Click here to load reader

AMC Magazine mei 2013

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AMC Magazine mei 2013

Text of AMC Magazine mei 2013

 • De Anna Reynvaan Lezing

  Zweedse band met oudere patint

  Reuma: afvallen als medicijn

  Tumorcellen houden van schimmels

  Afwasmiddel voor de vaten

  mei 2013 | nummer 5

 • p e R s o n A L i A

  Dr. R.H.H. Engelbert is op 18

  maart benoemd tot bijzonder

  hoogleraar Fysiotherapie, in

  het bijzonder de zorgketen van

  complexe ziekenhuispatin

  ten. De leerstoel is ingesteld

  vanwege het Koninklijk

  Nederlands Genootschap voor

  Fysiotherapie (KNGF).

  W e T e n s c h A p s k A L e n D e R e n

  c o n g R e s A g e n D A

  De wetenschapskalender

  met daarin alle promoties en

  oraties van deze maand en

  de kalender met congressen,

  symposia en cursussen vindt

  u niet langer terug in dit blad.

  U kunt deze informatie vinden

  op de website van het AMC:

  www.amc.nl onder het kopje

  agenda.

  R e c h T Z e T T i n g e n

  In het aprilnummer van AMC

  Magazine zijn twee fouten

  geslopen:

  Op de berichtenpagina (pag.2)

  werd dr. Evelien Dekker in de

  rubriek personalia ten onrechte

  professor genoemd.

  Bij het verhaal over ontstekin

  gen bij rimpelvullers (Vaak

  infecties door bacterin, pag.

  6) viel een deel van de laatste

  zin helaas weg. Het eind van

  het artikel luidt: En last but not

  least: het zou moeten worden

  onderzocht of het geven van

  antibiotica voordat de ingreep

  plaatsvindt, helpt om de pro

  blemen voor te zijn.

  b e r i c h t e ncoLofon

  AMC Magazine is een uitgave van het Aca

  demisch Medisch Centrum. Het verschijnt

  9 maal per jaar.

  Oplage: 11.000 exemplaren.

  AMC Magazine wordt toegezonden aan

  huisartsen, specialisten, gezondheids

  zorginstellingen in de regio Amsterdam,

  Het Gooi en Almere en aan (oud) mede

  werkers van het Academisch Medisch

  Centrum en de in het AMC gevestigde

  onderzoeks instituten. Verder ontvangen alle

  Nederlandse ziekenhuizen en de landelijke

  advies en beleidsorganen op het terrein van

  de gezondheidszorg het magazine, evenals

  de persmedia, de rijksoverheid en AMC

  relaties in het bedrijfsleven.

  ReDAcTieFrank van den Bosch (hoofdredactie),

  Marc van den Broek, Jasper Enklaar, Edith

  Gerritsma, Simon Knepper, Andrea Hijmans

  en Irene van Elzakker (eindredactie).

  MeDeWeRkeRsRob Buiter, John Ekkelboom, Maarten

  Evenblij, Tom Haartsen (fotografie werken

  AMC Collectie), Liesbeth Jongkind, Pieter

  Lomans, Len Munnik (illustratie De Stel

  ling), Xander Remkes (fotografie), Tineke

  Reijnders, Angela Rijnen, Berber Rouw,

  Henk van Ruitenbeek (illustraties), Sandra

  Smets, Arthur van Zuylen

  nfUHet AMC maakt deel uit van de

  Neder landse Federatie van Universitair

  Medische Centra (NFU). De NFU is een

  samenwerkingsverband van de acht

  universitair medische centra (UMCs) in

  Nederland en heeft als algemene doel

  stelling het behartigen van de gezamenlijke

  belangen van de UMCs.

  Andere UMCs die deel uitmaken van de

  NFU zijn het AZM, Erasmus MC, LUMC,

  UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en

  VU medisch centrum. In totaal zijn 60.000

  medewerkers verbonden aan de acht UMCs.

  ReDAcTieADResAMC afdeling Voorlichting C0229,

  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

  +31 (20) 566 24 21 fax +31 (20) 696 78 99

  Email: [email protected]

  AbonneMenTenAbonnementenadministratie:

  zie redactieadres.

  Jaarabonnement 22,00.

  ADveRTenTie expLoiTATieVan Vliet, Bureau voor MediaAdvies,

  t 023 571 47 45

  onT WeRpGrob|enzo, www.grobenzo.nl

  DRUkDrukkerij Mart. Spruijt bv

  c o p y R i g h T AMC Magazine. ISSN: 1571411x Niets uit

  deze uitgave mag worden gereproduceerd

  zonder voorafgaande toestemming van de

  uitgever. Van werken van beeldende kunste

  naars aangesloten bij een CISACorganisatie

  zijn de publicatierechten geregeld met

  Pictoright te Amsterdam.

  2013 c/o Pictoright Amsterdam.

  Waarmee poetst u uw tanden?

  Met dit gevoel hebben Alzheimerpatinten dagelijks te kampen.

  1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

  Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

 • i n h o u d AMc MAgAZine

  2Berichten en colofon

  4Reuma

  AfvALLen ALs MeDicijn

  6Hepatitis C

  een geneesMiDDeL ZonDeR bijWeRkingen

  8Leukemie

  TUMoRceLLen hoUDen vAn schiMMeLs

  10De Anna Reynvaan Lezing

  ZWeeDse bAnD MeT oUDeRe pATinT

  14Aderverkalking

  AfWAsMiDDeL vooR De vATen

  16Nieuwe techniek voor het oor een hooRToesTeL DAT LUisTeRT

  18Longontstekingen pneUMokok geDijT bij MA AgZUURReMMeRs

  19Embolie in de longensiMpeLe TesT geefT sneL UiTsLUiTseL

  20AMC collectieDe veRAnDeRDe Loop vAn een kUnsTWeRk

  22OvergewichtschUD je veT WAkkeR

  24De StellingvogeLen is TWiTTeR vooR gevoRDeRDen

  Foto omslag: Marieke de Lorijn/Marsprine

 • AMc MAgAzine mei 20134

  Rob Buiter

  Promovenda Marjolein de Hair onderzocht een

  groep mensen met reumafactoren in het bloed

  om te zien wie uiteindelijk reumatode artritis zou

  krijgen en wie niet. Roken en overgewicht blijken

  een belangrijke risicofactor.

  Roken versnelt reuma

  r e u M A

  De diagnose reumatode artritis blijkt minder gemak-kelijk te stellen dan je in eerste instantie zou denken. Behalve de bekende symptomen als pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten (artritis) en uiteindelijk ook de meetbare schade aan die gewrichten, bestaan er min of meer objectieve bloedtesten. Veel mensen met reu-matode artritis hebben bijvoorbeeld reumafactoren in hun bloed: antistoffen die gericht zijn tegen lichaams-eigen afweereiwitten of tegen zogenoemde gecitrul-lineerde lichaamseigen eiwitten. Maar sluitend zijn die bloedwaardes allerminst. Bij slechts 70 tot 80 pro-cent van de mensen met reumatode artritis zijn deze factoren verhoogd. Bovendien zijn er ook mensen die wel reumafactoren in hun bloed hebben, die misschien zelfs gewrichtspijn hebben, maar die uiteindelijk geen reumatode artritis zullen krijgen.Op de polikliniek zien we met enige regelmaat mensen die zich melden met gewrichtspijnen. Bij nader onderzoek blijkt dan dat ze ook verhoogde reumafacto-ren hebben, maar geen ontstoken gewrichten, vertelt arts-onderzoeker Marjolein de Hair van de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie. Sinds 2005 is op de afdeling onder leiding van professor Paul-Peter Tak onderzoek naar deze mensen gestart en worden ze gevolgd om te zien of zij in een voorstadium van artritis zitten. Toen ik in 2007 begon met mijn promotieonder-zoek was dit dan ook een goede groep om bij na te gaan waarom zich bij de n wel reumatode artritis ontwik-kelt, en bij de ander niet, en om de factoren die hierbij een rol spelen beter in kaart te brengen.De Hair vroeg het nodige van haar potentile proef-personen. Vooral de wens om via een kijkoperatie een beetje weefsel uit een op het oog gezond gewricht weg te mogen nemen bleek voor veel van de potentile deelnemers een hoge drempel. Uiteindelijk heb ik van 55 mensen met pijnklachten en verhoogde reumafacto-ren een hele serie waarden kunnen bepalen: van scores voor pijn, via bloedwaardes tot de karakteristieken van de bekleding van de binnenzijde van het gewricht, het synovium.

  In de loop van tweeneenhalf jaar na start van deel-name aan de studie ontwikkelde 27 procent van de mensen uit de onderzochte groep (15 van de 55 mensen) ook daadwerkelijk reumatode artritis. Die bescheiden aantallen laten al zien dat het niet heel eenvoudig is om statistisch harde uitspraken te doen over de verschil-len tussen de 15 mensen die wel en de 40 die geen reumatode artritis ontwikkelden, erkent De Hair. Maar twee factoren staken toch met kop en schouders boven alle andere gegevens uit: roken en overgewicht, dat wil zeggen een BMI van 25 of meer, deden de kans op reumatode artritis stijgen van 27 tot maar liefst 60 procent.

  BiologiscH veRkla aRBa aR

  Zeker roken is volgens De Hair meer dan zomaar een toevallige associatie. Het was al bekend uit controle-onderzoek bij patinten dat deze ziekte geassocieerd is met roken en overgewicht. Maar daarmee weet je in feite nog niets. Een iets sterkere aanwijzing kwam ooit uit een Fins onderzoek. Daar heeft de overheid een heel actieve campagne gevoerd om roken en overgewicht te ontmoedigen in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Met het dalen van het aantal rokers en mensen met overgewicht en daarmee het aantal hart- en vaatpatin-ten bleek eveneens het aantal gevallen van reumatode artritis af te nemen. Onze studie is de eerste die ook in een prospectieve opzet laat zien dat roken en overge-wicht belangrijke risicofactoren zijn voor het ontwik-kelen van deze ziekte als je al een aantal verschijnselen hebt die daarbij passen.Ook biologisch is het verband te verklaren, stelt De Hair. Onder invloed van roken worden gecitrullineerde eiwitten gevormd in het lichaam. Dat zijn dezelfde eiwitten waar n van de reumafactoren tegen is gericht. Bovendien zorgt roken in het hele lichaam voor een verhoogde staat van ontsteking. Het hoeft dus niet echt te verbazen dat een ontstekingsziekte als reumato-ide artritis door roken wordt benvloed.De relatie met overgewicht is iets minder makkelijk te

 • AMc MAgAzine mei 2013 5

  IllustratIe: Henk van ruItenbeek

  verklaren, maar toch niet onlogisch, zegt de promo-venda. Vetweefsel is net als roken pro-inflammatoir: het zorgt voor een verhoogde staat van ontsteking in het hele lichaam. Dat loopt onder andere