, rektorer och elevhälsoteam får i uppdrag att i delmålen för ökad måluppfyllelse,

  läsåret 2017-18, ta fram aktiviteter som innebär mer rörelse i förskola och skola.

  Paragrafen är justerad

  Sida 10 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 48 – Information från verksamhetschef Dnr BUN 2017-10

  Verksamhetschef informerar muntligt om pågående rekryteringar. Antalet nyanlända barn och unga

  är i stort sett oförändrat sen mars månad. Verksamheterna arbetar nu med att få alla nyanlända

  elever i årskurs 4-9, till Centralskolan. Det innebär att endast Ankomsten blir kvar på Kunskapens hus.

  Gruppen asylsökande som har allmän förskola 3-5 år minskar. En översyn ska göras för att se om det

  går att få in de återstående barnen i ordinarie verksamhet, vilket gör att lokalerna i gamla Linnean

  kan lämnas och Laxåhem kan fortsätta bygga om dem till lägenheter.

  Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - Information från verksamhetschefen

  • Antal nyanlända 13 april 2017

  Beslut Informationen är delgiven.

  Paragrafen är justerad

  Sida 11 av 14

 • Protokoll 2017-04-24

  Justerare signatur Utdragsbestyrkande

  Barn- och utbildningsnämnden

  § 49 – Meddelanden 2017 Dnr BUN 2017-3

  Följande meddelanden ha