Click here to load reader

ALFA ATEST Poljička cesta 32, 21000 Split - pag.hr · PDF fileALFA ATEST d.o.o. Split, Poljička cesta 32 – 2 Plan gospodarenja otpadom: Stranica Grad Pag /86 Plan gospodarenja

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ALFA ATEST Poljička cesta 32, 21000 Split - pag.hr · PDF fileALFA ATEST d.o.o. Split,...

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Poljička cesta 32, 21000 Split

  tel: 021 / 270-506

  fax: 021 / 270-507

  e-mail:[email protected]

  PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

  GRADA PAGA za razdoblje 2017. - 2022. god.

  Lipanj, 2017. god.

 • ALFA ATEST d.o.o. Split, Poljička cesta 32 – www.alfa-atest.hr

  Plan gospodarenja otpadom: Stranica

  2/86 Grad Pag

  Plan gospodarenja otpadom Grada Paga za razdoblje od 2017. do 2022. god. – Revizija 0

  SADRŽAJ

  1 OPĆI PODACI .................................................................................................................................. 4

  1.1 RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE ................................................ 4

  1.2 TIM ZA IZRADU PLANA .......................................................................................................... 6

  1.3 UVOD ....................................................................................................................................... 7

  1.4 PREGLED PROPISA KOJI UREĐUJU GOSPODARENJE OTPADOM U RH ......................... 9

  1.5 POJMOVNIK .......................................................................................................................... 10

  1.6 KRATICE KORIŠTENE U PLANU GOSPODARENJA OTPADOM ........................................ 15

  2 ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM, UKLJUČUJUĆI

  OSTVARIVANJE CILJEVA............................................................................................................. 16

  2.1 OSNOVNI PODACI O GRADU PAGU ................................................................................... 16

  2.1.1 POLOŽAJ ....................................................................................................................... 16

  2.1.2 STANOVNIŠTVO ........................................................................................................... 17

  2.1.3 GOSPODARSKE DJELATNOSTI .................................................................................. 17

  2.2 ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA

  PODRUČJU GRADA PAGA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA ........................................ 18

  2.2.1 SAKUPLJANJE OTPADA .............................................................................................. 18

  2.2.2 PRIJEVOZ OTPADA ...................................................................................................... 18

  2.2.3 ZBRINJAVANJE OTPADA ............................................................................................. 20

  2.3 OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA

  PAGA.. ............................................................................................................................................... 20

  2.4 OSTVARIVANJE CILJEVA GOSPODARENJA OTPADOM................................................... 25

  3 PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG

  OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU

  CILJEVA ......................................................................................................................................... 27

  3.1 PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA ..................................... 27

  3.2 PROGNOZE KOLIČINA OTPADA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. ............................. 36

  3.3.ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ....................................................................................... 41

  3.4.ODLAGANJE KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA ................................................. 42

  3.5. OSTVARIVANJE CILJEVA ......................................................................................................... 42

  4 PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE

  OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA

  ONEČIŠĆENIH OTPADOM ........................................................................................................... 44

  4.1 PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA

  GOSPODARENJE OTPADOM .......................................................................................................... 44

  4.1.1 ODLAGALIŠT E OTPADA............................................................................................. 44

  4.1.2 RECIKLAŽNO DVORIŠTE ............................................................................................. 48

  4.2 STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH

  OTPADOM ........................................................................................................................................ 56

  5 PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU......................... 58

  6 PLAN SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE

  AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA ........................................................................ 59

  6.1 PLAN SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA ..................................................................... 59

 • ALFA ATEST d.o.o. Split, Poljička cesta 32 – www.alfa-atest.hr

  Plan gospodarenja otpadom: Stranica

  3/86 Grad Pag

  Plan gospodarenja otpadom Grada Paga za razdoblje od 2017. do 2022. god. – Revizija 0

  6.1.1. CILJEVI I PRIORITETI ........................................................................................................... 60

  6.1.2. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA

  NASTANKA OTPADA ........................................................................................................................ 62

  6.2 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA.............. 65

  7 OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM

  KATEGORIJAMA OTPADA............................................................................................................ 66

  7.1 OPASNI OTPAD .................................................................................................................... 67

  7.2 POSEBNE KATEGORIJE OTPADA ...................................................................................... 68

  8 MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG

  KOMUNALNOG OTPADA .............................................................................................................. 74

  9 MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE

  KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA ................................................................ 75

  9.1 ZELENI OTOCI ...................................................................................................................... 75

  9.2 RECIKLAŽNO DVORIŠTE ..................................................................................................... 79

  9.3 KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD .............................................................................................. 80

  9.4 ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA IZ JAVNIH I USLUŽNIH

  DJELATNOSTI .................................................................................................................................. 80

  10 POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA................................................ 81

  11 ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU

  MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ......................................................................................... 82

  12 ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA ................................................................................... 83

  13 ZAKLJUČAK................................................................................................................................... 85

  14 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ........................................................................................... 86

 • ALFA ATEST d.o.o. Split, Poljička cesta 32 – www.alfa-atest.hr

  Plan gospodarenja otpadom: Stranica

  4/86 Grad Pag

  Plan gospodarenja otpadom Grada Paga za razdoblje od 2017. do 2022. god. – Revizija 0

  1 OPĆI PODACI

  1.1 RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

 • ALFA ATEST d.o.o. Split, Poljička cesta 32 – www.alfa-atest.hr

  Plan gospodarenja otpadom: Stranica

  5/86 Grad Pag

  Plan gospodarenja otpadom Grada Paga za razdoblje od 2017. do 2022. god. – Revizija 0

 • ALFA ATEST d.o.o. Split, Poljička cesta 32 – www.alfa-atest.hr

  Plan gospodarenja otpadom: Stranica

  6/86 Grad Pag

  Plan gospodarenja otpadom Grada Paga za razdoblje od 2017. do 2022. god. – Revizija 0

  1.2 TIM ZA IZRADU PLANA

  NARUČITELJ: GRAD PAG, Branimirova obala 1, 23250 Pag

  IZVRŠITELJ: ALFA ATEST d.o.o., Split, Poljička cesta 32

  RADNI NALOG: 62664 - 16

  PROJEKT:

  PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

  GRADA PAGA

  za razdoblje 2017.- 2022. god.

  IZRADILI:

  Denis Radić – Lima, dipl. ing. stroj.

  Anđela Dželalija, dipl. ing. bio. i eko.