Click here to load reader

ALFA ATEST -

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ALFA ATEST -

www.alfa-atest.hr
21000 SPLIT, POLJIKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.:021 / 270 507 [email protected]
ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POARA
ELABORAT ZAŠTITE OD
DUBROVAKO – NERETVANSKU
ALFA ATEST d.o.o.
Podaci o izraivau elaborata zaštite od prirodnih i drugih nesree
ALFA ATEST d.o.o. 21 000 Split, Poljika cesta 32, [email protected] tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507, www.alfa-atest.hr
ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POARA
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) te Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroenosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 30/14 i 67/14) donosim
O D L U K U
o imenovanju strunog tima za izradu Elaborata i zaštite od prirodnih i drugih nesrea za Dubrovako – neretvansku upaniju ZA VODITELJA: Rade Pehar, dipl. ing. __________________________
ZA LANOVE STRUNOG TIMA: Denis Radi-Lima, dipl. ing. stroj. __________________________ dr.sc. Pero Tutman __________________________ Anela Delalija, dipl.ing.bio. i eko. mora __________________________ Jana Ivaniševi, dipl.ing.kem.tehn. __________________________
Split, prosinac 2015. god. Direktor: Rade Pehar, dipl. ing.
M. P.
ALFA ATEST d.o.o.
2 Prirodne katastrofe i velike nesree ............................................................................................ 5
2.1 Poplave ...................................................................................................................................... 5 2.2 Potres ........................................................................................................................................ 5 2.3 Ostali prirodni uzroci .................................................................................................................. 5 2.3.1 Suša .......................................................................................................................................... 5 2.3.2 Toplinski val ............................................................................................................................... 6 2.3.3 Olujno i orkansko nevrijeme ....................................................................................................... 8 2.3.4 Klizišta ....................................................................................................................................... 9 2.3.5 Tua ......................................................................................................................................... 10 2.3.6 Snjene oborine i poledica ....................................................................................................... 10 2.3.7 Plimni val ................................................................................................................................. 11 2.4 Klimatske promjene.................................................................................................................. 12 2.5 Tehniko – tehnološke nesree ................................................................................................ 16 2.6 Tehniko-tehnološke katastrofe ili velike nesree izazvane nesreom u prometu .................... 27 2.6.1 Cestovni promet ....................................................................................................................... 27 2.6.2 eljezniki promet .................................................................................................................... 27 2.6.3 Pomorski promet ...................................................................................................................... 28 2.6.4 Rijeni promet .......................................................................................................................... 28 2.6.5 Zrani promet ........................................................................................................................... 29 2.7 Epidemiološke i sanitarne opasnosti ........................................................................................ 29 2.8 Nesree na odlagalištima otpada ............................................................................................. 30 2.9 Ratna djelovanja i terorizam ..................................................................................................... 31 3 Kulturna dobra .......................................................................................................................... 32
4 Zahtjevi zaštite i spašavanja koje treba ugraditi u dokumente prostornog ureenja .................. 33
4.1 Poplave i prolom hidroakumulacijskih brana ............................................................................ 33 4.2 Potres ...................................................................................................................................... 34 4.3 Ostali prirodni uzroci ................................................................................................................ 36 4.3.1 Suša i toplinski val ................................................................................................................... 36 4.3.2 Olujni, orkanski vjetar i tua ..................................................................................................... 36 4.3.3 Klizišta ..................................................................................................................................... 37 4.3.4 Snjene oborine i poledica ....................................................................................................... 37 4.4 Tehniko-tehnološke nesree s opasnim tvarima u stacionarnim objektima i prometu ............. 38 4.5 Epidemije i sanitarne opasnosti nesrea na odlagalištima otpada, te asanacija ....................... 39 4.6 Ostale mjere za sluaj katastrofe i velike nesree .................................................................... 40 4.7 Zaštita od poara ..................................................................................................................... 40
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
1 Uvod
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea se izrauje sagledavajui i analizirajui prirodne i druge uzroke koji mogu dovesti do eventualnih izvanrednih dogaaja i ugroziti ivot i zdravlje ljudi, materijalna i kulturna dobara i okoliš, te preventivne mjere koje treba poduzeti kako bi se isto izbjeglo ili svelo na minimum. Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea se izrauje sukladno Procjeni ugroenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Procjene ugroenosti od poara te Plana zaštite i spašavanja i Plana zaštite od poara za Dubrovako – neretvansku upaniju. Procjenu ugroenosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Dubrovako – neretvanske upanije, donosi se izvadak, Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog ureenja, sukladno lankom 6. Stavak 3. Pravilnika o metodologiji za izradu procjen ugroenosti i planova zaštite i spašavanja, NN 30/14, 67/14, kojima se utvruju i propisuju preventivne mjere ijom e se implementacijom umanjiti posljedice i uinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesrea po kritinu infrastrukturu te poveati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije (u daljnjem tekstu Elaborat) izrauje se kao podloga za izradu Prostornog plana Dubrovako – neretvanske upanije. Zakonom o prostornom ureenju, NN 153/13, lanak 6. stavak 1. toka 16. Zahtjevi zaštite od prirodnih i drugih nesrea propisani ovim Elaboratom sastavni su dio izrade Prostornih planova. Zahtjevi zaštite od prirodnih i drugih nesrea obraeni u ovom elaboratu odnose se na vrste moguih ugroza koje mogu pogoditi stanovništvo, materijalna dobra i okoliš na podruju Dubrovako – neretvanske upanije.
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
2.1 Poplave
Na podruju Dubrovako-neretvanske upanije tri su slivna podruja koja svojim vodama mogu dovesti do nastanka poplave. To su:
slivno podruje rijeke Matica, koja moe prouzroiti poplavu na podruju opine Pojezerje i grada Ploe,
slivno podruje rijeke Neretva, koja, moe prouzroiti poplave na podruju gradova Metkovi, Opuzen i Ploe i opina Kula Norinska, Zaablje i Slivno,
slivno podruje rijeka Konavoštica i Duboka Ljuta, koje mogu prouzroiti poplavu na dijelu Konavoskog polja u opini Konavle.
2.2 Potres
Dubrovako-neretvanska upanija, obuhvaena potresnim podrujima intenziteta VIII° i IX° prema MSK ljestvici uz 63% vjerojatnost pojave. Vremenske varijacije seizmike aktivnosti pokazuju da se razdoblja pojaane i smanjene seizmike aktivnosti izmjenjuju, istina bez neke pravilnosti, ali s trajanjem oko 10 do 20 godina:
Zona IX° MSK ljestvice zahvaa podruje Konavala, upe Dubrovake i šire podruje Dubrovnika
Zona VIII° MSK ljestvice zahvaa brojne lokalitete Pelješca, otoka Mljeta, Korule i Lastova, doline rijeke Neretve i Dubrovakog Primorja.
2.3 Ostali prirodni uzroci
2.3.1 Suša
Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborine moe uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Suše predstavljaju veliki problem za poljoprivrednu proizvodnju, a naroito su izraene u periodu vegetacije biljaka ili u fazi formiranja i narastanja plodova. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju moe, s odreenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se oituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. U ovoj procjeni ugroenosti od suše analizirani su dani bez oborine definirani kao dani u kojima nema oborine ili padne manje od 0,1 mm oborine.
Nedostatak kiše posebno se osjea u ljetnoj polovici godine ali ljetne suše su tako izrazite zbog niskog postotka relativne vlage u zraku.
Za prikaz godišnjeg hoda broja dana bez oborine na podruju DN analizirani su podaci s glavne meteorološke postaje Dubrovnik. U tablici 1. prikazani su srednji mjeseni i godišnji broj dana bez oborine s pripadnim standardnim devijacijama, te maksimalni i minimalni mjeseni i godišnji broj dana bez oborine u razdoblju 1981.– 2000. god.
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
6/42
Tablica 1. Srednji mjeseni i godišnji broj dana bez oborine s pripadnim standardnim devijacijama, te maksimalni i minimalni mjeseni i godišnji broj dana bez oborine u razdoblju
1981.–2000. god. MJESECI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GOD
BROJ DANA BEZ OBORINE
SRED 21.6 17.9 20.6 19.0 22.3 23.7 26.6 26.7 23.6 20.7 18.4 19.3 260.3
STD 5.2 4.4 4.7 3.0 3.6 2.9 2.7 2.9 3.5 4.0 3.8 4.1 13.1
MIN 12 7 9 13 16 19 20 20 17 13 11 13 238
MAKS 29 25 29 24 28 28 29 31 29 30 26 27 277
Izvor: dr.sc. M., Gaji-apka, Meteorološka podloga za potrebe Procjene ugroenosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara DN, DHMZ, Zagreb 2006.
Na meteorološkoj postaji Dubrovnik prosjeno godišnje ima oko 260 dana bez oborine. Prosjeno odstupanje od te srednje vrijednosti je 13 dana. Tijekom godine najviše bezoborinskih dana u prosjeku imaju srpanj i kolovoz (27 dana mjeseno), dok ih je najmanje u studenom (oko 18 dana). Vrijednosti standardne devijacije, koja predstavlja prosjeno odstupanje od srednjaka, upuuju na nešto veu stabilnost broja dana bez oborine od travnja do rujna, tj. srednji mjeseni broj dana bez oborine se od godine do godine ne razlikuje mnogo.
U analiziranom 20-godišnjem razdoblju najvei broj dana bez oborine naješe je bio u kolovozu (38% sluajeva) te u srpnju (35% sluajeva). Najsušniji mjesec je bio kolovoz 1986. godine tijekom kojeg nije pala oborina. Najmanji broj dana bez oborine naješe je bio u veljai (28% sluajeva) i travnju (23% sluajeva) te u studenom i prosincu (20% sluajeva). Najmanje bezoborinskih dana zabiljeeno je u veljai 1986. godine, kada je bilo samo 7 takvih dana.
2.3.2 Toplinski val
Toplinski valovi predstavljaju temperaturne ekstreme koji se pojavljuju na nekom podruju u odreenom vremenu. Na ovom podruju karakteristike toplinskih valova su temperature više od 35oC. Tijekom srpnja i kolovoza mogue su pojave toplinskih valova na podruju DN.
Na slici 14. prikazano je odstupanje srednje temperature zraka za podruje Republike Hrvatske iz kojeg se vidi da je podruje Dubrovako – neretvanske upanije ekstremno toplo kao i ostatak zemlje.
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
Slika 2. Karta izohijeta Dubrovako-neretvanske upanije
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
8/42
Prema karti izohijeta Dubrovako-neretvanske upanije, prikazanoj na slici 1., vidljivo je da najmanje oborina ima na otoku Lastovo (600 - 800 mm), zatim na otocima Korula i Mljet (800 – 1250 mm). U ostatku upanije koliina oborina je vea, 1250 – 1750 mm na podruju Neretve i Dubrovnika, u višim predjelima upanije koliina oborina iznosi 1750 – 3000 mm.
2.3.3 Olujno i orkansko nevrijeme
Naješi vjetar je iz SE smjera (19,8%), poznatiji kao jugo. Puše iz ESE i SE smjerova. Bura je na ovom podruju najuestalija u zimskom razdoblju (6%). Takoer u zimskom razdoblju na ovom podruju imamo i razdoblja N-NNW (tramontana), koja je izraenija od bure - 9,9 % i obino je njen predznak . Odmah po uestalosti iza juga slijedi istonjak (levant) - 19,8 %, te zapadni vjetar (pulenat) - 16,5 %. Prema 20-godišnjem razdoblju jak vjetar zabiljeen je prosjeno 77 dana u godini, a
olujni vjetar u 17 dana. Najmanji broj dana s jakim vjetrom opaen je 1991. godine i
iznosio je 60 dana, a 1989. je bilo najviše olujnih dana (11) dana. Dan s jakim/olujnim
vjetrom je onaj dan u kojem je bar jednom zabiljeen vjetar jaine viši ili jednak 6 Bf,
odnosno viši ili jednak 8 Bf. Iz navedenog je vidljivo da postoji opravdana bojaznost
od nastanka olujnih ili orkanskih nevremena i vjetrova, te stvaranja pijavice ne
odreenom prostoru. Pijavica predstavlja iznenadnu pojavu atmosferskog vrtloga koji
se poput lijevka prua izmeu olujnog oblaka i tla. Ovakvi snani i vrtloni vjetrovi
nanose velike materijalne štete i ugroavaju ivot i zdravlje stanovnika.
Naješi vjetrovi na ovom podruju su: - jugo (E i SE smjer), - bura (N i NE smjer), - maestral (W smjer). Promjene smjera vjetra najviše su izraene po godišnjim dobima ali po razliitim terminima u danu kad je mjerenje vršeno (7,14 i 21h). Zimi u svim terminima motrenja naješe puše jugoistonjak (38%) i istonjak (38%). U proljee su dnevne promjene vjetra izraenije. Po rui vjetrova naješi vjetrovi su : - jugoistonjak(34%), - istonjak (22%) , - zapadni vjetar (16%). Ljeti naješe puše zapadni vjetar(34%), jugoistoni(26%) i istoni(16%). U jesen se naješe javlja jugoistoni vjetar(43%), istoni (29%) i vjetar W i NE smjera(8%). Promatramo li samo jainu vjetra neovisno o smjeru i godišnjem dobu prevladava vjetar jaine 1-3Bf (89% sluajeva), dok se umjereno jak vjetar (3-4Bf) javlja u 11% sluajeva. U analiziranom razdoblju 1981-1998 nije zabiljeen vjetar jai od 7Bf.
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
2.3.4 Klizišta
Na podruju Dubrovako-neretvanske upanije postoje evidentirana klizišta.
Iznad Grada Dubrovnika proteu se strmine prema vrhu brda Sr, pa su mogui odroni, što predstavlja dodatnu opasnost stradavanja stanovništva u sluaju potresa.
- podruju Plata (od ulaza u Plat do hotela Astarea), - podruju VS Barbara do Buia, - podrujima Nove Mokošice i Komolca, - podruje Tenturija – Komolac.
Na podruju opine Konavle nalazimo klizišta. U uem priobalnom pojasu od Kupara do Cavtata u stabilne i za izgradnju pogodne terene mogu se svrstati grebeni od vapnenakih brea od kojih su izgraeni svi rtovi ovog dijela obale.
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
10/42
Realnija opasnost od odrona koji dovode do prekida prometa dravnom cestom D-8, a mogu biti uzrok prometnih nesrea u kojima dolazi do stradavanja ljudi i nastanka materijalne štete. Izbjegavati gradnju objekata na podruju koje bi bilo ugroeno klizištem – odronima pod utjecajem potresa, te postupati sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 i 42/86) te Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 47/06), te drugim pozitivnim propisima iz podruja zaštite i spašavanja.
2.3.5 Tua
Za prikaz godišnjeg hoda broja dana s krutom oborinom (tua, sugradica i ledena zrna) uzeti su podaci s meteorološke postaje Dubrovnik. Na toj postaji zabiljeen je godišnji hod broja dana s krutom oborinom (tua, sugradica i ledena zrna). U tablici 14. prikazani su srednji mjeseni i godišnji broj dana sa krutom oborinom te maksimalni i minimalni mjeseni i godišnji broj dana u razdoblju 1981.–2000. god.
Tablica 2. Srednji mjeseni i godišnji broj dana sa krutom oborinom te maksimalni i minimalni mjeseni i godišnji broj dana u razdoblju 1981.–2000. god.
MJESECI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GOD
BROJ DANA S TUOM
SRED 0.5 1.0 0.6 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3 0.6 0.5 4.8
STD 0.7 1.4 0.9 0.8 0.4 0.4 0.0 0.6 0.4 0.7 0.9 0.8 3.3
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAKS 2 5 3 3 1 1 0 2 1 2 3 3 10
Izvor: M., Gaji-apka, Meteorološka podloga za potrebe Procjene ugroenosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara SD, DHMZ, Zagreb 2006.
Na meteorološkoj postaji Dubrovnik srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 4,8 dana. U prosjeku najviše takvih dana javlja se u veljai (1 dan) i travnju (0,7 dana) dok je srednji broj dana u ostalim mjesecima izmeu 0,2 i 0,6 dana. U srpnju nije zabiljeen ni jedan dan s krutom oborinom.
2.3.6 Snjene oborine i poledica
Snjene klimatske prilike Dubrovako-neretvanske upanije modificirane su prisutnošu mora i prodiranjem tog maritimnog utjecaja duboko u unutrašnjost dolinom rijeke Neretve, te orografskom razvijenošu brdsko-planinskog zalea. Znaajnije snjene oborine na podruju DN koje su djelominu uzrokovale i povremene zastoje u prometu te nanijele štete poljoprivrednim kulturama dogodile su se 1985, 2005, 2009 i 2012. godine. Visina snijega kretala se od 20 do 30 centimetara, te se u pojedinim podrujima zadrao i 10-ak dana. Inae drugih godina snijeg je kratkotrajna pojava, visine do 5 cm te ne uzrokuje nikakva ošteenja niti zastoje u prometu. Snjene oborine na podruju DN su uobiajena pojava svake godine, obino u prosincu ili sijenju, ali uglavnom manjeg intenziteta u priobalnom dijelu, dok su nešto izraenije u zaleu.
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
11/42
Poledica je zaleena voda na tlu. Pojava zaleenog tla moe biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše i površinskog leda (zaleeno i klizavo tlo).
Na podruju DN poledice se javljaju 1-2 puta godišnje (cesta D-8, D-62), te zagorski krajevi opina Kula Norinska, Pojezerje, Dubrovako primorje i Konavle. Poledice na kompletnom ovom podruju su uglavnom kratkotrajne i pojavljuju se u kasnim nonim satima, te su prisutne i u ranim jutarnjim satima, nakon ega uslijed poveanja temperature nestaju. Uglavnom na podruju DN poledice se javljaju kao posljedica smrzavanja vode na tlu, dok je izuzetno rijetka pojava ledene kiše. Moe se zakljuiti da poledica na ovom podruju ne uzrokuje ograniavanje ili zastoje u prometu. Poledica (posebno kasni proljetni mrazevi) moe prouzroiti velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji, pa je potrebna individualna briga radi zaštite. 2.3.7 Plimni val
Na podruju Dubrovako-neretvanske upanije, odnosno na otoku Koruli najjai- najvei plimni val zabiljeen je 1978. godine i to na podruju Vela Luke gdje je prouzroio vee štete na plovilima, obali i objektima uz obalu. Tsunami na ovom podruju nije zabiljeen meutim postoji mogunost njegovog nastanka, a snaga i veliina ovisile bi o jaini podvodnog potresa i dubini mora na kojem je potres nastao. Uinak ovakve pojave manifestirao bi se kao poveanje morske razine, izlazak mora na obalu, te prodor mora u stambene i gospodarske objekte. Došlo bi do ugroavanja objekata, osoba i prometa. Na podruju Dubrovako-neretvanske upanije sva naseljena mjesta tik uz more potencijalno se ugroena plimnim valom. Posljedice tsunamija bile bi ošteenje plovnih objekata, moe se pretpostaviti da bi oko 10% pretrpjelo tea ošteenja i koja bi bila potopljena. Moe se pretpostaviti da bi more ušlo u velik broj stambenih i gospodarskih objekata u kojima bi bili ošteeni ureaji i namještaj, te bi nakon povlaenja mora bilo nuno njihovo ispumpavanje i išenje. Takoer se moe pretpostaviti da bi bio ošteen i velik broj automobila parkiranih u neposrednoj blizini morske obale.
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
2.4 Klimatske promjene
Prema 100-godišnjem nizu mjerenja (1906-2005) porast globalne prizemne temperature zraka, procijenjen iz linearnog trenda, iznosio je 0.74°C. Promatra li se posljednjih 50 godina tog razdoblja, porast je bio gotovo dvostruko vei nego u cijelom 100-godišnjem razdoblju, te još vei u posljednjih 25 godina emu je pridonijela injenica da su, od kad postoje instrumentalna mjerenja temperature zraka (1850. godina), najtoplije godine bile 1998. i 2005., a zatim 2002., 2003. i 2004. godina. Zatopljenje na Zemlji je globalnog karaktera, ali nije jednoliko u svim dijelovima Zemlje. Tako je zagrijavanje kopnenih masa vee od zagrijavanja oceana, osobito u razdoblju nakon 1970. godine. Stoga je, zbog raspodjele kopna i mora na Zemlji, zagrijavanje jae izraeno na sjevernoj nego na junoj hemisferi s dvostruko veim poveanjem prosjene temperature zraka na Arktiku u odnosu na globalno zatopljenje unazad 100 godina.1 U slijedeim tablicama prikazane su mjesene koliine oborina za Grad Dubrovnik za 2015. Godinu u odnosu na srednje mjesene koliine oborina u razdoblju od 1961. – 1990., iz kojih su evidentne klimatske promjene.
1 www.meteo.hr
ALFA ATEST d.o.o.
13/42
Slika 4. Mjesene koliine oborina u 2015. Godini u odnosu na srednje mjesene koliine u razdoblju od 1961. – 1990.
Izvor: http://klima.hr/klima_arhiva.php
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
Tablica 3. Mjesene vrijednosti za Grad Dubrovnik u razdoblju 1961-2014.
sijeanj veljaa oujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni
prosina
c
TEMPERATURA ZRAKA
Srednja [°C] 9.1 9.4 11.3 14.3 18.6 22.4 25.0 25.0 21.6 17.9 13.9 10.4
Aps. maksimum
[°C] 18.4 24.1 23.0 26.3 32.9 35.7 36.3 38.4 33.5 30.5 25.4 20.3
Datum(dan/godina
7 1/2012 3/2004 3/2014
Aps. minimum [°C] -7.0 -5.2 -4.2 1.6 5.2 10.0 14.1 14.1 8.5 4.5 -1.0 -6.0
Datum(dan/godina
27/196
9
17/197
1
23/197
2
30/197
3
17/196
1
TRAJANJE OSUNAVANJA
Suma [sati] 129.6 142.4 179.6 211.4 271.1 308.4 347.9 332.8 255.2 199.8 132.0 117.6
OBORINA
Koliina [mm] 122.7 114.2 102.1 90.7 66.5 58.1 33.7 65.9 94.5 127.0 149.8 142.4
Maks. vis. snijega
Datum(dan/godina
2 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 2/1973
BROJ DANA
vedrih 8 8 7 6 8 12 18 19 14 11 7 8
s maglom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s kišom 12 11 11 12 9 7 5 5 7 10 13 13
s mrazom 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborat zaštite od prirodnih i drugih nesrea za podruje Dubrovako – neretvanske upanije
ALFA ATEST d.o.o.
sijeanj veljaa oujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni
prosina
c
sa snijegom 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ledenih (tmin ≤ -
10°C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
studenih (tmax <
0°C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hladnih (tmin <
0°C) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
toplih (tmax ≥
25°C) 0 0 0 0 5 18 29 29 18 3 0 0
vruih (tmax ≥
30°C) 0 0 0 0 0 3 10…

Search related