of 37 /37
PENGENALAN Alam belajar murid adalah suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku. Setiap kanak-kanak mempunyai latar belakang persekitaran keluarga yang berbeza. Dengan itu perkembangan pembelajaran diri kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh alam sekeliling mereka. Oleh yang demikian, persekolahan merupakan alam belajar yang amat penting buat kanak-kanak dalam meningkatkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang merangkumi aspek fizika, psikologi dan pengalaman bersama rakan- rakan sebaya mereka. Persekitaran alam belajar kanak-kanak di sekolah lebih tertumpu pada persekitaran pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengajaran boleh diertikan sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pengajaran dapat didefinisikan sebagai perihal mengajar, segala sesuatu yg berkaitan dengan mengajar seperti cara atau sistem mengajar, aspek yang dipentingkan dan ia

asaimen, kandungan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

alam belajar

Text of asaimen, kandungan

PENGENALAN Alambelajar muridadalahsuatukeadaanatausuasanabelajar yangdapatmerangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkahlaku. Setiap kanak-kanak mempunyai latar belakang persekitaran keluarga yangberbeza. Dengan itu perkembangan pembelajaran diri kanak-kanak adalah dipengaruhileh alamsekelilingmereka. !lehyang demikian" perseklahanmerupakan alambelajar yang amat penting buat kanak-kanak dalam meningkatkan perkembangan atauperubahantingkahlakuyangmerangkumi aspek#izika" psiklgi danpengalamanbersama rakan-rakan sebaya mereka.Persekitaran alam belajar kanak-kanak di seklah lebih tertumpu padapersekitaranpengajarandanpembelajarandi dalambilikdarjah. Pengajaranblehdiertikan sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dankemahiranyangdiperlukanuntukber#ungsi denganbaik. $engikut %amusDe&an'ahasa dan Pustaka" pengajaran dapat dide#inisikan sebagai perihal mengajar" segalasesuatu yg berkaitan dengan mengajar seperti cara atau sistem mengajar" aspek yangdipentingkan dan ia juga meliputi segala sesuatu cara atau perbuatan yang diajarkan.%enyataantersebut mengkategrikanpengajaransebagai satusistempenyampaianilmu pengetahuan" maklumat dan peningkatan kgniti# seserang indi(idu. Pengajaranmerupakan akti(itiatau prses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuanatau kemahiran yang tertentu. Pengajaran ini meliputi semua aspek cnthnya" akti(itiperancangan" pengellaan" penyampaian" bimbingan dan penilaianyang bertujuanuntuk menyebarkan ilmu.)kh-tkh mazhab kgniti# seperti %hler" 'runer" Gagne dan Ausebelberpendapatbaha&a pembelajaran ialah suatu prses dalaman yang berlaku dalam alam #ikiran dantidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. $erekamenekankan prses kgniti# yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalampembelajaran indi(idu. *r&dan*r&mende#inisikanpembelajaransebagai satuperlehantabiat"pengetahuandansikap. +amelibatkancarabarumembuat sesuatukerja" daniakanbertugas dalampercubaan indi(idu untuk mengatasi rintangan atau untukmenyesuaikandiri kepadasituasibaru.+amerupakansatuprsesperubahantingkahlakuyangprgresi# sambil indi(iduitubertindakbalaskepadasesuatusituasi atauberbagai situasi dalam menyesuaikan tingkahlakunya dengan berkesan kepadapermintaanyangdibuat terhadapnya. +ajugamemblehkanindi(idumemenuhi minatatau mencapai matlamat.1.0Teori Pembelajaran Kognitif (Penerimaan Ausubel))eri Pembelajaran %gniti# menekankan pembelajaran sebagai perubahan prsesmental yang berlaku secara akti#. )eri Pembelajaran %gniti# adalah ditumpukan kepadacara pembelajaran seperti pemikiran celik akal" kaedah penyelesaian masalah" penemuan"kategri pembelajaran dan resepsi. Dalam teri pembelajaran kgniti# ini" ianya melibatkan tak manusia ber#ikiran akti#untukmemahamipersekitaraanya.Pemahaman persekitaran yangdialami leh manusiatelah meningkatkan pembelajaran dan perkembangan dalam pengalaman indi(idu. Denganitu" pelajar dapat membina pengetahuan melalui prses pemikiran yang kreati# dan e#ekti#.%enyataan tersebut telah diilhamkan leh Eggen dan %auchak ,-../0" baha&a teripembelajaran kgniti# berpegagng pada beberapa prinsip-prinsip yang penting iaitupembelajaran memerlukan latihan dan maklum balas" pengetahuan yang dibinabergantungpadapengetahuansediaadapelajar danpembelajaranmeningkat dalampersekitaran ssial yang sesuai.$enurut teri pembelajaran penerimaan leh Da(id Ausubel ,121/--../0"pembelajaranyange#ekti# danbermaknaberlakuapabilaseserangpelajar dapatmenyedari tujuandanmatlamat sesuatupengetahuantersebut. +ni merupakansatuprses pembelajaran bermakna apabila bahan pengajaran yang digunakan jugamerupakan bahan yang bermakna. 'ahan tersebut bleh terdapat dalambentukpenyampaian pengajaran daripada guru atau teks. 'eliau juga menyatakan 1.1 %epentingan )eri Pembelajaran %gniti#1.- +mplikasi )eri Pembelajaran %gniti#Pembelajaran bermakna menghubungkan antara pengetahuan yang baru akandipelajari dengan pengetahuan sedia ada. Pelajar mesti mempunyai sikap untuk belajarsecara bermakna"isi kandungan kgniti# untuk dikaitkan kepada pengetahuan baru danbahan yang diajar mestilah sesuai dengan knteks pembelajaran yang telah ditetapkan.Dalamprsespengajarandanpembelajaran" teri pembelajaran leh Ausubelakanmenggunakankaedahpenyusunana&al dalampengajaranguru. Penyusunana&al bermaksudguruperlulahmenyediakanperancanganpengajaranyangmenarikdantersusun. %aedahini membantugurumerancangakti(iti danknsepberkaitandengan tajuk yang dipelajari. Selain itu" teri yang dikemukakan leh Ausubel menitiberatkan langkahpelaksanaansecarapeneranganteri padaa&alnya. +ni memberikanimplikasi yangpsiti# kepadamurid-murid. Guru-guruperlulahmenyediakanbeberapacnthyangmudahdi#ahami berkaitandenganpeneranganteri tajuktersebut. $akaitu" prsespembelajaran pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna danberkesan. Sebagai cnthnya" guru memberikan cnth baha&a banjir kilat akanberlakusekiranyaka&asanhutandimusnahkan. Guruakanmenerangkanmaksudcnth tersebut dengan mengaitkan teri baha&a banjir kilat berlaku apabila tanah tidakkuat untuk menyerap air hujan yang turun.2.0Teori Pembelajaran Sosial2.1Pengenalan Teori$engikut Albert 'andura ,12-30" teri pembelajaran ssial merupakan #enmenaberkaitandenganmanusiasecarasemulajadi belajar melalui prsespeniruanataupemerhatian. Penyataan beliau menerangkan baha&a manusia cenderung untukmeniru sesuatu perlakuan sebagaipengalaman pembelajaran mereka. $anusia akanmelihat ranglainmelakukan" mendapat ganjarandaripadaperlakuanataumelihatrang menerima hukuman daripada perlakuan. )eripembelajaran ssialinijuga melibatkan prses kgniti# dimana manusiamenggunakan akal #ikiran mereka untuk memahami perlakuan atau peniruan yang telahmerekalihat. Pembelajaranssial ini meliputi tigabentukpeniruanyangutamaiaitupeniruan secara langsung" peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan serta peniruanelisitasi. $elalui teri yang disampaikan leh 'andura ini" beliau menyimpulkan baha&apelbagai tingkah laku ssial dan #izikal seperti peniruan mdel" keagresi#an" persaingan"tindakandansebagainyaadalahhasil pemerhatiandaripadadayagerakbalasyangditnjlkan leh rang lain. Dalamteri ini" 'andura telah menjalankan beberapa kajian yang dapatmembuktikanbaha&amanusiamempunyai si#at semulajadi yangcenderunguntukmeniru danmembuat pemerhatian ke atas sesuatu yang mereka lalui dan lihat. 'eliaumenggunakan sekumpulan kanak-kanak yang dibahagikan kepada tiga kumpulan.%umpulanpertamadiletakkandi sebuahbilikyangditayangkandengan(iderangde&asa bertindak ganas terhadap patung bb manakala kumpulan lain hanyaditayangkan dengan (ide rang de&asa tidak bertindak ganas terhadap patung bb.Akhirsekali"'andura dapat merumuskan baha&a kumpulankanak-kanak yang telahmenntn (ide tersebut memberikan gerak balas yang ganas terhadap anak patungbbmengikut gayadantindakanrangde&asayangtelahmerekatntn. 4elasbaha&a manusiaakanbergerakbalas terhadapsesuatuyang telah dilihatdanakanmeniru perlakuan tersebut apabila diberikan peneguhan sehingga berlakunyaperubahan tingkah laku.)eri 'andura menjelaskan perilaku manusia dalam knteks interaksi timbal balikyangberkesinambunganantarakgniti#" perilakudanpengaruhlingkungan. $enurutbandura" sebagianbesartingkahlakumanusiadipelajari melalui peniruan,imitatin0maupun penyajian cnth tingkah laku ,mdelling0. Dalam halinirang tua dan gurumemainkanperananpentingsebagai serangmdel atautkhbagi kkanak-kanak-kkanak-kanak untuk menirukan tingkah laku membaca2.2 Kepentingan Teori Pembelajaran Sosial.Guru memainkan peranan sebagaimdelyang menjadicnth kepada murid-murid semasa berada di dalam bilik darjah. *ara penampilan dan persnaliti guru-gurumenjadi cnthyangakandiikuti lehmurid-murid. %anak-kanakakancubauntukmembentuk diri mereka sama dengan sikap yang diba&a leh guru-guru. Secara tidaklangsung" persnaliti kanak-kanak yangbaik atau burukperlulah bergantungkepadacara pembentukan dan bimbingandaripada gurumereka semasa dibangku seklahlagi. Dengan itu" jelas baha&a kanak-kanak jugaterpengaruh dengan ajaran danpersnaliti guru-gurumerekasemasaberadadi bilikdarjah. Peneguhanini menjadisumbermti(asi dalamdiri muridagarsetiappengetahuandanpembelajarandapatdikuasai dengan kukuh.Guru dan murid merupakan mdel semulajadi di dalamsesebuah kelas.+mplikasinya" penyampaianguruhendaklahcekapdanmenariksupayamenjadi rlemdel yang bleh dicnthi leh murid. Guru juga bleh menjadikan rakan sebaya yangcemerlang menjadi rle mdel untuk membuat demnstrasi di dalam bilik darjah.Selain itu" teri pembelajaran Ssial yang disampaikan leh 'andura ini pentingdalam men&ujudkan suasana prses peniruan berlaku melalui pelaksanaanPengajaran dan Pembelajaran. Guru perlulah sentiasa peka dan kreati# dalammerancang suatu permainan dan akti(iti pengukuhan. Guru bertindak sebagai #asilitatratau pembimbing yang membantu murid mencapai bjekti# pembelajaran melalui akti(itiyang dilaksanakan. $enerusi bimbinangan tersebut" murid akan lebih cenderungberyakin" dinamik serta tidak berkelakuan pasi# semasa akti(iti dijalankan. 4usteru itu"teriinimemberikan kesan yang psiti# dalam perubahan tingkah laku murid menjadilebih baik berbanding sebelumnya. 2.3 Implikasi Teori Pembelajaran Sosial alam Pengajaran an Pembelajaran.+mplikasi daripada )eri Pembelajaran Ssial ini" guru berperanan sebagai mdel hidup atau mdel sebenar dalam bilik darjah. Guru bleh menyediakan pembelajaran secara demnstrasi alam nyata sebagai akti(iti pengukuhan dalam pengajaran. Sebagai cnthnya" guru menyenaraikan semua langkah-langkah untuk membuat sand&ich kepada murid-murid. Guru akan menerangkan setiap cara-cara membuat dengan jelas dan mudah di#ahami leh murid. 5lang dan egaskan langkah yang penting. Guru akan memberitahu sebab dan ke&ajarannya. $aka itu" murid akan meniru setiap perlakuan yang dilakukan leh guru dan menjadikan guru sebagai mdel dalam membimbing mereka.Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan peniruan. $urid akan memlih mdel yang mempunyai si#at ketkhan" cekap" baik" rajin dan berkepimpinan sesuai untuk dijadikan teladan di dalam kelas. Si#at ini merupakan si#at yang semulajadi dalam diri indi(idu dalam membentuk tingkahlaku.Guru menyediakan persekitaran ssial yang kndusi# agar mdeling bleh berlaku. +ntensi#" pengukuhan dan skngan mral seharusnya diberi bagi menggalakkan berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita.$emberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencnthi pelbagai tingkah laku yang diingini. !leh itu"guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang psiti#. $emastikan murid dapat melihat tingkahlaku mdeling dengan jelas dan menegaskan perlakuan yang hendak ditiru dan dikukuhkan. 'agi pengukuhan mdel ini" guru bleh menunjukkan hasil kerja murid yang cemerlang dan merangsang murid lain untuk mencnthi pencapaiaan rakan mereka tersebut. Dengan cara lain" guru bleh melatik murid tersebut sebagai ketua kelas" memaparkan hasil kerja yang baik serta memberikan ganjaran pujian kepada sesiapa murid yang berjaya mendapat keputuasan yang baik dalam akademik maupun sikap. $urid lain akan lebih bermti(asidan tercabar dengan pencapaian rakan mereka. !leh itu" murid-murid lain akan timbul keinginan untuk berubah sikap dan menjadi lebih #kus dalam pembelajaran mereka.3.0Teori Pembelajaran !umanisme3.1 Pengenalan Teori.6umanisme mengertikan manusia sebagai makhluk yang istime&a dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan hai&an. Pendekatan teri ini melihat manusia sebagai insan yang bermti(asi" berptensi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. $enurut pandang Gagne dan 'erliner ,12210 menyatakan baha&a asas pendidikan humanisme adalah bertujuan untuk memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada rang lain. )eri humanis ini lebih menekankan kepada perkembangan dalaman indi(idu seperti mencungkil kreati(iti dan perasaan ingin tahu melalui penerkaan sesuatu yang baru.3.2 Teori Abra"am #aslo$)injau pandangan kajian Abraham $asl& ,12780" menujukkan keperluan #isilgi dan keperluan psiklgi perlu dipenuhi agar seserang itu bermti(asi untuk mengembangkan ptensi" belajar perkara baru dan berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. 'eliau telah mereka satu 6ierarki keperluan $asl& sebagai lambang kepada idea yang ditnjlkan. Dalam 6ierarki %eperluan $asl&" keperluanmanusiaterbahagi kepadaduaiaitukeperluankekurangan,de#iciencyneeds0 dankeperluanperkembangan, gr&thneeds0. Pendapat $asl&menyatakanbaha&akehidupan manusia belum sampai pada tahap sempurna sekiranya keperluankekurangan perlu terlaksana. %eperluaankekurangan ini ialah keperluan yang palingasassekali untukmengalami kehidupanselesa. +ndi(iduakanlebihberusahauntukmencapaipenyempurnaan diridengan mengembangkan ptensidan bakat yang adadalamdiri mereka. Si#at semulajadi ini menekankan perubahan pemikiran dantingkahlaku menjadi lebih baik. 9ajah menunjukkan sesuatu tahap yang perlu dicapaileh indi(idu dalam kehidupan seharian mereka. 3.3 Kepentingan Teori !umanismeGuru harus memerhatikan bagaimana perkembangan pelajar dalamprsespengaktualisasian diri. Pengalaman emsinal dan karakteristik indi(idu harusdiperhatikan dalam rangka perencanaan pembelajaran.3.% Implikasi Teori !umanisme ter"aap Pengajaran an Pembelajaran.Guru perlulah berperanan dalam memenuhi setiap keperluan asas murid-muridsebelummeneruskanP:P.Gurubertanyakepadamuridsamaadamerekasudahsarapan maupun belum dan juga tentang keadaan kesihatan mereka. +ni penting bagime&ujudkan suasana pembelajaran murid yang berkesan dan e#ekti#.Guru perluperuntukkansedikit masapadaa&al sesi pengajaranuntukmengenalpasti apakahkekurangandari segi keperluanasasyangperludiberi perhatian. Gurujugaperlumenyediakankeadaan#izikal bilikdarjahyangselamat danselesaseperti susunanmeja" bilikdarjahyangbersihdanmembentukiklimbilikdarjahyangkndusi# sertatanpa ancaman.Di samping itu" guru hendaklah melayan setiap murid sebagai insan yang samatanpa adanya perasaan pilih kasih. Guru haruslah bersi#at penyayang dan memupuknilai kendiri psiti# di kalangan pelajar. Setiap murid layak untuk menerima kasih sayangyangsamadaripadakeluarga" rakan-rakandanguru. +ni dapat meningkatkanrasakeyakinan diri mereka untuk terus berhadapan dengan masalah dalam hidup mereka. Dalam P:P" guru perlu mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah indi(idu. $engamalkan prinsip kebebasan dan demkras iaitu guru bleh memberikan perluang kepada murid untuk memilih tugasan dan akti(iti pembelajaran dalam kelas. Prses ini dapat membina si#at kepimpinan dan arah tuju bagi minat dan keblehan mereka dalam sesuatu bakat. $engutamakan pembelajaran diri sendiri dengan melibatkan murid dalam gerak kerja berkumpulan. Pembelajaran kperati# ini mampu membina hubungan ssial dan kemahiran emsi murid-murid.%.0Teori Pembelajaran Konstrukti&isme%.1 Pengenalan TeoriPendekatan %nstrukti(isme ialah pembelajaran yang melihat indi(idu sebagai pembinapengetahuan berasaskan pengalaman sedia ada maupun pengalaman baru.%nstrukti(ismemengandaikansubjekti(iti adalahkritikal keranasetiappelajar yangmenerima maklumat akan memprsesnya secara kgniti# untuk membayangkankeperluan" si#at semulajadi" pemikiran" sikap" kepercayaandanperasaannya. Pelajarmembina ilmu pengetahuan dengan melibatkan dirinya secara akti#" menggunakan caramembandingkan maklumat baru dengan pengalaman sedia ada untuk mencapaike#ahaman terhadap maklumat baru. )eri ini menganggap baha&a ilmu pengetahuantidakbleh&ujuddi luarmindatetapi dibinadalammindaberdasarkanpengalamansebenar.%.1 Teori Konstrukti&isme SosialLe(;ygtskybanyakmenekankantentangknstrukti(ismessial di manailmupengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi ssial " alat budaya " dan akti(itiyang membentuk pembinaan dan pembelajaran indi(idu.*nthnya " ;ygtsky mencadangkan knsep pembinaan zn prksimal " di manakanak-kanak bleh menyelesaikan masalah sesuatu masalah dengan bantuanrang de&asa" rakan atau guru ,sca##lding0.