Click here to load reader

Akumulatori Pogonska goriva Maziva za industriju Proizvodi za

 • View
  228

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Akumulatori Pogonska goriva Maziva za industriju Proizvodi za

 • Petrol Crna Gora MNE d.o.o., ul. Svetlane Kane Radevi, br. 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

  tel.: 00382 20 246 586, www.petrol.me

  Veleprodajna ponuda

  Akumulatori

  Pogonska goriva

  Maziva za industriju

  Proizvodi za motorna vozila

  2015 / mne

  Pneumatici

  Brodska goriva

  Petrolova poslovna kartica

 • Pogonska goriva

  Q Max je porodica visokokvalitetnih goriva proizvedenih u skladu s najnovijim tehnikim zahtjevima i savremenim trendovima.

  Q Max 95 i Q Max 100

  Novi poboljani motorni benzini oktanskog broja 95 i 100. Ne sadre olovo ni sumpor te nadmauju postojee zahtjeve evropskog standarda za motorna benzinska goriva EN228.Proizvedeni su u skladu sa najnovijim tehnikim zahtjevima proizvoaa motora kao i evropskog zakonodavstva na podruju zatite okoline.

  Na Q Max motornim benzinima izvrena su motorna i terenska testiranja kojima su potvrena i dokazana sljedea poboljanja:

  vieod100-postotnopoboljanaistoausisnihventila(mercedesM102EiM111testiranja), od55do75postokraevrijemeotvaranjainjektorazaubrizgavanjegorivakaoposljedicaistijihpovrina(testiranjanaserijskim

  motorimamjerenjaLTFT), do4postoniapotronjagoriva(MVEUROtestniciklus), do5postomanjetalogauprostoruzasagorijevanje(CECDF12+test), skoropotpunazatitapovrinaodkorozije(ASTMD665AiD665Btestiranja), osjetnosmanjenjetetnihjedinjenjauizduvnimgasovima(74postomanjenesagorelogCH,50postomanjeCOido35postomanjeNOx).

  Q Max Eurodizel

  Na putovanju, odnosno prilikom vonje automobilom najvanija je sigurnost, bezbrinost i uvjerenje da nam automobil nee uzrokovatiprobleme ili nas ostaviti na putu. To je posebno vano u zimskom periodu kada dizelsko gorivo moe usljed niskih temperatura i smrznuti. Problem s kojim su se mnogi ve suoili, nije znak loeg kvaliteta goriva nego njegovih karakteristika. Kljune karakteristike dizelskoggoriva prilagoene su prije svega visokoj sklonosti goriva samozapaljenju. Zbog toga ova goriva sadre odreeni postotak parafina. Sobzirom da je sklonost parafina kristalizaciji (smrzavanju) jako visoka, dizelska goriva imaju ogranienu otpornost na niske temperature. Ograniena otpornost na niske temperature prirodna je karakteristika svih dizelskih goriva. U sluaju prognoze niskih temperatura kljunojepravovremeno i propisno korienje zimskogdodatka kao i parkiranje vozila na lokacijamakoje sumanje izloene vremenskimneprilikama.Kada seprognozirajuekstremnonisketemperature(ispod15C)neparkirajtesvojavozilanalokacijamakojesuizloenevremenskimneprilikama,aistovaiizaskladitenjegorivaizvanvozila(bave,limenke/gradilita,terenskiradisl.).Akonepostojidrugamogunost,moetepoboljatiotpornostgorivananisketemperatureprimjenomniskotemperaturnogdodatka(aditiva).

  Q Max Eurodizel nadmauje zahtjeve evropskog standarda za dizelsko gorivo EN 590 i ne sadri sumpor. Njegovo redovno korienje osigurava visoki stepen iskoristivostiimaksimalnusnagumotora,uznajmanjumoguupotronjugorivateosjetnosmanjenjeemisijatetnihjedinjenjauizduvnimgasovimaipredstavljanajbolji odabir za sve vrste i tipove dizelskih motora.

  Pomou motornih i terenskih testiranja potvrena su i dokazana sljedea poboljanja:

  vieoddvaputaveaistoabrizgaljki, 13postomanjenesagorelogCHi21postomanjevrstihesticauizduvnimgasovima(ECE15testniciklus), osjetnopoboljanazatitapovrinaodkorozije, do2,5postomanjapotronja(ECE-15test), potpuna kompatibilnost s biogorivima.

  LPG

  LPG-autogas je teni naftni gas (TNG),mjeavina butana i propana, prilagoena je korienju u vozilima. Zbog izuzetne ekonominosti i izuzetno povoljnihekolokihsvojstava,danaspredstavljajednuodnajrasprostranjenijihalternativazaklasinonaftnogorivo,jersutrokovizakupovinugorivagotovoprepolovljeni.Autogasjenaimenajekonominijegorivonanaemtritujerjetroakzagorivouporeenjusa95-oktanskimbenzinommanjiakiza40%.

  Upotrebaautogasa donosi brojne prednosti za korisnika: osjetnosnienjetrokovazagorivo, duiivotnivijeknekihdijelovamotora, jednostavnaupotreba-automatskoprebacivanjeizmeugasnog/benzinskogpogona, postizanjeveihudaljenostijednokratnimpunjenjem(uzupotrebugasaibenzina), kratakrokamortizacije-povratinvesticije, jednostavnaibrzaugradnja,

  potpunijeizgaranjesmjesegasvazduh -tekaoposljedicatoga osjetnosmanjenjetetnihemisijauokolinu, tiiradmotora, sigurnijiodkorienjabenzinaiusluajutekihnesrea

 • Ponudagorivajevezanazagorivastandardnogkvalitetapotujuizahtjevesamihproizvoaamotora,anamjenjenasuopskrbiirokepaleteprijesvegamanjihturistikihplovila(ribarica,glisera,manjihjahti...)

  Usklopubenzinskestanicekorisnicimajenaraspolaganjutrgovinaopremljenaponudomuljaimazivairobamadopunskogasortimana.

  Brodska goriva

  Kao dio svog poslovanja s naftnim derivatima, Petrol Crna Gora MNE snabdijeva plovne objekte gorivom i mazivom. Ovu uslugu trenutno nudimo na lokaciji Marina Bar, a u ponudi je gorivo nove generacije Q Max Eurodizel.

 • Siva karticaNamijenjena je za potrebe slubenih vozila i drumskog teretnog saobraaja.

  Kompanijamaidrugimpravnimlicimaolakavaupravljanjevoznimparkomipovezanimposlovnimtrokovima.

  Moeteizabratikarticuzaodreenovozilosaregistracijskomoznakomilioptukarticu.Sivakarticakoristisezaplaanje svihrobaiusluganamijenjenihvozilu,amoetejeograniitiisamonakupovinugoriva.

  PregledtrokovakupovineputemInternetaomoguavausvakomtrenutkuauranpregledkorienjakartica,ukljuujuitaanprikazkupovinapodatumu,razdoblju,vrstirobe,koliiniiprodajnomemjestu.

  Prednosti Sive kartice: Zbirnimjesenirauniodloenoplaanje Obraunkupovinesaspecifikacijompopojedinanimkarticama Mogunostaurnogpraenjakupovinepopojedinanimkarticamaputeminterneta. Kvalitetanasortimanrobeiusluganamijenjenihvozaimaivozilimanabrojnimprodajnimmjestima KorienjeuirokojprodajnojmreiPetrolovihbenzinskihstanicauCrnojGori,Sloveniji,Srbiji,Hrvatskoj,BosniiHercegoviniinapodrujuKosova Bezlanarine

  Petrolova poslovna kartica

  Izaberite Petrolovu karticu za pokrivanje i evidenciju trokova vaih slubenih vozila ili drumskog teretnog saobraaja.

  Petrolova siva poslovna kartica namijenjena je kompanijama i drugim pravnim licima, prije svega za potrebe slubenih vozila i drumskog teretnog saobraaja.

  Siva kartica se moe prilagoditi vaim eljama i potrebama vae kompanije, jer moete izabrati karticu za tano odreeno vozilo ili optu karticu.

 • Program maziva za industriju jedna je od djelatnosti kompanije Petrol kojom cjelovito strateki snabdjevamo korisnike maziva za industriju i obuhvata prodaju iroke palete robe i usluga vezanih uz korienje maziva.

  maziva za industriju bazna i procesna ulja

  Segmentmaziva za industriju obuhvata najiri spektar ulja i maziva za industriju. Neki od karakteristinih proizvoda su:

  hidraulika,turbinska,reduktorskaiuljazakompresore; sredstvazamehanikuitoplotnuobradumetala,utoubrajamorazliitauljaiemulzijezaobradumetala,uljazakaljenje,uljaza

  obraduelektroerozijom; mastiimontanepastetespecijalnamazivazaizuzetnozahtjevnapodrujaprimjene; sredstvazazatituodkorozije,sredstvazaodmaivanjeiienje,sredstvazasistemegrijanjaihlaenja,sredstvaza

  podmazivanjeprilivenju,transformatorskaulja,uljazaprenostoplote; sredstva za ienje i zatitu.

  Usegmentubaznih i procesnih ulja u saradnji s razliitim dobavljaima pruamo izuzetno veliki asortiman konvencionalnih (mineralnih),nekonvencionalnih(sintetikih)ibiljnih(biorazgradivih)baznihulja,kaoicijelinizprocesnihuljazaraznesvrhe.

  UsvomasortimanuPetrolnudiodabrane robnemarkepomoukojihpruamonajviistandard kvalitetacjeloviteopskrbedomaegtrita sa mazivima za industriju. Petrol je generalni distributer priznatih dobavljaa kao to su: Olma,Castrol,Klueber,Chevron i Q8,a nudimo i maziva ostalih veih proizvoaa maziva.

  Uzklasinamaziva,Petroljedistributersredstavazazatituodkorozije,kaoisredstavazaodmaivanjeiienjeproizvoaaKluthe. Buduidasmosvjesnivanostizatiterukukorisnikauradusmazivom,nudimoisistemskazatitnasredstvatesredstvazaienjeinjegu ruku Lordin,proizvoaaPeter Greven Physioderm.

  Maziva za industriju

  Maziva za industriju su sva sredstva za podmazivanje koja sprjeavaju, odnosno smanjuju trenje i habanje izmeu mehanikih djelova industrijskih maina i ureaja. Najjednostavnije ne postoji mehaniko kretanje bez trenja, a moemo ga znaajno smanjiti uz odgovarajue podmazivanje.

 • Proizvodi za motorna vozila

  Program proizvoda za motorna vozila dio je osnovne djelatnosti kompanije Petrol, kojim cjelovito brinemo za opskrbu korisnika motornim uljem, uljem za mjenjae i diferencijale, tenou za hlaenje i ostalim uljima i mazivima koja su nuna za ispravnost vozila.

  Program proizvoda za motorna vozila u Petrolu ima dugogodinju tradiciju. Na cilj je pribliiti se svakom korisniku po naelu pouzdanostiipovjerenja.Kljunimotojepotroauosiguratiproizvodenanajviemkvalitativnomnivou,podostupnimcijenama.

  Usegmentuproizvoda za motorna vozila osiguravamo najiri spektar ulja i tenosti za vozila. Neki od karakteristinih proizvoda su:

  motornauljameukojimasui:uljazabenzinskemotore,uljazadizelskemotore,uljazabrodove,uljazadvotaktnemotore;

  uljazamjenjaeidiferencijale,uljazaautomatskemjenjae;

  tenostizakonice;

  tenostizahlaenje;

  masti;

  dodacizagorivaaditivi;

  sredstva za odravanje i ienje.

  UasortimanuproizvodazamotornavozilakljunuuloguigrajuproizvodivlastiterobnemarkeLBZ koji su nastali u saradnji sa svjetski poznatimproizvoaemuljaitenostizavozila,Chevronom.UsegmentutenostizahlaenjenajepartnerdrutvoArteco. Naa je robna marka postigla veliku prepoznatljivost meu korisnicima i izuzetno se dobro pozicionirala na tritu u regionu.

  UzproizvodePetrol,distributersmorobnemarkeQ8,kojomupotpunjujemoasortimanproizvodavlastiterobnemarke.

  Nudimo i ostale robne marke Olma,Castrol,Shell,BP,Elf ... pomou kojih udovoljavamo svim potroaima ulja i tenosti za vozila.

 • Pneumatici

  Petrol je slubeni distributer vrhunskih guma Nokian Tyres, Hankook, Infinity i Imper