41
29 PENGHARGAAN Alhamdulillah, saya merafakkan rasa syukur setinggi-tingginya ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinan dan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan kerja kursus yang diberikan ini dengan jaya sekali. Di sini saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah membantu dalam proses menyiapkan kerja kursus yang diberikan ini. Jutaan terima kasih ingin saya sampaikan kepada pensyarah Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (PIM 3113) kami, iaitu Ustazah Muazzah Binti Abu Samah kerana beliau banyak memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan kerja kursus ini, terutamanya ketika sesi taklimat. Sesungguhnya jasa dan bantuan daripada beliau amatlah berguna dan sangat saya hargai. Seterusnya, tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas saya P6E kerana bertungkus lumus menyiapkan kerja kursus ini bersama-sama. Mereka bersama-sama membantu antara satu sama lain dan banyak sekali membantu saya dengan menerangkan sesuatu yang tidak saya fahami. Di samping itu, terdapat juga rakan kami meminjamkan bahan rujukan kepada saya dan turut membantu memberi penerangan mengenai bahagian yang saya tidak faham. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan- rakan di dalam kelas P6E.

asaimen Ustzah Muazzah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aidfrarfuarfnaswru afdjbqawkrf asfragifa tfr astgfidswitg aweygharewygh uijasghw a rshokareh era hyraeyghkraeyh e hqaerkyh rqeahygqaeyhjqaeryh qaeyhqen aewryh qaehrqaeyhae herhrqaeqae herhrqaehraenrae ghrqaeghraeygh eqhaewh rewhraeholreh rehraehae ryheryholerygh eawrhyger heh erheht thrtea haeh erhlqaerh qaehaer

Citation preview

Page 1: asaimen Ustzah Muazzah

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, saya merafakkan rasa syukur setinggi-tingginya ke hadrat Allah SWT

kerana dengan keizinan dan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan tugasan kerja

kursus yang diberikan ini dengan jaya sekali.

Di sini saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah membantu

dalam proses menyiapkan kerja kursus yang diberikan ini. Jutaan terima kasih ingin saya

sampaikan kepada pensyarah Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (PIM 3113) kami, iaitu

Ustazah Muazzah Binti Abu Samah kerana beliau banyak memberi tunjuk ajar kepada saya

dalam menyiapkan kerja kursus ini, terutamanya ketika sesi taklimat. Sesungguhnya jasa

dan bantuan daripada beliau amatlah berguna dan sangat saya hargai.

Seterusnya, tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas saya P6E kerana

bertungkus lumus menyiapkan kerja kursus ini bersama-sama. Mereka bersama-sama

membantu antara satu sama lain dan banyak sekali membantu saya dengan menerangkan

sesuatu yang tidak saya fahami. Di samping itu, terdapat juga rakan kami meminjamkan

bahan rujukan kepada saya dan turut membantu memberi penerangan mengenai bahagian

yang saya tidak faham. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan di dalam

kelas P6E.

Di samping itu, terima kasih juga kepada ibu bapa yang turut membantu dari segi

kewangan, moral dan kasih sayang kepada saya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan

ribuan terima kasih kepada pihak Institut Pendidikan Guru Sultan Abdul Halim yang telah

menyediakan kemudahan seperti Pusat Sumber sebagai tempat saya mencari bahan

rujukan dan mengadakan perbincangan.

Sekian terima kasih.

1

Page 2: asaimen Ustzah Muazzah

BAHAGIAN A

PENGGUNAAN KAEDAH PENGULANGAN DAN NYANYIAN DALAM KALANGAN

MURID SEKOLAH RENDAH TERHADAP PENGUASAAN MENGINGATI NAMA-NAMA

MALAIKAT SERTA TUGASNYA.

Oleh

AHNAF AFIQ BIN SHAIRUL BAZRI

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Rasulullah merupakan contoh terbaik dalam semua bidang. Pendekatan

didikan Rasulullah membolehkan Islam berkembang maju hingga hari ini. Otak dan

minda merupakan anugerah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Salah satu peranan

otak dan minda adalah untuk mengingat sesuatu kejadian atau sesuatu perkara

sama ada perkara yang lepas, sedang berlaku dan juga pada masa hadapan.

Kemahiran mengingat merupakan salah satu daripada proses kemahiran

belajar. Seringkali murid-murid menghadapi masalah mengingat fakta-fakta dalam

matapelajaran termasuk matapelajaran Pendidikan Islam. Kemampuan daya

mengingat murid-murid bergantung kepada kecerdasan minda individu, minat dan

teknik mengingat individu itu sendiri.

2

Page 3: asaimen Ustzah Muazzah

SITUASI PELAJAR

Responden yang dipilih merupakan seorang yang periang tetapi menjadi pendiam

ketika di dalam kelas. Merupakan anak pertama dari dua beradik. Seorang yang agak degil

tetapi masih menghormati guru. Boleh membaca tetapi tidak suka menghafal. Hal ini

menyebabkan dia kurang berminat dalam matapelajaran Pendidikan Islam.

PENYATAAN MASALAH

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Saya telah menjalani praktikum sesi kedua selama dua bulan di Sekola Kebangsaan

Kulim, Kulim, kedah bermula pada 13 JULAI 2014 sehingga 11 SEPTEMBER 2014.

Sepanjang 2 bulan menjalani praktikum, saya telah diamanahkan untuk mengajar bidang

Pendidikan Islam untuk murid-murid tahun 5 Mutiara. Murid di dalam kelas ini seramai 32

orang murid yang terdiri daripada 17 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan.

Semasa saya melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran berkaitan tajuk

beriman dengan malaikat, terdapat seorang murid sukar mengingat nama-nama malaikat

serta tugas-tugasnya dengan betul. Soalan soalan secara lisan telah diajukan kepadanya,

dan dia tidak dapat menjawab dengan betul. Semasa menjawab soalan, murid tersebut

cuba berfikir dan mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan serta meminta

bantuan rakan lain untuk memberikan jawapan. Keadaan sama juga berlaku semasa murid

melaksanakan aktiviti lembaran kerja berkenaan tajuk beriman kepada malaikat yang

diedarkan oleh pengkaji.

Murid-tersebut dilihat termenung dan cuba mengingat kembali isi pelajaran yang

diajar kepadanya. Murid cuba berbincang dengan rakan untuk mendapatkan jawapan.

Melalui pemerhatian yang dibuat sayai, murid tersebut tidak dapat menjawab soalan yang

diberikan dengan betul. Dia tidak menulis nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya

dengan betul. Disamping itu juga, murid tersebut kelihatan keliru antara nama malaikat dan

nama-nama nabi yang wajib diimani. Situasi yang berlaku semasa sesi soal jawab dan

aktiviti lembaran kerja berulang juga pada sesi pengukuhan kognitif di akhir sesi pengajaran

dan pembelajaran

OBJEKTIF

3

Page 4: asaimen Ustzah Muazzah

Objektif kajian yang utama adalah untuk mengenalpasti dan mengumpul data berkaitan

permasalahan seorang pelajar dalam menguasai pembelajaran Pendidikan Islam. Antara

objektif utama bagi kajian ini ialah:

1. Menilai keberkesanan penggunaan Kaedah Pengulangan dan Nyanyian dalam

membantu murid cepat menghafal.

2. Mencari satu kaedah alternatif yang terbukti mampu untuk membantu mengingati isi

pelajaran dengan berkesan.

4

Page 5: asaimen Ustzah Muazzah

BIODATA PELAJAR

NAMA : DANIAL ARIF BIN AHMAD

MURID : TAHUN 5 MUTIARA

UMUR : 11 TAHUN

SEKOLAH : SK AIR KULIM

MASALAH DIHADAPI : MASALAH PEMBELAJARAN

LANGKAH DIAMBIL : PENGGUNAAN KAEDAH PEMERHATIAN,PENGULANGAN

SERTA NYANYIAN

TEMPOH PEMULIHAN : 30 HARI

5

Page 6: asaimen Ustzah Muazzah

METOD DAKWAH YANG DIGUNAKAN

PENGULANGAN

Metod pengulangan menjadi salah satu metode yang digunakan baginda, kerana

dianggap perlu dan penting untuk dilakukan khususnya dalam matapelajaran Pendidikan

Islam. Responden diminta untuk mengulang bacaan serta nyanyian membolehkan

responden cepat menghafal nyanyian. Cara ini berkesan dan perlu dipraktikkan.

 Kaedah soal jawab juga adalah penting dalam pembelajaran. Menyoal merupakan

sebahagian daripada interaksi P&P antara guru dan pelajar. Namun demikian strategi-

strategi penyoalan masih kurang difahami oleh kebanyakkan guru. Kaedah menyoal boleh

juga digunakan dalam kaedah membaca dan menulis.(Rashidi Azizan dan Abd Razak

Habib,1995 ). Struktur kaedah tersebut dapat dipetik daripada gambaran al-Quran tentang

peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim a.s. Beliau telah mengajukan

pertanyaan kepada Allah tentang proses penghidupan semula makhluk yang mati. Persoalan

itu adalah untuk menetapkan hati dan menambahkan ilmu pengetahuan. Allah member

penjelasan tentang persoalan itu menerusi al-Quran. Firman Allah : yang bermaksud:

Maksudnya : Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim (merayu dengan) berkata: Wahai Tuhanku!

Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati?

Allah berfirman: Adakah engkau belum percaya (kepada kekuasaanku)? Nabi Ibrahim

menjawab: Bahkan (aku percaya dan yakin), akan tetapi (aku memohon yang demikian

ialah) supaya tenteram hatiku (yang amat ingin menyaksikannya). Allah berfirman: (Jika

demikian), ambillah empat ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu (dan cincanglah

semuanya). Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya.

Kemudian serulah burung-burung itu nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan

segera dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (260)

Soal Jawab

Temubual ialah proses yang dilakukan untuk mendapat maklumat melalui berhubung

secara lisan dengan mengajukan soalan-soalan berkaitan bersama orang yang ditemubual.

Kelebihan temubual ini ialah, pengkaji mudah untuk mendapat data yang diperlukan dan

juga maklumat yang diberikan itu jelas. Pengkaji juga telah membuat temubual tidak

berstruktur bersama guru pendidikan Islam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai

tahap kecerdasan responden. Seorang pelajar telah dipilih untuk ditemubual berdasarkan

6

Page 7: asaimen Ustzah Muazzah

tingkahlaku dan tindak balas yang dilakukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran

berlangsung. Tujuan dilakukan temubual terhadap guru Pendidikan Islam tahun 2 ialah bagi

mengenalpasti kelompok murid-murid yang lemah di dalam kelas tersebut. Manakala

temubual yang dilakukan terhadap murid bertujuan untuk mendapat maklum balas daripada

murid berkaitan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan terhadap mereka.

Kaedah soal jawab juga adalah penting dalam pembelajaran. Menyoal merupakan

sebahagian daripada interaksi P&P antara guru dan pelajar. Namun demikian strategi-

strategi penyoalan masih kurang difahami oleh kebanyakkan guru. Kaedah menyoal boleh

juga digunakan dalam kaedah membaca dan menulis.(Rashidi Azizan dan Abd Razak

Habib,1995 ). Struktur kaedah tersebut dapat dipetik daripada gambaran al-Quran tentang

peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim a.s. Beliau telah mengajukan

pertanyaan kepada Allah tentang proses penghidupan semula makhluk yang mati. Persoalan

itu adalah untuk menetapkan hati dan menambahkan ilmu pengetahuan. Allah member

penjelasan tentang persoalan itu menerusi al-Quran. Firman Allah :

ن�� ہ� ن� م� � ل ن ن� م ہ� ى� ن� ن� ن ن� ن� ٱ ن�� ہ� ن� ن� ن� ��إ �� ن �ہ ن� ہ ن! إ� ن� ن�" ٱ� ن� م� #$ ل ن� ن% ن& ن'� ن) ہ( ن! ن* ن,ا - ‌� إ ن� ن, ن�� /�إ ن0 ن" ن� م� إ�1 ى2 ن� ن3 ى� ن� ن% ن* ن,ا - إ��‌ ن4 ہ5 ن� ن� ن3 ن'� ن* ن,ا - ى�‌ ن5 ن6 ن0 ن� ٱ إ� ن7 ہ5 ن8 ن9ن� إ:� إ& ن'� م; ن& ہ� ـ2 �إ ن�ٲ ن% ��إ ن* ن,ا ن< ��إ ن3

) �? ل إ�1 ن@ A? إAي ن� Cن �� ن ٱ� Dن� ن'� ن� ن� ن� ن3ٱ - $�ا‌ ل ن� Fن ن� ن� إ�5 'ا ن ني ن�� Gہ ہ� Hن ٱ ن�� ہ� �I$ ل Aن )٢٦٠ہ�

Maksudnya : Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim (merayu dengan) berkata: Wahai Tuhanku!

Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati?

Allah berfirman: Adakah engkau belum percaya (kepada kekuasaanku)? Nabi Ibrahim

menjawab: Bahkan (aku percaya dan yakin), akan tetapi (aku memohon yang demikian

ialah) supaya tenteram hatiku (yang amat ingin menyaksikannya). Allah berfirman: (Jika

demikian), ambillah empat ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu (dan cincanglah

semuanya). Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya.

Kemudian serulah burung-burung itu nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan

segera dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (260)

NYANYIAN.

Peranan muzik dan nyanyian dalam pendidikan (dakwah).

i. Menyebarkan syiar Islam

Sejak zaman Rasulullah lagi, muzik telah disalurkan sebagai salah satu aktiviti

dakwah untuk menegakkan syiar Islam. Contohnya pembacaan al-Quran. Kebanyakan para

sahabat membaca al-Quran dengan bertaranum. Ia perlu dibaca dengan tajwid dan lagunya

yang tersendiri. Melalui kaedah tajwid ini, lagu al-Quran dapat dialunkan. Apabila bacaan ini

7

Page 8: asaimen Ustzah Muazzah

dihayati, ia member kesan yang cukup mendalam kepada sesiapa sahaja yang

mendengarnya.

Begitu juga dengan azan. Sebelum sembahyang muazin akan melaungkan azan di

mana di dalamnya terdapat kalimah-kalimah agung yang mengandungi cirri-ciri muzik di

dalamnya. Walaupun azan tidak diiringi sebarang alat, namun antonasinya jelas bergerak

sejajar dengan rentak yang teratur. Kemerduan laungan azan boleh mengusik batin

seseorang serta menarik orang ramai untuk solat berjemaah (Idris Zakaria,2006,hlm:52).

Selain itu, muzik Islam yang liriknya mengandungi keagungan terhadap kebesaran

Allah dan pujian-pujian terhadap Rasulullah juga merupakan salah satu hiburan yang

memenuhi matlamat dalam Islam di mana ia boleh meniupkan semangat kesedaran dan

keindahan Islam. Ini menunjukkan bahawa muzik dan seni suara sangat sesuai digunakan

dalam menyebarkan risalah Islam yang suci ini.

Jika dilihat dalam dunia sekarang, seni nasyid yang merupakan salah satu daripada

cabang muzik merupakan satu cara utuk menyampaikan syiar Islam. Ini kerana dengan lirik

yang memuji kebesaran dan keagungan Allah serta diiringi dengan alunan muzik yang indah

boleh menarik minat mereka yang bukan Islam untuk mendekati Islam. Contohnya nasyid

dari kumpulan Raihan di mana kebanyakan lirik lagunya menjurus kepada keagungan

ciptaan Islam.

8

Page 9: asaimen Ustzah Muazzah

ii. Memberikan kedamaian jiwa dan membangunkan insane

Muzik dan nyanyian juga mempunyai hubungan yang rapat dengan jiwa. Sebagaimana yang

telah dinyatakan oleh Imam al-Ghazali (Idris Zakaria,2006,hlm:52):

“Allah memberikan kepada manusia akal dan deria. Setiap deria ingin menikmati

sesuatu menurut nalurinya. Misalnya penglihatan (mata) ingin menikmati sesuatu yang

cantik, pendengaran (telinga) ingin mendengar suara yang merdu dan berirama. Jadi tidak

munasabah semua jenis nyanyian dan muzik dilarang oleh Allah, sedangkan Allah

menjadikan deria-deria itu dengan nalurinya. Tetapi naluri dan dria-deria tersebut jangan

dibiarkan berjalan mengikut kehendaknya, ia harus dikawal dan dihalatujukanke jalan yang

baik dan membina”.

Ayat ini menjelaskan bahawa jiwa manusia sukakan seni dan hiburan. Tidak

munasabah Allah melarang semua jenis nyanyian dan hibura kerana Allah menciptakan tiap

deria dalam manusia mempunyai nalurinya tersendiri. Sehubungan dengan ini, manusia

akan terpesona dengan sesuatu yang bergerak sejajar dengan naluri mereka. Namun begitu,

tidak semua jenis hiburan dan nyanyian memberikan impak yang positif kepada jiwa

manusia. Kenyataan ini lebih merujuk kepada nyanyian yang bersifat sentimental dan

mempunyai nilai yang baik dalam lagu tersebut di mana pendengar akan rasa lebih

bersemangat dan damai apabila mendengarnya. Falsafah yunani juga mengatakan bahawa

muzik boleh menghasilkan moral yang baik di kalangan manusia. Ini kerana muzik

mempunyai hubungan yang rapat dengan jiwa. Ia adalah alat yang dapat mempengaruhi

jiwa manusia.

Selain dari insan yang sihat banyak mendapat manfaat dari muzik, insan yang

mempunyai masalah kesihatan juga boleh mendapat faedah dari seni yang sama. Dalam

keadaan klinikal, orang yang mengahadapi masalah psikiatri bertidak balas dengan lebih

baik kepada rawatan apabila menerka diberikan terapi muzik pada masa yang sama. Muzik

atau nyanyian, walaupun dalam billik air merupakan pelega tekanan mental dan ketegangan

yang amat berkesan (Ibid,hlm:55).

9

Page 10: asaimen Ustzah Muazzah

iii. Merupakan wadah ilmu

Seperti yang telah diutarakan di atas iaitu muzik merupakan satu cara untuk

menyebarkan syiar Islam, muzik juga berperanan sebagai wadah menyampaikan ilmu dan

dakwah. Ia dapat disampaikan melalui lirik yang terkandung pengetahuan-pengetahuan

tentang kisah-kisah pada zaman nabi dan para sahabat serta tokoh-tokoh Islam, tentang erti

kehidupan dan seumpamanya. Sebagai contoh lagu salahuddin al-ayyubi, rabiautul

adawiyah, habil qabil, hakikat perjuangan dan banyak lagi. Penyampaian ilmu melalui lagu-

lagu sebenarnya lebih menberi kesan kepada masyarakat. Ini kerana masyarakat sekarang

terutama masyarakat Malaysia kurang minat dalam membaca tetapi mempunyai minat yang

lebih dalam berhibur. Oleh yang demikian, mereka akan mendapat ilmu secara tidak

langsung dengan mendengar lagu-lagu tersebut. Selain itu, lirik-lirik yang berbentuk nasihat

juga memberi kesan yang baik dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat

10

Page 11: asaimen Ustzah Muazzah

PEMERHATIAN

Pemerhatian dilakukan oleh pengkaji semasa sesi pengajaran dan pembelajaran

berlangsung. Pengkaji mendapati terdapat seorang murid menunjukkan respon yang negatif

iaitu tidak memberi tumpuan dan hilang fokus dalam pembelajaran.Semasa sesi latih tubi

untuk menyebut nama malaikat, Murid tersebut tetap tidak memberi respon seperti yang

diharapkan.

Jadual 1: Jadual Pemerhatian Tidak Berstruktur

PERISTIWACATATAN

Guru memasuki kelas dan murid membaca doa secara bersama-sama

Sesi pengajaran dan pembelajaran dimulakandengan set induksi yang sesuai dengan tajukpengajaran.

Guru mengajar dengan menggunakan kaedahtradisional dengan berbantukan bahan bantumengajar yang dirancang.

Murid diminta untuk menyebut nama-namamalaikat serta menyenarai tugas-tugasnya secara individu, kumpulan dan kelas

Guru mengedarkan lembaran kerja bagi aktivitipengukuhan murid.

Soalan lisan diajukan kepada murid-murid tertentu mengenai isi pelajaran.

Seorang murid tidak memberi sebarang respon terhadap pembelajaran.

Jadual 2: masalah yang mungkin di hadapi murid

KOD

SUSAH UNTUK MENGINGATKELIRU MENGENAI NAMA- NAMA MALAIKAT DAN RASULBOSANTIDAK MINAT BIDANG AQIDAH

11

Page 12: asaimen Ustzah Muazzah

LAPORAN ANEKDOT 1

NAMA MURID : MOHAMMAD AMRI BIN HAYAT

KELAS : 5 MUTIARA

TARIKH : 15.07.2014

MASA :11.15 – 12.15 ( SELASA )

TEMPAT : KELAS 5 MUTIARA

ITEM : PENGUMPULAN DATA PERMASALAHAN MURID

CATATAN KAEDAH ULASAN

Seorang murid telah dikenalpasti mempunyai masalah didalam kelas

Murid telah dipanggil untuk tujuan pengumpulan data

Murid menceritakan permasalahan beliau ketika di dalam kelas

Masalah telah dikenalpasti

Kaedah yang sesuai telah dirangka untuk proses pemulihan pelajar

Soal jawab Murid memberi kerjasama dengan baik.

Murid mengakui susah untuk menghafal sebarang fakta yang membuatkan dia cepat bosan.

Permasalahan ini menyebabkan responden kurang minat dalam belajar.

12

Page 13: asaimen Ustzah Muazzah

LAPORAN ANEKDOT 2

NAMA MURID : MOHAMMAD AMRI BIN HAYAT

KELAS : 5 MUTIARA

TARIKH : 22.07.2014 (SELASA)

MASA :11.15 – 12.15

TEMPAT : BILIK MUZIK

ITEM : PENCERAHAN MENGENAI NAMA MALAIKAT SERTA TUGASNYA

CATATAN KAEDAH ULASAN

Langkah 1 Pengkaji memberi rangsangan awal denganmemperdengarkan lagu ‘Warisan’ dan ‘Keranamu Malaysia’. Murid dimintauntuk mendengar dengan teliti kedua-dua lagutersebut.

Langkah 2 Pengkaji memaparkan nama-nama malaikat dantugasnya di papan putih dengan menggunakanbahan bantu mengajar yang sesuai.

Langkah 3 Pengkaji memaparkan lirik lagu dipapan putihdan memberi lirik lagu kepada murid. Pengkajimenyanyi lagu sambil diperhatikan oleh murid.

Langkah 4 Latih tubi menghafal lirik dan lagu.

Penerangan

Penerangan

Dengar dan ikut

Latih tubi nyanyian

Guru telah menggunakan kaedah penerangan dan nyanyian

13

Page 14: asaimen Ustzah Muazzah

LAPORAN ANEKDOT 3

NAMA MURID : MOHAMMAD AMRI BIN HAYAT

KELAS : 5 MUTIARA

TARIKH : 28.07.2014 (SELASA)

MASA :11.15 – 12.15

TEMPAT : BILIK MUZIK

ITEM : PENGULANGAN HAFALAN NYANYIAN DENGAN MELIHAT LIRIK

CATATAN KAEDAH ULASAN

Langkah 1 Pengkaji menyanyikan kembali nyanyian nama-nama Malaikat kepada murid.

Langkah 2 Murid menyanyi lagu secara melihat lirik dancuba menghafal.

Langkah 3 Pengkaji membantu murid mengingat lirik nyanyian nama-nama Malaikat.

Pengulangan

Baca dan menyanyi

Nyanyian

Murid dilihat tidak mengingati pembelajaran lepas

Guru membuat pengulangan

Guru memberi pujian

14

Page 15: asaimen Ustzah Muazzah

LAPORAN ANEKDOT 4

NAMA MURID : MOHAMMAD AMRI BIN HAYAT

KELAS : 5 MUTIARA

TARIKH : 03.08.2014 (SELASA)

MASA :11.15 – 12.15

TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER

ITEM : PENGULANGAN HAFALAN NYANYIAN DENGAN TIDAK MELIHAT LIRIK

CATATAN KAEDAH ULASAN

Langkah 1 Murid menyanyi lagu dengan melihat lirik.

Langkah 2 Pengkaji menunjukkan gaya semasamenyanyikan lagu dan diikuti oleh murid.

Langkah 3 Murid menyanyi sambil membuat gaya

Nyanyian

Nyanyian

Nyanyian

Murid mula dapat menghafal lirik lagu nama-nama malaikat

Murid belajar gaya dalam nyanyian bagi memudahkan dia menghafal lirik lagu.

15

Page 16: asaimen Ustzah Muazzah

LAPORAN ANEKDOT 5

NAMA MURID : MOHAMMAD AMRI BIN HAYAT

KELAS : 5 MUTIARA

TARIKH : 05.08.2014 (KHAMIS)

MASA :11.15 – 12.15

TEMPAT : BILIK J-QAF

ITEM : PENGULANGAN HAFALAN NYANYIAN DENGAN TIDAK MELIHAT LIRIK

CATATAN KAEDAH ULASAN

Langkah 1 Murid diberi peluang untuk mengingat kembali lirik dan gaya secara terkawal

Langkah 2 Murid menyanyi lagu beserta gaya tanpa melihat lirik secara berkumpulan.

Langkah 3 Setiap murid dikehendaki menyanyi secaraindividu dihadapan guru dengan mengingat lirik dan membuat gaya.

Langkah 4 Pengkaji melaksanakan ujian lisan terhadapmurid secara individu

Nyanyian

Nyanyian

Nyanyian

Murid mula dapat menghafal lirik lagu nama-nama malaikat

Murid belajar gaya dalam nyanyian bagi memudahkan dia menghafal lirik lagu.

16

Page 17: asaimen Ustzah Muazzah

LAPORAN

Semasa proses pelaksanaan berlangsung, pengkaji membuat pengawasan terhadap

kajian yang dilakukan melalui pemerhatian. Pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji

direkodkan bertujuan untuk mengenalpasti minat dan respon murid terhadap kaedah yang

diperkenalkan.

Pada 16 Julai 2014 pada jam 8.45 a.m, saya telah memasuki kelas 5 Mutiara setelah

mendapat Jadual Waktu Mengajar daripada Penolong Kanan Pentadbiran. Sepanjang

proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Guru memasuki kelas dan murid membaca

doa secara bersama-sama. Sesi pengajaran dan pembelajaran dimulakan dengan set

induksi yang sesuai dengan tajuk pengajaran. Guru mengajar dengan menggunakan kaedah

tradisional dengan berbantukan bahan bantu mengajar yang dirancang. Murid diminta untuk

menyebut nama-nama malaikat serta menyenarai tugas-tugasnya secara individu, kumpulan

dan kelas. Guru mengedarkan lembaran kerja bagi aktiviti pengukuhan murid. Soalan lisan

diajukan kepada murid-murid tertentu mengenai isi pelajaran.

Seorang murid telah dikenalpasti mempunyai masalah didalam kelas. Murid telah

dipanggil untuk tujuan pengumpulan data. Murid menceritakan permasalahan beliau ketika di

dalam kelas.Masalah telah dikenalpasti. Kaedah yang sesuai telah dirangka untuk proses

pemulihan pelajar. Sesi berlangsung di bilik kaunseling. Soal jawab berlaku dan pengkaji

dapat mengesan permasalahan yang berlaku kepada responden.

Pada 21 Julai 2014 bertempat di Bilik Muzik sesi berlaku buat kali kedua. Pengkaji

menggunakan beberapa langkah yang berkesan. Langkah 1 Pengkaji memberi rangsangan

awal dengan memperdengarkan lagu ‘Warisan’ dan ‘Keranamu Malaysia’. Murid diminta

untuk mendengar dengan teliti kedua-dua lagu tersebut. Langkah 2 Pengkaji memaparkan

nama-nama malaikat dan tugasnya di papan putih dengan menggunakan bahan bantu

mengajar yang sesuai.Langkah 3 Pengkaji memaparkan lirik lagu dipapan putih dan

memberi lirik lagu kepada murid. Pengkaji menyanyi lagu sambil diperhatikan oleh murid.

Langkah 4 Latih tubi menghafal lirik dan lagu.

Pada 29 Julai 2014 jam 11.15 a.m bertempat di Bilik Muzik sesi ketiga kajian

dijalankan. Pengkaji menggunakan kaedah pengulangan dan nyanyian sebagai pengukuhan.

Pengkaji menggunakan beberapa langkah yang berkesan. Langkah 1 Pengkaji

menyanyikan kembali nyanyian nama-nama Malaikat kepada murid. Langkah 2 Murid

menyanyi lagu secara melihat lirik dan cuba menghafal. Langkah 3 Pengkaji membantu

murid mengingat lirik nyanyian nama-nama Malaikat. Murid dilihat tidak mengingati

pembelajaran lepas. Guru membuat pengulangan. Guru memberi pujian.

17

Page 18: asaimen Ustzah Muazzah

Pada 4 Ogos 2014 jam 11.15 bertempat di Makmal Komputer sesi keempat kajian

dijalankan. Pengkaji tetap menggunakan metod pembelajaran yang sama cuma tempat

berbeza. Langkah 1 Murid menyanyi lagu dengan melihat lirik. Langkah 2 Pengkaji

menunjukkan gaya semasa menyanyikan lagu dan diikuti oleh murid. Langkah 3 Murid

menyanyi sambil membuat gaya. Murid mula dapat menghafal lirik lagu nama-nama

malaikat. Murid belajar gaya dalam nyanyian bagi memudahkan dia menghafal lirik lagu.

Pada 7 Ogos 2014 pada jam 11.15 bertempat di Bilik J-QAF sesi kelima kajian

dijalankan. Pengkaji mahu menguji tahap pencapaian responden. Langkah 1 Murid diberi

peluang untuk mengingat kembali lirik dan gaya secara terkawal Langkah 2 Murid menyanyi

lagu beserta gaya tanpa melihat lirik secara berkumpulan. Langkah 3 Setiap murid

dikehendaki menyanyi secara individu dihadapan guru dengan mengingat lirik dan membuat

gaya.Langkah 4 Pengkaji melaksanakan ujian lisan terhadap murid.

CARA MENGUMPUL DATA

Instrumen kajian yang digunakan ialah:

-Ujian Pra dan Pos

Sebagai pengukuran terhadap tahap kemahiran responden, pengkaji menjalankan

ujian pra dan pos. Ujian pra dilaksanakan sebelum bermulanya kajian terhadap responden.

Ujian ini telah diagihkan oleh pengkaji kepada seluruh murid tahun 5 Mutiara untuk

mengetahui pengetahuan responden yang terlibat. Murid-murid dikehendaki untuk mengisi

borang. Ujian pra yang dirangka pengkaji ini mengandungi dua bentuk soalan iaitu soalan A

dan soalan B. Ujian pos pula dilaksanakan oleh pengkaji selepas kajian dibuat. Ujian pos ini

dijalankan bertujuan untuk menilai sejauhmana kaedah nyanyian ini dapat mengekalkan

ingatan jangka panjang responden terhadap tajuk yang difokuskan ini. Ujian pos yang

dibentuk ini sedikit berbeza dengan ujian pra bagi memastikan kesahan ujian.Ujian pos ini

mengandungi 3 bentuk soalan iaitu A, B dan C. Rujuk lampiran A untuk melihat soalan ujian

pra dan pos

SOAL SELIDIK

Dalam kajian ini, soal selidik diberikan kepada seorang responden yang telah dipilih

oleh pengkaji. Dalam kajian ini soal selidik berbentuk soalan tertutup Dichotomous telah

digunakan oleh pengkaji. Soal selidik berskala ini mempunyai hanya dua pilihan jawapan

sahaja sama ada YA atau TIDAK. Responden perlu memilih jawapan yang dirasakan sesuai

dengan mereka.

18

Page 19: asaimen Ustzah Muazzah

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

PENGENALAN

Bab ini membincangkan mengenai hasil analisis data dan interpretasi data

berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan kepada seorang murid tahun 5 Mutiara, Sekolah

Kebangsaan Kulim,Kulim, Kedah. Melihat perbezaan min antara ujian pra dan pos

Berdasarkan objektif di atas, pengkaji telah menjalankan ujian pra dan pos ke atas

responden menggunakan set soalan sedikit berbeza. Perlaksanaan ujian pra dan pos untuk

menilai sejauhmana peningkatan kemahiran mengingat responden bagi nama-nama

malaikat dan tugasnya dalam bentuk ujian penulisan. Hasil pencapaian ujian pra dan pos

adalah seperti di bawah:

JADUAL 3: Taburan Peratusan Ujian Pra dan Ujian Pos

BIL SASARAN UJIAN PRA UJIAN POS

1 RESPONDEN 36 94

Dapatan kajian pada jadual 7 ini adalah pemerolehan data berdasarkan kajian yang dibuat

ke atas seorang responden. Taburan markah responden pada ujian pra didapati kurang

memuaskan ini kerana kesemua responden memperolehi markah di bawah 50%. Ujian pos

ini dilakukan oleh pengkaji setelah rawatan dijalankan terhadap responden yang dipilih oleh

pengkaji. Ujian pos ini dilakukan bagi melihat samada terdapat sebarang peningkatan

pencapaian responden dan perbezaan min di antara ujian pra dan pos.

Rajah: Graf Perbandingan Peratusan antara ujian Pra dan ujian Pos.

UJIAN PRA UJIAN POS0

20406080

100

GRAF PERBANDINGAN PERATUSAN DIANTARA UJIAN PRA DAN UJIAN POS

PERATUSAN DIPEROLEH

19

Page 20: asaimen Ustzah Muazzah

Rajah diatas menunjukkan peningkatan pencapaian responden yang telah berlaku

setelah rawatan melalui kaedah nyanyian mari bernasyid dilaksanakan. Hasil dapatan

menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang tinggi antara ujian pra dan ujian pos bagi

responden. Responden mengalami peningkatan sebanyak 74% iaitu telah mencatat

keputusan sebanyak 94% semasa ujian pos.

Secara keseluruhan, pengkaji telah menyimpulkan bahawa penilaian peningkatan

peratus responden meningkat. Jika dilihat pada rajah 3, markah ujian pra ialah 36% dan

ujian pos pula ialah sebanyak 94.%. Ini bermaksud telah berlaku peningkatan sebanyak 74%

setelah rawatan melalui kaedah nyanyian dilaksanakan terhadap responden.

20

Page 21: asaimen Ustzah Muazzah

PERBINCANGAN

Dapatan kajian ini akan melihat sejauh mana kemahiran mengingat murid mengenai

nama-nama malaikat dapat dipertingkatkan melalui kaedah nyanyian. Melihat perbezaan

peratusan antara ujian pra dan pos Berdasarkan kepada analisis dan interpretasi data,

perbezaan peratusan ujian pra dan pos menunjukkan banyak perubahan yang ketara.

Responden menunjukkan peningkatan yang ketara ketika ujian pos berbanding ujian

pra. Pengkaji mendapati wujud perubahan peningkatan yang memberangsangkan setelah

kaedah nyanyian diperkenalkan kepada responden. Ini menunjukkan bahawa objektif

pertama telah terjawab. Sebelum kaedah nyanyian ini diperkenalkan kepada responden,

responden sukar untuk menyatakan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan betul.

Semasa menjawab soalan bagi ujian pos, responden menjawab soalan sambil

menyanyikan lagu yang dipelajari secara perlahan dan cuba untuk mengingati kembali lirik

lagu yang dihafal oleh mereka. Setelah aktiviti nyanyian melodi dijalankan terhadap mereka,

ternyata wujud peningkatan dari segi prestasi dan minat terhadap tajuk yang dipelajari.

Dapatan kajian ini disokong oleh kajian daripada pengkaji lain di mana kaedah nyanyian ini

mampu meningkatkan prestasi murid.

Hasil kajian Salcedo (2002) mendapati bahawa penggunaan lagu dalam bilik darjah

mungkin mampu membantu mengingat sesuatu teks. Justeru itu, nyanyian sangat

membantu individu untuk mengingat kembali fakta dan membantu dari segi prestasi

pendidikan. Hansen dan Bernstrof (2002), menegaskan dalam laporan mereka bahawa hasil

kajian lepas juga menunjukkan bahawa skor pencapaian murid meningkat dengan

menggunakan muzik dalam program membaca. Ini membuktikan bahawa nyanyian yang

juga merupakan salah satu dari cabang muzik adalah faktor peningkatan tahap pencapaian

murid dalam ujian.Edith Indek dan Kamariati Hussin (t.t) di dalam kajian mereka, lebih

kurang 90% daripada kumpulan sasaran menunjukkan prestasi yang baik dan hanya 10%

sahaja daripada responden kumpulan sasaran yang masih lemah dalam lembaran kerja

yang diberi kepada kumpulan sasaran setelah aktiviti nyanyian dilaksanakan dalam mata

pelajaran sains.

21

Page 22: asaimen Ustzah Muazzah

Membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat berserta tugasnya

melalui kaedah pengulangan dan nyanyian.

Instrumen soal selidik dan pemerhatian telah digunapakai bagi mengenalpasti minat

murid dalam mengingat nama-nama malaikat berserta tugasnya melalui kaedah

pengulangan dan nyanyian. Dapatan daripada data yang telah dianalisis menunjukkan

bahawa kesemua responden menunjukkan minat dan keseronokan belajar apabila

menggunakan kaedah nyanyian dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya.

Melalui data soal selidik yang telah dianalisis, pengkaji memperoleh respon yang positif

setelah aktiviti nyanyian dilaksanakan kepada mereka.

Aktiviti pengulangan dan nyanyian ini ternyata memberi keseronokan terhadap

mereka.Melalui pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji, murid-murid menunjukkan respon

tingkahlaku yang baik dan penuh minat dalam aktiviti nyanyian. Pemerhatian melalui lisan,

didapati hampir kesemua murid dapat mengingati lirik nyanyian dengan baik walaupun

terdapat dua orang murid yang masih tidak yakin dengan lirik yang dihafal oleh mereka.

Responden berasa sangat teruja untuk menyanyi setiap kali aktiviti nyanyian berlangsung.

Mereka bersungguh-sungguh untuk mengingat lirik dan melodi dari lagu ‘Warisan’ dan

‘Keranamu Malaysia’. Data ini kemudiaannya disokong oleh Hanisah Shaari (2010) dalam

kajiannya telah menunjukkan bahawa aktiviti nyanyian telah memberi ruang kepada untuk

melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dan dalam menarik minat murid dalam sesi

pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga berpendapat, nyanyian mampu meredakan

tekanan mental dan fizikal murid-murid.

Hadiah Senin (1999), dalam kajiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sejarah yang dilakukan terhadap 250

orang pelajar termasuk pelajar Melayu, cina dan india dari lima sekolah di Daerah Batu

Pahat,johor, mendapati pelajar-pelajar yang cemerlang adalah di kalangan pelajar yang

meminati mata pelajaran tersebut. Justeru itu, berdasarkan kajian inilah faktor yang

mendorong peningkatan murid dalam mengingat 10 malaikat kerana wujudnya minat dalam

diri setiap responden untuk mengingat nama dan bidang tugas 10 malaikat dengan mudah

dan tersusun.

Tan Siew Tee dan Shi Soi Fah (2005) dalam kajian mereka, muzik dan lagu adalah

suatu perkara yang sangat hampir dengan murid. Mereka juga menambah, tindakan

memainkan muzik dan lagu dapat memotivasikan murid untuk menghadiri kelas dan

menumpukan perhatian sepenuhnya di dalam bilik darjah. Maka dengan itu, aktiviti nyanyian

ini secara tuntasnya dapat meningkatkan minat murid dari segi tingkahlaku dan lisan murid.

22

Page 23: asaimen Ustzah Muazzah

Robiah Muhammad dan Siti Hajar Husna (2009), dalam kajiannya, peningkatan minat

pelajar dalam dibantu dalam Pendidikan Islam dengan gubahan lagu. Lagu atau muzik amat

penting dalam membantu murid mengingat fakta dan huruf-huruf yang dipelajari. Hasil

dapatan kajian mereka mendapati bahawa pelajar lebih aktif dan bersemangat dalam

pengajaran dan pembelajaran, lebih fokus dan dapat mengingat fakta dengan cepat dan

mudah.

Metod pengulangan menjadi salah satu metode yang digunakan baginda, kerana

dianggap perlu dan penting untuk dilakukan khususnya dalam matapelajaran Pendidikan

Islam. Responden diminta untuk mengulang bacaan serta nyanyian membolehkan

responden cepat menghafal nyanyian. Cara ini berkesan dan perlu dipraktikkan.

 Kaedah soal jawab juga adalah penting dalam pembelajaran. Menyoal merupakan

sebahagian daripada interaksi P&P antara guru dan pelajar. Namun demikian strategi-

strategi penyoalan masih kurang difahami oleh kebanyakkan guru. Kaedah menyoal boleh

juga digunakan dalam kaedah membaca dan menulis.(Rashidi Azizan dan Abd Razak

Habib,1995 ). Struktur kaedah tersebut dapat dipetik daripada gambaran al-Quran tentang

peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Ibrahim a.s. Beliau telah mengajukan

pertanyaan kepada Allah tentang proses penghidupan semula makhluk yang mati. Persoalan

itu adalah untuk menetapkan hati dan menambahkan ilmu pengetahuan. Allah member

penjelasan tentang persoalan itu menerusi al-Quran. Firman Allah : yang bermaksud:

Maksudnya : Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim (merayu dengan) berkata: Wahai Tuhanku!

Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati?

Allah berfirman: Adakah engkau belum percaya (kepada kekuasaanku)? Nabi Ibrahim

menjawab: Bahkan (aku percaya dan yakin), akan tetapi (aku memohon yang demikian

ialah) supaya tenteram hatiku (yang amat ingin menyaksikannya). Allah berfirman: (Jika

demikian), ambillah empat ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu (dan cincanglah

semuanya). Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya.

Kemudian serulah burung-burung itu nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan

segera dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (260)

23

Page 24: asaimen Ustzah Muazzah

RUMUSAN

Melalui dapatan-dapatan kajian yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa objektif-

objektif kajian telah tercapai melalui kaedah nyanyian iaitu untuk melihat perbezaan ujian pra

dan pos dan juga untuk membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat

dan tugasnya. Pendekatan dakwah Rasulullah sebagai panduan merupakan idea yang

bernas dan berkesan.

Sebagai contoh, muzik sufi yang terdapat di Mesir, Iraq dan Turki dapat

mengingatkan kita kepada Allah . Kumpulan Raihan sebagai contohnya mendendangkan

irama Syahadah 'Asyhadu alia ilahaillaAllah waasyhadu anna muhammadarrasulullah'. Lagu

sufi telah menarik jutaan manusia termasuk bukan Islam . Hati yang gersang terusik melalui

dakwah yang disampaikan oleh melalui muzik sufi , begitu juga dengan lagu Allahu Allahu

oleh Nusrat Fateh Ali Khan , penyanyi dari Pakistan yang dinyanyikan semula oleh kumpulan

Raihan.

Kajian ini membuktikan bahawa mendidik melalui hati ke hati dan nyanyian mampu

untuk melonjakkan prestasi seseorang murid. Ini menjelaskan kepada kita proses pendidikan

dan pengajaran adalah satu metodologi yang perlu melihat kepada pelbagai aspek seperti

psikologi, sosiologi dan daya membuat pertimbangan seseorang pelajar. Gabungan ilmu

pengetahuan itu membolehkan guru mengajar dengan berkesan dan menarik minat pelajar

mengikuti pengajaran.

Hiburan melalui muzik dan nyanyian adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin

dapat dipisahkan daripada kehidupan . Ianya telah menjadi salah satu medium penting

dalam pembentukkan budaya hidup dan minda golongan muda sebagai generasi pelapis

kepimpinan negara. Apa yang dijelaskan dalam penulisan ini bukan bertujuan untuk

menghalalkan sesuatu yang haram atau cenderung kepada unsur maksiat . Namun

pengaruh dan realiti semasa yang menyelubungi penghayatan dan amalan masyarakat

terhadap muzik dan nyanyian perlu disuntik dengan kefahaman yang sebenar mengenai

konsep hiburan yang dibenarkan dalam Islam khususnya kepada golongan muda.

Sebagai seorang Guru yang telah sinonim dengan Islam sebenarnya mampu untuk

mengaplikasikan ajarannya dalam segenap aspek kehidupan kita termasuklah hiburan.

Guru-guru, masyarakat, artis dan pihak terbabit sememangnya boleh berganding bahu dan

bersama-sama mengorak langkah ke arah mewujudkan suatu budaya hiburan melalui muzik

dan nyanyian yang lebih positif dan menggunakannya sebaik mungkin sebagai satu medium

untuk berdakwah.

24

Page 25: asaimen Ustzah Muazzah

REFLEKSI

Assalamualaikum wbt.

Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW.

Pertama sekali, saya panjatkan syukur kepada Ilahi kerana masih diberi kesempatan dan

ruang waktu untuk saya siapkan tugasan yang diberikan ini. Tanpa nikmat masa dan

kesihatan daripada-Nya, tidak mungkin saya dapat melakukan tugasan ini. Selain itu, saya

ingin mengucapkan terima kasih terutamanya kepada pensyarah bagi mata pelajaran PIM

3111 PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ISLAM iaitu Ustazah Muazzah Binti Abu

Samah dengan tunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang kami

melaksanakan tugasan ini.

Tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari kelas

P6E yang turut membantu memberikan maklumat dan idea serta pandangan dalam usaha

menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Akhir sekali, tidak dilupakan kepada kedua ibu

bapa dan ahli keluarga yang tidak putus asa mendoakan dan memberi sokongan kepada diri

ini. Syukran jazilan wa jazakallahu khairan kathira.

Permulaan tugasan diberi diterima dengan penuh rasa takut dan gelisah oleh saya.

Ini kerana buat pertama kalinya membuat satu kajian kes mengenai metod dakwah

Rasululah dalam pendidikan serta membuat pameran Pendidikan Islam . Untuk pengetahuan

Ustazah, saya telah berjumpa banyak orang berpengalaman untuk membantu saya dalam

melancarkan penulisan kajian ini.

Dalam perlaksanaan pameran, kami bertungkus lumus dalam memastikan program

berjalan dengan lancar. Dengan berkat dan redha Ilahi, pameran berlangsung dengan

meriah sekali. Walaupun booth saya dan ahli kumpulan yang lain tidak mendapat tempat di

hati juri, tetapi saya sangat berpuas hati dengan hasil kerja yang telah kumpulan kami

sediakan.Terima kasih diucapkan kepada semua yang membantu secara langsung mahupun

tidak langsung dalam memastikan wadah dakwah melaui pameran ini berjalan dengan

lancar.

25

Page 26: asaimen Ustzah Muazzah

Dalam melaksanakan tugasan ini juga, saya telah berbincang dengan pensyarah dan

juga rakan-rakan tentang skop tugasan yang perlu dilakukan. Saya juga telah mencari

maklumat dari pelbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, artikel, jurnal dan juga daripada

laman web. Alhamdulillah, maklumat tentang profesionalisme Guru Pendidikan Islam serta

perubahan yang berperingkat ini banyak dan mudah didapati. Oleh itu, mudah bagi saya

untuk menghuraikan dan menjawab soalan tugasan ini.

Semasa kajian ini dijalankan, saya merasa sangat gembira dan terharu kerana

apabila melihat responden saya yang sebelum ini langsung tidak minat belajar

matapelajaran Pendidikan Islam oleh kerana banyak yang perlu dihafal, kini sudah menjadi

matapelajaran kegemarannya. Alhamdulillah.

Selain itu juga, dapat saya simpulkan bahawa tugasan kali ini membolehkan saya

berfikir secara kognitif bahawa menuntut ilmu itu dituntut, tapi cara penapisan ilmu yang

dicari ilmu perlu kena masa dan tempatnya. jangan destinasi menuju redha Allah yang dicari

tidak kesampaian, jauh terpesong menuju kesesatan.

Secara rumusnya, kaedah dakwah Rasulullah saw ini memberi kepentingan kepada

murid dan juga kepada guru. Kaedah ini merupakan kaedah berpusatkan murid iaitu kajian

ini menumpukan 80% kepada murid dan hanya 20% penglibatan guru. Pembelajaran melalui

nyanyian ini ternyata mampu membangkitkan keseronokan dan merangsang minat murid

untuk belajar kerana sesi pengajaran dan pembelajaran tidak berlangsung dalam keaadan

tertekan. Diharap dapatan kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak seperti

guru-guru, murid-murid dalam lebih mencintai ilmu agama Allah ini seterusnya

mengembangkan lapangan dakwah islam di muka bumi ini.

Akhir kata, saya berharap dengan tugasan yang diberikan akan mematangkan lagi

pemikiran saya dalam ilmu quran dan hadith khasnya juga dalam ilmu-ilmu lain yang

berkaitan. Banyak manfaat dan pengajaran yang telah saya dapati dalam proses

melaksanakan tugasan ini. Dengan pengalaman yang saya perolehi ini akan saya gunakan

dan manfaatkan dalam kehidupan saya kelak. Wallahu a’lam.

Sekian, terima kasih.

26

Page 27: asaimen Ustzah Muazzah

BIBLIOGRAFI

Abdullah Abdul Kadir. (1960). Hikayat Abdullah Munshi bin Abdul Kadir Munshi. Singapore: Malayan

Publishing House.

Abdullah Ali Hassan. (1980). The development of Islamic Education in Kelantan dalam Tamadun Islam

di Malaysia. Kuala Lumpur: United Selangor.

Abdullah Ishak. (1987). Ke Arah Mengembalikan Identiti Pengajian Pondok di Malaysia. Tesis M. A,

Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sastera, Universiti Malaya.

Abdullah Jusuh. (1990). Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Abdul Majid Konting. 1997. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka:

Kuala Lumpur

Alis bin Puteh. 2008. Kajian Tindakan di Sekolah: Satu Pengenalan. Pure Honey Enterprise: Kuala Lumpur.

Amri Daud. 2005. Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu.Tesis Sarjana Pendidikan. Universiti Malaya.

Azman Wan Chik. (1986). Kaedah amali hayati: Satu pendekatan mengajar Pendidikan Islam. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bloom, S. B. (1976). Human characteristic and school learning. New York: McGraw- Hill.

Isahak Haron dan Hassan Basri. (1994). Laporan Penguasaan Jawi Pelajar Sekolah Menengah.

Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (tidak diterbitkan).

Hassan Basri. 1991. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah. Kajian IRPA.Universiti Malaya.

Idris Awang. 2002. Kaedah Penyelidikan. Akademi Pengajian Islam Univerti Malaya: KualaLumpur.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1985). Laporan kajian mengenai kedudukan mata pelajaran

Pengetahuan Agama Islam di sekolah menengah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan

Malaysia.

27

Page 28: asaimen Ustzah Muazzah

Kang Kyoung Seouk. (1990). Perkembangan tulisan Jawi dalam masyarakat Melayu. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lembaga Peperiksaan Malaysia. (1991). Laporan prestasi SPM: Pengetahuan Agama Islam. Kuala

Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Muhammad Endut. (1992). Pendidikan Islam KBSM: Satu kajian tentang masalah pengajaran di

sekolah-sekolah di negeri Johor. Tesis M. Ed., Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Mustapha Yazid. (1991). Penguasaan Jawi di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di negeri

Kelantan: Satu kajian khusus di daerah Kota Bharu. Latihan ilmiah, Universiti Malaya, Kuala

Lumpur.

Sabri Said. (1983). Madrasah al-'Ulum al-Syariah Perak 1937–1977: Satu kajian Pendidikan Islam.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sulaiman Ngah Ghazali. (1990). Ke arah mempertingkat mutu pengajaran dan pembelajaran di

sekolah-sekolah agama rakyat di negeri Perak: Satu kajian. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Syed Muhammad Naquib al-Attas (1990). Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Petaling

Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Wan Zahid Wan Nordin. (1994). Pendidikan tahun 2000: Cabaran dan harapan dalam Pendidikan

Islam: Peranannya dalam pembangunan ummah. Abdul Halim el-Muhammady (ed.). Bangi:

Persatuan Bekas Pelajar Timur Tengah.

28

Page 29: asaimen Ustzah Muazzah

LAMPIRAN

29