Bab 5 Kesantunan Bahasa

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bab 5 Kesantunan Bahasa

 • 8/6/2019 Bab 5 Kesantunan Bahasa

  1/12

  Kesantunan Bahasa: Pertembungan antar aBudaya Melayu-Bukan Melayu danIslam-Bukan Islam

  Salinah Jaaf.uJabata n Linguisti]. , I fe/u_nr,.- 1 kadetn! f'ellglliillli :\.fetal'lI

  Uuivcrsiri vialava

  PendahuluanKonscp kcxaruunan hcrm uksud adab aruu tcuib arnu kchiaxuun yang dinm nlkan olchsesuaiu m axyarakar dalarn m cm cl ihura huburignn SCS:Ulla manusia dan Im:njagaiatasusi I.. da] am hcrk omun iLIS I da n bc rirucru ksi . .'\ ~1Il

 • 8/6/2019 Bab 5 Kesantunan Bahasa

  2/12

  50 / Jllmal Pe.-adaban Me/tJY(!

  Kesantunan perbuatan merupakan perilaku yang pcrlu dilakukan pad a waktumenerima tetamu yang bertandang ke rumah, tatacara duduk di knlangan golongantertentu, gerak clan sikap sernasa berbicara (bahasa badan?), perlakuan ketika beradadi ternpat umum, budaya mengikut pcraturan ketika menunggu gitiran dan erikaketika makan dan minum di rempat umurn. Kesanrunan perbuatan pula memerlukankaedah dan tatacara yang berbagai-bagai bergantung kepada perbuatan yang dilakukan

  Kesantunan bcrpakaian pula menurut beliau merupakun cam bcrpakaiau yangbersesuaian dengan suasnna dan keadaan. Terdapat dua pcrkara yang harusdititikberatkan dalam ke antunan berpakaian, iaitu berpakaian dcngan sopan dikhal ayak umum, dan yang kedua berpakaian dengan rapi dan scsuai dengan keadaan,iairu mcmaruhi ctika berpakaian scperti yang tclah ditetapkan, rnisalnya rctamuyang dirninta memakai kat dan tali lchcr, maka peraturan rersebur harus lah diik.utisckiranya tetamu ingin menghadiri majlis yang diadakan. Kcsantunan bahasa pulatercerrnin dal am tatacara bcrkomunikasi, di mana penutur haru s akur dcnganperaturan-peraruran dalam berbahasa. Ketika bcrbahasa, beberapa pcraruran harusdiketabui oleh penutur, iaitu:a. Apakah yang sebaiknya diluahkan pada wnkru dan kcadaan tcrtentub. Ragam bahasa apakah yang sewajamya digunakan dalarn situas. yang berbezac. B i 1 . 0 dan bagaimana penutur menggunakan gi Iiran untuk berbicara dan mencclah

  perbualan orang laind. Bagaimana rnengatur kcnyarmgan suara ketika bcrbicarae. Bagaimana sikap dan gerak geri ketika berbicara danf. Bila hams diam dan tidak berbicara.

  Berdasarkan pengertian yang telah dihuraikan mengenai kcsantunan di atas,tulisan iniakatt cuba mengupas dan membincangkan konscp kesantunan bahasahasil daripada pcngamatan dan pengalaman pcnulis selama sepuluh tahun bersamakcluarga bukan Melayu yang bukan Islam.

  Kesantunan datam Budaya Melayu-IslamMasyarakat Melayu me-nang sudah terkenal dengan budaya kesopanan dankesanrunan yang tinggi , Sedari ked! anak-anak sudah dinjar tentang tatacara dansopan sanrun kenka berbual arau mclakukan sesuaru Setiap perbuatan ada batasandan peraturan yang harus dipatuhi. Sesuai dengan pemaharnan bahawa bangsaMeJayu adalah beragarna Islam) maka setiap peri laku manusia dalam masyarakatMelayu akan dibatasi sama ada dengan hukum adat mahu pun hukum agarna itusendiri. Ketika bangun dad tidur misalnya, masyarakat Mclayu akan memulakanhari dengan doa, iairu kornunikasi antnru Pencipra dan Makhluk yang dibuat scwakrusubuh. Memulakan hari dengan doa telah mcnjadi sam amalan yang sudah sebatidalam masyarakat Melayu, sekiranya ada yang terlupa maka akan menjad isatukesalahan pula.

 • 8/6/2019 Bab 5 Kesantunan Bahasa

  3/12

  Mc lalui hubungan anruru Pencipta dan :>'lakhluk. scxcnraug pc ug amal hudayaelayu scc ara iidak l.mgsung ie lub mcng ikut diri mercka dalurn peI"Hlllran ~'allgujud dalarn agarnu iru scndiri. BerdaS1Irk;", pcmuluunnn rcrhud.rp tunuuun ug amuang berbcnruk rukun iman dan rukun Islam. mavvarakat Mcluvu tclah tcrrk.u kcpud

  pcrkaru-pcrkara yang disuruh dan ditcgah dalam agamn !--lam. Ini sccuraidak langsung akan rncrnhcm uk sahsiah dan ak iduh yang kukuh dalam buduyueragarna Islam.

  Apabila bcrinrcraksi scsuma manusia pula. bucluyu Il"'''y,u'akal 1 \ 1..:1:1)u am.uenit ikbcratkan budi bahasa yang: rnul ia. yakni sct iap pcringkur umurdan golongannasyarakat yang bc riritcruks imcmpunyai nilai dan NO"; yang terscndiri. Da lamahasa sapaan misalnya. hubungnn kc lua rga rclah mcnctapk.rn b.rhuv, a orang yang

  Ilia akan dipanggil dcngan pangg ilan rertcnru. abaug unruk lclak i d:"1 k nk akpcrcrnpuan. mlirlah Iiduk rnanis s c kirunyu orang yang lebi h iua di railggi 1nm ua s n h a j a . Hcgil11 juga sck ir u n ya p

 • 8/6/2019 Bab 5 Kesantunan Bahasa

  4/12

  52 / Joroot Peradaban Melayu

  Se lain akhlak budi juga memainkan peranan penting dalam nilai kesantunanbangsa Melayu. Kamus Dewan (J 996) mentakrifkan budi kepada bcberapa bahagian,iaitu:a. budi sebagai akal, kebijaksanaanb. budi sebagai perangai, tingkah laku, kelakuan, watakc. budi sebagai sifat baik, pcrbuatan baik, kebajikand. budi sebagai bicara, daya upaya

  Budi belch dibahagikan kepada rumpun atau gugusan yang bers iratan sepertiakal budi, Irati budi, bud; bccara, budi baltasa, budi pekerti . Berdasarkan kepadarumpun atau gugusan tcrscbut budi boleh dibahagikan kepada struktur dalaman(rohaniah) dan struktur permukaan (Iahiriah). Struktur dalaman ialah peri laku atauperlakuan yang tidak dapat dilihat atau didengar seperti akal budi, hal; bud; danbudi bicara. Srrukrur perrnukaan pula merupakan budi yang mel ibatkan perlakuanfizikal scpcrti bud;pekerti dan budi bahasa. Orang yang berbudi seringkali dianggapscbagai orang yang tinggi akhlak dan ilrnunya. Budi mernpunyai nilai yang amattinggi dalam budaya Melayu.

  Jika dilihat dari aspek kchidupan seharian, budi boleh membawa maksud sebagaibcradab sopan dalam tingkah laku, pandai menghormati orang lain (terutama orangyang lebih tua), berhati mulia, berbahasa dalam tutur kata, maksudnya tahu memilihbahasa yang sesuai ketika bcrkata-kata. Bagi rnasyarakat Melayu orang yangmemiliki budi akan dianggap orang yang budiman, iaitu seorang yang mulia sifatnya.Maka daripada itu, ban yak pantun-pantun Melayu yang memperkatakan tentangbudi, misalnya seperti pantun:

  Pisang emas dibawa belayar,Masak sebiji di atas peri;Hutan emas boleh dibayar,Hutang budi dibawa mati.Pulau Pandan jauh ke tcngah,Gunung Daik bercabang riga,Hancur badan dikandung tanah,Budi yang baik dikcnang juga.

  Budi Juga am at berkait rapat dengan bahasa, seperti dalam pcpatah Melayu, orangberbudi kita berbahasa. Dengan budi bahasa yang baik scscorang iru akan dianggapsebagai orang yang berakhlak dan beradap sopan.

  Selain daripada budi, bersikap toleransi juga rnerupakan suatu yang dirunrutdalarn budaya kesantunan Melayu Islam. Sebagai seorang yang beragama Islam,

 • 8/6/2019 Bab 5 Kesantunan Bahasa

  5/12

  orang Mcluyu 1 ' 1 1 1 < 1 tcrikut d..:ngan~i li!l-~i lin t(>kran~i yang d irunt III o leh ilgn rnaSikap tolerunsi bermaksud hckcrjnsa ma dan iolong-mcnolong untara S,HlI sarna lamianpa 111.;ngir" h,ltlgs,,_ kcturunan dan "1;"n1

 • 8/6/2019 Bab 5 Kesantunan Bahasa

  6/12

  54 / .Jurnet Perod"b,m Mel"y"

  tcliti harus dipatuhi agar manusia tidak akan secara langsung atau tidak langsungrnenyamakan Tuhan dengan bcnda-bcnda lain yang boleh mendatangkan syirik.Komunikasi antara Tuhan dengan manusia dalarn agama Islam tcrgambar dalamayat-ayat suci al-Quran, scperti yang terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat31 yang bermaksud Dan Dia (yakni Allah) mengajarkan Adam nama-nama(bagi kejadian) seluruhnya , begiru juga dalarn Surah al-Alaq ayat 5 yangberrnaksud Allah meugajarkan (mengilmukan) manusia apa yang dia tidakketahui. Berdasarkan keriyataan terscbut jelas bah asa dalam berkomunikasiantara manusia dengan Tuhan, rerdapat tatacara yang tertentu digunakan, begitujuga sebaliknya.

  b. Hubungan an tara manusia dengan alamo Masyarakat Melayu juga berkornunikasidengan alam sekeliling. amun begitu arnalan berkomunikasi dengan alarn kinisudah tidak lagi diarnalkan kerana pengaruh agama Islam yang me larangmernpercayai tcntang adanya roh atau semangat pada sesuaru benda sepertipokok, tanah, api dan sebagainya. Masyarakat Melayu tradisi mempunyaiperaturan dalam kegiatan seharian terhadap alam sekeliling. Ketika mclaluisesebuah tanah terbiar misalnya, rnoreka akan mcrnohon izin kepada pcnungguranah, contohnya seperti "(abik tuk, cucu turnpang lalu," bcg iru juga jikabertcduh di bawah sebatang pokok bcsar, rncreka akan bcrkara "tabik tuk, CIICUtumpang berteduh. .. Kornunikasi antara rnasyarakat Melayu lama dengan alarnsekeliling ini juga menggunakan bahasa yang santun sifatnya

  c. Hubungan antara manusia dengan manus ia, Masyarakar Melayu sangatmernentingkan hubungan dengan orang sckeliling. Hubungan antara manusiadcngan manusla inijuga meliputi hubungan manusra dengan diri sendiri.Seseorang individu akan rncnggunakan bahasa khayalan ketika berkomunikas idengan diri sendiri, tenrunya bahasa yang digunakan iru bergantung kepadakeadaan kerika bcrkomunikasi, yakni ketika menghayalkan sesuaru yang indah,sudah tentu bahasa yang digunakan juga adalah indah, begiru juga sebaliknya.Manakala ketika berkomunikasi dengan individu yang bcrada di sekitarnya,sescorang itu akan menggunakan bahasa yang tertentu pula bergantung kepadakhalayak yang mendengar, Sctiap bahasa yang digunakan pula mempunyaitatacara dan pcraturan tertenru, Sescorang yang bersopan san tun, atau rnern-punyai kesantunan dalarn berbahasa akan rnenggunakan cara dan pcrkataanyang tidak akan menyakitkan atau melukakan hati orang yang dilawan bcrcakap.Dalarn sistcrn sapaan di kalangan keluarga rnisalnya, seseorang individu tidak

  boleh scwenang-wenangnya menggunakan perkataan yang dianggap kurang ajaratau kurang sopan, contohnya seperti dalam dialog "Ayah, kau tak ke mana-manake?, Aku nak guna kercta boleh?", sudah tenru si ayah tidak akan mengizinkananaknya merninjam kereta, walau pun panggilan ayah digunakan pada pangkal ayat.Bagi masyarakat Melayu Islam, setiap kornunikasi yang santun mernpunyai ayat

 • 8/6/2019 Bab 5 Kesantunan Bahasa

  7/12

  Kesenumon Bahasa /5