Click here to load reader

Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

 • Petrol BH Oil Company d.o.o., Teanjska 24A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  www.petrol.ba, 00387 33 560 070

  veleprodajna ponUda

  Akumulatori

  Vozna goriva

  Goriva za avione

  Maziva za industriju

  Laboratorijske usluge

  Proizvodi za motorna vozila

  2015 / bih

  Hemija

  Pneumatika

  Bitumen

  Petrolove poslovne kartice

 • Vozna goriva

  Q Max pripada porodici visokokvalitetnih goriva proizvedenih u skladu s najnovijim tehnikim zahtjevima i savremenim trendovima.

  Q Max 95 i Q Max 100

  Novi, poboljani, motorni benzini oktanskoga broja 95 i 100, ne sadre olovni sumpor, te nadmauju postojee zahtjeve evropskog standarda za motorna benzinska goriva EN 228. Proizvedeni su u skladu sa najnovijim tehnikim zahtjevima proizvoaa motora kao i evropskih zakona s podruja zatite okolia.

  Na Q Max motornim benzinima izvrena su motorna i terenska testiranja, kojima su dokazana i potvrena sljedea poboljanja:

  100%poboljanjeistoausisnihventila(mercedesM102EiM111testiranja), od55do70%kraevrijemeotvaranjainjektorazaubrizgavanjegoriva,iepovrine (testiranjanaserijskimmotorima-mjerenjaLTFT), do4%niapotronjagoriva(MVEUROtestniciklus), do5%manjetalogauprostoruzasagorijevanje(CECDF12+test), potpunazatitapovrinaodkorozije(ASTMD665AiD665Btestiranja), znaajnosmanjenjetetnihspojevauauspuhu(74%manjeneizgorenihCH,a50%manjeCOido35%manjeNOX-a).

  Q Max Eurodiesel

  Prilikom vonje automobilom najvanija je sigurnost, bezbrinost i uvjerenje da nam automobil nee uzrokovati probleme ili nas ostaviti na cesti, posebno kada se odluimo na dua putovanja. Ta sigurnost posebno je vana tokom zimskog perioda kada se dizelsko gorivo moe tokom niskihtemperatura ismrznuti.Problemsakojimsusemnogivesuoilinijeznakslabekvalitetegorivanegonjegovogsastava.Sastav ikljunekarakteristikedizelskog goriva prilagoeni su, prije svega, visokoj sklonosti goriva samozapaljenju. Zbog toga, ova goriva, sadre odreeni postotak parafina. S obzirom na to da je sklonost parafina kristalizaciji (smrzavanju) jako visoka, dizelska goriva imaju ogranienu otpornost na niske temperature. Ograniena otpornost na niske temperature prirodna je karakteristika svih dizelskih goriva.Usluajuniskihtemperaturapotrebnojepravovremenoi propisno koritenje zimskoga dodatka, te parkiranje vozila na lokacijama koje su manje izloene vremenskim neprilikama. Kada se prognoziraju ekstremno nisketemperature(ispod-15C),neparkirajtesvojavozilanalokacijamakojesuizloenevremenskimneprilikama,aistovrijediizaskladitenjegorivaizvanvozila (bave, limenke,gradilita,terenskirad isl.).Ako, ipak,nepostojidrugamogunost,moetedapoboljateotpornostgorivananisketemperatureprimjenomniskotemperaturnogdodatka(aditiva).

  Q Max Eurodiesel nadmauje zahtjeve evropskog standarda za dizelsko gorivo EN 590 i ne sadri sumpor. Njegovom redovnom upotrebom se osigurava visoki stepen iskoritenosti i maksimalna snaga motora, uz najmanju moguu potronju goriva, te znaajno smanjenje emisija tetnih spojeva u auspuhu i predstavlja najbolji izbor za sve vrste i tipove dizelskih motora. Pomou motornih i terenskih testiranja potvrena su i dokazana sljedea poboljanja: vieoddvaputaveaistoabrizgaljki(injektora), 13%manjeizgorjelihCHi21%manjekrutihesticauauspuhu(ECE15testniciklus), znaajnopoboljanazatitapovrinaodkorozije, do2,5%manjapotronja(ECE-15test), potpunakompatibilnostsbiogorivima.

  Q Max LPG

  Autoplinjeteninaftniplin(UNP),mjeavinabutanaipropana,prilagoenakoritenjuuvozilima.Zbogizuzetneekonominostiipovoljnihekolokihsvojstava,danas predstavlja jednu od najrairenijih alternativa za klasino naftno gorivo, jer su trokovi za kupovinu goriva gotovo pa prepolovljeni. Autoplin je najekonominije gorivonanaemtritu,jerjetroakzagorivouuporedbis95-oktanskimbenzinommanjiakiza40%.

  UpotrebaQ Max autoplina donosi i brojne prednosti za korisnika: znaajno snienje trokova za gorivo, duiivotnivijeknekihdijelovamotora, jednostavnaupotrebaautomatskoprebacivanjeizmeuplinskog/ benzinskog pogona, postizanjeveeudaljenostiijednokratnimpunjenjem(uzupotrebuplinaibenzin), kratakrokamortizcijepovratinvesticije,

  jednostavnaibrzaugradnja, potpunijesagorijevanjesmjeseplinzrak, znaajnosmanjenjetetnihemisijauokolinu, tiiradmotora, veusigurnostodkoritenjabenzinaiusluaju tekih nesrea.

 • Pruamoiuslugeinto-planesnabdijevanjeavionagorivomnarelacijskemotoreJETA-1ibenzinomzaavione100LL,ameuuljima,to su ulja za avionske turbinske i klipne motore.

  NudimoisnabdijevanjeavionskimgorivomuveleprodajiidrugihvazdunihlukaiaerodromanapodrujuSlovenijeiuinozemstvu.Svojimklijentima nudimo i savjetovanje i strunu podrku s podruja snabdijevanja aviona.Redovanisiguranvazdunisaobraaj je jedanodosnovnihzahtjevakoji ispunjavamounaemstrunomtimuuzpotovanjevaeihzakona i standarda, te meunarodnih preporuka s podruja civilne avijacije. Mnogo panje posveujemo prije svega tehnikoj adekvatnosti i kvaliteti goriva za avione.Meunaimkupcimasusveslovenskeinekeodnajveihevropskihavio-kompanija,slovenskiiinozemnivojnibrodovi,policija,drugadravnatijelaiavioniopegavio-saobraaja.Poslujemo u vazdunim lukama Ljubljana, Maribor i Portoro.

  Mogunost plaanja

  bankovnatransakcija

  Goriva za avione

  Kao dio svoga poslovanja s naftnim derivatima, Petrol vie od etrdeset godina snabdijeva avione gorivom i uljem. Ovu uslugu trenutno nudimo u tri slovenske meunarodne zrane luke. U vazdunoj luci Joeta Punika u Ljubljani (LJU, LJLJ), zranoj luci Edvarda Rusjana u Mariboru (MBX, LJMB) i zranoj luci Portoro (POW, LJLP).

 • Siva karticaNamijenjena je za potrebe slubenih vozila i cestovnog teretnog saobraaja. Kompanijama i drugim pravnim osobama olakava upravljanje voznim parkom i poslovnim trokovima.

  Povezanajesaregistarskim(ilinekimdrugimbrojemvozila.Moetedaodaberetekarticuzaodreenovoziloiliopukarticu. Sivakarticasekoristizaplaanjerobeisvihusluganamijenjenihvozilu,amoetedajeograniiteinakupovinugorivaivinjeta.

  Petrolove poslovne kartice

  Petrolove poslovne kartice namijenjene su kompanijama i drugim pravnim osobama, prije svega za potrebe slubenih vozila i cestovnog teretnog sobraaja.

  Kompanijama, koje se bave preteno cestovnim komercijalnim transportom i autobuskim kompanijama, preporuujemo Petrol Sivu karticu.

  Siva kartica moe se prilagoditi Vaim eljama i potrebama Vae kompanije, jer moete da odaberete karticu za tano odreeno vozilo, neprenosivu karticu na ime pojedinanog korisnika ili opu karticu.

  Prednosti koritenja Petrol Sive kartice:

  zbirnipolumjeseniraun; bezlanarineiupisnine; kvalitetnauslugaigorivovrhunskogkvaliteta(QMax); transparentnaevidencijatrokovagoriva; praenjepotronjeprekointerneta; mogunostsipanjanairokojmreibenzinskihservisa(BosniiHercegovoni,Hrvatskoj,Srbiji,CrnojGori,KosovuiSloveniji); popustzakupljenogorivanabenzinskimservisimauBosniiHercegovini; plaanjeputarineuSloveniji.

  KaodioponudeGrupacijePetrolpreduzeePetrolBHOilCompanyVamnudikarticuzabezgotovinskoplaanjegorivaimazivateostalihrobanabenzinskimservisimaGrupacijeodegasu39benzinskaservisanapodrujuBosneiHercegovine.

 • Program maziva za industriju je jedna od aktivnosti kompanije Petrol kojom sveobuhvatno i strateki snabdijeva korisnike maziva za industriju i obuhvata prodaju iroke palete robe i usluga vezanih uz koritenje maziva:

  maziva za industriju; bazna i procesna ulja i usluga PC UM.

  Neki od najznaajnijih proizvoda su:

  hidraulika,turbinska,reduktorskaiuljazakompresore; sredstva za mehaniku i toplinsku obradu metala u ta ubrajamo razliita ulja i emulzije za obradu metala, ulja za uvrivanje,

  uljazaobraduelektroerozijom; mastiimontanepaste,tespecijalnauljazaveomazahtjevnapodrujaprimjene; sredstva za zatitu od korozije, sredstva za odmaivanje i ienje, sredstva za sisteme grijanja i hlaenja, sredstva za

  podmazivanje pri lijevanju, transformatorska ulja, ulja za prijenos topline i sredstva za ienje i zatitu.

  Usegmentubaznih i procesnih ulja usaradnjisrazliitimdobavljaimapruamoirokiasortimankonvencionalnih(mineralnih),nekonvencionalnih(sintetikih)ibiljnih(biorazgradivih)baznihulja,tecijelinizprocesnihuljazaraznesvrhe.

  Petrol zainteresovanim kupcima nudi i uslugu, Petrolovo kompletno upravljanja podmazivanjem (PC UM). PC UM za korisnika podrazumijeva prijelaz od jednostavnije kupovine, koritenja i uklanjanja ulja do kompletne usluge.Takoer,naimkupcimanudimoipotpunuuslugukojaobuhvatapopisioptimizacijumjestapodmazivanja,izradu planova podmazivanja, raunarsku aplikaciju za podrku podmazivanja i odravanja, sistematsko praenje kljunihparametarauljaza laboratorijskeanalize,odravanjesistemapodmazivanja,ekolokeusluge,savjetovanjekoduvoenja ISOstandarda,investiranjeukompletnuuslugupodmazivanja.Optimizacijomiracionalizacijommazivasesmanjujepotronjauljaimaziva,kvalitetna maziva omoguavaju postojanost, detaljno planirano podmazivanje i mijenjanje znai i manje nepredvienih odgoda, nie trokove odravanja, poveanje proizvodnje, a time i vei dobitak.

  Ukratko,Petrolbrinezasveaktivnostipovezanesapodmazivanjem,zanabavkuiisporukumaziva,izvrenjepodmazivanja,teuklanjanjeotpada koji nastaje uslijed podmazivanja. Natajnainkompanijasemoeusredoitinasvojuosnovnuaktivnost,apodmazivanjeprepustitistrunjacimanatompodrujuPetrolu.Usvomasortimanu,Petrolnudiiodabranebrendovepomoukojihpruamonajviinivokvalitetekompletnogsnabdijevanjadomaegiinozemnog trita s mazivima za industriju. Petrol je distributer priznatih dobavljaa kao to su: Olma, Castrol, Klueber, Chevron, Q8, a nudimo i maziva ostalih veih proizvoaa maziva.

  Uzklasinamaziva,Petrol jedistibutersredstavazazatituodkorozije,tesredstavazaodmaivanje iienjeproizvoaaKluthe. Budui da smo svjesni vanosti zatite ruku korisnika u radu s mazivom, nudimo i sistemska zatitna sredstva za ienje i njegu ruku Lordin, proizvoaa Peter Greven Physioderm.

  Maziva za industriju

  Maziva za industriju su sva sredstva za podmazivanje koja sprjeava

Search related