Aneta Priji‡ Poluprovodnike - mikroelektro .Aneta Priji‡ Poluprovodnike komponente. Modul

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aneta Priji‡ Poluprovodnike - mikroelektro .Aneta Priji‡ Poluprovodnike komponente....

 • Aneta Priji Poluprovodnike

  komponente

  Modul Elektronske komponente i mikrosistemi

  (IV semestar)

  Studijski program: Elektrotehnika i raunarstvo

  Broj ESPB: 6

 • MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor

  Field Effect Transistors Rad zasnivaju na osobinama MOS kondenzatora Naponski kontrolisane komponente U provoenju struje uestvuje jedna vrsta

  nosilaca Sadre 4 oblasti kontaktiranja pri emu su u veini

  sluajeva dve kratkospojene tako da diskretne komponente imaju 3 izvoda

  2 tipa tranzistora: sa ugraenim kanalom (depletion tip) sa indukovanim kanalom (enhancement tip)

 • Oznake i tipovi MOSFET-ova

  N-kanalni (NMOS)

  P-kanalni (PMOS)

  S sors (source) G gejt (gate) D drejn (drain) B supstrat (bulk)

  Sa indukovanim kanalom

  Sa ugraenim kanalom

 • MOS struktura-MOS kondenzator

  Metal (obino Al) ili polySi (polikristalni silicijum dopiran visokom koncentracijom primesa n ili p tipa) imaju ulogu jedne elektrode MOS kondenzatora

  SiO2 silicijum dioksid (izolacioni sloj - dielektrik) debljine tox Supstrat (bulk) p ili n tip poluprovodnika sa metalnim

  kontaktom ine deo dielektrika i drugu elektrodu MOS kondenzatora u zavisnosti od stanja MOS strukture

 • MOS kondenzator na supstratu p-tipa sa polarizacijom - VG

  Cox=ox/tox kapacitivnost oksida (po jedinici povrine) ne zavisi od polarizacije VG CSi kapacitivnost Si (p-tipa) zavisi od vrednosti polarizacije VG C=CoxCSi/(Cox+CSi)

 • Zavisnost MOS kapacitivnosti od napona polarizacije tzv. C-V kriva

  Naponu VG superponira se naizmenini napon vg amplitude koja je mnogo manja od VG

  Promena naelektrisanja u strukturi sa promenom napona vg odreuje kapacitivnost

  Razlikujemo 3 stanja strukture: akumulacija, osiromaenje i inverzija

  Zavisno od uestanosti superponiranog napona razlikujemo niskofrekventnu i visokofrekventnu C-V krivu

 • C-V kriva na niskim uestanostima

  Naponu VG superponira se naizmenini napon vg niske uestanosti

  Zavisno od vrednosti napona VG struktura se nalazi u stanju akumulacije, osiromaenja, slabe ili jake inverzije

 • Akumulacija (VG

 • Osiromaenje (VG>0)

  Pozitivna polarizacija odbija upljine ka dubini poluprovodnika, a uz meupovrinu Si-SiO2 ostaju nekompenzovani akceptorski joni osiromaena oblast koja ima ulogu dielektrika

  C=CoxCSi/(Cox+CSi); CSi= Si/xd xd- irina osiromaene oblasti

 • Slaba inverzija (VG>0)

  Porast pozitivne polarizacije dovodi do privlaenja elektrona iz dubine poluprovodnika

  Ispod meupovrine Si-SiO2 se formira invertovani sloj (sloj nosilaca suprotnog tipa od supstrata)

  Osiromaena oblast se i dalje iri u dubinu supstrata C=CoxCSi/(Cox+CSi)

 • Jaka inverzija (VG>0)

  Koncentracija elektrona u invertovanom sloju raste i dostie vrednost koja je jednaka koncentraciji upljina u dubini supstrata Ova koncentracija je dovoljna da "titi" osiromaenu oblast od daljeg uticaja elektrinog polja C=Cox

 • C-V kriva na visokim uestanostima

  Naponu VG superponira se naizmenini napon vg visoke uestanosti (1MHz) Nosioci u invertovanom sloju pri jakoj inverziji ne uspevaju da prate brze promene primenjenog napona C=Cmin=CoxCSimin/(Cox+CSimin) CSimin= Si/xdmax xdmax- maksimalna irina osiromaene oblasti

 • Napon praga - VT (V threshold) Napon na gejtu - VG neophodan da doe do

  stanja jake inverzije, odnosno da koncentracija manjinskih nosilaca uz meupovrinu Si-SiO2 postane jednaka koncentraciji veinskih nosilaca u unutranjosti supstrata predstavlja napon praga

  Zavisi od: Koncentracije primesa u supstratu Debljine oksida Naelektrisanja u oksidu i na meupovrini Si-SiO2 Kontaktne razlike potencijala izmeu metala i

  poluprovodnika

 • Princip rada MOSFET-a (NMOS)

  U supstratu p-tipa formirane su oblasti sorsa i drejna n-tipa Izmeu njih je oblast kanala duine L i irine w Iznad oblasti kanala je formirana MOS struktura gde metal ili poliSi ine gejt tox - debljina oksida

 • Polarizacija gejta NMOS-a

  Napon na gejtu dovodi do formiranja invertovanog sloja n-tipa u kanalu. (Kod tranzistora sa ugraenim kanalom postoji invertovani sloj i pri nultoj polarizaciji na gejtu)

  Struja gejta je 0 zbog postojanja oksida koji je izolator Oko oblasti sorsa i drejna postoje prelazne oblasti odgovarajuih

  p-n spojeva koje su spojene sa osiromaenom oblau kanala Izmeu sorsa i drejna nema struje jer ne postoji potencijalna

  razlika koja bi uslovila kretanje elektrona

  VGS>VT VDS=0 IG=0 ID=0

 • Polarizacija drejna i sorsa NMOS-a

  Supstrat i sors su uzemljeni Napon VGS>VT formiran je provodni kanal Napon izmeu drejna i sorsa je pozitivan (VDS>0) i

  utie na driftovsko kretanje e- kroz kanal, odnosno proticanje struje ID

  VGS>VT, VDS>0 IG=0, ID0

 • Za male vrednosti napona VDS kanal se ponaa kao otpornik linearna zavisnost izmeu struje ID i napona VDS

 • Daljim poveanjem VDS kanal u blizini drejna se suava usled dejstva elektrinog polja u prelaznoj oblasti inverzno polarisanog p-n spoja

  Otpornost kanala se poveava, a struja ID sporije raste sa naponom VDS nego u poetku triodna oblast

  Kanal se usled suavanja uz drejn sasvim istanjuje za VDS= VDSsat = VGS-VT; VDSsat napon zasienja (saturacije)

 • Za vrednosti VDS iznad VDSsat kanal se skrauje, a elektroni iz kanala do drejna su privueni elektrinim poljem koje postoji u prelaznoj oblasti inverzno polarisanog p-n spoja drejna

  Struja ostaje konstantna tranzistor ulazi u zasienje (saturaciju)

 • IG = 0; ID=IS !!!!! Vrednost ID zavisi od vrednosti

  napona VGS i VDS u odnosu na napon praga VT

  Za VGSVT razlikujemo triodnu i oblast zasienja

  Struje NMOS-a

 • U triodnoj oblasti VDSVGS-VT

  Za malo VDS (poetni deo triodne oblasti) drugi lan se moe

  zanemariti linearna oblast

  Otpornost kanala u linearnoj oblasti

  U oblasti zasienja VDSVGS-VT struja ima konstantnu vrednost

  n pokretljivost elektrona u kanalu

  ( ) 2D n ox GS T DS DSw 1I C V V V VL 2

  =

  ( )D n ox GS T DSwI C V V VL

  =

  ( )2 2D Dsat n ox GS T n ox DSsatw wI I C V V C V2L 2L

  = = =

  ( )DS

  DSonD

  n ox GS T

  V 1rwI C V VL

  = =

 • Izlazne strujno-naponske karakteristike ID=f(VDS)- zavisnost izlazne struje od izlaznog

  napona; parametar je ulazni napon VGS

 • Efekat modulacije duine kanala U realnosti smanjenje duine kanala utie na poveanje

  vrednosti struje ID sa naponom VDS i u oblasti zasienja Efekat izraen kod tranzistora sa kratkim kanalom i opisan

  Early-jevim naponom VA

  ( )2 DSDsat n ox GS TA

  VwI C V V 12L V

  = +

 • Prenosna strujno-naponska karakteristika ID=f(VGS) - zavisnost izlazne struje od ulaznog

  napona za konstantnu vrednost izlaznog napona VDS

  Za VGS

 • PMOS tranzistor Naponi i struje imaju negativan znak

 • Elektrini model MOSFET-a Model za male signale

  MOSFET je predstavljen kao naponom kontrolisan strujni izvor vgs kontroliua veliina gm - transkonduktansa (strmina) r0 ukljuuje efekat modulacije duine kanala

  (10k1M) Ulazna otpornost je velika (IG=0)

  Dm

  GS

  dIg

  dV=

  A0

  D

  Vr

  I=

 • Tehnike specifikacije MOSFET-a (NMOS BS-170) Maksimalne vrednosti napona i struja Napon praga Maksimalna disipacija Otpornost kanala u linearnoj oblasti Ulazna kapacitivnost Vremena ukljuenja i iskljuenja Izlazne i prenosna karakteristika

 • This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer

  anetaOval

  anetaOval

  anetaOval

  anetaOval

  anetaOval

  anetaOval

  anetaOval

  anetaOval

 • This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer

  anetaOval

  anetaOval

 • MOS invertor Napon na izlazu predstavlja invertovani napon sa

  ulaza Prenosna karakteristika

  I input O output L low H high Stanje niskog naponskog nivoa do vrednosti VL - stanje logike 0 Stanje visokog naponskog nivoa iznad vrednosti VH - stanje logike 1 Izmeu ovih vrednosti je nedefinisano stanje - prelazni reim invertora

 • NMOS tranzistor sa pasivnim optereenjem (otpornikom)

  U ovoj konfiguraciji tranzistor radi ili kao pojaava (radna taka Q) ili kao invertor (radne take A i C) u zavisnosti od VDD, RD i Vin.

  = + DDD DD D

  V1I VR R

 • Prenosna karakteristika Nagib karakteristike u radnoj

  taki pojaavaa odreuje naponsko pojaanje

  Invertor kao stabilna stanja ima deo prenosne karakteristike u delu X-A i B-C

  Invertor je bolji to mu je prenosna karakteristika strmija - vea vrednost otpornosti RD

  Otpornik velike otpornosti zauzima mnogo mesta na povrini ipa

  Struja kroz kolo tee u svakom trenutku - disipacija toplote prisutna na svim komponentama

 • NMOS invertor sa aktivnim optereenjem (sa PMOS - om)

  Aktivno optereenje je PMOS tranzistor polarisan tako da radi u zasienju i ima ulogu strujnog izvora

  PMOS ima manje dimenzije ali je i dalje disipacija toplote stalno prisutna

 • CMOS (Complementary MOS) invertor

  Elementarno kolo u digitalnim sistemima

  Sastoji se od uparenih NMOS i PMOS tranzistora na ije se izvode gejta dovodi ulazni signa