Atest SikaPlan 15G-03

 • View
  195

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Atest SikaPlan 15G-03

 • UHtrTI,IT'T UHtr NdEEtr'FrlA

  Institut za ispitivanje materijala a.d. BeogradCenlralna laboratorija za ispilivanje materijalaBeograd Bulevar vojvode Misida 43reL: (01 1 ) 26 50 322 fax (01 1 ) 3692 772, 3692 7A2

  tzvESTAJ O ISPITIVANJU

  tM5

  cFT - 4406/11

  Predmet ispitivanja:

  Naruiilac:

  Zahtev/Ponuda/U govor:

  SadrZai:

  lzveStaj odobrio:

  Otpornost prema dejstvu po:aru spolja krovnogpokrivada koji se sastoji od trapeznog delidnoglima, parne brane Samavap 500 E,termoizolacije od kamene vune debljine 120 mmi vigeslojne sintetidke hidroizolacione membraneSikaPlan 15G.

  SIKA d.o.o. SerbiaAutoDut za Novi Sad 244 b11273 Batajnica

  Ponuda broj 41-6680/379 od 10.06.2011.Ukupno 17 (sedamnaest) strana, od 6ega 13strana u prilozima.

  Laboratorija za toplotnu tehnikui zastitu od po:ara

  $prerABeograd, avgust 201 1. godine

 • uHr II'1S UHtrTUT9T UMtr FIAEEg T|:RA

  1. OPSTI PODACI

  1.'l PredmetispitivanjaPredmet ispitivanja je otpornost prema dejsivu pozaru spolja krovnog pokrivada koji se sastojiod delidnog trapezastog lima, parne brane, termoizolacUe - kamena vuna debljine 120mm ihidroizolacione sintetidke viseslojne membrane SikaPlan 15cOpis uzoraka:Uzorak krova za ispitivanje je dimenzija 1000 mm x 1000 mm, debljine 120 mm. Uzorak sesastoji od deliinog visokoprofll isanog trapezastog lima visine 53 mm idebljine 0,70 mm. Natrapezasti lim je postavljena parna brana Sarnavap 500 E, a preko nje termoizolacija.TermoizolacUu dine plo6e kamene vune zapreminske mase 150 kg/mr debljine 60 mmpostavljene u dva reda (ukupna debljina termoizolacije 120 mm). Sa spoljaSnje stranepostavljena je viSeslojna sintetidka hidroizolaciona membrana SikaPlan 15G, armiranapoliesterskim filcom na bazi PVC-a. lvlembrana je zavrtnjevima, kroz termoizolacione plo6e,fiksirana za prapezasti l im. Spojevi na hidroizolacionoj membrani su zavareni vrelimvazounom.

  Napomena: Svi tehnidki podaci o konstrukciji i sastavu uzorka, kao i pratede skice definisani su uraspolozivoj tehnidkoj dokumentaciji koju je dostavio Narudilac (Prilog 4.3 ovoga lzveitaja, koji sadrzi10 (deset) strana), i nisu predmet kontrole u Institutu.

  1.2 Metod ispitivanja i ocena rezultata ispitivanjalspiiivanje je izvrseno u skladu sa SRPS U.J 1.140.1.3 Merna i regulaciona oprema

  Osnovni elementi ispitnog uredaja su:- standardna ispitna aparatura sa akvizicionim sistemom- termooarovi Cu-CuNi- termooarovi NiCr-Ni- diferencijalni manometar- dig,talni termometar, DT-1 .

  IZVESTAJ O ISPITIVANJUBr. GFT-4406/11

  Strana 2 od 17

 • IME I,{HtrT],'TYT ,.iIIC RdEEO TFR'I

  2. REZULTATI ISPITIVANJA

  lspitivanje je izvrieno 23. 08. 2011. godine.Podetak ispitivanja: 12:00 h.Zavrsetak ispitivanja: 13:30 h.U tabelije dat opis toka ispitivanja.Grafidki prikaz vremenskih promena temperature datje u Prilogu 4.1.Foto-snimci toka ispitivanja dati su u Prilogu4.2.

  VremeImin' Rezultati zapa:anja i merenja:00 min Poaetak ispitivanja.

  Srednia Dodetna temperatura uzorka: t = 27.5 oC.90 min Kraj ispitivanja.

  Temperature merene na neizlozenoj strani uzorka iznose:- srednja temperatura: Gn = 54,4 oC- maksimalna temperatura: turx = 57,4'CSa neizlozene strane uzorka za sve vreme ispitivanja nije doslo ni dokakvih promena niti do prodora gasova, plamena niti dima.Zakljuaak: Uzorak ima otpornost prema prodoru po:aru od 90 minuta

  Temperatura upaljenih plinskih radUacionih grejada sve vreme ispitivanja je bila 80ooc.Za sve vreme trajanja ispitivanja podpritisak unutar komore ispitne aparature, sa neizlozeneslrane uzorka, kretao se u dopustenim granicama i iznosio je: Ap = '15+2Pa.

  IZVESTAJ O ISPITIVANJUBr. GFT-4406/'11

  Strana 3 od 17

 • uttc tM5 UHTTL,IT9I UMtrEEtr I-FRZ'

  FtA

  Institut za ispitivanje materijala a.d. BeogradCenlralna laboratorija za ispitivanie materijalaBeograd, Aulevai volvode Misiaa 43te: (011) 26 50 322lax lO11) 3692 772,3692 782

  3. NALAZNa osnovu rezultata ispitivanja izvraenog prema standardu SRPS U.J1.140, u standardnojispitnoj aparaturi sa radijacionim plinskim grejadima

  OTPORNOST PREMA PRODORU POZARA SPOLJAKROVNOG POKRIVAEA FORMIRANOG OD

  TRAPEZASTOG LIMA, PARNE BRANE Sarnavap 500 E,KAMENE VUNE 120 mm I HIDROIZOLACIONE MEMBRANE

  SikaPlan 15Gdimenzija: 1000 mm x 1000 mm, deblj ine 120 mm,

  IZNOSI: 90 minuta (1,5 h).

  1) lzvestai se ne sme umnozavaii, izuzev u celini, bez odob.enja Laboratorije za ispitivanje mateijala.2t

 • UXr ' IME,..-

  INSTITUT IMs R6CIEgEFIIlD

  4. PR|LOZI4-'l Dijagramivremenskihpromenatemperatura4.2 Foto snimci toka ispitivanja4.3 Tehnidki opis iskice uzorka

  strana: 1 (jedna)strana: 1 (jedna)strana: 10 (deset)

  IZVESTAJ O ISPITIVANJU.Br. GFT-4406/11

  Strana 5 od 17

 • tFtSTtTUT r1.r5 ROEEOGiRr{D

  4.1 Dijagram vremenskih promona temperatura

  Podetna temperatura uzorka: b = 27,5 "C.

  50

  i ,lo

  E4ao

  m

  uTlulzuT3

  uI5

  1|o tovcm.Iminl

  Slika 1 - Vremenske promene temperatura na neizozenoj povrSini uzorka

  IZVESTAJ O ISPITIVANJUBr- GFT-4406/'I l

  Strana 0 od 17

 • IIISTITUT IMs FIDBEtrEIIIID

  4-2 Foto snimci toka ispitivanja

  Snimak 2 - uzorak u 3Gom minutu ispitivanjaSnimak 1 - Uzorak na podetku ispitivanja

  Snimak 3 - Kraj ispitivanja Snimak 4 -Kraj ispitivanja - izlo2ena strana uzorka

  IZVESTAJ O ISPITIVANJUBr. GFT-4406/11

  Strana 7 od 17

 • Za: lnstitut 1IiS

  Datum:16.08 .2011.

  PREDMET : Opis uzorka za ispitivanje krovnog pokrivada

  Uzotak za ispitivanje krovnog pokriva6a je dimenzta 1000x1000mm.Presek uzorka je dat u prilogu.

  Struktura uzorka iznutra prema spolja sastoji se od visokoprofilisanog trapezastog6elidnog lima visine 53mm I debljine 0,70mm.Na trapezasti Iim postavljena je parna brana Sarnavap 500 E,a preko nje termoizolacijaod kamene mineralne vune, debljine 60mm u dva reda (ukupne debljine d = 60 + 60 =120mm)Sa spoljasnje strane postavljena je viseslojna sintetidka krovna hidroizolacionamembrana,SikaPlan 15G, armirana poliesterskim filcom, na bazi visokokvalitetnogpolivinil hlorida (PVC) debljine 1,smm koja je vijcima kroz plode kamene vune fiksiranaza nosivi l im.

  ffis" postou",[$t lsre6ko Panielict'recKo HanlerfcA.F. Roofinitt/Sika d.o.o. , A! lo 'p ! i za Novi Sad 2448, SRB-1 1080 zemun, Srb ia InnOvat iOn & ts inceret +381(0)11 3774337 Fa)(+381 (0)11 377 4 731, wsw.s ika.co.rs

  consis i . . r " i l ie to

 • Sikaplan'-l5 G -O3-krovna hidroizolaciona membrana

  Opis proizvoda Sikaplan!-15 G -03- (debljine 1.5 mm) je viaeslojna, sinteiiaaka, kovnahidroizolaciona membrane, amirana poliesteBkim filcom, na bazi visokokvalitetnogpoLivinilhroida (PVc) o skladu sa EN 13956.Kovna hidrcizolaciona membrana za neopleane (izlozene) lavne kovove:r siobodno polotena i mehaniCki iiksirana

  Ka.attoristike / Prednosti I lzuzelna olponost na vEmenske ulicaje, ukljuaujuei pernanenlnu izlozenostUV radijacii.

  r Jaka otpomost na stanjer Jaka olpornoer nagrad idruge nepogoder OFomost na sve uobieajene uticaje srcdiner Visoka oipomosi na mehaniat

 • l2glod I bojaBqe:

  Gomja povisina: svetlo siva (najpribli:nlja RAL 7047)Donja pov6ina: tamno siva

  Pakovanjsr 20 rclniu PalotiDdina rolne: 20.00 mSnna rchs. 0.77 m 1 (lO m 1.:,,| m 2.00 mTezina rclne: 27.72 kg 36-00 kg 55.44 kg 72.00 kg

  klovl skladlltanh / Voktn .n a

  Rolns ss moraiu sklad6titi u hotizontanim poloZajima na Paletama, i pobbno ih jezastiiti od diGKnog dicaja sunc, kise i snga. Ptoizvod ne gubl na kvaliltu zavEme korsKnog skladiSlenja.

 • ' Tehnidki podacii:i j.- DklaEcija prcizvoda EN 13956:2005

  EN 185G.2Duiina 2A.OO(A%t+5v4'r ' EN 184&2Sirina 1.54 r 2.OO (- O.5 o/, I + 1v4 n EN 184&2Ravno6a u podu:nom

  EN'184&2Ravnoraa u poprennom

  EN 1848-21 . 5 ( - 5 % t + 1 0 % ) n n EN1849-2

  Masa pojedinici mere 1 . 8 G 5 % / + 1 0 % ) k g / m " EN 1849-2EN 192E

  EfeKi teinih hemikaliia, EN 1847

  spoBsnF Fdon'ans m EN 13501-5

  EN ISO 1192$2 , klasilikaciia posle EN 13s01rEN 13583

  > 300 lu50 nmEN 12316-2

  kldanje > 600 N/50 dm EN 12317-2Koeflctnt

  ! = 20000EN 193'l

  evGtoea pri zatezanju EN'1231r-2>1000 N/50 mm> 900 N./50 mm

  > 1 5 %EN 12311-2

  dvrsta podloga> 700 mm

  EN 12691

  CvGto6a prl kldanju EN 12310-2> 1 5 0 N> 1 5 0 N

  Eduzno (md)'

 • Praieci (pomaeni) prciaodiu skladu sa spiskom (cenovnikom):. Sikaplano -1 8 D, neamiEna membrane za obradu dtalia. Pfabrikovani komadi, za obradu uglova, j prodora cvi' Sika-Trocal Sheet Type S (plastificnani Sika lim). Sika-Trocal Cleaner 2000' Sika-Trocal Cleaner L 100. Sika-Tocal WeldinS ASent. Sika-Trccal Seam Sealant. Sika-Trocal C 733 {konl,aKni lepak). Sika'[email protected] CV 705t33 (EzEdivac za C 733 kontaKni lep6k)

  tletalji o primeniPodloga mora bili unifonnna, ravna i bez pdmesa neilslona, turdih i predmetia sao$nm ivicama, itd.Sikaplano-ls G {3- mora bni Ectuojena od nekompalibilnih podlosa upotrebomadekvatnih sepadivnih (@dEjajucin) sbjova kako bis spreaib ubzano starnje.Spreaite diKan kontakt sa maledjalima na bazi bitumna, katrana, utja, masti,maledjalima sa sadd4em kslvaraCa i drugim plasticnim maledjatima kao Sto su:ekspandini polisliren (EPS), ekstrudiEni polistiren (XPS), poliuctan (PUR),poliizocijanali {PlR) ili pene na bazi lenola (PF) posto nevedeni matadjati moguimatil6 ulicj ns kalaKefttike poizvo

 • Napomene o primeni /osEniEenja

  lzvoilenje dova mo bili povereno samo, od strane slruano-lehniake sluzbe Sikad.o.o., obuaenim i specializovanim izvodaeima.Temperaluhi rirdli ya ugkdnju membmne:TempeEiuE podloge: -25'C min. /+60'C max.TemDeuluEambiienla : -15'C min./+60'C max.hstaladja i ugradnia nekih dodalnih ili pideai

Search related