Click here to load reader

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden · PDF file Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-04-12 1 (22) Just sign Utdragsbestyrkan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden · PDF file...

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 1 (22)

  Just sign Utdragsbestyrkan

  Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 12 april 2016 klockan 13.30 – 17.30

  Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande

  Agneta Lindberg (S)

  Mikael Engström (S)

  Patrik Karlsson (VF)

  Christina Liljerås (VF) tjänstgörande ersättare

  Andreas Elamsson (C)

  Anders Bengtsson (M)

  Shake Khachatryan (M)

  Monica Samuelsson (KD)

  Övriga deltagare Ann-Britt Elvin (S), ersättare till kl. 17.00

  Laila Ahlgren (S), ersättare

  Jan Bergman (C), ersättare till kl. 16.00

  Pia Fälth (SD), ersättare

  Jonny Palmkvist, skolchef

  Jonas Gunnarsson, administrativ chef

  Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, § 35-39

  Ulrika Sandberg, projektledare § del av 33, 40-41

  Henrik Wågesson, gymnasiechef § 42-43

  Anders Blomqvist, ekonom, § 44-45

  Mikael Porss, kvalitetsutvecklare, § 46

  Utses att justera Monica Samuelsson (KD)

  Justeringens plats och tid

  Barn- och utbildningskansliet den 18 april 2016

  § 32 justerades omedelbart, se separat protokoll

  Underskrifter Sekreterare

  Paragrafer 30-47

  Ordförande

  Jonas Gunnarsson, administrativ chef

  Justerare

  Mikael Hahn (S)

  Monica Samuelsson (KD)

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 2 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  Anslag/bevis

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Organ Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum 2016-04-12

  Datum för anslagets uppsättande

  2016-04-18 Datum för anslagets nedtagande

  2016-05-13

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningskansliet

  Underskrift

  Jonas Gunnarsson, administrativ chef

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 3 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  § 30

  Val av justerare

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  Monica Samuelsson (KD) väljs till justerare.

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 4 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  § 31

  Godkännande av dagordning

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  Dagordningen godkänns med följande tillägg:

  Ärende

   Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17 §

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 5 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  § 33

  Information

  Rapport från kontaktpolitiker

  Shake Khachatryan rapporterar från verksamhetsbesök på Montessoriförskolan,

  Forngårdens förskola samt Ekenässjöns skola.

  Agneta Lindberg och Jan Bergman rapporterar från verksamhetsbesök på Landsbro skola

  F-åk 6.

  Byggnationer inom grundskolan

  Rivningen av Mogärdeskolan kommer att starta till sommaren efter att eleverna har gått

  på sommarlov. Fritids på Mogärdeskolan kommer flyttas till Korpstugan i Östanå under

  veckorna 24 till 31, då rivning pågår.

  Projektledare Ulrika Sandberg redogör för ärendet.

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 6 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  § 34

  Delgivningar

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  Redovisningen av delgivningarna godkänns.

  Ärendebeskrivning

  Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen.

  Delegationsbeslut

  Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl 2016BOU0484, 2016BOU0485.

  Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 2016BOU0483, 2016BOU0483.

  Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål av

  vårdnadshavare

  Beslut om mottagning i gymnasiesärskolan 2016BOU0486.

  Övriga delgivningar

  Anmälan till huvudman om kränkande behandling 2016BOU0473, 2016BOU0465,

  2016BOU0464, 2016BOU0413, 2016BOU0415.

  Kontrollrapport för livsmedelsverksamhet 2016BOU0467

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 7 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  § 35 Dnr 2016BOU0505

  Förskolans lokalförsörjning 2016 och framåt

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

  Ärendebeskrivning

  Förskoleverksamhet bedrivs idag vid 33 förskolor och tio pedagogisk omsorg

  (familjedaghem). Av dessa drivs fyra förskolor och två pedagogisk omsorg i enskild regi.

  Det totala antalet platser uppgår till 1 394, varav 761 platser finns i centralorten. År

  2016 uppgår behovet av barnomsorgsplatser till 1 438, vilket innebär att det saknas

  44 platser. Behovet tillgodoses genom att förtäta i befintliga barngrupper.

  Antalet platser i förskolan utgår från miljö- och byggförvaltningens så kallade

  försiktighetsmått, dvs. i relation till lokalens yta och ventilationskapacitet.

  Försiktighetsmåtten anger antal barn som samtidigt kan vistas i lokalen. Förskolans

  organisation och barnens placeringstid är variabler som påverkar antalet placerade barn

  vid respektive enhet.

  Kommunen är skyldig att erbjuda plats i förskola inom fyra månader från det att ansökan

  har skett. Det ställer krav på framförhållning och planering, så att vårdnadshavare kan

  börja arbeta eller studera. När det gäller behovet av platser i pedagogisk omsorg är

  behovet vikande. Det är få vårdnadshavare som ansöker om det alternativet. Dessutom

  är det svårt att rekrytera dagbarnvårdare som är villiga att ta emot barn i sitt hem.

  Den lokalförsörjningsplan som togs fram 2014 visade att det fanns behov av att ersätta

  19 avdelningar i förskolor som brister i ändamålenlighet och/eller tekniska prestanda.

  Främst är centralortens förskolor berörda, där 16 avdelningar bedömdes vara i behov av

  att ersättas.

  Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg redogör för ärendet.

  Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

  Tidigare beslutsförslag från arbetsutskottet den 23 februari 2016 står fast vilket innebär:

   Forngårdens förskola avvecklas från och med höstterminen 2016.

   Sjunnens förskola avvecklas från och med höstterminen 2016 samt framställa hos

  budgetberedningen behov av ytterligare två förskolor, omfattande tio avdelningar,

  som ska vara klara år 2020.

  Beslutsunderlag

  Tjänsteskrivelse Förskolans lokalförsörjning 2016 och framåt, 2016-02-16

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 8 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  § 36 Dnr 2016BOU0495 2016BOU0501

  Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  Förslag till svar godkänns.

  Ärendebeskrivning

  Skolinspektionen har vid granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor

  uppmärksammat att kommunen behöver utveckla arbetet med att granska förskolornas

  pedagogiska uppdrag. Granskningen bör omfatta huvudman, personal och

  vårdnadshavare.

  För att förbättra tillsynen planerar kommunen följande åtgärder:

   Vid tillsyn möter kommunen, förutom förskolechefen, även företrädare för

  huvudmannen samt personal. I denna intervju är fokus på förskolans pedagogiska

  uppdrag, dvs. hur man jobbar med läroplanens mål.

   Kommunen följer upp vårdnadshavarnas uppfattning om den fristående förskolans

  verksamhet med samma föräldraenkät som används till vårdnadshavare i

  kommunala förskolor.

  Informationsbrev och formulärmall kompletteras med ovanstående innehåll och

  kommuniceras till fristående förskolor vid ett dialogmöte under våren 2016.

  Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg redogör för ärendet.

  Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

  Förslag till svar godkänns.

  Beslutsunderlag

  Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån

  Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor,

  2016-03-14

  Skolinspektionen beslut, 2016-02-10

 • Sammanträdesprotokoll

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum Sida

  2016-04-12 9 (22)

  Just sign. Utdragsbestyrkan

  § 37 Dnr 2016BOU0508

  Utökning av planeringsdagar i förskolan

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

  Förskolan tillåts stänga verksamhet

Search related