Click here to load reader

AMC Magazine januari 2012

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AMC Magazine januari 2012

Text of AMC Magazine januari 2012

 • Inflammatoire darmziekten

  Bacterin spelen Stratego

  Borstkanker: De algoritmes van de patholoog

  Tweede jeugd voor medicijnen?

  Piepen voor stembandzenuw

  januar i 2012 | nummer 1

 • AMC MAgAzine januari 20122

  plinaire behandeling van snurken (slaapapneu) onder

  de titel Het Obstructief Slaapapneu Syndroom vanuit

  alle hoeken. De avond is bedoeld voor verwijzers.

  Plaats: AMC, collegezaal 1

  Tijd: 19.00 21.30 uur

  Inlichtingen: secretariaat MKZ AMC,

  mw. S. Vespasiano, [email protected]

  13PromoTIe reumaToDe arTrITISCaroline Ospalt: The role of synovial fibroblasts

  in Rheumatoid Arthritis. Sommige patinten met

  reumatode artritis (RA) reageren niet of nauwelijks

  op bestaande therapien. Om deze groep toch te kun-

  nen behandelen, is meer kennis nodig over synoviale

  fibroblasten (bindweefselcellen in de bekleding van ge-

  wrichten). Die spelen een belangrijke rol in het ziekte-

  proces. Ospalt onderzocht onder andere epigenetische

  veranderingen (veranderingen in genfunctie zonder

  dat de DNA-volgorde wijzigt) en vond een verhoogde

  expressie van de ontstekingsstof CXCL12 en veranderin-

  gen in micro-RNAs (niet-coderend RNA) en in verschil-

  lende Toll-like receptoren. Haar belangrijkste conclusie:

  epigenetische veranderingen in synoviale fibroblasten

  spelen waarschijnlijk een sleutelrol in RA.

  Promotor: prof. dr. P.P. Tak. Co-promotor: dr.

  K.A. Reedquist.

  Tijd: 12.00 uur

  13PromoTIe reumaToDe arTrITISMarleen van de Sande: Clinical and molecular clas-

  sification of very early arthritis patients. Om de juiste

  behandeling te kiezen voor patinten met reumatode

  artritis (RA) is het van belang tijdig een diagnose te

  stellen en het risico op gewrichtsschade in te schat-

  ten. Dit proefschrift beschrijft het eerste onderzoek

  naar het weefsel dat de gewrichten bekleedt (syno-

  vium) in de fase voor het ontstaan van artritis. Het

  synovium toont dan geen tekenen van ontsteking.

  Waarschijnlijk begint de afweerrespons elders in

  het lichaam, waarna een andere factor een vervolg-

  reactie uitlokt die resulteert in pijn en zwelling van

  de gewrichten. Daarnaast onderzocht Van de Sande

  eiwitten die geassocieerd zijn met RA en het ontstaan

  van gewrichtsschade. Dit opent wegen voor nieuwe

  therapien en mogelijk voor een methode om de

  ziekte vroeg op te sporen.

  Promotor: prof. dr. P.P. Tak. Co-promotores: dr.

  M. Maas en dr. K.A. Reedquist.

  Tijd: 14.00 uur

  13SymPoSIumBijeenkomst over foetale echoscopie

  Plaats: AMC, collegezaal 5

  Tijd: 10.00 17.00 uur

  Inlichtingen: secretariaat Verloskunde,

  mw. A. Hartman, 020 566 2357, [email protected]

  16 en 17maSTercl aSS en ruySchlezIngProf. dr. Alan Daugherty (directeur van het Cardiovas-

  cular Research Center, University of Kentucky, Lexing-

  ton, en hoogleraar Medicine and Physiology) houdt de

  Ruyschlezing over Mechanisms of AngII induction of

  thoracic and abdominal aneurysms. Daugherty ont-

  wikkelde een muizenmodel voor aneurysma-studies

  en onderzoekt de functie van de arterile vaatwand.

  Daags voor de Ruyschlezing geeft Alan Daugherty een

  masterclass.

  Plaats: AMC, collegezaal 1 (lezing)

  Tijd: 17.00 18.00 uur

  Inlichtingen: mw. S. van Vliet, 020 566 7806,

  [email protected] Inlichtingen over de masterclass:

  mw. V. de Waard ([email protected]).

  18afScheIDSSymPoSIum en afScheIDScollegeTer gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Caro

  Koning, hoogleraar Radiotherapie, is er een afscheids-

  symposium onder de titel Tussen droom en daad.

  Plaats: Aula, Oude Lutherse Kerk, Spui

  Tijd: 10.45 17.00 uur.

  Aanvang afscheidsrede: 15.30 uur

  Inlichtingen: Judith Dubbeld, 020 566 3750,

  [email protected]

  19PromoTIe nIerzIekTeIngrid Stroo: Mechanisms of renal injury and repair.

  Role of stem cells, chemokines and the nodosome.

  De incidentie van nierziekten neemt nog steeds toe.

  Meer inzicht in de mechanismen achter deze ziekten

  is noodzakelijk om nieuwe therapien te ontwikkelen.

  De promovendus onderzocht de rol van chemokines

  tijdens acuut nierfalen. Dat zijn eiwitten die in bescha-

  digd weefsel verantwoordelijk zijn voor het aantrek-

  ken van ontstekings- en stamcellen. Stroo ontdekte

  dat chemokines tijdens het herstel na nierschade

  verhoogd aanwezig zijn. Ook hebben enkele van

  deze eiwitten in de nier nog een andere werking. Ze

  beschermen de cellen die de wand van de nierbuisjes

  bekleden tegen acute nierschade.

  Promotor: prof. dr. S. Florquin. Co-promotor: dr.

  J.C. Leemans.

  Tijd: 14.00 uur

  20PromoTIe TuBerculoSeAlistair Story: Epidemiology and control of tuber-

  culosis in hard to reach groups in London. Londen

  heeft de meeste gevallen van tuberculose van de grote

  Westeuropese hoofdsteden. Story richt zich op de

  longaandoening bij groepen die moeilijk te bereiken

  zijn zoals daklozen, drugsverslaafden en gevange-

  nen. Hun ziektebeeld kenmerkt zich door een late

  10naScholIng JeugDgezonDheIDSzorg Mw. dr. K. Sijstermans (AIOS Kindergeneeskunde,

  Emma Kinderziekenhuis AMC) belicht Niet-scrotale tes-

  tis, wanneer verwijzen, laatste stand van zaken. Dr. L.J.

  van Rijn (afd. Kinderoogheelkunde, VUmc) gaat daarna

  in op veelvoorkomende oogafwijkingen bij kinderen,

  zoals scheelzien en congenitale traanwegstenose.

  Plaats: AMC, collegezaal 4

  Tijd: 19.30 20.30 uur

  Inlichtingen: de AMC Congresorganisatie,

  mw. S. Beek, 020 566 8585, [email protected]

  11PromoTIe nIerk ankerPatricia Beemster: Defining the position of cryoabla-

  tion in the therapeutic armamentarium of small renal

  masses. Niertumoren kunnen behandeld worden met

  sterk afgekoelde naalden (cryoablatie). De promo-

  vendus onderzocht het gedrag van de naalden en

  constateert dat de werking in verschillende omgevin-

  gen anders is. De verschillen die optreden, staan een

  verantwoord gebruik in de praktijk niet in de weg. Uit

  een analyse van patinten die cryoablatie ondergingen

  voor de behandeling van kleine niertumoren, blijkt dat

  er goede resultaten worden geboekt. De grootte van

  de tumor en de conditie van het hart bepalen in hoge

  mate of er complicaties optreden bij de behandeling.

  Promotor: prof. dr. J.J.M.C.H. de la Rosette.

  Co-promotores: dr. M.P. Laguna Pes en prof. dr. ir.

  H. Wijkstra.

  Tijd: 12.00 uur

  11 PromoTIe uITSTellen kInDerwenSAnna Musters: Reproductive choices in women with

  ovarian poor reserve and recurrent miscarriages.

  Wereldwijd krijgen vrouwen hun eerste kind op steeds

  latere leeftijd. Het uitstellen van de kinderwens heeft

  grote gevolgen, omdat de kans op subfertiliteit en mis-

  kramen toeneemt. Musters onderzocht het effect van

  een injectie met een hormoon (gerecombineerd lute-

  iniserend hormoon rLH) op de kwaliteit van embryos

  van vrouwen boven de 35 jaar die IVF ondergaan. Het

  verschil in het aantal zeer goede embryos in de rLH

  groep (17 procent) met dat van de controlegroep (11

  procent) was niet statistisch significant. Vrouwen

  die op latere leeftijd zwanger worden, na IVF of na

  natuurlijke conceptie, hebben een grotere kans op een

  miskraam. Er is onvoldoende bewijs om bij paren met

  herhaalde miskramen embryoselectie aan te bevelen.

  Promotores: prof. dr. F. van der Veen en prof. dr.

  S. Repping.

  Tijd: 15.00 uur

  12Thema-avonD Sl a aPaPneuDe afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschi-

  rurgie organiseert een bijeenkomst over de multidisci-

  w e T en S c h a P Sk a l enDer Ja n ua r I

  Zie verder pagina 32

 • i n h o u d

  2Wetenschapskalender

  4Borstkanker

  De algorITmeS van De PaTholoog

  6Off-label medicijngebruik

  TweeDe JeugD voor meDIcIJnen?

  8Inflammatoire darmziekten

  BacTerIn SPelen STraTego

  11Darmkanker

  vIJf genen voorSPellen PrognoSe

  12Immuuntherapie

  a anvallen meT rem

  14SchildklieroperatiesPIePen voor

  STemBanDzenuw

  16Hartritmestoornissen

  meer zekerheID meT nIeuwe TeST

  18Niet te moeilijk graagneDerlanD IS een oPInIe-economIe

  22Medische beeldvormingPavlov In De mrI-Scanner

  24Vasculaire geneeskundeenzym zonDer SPoIlerS

  26KindergeneeskundePuBerS meT harTInfarcT

  27Berichten

  28AMC CollectieDe rITmIek van een wanDelIng

  30De StellingDe PIePer worDT acaDemISch

  31Colofon/Berichten

  Foto omslag: Xander Remkes

  amc magazIne

 • AMC MAgAzine januari 20124

  computerpathologiePieter Lomans

  Een computerprogramma heeft drie nieuwe kenmerken

  gevonden die een goed zicht geven op de vooruitzichten

  van borstkankerpatinten. Met behulp daarvan kan de

  patholoog beter beoordelen welke therapie zij nodig

  hebben. De kenmerken hebben vooral te maken met de

  wisselwerking tussen gezonde en tumorcellen. Patholoog

  Marc van de Vijver en Amerikaanse collegas publiceerden

  er onlangs over in Science Translational Medicine.

  b o r s t k A n k e r

  Vrouwen met een tumor in de borst willen graag weten wat hen te wachten staat. Is de tumor te verwijderen en komt hij niet meer terug? Zijn er meer problemen in de nabije toekomst te verwachten? Voor het opstel-len van een prognose levert de uitgenomen tumor zelf belangrijke aanknopingspunten, zegt patholoog prof.