of 24 /24
NAMA AHLI KUMPULAN NAMA AHLI KUMPULAN 2 2 1 1 . MAHERAINI BINTI HUSSIN . MAHERAINI BINTI HUSSIN 18095 18095 2. NORAZLINA BINTI MOHAMAD 2. NORAZLINA BINTI MOHAMAD 18118 18118 3. SALINA BINTI [email protected] 3. SALINA BINTI [email protected] 18129 18129 4. JELIN TUNGGAL 4. JELIN TUNGGAL 19900 19900 5. ROCKHANSON ALEXANDAR MANGGI 5. ROCKHANSON ALEXANDAR MANGGI 18126 18126 6. MOHD FAIZAL BIN AHMAD 6. MOHD FAIZAL BIN AHMAD 19844 19844 7. MOHD. NAZRI BIN ABDULLAH 7. MOHD. NAZRI BIN ABDULLAH 19834 19834

Bahan Bacaan Disleksia

Embed Size (px)

Text of Bahan Bacaan Disleksia

 • 1. NAMA AHLI KUMPULAN 2 1 . MAHERAINI BINTI HUSSIN 18095 2. NORAZLINA BINTI MOHAMAD 18118 3. SALINA BINTI [email protected] 18129 4. JELIN TUNGGAL 19900 5. ROCKHANSON ALEXANDAR MANGGI 18126 6. MOHD FAIZAL BIN AHMAD 19844 7. MOHD. NAZRI BIN ABDULLAH 19834

2.

 • BAHAN BACAAN MURID-MURID DISLEKSIA

TAJUK PEMBENTANGAN 3. DEFINISI MEMBACA

 • Gbenedio (1986), -aktiviti yang kompleks mengandungi empat dimensi:
  • Persepsi terhadap perkataan.
  • Memberi makna.
  • Reaksi pemikiran
  • Integrasi.

4.

 • Safiah (1986),- proses penyusunan semula yang aktif, di mana murid diperlukan untuk gunakan pengetahuan lalu untuk membaca dan hasilnya diukur berdasarkan kemampuan murid memahami bahan bacaan.

5. DEFINISI & KONSEP DISLEKSIA

 • TERDAPAT PELBAGAI DEFINISI YANG DIUTARAKAN OLEH RAMAI PENYELIDIK :
 • Kovhevar(1975)-kanak-kanak yang bermasalah kekeliruan orientasi (b jadi p), struktur (n jadi h), gabungan kekeliruan orientasi (p jadi q), sukar untuk mengenal dan mengingati simbol dan urutan abjad, masalah perbendaharaan kata, tidak memahami makna perkataan, penterbalikan huruf, bacaan lisan kurang jelas, kesalahan vokal, menambah dan tidak faham konteks.

6.

 • Augur (1993) dan Bender (1995)- kesukaran spesifik dalam pembelajaran, satu kemahiran atau lebih dalam membaca, mengeja dan menulis, kesukaran mengenal nombor dan ingatan jangka pendek.
 • Valett (1980)- masalah kesukaran membaca, menulis dan mengeja walaupun telah mendapat pengajaran secara konvensional.

7. SEJARAH DISLEKSIA

 • Perkataan Disleksia diperkenalkan oleh Rudolf Baskin (1887)-ketidakbolehan membaca.
 • Sejak abad ke-19, Disleksia dikenali dengan nama word blindness.
 • Kussmaul (1878) perkenalkan konsep word deafness iaitu menggunakan perkataan di tempat yang salah dan penggunaan perkataan yang salah makna manakala word blindnessboleh melihat dan bertutur tetapi tidak memahami perkataan yang dibaca sehingga dituturkan oleh orang lain.

8.

 • Hinsheldwood (1917)-kesukaran membaca adalah disebabkan oleh keadaan patologi yang mana cara biasa untuk mengajar mereka adalah gagal. Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai congenital word blindness.
 • Orton (1989)- tidak bersetuju dengan penggunaan congenital word blindness. Gunakan istilah strephosymbolia (literally twisting of symbol) yang jelas penerangannya.

9. FAKTOR PENYUMBANG KEPADA DISLEKSIA

 • GENETIK
 • BIOLOGI
 • KEMATANGAN

10. KATEGORI DISLEKSIA

 • DISLEKSIA PANDANGAN (VISUAL)
 • DISLEKSIA PENDENGARAN (AUDITORI)
 • DISLEKSIA PANDANGAN-PENDENGARAN (VISUAL-AUDITORI )

11. CIRI-CIRI DISLEKSIA

 • BAHASA DAN PERTUTURAN
 • URUTAN (SEQUENCING)
 • KEMAHIRAN MOTO
 • LITERALITI

12. 40 VARIASI PERKATAAN CAT 13. CONTOH TULISAN MURID DISLEKSIA 14. GANGGUAN PENGLIHATAN 15. 16. PENGESANAN AWAL

 • DYSLEXIA EARLY SCREENING TEST (DEST)
 • THE COGNITIVE PROFILING SYSTEM FOR ASsESSMENT OF DYSLEXIA (CoPS 1).

17. PANDUAN MENYUSUN PROGRAM UNTUK MURID DISLEKSIA

 • Ambil berat dan beri peransang.
 • Beri tugasan atau penerangan dalam bentuk konkrit dan tidak abstrak.
 • Dampingi mereka.
 • Sampaikan informasi atau berita berulangkali.
 • Beri ruang dan masa untuk berfikir dan menyudahkan kerja rumah.

18.

 • Ubahsuai tugasan atau rutin di kelas/rumah.
 • Bantu mereka uruskan diri di sekolah dan di rumah.
 • Tidak beri arahan dalam ayat yang panjang atau berbelit.
 • Beri bantuan dan panduan dalam tulisan dan persembahan.

19.

 • Jangan paksa atau beban mereka dengan kelas-kelas tuisyen.
 • Mewujudkan jalinan yang baik antara ahli kelas atau ahli keluarga.
 • Jika mereka tidak boleh ikuti arahan yang diberi , perlu ikut cara mereka.

20. KAEDAH PENGAJARAN

 • MEMUPUK SIFAT AUTOMOTIK :
 • K emahiran asas, seperti mengenal huruf dan perkataan secara automatiksebelumdaya fikiran boleh digunakan untuk memahami ayat
 • BERSIFAT STRUKTUR DAN TURUTAN :
 • Bertindak dariunit kecildalam turutan jelas, usahakan perkembangan melalui langkah kecil danberperingkat

21.

 • KUMULATIF :
 • Kaitkan maklumat baru denganapayang telah dipelajari,gunakan contoh berbeza-bezauntuk pengukuhan dan pembinaan yakin diri
 • GUNAKAN STRATEGI INGATAN/HAFALAN :
 • S eperti peta minda, lukisan atau carta.

22. RENUNGAN

 • Orang-orang terkenal seperti Thomas Edison, Nelson Rockerfeller, Albert Einstein, Nils Bohr ( ahli fizik ), General George Patton, Woodrow Wilson, dan Leonardo da Vinci adalah contoh beberapa orang ternama yangtelah dikenali pastimenghadapi masalah disleksia. Tetapi mereka telah membuktikan bahawa mereka boleh berjaya dalam akademik dan hidup.

23.

 • SIMULASI KAEDAH PENGAJARAN DAN BAHAN BACAAN UNTUK MURID DISLEKSIA

24. SEKIAN....