18

Bahasa Kebangsaan

 • Upload
  shakir

 • View
  240

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sintaksis

Citation preview

 • Definisi SintaksisMenurut kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, sintaksis bermaksud sebagai satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang peraturan dan susunan kata dalam sesuatu ayat

 • Menurut Nik Safiah Karim dalam Tatabahasa Dewan Edisi 3 suatu kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mengkaji kaedah pengabungan dan penyusunan perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasasatu cabang ilmu bahasa yang mengkaji secara mendalam bentuk, struktur dan binaan sesuatu ayat

 • Dr Ali Mahmood dan Munsyi Zainal Abidin Kasim (Morfologi Dan Sintaksis Bahasa Melayu) satu cabang ilmu yang mengkaji bentuk, struktur dan konstruksi ayat. Sintaksis juga mengkaji proses pembinaan ayat dan hukum-hukum atau peraturan bahasa yang menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu disusun dalam serangkai ayat yang bermakna.

 • Kesimpulannyasebagai suatu bidang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat. Terdiri daripada beberapa unsur seperti frasa dan klausa atau subjek dan predikat. Proses pembinaan ayat ini didasari hukum dan peraturan yang tertentu agar ayat-ayat yang dihasilkan mengandungi makna yang lengkap dan.

 • AYAT DASAR

 • POLA-POLA AYAT DASAR

 • Frasa nama + Frasa Nama ialah ayat yang subjek dan predikatnya terdiri daripada frasa nama.

 • Contoh:Bah lai, jangan angan-angan! Perhatikan contoh ayat di bawah ani

  SUBJEK (FN)PREDIKAT (FN)Diapengetua baru di sekolah itu.Bangunan itubangunan Kementerian Pendidikan.3. Buku tebal itubuku kesayangan saya.4. Awang Haji Tengahketua pengurus pejabat kami.

 • B. FRASA NAMA + FRASA KERJA (FN + FK)

  FN + FK ialah subjek terdiri daripada kata nama dan predikat terdiri daripada kata kerja.

  Frasa kerja boleh disertai dengan kata bantu. Contoh: masih, belum, sedang, telah, pernah, mesti dan lain-lain

 • Contoh:

  SUBJEK (FN)PREDIKAT (FK)Arifbelum makan dari semalam.Pelajar itusedang bermain kikik.Merekamenari dengan gembiranya.4. Saya belajar di Sekolah MenengahRaja Isteri Pengiran AnakSaleha.

 • C. FRASA NAMA + FRASA ADJEKTIF (FN + FA)

  FN + FA ialah ayat yang subjeknya terdiri daripada frasa nama manakala predikatnya terdiri daripada frasa adjektif.

  Frasa adjektif boleh disertai dengan kata penguat amat, sangat, sungguh dan sebagainya.

 • Contoh:

  SUBJEK (FN)PREDIKAT (FA)Rumah itubesar.Buah tarap inisangat manis.Makanan inimasih elok.Latihan tatabahasa pada kali iniagak senang.

 • D. FRASA NAMA + FRASA SENDI NAMA (FN+FS)

  FN+FS ialah ayat yang subjeknya frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa sendi nama.

  Frasa sendi nama terbentuk daripada kata sendi nama seperti di, ke, dalam, dari dan kepada.

 • Contoh:

  SUBJEK (FN)PREDIKAT (FS)Surat inidaripada peguam ayah.Bekalan iniuntuk adik.Pokok rambutan itudi belakang rumah.4. Tolong berikan buku inikepada Awang Budiman

 • Samsul guru Bahasa Melayu.

  Mereka membaca buku.

  Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel.

  Hadiah ini daripada abang.

  ****************