of 40 /40
Managementul resurselor umane Recrutarea şi selecţia personalului 1.Ce este activitatea de recrutare de personal ? 1 2. Când este nevoie să recrutaţi personal? 3 3. Cum recrutaţi personal în prezent ? 4 3.1. Listă de control pentru planificarea recrutării şi selecţiei de personal 5 4 . Etapele recrutării şi selecţiei 6 4.1 Planificarea 6 4.2 Descrierea postului (exemplu fişa de post asistent resurse umane ) 6 4.3 Bugetul recrutării (exemplu – cum puteţi reduce cheltuielile) 10 4.4 Cine efectuează recrutarea? 10 4.5 Când începe recrutarea ? 11 4.5.1 Anunţul de recrutare - generalităţi 12 4.5.2 Cum să concepeţi un anunţ de recrutare eficient: plan de acţiune (exemple) 13 4.5.3 Când lansaţi anunţul de recrutare 14 4.6 Surse de recrutare 15 4.6.1. Surse interne 15 4.6.2. Surse externe 16 4.7 Dosarul de candidatură 19 4.7.1 Analiza şi evaluarea CV urilor 19 4.7.2 Lista de control pentru evaluarea CV urilor 20 4.7.3 compararea candidaţilor pe baza dosarelor de candidatură 21 4.8 Interviul preliminar de recrutare 22 4.9 Teste de selecţie 22 4.10 Interviul de selecţie 23 4.11 Trierea candidaţilor 23 4.12 Decizia de selecţie 23 4.13 Evaluarea selecţiei 25 5. Selecţia personalului 26 5.1 Costurile erorilor de selecţie 26 5.2 Validitatea selecţie 26 5.3 Comunicarea ofertei de angajare ( exemplu – scris de respingere) 28 5.4 Oferta salarială 29 5.5 Cum să angajaţi „ omul potrivit cu salariul potrivit ” – Plan de acţiune 29 6. Cinci trucuri pentru recrutarea şi selecţia de personal 30 Recrutarea şi Recrutarea şi selecţia selecţia resurselor umane resurselor umane 1 Cuprins:

Managementul Resurselor Umane - Rec Rut Area Si Selectia Resurselor Umane

Embed Size (px)

Text of Managementul Resurselor Umane - Rec Rut Area Si Selectia Resurselor Umane

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

Cuprins:

Recrutarea i selec ia resurselor umane

1.Ce este activitatea de recrutare de personal ? 2. Cnd este nevoie s recruta i personal? 3. Cum recruta i personal n prezent ? 3.1. List de control pentru planificarea recrut rii i selec iei de personal 4 . Etapele recrut rii i selec iei 4.1 Planificarea 4.2 Descrierea postului (exemplu fi a de post asistent resurse umane ) 4.3 Bugetul recrut rii (exemplu cum pute i reduce cheltuielile) 4.4 Cine efectueaz recrutarea? 4.5 Cnd ncepe recrutarea ? 4.5.1 Anun ul de recrutare - generalit i 4.5.2 Cum s concepe i un anun de recrutare eficient: plan de ac iune (exemple) 4.5.3 Cnd lansa i anun ul de recrutare 4.6 Surse de recrutare 4.6.1. Surse interne 4.6.2. Surse externe 4.7 Dosarul de candidatur 4.7.1 Analiza i evaluarea CV urilor 4.7.2 Lista de control pentru evaluarea CV urilor 4.7.3 compararea candida ilor pe baza dosarelor de candidatur 4.8 Interviul preliminar de recrutare 4.9 Teste de selec ie 4.10 Interviul de selec ie 4.11 Trierea candida ilor 4.12 Decizia de selec ie 4.13 Evaluarea selec iei 5. Selec ia personalului 5.1 Costurile erorilor de selec ie 5.2 Validitatea selec ie 5.3 Comunicarea ofertei de angajare ( exemplu scris de respingere) 5.4 Oferta salarial 5.5 Cum s angaja i omul potrivit cu salariul potrivit Plan de ac iune 6. Cinci trucuri pentru recrutarea i selec ia de personal

1 3 4 5 6 6 6 10 10 11 12 13 14 15 15 16 19 19 20 21 22 22 23 23 23 25 26 26 26 28 29 29 30

1

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA I SELEC IA PERSONALULUI

1. CE ESTE ACTIVITATEA DE RECRUTARE DE PERSONAL?n firma dvs. pot interveni, Ia un moment dat, schimb ri de personal. Unii angaja i p r sesc organiza ia, al ii sunt promova i, transfera i sau concedia i. Toate aceste muta ii creeaz posturi vacante, n plus, dac activitatea firmei se extinde, ave i nevoie de un num r suplimentar de angaja i. Ace tia urmeaz s fie ob inu i prin procesul de recrutare .

Recrutarea este activitatea de : c utare s i atragere n organiza ie a unui grup de persoane capabile i interesate ocupe posturile vacante, grup din cadrul c ruia se pot alege candida i corespunz tori pentru aceste posturi.

nainte de a declan a procesul de recrutare trebuie cunoscute cu exactitate num rul posturilor vacante (prin planificarea personalului), natura i cerin ele acestora (prin analiza posturilor). Planificarea personalului paginile urm toare. Selec ia este procesul prin care sunt ale i, dintre candida ii recruta i, cei ce vor primi oferta de angajare. i analiza posturilor sunt aspecte ce vor fi atinse n

O selec ie bun

este condi ionat

de o recrutare bun . Efortul investit n selec ie nu recrutarea perso nalului a fost defectuoas .

poate duce la rezultate satisf c toare dac

De aceea, sarcina recrut rii este de a genera un num r adecvat de candida i potrivi i postului. Grupul recrutat nu trebuie s fie nici prea mare, pentru a nu aglomera procesul de selec ie, nici att de mic nct s nu permit op iuni viabile.

2

Managementul resurselor umane Planificarea resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului Analiza posturilor

Num rul posturilor vacante

Cerin ele posturilor vacante ; portretul ideal al candidatului

Fi ele posturilor

Recrutare Candida i

Selec ie Angaja i

Figura nr. 1 Recrutarea i selec ia personalului

3

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

2. Cnd este nevoie s

recruta i personal ?

M rimea efortului, precum i strategia de selec ie depind de procesul de planificare a personalului i de cerin ele specifice ale posturilor vacante. Ori de cte ori nevoile de personal dep esc oferta intern de angaja i (ca num r i calit i), o firm trebuie s ini ieze activit i de recrutare i selec ie. Pentru a preg ti din timp recrutarea este nevoie s ti i n permanen personal estima i n organiza ie pentru viitorul apropiat. ce nevoi de

Planificarea resurselor umane se refer la ajustarea num rului de intr ri i ie iri de personal din organiza ie n a a fel nct num rul de angaja i din firm s r mn egal cu cel necesar desf ur rii n bune condi ii a activit ii. Dac , de exemplu, anticipa i o cre tere a cererii pentru produsele i serviciile pe care le oferi i, probabil ve i avea nevoie n curnd de personal suplimentar care s poat sus ine o cre tere a produc iei i a volumului de vnz ri. n previzionarea nevoii de personal ine i cont de schimb rile ce intervin n cariera angaja ilor dvs. Necesitatea promov rii unora dintre ei sau decizia altora de a p r si firma creeaz posturi vacante ce trebuie ocupate rapid. P stra i o eviden strict a poten ialului i nevoii de promovare a fiec rui angajat. Momentul de ncepere a recrut rii de personal trebuie decis n func ie de situa ia fiec rei organiza ii i de condi iile de pe pia a muncii i din domeniul n care opereaz firma dvs. Dac afacerea stagneaz sau nevoile de angajare sunt extrem de mici, este de preferat s amna i recrutarea atta timp ct angaja ii pot face fa cerin elor actuale ale firmei, n schimb, o cre tere a cererii fa de produsele sau serviciile pe care le oferi i trebuie s accelereze eforturile de recrutare. Cu ct perioada de timp alocat instruirii i integr rii unui nou angajat este mai mare, cu att recrutarea trebuie ini iat mai devreme. nainte de a demara recrutarea i selec ia n vederea ocup rii unui post vacant, verifica i dac acesta este cu adev rat necesar. In goana dup extinderea activit ii i a profiturilor, pute i c dea u or n capcana nfiin rii unor posturi i aducerii de noi i noi oameni n firm . Cteodat , n spatele unei aparente insuficien e de personal st lipsa unei organiz ri atente a activit ii, precum i proiectarea defectuoas a posturilor.

List de control Ave i nevoie de un nou post? Care sunt obiectivele postului vizat? Cum sunt ndeplinite aceste obiective n prezent? Este nevoie de acest post pe o perioad scurt sau permanent? Va exista acest post i peste un an, de pild ? Cel ce ndepline te n prezent sarcinile acestui post este supranc rcat n munc ? Cum se vor modifica rezultatele activit ii firmei prin nfiin area acestui post? Complexitatea i volumul activit ii pe acest post ocup timpul normal de lucru al unui angajat ? Pot fi sarcinile postului redistribuite n formula actual ? Care sunt costurile impuse de noul post? Ct va costa g sirea i atragerea angajatului potrivit? Unde poate fi g sit acest angajat? Cum este privit n organiza ie introducerea noului post? Care vor fi modific rile ce vor interveni n struc tura ierarhic ? Care este cel mai r u lucru ca re se poate ntmpla dac postul nu va fi totu i nfiin at? 4

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

3. CUM R ECRUTA I PERSONA L N P REZENT ?R spunde i ntreb rilor de mai jos pentru a putea caracteriza corect practicile actuale de recrutare a personalului din organiza ia dvs. 1. Ce fel de persoane angaja i? Crea i o firm de uria i", nu de pitici" Exist o tendin a managerilor de a angaja doar acele persoane care nu pun n pericol autoritatea i influen a conducerii. Astfel, sunt prefera i angaja ii care pot fi condu i (manevra i) u or. Cu alte cuvinte, un manager de nota 10 va angaja personal de nota 9, iar unul de 8 va angaja doar pe cei de cel mult 7. Dac ve i continua s selecta i angaja i mai mici" ca dvs., ve i sfr i prin a avea o firm de pitici", n schimb, dac angaja i persoane mai bune chiar dect dvs., ve i reu i s ave i o firm de uria i ".

2. V-a i imaginat portretul ideal al unui angajat al organiza iei dvs . Angajatul ideal al firmei nainte de a porni la formarea personalului firmei este nevoie s formula i cteva standarde care s defineasc o cultur organiza ional spe cific . Existen a acesteia ofer cteva caracteristici distincte unei firme: - ct de mult se lucreaz , - care este atmosfera de lucru, - care sunt normele de comportament, - cum se desf oar rela iile de munc etc. Toate acestea permit schi area n linii mari a portretului unui angajat ai organi za iei. Fiecare candidat va fi evaluat n func ie de compatibilitatea cu aceste cerin e i valori ale firmei. 3. A i descoperit care sunt secretele organiza iilor concurente n domeniul recrut rii personalului? 4. A i avut situa ii n care angaja i de-ai dvs. au migrat spre firme concurente? ncerca i s afla i ce ntreprind alte organiza ii pentru a atrage candida ii. 5. S-au auzit voci care s afirme c procedura de selec ie n organiza ia dvs. este greoaie? Revede i procedura de selec ie; stabili i etapele i obiectivele ei precise. 6. Sunte i consecvent n respectarea procedurilor de selec ie? Rezista i tenta iei de a renun a la reguli precise n ocuparea unui post vacant? 7. V-a i confruntat cu acuze privind lipsa de trans paren i obiectivitate a selec iei de personal? Nu uita i c astfel de zvonuri pot ndep rta can dida ii performan i. 8. Ct de mult v cost angajarea unei persoane? Este util s ntocmi i un asemenea calcul (pentru tipuri de posturi din organiza ie), incluznd toate cheltuielile necesare aducerii n firm a unui angajat care corespunde cerin elor unui post. Analiza i diferite variante de recrutare i costurile aferente fiec reia, nainte de orice selec ie de personal, stabili i un buget precis i respecta i-1. 9. Revederi de fiecare dat procesul de selec ie desf urat i extrage i concluzii utile pentru urm toarea ac iune de acest tip ?

5

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

10. Realiza i periodic o descriere a po sturilor (inclusiv a celor vacante) Descrierea posturilor v ofer informa ii decisive legate de acel post i serve te ca punct de plecare i reper al selec iei . 11.Ct de multe persoane sunt implicate n procesul de recrutare i selec ie de personal? n recrutarea i selec ia personalului se pot implica departamentul de resurse umane, departamentul n care urmeaz s se fac angajarea, managerul firmei, precum i alte compartimente. Stabili i echipa care va opera procedura de selec ie n func ie de m rimea firmei dvs. i de importanta postului pentru care se face recrutarea. Membrii acestei echipe trebuie s cunoasc modalit ile de sus inere a unui interviu, s poat citi " un CV i s aib abilitatea de a negocia condi iile angaj rii. 12. A i analizat sursele de recrutare de care dispune i? Investiga i care dintre ele se dovede te a fi mai prolific " n a v oferi angaja i de n dejde. Concentra i-v asupra acestora, prin mesajul transmis n anun ul de recrutare. 13 Ct de bine v vinde i " posturile? ti i s scoate i n eviden avantajele pe care le ofer posturile firmei (condi ii de munc , statut, sa larii)? Dac ofertele dvs. sunt respinse deseori, mai lucra i" la impresia pe care o crea i candida ilor, precum i la imaginea pe care o are firma n exterior. 14. A i ratat angajarea unor persoane deosebite? Este util s v ghida i dup principiul oricnd este nevoie de un angajat deosebit n plus " i s nu refuza i un candidat de excep ie doar pentru c , momentan, nu sunt posturi disponibile

List de control pentru planificarea recrut rii i selec iei de personal n preg tirea planului recrut rii i selec iei, ave i n vedere: Ce posturi dori i s fie ocupate ; Care sunt sursele care v-ar putea oferi candida ii dori i pentru fiecare post ; Cum pute i ajunge la aceste surse de recrutare ; Care dintre posturile vacante pot fi grupate n acela i anun de recrutare sau pot fi orientate spre aceea i surs ; Cu cte zile n avans fa de termenul-limit trebuie nceput recrutarea ; Ce metode de selec ie vor fi folosite (formular de candidatur , teste, interviuri) ; Care vor fi costurile necesare i cine poart r spunderea ntregii opera iuni ;

6

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

4. Etapele recrut rii i selec iei4. 1. Planificarea personaluluiAnticipa i nevoile de recrutare i analiza i sursele de for de munc disponibile. Nu ini ia i automat procedura de recrutare. Stabili i mai nti dac ave i nevoie cu adev rat de acel post sau de un titular pentru un post vacant i dac sarcinile aferente acestuia nu pot fi realocate altor posturi.

4. 2. Descrierea postuluiSuccesul recrut rii este dificil de ob inut dac posturile sunt vag definite. Indiferent dac postul este mai vechi sau este nou-creat, preciza i clar ce ofer i ce anume cere titularului s u. Revede i specificarea postului vacant, incluznd detalii precise despre: - calit ile, - experien a i calific rile nece sare, - data de ncepere a activit ii i caracteristici ale locului de munc . Lua i n calcul i compatibilitatea dintre candidat i persoanele cu care va lucra ( eful direct). Procedurile de recrutare i selec ie ncearc s realizeze o potrivire ntre cerin ele postului i calit ile candida ilor. Cu ct descrierea posturilor vacante este mai detaliat , cu att devine mai u oar identificarea celor mai adecvate persoane. A adar, reu ita recrut rii personalului depinde n mare m sur de definirea exact i de n elegerea cerin elor postului care urmeaz s fie ocupat. Analiza postului serve te ca punct de pornire n recrutarea personalului i are ca rezultat ntocmirea fi ei postului. i selectarea

Aceasta specific sarcinile i responsabilit ile ce revin titularului postului, condi iile de lucru , standardele de performan a, modalitatea de recompensare, caracteristicile personale necesare angajatului pentru ndeplinirea cerin elor postului. Practic, pe baza cerin elor postului, dvs. crea i portretul candidatului ideal. S -ar putea ca persoana pe care o ve i descrie s nu existe n realitate, dar ea va reprezenta un standard n raport cu care vor fi compara i to i candida ii. Cnd descrierea postului nu ofer informa ii suficiente, nici portretul candidatului dorit nu este clar. Dac v exprima i nevoia de personal printr-o formulare de genul: A dori un economist cu ceva experien n domeniul vnz rilor", atunci este foarte probabil s nu g si i angajatul potrivit. Pe de alt parte, fi a postului ofer i candidatului informa ii despre postul vacant, astfel nct acesta i poate crea o imagine corect despre ceea ce i se cere i ofer , putnd evalua atractivitatea unei oferte comparativ cu a alteia. Pentru a fi ct mai util i complet , fi a postului trebuie s con in :

denumirea postului (pentru aceasta, este util s 7

alege i formularea care poate atrage

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

candida i ct mai preg ti i); sarcinile i responsabilit ile pe care i le ve i n credin a titularului postului (prezenta i-le grupate n func ie de importan a i frecven a lor i a a cum arat ele ntr-o zi de lucru obi nuit ); principalele standarde de performan ale postului; specifica iile postului (caracteristicile de care trebuie s dispun angajatul pentru a ndeplini corespunz tor cerin ele postului); pozi ia pe linie ierarhic (locul ocupat de postul vacant n cadrul structurii ierarhice din organiza ie); condi iile i programul de lucru ; beneficiile, formele de recompensare i volumul acestora. Descri erea postului nu poate ocoli tipul i nivelul recompenselor asociate lui. Acestea deter min n mare m sur gradul de atractivitate a unui post. O firm poate opta pentru un salariu sub sau apropiat de media pie ei (miznd pe avantaje compensatorii) sau poate aprecia c salariile mai mari dect ale concuren ei vor atrage candida ii cei mai buni. Decizia reflect politica de salarizare a firmei i trebuie s ia n considerare: nivelurile de salarizare din domeniul de activi tate respectiv; cererea i oferta de pe pia a muncii; tipul de post vacant (marcnd diferen a ntre posturile de conducere i posturile mici"); pachetul de beneficii disponibil n organiza ie; condi iile de via din cadrul comunit ii n care opereaz firma; tipul de angajat (pot exista diferen e de plat n tre angaja ii aceluia i post, n func ie de meritele fiec ruia). n stabilirea recompenselor postului (ncepnd de la condi iile de lucru i terminnd cu salariul oferit) trebuie s ave i n vedere c , la fel ca i dvs., candidatul este angrenat ntr-un proces de selec ie. Dispunnd de mai multe oferte, el decide postul care i ofer cele mai atractive recompense. De aceea, fiecare recrutor trebuie s cunoasc factorii care influen eaz deciziile candida ilor, ce i atrage i ce nu. ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA NR.......................DIN DATA DE............................ FISA POSTULUI Numele si prenumele:

1. Titlul postului: asistent resurse umane 2. Cerin ele postului:y y y yStudii universitare (postuniversitare) in domeniu sau in domenii conexe (economie, psihologie, drept); Cursuri sau experien a anterioara in domeniul resurselor umane minim 1-2 ani, chiar 3-5 ani pentru companiile mari ; Cunostinte de utilizare a calculatorului (MS Office, programe specifice de management si RU) ; Cunoa terea a 2 limbi de circula ie interna ionala. 8

Managementul resurselor umane 3. Relatii ierarhice: Raspunde in fata departamentului executiv. 4. Relatii de colaborare:

Recrutarea i selec ia personalului

Relatii de colaborare cu departamentul financiar contabil. 5. Aptitudini: y y y y Capacitatea de a solutiona probleme rapid si eficient ; Motivatie pentru performanta ; Implicare in succesul companiei, personalitate proactive; Abilitati de organizare, analiza si comunicare .

6. Responsabilitati y Coordonarea activitatii de resurse umane pentru urmatoarele firme : SC SC SC SC GOLD GOLD GOLD GOLD SRL LEASING SRL DANUBIUS SRL MOLDOVA SRL

Participa cu propuneri la activitatea de elaborare a normelor de structura si urmareste modul de aplicare al acestora in cadrul subunitatilor; j coordoneaza activitatea de elaborare a propunerilor privind cadrul organizatoric al centralului si il supune aprobarii conducerii societatii; Intocmeste documentatia privind structura organizatorica si functionala a societatii si o supune aprobarii conducerii societatii; Elaboreaza propuneri privind imbunatatirea structurii organizatorice, reducerii numarului de trepte ierarhice si apropierea factorilor de decizie de locul de executie; Elaboreaza proiectul Regulamentului privind structura organizatorica si functionala a societatii, atributiile compartimentelor acesteia, il supune avizarii si aprobarii si urmareste modul de aplicare al acestuia; Elaboreaza proiectul regulamentului intern si il supune aprobarii; Coordoneaza activitatea de elaborare a regulamentelor organizatorica si functionala a subunitatilor; Avizeaza regulamentele de organizare si functionare ale subunitatilor si le supune aprobarii; y Organizeaza si coordoneaza activitatea de resurse umane din cadrul societatii. y Recruteaza si selectioneaza personalul pentru structura centrala a societatii si a subunitatilor din ter itoriu si efectueaza incadrarea acestuia conform organigramelor si statelor de functii aprobate, cu respectarea conditiilor minime de pregatire si vechime, a Contractului Colectiv de Munca si a prevederilor regulamentului personalului aprobat . 9 privind conditiile de cadru privind structura

angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a

selectiei

Managementul resurselor umane y Intocmeste formele necesare, conform

Recrutarea i selec ia personalului competentelor acordate, pentru incadrare,

transferare, detasare si desfacere a contractului individual de munca pentru personalul din structura centrala a societatii si a subunitatilor direct subordonate. y Tine evidenta nominala a miscarilor de personal (intr ri - iesiri) si a promov rilor pentru structura centrala a sucursalei si subunitatile direct subordonate , precum si evidenta numerica pe func ii, activitati, nivele de salarizare, grupe de vrsta, sex, a miscarilor de personal (intrari-iesiri), a personalului pensionabil si a modului de ncadrare pe clase de salarizare pentru ntregul personal angajat al sucursalei. y Mentine legaturile cu AJOFM IASI, CJP IASI si depune lunar declaratiile conform legii pentru firmele mai sus amintite ; y Rezolva cererile si sesizarile privind drepturile de personal, reconstituiri de carnete de munca sau orice alte cereri privind gestiunea personalului in limita competentelor y Face propuneri pentru proiectul Contractului Colectiv de Munca si a actelor aditionale la acesta. y Urmareste aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in leg tura cu

preg tirea, perfec ionarea profesionala si promovarea personalului.. y Asigura preg tirea si perfec ionarea profesionala a personalului prin cursuri organizate de centre de perfec ionare, de alte institu ii specializate din tara sau str in tate sau prin cursuri postuniversitare. y Face propuneri de imbunatatire a activitatii de calificare, reconversie a fortei de munca si perfec ionare a preg tirii profesionale a personalului. y Efectueaz superior. y Propune efectuarea de studii, determin ri, prin contracte cu institute specializate privind protec ia mediului. y Face propuneri pentru indicatoarele de calificare si lucr rile privind ierarhizarea vechime necesare ncadr rii si sondaje de opinie in rndul salaria ilor la cererea conduc torului ierarhic

personalului, precum si condi iile minime de preg tire si

promov rii in meseriile si func iile prev zute in Contractul Colectiv de Munca. y Asigura activitatea de primire, nregistrare si repartizare a corespondentei specifice. y P streaz etalonul instructiilor specifice domeniului de activitate. y Arhiveaz in ordine cronologica actele emise. y Elaboreaz dosarele de personal pentru angaja ii str ini si le comunica institu iilor de la Bucure ti OMFM. y Men ine permanent rela iile cu ITM Ia i si Banca Transilvania. 7. Timp de lucru: 8 ore pe zi

Am luat cunostinta, Data, (semnatura angajatului)

10

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

4. 3. Bugetul recrut riiSelec ia personalului este una dintre cele mai costisitoare activit i de resurse umane. De aceea, bugetul trebuie preg tit cu grij . Calcularea acestor costuri va permite controlarea mai atent a ntregului proces de recrutare, precum i n elegerea mai bun a consecin elor unor gre eli de selec ie. Exerci iu: Nota i pe o foaie de hrtie urm toare categorii de cheltuieli legate de activitatea de recrutare i selec ie a personalului i ncerca i s le estima i : Cheltuieli financiare Anun de recrutare _________________________________ Cheltuieli papet rie _ ________________________________ Cheltuieli resurse de timp (Venit orar al celor implica i n recrutare x Num rul de ore alocate) Descriere posturi vacante ___________________ Redactare i plasare anun __________________ Evaluarea (verificarea) dosarelor de candidatur i sortarea lor ______________ Aplicarea i interpretarea testelor _____________________________________ Interviuri ______________________________ Luarea deciziei ___________________________ Orientarea i instruirea noilor angaja i ___________________ Total cheltuieli recrutare

Cum pute i re duce cheltuielile ge ne rate de recrutare i s e le c ie- Plan de ac iune Pentru fiecare etap a recrut rii, ntreba i-v : Cum pot face economii, f r s afectez negativ rezultatele selec iei?". Stabili i ca politic a firmei promovarea din interior (propriii angaja i sunt sursa de recrutare cea mai ieftin i, n acela i timp, cea mai sigur ). Concentra i-v asupra surselor locale de candida i (apela i la mijloacele de comunicare care vizeaz n special acest segment al p ie ei muncii). Alege i i contacta i firme de plasament doar n cazul unor posturi-cheie din organiza ie . Conta i pe referin ele propriilor angaja i surs de personal accesibil . Revizui i datele privind fo ti candida i care de ine i deja informa ii concludente.

4. 4. Cine efectueaz recrutarea?n firmele mari, responsabilitatea pentru deru larea etapelor recrut rii i selec iei revine departamentului de resurse umane, care este pur comunicare cu candida ii din exterior. n toate situa iile, decizia final a angaj rii apar in conducerii firmei. 11

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

n firmele mici, recrutarea este condus n mod frecvent de o singur persoan (managerul ) sau de o alt persoan specializat n probleme secretariat. Indiferent cine sunt recrutorul i selectorul ace tia trebuie s cunoasc : - de c i i de ce angaja i au nevoie, unde i cum s i caute, cum s i atrag , cum s identifice printre candida i pe cei care corespund cerin elor posturilor vacante s ia i cum s comunice decizia de angajare. implica i n procesul de recrutare, precum i

-

Stabili i care vor fi angaja ii responsabilit ile ce revin fiec ruia.

4.5 Cnd ncepe recrutarea? Plan de b taie pentru activitatea de recrutare....

Exist un moment optim n care trebuie declan at recrutarea. Acesta depinde n primul rn d de tipul i num rul de angaja i c uta i. Estima rea timpului necesar g sirii acestora se face urmnd etapele fire ti ale recrut rii personalului.

Sugestii practice: Opera iune "Redactarea i publicarea anun ului Primirea CV-urilor Completarea formularelor de candidatur Sortarea resume-urilor i / sau a formularelor de Anun area i sus inerea interviurilor Testarea candida ilor Luarea deciziei de angajare Acceptarea / respingerea ofertei de c tre candida i Preg tirea nceperii propriu-zise a activit ii n organiza ie Total zile lucr toare necesare Zile (lucr toare) necesare 3 14 1 2 7 3 2 5 n coloana din dreapta au fost trecute valori orientative pentru fiecare perioad n parte. Un termen rezonabil este de aproximativ 2 luni (pentru posturi manageriale perioada poate fi chiar mai mare). Pentru fiecare etap stabili i termene precise.

10 47

12

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

4.5.1 Anun ul de recrutareDup ce a i stabilit caracteristicile postului i profilul angajatului dorit, trebuie s ave i n vedere modul n care pute i s v face i cunoscu i persoanelor potrivite. Scopul unui anun de recrutare este de a produce un num r ct mai mare de candida i corespunz tori. Pentru a reu i redactarea unui anun r spunsul la urm toarele ntreb ri: eficace este necesar s g si i

1. Cine vre i s imaginea candidatului ideal?

r spund

ofertei dvs. de lucru?

Ave i deja format

2. Cum ve i atrage poten ialii candida i? Furniza i detalii atractive privind localizarea firmei, postul i salariul oferit, perspectivele de promovare i dezvoltare. 3. Cum pot s afle candida ii de anun ul dvs.? Alege i mijlocul prin care ve i comunica anun ul de recrutare i redacta i-1. 4. De ce ar dori ei s lucreze pentru dvs.? Preciza i detalii atractive despre firma dvs., politica din domeniul resurselor umane i obiectivele de viitor. Pune i-v ntreb rile pe care v a tepta i s i le pun candida ii n leg tur cu postul oferit n anun . Ct de clar r spunde la aceste ntreb ri anun ul redactat? Redactarea unui anun de recrutare de personal seam n ntr -un fel cu redactarea unei reclame pentru un produs. Textul i imaginea proiectat trebuie s vnd " postul vacant; s -1 prezinte n cea mai bun lumin , oferind n acela i timp o imagine corect i credibil . Eficienta recrut rii spore te n condi iile n care posturile vacante sunt prezentate ct mai realist candida ilor. Mesajul transmis influen eaz percep ia candida ilor n leg tur cu interesul i ansele de a fi angaja i. In formularea mesajului se disting dou practici curente: descrierea nerealist , nfru muse at , i descrierea realist a postului . n mod tradi ional, orice organiza ie ncearc s vnd " ct mai bine un post i de aceea i confec ioneaz o imagine roz", n speran a atragerii celor mai performan i candida i. Aceste ncerc ri de nfrumuse are a ofertei unui post pot produce ulterior insatisfac ie celor astfel selecta i, insatisfac ie ce poate conduce, n mod nedorit, la cre terea fluctua iei de personal Descrierea realist a posturilor const n prezentarea att a aspectelor pozitive, ct i a celor mai pu in pl cute ale postului. Aceast abordare urm re te informarea corect a candi datului i faciliteaz autoselec ia Autoselec ia este procesul prin care candida ii decid asupra interesului pe care le au n raport cu un anumit post. 13 i preg tirii

Managementul resurselor umane Prezentare nerealist a postului

Recrutarea i selec ia personalului

- Recompensele postului sunt simple promisiuni - Postul devine atractiv - Mul i candida i accept postul - Ulterior ei se confrunt cu un adev rat soc al realit ii" si se clarific situa iei de fapt - Insatisfac ie pe post, inten ia de a pleca, demisii Prezentare realist a postului

rapid asupra

- Sunt prezentate recompensele reale ale postului - In func ie de nevoile i interesele fiec rui candidat, postul poate fi atractiv sau nu - Unii accept postul, al ii l refuz - Integrarea n organiza ie decurge normal - Satisfac ia angaja ilor, vechime n organiza ie Anun urile trebuie s corespund stilului gene ral al publica iei n care apar; s ias n eviden , f r a fi stridente. Un anun eficace atrage att prin con inut, ct i prin format.

4.5.2 Cum s

concepe i un anun de recrutare eficient

Finalitatea unui anun este de a ob ine un num r suficient de candidaturi bune pentru a efectua o selec ie real :

1. S FIE V ZUT Alegerea suportului se face n raport cu tipurile de cititori viza i. Fiecare suport publicat este analizat de o anumit categorie de cititori i ntr -o anumit zon geografic . Referitor la costul anun ului , aceast informa ie permite calculul costului pentru atragerea unui candidat poten ial. Cel mai bun raport calitate pre ajut la alegerea ntre presa de specialitate , presa na ional cotidian regional . 2. S i presa

FIE CITIT Uneori suportul ales trebuie prezentat ca i cum ar fi n concuren

cu zeci de anun uri de acela i tip: Aceast concuren determin forma de prezentare, un anumit spa iu, o anume compozi ie, dar n egal m sur determin imaginea de marc a firmei, interesul, pentru post, locul geografic, salariul etc. Ce scrii i cum scrii ca s te demarci de altele ? ce spui i cum pentru a atrage aten ia? Accentul pe un punct forte este recomandat : firma, postul, sau un alt element reprezentativ. De asemenea, sunt determinate a ezarea n pagin , alegerea m rimii literelor , spa iile dinte linii , utilizarea sau nu a siglei sau imagini , a culorilor sau a albului i negrului. 3. S pe fie de FIE N ELES anun ul trebuie s fie onest i informativ pe de o parte i atractiv de alt parte. Informa ia s vizeze firma , postul i profilul candidatului c utat i s clar , f r ambiguit i i suficient de complet pentru a furniza toate elementele care un candidat are nevoie pentru a- i expune oferta.

14

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

A se evita promisiunile false, i exager rile ! A nu se uita c dorim candidatul adecvat / profilul c utat ! 4. S FIE INCITANT - candidatul a v zut anun ul. El a n eles i s-a informat. El este n situa ia de a trimite un CV. El n-o va face pentru c nu simte o puternic motiva ie fa de aceast propunere sau are unele re ineri fa de unele elemente. Redactarea anun ului trebuie f cut astfel nct s r spund la ntrebarea dac a fi candidat , ce m-ar incita s r spund acestui anun ? de aceea , anun ul trebuie s se eviden ieze fa de alte anun uri , oferind un plus candida ilor , un plus prezent sau viitor. n concluzie , avnd n vedere aspectul tehnic al anun ului , el constituie o pies esen ial n procedura de recrutare. La ntlnirea ofertei cu cererea , el devine un impuls semnificativ pe pia a resurselor umane. Ca element n strategia de comunicare a firmelor, anun ul este o scrisoare plin de sfaturi pentru curtezanii lor. Exemplu 1: Dac : e ti absolvent de studii superioare, ai experien n vnz ri i marketing, vorbe ti fluent limba englez , dore ti s lucrezi ntr-o echip de profesioni ti, atunci i oferim oportunitatea unei cariere de succes ntr-o companie dinamic . Te invit m s ne trimi i CV i scrisoare de inten ie prin po t , la adresa , sau prin email, la adresa ,pn la data de " Exemplu 2: Firma ......................... (din Suceava ), recunoscut n domeniul produselor cosmetice, angajeaz persoane interesate n desf urarea de activit i comerciale (identificarea clien ilor, negocierea i ncheierea de contracte de vnzare a produselor firmei). Cerin e: studen i FEAA, cunoa terea limbii engleze. Nu se cere experien n domeniu; firma acord training-ul necesar. Se ofer : program de lucru part time; salariu atractiv + comision. D epun e i per son al CV , cel mai tr zi u ..... , la urm toarea adres ..... , n aten ia .................. "

4.5.3 Cnd s lansa i anun ul de recrutareAnun ul trebuie f cut public astfel nct s ajung la cuno tin a unui num r ct mai mare de poten iali candida i. Cotidianele de mare tiraj au anumite zile n care anun urile de oferte de serviciu sunt mai numeroase (de obicei la nceput de s pt mn ). Este mai indicat s publica i anun ul cteva zile la rnd, chiar dac pre ul este mai mare. Pute i opta, n ultim instan , pentru un format mai redus, f r ns ca mesajul s aib de suferit. n mod ideal, anun urile trebuie lansate ntr-un ziar care are un tiraj ridicat i audien 15

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

n cadrul segmentului de popula ie din care b nui i c a i pu tea recruta for a de munc ce v intereseaz . Apela i la ziare locale, cotidiane centrale, reviste economice, reviste ale unor asocia ii profesionale sau de interes special. Ave i n vedere costurile implicate de utilizarea fiec ruia dintre aceste mijloace

Anumite posturi, n anumite perioade, atrag de obicei mai mul i candida i dect pot fi introdu i n procesul de recrutare. Cnd anticipa i astfel de situa ii, este bine s introduce i criterii care s u ureze studierea candidaturilor: cere i s vi se trimit CV-uri i nu accepta i discu iile telefonice , r spunsurile urmnd s fie transmise de c tre dvs.

4. 6. Sursele de recrutareStrategia de recrutare ncepe prin definirea n ivelului la care se va desf ura aceasta: local, regional sau na ional. Att ct permit resursele firmei, nivelul ales trebuie s fie cel mai nalt posibil. Nu se poate vorbi despre cea mai bun surs de recrutare" n general. Fiecare organiza ie trebuie s ncerce s identifice cea mai potrivit surs de recrutare, n func ie de localizarea, m rimea, imaginea i bugetul ei, pr ecum i de natura posturilor vacante. Este important s ave i n vedere toate alternativele disponibile. Alc tui i o list cu posturile firmei i sursele de personal specifice fiec ruia. Pentru acoperirea posturilor vacante exist dou posibilit i de ac iune: aducerea de noi angaja i apelnd la pia a extern a for ei de munc sau / i repartizarea angaja ilor existen i, prin intermediul promov rii sau transferului (surse interne). 4.6.1 Surse interne

Dac pentru posturile vacante de la baza piramidei ierarhice din organiza ie se va apela la surse externe, celelalte posturi pot fi ocupate de candida i proveni i din ambele surse.

Cnd firma are la dispozi ie angaja i capabili, o surs util de talente este constituit de propriii angaja i. O politi c eficace de promovare i transfer este posibil doar prin cunoa terea calit ilor i a sl biciunilor personalului firmei. In acest sens, introducerea unui sistem de evaluare a performan elor i ntocmirea unor stocuri de calit i" reduc ansele unor decizii de promovare gre ite. Recrutarea din interior prezint cteva avantaje deloc de neglijat: j j j j contribuie la cre terea motiva iei i a moralului angaja ilor; ofer oportunit i de promovare i reduce fluctua ia de personal; realizeaz o investi ie n resursele umane ale firmei; reduce ansa de a gre i n luarea deciziei de angajare.

Dezavantajele recrut rii din interior vizeaz : j posibilitatea de a v confrunta - n practic - cu principiul lui Peter (angaja ii sunt promova i pn cnd i ating nivelul de incompeten , adic un nivel la care 16

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

j j

devin necorespunz tori din punctul de vedere al poten ialului lor); competi ia intens pentru promovare poate conduce la tensionarea atmosferei de lucru i la conflicte de interese n interiorul firmei (adev rate lupte interne); conducerea defectuoas a promov rii, criteriile incorecte sau lipsa oric ror criterii afecteaz negativ moralul i performan a celor nepromova i.

Principalele probleme legate de recrutarea din interior se pot rezolva prin realizarea unor programe de dezvoltare a personalului care s permit asumarea de c tre angaja i a unor responsabilit i mai largi, precum i elaborarea unor criterii adecvate de promovare (performan i / sau vechime n organiza ie). Reu ita recrut rii din interior v cere s respecta i reguli precise: Aduce i la cuno tin a angaja ilor fiecare post vacant. Prezenta i oferta n interior nainte de nceperea recrut rii din exterior. Comunica i angaja ilor criteriile de promovare transfer (inclusiv standardele de performan , calific rile i vechimea necesar ). Alege i numai dup sus inerea de c tre to i can dida ii a unui interviu n fata conducerii firmei. Recruta i, pe ct posibil, 50% din personal f cnd apel la surse interne. Folosi i propriii candida i pentru posturile va cante din organiza ie ca standarde fat de care pot fi evalua i candida ii externi. Apela i la ace tia din urm doar dac valoarea lor este superioar , dac satisfac nevoile de personal ale firmei, iar costurile suplimentare rezultate se justific . Face i angaj ri numai atunci cnd to i salaria i actuali sunt suprasolicita i n munc . In acest caz persoana nou -venit va fi primit cu bra ele deschise. 4.6.2 Surse externe Apela i la surse externe de personal atunci cnt nregistra i o dezvoltare rapid a afacerii, cnd v confrunta i cu plec ri ale unor angaja i care nu pot fi nlocui i din interior sau cnd ave i nevoie de angaja i cu preg tire special , Avantajele recrut rii din exterior : j j j principalul avantaj al recrut rii din e xterior l constituie faptul c ofer mai multe op iuni pen tru alegerea candidatului potrivit. Angaja ii veni i din afar pot aduce un suflu nou n organiza ie. Costurile unor noi angaj ri sunt adesea mai reduse dect cele necesare instruirii i preg tirii unor angaja i interni pentru ocuparea unor pos turi noi (mai ales dac e vorba de cele tehnice sau manageriale).

Dezavantajele recrut rii din exterior : j j j Desigur, recrutarea din exterior (atragerea, con tactarea i evaluarea candida ilor) este un pro ces mai dificil. Integrarea efectiv n firm a noilor angaja i poate genera alte cheltuieli de timp i bani. Recrutarea din exterior poate afecta negativ mo ralul personalului (acesta va adopta o atitudine ostil fa de nou -veni i) n condi iile n care exist i n interiorul firmei angaja i capabili s preia sarcinile unor posturi ocupate din far .

Pentru a reduce costurile, pute i restrnge geografic eforturile de recrutare, concentrndu-v asupra sursel or cu cele mai mari anse de a pro duce rezultate.

17

Managementul resurselor umane 1. Candidaturi directe

Recrutarea i selec ia personalului

Pentru multe firme, o surs important i ne costisitoare de candida i o constituie cei ce se prezint din proprie ini iativ la sediul firmei (sau expediaz prin po t un CV nso it de o scrisoare de Aten ie), c utnd un loc de munc i oferindu i serviciile. Dup completarea formularelor de can didatur , este util ca ei s fie inclu i ntr-o baz de date i astfel s intre n procesul de recrutare, atunci cnd se ivesc posturi vacante. Nici o firm nu poate conta ns exclusiv pe aceast surs de candida i. 2. Referin e ale angaja ilor

n multe situa ii, chiar angaja ii firmei realizeaz cel mai bine serviciul de a anun a posturile vacante existente i de a g si candida ii potriv i i. Candida ii proveni i din aceast surs prezint garan ii morale suplimentare i promit o mai mare responsabilitate pe post. Exist ns riscul s se dezvolte adev rate mici familii n cadrul firmei , n condi iile n care angaja ii au tendin a de a recomanda doar prieteni apropia i sau rude. A adar , aten ie la proliferarea nepotismului ! 3. Folosirea consilierilor-cabinetelor pentru recrutare

Recrutarea prin intermediul firmelor de specialitate se limiteaz cel mai adesea la posturi manageriale. Principalul inconvenient l constituie costul ridicat al acestor servicii. In plus, reu ita colabor rii depinde de descrierea corect a candidatului dorit. Dac v-a i hot rt s apela i la o astfel de agen ie, atunci v sf tuim s ntocmi i un contract ferm n care s preciza i: durata g sirii candida ilor dori i, tarifele percepute, modalitatea i momentul pl ii. In plus, nu v baza i exclusiv pe referin ele firmei respective. Efectua i propriile verific ri n privin a candida ilor care urmeaz s fie angaja i. Metoda se practic n multe ari. Dac consilierii sunt, bine preg ti i, ei vor atrage un num r mai mare i un standard mai ridicat al candida ilor. n prezent , agen iile de recrutare cunoscute sunt concentrate n capital datorit faptului c firmele care abordeaz o astfel de c utare i au head - officeul acolo. Dintre acestea , unele sunt agen ii interna ionale altele sunt mixte sau romne ti. Cteva exemple sunt date n figura de mai jos. SNELLING PERSONNEL SERVICES Email [email protected] ; www.aims.ro Hill INTERNATIONAL Tel. 3125244-Fax 3111683 PERSONNEL & MANAGEMENT CONSULTING INTERNATIONAL ROMNIA Email: [email protected] TMP Personnel Select Email [email protected] W ARD HOWELL EUROSELECT ROMNIA Email: [email protected] BIA-Business Irttelligence Agency Email: [email protected] ANTAL INTERNAI IONAL Www.antal-int.com MANAGEMENT SELECT Email: [email protected] AMROP INTERNATIONAL/STEIN & PARTNER MANAGEMENT CONSULTING Email: [email protected] MARKETPLUS CONSULTING Email: [email protected] 18

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

MANAGEMENT DESIGN Email: [email protected] Tel. 0232 219672 PROFESSIONAL Email [email protected] HRD Dezvoltare Resurse Umane Email : [email protected] KPMG Executive Search and Selection Email: [email protected] BARNETT McCALL RECRUITMENT Email: [email protected] PLURI CONSULTANTS Email: [email protected] ARTHUR ANDERSEN - HUMAN CAPITAL SERVICES Tel. 2053000-Fax 2509705 RSA CONSULTING Email: [email protected] net MINARDO Tel. 3309445 EUROM Telefon: 231.11.66 4. Institu ii de nv mnt

Multe firme i concentreaz anual eforturile de recrutare asupra absolven ilor (ultimul an) sau studen ilor din diverse centre universitare. Ofertele (de multe ori n regim part time) pot fi atractive pentru cei care doresc s - i adauge i o experien practic , cuno tin elor teoretice deja acumulate. Recrutarea se face cel mai adesea sub forma trgurilor de job-uri, promovndu-se astfel i imaginea firmei. Dezvolta i i men ine i rela ii strnse cu institu iile de nv mnt reputate ai c ror absolven i v intereseaz n mod deosebit. Invita i-i pe acei studen i pe care i ave i n vedere pentru angajare s v viziteze firma.

5. Candida i g si i prin anun de recrutare Anun ul de recrutare include forme variate, de la prezen a n paginile unor ziare cu oferte de serviciu pn la apari ia la radio sau TV, cu scopul anun rii posturilor vacante. Este metoda care asigur accesul la un grup mare de poten iali candida i. Eficacitatea anun urilor depinde n mare m sur de atractivitatea mesajului transmis, de mijlocul de comunicare folosit (audien a acestuia), precum i de imaginea pe care firma recrutoare o are pe pia . Anun ul implic ns costuri mari i este relativ lent n a produce rezultate (primirea r spunsurilor se extinde cel pu in 10 zile).

6. Candida i anteriori O revedere a celor ce au candidat n trecut ar fi util . Sunt multe situa ii n care candida i de valoare nu sunt accepta i doar pentru c nu exist un post liber adecvat lor. 7. Reangaj ri U a pentru cei care pleac trebuie s r mn deschis . O persoan reangajat prezint cteva avantaje majore fa de un nou-venit (cunoa te activitatea firmei i personalul). Desigur, n luarea deciziei de reprimire trebuie avute n vedere motivele plec rii. 19

Managementul resurselor umane 8. Oficiul for elor de munc

Recrutarea i selec ia personalului

Despre oficiile for elor de munc trebuie s ti i c acestea v pot pune la dispozi ie liste cu posibili candida i, n special pentru posturi necalificate sau cu o calificare redus .

Evaluarea surselor de recrutare Titlul postului Num r total de candida i ____________________________________ Data limit _______________________________________________ Caracteristicile grupului din care face parte candidatul ideal ________ _________________________________________________________ Num rul de candida i rezulta i

Sursa de recrutare

Costuri

Comentarii

Propriii angaja i Referin e ale angaja ilor Candidaturi directe

Anun uri Firme de plasare Institu ii de nv mnt Reangaj ri Candida i anteriori Oficiile for elor de munc

4. 7. Dosarul de candidaturDosarul de candidatur adun toate informa iile relevante despre candida i. Pentru a putea fi comparate mai u or, solicita i completarea for mularului de candidatur , care are meritul de a sistematiza aceste informa ii. Evaluarea dosarelor de candidatur va permite determinarea calific rilor fiec rui candidat n raport cu cerin ele postului vacant i constituie prima modalitate de triere a candida ilor.

4.7.1 Analiza i evaluarea CV-urilorResume este termenul folosit cu prec dere n literatura de specialitate american , n timp ce CV (Curriculum Vitae) este termenul specific Marii Britanii i Europei. CV-urile au devenit un fel de carte de vizit a oric rei persoane. G sirea unui loc de munc este condi ionata de ntocmirea unui CV ct mai prezentabil. 20

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

Pentru manageri, problema const n a depista ce se ascunde n spatele fiec ruia dintre CV-urile pe care le prime te. Urmeaz apoi alc tuirea pe baza lor a unui portret ct mai apropiat de realitate al candida ilor. De i extrem de utile, CV-urile pot dezinforma la fel de bine precum pot informa. Spre deosebire de formularele de candidatur , care solicit prezentarea informa iei despre candida i ntr-o form prestabilit , pentru a u ura trierea lor, CVul ofer posibilitatea realiz rii unui auto portret al candidatului. Ca i n cazul anun ului de recrutare, formatul (punerea n pagin ) este esen ial. Ca manager, timpul dvs. este foarte pre ios. A a nct nu trebuie s v ia mai mult de l minut pentru a stabili, dintr -o privire, dac merit sau nu s citi i acel CV. Pentru c CV-urile permit exprimarea creativit ii candida ilor, compararea lor este extrem de dificil . Pe lng destule similarit i ntre candida i, apar o mul ime de particularit i mai mult sau mai pu in importante.

4.7.2 List

de control pentru evaluarea CV-urilor

1. Aspectul CV-ului

Chiar dac aspectul CV-ului poate p rea un cri teriu subiectiv de selec ie, el indic totu i interesul pe care un candidat l manifest fat de acel post. n plus, structurarea informa iei i volumul acesteia v ofer primele impresii despre candidat. Ave i n vedere: aspectele ortografice, stilul de redactare, modul de organizare a informa iei (de exemplu, men ionarea n ordine invers cronologic a experien ei de lucru), a ezarea n pagin , calitatea hrtiei. 2. Con inutul CV-ului ncerca i s identifica i priorit ile candidatului ; Stabili i n ce m sur a n eles acesta cerin ele postului , verificnd calit ile proprii asupra c rora insist (candidatul poate accentua studiile sau experien a profesional dobndit ). Analiza i abilit ile de comunicare ale candidatului (explica iile lungi ofer imaginea unei persoane vorb re e", redactarea ntr -o limb str in 'permite evaluarea cunoa terii acelei limbi ). Stabili i dac volumul de informa ii prezentate i nivelul de detaliere a acestora este satisf c tor. Ct de utile sunt aceste informa ii n luarea deciziei? Ct de consecvent i logic este prezentat informa ia?

3. Informa ii despre studii Defini i nivelul de competen dorit. Verifica i dac studiile efectuate de candidat i calific rile ob inute corespund cerin elor postului. O eventual subcalificare l scoate din curs pe candidat, dar i o supracalificare trebuie s v atrag aten ia asupra unei probleme: ea poate conduce, dup un timp, la plictiseal i lipsa mo tiv rii n munc . Analiza i continuitatea studiilor (cursuri postuniversitare, cursuri de perfec ionare). 4. Informa ii despre preg tirea profesional 21 i experien

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

Identifica i ruta profesional a candidatului: - locurile de munc anterioare ; - posturile de inute, descrierea acestora n termeni ct mai specifici, care s permit evaluarea responsabilit ilor de inute (eventuale cifre care s demonstreze rezultatele ob inute); - concordan a dintre denumirile posturilor de inute, sarcinile i ndatoririle ndeplinite; - durata sta ion rii" pe fiecare post; - frecven a schimb rilor locului de munc i motivele plec rilor; - promov rile ob inute; - prezentarea unei liste a realiz rilor profesionale majore; - perioadele omise (despre care nu se men ioneaz nimic) din carier a sa, nespecificarea unor date; - ruta profesional urmeaz o curb ascendent , liniar sau descendent ; - compatibilitatea dintre obiectivele profesionale ale candidatului i postul (firma) dvs. 5. Alte informa ii relevante - C uta i alte calit i ale candidatului, a a cum reies din activit ile sale extraprofesionale ( hobby uri , domenii de interes). - Lua i n seam cuno tin ele de informatic i limbi str ine; chiar dac aceste abilit i nu au leg tur direct cu postul vacant, ele permit evaluarea unor oportunit i viitoare ale angajatului. 6. Evaluarea scrisorilor de inten ie Scrisorile de inten ie nso esc de obicei CV -ul, exprimnd interesul candidatului n ob inerea postului pentru care concureaz . Citite cu aten ie, aceste documente ofer indicii importante privind expeditorul. Analiza i: respectarea unor reguli simple ale coresponden ei de afaceri (men ionarea numelui destinatarului n stnga sus, data n dreapta sus, formula de adresare); con inutul scrisorii (n general, ea trebuie s prezinte interesul candidatului pentru postul i firma dvs., modalitatea prin care a aflat de acel post, o scurt descriere a punctelor sale forte, exprimarea dorin ei de a fi contactat pentru un eventual interviu i mul umirile de rigoare); originalitatea textului (dorin a candidatului este de a evita cli eele unor astfel de scrisori sau scrisoarea e doar una dintr -o mie iden tice"?); corectitudinea gramatical ; ct de informat este n leg tur cu firma dvs.; i vnd "

impresia general pe care v-o creeaz ; tie candidatul s calit ile de care dispune?

22

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

4.7.3 Compararea candida ilor pe baza dosarului de candidaturPe m sur ce parcurge i dosarul de candidatur al fiec rui candidat (incluznd CV, formular de candidatur , referin e etc.), completa i fi a de comparare a candida ilor ( vezi mai jos), acordnd calificative pentru fiecare dintre criteriile de selec ie astfel: 1 = nu corespunde; 2 = acceptabil; 3 = corespunde perfect cerin elor; 4 = dep e te cerin ele.

23

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

Fi a de comparare a candida ilor Post vacant......................................... Data..........................

Candidat

Studii

Experien n domeniu

Instruire n domeniu

Calit i morale

Aptitudini manageriale dac este cazul

Salariul dorit

Limbi str ine

Ruta profesional

T o t a l

4. 8. Interviul preliminar (de recrutare)Interviul de recrutare poate ad uga informa ii utile celor deja acumulate prin intermediul formularului de candidatur i are mai degrab un caracter exploratoriu. Scopul sus inerii lui este elimi narea candida ilor inacceptabili sau care dovedesc un interes prea sc zut fa de postul vacant.

4. 9. Testele de selec ieUtilitatea test rii candida ilor este unul dintre aspectele cele mai controversate ale procedurii de selec ie. De i trebuie s men ine i un oarecare scepticism n privin a calit ii selec iei realizate pe baza unor teste, acestea nu pot fi cu totul excluse dintre criteriile de luare a deciziei finale. Cnd sunt bine elaborate i interpretate de profesioni ti i au leg tur direct cu cerin ele postului, testele ofer bune indicii despre poten ialul candida ilor. Interviurile nu constituie singura modalitate obiectiv de a selecta persoana adecvat pentru un anumit post. Pentru a avea un volum mai mare de informa ii pe care s v ntemeia i deciziile i pentru a cre te gradul de obiectivitate a selec iei pute i apela i la teste. Exist o mare varietate de teste (teste de aptitudini, de personalitate, de inteligent , de abilit i). Volume ntregi au fost scrise n leg tur cu folosirea testelor n selectarea candida ilor, f r ns a face din acestea un instrument de selec ie infailibil. Tot ce pot face testele este s ofere informa ii suplimentare care s ajute n procesul de selec ie. Rezultatele testelor ofer doar o parte a imaginii despre candidat i nu trebuie s li se acorde o important mai mare dect celorlalte criterii de selec ie: ele nu pot nlocui interviul sau analiza dosarului de candidatur . Testarea calit ilor i aptitudinilor profesionale este util mai ales n condi iile n care candida ii nu posed o experien de munc relevant i nici studii concludente, iar num rul prea mare al aces tui tip de candida i face imposibil intervievarea fiec ruia. Dificult ile apar n elaborarea testelor i n interpretarea corect a rezultatelor acestora; n plus, o problem o constituie i costurile lor destul de ridicate (de timp i bani). Un test trebuie s m soare abilit ile relevante postului. Cu toate acestea, calificativele ob inute nu indic ntotdeauna capacitatea angajatului de a ndeplini sarcinile unui post, 24

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

ci, mai degrab , capacitatea acestuia de a ob ine o anumit not n condi iile acelui test. Repetat, testul poate oferi rezultate diferite pentru acela i candidat. Ca atare, nu exist certitudinea c un test poate separa candida ii potrivi i" de cei nepotrivi i"' .

4.10. Interviul de selec ieAlegerea celui mai potrivit candidat nu se poate face f r o discu ie serioas cu acesta. Interviul de angajare este o parte important a procesului de selec ie de personal. i totu i, numai interviurile bine conduse sunt cu adev rat utile n luarea deciziilor de selec ie. Pe lng evaluarea atent a capacit ii candidatului de a lucra pe acel post, interviul este un prilej de a clarifica disponibilitatea acestuia de a accepta oferta de angajare.

4. 11. Trierea candida ilorTrierea este o form de selec ie prin care se identific i se elimin candida ii necorespunz tori. Scopul este de a ndep rta din procesul de recrutare pe acei candida i care n mod evident nu corespund cerin elor posturilor vacante. Trierea economise te timp i bani. n cazul trierii multiple, fiecare dintre etapele i criteriile de selec ie constituie obstacole care, dac nu sunt dep ite de candidat, conduc la respin gerea sa. Premisa de la care se pleac este c un candidat care nu satisface toate cerin ele postului nu poate avea performante adecvate pe acel post. De cele mai multe ori ns , lipsa anumitor calit i ale candidatului poate fi compensat de de inerea altor calit i. Trierea compensatorie nu duce la eliminarea automat a unui candidat n momentul n care e descoperit o deficient a acestuia. Premisa de la care se pleac este c o combina ie de caracteristici ale candidatului poate asigura succesul acestuia. Se a teapt derularea ntregii proceduri de selec ie , evaluarea candidatului f cndu-se prin compararea caracteristicilor sale cu toate cerin ele postului. n acest sens, ntocmi i fi ele de comparar e i de selec ie a candida ilor, avnd n vedere mai ales gradul de satisfacere a acelor criterii de selec ie care sunt considerate esen iale pentru succesul pe post.

4. 12.

Decizia de selec ie

Selec ia final l vizeaz de obicei pe acel candidat care ntrune te toate cerin ele esen iale ale postului i care are ct mai multe dintre tr s turile de personalitate ce alc tuiesc portretul unui candidat ideal. Mul i candida i valoro i se pierd, din cauza e ecului firmei n men inerea unei leg turi corespunz toare cu ace tia pe parcursul derul rii selec iei. ntrzierea unui r spuns este exemplul tipic n acest sens. A adar, gr bi i-v s comunica i deci dvs. imediat ce v - a i hot rt asupra candidatu lui pe care dori i s -1 angaja i.

Criteriile de alegere a celui mai potrivi candidatConcentra i-v asupra acelor tr s turi care sunt cu adev rat esen iale pentru ndeplinirea sarcinii postului, iar pentru celelalte accepta i un oarecare nivel de tolerant . n general, pentru fiecare post, ave i nevoie de angaja i califica i, cu experien , motiva i, cu aptitudini i calit i adecvate i care s se poat adapta echipei i organiza iei n care lucreaz . De aceea criteriile de alegere a candidatului potrivit unui 25

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

post pot fi grupate n urm toarele patru categorii : 1. Experien i cuno tin e

Lipsa cuno tin elor i a experien ei profesionale va impune cheltuieli suplimentare legate de insruirea angaja ilor i o perioad de timp necesar form rii noilor deprinderi. Dac postul vacant se refer la o pozi ie de conducere, trebuie avute n vedere: - istoria" (ruta ) profesional a candidatului (cre terea responsabilit ilor i a salariilor pe posturile ocupate anterior), - disponibilitatea i abilit ile manageriale ale acestui nivelul minim de experien i - cuno tin e profesionale (atestate prin diplome sau certificate) cerut condi iile postului. 2. Aptitudini i calit i

Fiecare situa ie de munc presupune anumite cerin e ce trebuie satisf cute: munca n condi ii de stres, n ritm accelerat, un program de lucru inegal cu perioade de vrf i / sau cu perioade de stagnare, contacte cu publicul, comunicare cu colegii / supraveghere atent , restric ii de protec i e a muncii. Al te elemente demne de luat n seam sunt: nf i area fizic , manierele, inuta, cultura general , capa citatea de decizie, dexteritatea, cunoa terea un or limbi str ine. 3. Motivare Este bine s existe o concordan ntre a tept rile candidatului i interesul s u fa de post, pe de o parte, i condi iile postului, pe de alt parte. Dac ansele unei promov ri i dezvolt ri profesion al e sunt mini me, i ar condi iile de mun c sunt dificile, este mai n elept s angaja i o persoan cu aspira ii nu foarte nalte i poten ial mai redus. Aceasta deoarece, n condi iile amintite, exist anse minime s pute i atrage i mai ales m en ine n firm un performer. Pentru unele posturi, lipsa oportunit ilor de p romovare sau monotonia muncii fac din salariu singura modalitate de motivare a angaja ilor; alte posturi ofer ns ocazia manifest rii creativit ii i a dezvolt rii profesionale. Lua i n considerare principalii factori care determin motivarea anga ja ilor: interesul fa de profesie, adecvarea nevoi lor candidatului la valorile firmei, recompensele oferite. 4. Capacitate de adaptare Capacitatea de adaptare i integrare a a ngajatului depinde de: abilit ile de comunicare - posturile care implic multe contacte soci al e au nevoi e de perso ane agreabile, fiind nepotrivite pentru angaja i mo roc no i sau ostili; rezisten a la stres i comportamentul n situa ii dificile; capacitatea de a-i influen a pe ceilal i (abilit i manageriale); atitudinea pozitiv fa de munca n echip ; adaptarea la condi iile i programul de lucru. Pentru fiecare post selecta i, din cadrul fiec rei categorii, criteriile cele mai relevante, mp r i i aceste cerin e n esen iale" i de dorit" i preciza i minimul cerut pentru fiecare dintre ele. Asigura i-v c persoanele selectate satisfac m car n propor ie de 75% calit ile de dorit" i n cea mai mare parte pe cele esen iale".

26

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

4. 13.

Evaluarea selec iei

Evaluarea activit ii de recrutare i selec ie m soar gradul de ndeplinire a obiectivelor propuse de la bun nceput (ocuparea posturilor vacante cu angaja i performan i i stabili).

Denum irea postului

Num rul de posturi vacante

Num rul total de candida i pentru interviu

Num rul Num rul candida icelor lor angaja i accepta i

Eficacitatea anun ului de recrutare se calculeaz prin raportarea num rului total de candida i la num rul celor care satisfac cerin ele postului (adic au calific rile necesare). Eficacitatea anun ului de recrutare = num rul total de candida i / num rul celor care satisfac cerin ele postului. Cu ct anun ul e mai eficient, cu att rezultatul e mai mic. n func ie de aceast valoare, ve i ti, pe viitor, cum s formula i mesajul pe care l adresa i i spre ce surs de recrutare s v ndrepta i aten ia. Randamentul selec iei se calculeaz prin raportarea num rului de candida i g si i la num rul celor angaja i ulterior. Pe termen lung, randamentul selec iei este dat de performan ele i vechimea in organiza ie a candida ilor selecta i. Pentru a facilita succesul selec iei, fiecare firm ncearc s atrag mai mul i candida i dect ur meaz s angajeze. Stabilirea unui num r optim de candida i v ofer siguran a c din cadrul grupului recrutat se pot alege angaja ii dori i, f r riscul de a fi nevoit s repeta i ac iunea n cazul neocup rii posturilor.

27

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

5. Selec ia personaluluiSpre deosebire de recrutare, selec ia personalului const n evaluarea i alegerea angajatului potrivit dintr-un num r de candida i care satisfac cerin ele postului (rezulta i n urma activit ii de recrutare).

5.1 Costurile erorilor de selec ieCosturile unei decizii de selec ie gre ite pot fi foarte mari. Procesul de recrutare implic att costurile public rii anun urilor de angajare, ct i timpul alocat evalu rii i interviev rii candida ilor. Integrarea celor selecta i i instruirea lor ulterioar cre te suma cheltuit pentru g sirea angajatului potrivit i pentru adecvarea calit ilor sale la ce rin ele postului. Un proces de selec ie bine condus creeaz plusvaloare firmei. Exist o mare diferen ntre un angajat bine selectat (o valoare pentru organiza ie), loial acesteia, cu performan e deosebite, i un altul care depune un minimum de efort, muncind doar pentru a fi pl tit. n multe firme , descoperirea cauzelor unor rezultate modeste este un proces lung i anevoios. Este nevoie de ceva timp pentru identificarea i ndep rtarea unui angajat care afecteaz productivitatea celorlal i. Pe de alt parte, alegerea unor candida i supracalifica i prezint riscul ca, n scurt timp / ei s fie demotiva i sau chiar plictisi i de acel post. n general, un performer modest va impune standardul s u de lucru colegilor, de aceea e necesar ca selec ia angaja ilor s evite, pe ct posibil, o parte din costurile greu de estimat ale unei angaj ri nefericite.

5.3 Validitatea selec ieiSelec ia r mne un proces marcat de inexactit i i incertitudini. Chiar i cele mai eficace proceduri de selec ie pot evalua corect abia aproximativ 60% din adev ratele caracteristici ale unui candidat. Selec ia nu se poate sustrage subiectivit ii celui care selecteaz . Judec ile personale pot fi ntotdeauna influen ate de factori externi precum vechi prietenii, impresia fizic pl cut , afinit i personale. Decizia final trebuie s aib n vedere i compatibilitatea dintre candidat i cei cu care va lucra. De aceea, este bine s -1 implica i n procesul de selec ie i pe superiorul direct al postului vacant. Candida ii cei mai buni sunt i cei mai c uta i. De aceea alegerea lor trebuie f cut rapid. Testul acid " al oric rei decizii de selec ie este s v ntreba i (referitor la angajarea unui performer): Cum m-a sim i dac aceast persoan ar lucra pentru concuren ii mei? ". Utiliza i un formular de selec ie (vezi exemplul din curs ), cu criterii specifice fiec rui post. In luarea deciziei, pute i opta pentru una dintre urm toarele strategii: 1. Compararea candida ilor recruta i 2. Compararea fiec rui candidat recrutat c u standardele impuse de postul vacant (standarde ce rezult din descrierea postului) 3. Compararea cu un candidat perfect". Aceast strategie este deseori nerealist ceea ce nu nseamn c trebuie s face i la nesfr it compromisuri: persoana pe care o alege i n final trebuie s se apropie ct mai mult de acest ideal. 28

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

n cazul compar rii candida ilor ntre ei, apare riscul ca standardele stabilite ini ial s fie ocolite. Dac nici unul dintre candida i nu corespunde ntru totul acestor standarde, va trebui s v mul umi i cu ce ave i la ndemn sau s ini ia i o nou recrutare. Cnd sim i i c a i g sit omul potrivit, nu v feri i s -1 ntreba i direct: Ce trebuie sa fac (ct m cost ) ca s v conving s lucra i pentru noi? ". Decizia final trebuie s fie rezultatul unui compromis ntre criteriul care se refer la calific rile profesionale ale candidatului i la experien a sa, i ntre percep ia dvs. n leg tur cu personalitatea i compatibilitatea candidatului cu acele condi ii specifice din firma dvs. Dac firma dvs. este mic , evita i s angaja i pentru un post de manager persoane care tocmai s-au retras dintr-o firm mare. Firmele mai mici trebuie s aib un comportament spartan pentru a rezista. Cele mai multe dintre firmele mari ofer salarii dispropor ionat de mari i beneficii similare pentru manageri, dezvoltnd la ace tia o mul ime de obiceiuri negative. Pune i-i candidatului ce provine dintr -o firm mare dou ntreb ri pentru a v convinge c este persoana potrivit : Pute i lucra 60 de ore pe s pt mn ?" Sunte i dispus s v sacrifica i via a de f amilie?" ntreaga procedur de selec ie a unui candidat nu trebuie s dureze mai mult de 3 s pt mni. A teptarea unui candidat mai bun " este adesea contraproductiv , putnd conduce la pierderea celor suficient de buni ". Nu uita i c a a cum dvs. evalua i candida ii i ace tia evalueaz oportunitatea intr rii n organiza ia dvs. i au n vedere mai multe firme. Termenul n care ve i lua decizia final trebuie comunicat din timp i respectat Formular de selec ie a candida ilor Denumirea postului _________________

Numele candidatului________________ Adresa __________________________________ Telefon _________________________ Nota i, n ordinea priorit ilor, calific rile i calit ile esen iale (absolut necesare) ale titularului postului i cele de dorit", precum i gradul n care ele sunt satisf cute de candidat. Acorda i calificativele: l = inacceptabil; 2 = acceptabil; 3 = corespunde perfect cerin elor; 4 = dep e te cerin ele.

C a lific ri (c a lit C a lific ri (c a lit -

i) e s e n ia le

C a lific a t iv

i) d e d o rit"

C a lific a t iv

T o ta l

29

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

5.3 Comunicarea ofertei de angajareO ofert de angajare trebuie s reconfirme condi iile agreate n cadrul interviului i prezentate n anun ul ini ial: denumirea postului, progra mul de lucru, ziua de ncepere, condi iile de salarizare. Oferta poate fi f cut verbal sau n scris. Chiar dac oferta este verbal , este o practic bun ca ea s fie nso it de o scrisoare de confirmare. Preg ti i semnarea contractului de munc i asigura i-v c acesta respect detaliile asupra c rora s-a ajuns la acord, n cadrul discu iilor de interviu. Respingerea unui candidat Fiecare dintre can dida ii intervieva i trebuie s primeasc un r spuns. De i nu sunte i obligat, este o not bun pentru dvs. s oferi i cu tact o expli ca ie obiectiv , precis i sincer a respingerii unui candidat. Motivul trebuie legat de lipsa unei abi lit i esen iale pentru postul vacant. Respingerea poate fi comunicat n scris, men ionndu -se c sunt apreciate calit ile candidatului, dar ele nu sunt adecvate postului vizat. Specifica i i criteriile pe baza c rora s-a f cut alegerea. Nu uita i c cei respin i sunt poten iali clien i ai firmei dvs. i o eventual insatisfac ie a lor, legat de procesul de selec ie, poate fi transmis i altora. Model de scrisoare de respingere a unui candidat Stimate domnule V mu l umi m pentru c a i r spuns recente i noastre oferte pentru postul de.... Am fost ncnta i s afl m din scrisoarea dvs. de inten ie c sunte i interesat s colabora i cu firma noastr . Din p cate, am fost nevoi i s ne restrngem c ut rile la acele CV -uri care f ceau dovada tutu ror calific rilor i a experien ei cerute de postul anun at. De i scrisoarea dvs. de inten ie nu vine direct n ntmpinarea cerin elor noastre, vom p stra numele dvs. n banca noastr de date, timp de 6 luni, n eventualitatea n care se va elibera un post care s corespund solicit rii, respectiv ofertei pe care ne -a i f cut-o. V mul umim nc o dat pentru interesul acordat firmei noastre i v ur m mult succes n ob inerea locului de munc dorit Cu sinceritate, (Semn tura) (Nume i prenume) Manager Resurse Umane

30

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

5.4 Oferta salarialDin lista de candida i remarca i i propu i pentru a fi lua i n considerare pentru decizia final , alegerea candidatului ideal trebuie, n general, separat de preten iile sale financiare. Alegerea celui mai ieftin" candidat se poate dovedi, n final, o afacere proast . Pe de alt parte, alegerea unui candidat ale c rui preten ii financiare sunt mai mari dect nivelul salarial n organiza ie s-ar putea s afecteze structura salariz rii i s i nemul umeasc pe al i angaja i.

5.5 Cum s-

angaja i omul potrivit cu salariul potrivit"

Plan de ac iune

narma i-v cu date despre nivelul salariilor n domeniul dvs. de activitate. Preg ti i o list cu ceea ce sunte i dispus s oferi i. Dac oferta de salariu a fost precizat n anun ul de recrutare, este de presupus c cei ce candideaz accept suma propus . Cnd ave i de-a face cu persoane de

calibru", le pute i c tiga cu o m rire de cteva procente a salariului de pornire. ntreba i-1 pe candidat care ar fi salariul pe care i-1 dore te i ct crede c merit , pentru a ob ine un indiciu despre a tept rile acestuia. Preg ti i o list consistent cu beneficii (condi ii de munc deosebite, cursuri de instruire, decont ri, cheltuieli de transport i de hran poat alege. Nu ncerca i s rezolva i" unele neajunsuri ale postului (condi ii de lucru precare, riscuri, statut redus) printr-o ofert de salariu excep ional . Banii nu sunt ntotdeauna r spunsul unor asemenea probleme. Un adev rat performer va accepta doar pentru o perioad limitat de timp un post extrem de bine pl tit, dar neatr g tor profesional. Face i oferta rapid i nso i i -o de un termen limit pentru acceptarea ei Men ine i unul sau doi candida i ca rezerve pentru o scurt perioad de timp, pn exist certitudinea accept rii postului de c tre cel pe care 1-a i ales primul. Se poate ntmpla ca oferta dvs. de angajare s fie respins , iar cel ales s - i creasc preten iile. Analiza i cu aten ie dac persoana n cauz v ncearc " disponibilitatea de a ceda preten iilor sale sau ntr-adev r cerin ele i recompensele postului oferit nu atrag. Negocia i de fiecare dat , avnd grij s nu face i promisiuni pe care s nu le pute i respecta. Cnd v confrunta i cu mai multe refuzuri ale aceleia i oferte, este util s revede i n totalitate condi iile angaj rii . etc.) din care candidatul s

31

Managementul resurselor umane

Recrutarea i selec ia personalului

6. Cinci trucuri pentru ca recrutarea i selec ia personalului dvs. s fie un succes- List de control -

Cere i primele referin e despre candida i de la cei mai buni angaja i pe care i ave i la momentul respectiv. Testa i candida ii prin telefon nainte de a-i invita la interviu. Dac nu ave i destul de ntreb ri. experien n tehnica interviului, preg ti i-v cu aten ie o list

Folosi i o perioad de prob pentru to i noii angaja i, pentru a Ie evalua performan ele i pentru a v verifica alegerea f cut . Dac ave i fondurile necesare, delega i sarcina recrut rii firme specializate n managementul resurselor umane. i selec iei personalului unei

SFATURI , SUGESTII, RECOMAND RI .....Recrutarea i selec ia afecteaz imaginea firmei

Recrutarea i selec ia influen eaz rela iile firmei dvs. cu publicul i, implicit, imaginea proiectat n exterior. Multe persoane i vor face o impresie despre organiza ie prin intermediul anun urilor de oferte de munc i mai ales prin modul n care decurge procesul de primire i selectare a candidaturilor. Aceste impresii pun bazele reputa iei firmei i pot marca poten ialul ei de recrutare de personal n viitor.

Candida ii trata i ca i clien ii Fiecare aspirant la un loc n firma dvs. trebuie tratat ca un client de maxim importan . Altfel, ve i avea surpriza s constata i, dup o perioad , c pu ine persoane de valoare v ofer serviciile lor.

Recrutarea o necesitate Recrutarea de personal nu mai este de mult timp doar o op iune a firmei, ci este o necesitate fireasc a func ion rii ei. Lipsa unui personal competent i a unei politici eficace de selec ie v - mpiedic s face i fa solicit rilor pie ei i afecteaz flexibilitatea cu care trebuie abordate problemele acesteia. Recrutarea poate nsemna un succes dac renun a i la vechi i p guboase obiceiuri de c utare i angajare a personalului.

32