of 60 /60
BAB 1: KONSEP PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1.1 Definisi Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan telah diterima sebagai satu alat yang asas untuk mengawal alam sekitar dan juga pembangunan lestari sejak dari persidangan Tbilisi pada tahun 1977. Sekolah pula menjadi salah satu cara utama untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar (Moroye, 2005) Pendidikan (berkaitan) alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan (Perikleous, 2004). Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah 1 . Penerapan pendidikan alam sekitar kepada murid sekolah pada peringkat awal dapat mendidik golongon muda supaya lebih peka dan memahami keperluan pemuliharaan alam sekitar supaya lebih bertanggungjawab sebagai individu yang sayangkan alam sekitar pada masa hadapan. Secara amnya, kepentingan pendidikan alam sekitar adalah berikut: Membantu masyarakat sejagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar. 1 Mohammad Zohir Ahmad dan Nordin Abdul Razak (2007) Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru, DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 1

Asaimen Pas Yg Boleh Hantar

Embed Size (px)

Text of Asaimen Pas Yg Boleh Hantar

BAB 1:

KONSEP PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

1.1

Definisi Pendidikan Alam Sekitar

Pendidikan telah diterima sebagai satu alat yang asas untuk mengawal alam sekitar dan juga pembangunan lestari sejak dari persidangan Tbilisi pada tahun 1977. Sekolah pula menjadi salah satu cara utama untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar (Moroye, 2005) Pendidikan (berkaitan) alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan (Perikleous, 2004). Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah1.

Penerapan pendidikan alam sekitar kepada murid sekolah pada peringkat awal dapat mendidik golongon muda supaya lebih peka dan memahami keperluan pemuliharaan alam sekitar supaya lebih bertanggungjawab sebagai individu yang sayangkan alam sekitar pada masa hadapan. Secara amnya, kepentingan pendidikan alam sekitar adalah berikut:

Membantu masyarakat sejagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar. Menguasai kemahiran dan kesungguhan dalam membantu mengatasi isu alam sekitar.

Membentuk masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap isu alam sekitar . Mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar. Meningkatkan kesedaran, kepekaan dan keprihatinan terhadap alam dan masalahnya.

Memperolehi nilai, memupuk sikap positif, cintai alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif.

1

Mohammad Zohir Ahmad dan Nordin Abdul Razak (2007) Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru, DP. Jilid 7, Bil. 2/2007

1

Memahami pembangunan negara perlu diterusksn dengan menggunakan sumber semulajadi yang ada dengan terancang

Menguasai kemahiran bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya

Memberi peluang penglibatan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar

1.2

Konsep Alam Sekitar Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi, atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar meliputi beberapa komponen utama iaitu: 1. Unit landskap yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglibatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu-bata, dan sebagainya, serta fenomena semula jadi yang berlaku. 2. Sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air, dan iklim, serta tenaga, sinaran, cas elektrik, dan kemagnetan, yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia. Alam sekitar dalam istilah sains ialah the surroundings of an individual organism or a community of organisms ranging on up to the entire biosphere, the zone of earth that is able to sustain life. By surroundings is meant all the nonliving and living materials that play any role in an organisms existance... [Grolier Encyclopedia of Knowledge].

1.3

Kepentingan Alam Sekitar

Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan mennyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam

2

sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. Antara kepentingan alam sekitar adalah:-

y y y y y y

Menjamin kesihatan manusia dan ekologi. Tarikan pelancong asing Pembekalan udara yang segar Ekosistem yang stabil Habitat hidupan darat dan air terpelihara Mengelakkan kepupusan

BAB 2: PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS EKOLOGI 2.1 Definisi

Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Perkataan ini dicipta oleh pakar biologi Jerman dan pengikut Darwin pada tahun 1866 Ernst Haeckel dari perkataan Greek (oikos beerti " rumah" dan logos beerti "sains")2. Kini, istilah ekologi ini telah digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga saling hubungan di kalangan kumpulan organisma itu sendiri. Alam sekeliling merangkumi kedua persekitaran abiotik -- benda bukan hidup seperti cuaca dan geologi -- dan persekitaran biotik -- benda hidup seperti tumbuhan dan haiwan. Kebanyakan penyelidikan ekologi menumpu kepada taburan dan jumlah organisma dan bagaimana ini mempengaruhi ciri dan sifat alam sekitar; pengaruh organisma terhadap alam sekitar, dan pengaruh alam sekitar terhadap organisma tersebut.

2

http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekologi

3

Manakala mengikut kamus ekologi, istilah ekologi merupakan satu kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya. Ia termasuk faktor fizikal dan biotik. Cabang-cabang ekologi terbahagi kepada ekologi ekosistem, ekologi fisiologi, ekologi gunaan, ekologi haiwan, ekologi polistik, ekologi komuniti, ekologi pengeluar, ekologi populasi, ekologi ruang dan ekologi sinaran. (Kamus ekologi,1993). Ilmu ekologi pada dasarnya menjejaskan hubungan antara organisma, tumbuhan dan haiwan di dalam habitat semula jadinya. Mengikut Ernst Haekel (1869), ia merupakan satu kajian tentang interaksi antara hidupan-hidupan dan alam sekitarnya. Di samping itu, menurut Odum (1953), ekologi merupakan satu kajian mengenai struktur dan fungsi alam semula jadi. (Eugene P.Odum,1996). Untuk memahami konsep ekologi, ia dapat diringkaskan berdasarkan hieraki atau susun atur hidupan dalam biologi. Ahli-ahli biotik telah menfokuskan hieraki ekologi kepada tujuh peringkat iaitu organisma, carrying capacity (kebolehmuatan), populasi, niche (ceruk), komuniti, ekosistem dan biosfera.

BAB3: ISU-ISU ALAM SEKITAR DAN PERKAITANYA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA. 3.0 Pendahuluan

Jika kita lihat tajuk perbincangan ini, ianya merupakan satu tajuk yang meluas dan banyak aspek boleh dibincangkan . Tetapi jika kita renung dan teliti dengan sedalamdalamnya maka kita dapati satu perkara yang perlu diambil kira adalah pada perkataan 'memerlukan penelitian bersama' . Berdasarkan kepada isu yang hendak dibincangkan 'memerlukan penelitian bersama' membawa maksud bahawa , isu pencemaran yang merupakan isu global ini perlu dibincangkan, difikirkan dan ditangani bersama-sama domestik dan peringkat

4

antarabangsa . Terdapat pelbagai isu alam sekitar yang perlu kita ketahui

secara

umum iaitu pencemaran, pemanasan global, pembakaran terbuka dan sebagainya. ISU-ISU ALAM SEKITAR SEMASA 3.1 Isu Pertambahan penduduk Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa, yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. Walaupun boleh digunakan untuk mana-mana spesis, namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk (lihat di bawah), yang merujuk kepada kadar pertumbuhan penduduk dunia3. 3.1.1 Kadar pertumbuhan penduduk Dalam bidang demografi dan ekologi, kadar pertumbuhan penduduk ialah kadar pecahan pertumbuhan bilangan penduduk sesebuah kawasan. Secara

terperincinya, kadar pertumbuhan penduduk biasanya bermaksud perubahan bilangan penduduk sepanjang suatu tempoh, yang dinyatakan secara peratusan bilangan penduduk in the populasi pada awal tempoh tersebut 3.1.2 Pertumbuhan berlebihan dan penurunan Bilangan penduduk yang melebihi keupayaan tampung sesebuah kawasan atau persekitaran menimbulkan masalah penduduk berlebihan. Ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan penduduk atau penurunan muatan kawasan tersebut. Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas, yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi.

3

http://ms.wikipedia.org/wiki/PertumbuhanPenduduk

5

Begitu juga, sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya

3.2 Pelupusan Spesis Flora dan Fauna Di Malaysia pada penghujung 1989 anggaran 18.5 juta hektar atau 56.3 peratus daripada bumi di Malaysia diliputi hutan. Hutan hujan tropika kaya dengan flora dan fauna. Di semenanjung Malaysia lebih kurang 8000 spesies tumbuh tumbuhan berbunga yang direkodkan dan 2500 daripadanya ialah spesies pokok. Dari segi faunanya 200 spesies mamalia , 115 spesies ular , 80 spesies katak dan 80 spesies cicak telah disenaraikan. Hutan bukan sahaja berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna tetapi mempunyai kepelbagaian fungsi seperti sumber ubat-ubatan dan kawasan tadahah air4. Dalam membincangkan tentang kepupusan flora dan fauna ini, kita lihat bagaimana orkid hutan yang cantik telah dilaporkan hampir pupus .Faktor ini mungkin disebebkan oleh keadaan bumi dan perilaku manusia yang kian

menggugat kestabilan alam. Hidupan seperti penyu di lautan juga kian terancam. Menurut laporan Pusat Santuari Penyu Rantau Abang, Terengganu melalui kajian mereka,menunjukan bahawa pada tahun 1986 terdapat 5665 ekor penyu Mentarut mendarat di pesisir pantai tetapi pada tahun 1994 hanya tinggal 2247 ekor sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa kepupusan penyu Mentarut ini jika tidak dibendung akan menyebabkan generasi akan datang tidak lagi mengenali spesis penyu ini.

4

http://bobezani.tripod.com/flora.htm

6

3.3 Penebangan hutan 3.3.1 Takrifan Hutan hujan tropika terletak di garisan lintang khatulistiwa yang suhunya panas dan lembab sepanjang tahun. Ia memerlukan suhu 18-30 C dan hujan antara 200-300 sentimeter setahun. Hutan ini terletak di Afrika Tengah, Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Asia Kepulauan Pasifik. Antara sumber hutan yang terpenting ialah jenis hutan dipterokarp. Keluarga dipterokarp ada lebih 16 jenis dan 550 species. Pusat utamanya ialah di Borneo. Lain-lain ialah di Sumatera, Semenanjung Malaysia, Jawa, Nusa Tenggara, Filipina, Sulawesi, Maluku, New Guinea dan Kepulauan Solomon. Dalam hal ini hutan dipterokarp di Filipina telah habis ditebang.5 3.3.2 Kepupusan hutan tropika Penebangan pokok-pokok secara berleluasa diakui boleh mengubah

keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Selain itu albedo akan berubah di sesuatu kawasan. Pemusnahan hutan untuk tujuan apapun adalah merugikan. Pembinaan jalan raya, projek pembangunan hanya memberikan pulangan sementara sahaja. Dalam jangka panjang ia tetap merugikan walaupun diganti dengan tanaman getah, kelapa sawit, kopi dan lain-lain. Menurut satu kajian hutan pernah meliputi 60 peratus daripada kawasan daratan bumi. Kini hanya tinggal setengah sahaja. Dalam pada itu Hutan Hujan Tropika telah ditebang pada kadar 41 hektar seminit. Sejak 1940-an, setengah daripada hutan hujan tropika dunia telah dimusnahkan.

5

http://ms.wikipedia.org/wiki/Hutan_tropika

7

Setiap seminit, 100 ekar hutan hujan telah hilang. Keluasan ini sama dengan 60 padang bola sepak. Bagi menggambarkan keadan ini, setiap tahun, hutan bersaiz England, Scotland dan Wales akan dimusnahkan. Namun begitu ketidakseimbangan ini bukan disebabkan oleh hutan tropika sahaja. Pemanasan suhu dan perubahan iklim bumi sekarang juga disebabkan kegiatan perindustrian, peperangan konvensional, pembuangan sisa-sisa industri, jumlah kenderaan yang terlalu banyak dan sebagainya.

3.4 Penghapusan Paya Bakau 3.4.1 Lokasi

Hutan bakau di Malaysia hidup subur di muara dan delta yang terlindung. 3.4.2 Keluasan

Terdapat 586,036 hektar hutan bakau di Malaysia;y y y

57 % di Sabah 26 % di Sarawak 17% di Semenanjung Malaysia. Pulau-pulau berhampiran pantai yang paling banyak ditumbuhi bakau ialah 6

buah pulau yang merangkumi gugusan Pulau Klang dan Pulau Kukup di Johor. Sabah mempunyai kawasan bakau terbesar berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Hutan Bakau Simpan yang telah digazetkan diuruskan oleh Jabatan Perhutanan untuk pengeluaran kayu secara mapan. Pada masa ini Malaysia mengamalkan sistem penebangan secara clear-felling mengikut giliran iaitu dalam jangka masa 20 hingga 30 tahun.8

3.4.3

Hutan Bakau Simpan Matang

Hutan Bakau Simpan Matang di Perak (40,151 ha) merupakan salah sebuah kawasan bakau yang mempunyai sistem pengurusan yang terbaik di dunia dan membekalkan sumber-sumber seperti arang, kayu api dan bahan binaan bangunan seperti tiang. 3.4.4 Nilai ekologi

Hutan bakau penting untuk perlindungan kawasan pantai :y

Ia melindungi pesisir daripada kuasa fizikal seperti ombak yang menghakis pinggir pantaidan angin pantai yang kencang.

y

Hutan bakau menstabilkan kawasan pantai dan bertindak sebagai penampan semula jadi terhadap 9ebut taufan.

y

Bakau menjadi tempat perlindungan beberapa spesies flora dan fauna yangmempunyai penyesuaian yang unik. Banyak spesies udang marin dan ikan mencari makanan, bertelur dan membesar di sini.

y

Kawasan bakau dan dataran lumpur yang berkaitan dengannya adalah tapak penting bagi burung-burung residen dan hijrah mencari makan dan bersarang .

y

Hutan bakau mampu mengurangkan kesan ombak tsunami di sepanjang pinggir pantai di utara Kedah, Perlis dan Perak

3.4.5

Masalah hutan bakau

Hutan bakau tidak tahan dengan tahap gangguan yang tinggi dan amat sensitif terhadap :y y y y

penukaran tanah penebangan hutan penebusgunaan pencemaran.

Banyak kawasan bakau ditebang untuk memberi laluan kepada kegiatan :9

y y y y y y y y

akuakultur ternakan ikan dalam sangkar kolam ternakan udang dan ikan air masin Zon perindustrian yang berdekatan dengan pelabuhan Pembinaan kawasan pangkalan nelayan Pelabuhan dan tapak gudang kontena-kontena Perbandaran dan perkampungan nelayan poinggir pantai. Tempat pembuagan sisa cecair ole kapal dagangan dan bot nelayan. Ekosistem yang mudah terjejas (sensitif) ini perlu dipulihara sebagai simpanan

alam semula jadi atau taman alam. Banyak usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran awam dan menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri kita untuk memulihara warisan bakau semula jadi yang menyimpan sebahagian daripada flora dan fauna dunia yang terancam.

3.5 Hakisan Tanah Hakisan ialah proses pemechan ketulan-ketulan tanah dieprmukaan bumi dan pemindahannya ke tempat lain ole air atau angin yang bergerak. Air merupakan agen yang sangat berbahaya berbanding angin. Air bukan ahaja akan melarut dan melarikan zat makanan tetapi juga mengikis dan menghanyutkan butiran tanah yang dipecahkan. Kehilangan permukaan tanah yang subur ini akan menimbulkan masalah dalam pertanian. Tanah di kawasan yang berhutan ternyata masih kekal kesuburannya disebabkan oleh kurangnya kejadian hakisan. Lindungan yang diberikan oleh daun-daun pokok dapat mengelakkan tanah daripada ditimpa terus oleh air hujan. Daun yang gugur atau tumbuhan yang mati dapay menambahkan bahan organan di dalam tanah dan memperbaiki lagi teksturnya. Tanah yang gembur dapat menyerap air dan mengurangkan larian permukaan serta hakisan.10

3.5.1 Bentuk Hakisan Terdapat dua bentuk hakisan, iaitu hakisan geologi dan hakisan tercepat. Haksian geologi terjadi dengan sendiri yang disebabkan oleh keadaan semulajadi, prosesnya perlahan dan tanah terhakis adalah sedikit. Manakala hakisan tercepat berlaku daripada aktiviti pembangunan tanah terutama jika dibuat dikawasan curam. Walaubagaimana pun pengawalan hakisan adalah sangat perlu. 3.5.2 Jenis Hakisan Tanah

1. Hakian Serata 2. Hakisan Alur 3. Hakisan Gaung 4. Hakisan Tebing Sungai 5. Tanah Runtuh

3.5.3 Tanah runtuh Tanah runtuh merupakan salah satu tragedi yang berkaitan dengan

kegelongsoran tanah dan boleh menyebabkan kematian Tanah runtuh merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah, seperti batu jatuh, kegagalan dalam cerun, dan aliran sampah cetek, lihat aliran. Walaupun graviti bertindak pada cerun curam merupakan punca utama tanah runtuh, terdapat faktor tambahan lain:y y y

hakisan oleh sungai, glasier, atau ombak laut yang menghasilkan cerun curam Cerun batu atau tanah yang lemah akibat tepu oleh cairan salji atau hujan lebat gempa bumi yang menghasilkan ketegangan yang menyebabkan cerun lemah runtuh (lihat pencairan (liquefaction)11

y

letusan gunung berapi menghasilkan mendakan abu, hujan lebat, dan aliran sampah.

y

gegaran dari mesin, trafik, bahan letupan, malah guruh mungkin mencetuskan keruntuhan cerun lemah.

y

berat melampau yang terhasil dari pengumpulan hujan atau salji, timbunan batu atau bijih, daripada timbunan sampah, atau struktur binaan manusia yang memberi tekanan kepada cerun lemah hingga runtuh dan struktur lain

y y

Tekanan air bawah tanah bertindak menjadikan cerun tidak stabil pada tanah cetek, penebangan tumbuhan berakar dalam yang mengikat colluvium kepada batu asas. Bahan di cerun yang menjadi tepu dengan air boleh membentuk aliran sampah

atau aliran lumpur. Campuran pekat batu dan lumpur mungkin menghanyutkan pokok, rumah, dan kereta, dengan itu menghalang jambatan dan aliran sungai menyebabkan banjir sepanjang laluannya. Samajuga, air batu floes boleh terbentuk dalam sungai yang tersumbat dengan air batu, tetapi mengalir lebih perlahan. Walaubagaimanapun, ia mampu menghasilkan tenaga yang mencukupi bagi meruntuhkan jambatan. Runtuhan salji menyerupai dari segi mekanisma dengan tanah runtuh dan membabitkan sejumlah besar air batu, salji dan batu yang jatuh dengan pantas dari sisi gunung. Biasanya air batu terkumpul di tubir (cornices) atau di atas lapisan salji lemah, menimbulkan bahaya runtuhan salji. Aliran piroklastik (pyroclastic) berpunca daripada runtuhan habuk abu, gas beracun, dan batu panas daripada letusan gunung berapi yang tersebar dengan pantas daripada gunung berapi yang meletus.

12

3.6 Pencemaran Air, Tanah dan Udara 3.6.1 Pengenalan Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kenggunaan halal alam sekitar.6 3.6.2 Bentuk Pencemaran Terdapat beberapa bentuk pencemaran yang mengancam bumi kita, antaranya: Pencemaran udara, iaitu pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. Contoh bahan pencemar termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon (CFC), nitrogen dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan dan kilang industri. Pencemaran air, seperti kebocoran dan luahan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomenon eutrofikasi. Pencemaran tanih, iaitu peresapan bahan kimia bahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanih7. 3.6.2 Pencemaran air Pencemaran air ialah pencemaran yang berlaku di sungai, tasik dan laut. Lokasi berair sering disalah anggap sebagai tempat pembuangan sampah terutama daripada aktiviti manusia8.

http://www.ecoconsult.ch/uploads/1144-IEL_Slide4_Pollution-hazwastes.pdf Definisi pencemaran http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran 8 http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_air7

6

13

Pencemaran air di Malaysia Punca utama utama ialah pembuangan sampah dari perumahan yang tinggal di sepanjang sungai, tepi tasik dan laut. Penduduk membuang najis manusia dan najis ternakan ayam, ladang babi, ladang lembu dan lain-lain ke dalam sungai. Contohnya Sungai Semenyih pernah dicemari puluhan ladang babi pada 1980an. Kilang memproses getah dan minyak kelapa sawit menyumbang kepada pencemaran air di sungai-sungai di Malaysia. Sisa toksik mengalir ke longkang, parit, terusan dan seterusnya ke dalam sungai. Contohnya Sungai Juru di Seberang Perai, Pulau Pinang satu ketika dahulu. Pemandangan dari udara menunjukkan kualiti air di Sungai Juru berwarna hitam pekat apabila sampai di laut. Petani di Cameron Highland menggunakan baja kimia dan racun serangga sehingga menjejaskan kualiti air minuman di Sungai Terla. Hotel dan rumah kongsi para pekerja tidak mempunyai sistem perparitan yang sempurna sehingga najis manusia tidak dirawat dengan betul. Kes ini didedahkan oleh wartawan Karam Singh Walia di TV3 pada 8 Mei 2009. Selepas itu barulah Majlis Daerah Cameron Highland turun padang mengambil tindakan membetulkan keadaan. Pengilang dari negara Taiwan dilaporkan mengeksport sisa kimia ke Malaysia dan ditanam di kawasan terpencil di Johor, Malaysia. Beberapa negera maju membuang sisa radioaktif dalam tong-tong dram ke dalam laut. Tindakan ini boleh merosakkan hidupan marin. Tayar-tayar buruk kononnya dijadikan tukun-tukun tiruan di dasar laut terutama di Laut China Selatan. Sesetengah pulau tidak mempunyai sistem pelupusan sampah. Oleh itu wujud 'pulau sampah' secara terancang atau tidak dirancang.

14

3.6.3 Pencemaran Tanih Pencemaran tanah atau pencemaran tanih bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan tanah. Ia disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk air atau pepejal. Bahan pencemar terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizik9. Seriusnya pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Pencemaran menunjukkan tahap serius apabila kesuburan tanah sudah hilang. Tanah akan bertukar warna menjadi kehitaman dan tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut akan menjadi layu. Punca pencemaran tanih Bahan buangan kilang - minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang (dibiarkan begitu sahaja atau ditanam dalam tanah. Masyarakat - pembuangan sampah merata-rata tempat dan pelupusan yang tidak sistematik. Kesan terhadap tanah Kesuburan tanah menjadi tercemar dan tidak sesuai untuk tujuan pertanian. 3.6.4 Pencemaran Udara Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat atau ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, atau merosakkan alam sekitar, ke dalam dalam atmosfera. Contoh pencemar udara ialah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida,

kloroflorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum dan tembaga dan sisa radioaktif10.9

10

http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_tanih http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara

15

Pencemaran udara antaranya berpunca dari pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara melalui cerobong asap kilang, kenderaan motor di jalan raya dan letusan gunung berapi. Antara kesan pencemaran udara adalah penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda.

3.6.4.1

Klasifikasi pencemaran udara. Pencemaran udara diklasifikasikan kepada dua bahagian iaitu

pencemaran primer dan pencemaran sekunder Pencemaran primer Pencemaran primer adalah pencemaran yang dihasilkan sulfur monoksida dan karbon monoksida hasil dari pembakaran tidak lengkap. Ia menyebabkan zarah-zarah halus terampai di udara. Kebanyakan pencemaran udara primer ini dilepaskan melalui ekzos kenderaan, kawasan industri yang melepaskan asap atau bahan pencemar, dan penggunaan dapur arang kayu yang tidak terkawal. Pencemaran sekunder Pencemaran sekunder adalah berpunca hasil daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap air di udara. 3.6.4.2 Kesan pencemaran udara

Kesan terhadap manusia Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen16

dalam darah akan melambatkan tindak balas manusia dan kesan seterusnya menyebabkan mengantuk, penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Bahan tercemar seperti nitrogen oksida boleh menyebabkan edema dan pendarahan pulmonary. Bahan tercemar seperti gas ozon boleh menimbulkan kerengsaan menyebabkan inflamasi paru-paru dan keupayaan bergerak. Habuk, asap, kabus, wap atau bahan-bahan lain juga menghalang penglihatan mata dan juga menjejaskan mata manusia. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyatakan sebanyak tiga juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran udara. Ia adalah tiga kali lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan kemalangan kenderaan. Kesan terhadap tumbuhan Kesan kepada tumbuhan adalah seperti mengalami kerosakan seperti nekrosis (keguguran daun), klorosis (pertukaran warna), dan pertumbuhan terbantut. Kesan ini akan menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi sebahagian daripada penduduk juga terganggu. Kesan terhadap haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat dari pencemaran udara. Ini disebabkan dari udara yang memasuki paru-paru haiwan dan makanan dari sumber tumbuhan yang tercemar kesan pencemaran udara. 3.7 Pemanasan global Pemanasan global berkaitan dengan peningkatan suhu dunia. Suhu bumi telah meningkat dua darjah dan kadarnya berbeza mengikut benua dan kawasan tertentu. Kajian mendapati kawasan Artik lebih pantas menjadi panas berbanding kawasan lain. Perubahan iklim biasanya berlaku dalam tempoh 10,000 tahun17

tetapi kini perubahan iklim berubah dalam tempoh 100 tahun sahaja, jarak hanya 2 generasi sahaja. Suhu bumi meningkat sejak tahun-tahun 90an. Kajian mendapati iklim panas melampau di Perancis, iklim lebih panas di rantau Siberia dan pencairan "permafrost" (lapisan tanah yang kekal beku di rantau paling sejuk) terutamanya di rantau Artik. Ahli sains meramalkan keseluruhan ais laut di Artik akan cair pada musim panas 2099. Litupan ais Greenland dan Antartika Barat akan mencair . Paras laut akan meningkat kira-kira 7 meter secara mendadak11. 3.7.1 Faktor pemanasan global Panel Antara Kerajaan tentang Perubahan Cuaca (IPCC) ditubuhkan pada 1988 oleh Pertubuhan Meteorologi Sedunia serta Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Kegiatan terasnya adalah menyemak dan menilai maklumat saintifik, teknikal dan sosio-ekonomi yang terkini. Saintis alam sekitar telah ditempatkan dipelbagai lokasi strategik dan mengumpulkan laporan ilkim dan cuaca seluruh dunia secara sistermatik. Dapatan daripada kajian ini amat memeranjatkan terutama berhubung tentang faktor pemanasan global dan kesan jangka pendek dan panjang. Laporan 1 (1990) dan Laporan 2 (1995) IPCC menunjukkan banyak ketidakpastian iklim dunia dan bersifat negatif . Pemanasan global ini akan menjejaskan manusia atau tamadunnya daripadanya. Kajian mendapati 98 % punca pemanasan global ialah pelepasan karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar fosil yang telah dilakukan sejak abad ke-18. . Perubahan penggunaan tanah menyumbang 30 peratus pelepasan karbon dioksida. Kesan rumah hijau lebih hebat dan iklim dunia akan berubah secara mendadak, tanpa dapat dibendung lagi.

11

http://ms.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global

18

Pelepasan karbon dioksida Impak pelepasan karbon dioksida tidak difahami ramai kerana gas tersebut tidak berbau dan bukan toksik.Konsentrasi karbon dioksida di atmosfera telah meningkat daripada kira-kira 280 bahagian sejuta (ppm) dicatat di kurun ke18 (sebelum era revolusi perindustrian) kepada 379 ppm pada tahun 2005. Menjelang 2099 kadarnya meningkat kepada 700 ppm jika cara hidup sekarang berterusan. Secara bandingan , planet lain seperti Marikh, suhunya kira-kira 400 darjah celcius dan 90 peratus daripada atmosferanya adalah karbon dioksida. Hampir tiada kehidupan di Marikh dan bumi akan menjadi seperti itu. IPCC mendesak seluruh kerajaan dan penduduk dunia menstabilkan tahap karbon dioksida di atmosfera kepada paras yang boleh diuruskan iaitu 450 ppm. Bagi menghapuskan kepekatan karbon dioksida di dalam atmosfera, ia mengambil masa antara 200 atau 300 tahun . Walau apapun tindakan pemulihan dilakukan , untuk kembali pulih amat sedikit. Mulai abad ke-18 majoriti warga dunia menggunakan bahan bakar fosil daripada sumber asas air atau kayu . Dunia ada banyak alternatif tetapi kita tidak menggunakannya secara bijak , berkesan dan menyeluruh. Kita terlalu bergantung kepada bahan bakar fosil. Negara sedang membangun seperti India dan China tidak setuju dengan pengurangan pengggunaan bahan bakar fosil. 2 bilion penduduk di India dan China menggunakan bahan bakar fosil secara keterlaluan. Kesan pemanasan global di Malaysia. Sumber ekosistem yang ada telah digunakan ke paras maksimum dengan penangkapan ikan berlebihan dan pemupusan kawasan besar hutan. Enam bilion penduduk dunia kini menggunakan sumber asli bumi secara berlebihan

19

dan tidak terkawal . Jika pemanasan global berterusan , manusia dan tamdunnya akan pupus sebagaimana pupusnya dinosaur. Ramalan saintis menunjukkan peningkatan 7.0 meter paras laut, kawasan rendah seperti Kuala Muda (Kedah) dan Kelantan akan ditenggelami air. Keadaan monsun akan bertukar sama sekali kerana kita akan menerima lebih banyak hujan sewaktu monsun timur laut, yang bermakna lebih banyak kejadian banjir. Kesedaran rakyat Malaysia dan amnya masyarakat dunia sukar ditingkatkan. Hanya 3 /10 rakyat Malaysia yang prihatin kepada isu-isu alam sekitar. Kejadian Tsunami 2004 dan banjir besar di Johor adalah pengajaran terbaik .Mendidik bukanlah untuk membuat mereka cemas tetapi meminta mereka bertindak secara betul dan tepat12. 3.8 Penipisan ozon Ozon terdiri daripada tiga molekul oksigen dan amat merbahaya kepada kesihatan manusia. Secara semulajadi, ozon terhasil melalui tindak balas cahaya ultra-lembayung dengan atmospera bumi dan membentuk satu lapisan ozon pada ketinggian 50 kilometer13. Sifat ozon Ozon tertumpu di bawah stratosfera di antara 15 dan 30 km di atas permukaan bumi yang dikenali sebagai 'lapisan ozon'. Ozon terhasil dengan pelbagai tindakbalas kimia, tetapi mekanisme utama penghasilan dan perpindahan dalam atmosfera adalah penyerapan tenaga sinaran ultra-lembayung (UV) daripada matahari. Ozon (O3) dihasilkan apabila O2 menyerap sinaran uv pada jarak gelombang 242 nanometer dan disingkirkan dengan foto-pengasingan dari12 13

Melati Mohd Ariff - Pemanasan Global: Menangani "Amarah Alam" : Bernama.com http://ms.wikipedia.org/wiki/Ozon

20

sinaran bagi jarak gelombang yang besar daripada 290 nm. O3 juga merupakan penyerap utama sinaran uv antara 200 dan 330 nm. Penggabungan prosesproses ini adalah efektif dalam mengekalkan kemalaran bilangan ozon dalam lapisan dan penyerapan 90% sinaran UV. Kegunaan Ozon Ozon digunakan dalam bidang perubatan untuk mengubati pesakit dengan cara terkawal dan mempunyai penggunaan yang meluas seperti di Jerman. Antaranya ialah untuk rawatan kulit terbakar. Manakala dalam perindustrian, ozon digunakan untuk: y y menyah-kuman sebelum dibotolkan (antispetik) menghapuskan pencemaran dalam air (besi, arsenik, hidrogen sulfida, nitrite, dan bahan organik kompleks yang dikenali sebagai warna) y membantu kepada proses flocculation (proses pengabungan molekul membantu penapis menghilangkan besi dan arsenik) y y y mencuci, dan memutihkan membantu mewarnakan plastik menentukan ketahanan.

Ancaman dari Kloroflorokarbon (CFC) Ancaman yang diketahui terhadap keseimbangan ozon adalah pengenalan kloroflorokarbon (CFC) buatan manusia yang meningkatkan kadar penyingkiran ozon menyebabkan kemerosotan beransur-ansur dalam paras ozon global. CFC digunakan oleh masyarakat moden dengan cara yang tidak terkira banyak, dalam peti sejuk, bahan dorong dalam penyembur, pembuatan busa dan bahan pelarut terutamanya bagi kilang-kilang elektronik.

21

Bagi tempoh kira-kira 5 tahun, CFC bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratosfera (10 50 km). Di atas lapisan ozon utama, pertengahan julat ketinggian 20 25 km, kurang sinar uv diserap oleh ozon. Molekul CFC terurai setelah bertindakbalas dengan uv, dan membebaskan atom klorin. Atom klorin ini juga berupaya untuk memusnahkan ozon dan menghasilkan lubang ozon. Kesan akibat penipisan ozon Lubang Ozon Lubang ozon di Antartik disebabkan oleh penipisan lapisan ozon antara altitud tertentu seluruh Antartika pada musim bunga. Penipisan tersebut dikesan setiap tahun sejak sedekad yang lalu. Pembentukan lubang tersebut berlaku setiap bulan September dan pulih ke keadaan normal pada lewat musin bunga atau awal musim panas. Dalam bulan Oktober 1987,1989,1990 dan 1991, lubang ozon yang luas telah dikesan di keseluruh Antartika dengan kenaikan 60% pengurangan ozon berbanding dengan paras lubang pra-ozon. Dalam Oktober 1991, paras terendah atmosfera ozon yang pernah direkodkan telah berlaku di seluruh Antartika. Kemerosotan Ozon Global. Pengukuran latar dan satelit menunjukkan pengurangan signifikan terhadap jumlah kolum ozon pada musin sejuk dan panas bagi kedua-dua hemisfera utara dan selatan pada garis lintang tengah dan tinggi. Di dapati aliran ke bawah ini pada tahun1980 agak besar bila berbanding tahun 1970. Tiada statistik aliran signifikan dapat ditentukan bagi kawasan tropika semasa tahun 1980. Dengan kemajuan komputer model bagi pemusnahan stratosfera ozon dapat

menjelaskan pemerhatian aliran jumlah ozon di latitud pertengahan pada musim panas, tetapi hanya sebahagian daripadanya pada musin sejuk. Ini bermakna

22

bahawa pada masa hadapan perubahan global ozon belum boleh diramalkan lagi14 3.9 Hujan asid Hujan asid secara semulajadi adalah berasid. Ini disebabkan air hujan yang turun akan bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. Bagaimanapun, disebabkan pada masa kini, penggunaan tenaga elektrik dan kereta telah menyebabkan bahan api fossil di bakar dalam jumlah yang banyak. Pembakaran bahan api fossil seperti minyak dan arang batu oleh logi tenaga dan dari ekzos kenderaan membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Bahan pencemar ini disebarkan oleh angin dan akan bergabung dengan titisan air yang turun sebagai air hujan lalu membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Keasidan cecair ialah ukuran kepekatan ion hidrogen. Biasanya keasidan cecair dinyatakan dalam sebutan pH yang mempunyai skala 0 hingga 14: pH kurang daripada 7 adalah berasid, pH 7 adalah neutral dan pH yang melebihi 7 adalah alkali. Contoh air hujan yang bersih yang diambil daripada lokasi bersih seperti di pulau terpencil didapati bernilai antara 5.6 dan 6.0. Secara amnya, air hujan dengan pH kurang dari 5.6 dianggap berasid. Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi pemendapan berasid. Ini berlaku apabila asid terkumpul dan menjadi semakin pekat. Asid yang terlalu pekat boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan hidupan di dalam tasik mati, bangunan dan batu menjadi lemah dan rapuh, warna bangunan, kereta dan lainlain menjadi pudar, mudah rosak, dan cepat berkarat. Selain itu, hujan asid juga merosakkan kesihatan manusia terutama mereka yang masih muda, golongan tua, dan mereka yang berpenyakit seperti mengidap asma.

14

http://ms.wikipedia.org/wiki/Ozon

23

3.10 Krisis Air Krisis air merujuk kepada status sumber air relatif kepada permintaan manusia sejak tahun 1970-an kepada masa kini. Istilah "krisis air" digunakan di seluruh dunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menunjukkan situasi sumber air mentah ketika ini. Aspek utama krisis air adalah kekurangan sumber air yang boleh digunakan dan pencemaran air15. Dunia kita mempunyai air bersih yang terhad yang tersimpan di dalam tanah, permukaan bumi dan atmosfera. Masyarakat umum kadangkala tersalah anggap bahawa lautan adalah sumber air sedia ada tetapi mereka tidak memahami jumlah tenaga yang diperlukan untuk menukar air masin kepada air bersih masih lagi sesuatu yang tidak begitu mudah dilakukan. Kerana inilah hanya sedikit sahaja bekalan air bersih yang diambil dari proses penyahmasinan. Terdapat beberapa manifestasi utama dari krisis air y Kekurangan bekalan air minuman yang selamat kepada lebih kurang 1.1 bilion y Penggunaan air bawah tanah yang boleh menyebabkan kekurangan hasil pertanian y Penggunaan berlebihan dan pencemaran sumber air yang mengganggu kepelbagaian bio y Konflik serantau yang diakibatkan oleh sumber air yang terhad yang boleh menyebabkan perang. Penyakit yang dibawa oleh air dan ketiadaan sanitari adalah salah satu punca utama kematian di dunia. Untuk kanak-kanak di bawah umur lima tahun, penyakit yang dibawa oleh air adalah penyebab utama kematian. Separuh dari pesakit di hospital adalah disebabkan oleh penyakit dibawa oleh air. Mengikut

15

http://ms.wikipedia.org/wiki/Krisis_air

24

Bank Dunia, 88 peratus dari penyakit disebabkan oleh meminum air yang tidak bersih, kekurangan sanitasi dan kurang penjagaan kebersihan. Pada mulanya manifestasi dari krisis air tidak begitu teruk tetapi tahap populasi manusia yang semakin bertambah pada abad ke-20 mengurangkan kuantiti air bersih. Ini diburukkan lagi dengan kemarau yang mengganggu keseimbangan bekalan air bersih. Hutan dan Air Hutan merupakan salah satu ekosistem penting kerana ia mengandungi lebih 60 peratus kepelbagaian hayat dunia. Kepentingan hutan meliputi fungsi ekologi dari segi perlindungan tanah dan lembangan, ekonomi, kepada "Peparu Bumi" kerana tanaman hijau menyerap karbon dioksida sewaktu proses fotosintesis dan melepaskan oksigen ke atmosfera. Hutan juga menjadi kawasan tadahan air yang berfungsi antaranya sebagai kawalan banjir. Malangnya, penyahhutanan hutan tanah tinggi yang berleluasa sekarang bukan sahaja membinasakan alam semula jadi tetapi juga memusnahkan "hutan awan" (cloud forest) yang boleh mengakibatkan kehilangan sumber air yang berharga Membinasakan hutan bukit boleh menyebabkan kehilangan sumber air yang banyak kerana tanpa pokok, sebahagian besar lembapan di udara akan kekal di tempatnya sehingga proses hujan berlaku. Dan tanpa kawasan hutan yang tebal, apa sahaja lembapan yang ada di atmosfera akan terdedah kepada sistem angin yang akan membawa lembapan itu ke tempat lain dan melepaskannya ke laut. Krisis Air di Malaysia. Malaysia bertuah kerana mempunyai sumber air yang banyak. Kedudukannya di garisan Khatulistiwa memberikannya hujan sepanjang tahun berjumlah lebih dari 2,000 mm setahun sementara di kawasan pantai timur pula purata sebanyak 5,000 mm. Selain itu Malaysia dirahmati dengan lebih dari 150 buah sungai yang25

merupakan sumber air mentah utama. Walau bagaimanapun terdapat beberapa krisis air juga pernah berlaku di Malaysia seperti: y y y Krisis air di Lembah Kelang 1998 Krisis air di Durian Tunggal, Melaka pada tahun 1991 Siri tumpahan minyak diesel ke dalam sungai yang menyebabkan bekalan air terganggu. 3.11 Peningkatan Gurun Mengikut skim pengelasan iklim Koppen, iklim gurun (BWh, BWk, BWn), juga dipanggik iklim gersang, ialah sejenis iklim yang bersuhu sederhana dan mengalami curahan hujan yang terlalu sedikit untuk menampun gtumbuhtumbuhan, jika ada pun cuma pokok renek yang jarang. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim ini memang selalunya merupakan gurun. Kawasan yang beriklim gurun biasanya mengalami kurang daripada 250 mm (10 inci) curahan hujan setahun, apatah lagi ada tahun-tahun yang setitis kerpasan pun tidak turun16. Sekali-sekala, kawasan beriklim gurun boleh menerima kerpasan melebihi 250 mm setahun; tetapi masih dikira sebagai beriklim gurun kerana air lebih cepat terlesap kesan penyejatpeluhan berbanding turun sebagai kerpasan. Umumnya terdapat tiga variasi iklim gurun, iaitu iklim gurun panas (BWh), iklim gurun sejuk (BWk) dan iklim gurun sederhana (adakalanya berlabel BWn) Untuk menentukan sama ada sesebuah kawasan memang mengalami iklim gersang, pertama sekali ambang kerpasannya (dalam ukuran milimeter) mesti ditentukan dengan langkah-langkah berikut: o Darabkan purata suhu tahunan (dalam C) dengan 20.

16

http://ms.wikipedia.org/wiki/Iklim_gurun

26

o Tambahkan nilai-nilai berikut berdasarkan peratusan jumlah kerpasan dalam separuh tahun yang bermatahari tinggi (April hingga September di Hemisfera Utara, atau Oktober hingga Mac di Hemisfera selatan) y y y >70% jumlah kerpasan: 280 3070% jumlah kerpasan: 140