Andress Bonifacio

 • View
  260

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Andress Bonifacio

 • 8/9/2019 Andress Bonifacio

  1/19

  F R I D A Y , A P R I L 2 4 , 2 0 0 9

  ANDRES BONIFACIO

  Talambuhay ni Andres Bonifacio

  Si Andres Bonifacio ay isa sa mga bayani ng Pilipinas noong panahon ng himagsikan. Simulan

  natin ang talambuhay ni Andres Bonifacio sa kanyang kapanganakan.

  Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong Nobyembre 30, !"3. Ang kanyang mga magulangay sina #. Santiago Bonifacio at #ng. $atalia %e $astro. Siya ay nagsimulang mag&aral sa

  paaralan ni %on #uillermo 'smena sa (elsic ngunit ito ay di nagtagal at sya ay nahinto sa pag&

  aaral. )indi ito naging hadlang upang siya ay matuto ng *astila sapagkat si Andres Bonifacio aymarunong nang bumasa at sumulat bago pa man siya huminto sa pag&aaral.

  )igit pa rito ay mahilig din siyang magbasa at magsulat ng mga bagay na may kabuluhan lalo nakung tungkol sa digmaan at himagsikan. Siya ay may di+a ng paghihimagsik kung kayat ninais

  niya na maging malaya ang Pilipinas laban sa mga mananakop. -to ang nagbigay daan at naitatag

  niya ang *atipunan na kakata+an sa himagsikan. %ahil dito si Andres Bonifacio ay kinilala

  bilang Ama ng )imagsikan. *asama niya sa kilusan si milio /acinto na kinilala naman bilangtak ng *atipunan. Ang kanilang samahan ay may iisang layunin at ito ang naging dahilan ng

  kanilang tagumpay.

  Ngunit di nagtagal ang kanilang tagumpay dahil si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si

  Procopio ay dnakip, naharap sa paglilitis at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril.

  Sila ay binaril noong (ay 0, !12 sa Bundok Buntis.

  Posted byMellec Computer Centerat2:49 AM

  Talambuhay ni Andres Bonifacio

  This biographical piece on Filipino revolutionary Andres Bonifacio was written in 1922.

  MGA TANONG AT SAGOT

  1.Sino si Andrs Bonifacio?Siya'y isng tunay na Pilipino na ipinanganak noong ika-30 ng Nobiyembre ng 1863 sa

  http://www.blogger.com/profile/10852700350789483517http://www.blogger.com/profile/10852700350789483517http://aralingpinoy.blogspot.com/2009/04/andres-bonifacio_24.htmlhttp://aralingpinoy.blogspot.com/2009/04/andres-bonifacio_24.htmlhttp://aralingpinoy.blogspot.com/2009/04/andres-bonifacio_24.htmlhttp://www.blogger.com/profile/10852700350789483517
 • 8/9/2019 Andress Bonifacio

  2/19

  isang bahay na pawid sa pook na nasa sa harap ng himpilan ngayn ng pero-karil sa daang Azcrraga, Tund, Maynila. Ang

  kanyang am'y nagngangalang Santiago Bonifacio na ang hanap-buhay ay sastr at ang kanyang ina nama'y Catalina de

  Castro. Mga taal na taga Maynil.

  2.Nagkaroon ba siya ng mga Kapatid?Apat: sina Ciriaco, Procopio, Petrona at Troadio. Ang dalawang una at itong huli'y

  patay na at ang babai ay buhay pa. Ang babaeng ito ay siyang naging asawa ng nasirang bayaning si Teodoro Plata, is sa

  mga masikhay na kasama ni Andrs Bonifacio.

  3.Ano ang kabuhayan ni Bonifacio?Ang kaniyang mga magulang ay mga taong dukha kaya't siya nama'y isang taong

  mahirap.

  4.Ano ang kanyang Napagaralan?Siya'y nagaral sa paaralan ng gurong si G. Guillermo Osmea, sa pook ng Meisik,

  Binundok, Maynila. Datapwa nang siya'y tumutuntong na sa ika 14 na taon, ay namatay ang kanyang mga magulang at dahil

  dito'y naputol ang kanyang pagaaral. Siya noo'y maalam nang bumasa at sumulat ng wikang sarili (tagalog) at kastila.

  5.Ano ang kanyang ginawa ng siya'y maulila na?Upang siya'y mabuhay at sampu ng kanyang mga kapatid, binatak ang

  sariling buto't siya'y nagbili ng mga tungkod (baston) at mga pamaypay na papel na ginagawa niya sa loob ng kanilang

  bahay. Gayon din ang ginawang hanap-buhay ng kanyang mga kapatid.

  6.Ano pa ang kaniyang ginampanang gawain upang mabuhay?Nang si Bonifacio'y nakapagsanay na sa pagsulat, siya'y

  nasok na utusan sa bahay kalakal ni Fleming, at pagkaraan ng ilang panahon ay ginawa siyang kinatawan ng nabanggit na

  bahay-kalakal sa pag-bibili ng sahing, yantok, at iba pa.

  7.Nanatili ba siya sa tungkuling ito?Hindi. Nang lumipas ang ilang panahon siya'y naging kawani (personero) sa bahay-

  kalakal nina Fressell & Co., na nalalagay sa daang Nueva, blg. 450. Maynil. Ang sinasahod niya'y mga labingdalawang

  piso lamang sa isang buan. Patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga tungkod at pamaypay, na itinitinda ng kanyang mga

  kapatid.

  8.Anong katangian, bukod sa kanyang hanap-buhay, ang tinataglay ni Bonifacio?Siya'y mahiliging magsulat sa sariling

  wika at may magandang ayos ang kanyang sulat. Dahil dito, nakatutulong sa kabuhayan nilang magkakapatid ang paggawa

  ng mga tatak at paunawa sa mga kayong ipinagbibili rito sa atin.

  9.Siya ba'y mahiligin sa pagbabasa ng mga aklat?Oo. nguni't ang kaniyang kinahihimalingang basahin ay yaong mga

  aklat na nakapagtuturo ng kabayanihan, tulad ng Kasaysayan ng himagsikan sa Pransiya, "Las Ruinas de Palmira," "Los

  Miserables," ni Victor Hugo, "El Judio Errante," Biblia, ang mga, aklat ni Rizal at ib pa. Siya'y mahiliging totoo sa

  pagbabasa. May mga gabing halos di nakakatulog sa pagbabas.

  10.Siya ba'y nagkaasawa?Oo. Ang naging kabyak ng kanyang pus'y pinapalayawan ng Oriang (Gregoria de Jesus) na

  ang sagisag "Lakambini," tag Kalookan. Sila'y nagkaroon ng isng ank na namatay.

  11.Ano't idinadakila ng Bayang Pilipino si Andrs Bonifacio at siya'y ipinalalagay na dakilang Bayani sa piling ni Rizal?

  Sapagka't siya ang nagtayo at nahalal na pangulo ng "Kataastaasan, Kagalanggalang Katipunan ng mga Anak ng Bayan,"

  na pinagkautangan ng Bayang Pilipino ng kabayanihan sa pagusig ng kaniyang ikalalaya. "May-pagasa" ang sagisag niy

  na "nangyari" bago siy mamatay.

 • 8/9/2019 Andress Bonifacio

  3/19

  Tala

  mbu

  hay

  ni

  Andres

  Boni

  faci

  o?In:Mga

  Kilalang

  Tao,Tal

  ambuha

  y[Edit

  categori

  es]

  ImproveAnswer:

  Si Andrs Bonifacio ay isng tunay na Pilipino na ipinanganak noong ika-30 ng Noviembre !"3 sa isang ba#ay na

  pa$id sa puok sa #arap ng #impilan ngay%n ng tren &ferrocarril, railroad' sa daang A(crraga &Claro M. Rectoavenuengayon') sa *ond%) +anila, Ang kanyang am ay si Santiago Bonifacio) na ang #anap-bu#ay ay manana#i

  &sastr, tailor', Ang kanyang ina naman ay si atalina de astro, +ga taal na taga-+aynil., Ang kanyang mgamagulang ay mga taong duk#a kaya siya naman ay isang taong ma#irap,

  Nagkaroon siya ng / kapatid) sina iriaco) Procopio) Petrona at *roadio, Ang una at ang #uli ay patay na, Angbabae ay bu#ay pa &nuong 1') asa$a ng nasirang bayani) si *eodoro Plata) na is sa mga masik#ay &matalik)

  malapit' na kasama ni Andrs Bonifacio,Siya ay nag-aral sa paaralan ng isang guro) si 2uillermo sme4a) sa pook ng +eisik) Binundok &Binondo ngayon')

  +anila, 5atap$a nang siya ay tumutuntong na sa ika-/ taon) namatay ang kanyang mga magulang at da#il dito)naputol ang kanyang pag-aaral, Siya nuon ay maalam nang bumasa at sumulat ng $ikang sarili &*agalog' at

  astila,6pang siya ay mabu#ay) sampu ng kanyang mga kapatid) binatak ang sariling buto at siya ay naglako ng mga

  tungkod &bastones, walking sticks' at mga pamaypay na papel na ginaga$a niya sa luob ng kanilang ba#ay, 2ayondin ang gina$ang #anap-bu#ay ng kanyang mga kapatid,

  Nang si Bonifacio7y nakapagsanay na sa pagsulat) siya ay pumasok na utusan sa ba#ay-kalakal ni 8leming) atpagkaraan ng ilang pana#on ay gina$a siyang kinata$an &agente' ng nabanggit na ba#ay-kalakal sa pag-bibili ng

  sa#ing &puno ng pili') yantok) at iba pa,Nang lumipas ang ilang pana#on) naging ka$ani &personero, employee' siya sa ba#ay-kalakal nina 8ressell 9 o,)

  sa bilang /:0) daang Nueva) +aynil., Ang sa#od niya ay mga piso lamang sa isang bu$an, Patuloy pa rin siyasa pagga$a ng mga tungkod at pamaypay) na inilako ng kanyang mga kapatid,

  Bukod sa kanyang #anap-bu#ay) si Bonifacio ay ma#ilig magsulat sa sariling $ika at may magandang ayos angkanyang sulat, 5a#il dito) nakatulong sa kabu#ayan nilang magkakapatid ang pagga$a ng mga tatak at pauna$a

  sa mga kayo &tela, cloth' na ipinagbibili rito sa atin,Siya ay ma#ilig sa pagbasa ng mga aklat at ang kanyang kina-#imalingang basa#in ay ang mga aklat na

  nakapagturo ng kabayani#an) tulad ng kasaysayan ng #imagsikan sa Pransiya &French revolution') ;Las Ruinas de

  almira); ;Los Miserables; ni

 • 8/9/2019 Andress Bonifacio

  4/19

  Bayan); na pinagka-utangan ng Bayang Pilipino ng kabayani#an sa pag-usig ng kanilang ikalalaya, Ang sagisagniy ay ;+ay-pagasa; na ;nangyari; bago siy mamatay,

  Andres Bonifacio

  Andrs Bonifacio

  Kaarawan: Nobyembre 3, !"#3

  Tondo, Maynila

  Araw ng

  kamatayan:

  Mayo !,!"$%

  Maragondon,&a'ite

  Palayaw: (u)remo

  Kilala sya bilang: Ama ng *ebolusyon ng +ili)inas

  Talaksan:Gat Andres Bonifacio.jpg

  200px

  Si Andrs Bonifacio(Nobyebre !0"#$%!&'ayo #0" #$)* ay siyang na+no sa rebol+syon ng,ilipinaslaban

  sa-spanya"ang +nang rebol+syon sa Asya na l+aban sa pananakop ng ga bansang iperyalista sa -+ropa.

  http://fil.wikipilipinas.org/index.php/Tondohttp://fil.wikipilipinas.org/index.php/Maynilahttp://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Mayo_10&action=edit&redlink=1http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Mayo_10&action=edit&redlink=1http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=1897&action=edit&redlink=1http://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=1897&action=edit&redlink=1http://fil.wikipilipinas.org/index.php/Maragondon,_Cavitehttp://fil.wikipilipinas.org/index.php/Maragondon,_Cavitehttp://fil.wikipilipinas.org/index.php/Cavitehttp://fil.wikipilipinas.org/index.php/Cavitehttp://fil.wikipilipinas.org/index.php?title=Natatangi:Magkarga&w