AMC Magazine Maart

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AMC Magazine Maart

Text of AMC Magazine Maart

 • Ernstig ziek op de IC

  Maak de patint koud

  Vroeggeboorte: uitsluitsel voor een paar tientjes

  De taaiheid van een hippe discipline

  Dunne poep

  maar t 2013 | nummer 3

 • BERICHT VAN REDACTIE

  Beste lezer,

  Voor u ligt een afgeslankt AMC

  Magazine. Omdat ook dit blad

  niet aan de bezuinigingen ont-

  komt, is besloten het Magazine

  vanaf dit jaar niet tien maar

  negen keer per jaar te laten ver-

  schijnen en het aantal paginas

  te verminderen.

  Als gevolg daarvan is besloten

  de kalenders voor de promoties

  en oraties en voor de congres-

  sen en cursussen voortaan niet

  meer in het AMC Magazine op

  te nemen. Die zijn vanaf nu al-

  leen nog maar beschikbaar via

  de AMC-website: www.amc.nl

  onder het kopje agenda. Voor-

  deel daarvan is dat u daardoor

  over de allerlaatste informatie

  beschikt, wat handig is als er

  bijvoorbeeld een tijdstip of een

  datum verandert.

  Ook de indeling van het blad

  is anders dan u gewend bent.

  Zo is onze vaste rubriek De

  Stelling naar de achterpagina

  verhuisd en vindt u de berich-

  ten en het colofon voortaan

  naast de inhoudsopgave.

  De redactie

  NIEUWE BEHANDELIN-GEN VOOR CHRONISCHE

  DARMONTSTEKING

  Jeroen den Dunnen kreeg

  onlangs een Career Deve-

  lopment Grant van de Maag

  Lever Darm Stichting (MLDS).

  Dit is een persoonsgebonden

  beurs voor talentvolle jonge

  researchers die maag-, darm-

  en leveronderzoek doen. Het is

  voor het eerst dat deze wordt

  toegekend.

  Met het bedrag van 250.000 gaat Den Dunnen op zoek naar

  nieuwe medicijnen voor de

  behandeling van de ziekte van

  Crohn en colitis ulcerosa, de

  twee hoofdvormen van chro-

  nische darmontsteking of IBD

  (irritable bowel disease). Hij

  wil achterhalen hoe het komt

  dat bepaalde witte bloedcellen

  in de darm, die normaal de

  afweer onderdrukken, bij deze

  ziekten opeens ontstekingen

  veroorzaken.

  V ICI-SUBSIDIE VOOR VETONDERZOEKERS

  Professor Esther Lutgens

  van de afdeling Medische

  Biochemie krijgt van NWO 1,5

  miljoen euro om de komende

  vijf jaar onderzoek te doen naar

  ontstekingscellen in aandoe-

  ningen die door vetten worden

  gedreven. Zij is een van de 32

  toponderzoekers in Nederland

  die zon Vici-beurs kregen

  toegekend. Vici is een van de

  grootste persoonsgebonden

  wetenschappelijke premies van

  Nederland.

  Lutgens, sinds 2011 verbon-

  den aan het AMC, houdt zich

  bezig met aderverkalking.

  Net als obesitas (ziekelijk

  overgewicht) is aderverkalking

  een vet-gedreven aandoening

  waarbij ontstekingsreacties een

  belangrijke rol spelen. Vreemd

  genoeg is niet bekend hoe

  ontstekingscellen in een vet-

  rijke omgeving hun werk doen.

  Lutgens wil daarom uitzoeken

  hoe ontstekingscellen zich on-

  der dat soort omstandigheden

  gedragen.

  KOM OOK IN ACTIECHECK FIGHTCANCER.NL

  LOVE IT...MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMENCHECK FIGHTCANCER.NL

  B E R I C H T E N

  COLOFONAMC Magazine is een uitgave van het

  Academisch Medisch Centrum. Het

  verschijnt 9 maal per jaar.

  Oplage: 11.000 exemplaren.

  AMC Magazine wordt toegezonden aan

  huisartsen, specialisten, gezondheids-

  zorginstellingen in de regio Amsterdam,

  Het Gooi en Almere en aan (oud) mede-

  werkers van het Academisch Medisch

  Centrum en de in het AMC gevestigde

  onderzoeks instituten, alsmede aan studen-

  ten van de Faculteit Geneeskunde. Verder

  ontvangen alle Nederlandse ziekenhuizen

  en de landelijke advies- en beleidsorganen

  op het terrein van de gezondheidszorg

  het magazine, evenals de persmedia,

  de rijksoverheid en AMC-relaties in het

  bedrijfsleven.

  REDACTIEFrank van den Bosch (hoofdredactie),

  Marc van den Broek, Jasper Enklaar, Edith

  Gerritsma, Simon Knepper, Andrea Hijmans

  en Irene van Elzakker (eindredactie).

  MEDEWERKERSRob Buiter, John Ekkelboom, Maarten

  Evenblij, Tom Haartsen (fotografie werken

  AMC Collectie), Liesbeth Jongkind, Pieter

  Lomans, Len Munnik (illustratie De Stel-

  ling), Xander Remkes (fotografie), Tineke

  Reijnders, Angela Rijnen, Berber Rouw,

  Henk van Ruitenbeek (illustraties), Sandra

  Smets, Arthur van Zuylen

  NFUHet AMC maakt deel uit van de

  Neder landse Federatie van Universitair

  Medische Centra (NFU). De NFU is een

  samenwerkingsverband van de acht

  universitair medische centra (UMCs) in

  Nederland en heeft als algemene doel-

  stelling het behartigen van de gezamenlijke

  belangen van de UMCs.

  Andere UMCs die deel uitmaken van de

  NFU zijn het AZM, Erasmus MC, LUMC,

  UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en

  VU medisch centrum. In totaal zijn 60.000

  medewerkers verbonden aan de acht UMCs.

  REDACTIE-ADRESAMC afdeling Voorlichting C0-229,

  Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

  +31 (20) 566 24 21 fax +31 (20) 696 78 99

  E-mail: magazine@amc.nl

  ABONNEMENTENAbonnementen-administratie:

  zie redactie-adres.

  Jaarabonnement 22,00.

  ADVERTENTIE - EXPLOITATIEVan Vliet, Bureau voor Media-Advies,

  t 023 571 47 45

  ONTWERPGrob Enzo, www.grobenzo.nl

  DRUKDrukkerij Mart. Spruijt bv

  COPYRIGHT AMC Magazine. ISSN: 1571-411x Niets uit

  deze uitgave mag worden gereproduceerd

  zonder voorafgaande toestemming van de

  uitgever. Van werken van beeldende kunste-

  naars aangesloten bij een CISAC-organisatie

  zijn de publicatierechten geregeld met

  Pictoright te Amsterdam.

  2013 c/o Pictoright Amsterdam.

 • i n h o u d aMC MagazInE

  2Berichten en colofon

  4Psychiatrie-hoogleraar Eske Derks

  DE ta aIhEID Van EEn hIppE DIsCIplInE

  7Vroeggeboorte

  uItsluItsEl Voor EEn pa ar tIEntjEs

  8Ernstig ziek op de IC

  Ma ak DE patInt kouD

  10Plotselinge hartdood

  EEn bIobank als glazEn bol

  12Patintenstudies

  a anDaCht als wEDErDIEnst

  15FecestransplantatieDunnE poEp

  16Niet te moeilijk graagIVorEn torEn MEEts hIlton

  20AMC collectieEEn VErstoftE hErInnErIng

  22ZwangerschapIs hEt DE sChIlDklIEr wEl?

  24De Stellingzorg Voor DE proVInCIE

  Foto omslag: Olivier Prevosto/TempSport/Corbis

 • AMc MAgAzine maart 20134

  Eske Derks (37) is de eerste Nederlandse hoogleraar

  die zich fulltime bezighoudt met de genetica van

  psychiatrische aandoeningen. Om het ontstaan

  daarvan te doorgronden in de eerste plaats, niet met

  het oog op toekomstige genetische screening van

  babys, kleuters of basisschoolleerlingen. Er zijn veel

  betere instrumenten om schizofrenie en depressie te

  voorspellen dan de genetica.

  We hadden op snellere successen gehoopt

  P s y c h i A t r i e - h o o g l e r A A r e s k e d e r k s

  Haar cv mag respectabel heten. Psychologiestudie cum laude afgerond, gepromoveerd op tweelingonderzoek naar ADHD, statistisch genetisch onderzoek gedaan in het eerbiedwaardige Oxford. En onder professor Ren Kahn, excellent vertegenwoordiger van de biologische psychiatrie, bestudeerde ze in het UMC Utrecht de genetische achtergrond van schizofrenie.Maar toen het AMC haar begin 2012 zelf een profes-soraat aanbood in Genetics of Psychiatry, was de keuze snel gemaakt. Sindsdien is het vooral de genetica van alcoholverslaving en ernstige dwangstoornissen waarop Eske Derks zich richt. In haar werkkamer op de tweede verdieping van het nog steeds fonkelnieuw ogende psychiatriegebouw schetst ze de perspectieven, maar vooral ook de beperkingen van een hippe discipline.

  In de jaren zestig werd de schuld van psychiatrische aan-doeningen gezocht bij de omgeving, in de jaren negentig

  moesten we juist bij de biologie zijn. Hangt de slinger nu weer in het midden?Mmm, ja. Niet dat iemand tien jaar geleden dacht dat het alln een zaak van genetica was, maar het belang van omgevingsfactoren wordt nu wel steeds beter beseft. Depressie is voor zon 40 procent te verklaren uit genetische aanleg, schizofrenie voor 70 tot 80 procent. Evengoed hebben traumatische gebeurtenissen veel invloed op de ontwikkeling van zon aandoening, zoals omgekeerd een stabiele omgeving veel kan voorkomen. Dat geldt zelfs bij autisme, met een erfelijkheidsfactor van gauw 90 procent.

  Uw Maastrichtse collega Jim van Os zei recentelijk in Trouw dat het genetisch onderzoek tot nu toe weinig heeft opgeleverd.Ik denk dat we allemaal wel wat teleurgesteld zijn over wat er de afgelopen tien jaar is bereikt. We hoopten op snellere successen, maar de onderliggende genetische architectuur is veel complexer dan verwacht. En gevolg daarvan is dat er heel omvangrijke onderzoeksgroepen nodig zijn, Waar ook weer een zonnige kant aan zit, want daardoor wordt er wereldwijd veel samengewerkt. Nadeel is dat de geteste hypotheses bij grootschalig onderzoek relatief simpel moeten blijven. Meestal gaat het om de vraag hoeveel genen er bij een aandoening betrokken zijn en welke dan precies. We hebben inmid-dels naar miljoenen genetische varianten gekeken, en bij de meest voorkomende aandoeningen blijken verras-send veel genen een rol te spelen. Maar welke precies is nog mistig.

  Wat maakt het zo moeilijk om dat op te helderen?Die ingewikkelde architectuur. Dat een aandoening nooit een zaak is van n of twee genen wisten we al. Maar dat je door de hele populatie heen vaak wel duizend genen vindt die erbij betrokken zijn, is