Bahasa Kebangsaan A

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  1/30

  BAHASAKEBANGSAAN

  OLEH :

  NORMAIZURA MD ZAIN

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  2/30

  BAB 1 : SEJARAH BAHASA DANBANGSA MELAYU

  Penggunaan bahasa Melayu di Nusantaradikatakan bermula dari emayar !ri"i#aya$kurun ertama Masihi% sehingga kini&

  'ahasa Melayu telah un digunakan sebagaibahasa lingua (ran)a antara edagang danrakyat yang berbilang suku bangsa

  Di Malaysia* bahasa Melayu telah digunakandalam semua akti+iti di Malaysia

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  3/30

  Lingua franca$bahasa Latinyang artinya adalah,bahasa bangsa -ranka,% adalah sebuah istilah linguistik

  yang ertinya adalah ,bahasa engantar, atau ,bahasaergaulan, di suatu temat di mana terdaat enuturbahasa yang berbe.a/be.a& Ayatr0haedimener#emahkan

  istilah ini dengan istilah basantara* dari kata ,basa, atau

  ,bahasa, dan ,antara,&!ebagai )0nt0h adalah bahasa Melayuataubahasa Ind0nesiadi Asia 1enggara& Di ka"asan ini

  bahasa ini diergunakan tidak hanya 0leh ara enuturibunya* namun 0leh banyak enutur kedua sebagaibahasa engantar& 20nt0h yang lain adalah bahasa

  Inggerisdi eringkat antarabangsa&

  http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frankahttp://id.wikipedia.org/wiki/Linguistikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayatrohaedihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayatrohaedihttp://id.wikipedia.org/wiki/Linguistikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frankahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  4/30

  ASAL USUL SUKU BANGSA MELAYU

  MI1O! :

  'ahasa Melayu "u#ud dengan megahnya semen#akhamir 3444 tahun dahulu&

  Ada mit0snya tersendiri dalam se#arah Melayu&

  Sejarah Melayu 0leh 1un !ri Lanang $'endahara 50h0r%telah menulis ermulaan ke"u#udan 0rang Melayu&

  'ermula dengan termeterinya er#an#ian antara DemanLebar Daun dengan !ang !aurba di Palembang*

  !umatera !elatan&6Di)eritakan rakyat #elata Melayu bersumah untuk taatsetia keada tuannya $ra#a% selagi ra#a itu bersi(at adil& 5ikara#a mengingkari #an#i* rakyat berhak untuk memalingkankesetiaan $menderhaka%&7

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  5/30

  MI1O! ini men#adi asas keada etika keiminanMelayu dan ketaatan rakyat keada emiminnya

  MI1O! ini "u#ud ada .aman emayar !ri"i#aya beradadi un)ak emerintahannya

  'ukti ke"u#udan kera#aan !ri"a#a :

  'atu 'ersurat di 8andasuli* 5a"a 1engah$bertarikh 93/9;3Masihi%

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  6/30

  ASAL USUL NAMA MELAYU

  'eberaa bukti se#arah yang mengaitkan asal/usul nama Melayu:

  =& Zuber Usman > erkataan Melayu berasal dariada erkataan?Himalaya@ yang telah disingkatkan keada ?Malaya@* dan

  kemudian men#adi ?Melayu@&?Himalaya@ ?hima@ dan ?alaya@&

  ?hima@ sal#i atau sal#u&

  ?alaya@ temat

  3& 2atatan 0rang 2hina $ditulis dalam bahasa 2ina% mengatakanada berita se0rang utusan dari kera#aan M0/L0/Beu telah datangmemba"a ersembahan untuk kera#aan 2hina&

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  7/30

  ;& ?Melayu@ berasal dariada ?Malaiyur/ura@ yang bermaksud k0ta malaiyur atauk0ta gunung $terahat ada rasasti

  'ukit 80mbak di !umatera 'arat%

  C& Dalam )atatan rahib 'uddha I 1singyang ernah mengembara ke !ri"i#ayahingga ke 'enggal $India%* terdaat

  erkataan ?malayu@& 'eliau telah mela"atdua buah kera#aan besar iaitu ?Malayu@yang berusat di !ungai 'atang$'atanghari% dan kera#aan !ri"i#aya yangberhamiran Palembang&

  & 'uku !e#arah Melayu > erkataan Melayu dihubungkan dengan namasebuah sungai iaitu !ungai Melayu di !umatera !elatan&

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  8/30

  & 'uku/buku dari 2hina seerti :/

  1a Dang !i Bi 2hiu -ia

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  9/30

  ASAL USUL BANGSA MELAYU

  1erdaat 3 te0ri yang menerangkan asal/usulbangsa Melayu :

  a%1e0ri mengatakan 0rang Melayu berasal dariutara Asia 1engah

  b%1e0ri mengatakan 0rang Melayu memangsedia ada di keulauan Melayu atau

  Nusantara* iaitu dikatakan 0rang Melayuadalah 0rang tematan&

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  10/30

  E!R" #ERAMA

  80l0ngan manusia asal yang diberi nama Austr0nesia&

  Dikatakan berasal dari !elatan 2hina atau Asia 1engahiaitu di daerah Bunan&

  80l0ngan manusia a"al ini telah tersebar ke Asia1enggara se#ak 344 !M

  Dikenal sebagai Melayu Pr0t0&

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  11/30

  Ahli se#arah berendaat 0rang Austr0nesia berasal darirumun keluarga Austris :

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  12/30

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  13/30

  'eberaa endaat ara sar#ana yang meny0k0ng te0ri suku bangsa0rang Melayu berasal dari Asia 1engah atau !elatan 2hina :/

  =% 5&H&2

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  14/30

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  15/30

  E!R" KEDUA

  80l0ngan ini berendaat bangsa Melayu dan bangsa 5a"atelah memiliki tara( kebudayaan yang tinggi* dan tersebarsebagai bahasa dan bangsa induk

  A% 5& 2ra"(urd 'ahasa Melayu tersebar di Nusantara berasal dariada

  bahasa di Pulau 5a"a $bahasa 5a"a% dan bahasa yangberasal dari Pulau !umatera $bahasa Melayu%

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  16/30

  '% !utan 1akdir Alis#ahbana

  Orang Melayu adalah bangsa yang berkulit )0klat yang hidu

  di Asia 1enggara $!elatan 1hailand* Malaysia* !ingaura*Ind0nesia* 'runei dan !elatan -iliina%

  'angsa Melayu yang berasal dari rumun bangsa yang satu&

  'erbe.a dariada bangsa 2ina di sebuah 2ina&

  2% 2&A Mees !egala bahasa Austr0nesia itu "alauun berbe.a kerana

  elbagai engaruh dan sebab/sebab* teta ada titikersamaan yang banyak sekali baik dalam asek erkataan*tatabahasanya dan sistem imbuhan&

  'ahasa/bahasa yang terdaat di Asia 1enggara dan Asia!elatan berbe.a dengan bahasa yang terdaat di Asia 1engah

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  17/30

  Ba$asa M%&a'u (an Ba$asa Austr)n%sia

  'M terg0l0ng dalam rumun Austr0nesia

  Rumun Austr0nesia b0leh dibahagikan keada Austr0nesia'arat dan Austr0nesia 1imur

  Austr0nesia 1imur $Melanesia* P0linesia* Mikr0nesia%

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  18/30

  AU!1RONE!IA

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  19/30

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  20/30

  #ERKEMBANGAN A*ALBAHASA MELAYU

  =% 'ahasa Melayu meruakan salah satu dariada 344)abang bahasa Nusantara

  3% 'ahasa lingua (ran)a daerah keulauan Melayu se#ak.aman ber.aman $bahasa erantara enduduk asaldengan endatang%

  ;% 'erkait raat dengan kera#aan/kera#aan Hindu $kurun =Masihi%

  C% 'ahasa !anskrit meluas > r0ses e+0lusi ertamabahasa Melayu dalam menyamaikan idea/idea baharu&

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  21/30

  #%ngaru$ ba$asa Sans+rit :

  1ubuh : bahu* keala* muka* rua 'arang erdagangan : nera)a* laba* kedai k0di

  Alat erkakas : ba#an* ili* #ala

  Ilmu engetahuan : guru* u#angga* bahasa* sastera

  Nama binatang* sen#ata dsb

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  22/30

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  23/30

  Ba$asa M%&a'u Kun) (an K%ra,aan Sri-i,a'a

  =%

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  24/30

  'U

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  25/30

  .iri/ciri ba$asa M%&a'u Kun)

  a& 1ulisan berasal dari India seerti Palla+a* Dea+anagiri*

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  26/30

  .)nt)$ 0%r+ataan BM Kun)

  'M

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  27/30

  'ahasa Melayu

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  28/30

  9& 'M tara( lingua (ran)a

  =4&'M

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  29/30

  BAU N"SAN (i Min'% u,)$ Ac%$

  1arikh : =;4M

  1ulisan : Huru( India dan beberaa erkataan Arab

  Isi : Farta dan d0a yang dibuat dalam bentuk sa#ak !anskrit

  hijrat nabi mungstapa yang prasaddhatujuh ratus asta puluh savarssahajji catur dan dasa vara sukraraja iman varda rahmatallahgutra barubasa mpu hak kedak pasemataruk tasih tanah samuha

  ilahi ya rabbi tuhan samuhataruh dalam svargga tuhan tatuha

  Dit%r,%2a$+an :

  Setelah hijrah Nabi, kekasih yang telah wafatTujuh ratus delapan puluh satu tahunBulan Zulhijah empat belas hari, hari JumaatRaja man rahmat !llah bagi Baginda "werda#$ari keluarga Barubasa mempunyai hak atas %edah dan &asai'enaruk di laut dan darat semesta "semua#(a lahi Tuhanku semesta

  'asukkanlah Baginda ke dalam surga Tuhan

 • 7/25/2019 Bahasa Kebangsaan A

  30/30

  !OALAN LA1IHAN

  =& Aakah yang anda (aham tentang bahasa lingua franca

  3& Huraikan se)ara ringkas te0ri kedatangan atau asal usulrumun Melayu di Nusantara&

  ;& 'erikan dua #enis tulisan India yang anda tahu&

  C& Nyatakan se)ara ringkas )iri/)iri bahasa Melayu