of 29 /29
COLEGIUL ECONOMIC; THEODOR COSTESCU Catedra: TEHNOLOGII Modul: ANALIZA PIEŢEI Profesor: Cacaliceanu Ecaterina Crlsilna PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ A. Generalităţi: /. Date generale: Clasa: a XII-a C Titlul lecţiei: Ciclul de viaţă al produsului Durata lecţiei: 50 min. Tipul lecţiei: mixtă - lecţie AEL 2. Competenţa specifică generală: identificarea ciclului de viaţă al produsului 3. Valori şi atitudini: stimularea curiozităţii, imaginaţiei şi perseverenţei, încrederii în forţele proprii, prin activităţile desfăşurate; identificarea subiectului unei discuţii; formarea deprinderilor de lucru specifice unei teme date; citirea şi utilizarea documentelor simple; formarea deprinderilor de investigaţie; dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; construirea de intervenţii simple într-o discuţie; dezvoltarea gândirii logice, critice, independentă; evaluarea propriei intervenţii, raportate la subiectul dat; - preocuparea permanentă pt. păstrarea stării de sănătate personală şi colectivă, precum şi de protejare a mediului înconjurător. 4, Competenţe specifice vizate: definirea ciclului de viaţă al produsului; identificarea etapelor ciclului de viaţă al produsului; identificarea factorilor ciclului de viaţă al produsului; descrierea particularităţilor ciclului de viaţă al produsului. 5. Strategii didactice: a. mijloace didactice: platforma AEL, reţea calculatoare, tabla, manual şi auxiliar curricular Marketing - clasa a XII-a, fişe de documentare, h* metode didactice: conversaţia, explicaţia, observaţia, lectura explicativă, dezbaterea, probi ematizarea. c. mod de lucru: frontal, individual. B. Scenariul didactic: /. Moment organizatoric: 2 min. - verificarea prezenţei de către profesor; - organizarea clasei pt. lecţia AEL: - conectarea elevilor în reţeaua AEL - conectarea profesorului în AEL 2. Verificarea cunoştinţelor predate anterior: j m ; m - profesorul reaminteşte elevilor că în ora trecută au fost prezentate Identificarea informaţiilor în studiul unui produs, componentele produsului; - etapele CVP pot să nu aibă aceeaşii lungime. Lansarea şi creşterea sunt mai scurte, maturitatea mai lungă, iar declinul poate fi de la lent până la accelerat. - nu toate produsele urmează curba de „S" a CVP, unele sunt introduse şi cad rapid, altele staţionează în faza de maturitate foarte mult. - există produse care intră în faza de declin şi sunt revigorate, readuse în faza de creştere printr-o promovare susţinută.

analiza resurselor umane

Embed Size (px)

Text of analiza resurselor umane

Page 1: analiza resurselor umane

COLEGIUL ECONOMIC; THEODOR COSTESCUCatedra: TEHNOLOGII Modul: ANALIZA PIEŢEI Profesor: Cacaliceanu Ecaterina Crlsilna

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂA. Generalităţi:/. Date generale: Clasa: a XII-a CTitlul lecţiei: Ciclul de viaţă al produsului Durata lecţiei: 50 min. Tipul lecţiei: mixtă - lecţie AEL2. Competenţa specifică generală: identificarea ciclului de viaţă al produsului3. Valori şi atitudini:stimularea curiozităţii, imaginaţiei şi perseverenţei, încrederii în forţele proprii, prinactivităţiledesfăşurate;identificarea subiectului unei discuţii; formarea deprinderilor de lucru specifice unei teme date; citirea şi utilizarea documentelor simple; formarea deprinderilor de investigaţie; dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; construirea de intervenţii simple într-o discuţie; dezvoltarea gândirii logice, critice, independentă; evaluarea propriei intervenţii, raportate la subiectul dat; - preocuparea permanentă pt. păstrarea stării de sănătate personală şi colectivă, precum şi de protejare a mediului înconjurător.4, Competenţe specifice vizate: definirea ciclului de viaţă al produsului; identificarea etapelor ciclului de viaţă al produsului; identificarea factorilor ciclului de viaţă al produsului; descrierea particularităţilor ciclului de viaţă al produsului.5. Strategii didactice:a. mijloace didactice: platforma AEL, reţea calculatoare, tabla, manual şi auxiliar curricularMarketing - clasa a XII-a, fişe de documentare, h* metode didactice: conversaţia, explicaţia, observaţia, lectura explicativă, dezbaterea,probi ematizarea. c. mod de lucru: frontal, individual.B. Scenariul didactic:/. Moment organizatoric: 2 min.- verificarea prezenţei de către profesor;- organizarea clasei pt. lecţia AEL:- conectarea elevilor în reţeaua AEL- conectarea profesorului în AEL

2. Verificarea cunoştinţelor predate anterior: j m;m

- profesorul reaminteşte elevilor că în ora trecută au fost prezentate Identificarea informaţiilor în studiul unui produs, componentele produsului;

- etapele CVP pot să nu aibă aceeaşii lungime. Lansarea şi creşterea sunt mai scurte, maturitatea mai lungă, iar declinul poate fi de la lent până la accelerat.- nu toate produsele urmează curba de „S" a CVP, unele sunt introduse şi cad rapid, altele staţionează în faza de maturitate foarte mult.- există produse care intră în faza de declin şi sunt revigorate, readuse în faza de creştere printr-o promovare susţinută.- profesorul monitorizează întreaga activitate, pt. a fi sigur că informaţia se transmite corect, stimulează şi asigură implicarea şi participarea tuturor elevilor;- la final, profesorul reaminteşte tema lecţiei şi le cere elevilor, să definească ciclul de viaţă al produsului şi să identifice principalele etape ale ciclului de viaţă al produsului;5. Fixarea cunoştinţelor: 10 min.- pentru a se verifica gradul de înţelegere al noului conţinut, elevii sunt invitaţi să rezolve un studiu de caz,: prin precizarea etapei de lansare, care sunt obiectivele firmei, care este scopul de viaţă al produsului şi propunerile pe care le au legate de produs;- după finalizarea aplicaţiei se discuta modul de rezolvare;- în cazul în care unele răspunsuri au fost formulate greşit, se vor accentua şi explica încă o dată noţiunile, pentru o mai bună aprofundare.

6. încheierea lecţiei: 3 min.- profesorul face aprecieri asupra participării elevilor la lecţie, evidenţiază şi notează activitatea acestora.

Page 2: analiza resurselor umane

FISA DE LUCRU

1. Alcătuiţi grupe de cate doi elevi.2. Având in vedere posturile pe care le ocupaţi in cadrul firmei de exerciţiu completaţi următoarea grila de observaţie3. Tineti cont de exprimarea in cadrul scolii si a unor trasaturi de personalitate ale persoanei monitorizate.

Ziua Momentul Comportament profesional la loeul de munca

Consecinţe

luenimcarea mouaniaiiior ue cresiere a encieniei activităţii

Formarea si perfecţionarea angajaţilor:Scop - identificarea, aprecierea, si facilitarea dezvoltării competentelor acestora, permiţând indivizilor sa performeze sarcini aferente posturilor prezente sau viitoare.Perfecţionarea se face in funcţie de nevoile identificate (diferă de un individ laaltul):❖ Dupa angaj are - instruire pentru actualizarea abilitaţilor❖ Instruire tehnica - imbunatatirea abilitaţilor de folosire a echipamentelor sau programelor tehnice;❖ Instruire centrata pe abilitaţi interpersonale (abilitatea de a munci cu al;tii) sau congnitive (abilitatea de a gândi clar, de a planifica sau a rezolva probleme)Obiectivele formarii si perfecţionării angajaţilor sunt:❖ Atingerea unui maxim de performanta in realizarea muncii lor; ♦î* Pregătirea pentru evoluţia viitoare a locurilor de munca.Metode si tehnici de formare si perfecţionare a

Page 3: analiza resurselor umane

upersonaluhikiK

Rezolvarea de probleme PrezentărileStudiile de caz DemonstraţiaFilmele si tehnica video Discuţia in cadrul grupuluiExerciţii de lucru cu documente Interpretarea de roluri Jocurile Incidentele criticeSimulările învăţarea experientiala outdoor

Stiati caînvăţarea outdoor este un mijloc propice pentru atingerea unor obiective de invatare cu având in vedere implicaţii in planul fizic, psihic si emoţional al omului. Stîm foarte bine ca emoţiile sunt cele care lasa urmele cele mai adânci in noi-Caracteristicile unui training outdoor sunt: De obicei au loc sub cerul liber;sala de seminarii este natura;Are un component fizic;Implica consecinţe imediate in cadrul activităţilor; lucrează cu provocări si cu experienţe limita;foloseşte ca mediu un amalgam de sporturi naturale clasice, aparate artificiale cat si o paleta larga de activităţi pentru dezvoltarea încrederii sau de rezolvare de probîeme;grupa sau echipa sunt un promotor important al schimbării. învăţarea outdoor poate fi utilizata cu succes alături de team-building (formarea echipelor, însuşirea lucrului in echipa).Planificarea instruirii - eficienta, integrata in politica generala a firmei, precedată de o evaluare a posturilor si a persoanelor care le ocupa din punct de vedere al compatibilităţii cunoştinţelor, abilitaţilor si atitudinilor necesare si deţinute.

Aria curriculara: TehnologiiDISCIPLINA- Mediul concurential al afacerilorPrograma : Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.0S.2006NR ORE SĂPTĂMÂNĂ 2 OREClasa XII C

Plan de lectie

Titlul lectiei Identificarea modalitatilor de crestere a eficientei activitatii

Scopul lecţiei: Formarea si perfecţionarea angajaţilor, obiectivele formarii si perfecţionării, metode si tehnici de formare si perfecţionare a personalului

Obiective:"Să Sa definească scopul formarii si perfecţionării personalului;i§ Să analizeze obiectivele formarii si perfecţionării personalului;%M Să cunoască criteriile metode si tehnici de formare si perfecţionare a personalului;

Timp Scopul predării Strategia de Stiluri de învăţare

predare Strategia de învăţare V A P Resurse

5 min. Organizarea clasei pregătirea colectivului de elevi;

- autocontrol, observare © © © - catalogul, organizarea clasei, preg materialelor didactice

10 min. Verificareacunoştinţeloranterioare

expunereorală

răspund la întrebările profesorului, adresate pentru identificarea cunoştinţelor anterioare;

© © ©

15 min. Trecerea de la teorie la practică

suport de curs Aceasta va fi o situaţie de invatare in care elevii se vor simţi in largul lor,utilizand suportul de curs pentru elaborarea ideilor.

© ©

© © - suport de curs- creta- tabla

Page 4: analiza resurselor umane

15 min. Dobândirea de abilităţiConsolidarea şiexersareapractică

- fişă de lucru; expunereorală

- sunt rezolvate cerinţele din fişa de lucru, pegrupe;- încurajează elevii să discute în cadrul grupului despre modul de completare a fiselor de lucru;- se completează fişele de lucru, rezultatele sunt prezentate în plen, şi se analizează rezultatele obţinute;

© ©

© © ©

©© ©

- fisa de lucru

5min.

- se asigură feed-back-ul privind activităţile desfăşurate

© © ©

V - vizuala A — auditiva P — practica

Unitatea scoalarePROIECT DIDACTIC Disciplina: Organizarea resurselor umane Clasa: a - XI - aCapitolul: Analiza resurselor umane ale întreprinderii Tipul lecţiei: - mixtă -Durata: 100 minute Lecţia: Resurse umane Obiective operaţionale:• sa definească resursele umane• să recunoască categoriile de personal© să stabilească etapele premergătoare angajării Obiective formativ-educative :« sa dezvolte gândirea creativă• sa dobândească abilităţile necesare căutării unui loc de muncă Strategii didactice:> mijloace didactice: tabla, creta, planşă> metode de învăţare: conversaţia, explicaţia, jocul de rol> moduri de activităţi cu elevii: frontal, individual, pe grupeBibliografie: Economia întreprinderii, manual pentru clasa a - X — a, Editura Oscar Prinţ, Bucureşti 2004 Desfăşurarea lecţiei:Moment organizatoric: prezenţa elevilorReactualizarea cunoştinţelor: rezolvarea subiectelor de la lucrarea scrisă semestrială Comunicarea noilor cunoştinţe:Organizarea şi conducerea resurselor umane ale întreprinderiil.Conceptul de resurse umane - categorie de resurse economice care sintetizează potenţialul demuncă al societăţii.Roiau 1 resurselor umane: - forţa de muncă este singura creatoare de valoare de întrebuinţare- resursele umane sunt singurele creatoare de inovaţii- resursele umane determină utilizarea eficientă a resurselor materiale şi informaţionaleDeci, la o dotare egală ,rezultatele diferite au o singură explicaţie: calitatea diferită a resurselor umane.2. Categorii de personalIn funcţie de rolul pe care aceştia îl au în întreprindere:a) personal muncitor: - direct productiv - participă direct la realizarea procesului tehnologic- indirect productiv - participă indirect la procesul tehnologicb) personal operativ: întâlnit în domeniul serviciilorc) personal cu funcţii de conducere şi execuţie: - cu funcţie de execuţie- cu funcţii de conducere a compartimentelor- cu funcţii în conducerea întreprinderii In funcţie de timpul lucrat, personalul se poate clasifica în:a) angajaţi cu timp parţialb) lucrători temporalic) angajaţi prin sub-contractare3. Etapele premergătoare angajăriiActivitate minuţioasă care necesită timp. Se poate realiza:4s- pe cont propriuJfc printr-o agenţie de plasare4*- prin instituţii specializate ale statului Contactarea firmei se poate face:*U telefonic*k prin intermediul unei scrisori

Page 5: analiza resurselor umane

ik în mod direct 4. Documente întocmite1. Scrisoarea de prezentare- oferă o prezentare sumară dar semnificativă a solicitantului- poate fi trimisă în urma unui anunţ publicitar, în urma unei recomandări sau alte contexte- trebuie să fie concisă şi concepută într-o formă concretă de adresare- nu trebuie să conţină informaţiile din CV, dar nici să intre în contradicţie cu ele- trebuie adresată întotdeauna unei persoane anume (director sau specialist în recrutare)- trebuie să conţină: © modul în care s-a aflat de postul vacant0 menţionarea postului pentru care se candidează © menţionarea firmelor pentru care s-a ales firma respectivă © menţionarea motivelor pentru care s-a ales firma respectivă 2. Curriculum vitae- să fie scurt şi concis- să nu aibă greşeli de ortografie- se întocmeşte pe hârtie albă de calitate- să fie impecabil scris la maşină sau redactat pe calculator- nu trebuie să fie foto-copiat- trebuie trimis cât mai repede posibil după aflarea informaţiei de angajare f|p- conţine: - nume,prenume, adresa şi telefonul de contact- obiectivul- studiile- experienţa profesională- abilităţi şi deprinderi- limbi străine cunoscute şi nivelul de cunoaştere- cunoştinţe de utilizare a calculatorului- hobby-uri- recomandări3. Interviul de angajareEste o conversaţie ce se poartă cu diferiţi oameni, din conducerea instituţiei despre abilităţile profesionale, despre motivaţia de a lucra la firma respectivă, despre pretenţiile salariale ale solicitantului.Candidatul trebuie să arate că ştie să comunice, să evite întrebările încuietoare, să arate că este persoana potrivită postului respectiv.Greşeli ce pot să apară la interviu: legate de răspunsuri, de mentalitate şi tact, âef^\ îmbrăcăminte.4. Scrisoarea de mu 1 ţ u mireSe trimite după interviu din următoarele motive:- este o dovadă de bună educaţie şi mulţumire- dovedeşte capacitatea de a comunica- reaminteşte despre persoana celui care o trimite- va diferenţia în mod avantajos pe cel ce o trimite de alţi candidaţiTrebuie adresată persoanei care a intervievat, dacă nu se cunoaşte numele acesteia sau ortografia corectă se telefonează şi se întreabă, dacă întâlnire a avut loc cu mai multe persoane se adresează persoanei celei mai importante. APLICAŢIE - pe grupeAlcătuiţi o scrisoare de intenţie, un CV, şi o scrisoare de mulţumire în funcţie de diferite situaţii în care se află persoana care solicită un Joc de muncă: ■■4r Tânăr absolvent Şomer4* Persoană care şi-a întrerupt temporar serviciul Menţionaţi aspecte pozitive şi negative din cadrul unui interviu (îmbrăcăminte, întrebări adresate sau de aşteptat, conduită, atitudine, etc).

FISA DE LUCRUSunt binecunoscute rezultatele activităţilor de grup in formarea, apropierea colectivului si a dezvoltării acţiunii in echipa. S-a decis ca firma voastră de exerciţiu sa organizeze o activitate bazata pe instruire centrata pe abilitaţi interpersonale si congnitive.întocmiţi o scurta analiza de piaţa căutând pe Internet trei firme care organizează team building outdoor. Alegeţi o firma argumentând alegerea cu ajutorul criteriilor de selecţie.Timp de lucru 15 minute1._■2._

o D.

S-a decis ca activitatea se v a desfăşura la

Criterii de selecţie:

COLEGIUL ECONOMIC THEODOR COSTESCUCatedra: TEHNOLOGIIModul: ANALIZA PIEŢEIProfesor: Cacaliceanu Ecaterina Cristina

Page 6: analiza resurselor umane

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

A, Generalităţi:1. Date generate: Clasa: " a XII-a CTitlul lecţiei: Ciclul de viaţă al produsuluiDurata lecţiei: 50 min.Tipul lecţiei: mixtă - lecţie AEL2. Competenţa specifică generală: identificarea ciclului de viaţă al produsului3. Valori şi atitudini:- stimularea curiozităţii, imaginaţiei şi perseverenţei, încrederii în forţele proprii, prin activităţiledesfăşurate;identificarea subiectului unei discuţii; formarea deprinderilor de lucru specifice unei teme date; citirea şi utilizarea documentelor simple; formarea deprinderilor de investigaţie; dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; construirea de intervenţii simple într-o discuţie; dezvoltarea gândirii logice, critice, independentă; evaluarea propriei intervenţii, raportate la subiectul dat;- preocuparea permanentă pt. păstrarea stării de sănătate personală şi colectivă, precum şi de protejare a mediului înconjurător.4. Competenţe specifice vizate: definirea ciclului de viaţă al produsului; identificarea etapelor ciclului de viaţă aJ produsului; identificarea factorilor ciclului de viaţă al produsului; descrierea particularităţilor ciclului de viaţă al produsului,5„ Strategii didactice:a. mijloace didactice: platforma AEL, reţea calculatoare, tabla, manual şi auxiliar curricularMarketing - clasa a XII-a, fişe de documentare,b. metode didactice: conversaţia, explicaţia, observaţia, lectura explicativă, dezbaterea,problematizarea.c. mod de lucru: frontal, individualB. Scenariul didactic:L Moment organizatoric: 2 min.- verificarea prezenţei de către profesor;- organizarea clasei pt. lecţia AEL:- conectarea elevilor în reţeaua AEL- conectarea profesorului în AEL

2. Verificarea cunoştinţelor predate anterior: 7 min.- profesorul reaminteşte elevilor că în ora trecută au fost prezentate Identificarea informaţiilor în studiul unui produs, componentele produsului;

- etapele CVP pot să nu aibă aceeaşii lungime. Lansarea şi creşterea sunt mai scurte, maturitatea mai lungă, iar declinul poate fi de la lent până la accelerat.- nu toate produsele urmează curba de „S" a CVP, unele sunt introduse şi cad rapid, altele staţionează în faza de maturitate foarte mult.- există produse care intră în faza de declin şi sunt revigorate, readuse în faza de creştere printr-o promovare susţinută.- profesorul monitorizează întreaga activitate, pî. a fi sigur că informaţia se transmite corect, stimulează şi asigură implicarea şi participarea tuturor elevilor;- la final, profesorul reaminteşte tema lecţiei şi le cere elevilor, să definească ciclul de viaţă al produsului şi să identifice principalele etape ale ciclului de viaţă al produsului;5. Fixarea cunoştinţelor: 10 miri.- pentru a se verifica gradul de înţelegere al noului conţinut, elevii sunt invitaţi să rezolve un studiu de caz,: prin precizarea etapei de lansare, care sunt obiectivele firmei, care este scopul de viaţă al produsului şi propunerile pe care le au legate de produs;- după finalizarea aplicaţiei se discută modul de rezolvare;- în cazul în care unele răspunsuri au fost formulate greşit, se vor accentua şi explica încă o dată noţiunile, pentru o mai bună aprofundare.

6. încheierea lecţiei: 3 miri.- profesoral face aprecieri asupra participării elevilor la lecţie, evidenţiază şi notează activitatea acestora.

E. Evaluarea cunoştinţelor: se evaluează cunoştinţele prin problemele aplicate elevilor în cursul orei, atât teoretice, cât şi practice.F. Consideraţi™ metodice:Obiectivul fundamental este format din priceperi şi deprinderi, parte integrantă în tehnica de lucru privind analiza contabilă a operaţiilor económico-financiare.Dezvoltarea acestor aptitudini se realizează în principal prin metoda exerciţiului. Fiind o lecţie de lucrări curente se asigură parţial de către profesor prezentarea, demonstrarea lucrării în minimum de timp, preponderentă fiind munca independentă a elevilor.

Page 7: analiza resurselor umane

Conţinutul lecţiei curente se bazează pe materia însuşită anterior la „Structuri patrimoniale", „Planul de conturi", „Reguli de funcţionare a conturilor", accentul punându-se pe deprinderea analizei contabile. Feed back-ul este realizat prin sprijinirea permanentă a elevilor de către profesor în rezolvarea temei. S-au respectat principiul participării active şi conştiente şi al legării teoriei cu practica care implică componenta motrică în trecerea de la cunoştinţe teoretice la efectuarea de activităţi practice. De asemenea s-a realizat tratarea diferenţiată prin respectarea principiului luării în considerare a particularităţilor individuale ale elevilor.

FIŞA DE LUCRU NR. 20Clasa a X-a, Analiza contabilă

Agentul economic „Montana" S.A., care are ca obiect de activitate fabricarea de mobilier din lemn, are la începutul exerciţiului următoarele solduri iniţiale:

Sid4111 20000 leiSid 461 500 leiSid 5121 60000 leiSid 301 50000 leiSic 1012 105500 leiSic 104 10000 leiSic 106 10000 leiSic 441 5000 lei

în cursul perioadei au loc următoarele operaţii economice: Operaţia 1: Se încasează în numerar 50 % din valoarea creanţelor şi debitorii existenţi în sold. Operaţia 2: Se majorează capitalul social prin operaţii interne: încorporarea primelor de capital şi a x/%din rezervele constituite anterior. Operaţia 3: Se cumpără, cu plata din contul bancar, titluri de participare: 1.000 bucăţi cu preţul unitarde achiziţie 2 lei.Operaţia 4: Se primesc pe credit comercial materii prime de la furnizorul „Ocolul Silvic", conform facturii:- cherestea de fag 10 m3 x 2.950.000 lei - 2995 lei- cherestea de brad 22 m3 x 1.480.000 lei = 3256 lei- TVA deductibilă (62.510.000 x 19 %) - 1187.69 leiTOTAL FACTURĂ 7438,691eiOperaţia 5: Se recepţionează de la furnizorul „Metal" S.R.L., pe credit cambial, utilaje conform facturii:- maşină de şlefuit 1 buc x 12000 lei = 12000 lei- maşină de găurit 1 buc x 7000 lei = 7000 lei -TVA deductibilă_(19000 x 19 %1 = 3610 leiTOTAL FACTURĂ 22610 leiOperaţia 6: Se plătesc din contul de la bancă datoriile existente în sold la începutul perioadei. Operaţia 7: Se eliberează din magazie, pentru consum în producţie materii prime în valoare de 48500 lei.

Se cere:a. întocmiţi bilanţul contabil iniţialb. Efectuaţi pentru fiecare operaţie económico-financiara analiza contabilă sub formă tabelară.c. întocmiţi bilanţul contabil final

- la sfârşitul perioadei prezintă Sfc sau Sf = 0 D. Formarea de priceperi şi deprinderi:Profesorul distribuie individual, fiecărui elev, fişa de lucru nr. 20 pe copii xerox, în scopul utilizării eficiente a timpului în lecţie. Conţinutul fişei este acelaşi pentru toată clasa. Această foaie xeroxată va fi apoi ataşată în caietul elevului.Urmează activitatea individuală independentă a elevilor. Profesorul supraveghează şi îndrumă activitatea elevilor sprijinind elevii mai puţin pregătiţi sau pe cei ce întâmpină dificultăţi.Dacă se observă de către profesor elevi care încheie rezolvarea temei mai repede, acestora li se dau operaţii suplimentare spre rezolvare realizându-se testarea diferenţiată în funcţie de particularităţile intelectuale.

Page 8: analiza resurselor umane

Profesorul împreună cu elevii stabileşte rezultatele la fişă subliniind pe cele corecte, semnalizează greşelile tipice, netipice şi frecvenţa lor, face aprecieri asupra modului în care s-a lucrat, recomandări asupra îmbunătăţirii tehnicii de lucru.

Rezolvarea fişei se prezintă astfel:a.Bilanţ iniţial

ACTIV PASIVMaterii prime 50000 Capital social 105500Clienţi 20000 Prime legate de capital 10000Debitori diverşi 500 Rezerve 10000Banca în lei 60000 Impozit pe profit 5000Total activ 130500 Total pasiv î05500

Operatia 1:

P.O. încasare în numerar clienţi şi debitori

M.P. Clienţi, debitori Casa în lei

CC. 4111,461 5311

D.F.C. A, A A

S.M. - +

R.F.C. C D

F.C. 5311 = % 10500 4111 10000 461 500

Operaţia 2:

P.O. Majorare capital social prin operaţii interne

M.P. Capital social Prime de capital,

rezerve

CC. 1012 104, 106

D.F.C P P,P

S.M. +

R.F.C. C D

F.C. % =1012 15000 104 10000 106 5000

Operaţia 3:

Page 9: analiza resurselor umane

P.O. Cumpărare titluri de participare

cu plată din contul bancar.

M.P. Titluri de participare Ct. la bănci în lei

CC 262 5121

D.F.C A A

S.M. + -

R.F.C. D C

F.C 262-5121 2000

Operaţia 4:

P.O. Cumpărare materii prime pe credit comercial

M.P. Materii prime, TVA deductibil FurnizoriC.C. 301,4426 401D.F.C. A, A PS.M. + -fU.I ( D CF.C. % =401 7438.69 301 62.51 4426

11.87,69

Operaţia 5:

P.O. Cumpărare utilaje pe credit cambial

M.P. Utilaje, TVA deductibil Efecte de plătit

CC. 2131,4426 405D.F.C. A, A PS.M. + +

R.F.C. D CF.C. % -405 22610 2131 19000 4426

3610

Operaţia 6:

P.O. Plată datorii din cont

M.P. Conturi la bănci Impozit pe profitCC. 5121 441D.F.C. A P

Page 10: analiza resurselor umane

S.M. - _

R.F.C C DF.C 441-5121 5000

Operaţia 7:

P.O. Darea în consum de materii prime

M.P. Materii prime Cheltuieli cu materiile primeCC 301 601D.F.C A AS.M. - +R.F.C C DF.C 601 - 301 48500

c. Bilanţ final

ACTIV PASIV

Utilaje 19000 Capital social 120500Titluri de participare 2000

Materii prime 7751 Rezerve 5000TVA deductibilă 4797,69 Furnizori 7438,69Clienţi 10000

Banca în lei 53000 Efecte de plătit pt imobil 22610Chelt. cu mat. prime 48500

Casa în lei 10500 •

Total activ 155548,69 Total pasiv 155548,69

Temă pentru acasă: operaţiile 6, 7 şi punctul c.

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

1. Date generale:UNITATEA ŞCOLARĂ: COLEGIUL ECONOMIC "Th. COSTESCU"AN ŞCOLAR: 2010/2011PROFESOR: Cacaliceanu Ecaterina CristinaDISCIPLINA: Analiza pieţeiTITLUL LECŢIEI: Distribuţia mărfurilor- noţiuni introductive TIPUL LECŢIEI: Lecţie mixtă CLASA: a XII-a C DURATA LECŢIEI: 1 oră2. Competenţe generale:Utilizarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii,3. Competente specifice:CI: Să cunoască elevii noţiunea de distribuţie a mărfurilor C2: Să cunoască rolul distribuţiei în activitatea comercială C3: Să cunoască fluxurile specifice procesului distribuţiei.4. Competente pedagogice:CI: dezvoltarea atenţiei concentrate;C2: dezvoltarea gândirii si a spiritului de observaţie;C3: dezvoltarea abilitaţilor de utilizare a limbajului specific.5. Strategii didactice:Mijloace didactice: videoproiector, fişa de lucru .Metode de învăţământ: conversaţia, explicaţia, descoperirea dirijată, observaţia individuală. Moduri de activitate cu elevii: frontal.Surse bibliografice: -Pop, Nicolae- Manualul de Marketing, clasa a Xl-a, Editura Oscar Prinţ, Bucureşti, 2006

Page 11: analiza resurselor umane

6. Desfăşurarea Secţiei: Moment organizatoric (cea. 2-3 minute)profesorul îi salută pe elevi; se asigură ordinea si liniştea în clasa; se controlează prezenţa prin strigarea catalogului; se solicită pregătirea caietelor si a materialelor necesare; se împart fişele de lucru. Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă:Profesorul verifică activitatea suplimentară şi cunoştinţele acumulate în capitolul "Poziţia agentului economic pe piaţă".Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse:Astăzi vom vorbi despre distribuţia mărfurilor, mai exact explicarea conceptului de distribuţie, prezentarea proceselor şi activităţilor ce compun distribuţia, enumerarea componentelor distincte ale conceptului de distribuţie, descrierea fluxurilor care caracterizează procesului distribuţiei. Profesorul notează pe tablă titlul lecţiei şi prezintă obiectivele propuse, scriind etapele principale ale lecţiei.Obiectivele sunt:1: Să cunoască elevii noţiunea de distribuţie a mărfurilor 2: Să cunoască rolul distribuţiei în activitatea comercială 3: Să cunoască fluxurile specifice procesului distribuţiei. Corn unica rea noilor cunoştinţe:Finalitatea actelor de vânzare- cumpărare face obiectul politicii de distribuţie, care priveşte atât alegerea celor mai indicate canale de distribuţie, cât şi opţiunea pentru ruta optimă a mişcării fizice a mărfurilor.Conceptul de distribuţie include procese şi activităţi eterogene, precum: JT Mişcarea mărfurilor;Comercializarea mărfurilor;

Circulatia marfurilor

Conceptul de distribuţie poate fi structurat pe trei componente distincte:• traseul pe care îl parcurge marfa pe piaţa;• ansamblul operaţiunilor economice ce însoţesc, condiţionează şi desăvârşesc acest traseu;• lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în drumul lor de Ia producător la utilizator.Profesorul american Bert Rosenbloom a prezentat procesul distribuţiei drept o suită de fluxuri, şi anume:• fluxul negocierilor;• fluxul transferurilor titlului de proprietate;• fluxul informaţional;• fluxul activităţilor promoţionale;• fluxul produsului.Fluxul negocierilor priveşte ansamblul tratativelor ce se derulează între partenerii actului de ' schimb pentru „trasarea" drumului pe care îl va parcurge marfa şi stabilirea transformărilor termice şi economice pe care aceasta le va suferi, precum şi responsabilităţile celor ce urmează a se implica în procesul distribuţiei.Fluxul transferurilor titlului de proprietate priveşte trecerea succesivă a acestui titlu de la mv~\partener la altul a actului de schimb, cu fiecare operaţiune, de vânzare- cumpărare.Fluxul informaţional priveşte transmiterea tuturor informaţiilor necesare procesului dedistribuţie.Fluxul activităţilor promoţionale cuprinde mesajele şi informaţiile adresate pieţei,cumpărătorilor potenţiali şi care mesaje preced sau însoţesc fluxul produsului.Fluxul produsului reprezintă deplasarea fizică a mărfii de la producătorul acesteia la utilizatorulfinal.Fixarea noilor cunoştinţe:Elevii vor completa m caiete noţiunile de bază ale lecţiei noi.Elevii vor rezolva fişa de lucru propusă de profesor cu scopul fixării cunoştinţelor.Aprecierea, asocierea, generalizarea:- Care sunt procesele şi activităţile eterogene ce compun procesul de distribuţie?- Care sunt cele trei componente distincte ale conceptului de distribuţie?- Enumeraţi fluxurile care compun procesul distribuţiei.Activitatea suplimentară:Explicaţi afirmaţia: „In societatea contemporană distribuţia reprezintă un factor accelerator vieţii sociale." (Nicolae Pop).încheiere:Profesorul salută elevii si iese din clasă.

în mod direct 4. Documente întocmite1. Scrisoarea de prezentare- oferă o prezentare sumară dar semnificativă a solicitantului- poate fi trimisă în urma unui anunţ publicitar, în urma unei recomandări sau alte contexte- trebuie să fie concisă şi concepută într-o formă concretă de adresare- nu trebuie să conţină informaţiile din CV, dar nici să intre în contradicţie cu ele- trebuie adresată întotdeauna unei persoane anume (director sau specialist în recrutare)- trebuie să conţină: ® modul în care s-a aflat de postul vacant® menţionarea postului pentru care se candidează

Page 12: analiza resurselor umane

@ menţionarea firmelor pentru care s-a ales firma respectivă© menţionarea motivelor pentru care s-a ales firma respectivă2. Curriculum vitae- să fie scurt şi concis- să nu aibă greşeli de ortografie- se întocmeşte pe hârtie albă de calitate- să fie impecabil scris la maşină sau redactat pe calculator- nu trebuie să fie foto-copiat- trebuie trimis cât mai repede posibil după aflarea informaţiei de angajare- conţine: - nume,prenume, adresa şi telefonul de contact- obiectivul ~ studiile- experienţa profesională- abilităţi şi deprinderi- limbi străine cunoscute şi nivelul de cunoaştere- cunoştinţe de utilizare a calculatorului- hobb y-uri- recomandări3. interviul de angajareEste o conversaţie ce se poartă cu diferiţi oameni, din conducerea instituţiei despre abilităţile profesionale, despre motivaţia de a lucra la firma respectivă, despre pretenţiile salariale ale solicitantului.Candidatul trebuie să arate că ştie să comunice, să evite întrebările încuietoare, să arate că este persoana potrivită postului respectiv.Greşeli ce pot să apară la interviu: legate de răspunsuri, de mentalitate şi tact, deg|| îmbrăcăminte.4. Scrisoarea dc mulţumireSe trimite după interviu din următoarele motive:- este o dovadă de bună educaţie şi mulţumire- dovedeşte capacitatea de a comunica- reaminteşte despre persoana celui care o trimite- va diferenţia în mod avantajos pe cel ce o trimite de alţi candidaţiTrebuie adresată persoanei care a intervievat, dacă nu se cunoaşte numele acesteia sau ortografia corectă se telefonează şi se întreabă, dacă întâlnire a avut loc cu mai multe persoane se adresează persoanei celei mai importante. APLICAŢIE - pe grupeAlcătuiţi o scrisoare de intenţie, un CV, şi o scrisoare de mulţumire în funcţie de diferite situaţii în care se află persoana care solicită un loc de muncă:4t Tânăr absolvent•$k Şomer4 Persoană care şi-a întrerupt temporar serviciul Menţionaţi aspecte pozitive şi negative din cadrul unui interviu (îmbrăcăminte, întrebări adresate sau de aşteptat, conduită, atitudine, etc).

Unitatea scoalarePROIECT DIDACTICDisciplina: Organizarea resurselor umane Clasa: a - XI - aCapitolul: Analiza resurselor umane ale întreprinderii Tipul lecţiei: - mixtă -Durata: 100 minuteLecţia: Resurse umane •Obiective operaţionale:• sa definească resursele umane• să recunoască categoriile de personal9 să stabilească etapele premergătoare angajării Obiective formativ-educative:• sa dezvolte gândirea creativă• sa dobândească abilităţile necesare căutării unui loc de muncă Strategii didactice:> mijloace didactice: tabla, creta, planşă> metode de învăţare: conversaţia, explicaţia, jocul de rol> moduri de activităţi cu elevii: frontal, individual, pe grupeBibliografie: Economia întreprinderii, manual pentru clasa a - X - a, Editura Oscar Prinţ, Bucureşti 2004 Desfăşurarea lecţiei:Moment organizatoric: prezenţa elevilorReactualizarea cunoştinţelor, rezolvarea subiectelor de la lucrarea scrisă semestrială Comunicarea noilor cunoştinţe:Organizarea si conducerea resurselor umane ale întreprinderiil.Conceptul de resurse umane - categorie de resurse economice care sintetizează potenţialul de muncă al societăţii.Kolul resurselor umane: - forţa de muncă este singura creatoare de valoare de întrebuinţare- resursele umane sunt singurele creatoare de inovaţii- resursele umane determină utilizarea eficientă a resurselor materiale şi informaţionaleDeci, ia o dotare egală rezultatele diferite au o singură explicaţie: calitatea diferită a resurselor umane.2. Categorii de personalIn funcţie de rolul pe care aceştia îl au în întreprindere:a) personal muncitor: - direct productiv - participă direct la realizarea procesului tehnologic

Page 13: analiza resurselor umane

- indirect productiv - participă indirect la procesul tehnologicb) personal operativ: întâlnit în domeniul serviciilorc) personal cu funcţii de conducere şi execuţie: - cu funcţie de execuţie- cu funcţii de conducere a compartimentelor- cu funcţii în conducerea întreprinderii în funcţie de timpu! lucrat, personalul se poate clasifica în:a) angajaţi cu timp parţialb) lucrători temporalic) angajaţi prin sub-contractare3. Etapele premergătoare angajăriiActivitate minuţioasă care necesită timp. Se poate realiza:i pe cont propriu1- printr-o agenţie de plasare■4- prin instituţii specializate ale statului Contactarea firmei se poate face:4» telefonic^4- prin intermediul unei scrisori

Conceptul de distribuţie poate fi structurat pe trei componente distincte: a traseul pe care îl parcurge marfa pe piaţă;a ansamblul operaţiunilor economice ce însoţesc, condiţionează şi desăvârşesc acest traseu;

• lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în drumul lor de la producător Ia utilizator.Profesorul american Bert Rosenbloom a prezentat procesul distribuţiei drept o suită de fluxuri, şi anume:• fluxul negocierilor;• fluxul transferurilor titlului de proprietate;• fluxul informaţional;• fluxul activităţilor promoţionale;• fluxul produsului.Fluxul negocierilor priveşte ansamblul tratativelor ce se derulează între partenerii actului de schimb pentru „trasarea" drumului pe care îl va parcurge marfa şi stabilirea transformărilor tehnice şi economice pe care aceasta le va suferi, precum şi responsabilităţile celor ce urmează a se implica în procesul distribuţiei.Fluxul transferurilor titlului de proprietate priveşte trecerea succesivă a acestui titlu de la un^mi

partener la altul a actului de schimb, cu fiecare operaţiune, de vânzare- cumpărare.Fluxul informaţional priveşte transmiterea tuturor informaţiilor necesare procesului dedistribuţie.Fluxul activităţilor promoţionale cuprinde mesajele şi informaţiile adresate pieţei,cumpărătorilor potenţiali şi care mesaje preced sau însoţesc fluxul produsului.Fluxul produsului reprezintă deplasarea fizică a mărfii de la producătorul acesteia la utilizatorulfinal.Fixarea noilor cunoştinţe:Elevii vor completa în caiete noţiunile de bază ale lecţiei noi.Elevii vor rezolva fişa de lucru propusă de profesor cu scopul fixării cunoştinţelor.Aprecierea, asocierea, generalizarea:Care sunt procesele şi activităţile eterogene ce compun procesul de distribuţie?Care sunt cele trei componente distincte ale conceptului de distribuţie? - Enumeraţi fluxurile care compun procesul distribuţiei.

wActivitatea suplimentară:Explicaţi afirmaţia: „în societatea contemporană distribuţia reprezintă un factor accelerator vieţii sociale." (Nicolae Pop).

încheiere:

Profesorul salută elevii si iese din clasă.

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

1. Date generale:UNITATEA ŞCOLARĂ: COLEGIUL ECONOMIC "Th. COSTESCU"AN ŞCOLAR: 2010/2011PROFESOR: Cacaliceanu Ecaterina CristinaDISCIPLINA: Analiza pieţeiTITLUL LECŢIEI: Distribuţia mărfurilor- noţiuni introductive TIPUL LECŢIEI: Lecţie mixtă CLASA: a XII-a C DURATA LECŢIEI: 1 oră

Page 14: analiza resurselor umane

2. Competenţe generale:Utilizarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii.3. Competente specifice:CI: Să cunoască elevii noţiunea de distribuţie a mărfurilor C2: Să cunoască rolul distribuţiei în activitatea comercială C3: Să cunoască fluxurile specifice procesului distribuţiei.4. Competente pedagogice:CI: dezvoltarea atenţiei concentrate;C2: dezvoltarea gândirii si a spiritului de observaţie;C3: dezvoltarea abilitaţilor de utilizare a limbajului specific.5. Strategii didactice:Mijloace didactice: videoproiector, fişa de lucru .Metode de învăţământ: conversaţia, explicaţia, descoperirea dirijată, observaţia individuală. Moduri de activitate cu elevii: frontal.Surse bibliografice: -Pop, Nicolae- Manualul de Marketing, clasa a Xl-a, Editura Oscar Prinţ, Bucureşti, 20066. Desfăşurarea lecţiei: Moment organizatoric (cea. 2-3 minute)profesorul îi salută pe elevi; se asigură ordinea si liniştea în clasa; se controlează prezenţa prin strigarea catalogului; se solicită pregătirea caietelor si a materialelor necesare; se împart fişele de lucru. Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă:Profesorul verifică activitatea suplimentară şi cunoştinţele acumulate în capitolul "Poziţia agentului economic pe piaţă".Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse:Astăzi vom vorbi despre distribuţia mărfurilor, mai exact explicarea conceptului de distribuţie, prezentarea proceselor şi activităţilor ce compun distribuţia, enumerarea componentelor distincte ale conceptului de distribuţie, descrierea fluxurilor care caracterizează procesului distribuţiei. Profesorul notează pe tablă titlul lecţiei şi prezintă obiectivele propuse, scriind etapele principale ale lecţiei.Obiectivele sunt:1: Să cunoască elevii noţiunea de distribuţie a mărfurilor 2: Să cunoască rolul distribuţiei în activitatea comercială 3: Să cunoască fluxurile specifice procesului distribuţiei. Comunicarea noilor cunoştinţe:Finalitatea actelor de vânzare- cumpărare face obiectul politicii de distribuţie, care priveşte atât alegerea celor mai indicate canale de distribuţie, cât şi opţiunea pentru ruta optimă a mişcării fizice a mărfurilor.Conceptul de distribuţie include procese şi activităţi eterogene, precum:

Mişcarea mărfurilor;

Comercializarea mărfurilor;

Circulaţia mărfurilor.

Profesorul notează pe tabla:Reguli de întocmire a unui CV incepe cu un exemplu: imaginativa pentru un moment ca sunteţi directorul unei instituţii care are câteva locuri de munca vacante. Deoarece nu aveţi un departament de resurse dumneavoastră subordonaţi. Ati dat un anunţ in presa si ati primit numeroase CV-uri. Astfel ca pe biroul dumneavoastră se găsesc aproximativ 30 de CV-uri care trebuiesc citite.Unul dintre aceste CV-uri se deosebeşte dintre toate si seamănă mai degrabă cu un eseu de 8 pagini unde candidatul povesteşte cum s-a certat cu părinţii pentru ca voiau sa-1 trimită la o alta facultate, cum isi dorea el inca din scoală generala sa lucreze in domeniu. Deja v-ati plictisit. In plus mai avea si câteva greşeli de ortografie. Nu mai citiţi, ati pus CVJÜL deoparte. Deci de aici rezulta următoarele reguli de întocmire a unui CV. Profesorul notează pe tabla regulile de întocmire:- acesta trebuie sa fie scurt si concis, sa aiba minim 2 pagini.- nu trebuie sa contina greşeli de ortografie.- se întocmeşte pe hârtie de calitate.Un alt CV se deosebeşte ca este scris de mana, iar scrisul nu este foarte lizibil. Dar d-voastra sunteţi o

- elevii notează in caiete.- elevii sunt atenţi la exemplul dat de profesor.

Page 15: analiza resurselor umane

- elevii sunt atenţi si recepţionează mesajul,exprimandu-si punctele de vedere :

—CV-ul este prea lung—Candidatul se pierde in amănunte—Exagerează—Isi pune pe „tapet „ viata personala—Isi plânge de mila—Se „da„ drept persecutat—Precizează aspecte inutile si nerelevante—Are greşeli de ortografie

- elevii sunt atenţi si notează in caiete t¡¡¡|te reguli de

- Ce se urmăreşte prin conţinutul chestionarelor?- Ce scop are interviul?

- De cate feluri sunt testele?- In ce consta decizia finala?

- Se urmăreşte sa se dea posibilitatea întreprinderii saşi formeze o imagine clara despre candidat- Interviul are dublu scop:- sa informeze candidatul asupra întreprinderii, postul vacant si cerinţele acestora;- sa dea posibilitatea candidatului sa prezinte informaţiile cat mai amplu privind trecutul profesional si aspiraţiile sale in perspectiva.- Testele sunt: psihometrice, clinice, de situaţii.- Candidaţii reţinuţi dupa fazele de interviuri si de teste vor fi prezentaţi la conducătorul ierarhic superior al compartimentului unde se afla postul vacant in scopul unei discuţii interviu.- Va fi luata de către responsabilul ierarhic al postului vacant.

CAPTARE AATENŢIEI (1 min)

Am vorbit ora trecuta despre trierea candidaţilor pentru angajarea pe un post vacant oferit de o întreprindere.Am observat ca trierea este făcuta de către angajator pe baza unui CV si a unei scrisori de prezentare. De aceea este necesar de ştiut cunm sa întocmim un CV si a unei scrisori de prezentare

- elevii asculta si recepţionează mesajul.

ANUNŢA REA NOII TEME (1 min)

Page 16: analiza resurselor umane

Se anunţa titlul noii teme: "întocmirea corecta a unei scrisori de motivaţie si a unui CV". Profesoara scrie pe tabla titlul noii teme.

- elevii recepţionează mesajul.

- elevii notează in caiete titlul lecţiei.

persoana serioasa si acordaţi şanse egale fiecărui candidat. La primele cuvinte pe care nu le înţelegeţi foarte bine va inarmati cu calm si încercaţi sa le descifraţi. Unele dintre aceste reuşiţi sa le descifraţi altele nu. Urmează si alte cuvinte greu de inteles si deja v-ati pierdut răbdarea. In plus, afacerile firmei va presează, nu aveţi chiar asa mult timp la dispoziţie. Ce faceţi? Puneţi acest CV deoparte inainte de al fi terminat de citit. Nu va mai intrebati daca respectivul candidat este potrivit pentru post, daca are abilităţile necesare.Deci de aici rezulta inca o regula de intocmire a unui CV. Profesorul notează pe tabla aceasta regula: Cv trebuie sa fie impecabil bătut la maşina sau redactat pe calculator.Un alt CV aflat pe biroul d-voastra este o copie făcuta la xerox dupa un CV original din aceasta copie nu se intelege mai nimic. Nu averi dacat sa-1 aşezaţi in teancul de CV-uri nesatisfacatoare si care nu vor duce la invitarea pentru interviu a candidatului respectiv. De aici rezulta o alta regula si anume: CV nu trebuie sa fie foto copiat.Profesorul scrie pe tabla aceasta regula.

-Elevii sunt atenţi si recepţionează mesajul si isi exprima păreri:--Scrisul fiecăruia este o piatra de incercare—Poti avea un scris caligrafic care sa nu spună nimic—In spatele unui scris dezordonat se ascunde o mintesclipitoare—Foloseşte mijloacele moderne de redactare —Daca nu le cunoşti, invata-le !Elevii sunt atenţi, recepţionează mesajul si isiexprima părerile:--Candidatul este neglijent—Tratează lucrurile cu superficialitate--Nu este foarte interesat de post—A trimis multe CV-uri si nu a dat importantaAcestuia

explicaţia jocul de rol explicaţia

frontal individual frontal

Mai citiţi câteva CV-uti si mai gasiti cativa candidaţi potriviţi.

- elevii notează in caiete aceasta regula.

Page 17: analiza resurselor umane

Tocmai atunci suna telefonul si trebuie sa va ocupaţi de altceva. Nu mai aveţi timp pentru selecţia CV-urilor. Asa ca pe ultimele nu le mai citiţi si ii spuneţi secretarei sa-I contacteze pe cei selectaţi pentru interviu.De aici rezulta ultima regula de intocmire a unui Cv si aceasta este: CV-ul trebuie trimis cat mai repede posibil dupa aflarea informaţiei de angajare. Profesorul notează pe tabla un subtitlu:Curriculum Vitae conţine. Profesorul notează pe tabla si explica conţinutul unui CV:- numele si prenumele,- adresa si numărul de telefon. Acestea sunt poziţionate in partea dreapta.- obiectiv (postul pentru care se candidează).- studii.Acestea sunt trecute in Cv in ordine cronologica inversa.- experienţa profesionala.- abilitaţi si deprinderi.- limbi străine cunoscute si nivelul de cunoaştere.- cunoştinţe de utilizare a calculatorului.- realizări profesionale.- hobby-uri, recomandări.

-Elevii sunt atenţi, recepţionează mesajul si isiexprima părerile:—Candidatul este ezitant—Nu este foarte interesat de postul respectiv—Este neglijent si delăsător—Nu isi organizează bine timpul

- elevii scriu in caiete acesta ultima regula.- elevii notează in caiete subtitlul.- elevii notează in caiete elementele conţinutului.

- elevii scriu elementele conţinute de CV si sunt atenţi la explicaţiile date de profesor.

Profesorul roagă pe elevi sa deschidă manualul la pagina 69. Se numeşte un elev sa citească exemplul 3. Profesorul arata un model de CV care nu trebuie folsit.Având in vedere ca in 2007 vom intra in Uniunea Europeana, Cv-urile vor fi completate tip dupa model. Profesorul va arata si va imparti la fiecare cate un asemenea model si va explica diferentele dintre Cv-uri.Profesorul scrie pe tabla un subtitlu.Scrisoare de prezentare. Profesorul explica ca scrisoarea de prezentare oferă o prezentare sumara dar semnificativa solicitantului care ii ajuta pe cei ce il vor angaja sa il cunoască. Profesorul le spune elevilor ca eceasta poate fi trimisa in urma unui anunţ publicitar sau a unei recomandări. Profesorul explica ca scrisoarea trebuie sa fie concisa si conceputa intr-o forma de adresare directa, nu trebuie sa conţină informaţii din CV, trebuie adresata

Page 18: analiza resurselor umane

întotdeauna unei persoane anume - director de personal, specialist in recrutare, etc; Profesorul notează pe tabla ce trebuie sa conţină o scrisoare de motivare:- modul in care s-a aflat de postul vacant.- menţionarea postului pentru care se candidează.- menţionarea motivelor pentru care se doreşte schimbarea locului de munca.Profesorul ii roagă pe elevi sa citească exemplul 2 de la pagina 68.

- elevul va citi exemplul din manual la cererea profesorului.- elevii sunt atenţi la modelul arătat de profesor.- elevii sunt atenţi la explicaţiile profesorului si la cererea profesorului vor incerca sa vada diferentele existente.- elevii scriu in caiete subtitlul.- elevii sunt atenţi la explicaţiile profesorului.- elevii asculta si recepţionează mesajul.- elevii sunt atenţi la explicaţiile profesorului si recepţionează mesajul.- elevii notează in caiete ce trebuie sa conţină o scrisoare de motivare.- un elev citeşte exemplul 2 din manual.

expunere explicaţie explicaţie expunere explicaţie

Individual frontal frontal individual individual

anexa Isi 2manual

tema pentru acasa 1 min

se precizeaza tema pt acasa intocmirea unui CV si a unei scrisori de prezentare

elevi noteaza tema

incheierea lectiei 1 min

se fac aprecieri generale cu privire la participarea elevilor la lectie

asculta si retin aprecierile facute de prifesor

apreciere verbala

frontal

Unitatea scoalarePROIECT DIDACTIC Disciplina: Organizarea resurselor umane Clasa: a-XI-aCapitolul: Analiza resurselor umane ale întreprinderii Tipul iecţiei: - mixtă -Durata: 100 minute Lecţia: Resurse umane Obiective operaţionale:• sa definească resursele umane• să recunoască categoriile de personal© să stabilească etapele premergătoare angajării Obiective formativ-educativc :• sa dezvolte gândirea creativă

Page 19: analiza resurselor umane

• sa dobândească abilităţile necesare căutării unui loc de muncă Strategii didactice:>* mijloace didactice: tabla, creta, planşă> metode de învăţare: conversaţia, explicaţia, jocul de rol> moduri de activităţi cu elevii: frontal, individual, pe grupeBibliografie: Economia întreprinderii, manual pentru clasa a - X — a, Editura Oscar Prinţ,Bucureşti 20041)esfaş ura rea lecţiei:Moment organizatoric: prezenţa elevilorReactualizarea cunoştinţelor: rezolvarea subiectelor de la lucrarea scrisă semestrială Comunicarea noilor cunoştinţe:Organizarea gi conducerea resurselor umane ale întreprinderii l.ConceptuI de resurse umane - categorie de resurse economice care sintetizează potenţialul de muncă al societăţii.Rolul resurselor umane: - forţa de muncă este singura creatoare de valoare de întrebuinţare- resursele umane sunt singurele creatoare de inovaţii- resursele umane determină utilizarea eficientă a resurselor materiale şi informaţionaleDeci, îa o dotare egală ,rezuitatele diferite au o singură explicaţie: calitatea diferită a resurselor umane.2. Categorii de personalIn funcţie de rolul pe care aceştia îl au în întreprindere:a) personal muncitor: - direct productiv — participă direct la realizarea procesului tehnologic- indirect productiv - participă indirect la procesul tehnologicb) personal operativ: întâlnit în domeniul serviciilorc) personal cu funcţii de conducere şi execuţie: - cu funcţie de execuţie- cu funcţii de conducere a compartimentelor- cu funcţii în conducerea întreprinderii în funcţie de timpul lucrat, personalul se poate clasifica în:a) angajaţi cu timp parţialb) lucrători temporalic) angajaţi prin sub-contractare 3. Etapele premergătoare angajăriiActivitate minuţioasă care necesită timp. Se poate realiza:aik- pe cont propriu4* printr-o agenţie de plasare4^ prin instituţii specializate ale statului Contactarea firmei se poate face:4^ telefonici» prin intermediul unei scrisori

în mod direct 4. Documente întocmite1. Scrisoarea de prezentare- oferă o prezentare sumară dar semnificativă a solicitantului-'poate fi trimisă în urma unui anunţ publicitar» în urma unei recomandări sau alte contexte- trebuie să fie concisă şi concepută într-o formă concretă de adresare- nu trebuie să conţină informaţiile din CV, dar nici să intre în contradicţie cu ele- trebuie adresată întotdeauna unei persoane anume (director sau specialist în recrutare)- trebuie să conţină. © modul în care s-a aflat de postul vacant© menţionarea postului pentru care se candidează ® menţionarea firmelor pentru care s-a ales firma respectivă ® menţionarea motivelor pentru care s-a ales firma respectivă 2. Curriculum vitae- să fie scurt şi concis- să nu aibă greşeli de ortografie- se întocmeşte pe hârtie albă de calitate- să fie impecabil scris la maşină sau redactat pe calculator- nu trebuie să fie foto-copiat- trebuie trimis cât mai repede posibil după aflarea informaţiei de angajare- conţine: - nume,prenume, adresa şi telefonul de contact- obiectivul- studiile- experienţa profesională- abilităţi şi deprinderi- limbi străine cunoscute şi nivelul de cunoaştere- cunoştinţe de utilizare a calculatorului- hobby-uri- recomandări3. Interviul de angajare

Page 20: analiza resurselor umane

Este o conversaţie ce se poartă cu diferiţi oameni, din conducerea instituţiei despre abilităţile profesionale, despre motivaţia de a lucra la firma respectivă, despre pretenţiile salariale ale solicitantului.Candidatul trebuie să arate că ştie să comunice, să evite întrebările încuietoare, să arate că este persoana potrivită postului respectiv.Greşeli ce pot să apară la interviu: legate de răspunsuri, de mentalitate şi tact, dm îmbrăcăminte.4. Scrisoarea de mulţumireSe trimite după interviu din următoarele motive:- este o dovadă de bună educaţie şi mulţumire- dovedeşte capacitatea de a comunica- reaminteşte despre persoana celui care o trimite- va diferenţia în mod avantajos pe cel ce o trimite de alţi candidaţiTrebuie adresată persoanei care a intervievat, dacă nu se cunoaşte numele acesteia sau ortografia corectă se telefonează şi se întreabă, dacă întâlnire a avut loc cu mai multe persoane se adresează persoanei celei mai importante. APLICAŢIE - pe grupeAlcătuiţi o scrisoare de intenţie, un CV, şi o scrisoare de mulţumire în funcţie de diferite situaţii în care se află persoana care solicită un loc de muncă:4fe Tânăr absolvent"SI* ŞomerA Persoană care şi-a întrerupt temporar serviciul Menţionaţi aspecte pozitive şi negative din cadrul unui interviu (îmbrăcăminte, întrebări adresate sau de aşteptat, conduită, atitudine, etc).

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Conceptul de distribuţie poate fi structurat pe trei componente distincte:• traseul pe care îl parcurge marfa pe piaţă;• ansamblul operaţiunilor economice ce însoţesc, condiţionează şi desăvârşesc acest traseu;• lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în drumul lor de Ia producător la utilizator.Profesorul american Bert Rosenbloom a prezentat procesul distribuţiei drept o suită de fluxuri, şi anume:• fluxul negocierilor;• fluxul transferurilor titlului de proprietate;• fluxul informaţional;• fluxul activităţilor promoţionale;• fluxul produsului.Fluxul negocierilor priveşte ansamblul tratativelor ce se derulează între partenerii actului de • schimb pentru „trasarea" drumului pe care îl va parcurge marfa şi stabilirea transformărilor tehnice şi economice pe care aceasta ie va suferi, precum şi responsabilităţile celor ce urmează a se implica în procesul distribuţiei.Fluxul transferurilor titlului de proprietate priveşte trecerea succesivă a acestui titlu de la un^mpartener la altul a actului de schimb, cu fiecare operaţiune, de vânzare- cumpărare.Fluxul informaţional priveşte transmiterea tuturor informaţiilor necesare procesului dedistribuţie.Fluxul activităţilor promoţionale cuprinde mesajele şi informaţiile adresate pieţei,cumpărătorilor potenţiali şi care mesaje preced sau însoţesc fluxul produsului.Fluxul produsului reprezintă deplasarea fizică a mărfii de la producătorul acesteia la utilizatorulfinal.Fixarea noilor cunoştinţe:Elevii vor completa în caiete noţiunile de bază ale lecţiei noi.Elevii vor rezolva fişa de lucru propusă de profesor cu scopul fixării cunoştinţelor.Aprecierea, asocierea, generalizarea:Care sunt procesele şi activităţile eterogene ce compun procesul de distribuţie?- Care sunt cele trei componente distincte ale conceptului de distribuţie?- Enumeraţi fluxurile care compun procesul distribuţiei.

Activitatea suplimentară:Explicaţi afirmaţia: „în societatea contemporană distribuţia reprezintă un factor accelerator vieţii sociale." (Nicolae Pop).

încheiere:

Profesorul salută elevii si iese din clasă.

Page 21: analiza resurselor umane