of 11 /11
Petrol BH Oil Company d.o.o., Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina www.petrol.ba, 00387 33 560 070 VELEPRODAJNA PONUDA Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju Laboratorijske usluge Proizvodi za motorna vozila 2015 / bih Hemija Pneumatika Bitumen Petrolove poslovne kartice

Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

  • Upload
    hakhue

  • View
    239

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Page 1: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Petrol BH Oil Company d.o.o., Tešanjska 24A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

www.petrol.ba, 00387 33 560 070

veleprodajna ponUda

Akumulatori

Vozna goriva

Goriva za avione

Maziva za industriju

Laboratorijske usluge

Proizvodi za motorna vozila

2015 / bih

Hemija

Pneumatika

Bitumen

Petrolove poslovne kartice

Page 2: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Vozna goriva

Q Max pripada porodici visokokvalitetnih goriva proizvedenih u skladu s najnovijim tehničkim zahtjevima i savremenim trendovima.

Q Max 95 i Q Max 100

Novi, poboljšani, motorni benzini oktanskoga broja 95 i 100, ne sadrže olovni sumpor, te nadmašuju postojeće zahtjeve evropskog standarda za motorna benzinska goriva EN 228. Proizvedeni su u skladu sa najnovijim tehničkim zahtjevima proizvođača motora kao i evropskih zakona s područja zaštite okoliša.

Na Q Max motornim benzinima izvršena su motorna i terenska testiranja, kojima su dokazana i potvrđena sljedeća poboljšanja:

• 100%poboljšanječistoćausisnihventila(mercedesM102EiM111testiranja),• od55do70%kraćevrijemeotvaranjainjektorazaubrizgavanjegoriva,čišćepovršine• (testiranjanaserijskimmotorima-mjerenjaLTFT),• do4%nižapotrošnjagoriva(MVEUROtestniciklus),• do5%manjetalogauprostoruzasagorijevanje(CECDF12+test),• potpunazaštitapovršinaodkorozije(ASTMD665AiD665Btestiranja),• značajnosmanjenještetnihspojevauauspuhu(74%manjeneizgorenihCH,a50%manjeCOido35%manjeNOX-a).

Q Max Eurodiesel

Prilikom vožnje automobilom najvažnija je sigurnost, bezbrižnost i uvjerenje da nam automobil neće uzrokovati probleme ili nas ostaviti na cesti, posebno kada se odlučimo na duža putovanja. Ta sigurnost posebno je važna tokom zimskog perioda kada se dizelsko gorivo može tokom niskihtemperatura ismrznuti.Problemsakojimsusemnogivećsuočilinijeznakslabekvalitetegorivanegonjegovogsastava.Sastav iključnekarakteristikedizelskog goriva prilagođeni su, prije svega, visokoj sklonosti goriva samozapaljenju. Zbog toga, ova goriva, sadrže određeni postotak parafina. S obzirom na to da je sklonost parafina kristalizaciji (smrzavanju) jako visoka, dizelska goriva imaju ograničenu otpornost na niske temperature. Ograničena otpornost na niske temperature prirodna je karakteristika svih dizelskih goriva.Uslučajuniskihtemperaturapotrebnojepravovremenoi propisno korištenje zimskoga dodatka, te parkiranje vozila na lokacijama koje su manje izložene vremenskim neprilikama. Kada se prognoziraju ekstremno nisketemperature(ispod-15C),neparkirajtesvojavozilanalokacijamakojesuizloženevremenskimneprilikama,aistovrijediizaskladištenjegorivaizvanvozila (bačve, limenke,gradilišta,terenskirad isl.).Ako, ipak,nepostojidrugamogućnost,možetedapoboljšateotpornostgorivananisketemperatureprimjenomniskotemperaturnogdodatka(aditiva).

Q Max Eurodiesel nadmašuje zahtjeve evropskog standarda za dizelsko gorivo EN 590 i ne sadrži sumpor. Njegovom redovnom upotrebom se osigurava visoki stepen iskorištenosti i maksimalna snaga motora, uz najmanju moguću potrošnju goriva, te značajno smanjenje emisija štetnih spojeva u auspuhu i predstavlja najbolji izbor za sve vrste i tipove dizelskih motora. Pomoću motornih i terenskih testiranja potvrđena su i dokazana sljedeća poboljšanja:• višeoddvaputavećačistoćabrizgaljki(injektora),• 13%manjeizgorjelihCHi21%manjekrutihčesticauauspuhu(ECE15testniciklus),• značajnopoboljšanazaštitapovršinaodkorozije,• do2,5%manjapotrošnja(ECE-15test),• potpunakompatibilnostsbiogorivima.

Q Max LPG

Autoplinjetečninaftniplin(UNP),mješavinabutanaipropana,prilagođenakorištenjuuvozilima.Zbogizuzetneekonomičnostiipovoljnihekološkihsvojstava,danas predstavlja jednu od najraširenijih alternativa za klasično naftno gorivo, jer su troškovi za kupovinu goriva gotovo pa prepolovljeni. Autoplin je najekonomičnije gorivonanašemtržištu,jerjetrošakzagorivouuporedbis95-oktanskimbenzinommanjičakiza40%.

UpotrebaQ Max autoplina donosi i brojne prednosti za korisnika:• značajno sniženje troškova za gorivo, • dužiživotnivijeknekihdijelovamotora,• jednostavnaupotreba–automatskoprebacivanjeizmeđuplinskog/ benzinskog pogona,• postizanjevećeudaljenostiijednokratnimpunjenjem(uzupotrebuplinaibenzin),• kratakrokamortizcije–povratinvesticije,

• jednostavnaibrzaugradnja,• potpunijesagorijevanjesmjeseplin–zrak,• značajnosmanjenještetnihemisijauokolinu,• tiširadmotora,• većusigurnostodkorištenjabenzinaiuslučaju teških nesreća.

Page 3: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Pružamoiuslugeinto-planesnabdijevanjeavionagorivomnarelacijskemotoreJETA-1ibenzinomzaavione100LL,ameđuuljima,to su ulja za avionske turbinske i klipne motore.

NudimoisnabdijevanjeavionskimgorivomuveleprodajiidrugihvazdušnihlukaiaerodromanapodručjuSlovenijeiuinozemstvu.Svojimklijentima nudimo i savjetovanje i stručnu podršku s područja snabdijevanja aviona.Redovanisiguranvazdušnisaobraćaj je jedanodosnovnihzahtjevakoji ispunjavamounašemstručnomtimuuzpoštovanjevažećihzakona i standarda, te međunarodnih preporuka s područja civilne avijacije. Mnogo pažnje posvećujemo prije svega tehničkoj adekvatnosti i kvaliteti goriva za avione.Međunašimkupcimasusveslovenskeinekeodnajvećihevropskihavio-kompanija,slovenskiiinozemnivojnibrodovi,policija,drugadržavnatijelaiavioniopćegavio-saobraćaja.Poslujemo u vazdušnim lukama Ljubljana, Maribor i Portorož.

Mogućnost plaćanja

• bankovnatransakcija

Goriva za avione

Kao dio svoga poslovanja s naftnim derivatima, Petrol više od četrdeset godina snabdijeva avione gorivom i uljem. Ovu uslugu trenutno nudimo u tri slovenske međunarodne zračne luke. U vazdušnoj luci Jožeta Pučnika u Ljubljani (LJU, LJLJ), zračnoj luci Edvarda Rusjana u Mariboru (MBX, LJMB) i zračnoj luci Portorož (POW, LJLP).

Page 4: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Siva karticaNamijenjena je za potrebe službenih vozila i cestovnog teretnog saobraćaja. Kompanijama i drugim pravnim osobama olakšava upravljanje voznim parkom i poslovnim troškovima.

Povezanajesaregistarskim(ilinekimdrugimbrojemvozila.Možetedaodaberetekarticuzaodređenovoziloiliopćukarticu. Sivakarticasekoristizaplaćanjerobeisvihusluganamijenjenihvozilu,amožetedajeograničiteinakupovinugorivaivinjeta.

Petrolove poslovne kartice

Petrolove poslovne kartice namijenjene su kompanijama i drugim pravnim osobama, prije svega za potrebe službenih vozila i cestovnog teretnog sobraćaja.

Kompanijama, koje se bave pretežno cestovnim komercijalnim transportom i autobuskim kompanijama, preporučujemo Petrol Sivu karticu.

Siva kartica može se prilagoditi Vašim željama i potrebama Vaše kompanije, jer možete da odaberete karticu za tačno određeno vozilo, neprenosivu karticu na ime pojedinačnog korisnika ili opću karticu.

Prednosti korištenja Petrol Sive kartice:

• zbirnipolumjesečniračun;• bezčlanarineiupisnine;• kvalitetnauslugaigorivovrhunskogkvaliteta(QMax);• transparentnaevidencijatroškovagoriva;• praćenjepotrošnjeprekointerneta;• mogućnostsipanjanaširokojmrežibenzinskihservisa(BosniiHercegovoni,Hrvatskoj,Srbiji,CrnojGori,KosovuiSloveniji);• popustzakupljenogorivanabenzinskimservisimauBosniiHercegovini;• plaćanjeputarineuSloveniji.

KaodioponudeGrupacijePetrolpreduzećePetrolBHOilCompanyVamnudikarticuzabezgotovinskoplaćanjegorivaimazivateostalihrobanabenzinskimservisimaGrupacijeodčegasu39benzinskaservisanapodručjuBosneiHercegovine.

Page 5: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Program maziva za industriju je jedna od aktivnosti kompanije Petrol kojom sveobuhvatno i strateški snabdijeva korisnike maziva za industriju i obuhvata prodaju široke palete robe i usluga vezanih uz korištenje maziva:

• maziva za industriju;• bazna i procesna ulja i• usluga PC UM.

Neki od najznačajnijih proizvoda su:

• hidraulička,turbinska,reduktorskaiuljazakompresore;• sredstva za mehaničku i toplinsku obradu metala u šta ubrajamo različita ulja i emulzije za obradu metala, ulja za učvršćivanje,

uljazaobraduelektroerozijom;• mastiimontažnepaste,tespecijalnauljazaveomazahtjevnapodručjaprimjene;• sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za odmašćivanje i čišćenje, sredstva za sisteme grijanja i hlađenja, sredstva za

podmazivanje pri lijevanju, transformatorska ulja, ulja za prijenos topline i• sredstva za čišćenje i zaštitu.

Usegmentubaznih i procesnih ulja usaradnjisrazličitimdobavljačimapružamoširokiasortimankonvencionalnih(mineralnih),nekonvencionalnih(sintetičkih)ibiljnih(biorazgradivih)baznihulja,tecijelinizprocesnihuljazaraznesvrhe.

Petrol zainteresovanim kupcima nudi i uslugu, Petrolovo kompletno upravljanja podmazivanjem (PC UM). PC UM za korisnika podrazumijeva prijelaz od jednostavnije kupovine, korištenja i uklanjanja ulja do kompletne usluge.Također,našimkupcimanudimoipotpunuuslugukojaobuhvatapopisioptimizacijumjestapodmazivanja,izradu planova podmazivanja, računarsku aplikaciju za podršku podmazivanja i održavanja, sistematsko praćenje ključnihparametarauljaza laboratorijskeanalize,održavanjesistemapodmazivanja,ekološkeusluge,savjetovanjekoduvođenja ISOstandarda,investiranjeukompletnuuslugupodmazivanja.Optimizacijomiracionalizacijommazivasesmanjujepotrošnjauljaimaziva,kvalitetna maziva omogućavaju postojanost, detaljno planirano podmazivanje i mijenjanje znači i manje nepredviđenih odgoda, niže troškove održavanja, povećanje proizvodnje, a time i veći dobitak.

Ukratko,Petrolbrinezasveaktivnostipovezanesapodmazivanjem,zanabavkuiisporukumaziva,izvršenjepodmazivanja,teuklanjanjeotpada koji nastaje uslijed podmazivanja. Natajnačinkompanijasemožeusredočitinasvojuosnovnuaktivnost,apodmazivanjeprepustitistručnjacimanatompodručju–Petrolu.Usvomasortimanu,Petrolnudiiodabranebrendovepomoćukojihpružamonajvišinivokvalitetekompletnogsnabdijevanjadomaćegiinozemnog tržišta s mazivima za industriju. Petrol je distributer priznatih dobavljača kao što su: Olma, Castrol, Klueber, Chevron, Q8, a nudimo i maziva ostalih većih proizvođača maziva.

Uzklasičnamaziva,Petrol jedistibutersredstavazazaštituodkorozije,tesredstavazaodmašćivanje ičišćenjeproizvođačaKluthe. Budući da smo svjesni važnosti zaštite ruku korisnika u radu s mazivom, nudimo i sistemska zaštitna sredstva za čišćenje i njegu ruku Lordin, proizvođača Peter Greven Physioderm.

Maziva za industriju

Maziva za industriju su sva sredstva za podmazivanje koja sprječavaju, odnosno smanjuju trenje i trošenje između mehaničkih dijelova industrijskih slojeva i uređaja. Ne postoji mehaničko kretanje bez trenja, a možemo ga značajno smanjiti uz odgovarajuće podmazivanje.

Page 6: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Proizvodi za motorna vozila

Program proizvoda za motorna vozila je dio osnovne aktivnosti kompanije Petrol, kojom u potpunosti brinemo za pružanje pomoći korisnicima motorih ulja, uljem za mjenjače i razlikama, tekućinom za hlađenje i ostalim uljima i mazivima (uljima, dodacima) koja su bitna za ispravnost vozila.

ProgramproizvodazamotornavozilauPetroluimadugogodišnjutradiciju.Ovimprogramomvećdecenijamaostvarujemoznačajanudio na tržištu Bosne i Hercegovine. Naš cilj je da se približimo svakom korisniku po načelu pouzdanosti i povjerenja. Ključni je moto potrošaču da se osiguraju proizvodi na višoj kvalitetnoj razini po dostupnim cijenama.

Usegmentuproizvoda za motorna vozila osiguravamo najširi spektar ulja i tekućina za vozila. Neka od najznačajnijih su:

• motornauljameđukojimasu–uljazabenzinskemotore,uljazadizelskemotore,uljazabrodove,uljazadvospratnemotore...;

• uljazamjenjačeirazlike,uljazaautomatskemjenjače...;

• tekućinezakočnice;

• tekućinezahlađenje;

• masti;

• dodacizagoriva–aditivii

• sredstva za održavanje i za čišćenje.

Uasortimanuproizvodazamotornavozilaključnuuloguigrajuproizvodisopstvenerobnemarke,kojisunastaliusaradnjisasvjetskimpoznatim proizvođačima ulja i tekućina za vozila, Chevronom.Usegmentutekućinazahlađenje,naš jepartnerdruštvo Arteco.SproizvodimaPetrol,natržištusmoprisutniveć20godina.Utomperiodu, jenašarobnamarkapostiglavelikuprepoznatljivostmeđukorisnicima i iznimno se dobro pozicionirala na tržištu.

UzproizvodePetrol,distributersmoibrendaQ8 kojim upotpunjujemo asortiman proizvoda vlastite robne marke.

Page 7: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Pneumatika

Petrol nudi širok izbor pneumatika vodećih proizvođača za kvalitetnu i sigurnu vožnju po svim vremenskim uslovima i uslovima na terenu

Nokian TyresUzdetaljnatestiranjairazvoj,kompanijaNokianTyresje,odsamihpočetaka,bilanaputupremasigurnijimiekološkiprihvatljivimgumama.Njihova iskustva u proizvodnji, najviše puta nagrađivanim zimskim gumama na svijetu, Nokian Hakapeliitta, pružaju veliku sigurnost i u korištenju široke palete naprednih ljetnih guma. Budući da se na sjeveru uslovi za vožnju stalno mjenjaju, naučili smo da ljetne gume trebaju biti sigurne za vožnju od ranog proljeća do kasne jeseni na suhom i mokrom asfaltu, te na neravnim makadamskim cestama.

Infinity Infinity,gledajućinaglobalnomnivou,jednajeodnajvećihinajbržerastućihkompanijazaproizvodnjuinovativnihivisokokvalitetnihgumavisokogkapacitetazalična,dostavna,SVUiteretnavozila,kamione,autobuse,tezasportskeautomobile(relije,trkališta).KompanijaInfinityželikupcima,upogledukvalitetaizadovoljstva,prilikomvožnje,daosiguranajvećumogućurazinuizvrsnosti.Stoga,usvojihpetistrživačko-razvojnihcentarauKoreji,Njemačkoj,SAD-u,teuKini iJapanu,neprestanoulažeuistrživanjairazvoj.Svojadostignućai odlične rezultate prezentira u ekstremnim uslovima trkališta i, prema rezultatima testiranja, u različitim automobilističkim magazinima.

Za lična vozila, 4×4, poluteretna vozila

Za traktore Za motore

Za teretna vozila

Brendovi:

Nokian, Hankook, Imperial,Goodyear, Dunlop,Fulda,Sava, Debica,Michelin, Kormoran,Infinity

Brendovi:

Michelin, Infinity, Taurus, Eurogrip,BKT,Mitas,Petlas

Brendovi:

Hankook, Kumho, Infinity,Athos, Goodyear,Dunlop, Fulda,Sava,Michelin, Kormoran, Pirelli

Brendovi:

Dunlop, Trayal, Mitas, Petlas

Page 8: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Akumulatori

Dokraja2015., godineuEvropi, trebalobi seproizvesti 35milionaStar-Stopakumulatora.Ovomogubiti dodatni impulsi za tržište sa zamjenskimdijelovima.Unašojponudi,osimVarte,prisutnisuibrendovi:Tab, Topla, FIAMM, Bosh, Maranelli.

Akumulatore brenda Varta proizvodi Johnson Controls Power Solutions, koji je vodeća kompanija u svijetunapodručjuproizvodnjeolovno-kiselinskihakumulatora,napredniholovno-kiselinskihakumulatorazavozilaSTAR/STOP,telitij-ionskihakumulatorazahibridnaielekričnavozila.

Grupa JohnsonControls –Saft je prva kompanija u svijetu, koja je počela sa proizvodnjom litij-ionskih akumulatorazamasovnuproizvodnjuhibridnihvozila.PrednostJohnsonControlsodrživostiseogledaunašojtehnologiji, proizvodnji i mogućnostima rekliciranja.

JohnsonControlsjevlasnik35tvornicaizkojihseisporučujevišeodtrećineolovno-kiselinskihakumulatora,kako velikim proizvođačima vozila, tako i trgovcima zamjenskih dijelova. Svojim inovacijama gradimoindustriju naprednih akumulatora za hibridna i električna vozila.

Varta Start-Stop akumulatorisuvodećinatržištu.KompanijaJohnsonControlsjeprodala,uEvropi2011.godine,oko3,5milionaVartaStart-Stopakumulatorazaprvomontiranje.Trendjeustalnomporastu,jerćepotrebenatržištuEvropeiusvijetuznačajnorasti.KompanijaočekujesličanrazvojiuSAD-uiuKini.

Page 9: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Hemija

Stručnaznanja,poznavanje,dnevnopraćenjekretanjacijena,temeđusobnoovisnihkretanjateretanasvjetskomtržištuhemikalija.Naša konkurentna prednost i značajan faktorstabilnosti slovenskog tržišta hemikalija.

Svjesnismoznačajahemijskihproizvodaunašemživotu.Oko85%svjetskog tržištahemijskihproizvodase temelji naosnovnimsirovinama–naftiiplinu.StogajehemijajednaodnajznačajnijihdjelatnostiPetrola.

Specijalni benzini• specijalnibenzinizačišćenje(60-95,80-110i100-140);• whitespirit150-200idearomatiziraniwhitespiritD-40,D-60,D-100;• aromati(toluen,ksilen,ShellsolA100);

PAKOVANJE:(kontejneri)od1.000litara,bačveod200litarainepovratnikanisteriod20litara.

Plastične mase• polietileni:HDPE,LDPE,MDPE,zaizradufolija,puhaneambalaže,raspršujućihproizvodaisl.;• PPhomo,copo,randomakopolimerizaraspršivanje,ekstruziju,puhanjeproizvoda;• PVC:prahbezdodatkazaekstruzijucijeviiprofila;• PET:zaproizvodnjuplastičnihbocaiambalaže.

PAKOVANJE:vrećenapaleti,big-bagi,silosilidostavakamionom.

Otapala i razrjeđivači• ALKOHOLI:metanol,etanol,izopropanol;• HLORNAOTAPALA:hlornaugljikovodikovaotapala;• OTAPALA: aceton, etilacetat, butilacetat.

PAKIRANJE:(kontejneri)od1.000litara,bačveod200litara.

Parafini i vazelini• parafinskivosakzaizradusvijeća(tekući,pločeigranulat,topljenje50-56ºC);• parafinskaulja(bijelaulja)farmaceutskogiliprehrambenogkvaliteta;• visokokvalitetnivazelinzakorištenjeukozmeticiilifarmacijii• uljezarasvjetuipunjenepetrolejskihsvjetiljkiisvijećaudekorativnenamjene.

Na području hemije, usmjereni smo prije svega na područje tzv. industrijskih hemikalija. Spajanjem obima narudžbi sa vlastitim skadištem i kapacitetima tokova vlastite logistike, kupcu isporučujemo robu prema sistemu door to door.

Page 10: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

Grupacija Petrol je jedan od največih prodavača bitumena u regiji. Krajnje korisnike snabdijevamo raznovrsnim tipovima bitumena i bitumenskih emulzija koje možemo podijeliti u sljedeće grupe:

• konvencionalnibitumenizaizgradnjuputeva,• polimerno-modificiranibitumenizaizgradnjuputeva,• specijalni,namjenskibitumenisraznimdodacima,• bitumenikojisekoristeuproizvodnjihidroizolacijskihmaterijala(industrijskibitumeni)i• bitumenskeemluzije.

PotrebetržištapokrivamovećinombitumenomdomaćeproizvodnjeizRafinerijeBrod,zatimizHrvatske,Srbije,Mađarske,ItalijeiAustrije.

BitumenskeemulzijesudomaćegporijeklaizRafinerijeBrod,zatimizSlovenijeiHrvatske.

Bitumen i bitumenske emluzije posjeduju odgovarajuće certifikate i izjave, te su u skladu s propisima aktuelnog standarda kvalitete EN 12591/2009,EN14023/2010iEN13808/2005.

Kupcima nudimo široku paletu proizvoda, kvalitetno i pouzdano snabdijevanje, te isporuku na lokaciju klijenta.

Bitumen

Page 11: Akumulatori Vozna goriva Goriva za avione Maziva za industriju

VizijaTemeljnavizijalaboratorijajeizvođenjekompletnihipouzdanihuslugaispitivanja,osiguranjanepristranoginezavisnogstručnogmišljenja,tesavjetovanja.Testiranjaianalizenaftnihderivata,maziva(ulja,dodataka,materija)ihemijskihproizvodavršimopremastandardnimmetodamaispitivanja,propisanihunacionalnim, međunarodnim i drugim standardima specifikacijama i tehničkim propisima. Laboratorij djeluje u skladu sa propisima sistema kvalitete, koji je usklađensazahtjevimastandardaSISTENISO/IEC17025isuputamaSlovenskeakreditacije.

ReferenceLaboratorij Petrol sarađuje sa slovenskim Institutom za standardizaciju, s njemačkim Institutom za standardizaciju, kao i u programima međunarodnih i međulaboratorijskih poređenja, a koji se odvijaju između priznatih svjetskih laboratorija i u organizciji priznatih inozemnih institucija.

Značenje slovenske akreditacijeUredzastandardizacijuimjeriteljstvoSlovenskaakreditacija(USM-SA)jeumaju1998.godinelaboratorijuPetrol,kaoprvomhemijskomlaboratorijuuSloveniji,dodijelioakreditacijukojapotvrđujeispunjavanjezahtjevastandardaSISTEN45001zaizvođenjeuslugetestiranjanaftnihderivata,goriva,maziva(ulja,dodataka)iotapala,tehemijskihproizvoda(uobimukojijeopisanupriloguakreditacijskeisprave,registarskibrojL-007).

Godine 2001., laboratorij je uspješno prošao i dodjelu ocjena sa obzirom na zahtjev standarda SIST EN ISO/IEC 17025. U augustu 2001. godine,Slovenskaakreditacija jeopet–kaoprvomhemijskomlaboratorijuuSloveniji–sdodjelomnoveakreditacije,službenopriznala i ispunjavanjezahtjevastandardaSISTENISO/IEC17025iširenjeopsegaakreditacije.Važećiobimakreditacijejeopisanupriloguakreditacijskeisprave,br.LP-002.

Akredtacija za klijenta usluga laboratorije:

• osigurava pregled i ocjenu stručne osposobljenosti i sistema vođenja kvalitete,• ulijeva povjerenje u rezultate ispitivanja, • omogućava međunarodno priznavanje izvješća o ispitivanjima i• poboljšava kvalitetu laboratorijskih usluga i način poslovanja laboratorija.

Područja ispitivanja• tekuća goriva,• maziva i srodni proizvodi,• aditivi za goriva i maziva,• naftna otapala,• otpadna ulja,• ulja i tečnosti za prenos topline,• tečnosti za kočnice,• tečnosti za solarne sisteme i• sredstva za njegu vozila.

Laboratorijske usluge

Laboratorij dioničkog društva Petrol djeluje kao nezavisna i neutralna institucija. Zahvaljujući svojoj savremenoj opremi i brojnim aktivnostima koje vrši i za matično društvo, a i za vanjske klijente, može se pohvaliti nazivom centralnog slovenskog naftnog laboratorija.

Usluge laboratorija su, po svom obimu i kvaliteti, u skladu sa zahtjevima standarda SIST EN ISO/IEC 17025 kao i u skladu sa zahtjevima klijenta.