Click here to load reader

ALFA ATEST - · PDF file 2020-04-24 · ALFA ATEST d.o.o. [email protected] 21000 SPLIT , POLJIĈKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507 ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ALFA ATEST - · PDF file 2020-04-24 · ALFA ATEST d.o.o. [email protected] 21000...

 • ALFA ATEST d.o.o.

  [email protected]

  www.alfa-atest.hr

  21000 SPLIT , POLJIĈKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507

  ■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA ■ ISPITIVANJA ■ ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŢARA ■

  PROCJENA UGROŢENOSTI OD POŢARA

  I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

  Grad Omiš

  (usklaĊenje 2)

  Split, rujan 2019. godine

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  2/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  3/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

  Na temelju ĉlanka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroţenosti od poţara i tehnološke

  eksplozije (N.N. br. 35/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene

  ugroţenosti od poţara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 110/05 i 28/2010) donosim:

  O D L U K U o imenovanju struĉnog tima za izradu Procjene ugroţenosti od poţara i tehnološke eksplozije

  za Grad Omiš (usklaĊenje - 2):

  Za voditelja:

  Marko Kadić, struĉ. spec. ing. sec. ------------------------------ Za ĉlanove struĉnog tima:

  Denis Radić Lima, dipl. ing. str. -------------------------------

  Radoslav Lonĉar, dipl. ing. el. ------------------------------- Višeslav Pešić, zapovjednik VZG Omiš -------------------------------

  Split, lipanj 2019. god. M. P. Direktor: Denis Radić Lima, dipl. ing. str.

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  4/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  5/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  6/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  7/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  8/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  9/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  10/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  11/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  12/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  13/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zaštita na radu - Zaštita okoliša

  Zaštita od poţara 70756-19 PUZOP

  Stranica

  14/134

  Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Omiš

  SADRŢAJ: 1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA................................................................................... 17

  1.1. Poloţaj, površina i reljef ............................................................................................... 18

  1.2. Broj stanovnika te njihova dobna, spolna i obrazovna struktura ..................................... 19

  2. PROCJENE UGROŢENOSTI OD POŢARA PRAVNIH OSOBA .................................... 62

  3. STRUĈNA OBRADA ĈINJENIĈNIH PODATAKA .......................................................... 64

  3.1. Ugroţenost od poţara .................................................................................................. 65

  3.2. Poţarne znaĉajke podruĉja Grada Omiša.................................................................... 66

  3.2.1. Geografski poloţaj, površina i reljef ................................................................... 66

  3.2.2. Klimatske znaĉajke ............................................................................................ 67

  3.2.3. Seizmiĉke znaĉajke ............................................................................................ 68

  3.2.4. Antropogeni ĉimbenici ........................................................................................ 68

  3.2.5. Turizam i ugostiteljstvo ....................................................................................... 71

  3.2.6. GraĊevine kulturne i sakralne baštine ................................................................ 71

  3.2.7. Gospodarske zone i graĊevine ........................................................................... 71

  3.2.8. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, ţeljezniĉki, pomorski i zraĉni promet

  72

  3.2.8.1. Cestovni promet i vatrogasni pristupi .............................................................. 72

  3.2.8.2. Ţeljezniĉki promet ........................................................................................... 73

  3.2.9. Elektriĉna mreţa, graĊevine i objekti .................................................................. 74

  3.2.10. Plinovod .......................................................................................................... 75

  3.2.11. Skladišta zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari ............ 76

  3.2.12. Gospodarenje otpadom .................................................................................. 77

  3.2.13. Gustoća izgraĊenosti i vatrogasni pristupi graĊevinama ................................. 78

  3.2.14. Starost, struktura, etaţnost i zagrijavanje graĊevina....................................... 79

  3.2.15. Šumske i poljoprivredne površine ................................................................... 80

  3.2.15.1. Šumske površine ......................................................................................... 80

  3.2.15.2. Poljoprivredne površine ............................................................................... 82

  3.2.15.3. Poţarne opasnosti u šumama i na poljoprivrednim površinama .................. 83

  3.2.16. Izvorišta vode i hidrantska mreţa.................................................................... 83

  3.3. Uzroci nastajanja i širenja poţara u zadnjih 10 godina ................................................ 84

  3.4. Moguće vrste i opseg poţara na podruĉju Grada Omiša ............................................. 84

  3.4.1. Klase poţara ...................................................................................................... 84

  3.4.2. Razvoj poţara po fazama na graĊevinskim objektima ....................................... 85

  3.5. Makropodjela na poţarna podruĉja i zone te vatrogasne snage .................................. 86

  3.6. Izraĉun broja vatrogasca potrebnih za uĉinkovito gašenje poţara ............................... 87

  3.6.1. Potrebne koliĉine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila temeljem broja

  stanovnika ...................................................................................................................... 87

  3.6.3. Izraĉun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih poţara na

  stambenim graĊevinama ................................................................................................ 91

  3.6.4. Izraĉun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih poţ

Search related