Click here to load reader

AMC Magazine februari 2013

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

amc, magazine,februari,2013

Text of AMC Magazine februari 2013

 • 3D-fotografie

  Pasfoto van een genetisch probleemOntregelde afweer lijkt op tumor

  Ouderen in het ziekenhuis: geen katheter is beter

  Verslaafde is moeilijk te verleiden

  febr uar i 2013 | nummer 2

 • AMC MAgAzine februari 20132

  Pr

  Om

  Ot

  ies

  en

  Or

  at

  ies

  Fe

  br

  ua

  ri 1 PrOmOtie VerPleegkunDige

  rituelenArno Mank: High dose treatment for

  haematologic malignancies. From ritu-

  als to Evidence Based Practice.

  Patinten met hematologische ziek-

  tebeelden die zware chemotherapie

  krijgen, zijn kwetsbaar en extra gevoelig

  voor infecties. Mank onderzocht de zin

  en onzin van vaste (rituele) hande-

  lingen, zoals isolatie, voorlichting en

  voedingsadvies bij deze patinten. Hij

  ontdekte dat door rekening te houden

  met het lichaamsgewicht eenvoudig

  kan worden voorkomen dat patinten

  te veel vocht krijgen toegediend bij de

  behandeling met bepaalde toxische

  chemotherapie. Vocht voorkomt schade

  aan nieren en blaas, maar te veel is ook

  niet goed. Tot nu toe werd de vochtba-

  lans van de patint vastgesteld. Dit is

  arbeidsintensief en kan onbetrouwbaar

  zijn. Door Manks onderzoek zijn de

  ziekenhuisrichtlijnen aangepast.

  Promotor: prof. dr. M.H.J. van Oers

  Co-promotor: dr. M.J. Kersten

  Tijd: 11.00 uur

  1 PrOmOtie slOkDarmk ankerRachel Blom: Clinical challenges in

  esophageal cancer treatment.

  Slokdarmkanker komt steeds vaker voor.

  Door betere diagnostiek en behandeling

  verbeterde de vijfjaarsoverleving. Blom

  onderzocht diagnostiek en de uitkomst

  van de operatie. De invoering van een

  PET-CT-scan na de gecombineerde

  preoperatieve chemo- en radiotherapie

  voorkomt dat patinten worden geope-

  reerd die tijdens de therapie uitzaaiin-

  gen hebben ontwikkeld. Ze constateert

  verder dat er geen verschil in uitkomst

  is tussen jonge of oude patinten en

  tussen patinten met een normaal

  gewicht of overgewicht. De prognose

  van degenen bij wie slokdarmkanker

  terugkeert, blijkt de laatste achttien jaar

  niet verbeterd.

  Promotor: prof. dr. O.R.C. Busch

  Co-promotores: dr. M.I. van Berge

  Henegouwen en dr. M.N. Sosef (Atrium

  Medisch Centrum Heerlen)

  Tijd: 12.00 uur

  1 PrOmOtie VrOeggebOOrteJelle Schaaf: Risk factors and prognos-

  tic models for preterm birth.

  Schaaf toont aan dat er tussen 2000

  en 2007 een significante afname heeft

  plaatsgevonden van zowel het risico op

  vroeggeboorte, als het risico op peri-

  natale sterfte. Wel is er verschil tussen

  etnische groepen. Zo blijken donkere

  vrouwen van Afrikaanse afkomst een

  hoger risico op vroeggeboorte te heb-

  ben dan blanke vrouwen, maar weer een

  lager risico op neonatale complicaties.

  Mediterrane vrouwen hebben zowel een

  verlaagd risico op vroeggeboorte als

  een verlaagd risico op neonatale compli-

  caties. Vergeleken met Europese blanke

  vrouwen, hebben de overige etnische

  groepen een verlaagd risico op neona-

  tale complicaties na vroeggeboorte. Bij

  een identieke zwangerschapsduur lijken

  pasgeborenen van Afrikaanse, Zuidazi-

  atische, mediterrane en Oostaziatische

  moeders beter bestand te zijn tegen de

  schadelijke impact van vroeggeboorte.

  Een eerdere vroeggeboorte vormt een

  van de belangrijkste risicofactoren voor

  opnieuw een vroeggeboorte.

  Promotores: prof. dr. A. Abu-Hanna en

  prof. dr. B.W.J. Mol

  Co-promotor: dr. A.C.J. Ravelli

  Tijd: 13.00 uur

  1 PrOmOtie HuiDLinda van den Berg: The role of C-type

  lectin receptors in human skin im-

  munity.

  Promotor: prof. dr. T.B.H. Geijtenbeek

  Tijd: 14.00 uur

  Zie het artikel op pagina 18.

  5 PrOmOtie ePilePsieEmanuele Zurolo: Inflammation and

  epilepsy: the contribution of astrocytes.

  Epilepsie is n van de meest voorko-

  mende neurologische aandoeningen

  (het treft ongeveer n procent van de

  wereldbevolking). Circa dertig procent

  van alle epilepsiepatinten reageert niet

  op de beschikbare medicijnen. Zurolo

  onderzocht de bijdrage van astrocy-

  ten (cellen in het zenuwstelsel) aan

  epilepsie om meer begrip te krijgen van

  de verschillende eiwitsignaleringsroutes

  betrokken bij het ontstaan van deze

  ziekte. De activatie van inflammatoire

  signaleringsroutes en de daaruit vol-

  gende afgifte van ontstekingsmoleculen

  door astrocyten kan de epileptische

  activiteit benvloeden. Specifieke eiwit-

  signaleringsroutes in astrocyten betrok-

  ken bij ontsteking, leveren een bijdrage

  aan epileptische activiteit.

  Promotor: prof. dr. D. Troost

  Co-promotor: dr. E. Aronica

  Tijd:10.00 uur

  7 PrOmOtie resistentie HiV-meDicijnenRalph Hamers: Drug resistant HIV-1 in

  sub-Saharan Africa.

  Grootschalige hiv-behandeling in Afrika

  heeft in het voorbije decennium mil-

  joenen levens gered. Er zijn duidelijke

  aanwijzingen dat hiv er resistent wordt

  voor de behandeling sinds deze zo

  veel wordt toegepast. Om duurzame

  therapie in ontwikkelingslanden te waar-

  borgen, is er dringend behoefte aan

  meer financile middelen en verbetering

  van de infrastructuur. Internationale

  organisaties, nationale overheden,

  behandelprogrammas en donoren

  moeten zich gezamenlijk inspannen

  om het functioneren en de kwaliteit van

  hiv-behandelprogrammas te verbete-

  ren en daarmee op de lange termijn de

  effectiviteit van de huidige beschikbare

  behandelcombinaties te behouden.

  Promotores: prof. dr. T.R. Rinke de Wit

  en prof. P. Mugyenyi (University of

  Mbarara, Uganda).

  Co-promotores: dr. M. van Vugt en

  dr. R. Schuurman (UMCU)

  Tijd: 12.00 uur

  7 PrOmOtie resistentie HiV-meDicijnenKim Sigaloff: HIV drug resistance

  among adults and children in sub-

  Saharan Africa.

  Een potentile keerzijde van het

  grote succes van hiv-behandeling in

  Sub-Sahara Afrika is de opmars van

  antiretrovirale resistentie. De PASER-

  studie (PharmAccess African Studies to

  Evaluate Resistance) heeft de mate van

  resistentie na het begin van antiretro-

  virale behandeling in kaart gebracht

  onder circa drieduizend patinten in zes

  Afrikaanse landen. In Uganda richtte

  het onderzoek zich ook op kinderen.

  Sigaloff toont aan dat hiv-resistentie

  in Afrika toeneemt en dat dit een

  negatieve invloed heeft op de standaard

  eerstelijnsmedicatie. Deze toename

  moet geen belemmering zijn om meer

  hiv-genfecteerden in Afrika te behan-

  delen. Het is nodig om de kwaliteit van

  behandelprogrammas te verbeteren

  en tweedelijnsmedicatie beschikbaar te

  maken.

  Promotor: prof. dr. T. F. Rinke de Wit

  Co-promotores: dr. M. van Vugt en

  dr. J.C.J. Calis

  Tijd: 14.00 uur

  8 PrOmOtie Ziekte Van FabrySaskia Rombach: Fabry meets Markov.

  Evaluating biochemistry, disease course

  and costs in support of health care

  policy.

  De ziekte van Fabry is een zeldzame

  erfelijke stapelingsziekte, gekenmerkt

  door een tekort aan het enzym alfa-

  Galactosidase A. Rombach toont aan

  dat het recent ontdekte globotriaosyl-

  sphingosine een gevoelige ziektemarker

  is en mogelijk een rol speelt bij het ont-

  staan van vaatschade. De promovenda

  onderzocht daarnaast de langetermijn-

  effecten van twee enzymtherapien.

  Om de kosteneffectiviteit te beoorde-

  len, ontwikkelde zij een ziektemodel

  (life-time Markovmodel). Het blijkt dat

  enzymtherapie in combinatie met

  ondersteunende behandeling het op-

  treden van complicaties kan vertragen

  maar niet voorkmen. Waarschijnlijk

  wisselt het profijt dat bepaalde subgroe-

  pen van patinten van de behandeling

  hebben. Dit leidt tot een zeer hoge prijs

  per gewonnen levensjaar (QALY).

  Promotores: prof. dr. J.M.F.G. Aerts en

  prof. dr. C.E.M. Hollak

  Co-promotores: dr. G.E. Linthorst en

  dr. M.G.W. Dijkgraaf

  Tijd: 10.00 uur

  8 PrOmOtie tumOr in keel-neusHOlteMaarten Wildeman: Current problems

  and possible solutions in the treat-

  ment of nasopharyngeal carcinoma in

  Indonesia.

  Het nasopharynxcarcinoom is een

  kwaadaardige tumor in de keel-neushol-

  te. Deze vorm van kanker is zeldzaam

  in de westerse wereld, maar komt veel

  voor in Indonesi. De ziekte is goed te

  genezen met radiotherapie in combinatie

  met chemotherapie, maar in Indonesi

  zijn de behandelresultaten teleurstel-

  lend. Wildeman heeft onderzocht wat de

  mogelijke oorzaken hiervan zijn. Daar-

  naast beschrijft hij oplossingen daarvoor.

  Tevens testte hij het effect van training

  voor huisartsen waarin zij uitleg krijgen

  zodat ze in de toekomst patinten sneller

  zullen verwijzen.

  Zie verder pagina 27

 • i n h o u d amc magaZine

  2Wetenschapskalender

  4Galwegziekten

  OntregelDe aFweer lijkt OP tumOr

  6Ouderen in het ziekenhuis

  geen k atHeter is beter

  83D-fotografie

  PasFOtO Van een genetiscH PrObleem

  11Virusdetectie

  ZOeken na ar een OnbekenDe

  12Onderzoek met de MRI-scanner

  Versla aFDe is mOeilijk te VerleiDen

  14Preventie van dementie

  OuD wOrDen met Zes miljOen

  1