37
TATABAHASA TATABAHASA

MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

 • Upload
  trory

 • View
  299

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A. TATABAHASA. DEFINISI DAN BIDANG TATABAHASA. Secara umumnya, tatabahasa  bahasa Melayu mencakupi dua bidang: Morfologi : kajian tentang kata dan pembentukan kata, kelas kata dan imbuhan. Sintaksis : kajian tentang pembentukan ayat. Morfologi. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

TATABAHASATATABAHASA

Page 2: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

DEFINISI DAN BIDANG TATABAHASADEFINISI DAN BIDANG TATABAHASA

Secara umumnya, Secara umumnya, tatabahasatatabahasa bahasa  bahasa Melayu mencakupi dua bidang:Melayu mencakupi dua bidang:

– MorfologiMorfologi: kajian tentang kata dan : kajian tentang kata dan pembentukan kata, kelas kata dan imbuhan.pembentukan kata, kelas kata dan imbuhan.

– SintaksisSintaksis: kajian tentang pembentukan ayat.: kajian tentang pembentukan ayat.

Page 3: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

MorfologiMorfologi

Morfologi ialah bidang yang Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata.kata dan golongan kata.

Page 4: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

struktur kata (morfem)struktur kata (morfem) Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan.

Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini terdiri daripada atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem.satu unit atau satu morfem.

Misalnya "minum". "Minum" tidak akan berfungsi dan Misalnya "minum". "Minum" tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num.memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num.

Sebaliknya, kata "diminum" boleh dipecahkan kepada dua Sebaliknya, kata "diminum" boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu "di" dan "minum". morfem, iaitu "di" dan "minum".

Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.morfem.

Page 5: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Kata TunggalKata Tunggal Kata dasar, yakni Kata dasar, yakni

kata yang tidak kata yang tidak menerima apa-apa menerima apa-apa bentuk imbuhan atau bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.kata dasar yang lain.

Contoh:Contoh:– ItuItu– BakalBakal– ke.ke.

Page 6: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Pengimbuhan (kata terbitan)Pengimbuhan (kata terbitan)

kata dasar yang kata dasar yang menerima imbuhan.menerima imbuhan.

Dikenali sbg kata Dikenali sbg kata terbitan.terbitan.– Contoh:Contoh:

berlariberlari memasakmemasak

Page 7: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Pemajmukan ( kata majmuk)Pemajmukan ( kata majmuk) Kata yang wujud apabila Kata yang wujud apabila

dua kata dasar atau lebih dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis satu kesatuan sintaksis yang membawa makna yang membawa makna tertentu. tertentu.

Contoh:Contoh:– BumiputeraBumiputera– air mata.air mata.

Page 8: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Penggandaan ( kata ganda)Penggandaan ( kata ganda) Kata yang dihasilkan dengan Kata yang dihasilkan dengan

menggandakan atau mengulangi menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu dan atau pada bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. imbuhan.

Contoh:Contoh:– kanak-kanak, kanak-kanak, – rumah-rumah,rumah-rumah,– Lelangit,Lelangit,– Saudara-maraSaudara-mara

Page 9: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

kata namakata nama

Kata Nama AmKata Nama Am

digunakan untuk digunakan untuk menjelaskan nama menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa sesuatu yang bernyawa sepertiseperti– orangorang: : ayah, polis, ayah, polis,

perempuan .perempuan .– haiwanhaiwan: : ayam, itik, buaya .ayam, itik, buaya . – bendabenda: : televisyen, komputer, televisyen, komputer,

bank .bank . – tempattempat: : stadium, jalan raya, stadium, jalan raya,

pulau .pulau .

Kata Nama KhasKata Nama Khas Khusus digunakan untuk Khusus digunakan untuk

menyebut nama sesuatu menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang benda sama ada benda yang bernyawa(nama manusia, bernyawa(nama manusia, binatang) dan yang tidak binatang) dan yang tidak bernyawa (nama tempat, bernyawa (nama tempat, bangunan). bangunan). – bendabenda: : Sri Aman, Volvo, Parker Sri Aman, Volvo, Parker

4545

– orangorang: : Cik Rafidah, Inspektor Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. LongAzman, Dr. Long

– binatangbinatang: : Blacky, Pak Belang, Blacky, Pak Belang,

– tempattempat: : Kampung Bahru, Shah Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala LumpurAlam, Kuala Lumpur

Page 10: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

kata kerjakata kerja

merupakan golongan kata yang menjadi inti merupakan golongan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. dilakukan.

Contohnya, berjalan, makan, memakan, Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. dimakan dan sebagainya.

Kata kerja terbahagi kepada, Kata kerja terbahagi kepada, – kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau )kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau )– kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).

Page 11: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Kata Kerja TransitifKata Kerja Transitif-ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.-ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.

-biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘-biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘

Kata Kerja Transitif AktifKata Kerja Transitif Aktif Kata Kerja Transitif PasifKata Kerja Transitif Pasif mesti disertai oleh objek, mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama dan iaitu kata nama dan ayatnya berbentuk aktif. ayatnya berbentuk aktif.

menggunakan imbuhan menggunakan imbuhan – MenMen– men ...imen ...i– men ...kanmen ...kan– MemperMemper– memper...imemper...i– memper...kan.memper...kan.

disertai oleh objek, dan disertai oleh objek, dan ayatnya berbentuk pasif. ayatnya berbentuk pasif.

menggunakan imbuhan menggunakan imbuhan – di-.di-.

PenyambPenyambutut

Kata Kata Kerja Kerja TransitifTransitif

PembuatPembuat

Radio ituRadio itu didengarididengari AtanAtan

Ikan ituIkan itu dijala dijala oleholeh

Pak AbuPak Abu

Sayur ituSayur itu dijual dijual oleholeh

seorang seorang perempuperempuanan

Page 12: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Kata Kerja Tak TransitifKata Kerja Tak Transitif- ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri - ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri

kepada diri sendirikepada diri sendiri- - tidak memerlukan penyambuttidak memerlukan penyambut

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif BerpelengkapBerpelengkap

Kata Kerja Tak Transitif Tak Kata Kerja Tak Transitif Tak BerpelengkapBerpelengkap

memerlukan pelengkapmemerlukan pelengkap merupakan kata atau frasa merupakan kata atau frasa

yang melengkapkan ayat yang melengkapkan ayat supaya tidak kelihatan supaya tidak kelihatan tergantung (penyambut)tergantung (penyambut)

tidak memerlukan penyambut tidak memerlukan penyambut mahupun pelengkap.mahupun pelengkap.

Selalunya berada di hujung Selalunya berada di hujung ayat.ayat.

PembuatPembuatKata Kata

Kerja Tak Kerja Tak TransitifTransitif

KeterangKeteranganan

KamiKami mandimandi di tasikdi tasik

Air sungaiAir sungai beransurberansur surutsurut

PembuatPembuat Kata Kerja Kata Kerja Tak TransitifTak Transitif

RumahnyaRumahnya robohroboh

Radio ituRadio itu berbunyiberbunyi

Page 13: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

kata adjektifkata adjektif dikenali sebagai dikenali sebagai kata sifatkata sifat menjadi inti dalam frasa adjektifmenjadi inti dalam frasa adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan boleh dikenali jika kata berkenaan

didahului oleh kata penguat seperti didahului oleh kata penguat seperti – amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak,

benarbenar..

terbahagi kepada 9 subgolongan:terbahagi kepada 9 subgolongan:Sifat Sifat = baik, cerdik, berani, = baik, cerdik, berani, lemahlemah

JarakJarak = = dekat, hampir, jauhdekat, hampir, jauh

Warna Warna = = merah, jingga, ungu, merah, jingga, ungu, putihputih

Cara Cara = = selalu, jarang, kerap, selalu, jarang, kerap, jelasjelas

Ukuran Ukuran = = panjang, tebal, nipis, panjang, tebal, nipis, dalamdalam

PerasaanPerasaan = = takut, rindu, marah, takut, rindu, marah, sayangsayang

BentukBentuk = = bujur, lurus, bulatbujur, lurus, bulat

WaktuWaktu = = lama, lambat, lewat, lama, lambat, lewat, segerasegera

PancainderaPancaindera = rasa: sedap/ = rasa: sedap/Lihat : cantik/ Dengar: bising / Lihat : cantik/ Dengar: bising / bau: wangi / sentuh: halusbau: wangi / sentuh: halus

Page 14: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

kata tugaskata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama, kata ialah golongan perkataan selain kata nama, kata

kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat, klausa dan frasa. tertentu dalam binaan ayat, klausa dan frasa.

Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar pemeri atau tugas-tugas lain.pembenar pemeri atau tugas-tugas lain.

Terdapat 16 jenis kata tugas iaitu Kata________ Terdapat 16 jenis kata tugas iaitu Kata________

Kata adverbaKata adverba Kata pangkal ayatKata pangkal ayat Kata pembendaKata pembenda

Kata hubungKata hubung Kata penguatKata penguat Kata arahKata arah

Kata sendiKata sendi Kata penegasKata penegas Kata bilanganKata bilangan

Kata seruKata seru Kata nafiKata nafi Kata penekanKata penekan

Kata bantuKata bantu Kata pemeriKata pemeri

Kata perintahKata perintah Kata pembenarKata pembenar

Page 15: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

SintaksisSintaksis Sintaksis merupakan satu cabang ilmu Sintaksis merupakan satu cabang ilmu

bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat.dan binaan atau konstruksi ayat.

Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.disusun dalam ayat.

Page 16: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

FrasaFrasa Frasa ialah satu binaan atau unsur Frasa ialah satu binaan atau unsur

ayat yang terdiri daripada sekurang-ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan, ia terdiri daripada satu perkataan, ia berpotensi untuk diperluas menjadi berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. dua perkataan atau lebih.

Page 17: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

jenis frasajenis frasa

Frasa endosentrikFrasa endosentrik  

– ialah frasa yang ialah frasa yang mengandungi satu mengandungi satu unsur inti.unsur inti.

– FN, FK dan FS FN, FK dan FS ialah frasa ialah frasa endosentrikendosentrik

Frasa Frasa eksosentrikeksosentrik  

– ialah frasa sendi ialah frasa sendi nama yang tidak nama yang tidak mempunyai mempunyai unsur intiunsur inti

Page 18: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

binaan frasabinaan frasa

FN, FK dan FS ialah FN, FK dan FS ialah frasa endosentrik. Ini frasa endosentrik. Ini kerana kata nama, kata kerana kata nama, kata kerja, dan kata adjektif kerja, dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti boleh menjadi unsur inti setiap frasa endosentrik.setiap frasa endosentrik.

Contohnya: sepasang Contohnya: sepasang mata biru (FN. Inti frasa mata biru (FN. Inti frasa ini ialah mata, jenis kata ini ialah mata, jenis kata nama)nama)

frasa sendi nama yang frasa sendi nama yang tidak mempunyai unsur intitidak mempunyai unsur inti

contohnya  contohnya  di sekolahdi sekolah .  . (Kewujudan sendi (Kewujudan sendi nama nama didi bergantung pada  bergantung pada sekolah. Oleh itu, frasa sekolah. Oleh itu, frasa jenis ini dikatakan frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana eksosentrik kerana pusatnya bergantung pada pusatnya bergantung pada suatu unsur luaran).suatu unsur luaran).

Page 19: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

KlausaKlausa Klausa ialah satu unit rangkaian Klausa ialah satu unit rangkaian

perkataan yg mengandungi subjek perkataan yg mengandungi subjek dan predikat.dan predikat.

Klausa terbahagi kpd 2 jenis iaitu Klausa terbahagi kpd 2 jenis iaitu klausa bebas / ayat induk klausa bebas / ayat induk dandan klausa tak bebas / klausa kecil.klausa tak bebas / klausa kecil.

Page 20: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

klausa bebasklausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sbg boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sbg

ayat lengkap apabila diucapkan dgn ayat lengkap apabila diucapkan dgn intonasi yg sempurna.intonasi yg sempurna.

Cth : Cth : kamu pandaikamu pandai saya akan hadirsaya akan hadir dia sedang bekerjadia sedang bekerja kami sudah makankami sudah makan

Page 21: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

klausa tak bebasklausa tak bebas tidak dapat berdiri sendiri.tidak dapat berdiri sendiri. Cth : Kamu pandai Cth : Kamu pandai kerana kamu rajin belajar.kerana kamu rajin belajar.

((ayat induk) (ayat kecil)ayat induk) (ayat kecil)

Klausa tak bebas Klausa tak bebas hanya dapat hadir sekiranya hanya dapat hadir sekiranya wujud ayat induk. wujud ayat induk.

Klausa tak bebas yang hadir bersendirian dianggap Klausa tak bebas yang hadir bersendirian dianggap tidak gramatis spt:-tidak gramatis spt:-– Walaupun hari telah gelap. (salah)Walaupun hari telah gelap. (salah)– Walaupun hari telah gelap, mereka tetap meneruskan Walaupun hari telah gelap, mereka tetap meneruskan

pertandingan itu. (betul)pertandingan itu. (betul)

Page 22: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Definisi ayatDefinisi ayat

Ayat ialah unit pengucapan yang Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.yang lengkap.

Page 23: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Binaan ayatBinaan ayat ((subjek dan Predikat)subjek dan Predikat)

Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan dan dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan dan mempunyai intonasi yang sempurna.mempunyai intonasi yang sempurna.

Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.

Contoh:Ahmad sedang membuat kerja rumah.Contoh:Ahmad sedang membuat kerja rumah.

Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan (ii) membuat kerja rumah. Bahagian subjek dan predikat, merupakan dan (ii) membuat kerja rumah. Bahagian subjek dan predikat, merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur, iaitu sama ada Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur, iaitu sama ada frasa frasa nama (FN)nama (FN), , frasa kerja (FK),frasa kerja (FK),  frasa adjektif (FA)frasa adjektif (FA) dan  dan frasa sendi nama frasa sendi nama (FS)(FS)..

Page 24: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Pola ayat dasarPola ayat dasar Ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi Ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi

pembentukan semua ayat yang lain.pembentukan semua ayat yang lain. ayat dasar ialah ayat yang paling sederhana.ayat dasar ialah ayat yang paling sederhana. Ada 4 pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. Ada 4 pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. Pada umumnya, bahagian subjek diisi oleh frasa nama. Pada umumnya, bahagian subjek diisi oleh frasa nama. Bahagian predikat pula diisi oleh 4jenis frasa:-Bahagian predikat pula diisi oleh 4jenis frasa:-

– Frasa Nama (FN)Frasa Nama (FN)– Frasa Kerja (FK)Frasa Kerja (FK)– Frasa Adjektif (FA)Frasa Adjektif (FA)– Frasa Sendi Nama (FS).Frasa Sendi Nama (FS).

Page 25: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

contohcontoh

PolaPola SubjekSubjek PredikatPredikat

Pola Pola 11

Ali bin Ali bin AhmadAhmad

(FN)(FN) PelajarPelajar lelaki lelaki (FN)(FN)

Pola Pola 22

EngkauEngkau (FN)(FN) MemberiMemberi aku dorongan aku dorongan (FK)(FK)

Pola Pola 33

SahabatkuSahabatku (FN)(FN) Pintar Pintar sekalisekali (FA)(FA)

Pola Pola 44

AbangAbang (FN)(FN) KeKe kedai buku kedai buku (FS)(FS)Dalam Pola 1-4, Frasa Nama (FN) berfungsi sebagai subjeknya. Bahagian predikat pula terdiri daripada empat jenis frasa.

Page 26: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

JENIS-JENIS AYATJENIS-JENIS AYAT

Page 27: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat penyataayat penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu

penyataan, iaitu mempunyai tujuan menyatakan atau penyataan, iaitu mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.memberi keterangan tentang sesuatu hal.

Juga dikenali sebagai Juga dikenali sebagai ayat beritaayat berita atau atau ayat ayat keterangan.keterangan.

Contoh :Contoh : 1) Pemuda itu seorang jurutera.1) Pemuda itu seorang jurutera.2) Bunga Mawar itu sangat wangi.2) Bunga Mawar itu sangat wangi.

3) Bangunan itu sangat tinggi.3) Bangunan itu sangat tinggi.

4) Abdullah seorang doktor.4) Abdullah seorang doktor.

Page 28: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat tanyaayat tanya Ayat yang digunakan bertujuan untuk menanyakan Ayat yang digunakan bertujuan untuk menanyakan

sesuatu hal. sesuatu hal.

Berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan Berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis:jenis:

– Ayat tanya tanpa kata tanya.Ayat tanya tanpa kata tanya.– Ayat tanya dengan kata tanya.Ayat tanya dengan kata tanya.

1) Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya.1) Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya.> Diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan > Diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat.pada akhir ayat.> Menggunakan lambang tanda soal (?).> Menggunakan lambang tanda soal (?).

> Contoh :1) Ayah masih bekerja?> Contoh :1) Ayah masih bekerja?2) Mereka sedang menonton televisyen?2) Mereka sedang menonton televisyen?3) Orang tua itu sakit?3) Orang tua itu sakit?

Page 29: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Ayat perintahAyat perintah bertugas untuk menyatakan sesuatu yang berupa perintah, larangan, suruhan, permintaan, ajakan, silaan, doa, dan harapan.

Jenis perintahJenis perintah Contoh penggunaanContoh penggunaan

PerintahPerintah BerdiriBerdiri di atas kerusi itu. di atas kerusi itu.

SuruhanSuruhanIkatIkat tali kasut anda dengan  tali kasut anda dengan

betul.betul.

LaranganLaranganJangan pergiJangan pergi ke sungai  ke sungai

yang dalam airnya.yang dalam airnya.

PermintaanPermintaan Tolong angkatTolong angkat baju itu. baju itu.

AjakanAjakanMengucaplahMengucaplah banyak- banyak-

banyak.banyak.

SilaanSilaan SilaSila jamu selera. jamu selera.

DoaDoaSyukurlahSyukurlah kamu sudah  kamu sudah

kembali.kembali.

HarapanHarapanHarap – harap hari tidak Harap – harap hari tidak hujan.hujan.

Page 30: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat seruanayat seruan Ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seruan Ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seruan

bertujuan untuk melahirkan perasaan seperti takut, bertujuan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, sedih, sakit, geram dan sebagainya.marah, sedih, sakit, geram dan sebagainya.

Menggunakan lambang tanda seru (!) yang diletakkan Menggunakan lambang tanda seru (!) yang diletakkan pada akhir ayat.pada akhir ayat.

Kata seru yang sering digunakan ialah Kata seru yang sering digunakan ialah oh, amboi, wah, oh, amboi, wah, cis, eh, aduh, syabas.cis, eh, aduh, syabas.

Contoh :Contoh : 1) 1) OhOh, Tuhanku!, Tuhanku!2) 2) AduhAduh, sakitnya!, sakitnya!3) 3) SyabasSyabas, anda telah berjaya!, anda telah berjaya!

Page 31: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Ragam ayatRagam ayat

Page 32: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat aktifayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mana “pelaku” terletak di Ayat aktif ialah ayat yang mana “pelaku” terletak di

hadapan (sebagai subjek ayat) manakala “benda yang hadapan (sebagai subjek ayat) manakala “benda yang kena buat” terletak di belakang (sebagai pradikat ayat)kena buat” terletak di belakang (sebagai pradikat ayat)

Biasanya kata kerja berimbunan ‘meN….’, Biasanya kata kerja berimbunan ‘meN….’, ‘men….kan’ dan ‘men….i’.‘men….kan’ dan ‘men….i’.

Contoh : Contoh : – Ali sedang memancing ikan. (Ali ialah pelaku (di depan) dan Ali sedang memancing ikan. (Ali ialah pelaku (di depan) dan

ikan ialah benda kena buat).ikan ialah benda kena buat).

Page 33: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat pasifayat pasif Ayat pasif ialah ayat yang mana ‘benda kena buat’ Ayat pasif ialah ayat yang mana ‘benda kena buat’

terletak di hadapan (sebagai subjek ayat) manakala terletak di hadapan (sebagai subjek ayat) manakala ‘pelaku’ terletak di belakang (sebagai pradikat).‘pelaku’ terletak di belakang (sebagai pradikat).

Biasanya kata kerja berimbuhan ‘di……’; ‘di…..kan’ Biasanya kata kerja berimbuhan ‘di……’; ‘di…..kan’ atau ‘di….i’. atau ‘di….i’.

Kekecualian untuk pelaku ganti nama diri pertama dan Kekecualian untuk pelaku ganti nama diri pertama dan kedua yang mesti mendahului kata kerja tanpa kedua yang mesti mendahului kata kerja tanpa imbuhan.imbuhan.

Contoh : Contoh : – i. Ikan itu dipancing oleh Ali. i. Ikan itu dipancing oleh Ali. – ii. Ikan itu kamu pancing. (pelaku diri kedua)ii. Ikan itu kamu pancing. (pelaku diri kedua)– iii. Ikan itu saya pancing. (pelaku diri pertama)iii. Ikan itu saya pancing. (pelaku diri pertama)

Page 34: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

Bentuk ayatBentuk ayat

Page 35: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat tunggalayat tunggal Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. selapis.

Contoh : Contoh : – Lelaki gemuk itu \ sedang menembak burung. Lelaki gemuk itu \ sedang menembak burung.

Subjek    =  Lelaki gemuk itu             Subjek    =  Lelaki gemuk itu            

Predikat  =  sedang menembak burung. Predikat  =  sedang menembak burung.

Page 36: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat majmukayat majmuk Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau

lebih ayat - ayat tunggal lebih ayat - ayat tunggal

Disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti Disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. dan lain-lain.

Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis.

Contoh : Contoh : – A) Razak mengambil sebuah buku cerita. ( Ayat Tunggal) A) Razak mengambil sebuah buku cerita. ( Ayat Tunggal) – B) Razak membaca buku itu. ( Ayat Tunggal )             B) Razak membaca buku itu. ( Ayat Tunggal )             – C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. 

( Ayat Majmuk ) ( Ayat Majmuk )

Page 37: MPW 1113 BAHASA KEBANGSAAN A

ayat majmuk campuranayat majmuk campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih

daripada satu jenis ayat, iaitu yang terdiri daripada campuran daripada satu jenis ayat, iaitu yang terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan jenis ayat ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan jenis ayat majmuk dengan menggunakan pelbagai kata hubung. majmuk dengan menggunakan pelbagai kata hubung.

Contoh: Contoh:

– Ada beberapa jenis ayat kecil yang membentuk ayat majmuk di atas iaitu: Ada beberapa jenis ayat kecil yang membentuk ayat majmuk di atas iaitu:

1. Orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia. 1. Orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia. 2. Orang Malaysia memang terkenal dengan sifat lemah lembut. 2. Orang Malaysia memang terkenal dengan sifat lemah lembut. 3. Orang Malaysia memang terkenal dengan sopan santun yang tinggi nilainya 3. Orang Malaysia memang terkenal dengan sopan santun yang tinggi nilainya

lagi mulia. lagi mulia.

Orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia dengan Orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia dengan sifat lemah lembut serta sopan-santun yang tinggi nilainya sifat lemah lembut serta sopan-santun yang tinggi nilainya lagi mulia. lagi mulia.