Click here to load reader

Cjelovita energetska rješenja za industriju

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Cjelovita energetska rješenja za industriju

Cjelovita energetska rješenja za industriju
Energetskom uinkovitošu do vee konkurentnosti Za svoj proizvodni pogon odaberite cjelovita i odriva energetska rješenja uz koja ete znatno uštedjeti na troškovima i potrošnji energije, poboljšati tehnološke procese, poveati produktivnost i uvjete za rad te istodobno smanjiti nastanak otpadnih tvari u proizvodnim procesima i ugljini otisak svoje tvrtke.
Petrolovi strunjaci pomoi e vam u uspostavljanju i izgradnji novoga ekonominoga, uinkovitoga i ekološki prihvatljivoga energetskog sustava te upravljanju njime.
Naša energetska rješenja ukljuuju poveanje udjela obnovljivih izvora energije, ime pridonosimo ispunjavanju zakonskih obveza. Razvijamo cjelovita
rješenja za partnere Petrol je pruatelj modernih koncepata energetske uinkovitosti. Naša rješenja potpuno su prilagoena vašim potrebama te ih odlikuje cjelovit pristup. Zbog toga je prvi korak energetski pregled sustava, transporta i procesa. Temelji se na sistematinoj analizi podataka koji su prikupljeni na temelju energetskih mjerenja. Na tome temeljimo odgovarajue mjere koje emo poduzeti za vašu energetsku obnovu: pobrinut emo se za instalaciju sustava grijanja i hlaenja, rasvjetu, iskorištavanje otpadne topline, ukljuivanje obnovljivih izvora, optimizaciju potrošnje elektrine energije, pametno upravljanje energetskim infrastrukturnim sustavima i ostale mjere poveanja energetske uinkovitosti. Tako emo vam pomoi smanjiti troškove energije.
Razvoj energetskih rješenja po mjeri korisnika
Struno savjetovanje i energetski pregled
Ugovorno jamstvo uinaka
Cjelovita energetska
Upravljanje zatvorenim
gospodarskim podrujima
Uinkovito upravljanje i pouzdana partnerska mrea
Izazove modernog poslovanja rješavamo naprednom IIoT/OT platformom Tango, kojom upravljamo energetskim sustavima. Kombiniramo raznoliko znanje i iskustvo iz raznovrsnih projekata kako bismo postigli uvjerljive rezultate. Naši servisni timovi uvijek su spremni za omoguivanje neometanog rada. Suraujemo iskljuivo s etabliranim proizvoaima opreme. Naša je partnerska mrea provjerena i pouzdana te pomno odabrana radi visoke kvalitete pojedinanih proizvoda i odrive poslovne politike.
Energetsko ugovaranje omoguuje vam da svoje financijske izvore usmjerite u svoju glavnu djelatnost
Cjelovite projekte energetskih rješenja u industriji razvijamo i provodimo putem razliitih poslovnih modela, ukljuujui model energetske usluge, odnosno provedbe projekta energetske uinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti temeljenih na ugovoru o energetskom uinku. Petrol preuzima razvoj, financiranje i realizaciju projekta kao energetski partner. Takoer preuzimamo tehnike i ekonomske rizike te upravljanje i odravanje sustava za cijelo ugovorno razdoblje te jamimo uštedu pri potrošnji energenata u usporedbi s potrošnjom prije provedenih mjera.
Pristupana i ekološki prihvatljiva opskrba energijom
Pomaemo vam u postizanju pristupane i ekološki prihvatljive energije uz najnie mogue troškove i optimalnu udobnost stanovanja. Kao vodea energetska tvrtka u regiji, imamo konkurentne cijene energenata.
Ljevarska / metalna industrija
I specifinim energentima:
postojei troškovi bez energetskog ugovaranja (energija + operativni troškovi i troškovi odravanja)
VR IJ
EM E
ušteda naruitelja
(investicija + usluga)
TROŠKOVI GRIJANJA, RASVJETE…
ZAVRŠETAK UGOVARANJA
ušteda naruitelja
Sustav grijanja u tvrtki Unior, Zree.
Petrol planira, obnavlja i gradi energetski uinkovite sustave grijanja i hlaenja te upravlja njima. To obuhvaa i uvoenje nadzornih sustava za daljinsko upravljanje i pravodobno uklanjanje kvarova. Mjerljive podatke optimiziramo naprednom analitikom gotovo u stvarnom vremenu i osiguravamo pouzdane informacije na jednome mjestu. Rješenja prilagoujemo vašim potrebama i odabiremo najprikladnije tehnologije po mjeri korisnika. Tako pomaemo u postizanju visoke uinkovitosti prijenosa topline i najveu moguu uštedu. Moete izabrati u širokoj ponudi tehnologija, od plinskih kondenzacijskih kotlova ili parnih kotlova, dizalica topline, SPTE-a, rashladnih agregata i apsorpcijskih rashladnih agregata do sustava za korištenje otpadne topline i tzv. free-coolinga, slobodnog hlaenja.
Uinkovit sustav grijanja i hlaenja
— Do 50 % uštede energenta pri procesnom hlaenju. — Rješenja po mjeri korisnika/procesa. — Najnovije raspoloive tehnologije. — Osiguravanje uštede. — Pametno upravljanje sustavima i njihovo odravanje
vlastitom IIoT platformom Tango. — Neovisni partner u tehnologijama i razvoju rješenja.
Obnovljena rasvjeta u tvrtki za proizvodnju elika i elinih proizvoda SIJ Acroni.
Staru i rastrošnu rasvjetu Petrol zamjenjuje suvremenom LED rasvjetom koja, osim manje potrošnje energije, omoguuje i odgovarajuu razinu osvjetljenja. Na rasvjetu u industriji otpada znatan dio troškova poslovanja. Obnova omoguuje prilagodbu rasvjete prema namjeni objekta ili zasebnih prostorija u objektu. Tako poboljšavamo radne uvjete, sigurnost radne okoline, produktivnost i raspoloenje. Umjesto vas vodimo brigu o tome da rješenja uinkovite rasvjete budu usklaena s propisanim standardima i posebnim eljama, kao što je, na primjer dizajnerska rasvjeta. Uvodimo i nadzorne sustave za daljinsko upravljanje, automatizaciju i pravodobno uklanjanje kvarova.
— Do 80 % uštede elektrine energije za rasvjetu. — Osiguravanje odgovarajue i dovoljne osvijetljenosti. — Bolje raspoloenje zaposlenika i korisnika te vea
produktivnost. — Upravljanje sustavom i njegovo odravanje s pomou
vlastite IIoT platforme Tango. — Osiguravanje uštede.
Energetski uinkovita rasvjeta
Suproizvodnjom topline i elektrine energije postie se uinkovitost do 90 %. Moete birati meu razliitim tehnologijama suproizvodnje, npr. motor s unutarnjim izgaranjem ili plinska turbina. Tako dobivate vlastiti izvor elektrine i toplinske energije te lakše dugorono upravljate troškovima i postiete krae razdoblje povrata.
Ukljuivanje obnovljivih izvora energije postaje sve vanije i u industrijskim procesima. Fotonaponskim elektranama i vjetroelektranama dobivate vlastiti izvor energije za grijanje i hlaenje, za proizvodne i druge elektrine ureaje, rasvjetu, ak i za punionice za elektrina vozila.
Obnovljivi izvori energije i suproizvodnja s visokom uinkovitošu
— Suproizvodnja elektrine i toplinske energije s uinkovitošu do 90 %.
— Odrivost i neovisnost. — Vlastiti izvor energije . — Upravljanje sustavom i njegovo odravanje s pomou
vlastite IIoT platforme Tango. — Osiguravanje uštede energije i novca.
Na zaokruenome gospodarskom podruju Ravne i Štore Petrol kao operater zatvorenoga distribucijskog sustava elektrine energije
osigurava dugoronu, pouzdanu i sigurnu opskrbu te rad sustava.
U cjelovitim rješenjima za industriju veliku pozornost pridajemo poboljšanju stabilnosti vašega energetskog sustava. Za vas provodimo djelatnost sistemskog operatera zatvorenih distribucijskih sustava elektrine energije. U sklopu provoenja energetskog ugovaranja preuzimamo inenjering i gradnju energetskih sustava u industriji te rizike povezane s obnovom i radom industrijskih energetskih sustava. Neke od mjera za smanjenje potrošnje energije jesu i optimizacija djelovanja elektromotornih pogona, primjena komprimiranog zraka i izvedba kompenzacije jalove energije te osiguravanje odgovarajue razine kvalitete elektrine energije.
Poboljšanje stabilnosti energetskog sustava
— Optimizacija sustava komprimiranog zraka. — Optimizacija rada elektromotornih pogona. — Poboljšanje kvalitete elektrine energije. — Upravljanje sustavom i njegovo odravanje s pomou
vlastite IIoT platforme Tango. — Osiguravanje uštede energije i novca.
Industrijsku vodu proišujemo i u papirnici Paloma Sladki Vrh.
Uinkovitom potrošnjom industrijske vode, osim povoljnih utjecaja na okoliš, postie se i konkurentska prednost. U Petrolu je prioritet osiguravanje pouzdane i sigurne opskrbe pitkom i tehnološkom vodom. Upravljamo industrijskim ureajima za proišivanje, a na zaokruenim gospodarskim podrujima eljezare Štore i eljezare Ravne upravljamo i otvorenim te zatvorenim industrijskim vodenim krugovima. Osiguravamo ponovnu upotrebu industrijske vode u optonim sustavima za racionalnu i ekološki prihvatljivu upotrebu vode. Ohlaena industrijska voda u sustavima nije opasna za okoliš te ju je mogue ispuštati natrag u prirodu.
Godine 2010. preuzeli smo upravljanje industrijskim ureajem za proišivanje Papirnice Veve koji je namijenjen proišivanju otpadnih voda nastalih pri proizvodnji papira. To obuhvaa i osiguravanje neometanog rada ureaja, zadovoljavanje parametara u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i vrijednostima dogovorenima s Papirnicom Veve te odravanje cjelokupne strojno- -tehnološke opreme i elektroopreme.
Kruno gospodarenje industrijskom vodom
upravljanje njima. — Proišivanje i ponovna upotreba vode.
Izmjenjivai topline za iskorištavanje izvora (prikupljanje otpadne topline).
Suvišna toplina koja nastaje pri hlaenju elektrolune pei u tvrtki SIJ Metal Ravne zadovoljava 41 % potreba za zagrijavanjem grada Ravne.
Otpadna toplina u industriji moe biti izvrstan izvor energije za proizvodne procese, grijanje objekata i tople sanitarne vode te izvor topline u sustavima daljinskoga grijanja. Naješi izvor otpadne topline je vrui dimni plin na odvodu iz razliitih ureaja za loenje i izgaranje, otpadna toplina u sustavima komprimiranog zraka i otpadna toplina rashladnih sustava. Ugodnom i zdravom radnom okruenju uglavnom pridonose ventilacijski sustavi koji takoer vraaju energiju odsisanog zraka. U industrijskom je okruju kljuno da takve sustave pravilno planiramo i ugradimo jer je u takvim okrujima zrak obino dosta zagaen, a ventilacijski gubitci visoki.
U Petrolu smo zajedno sa strunjacima iz SIJ Metal Ravne i Centra za energetsku uinkovitost Instituta Joef Stefan razvili rješenje za korisnu upotrebu suvišne topline iz metalurških procesa tvrtke SIJ Metal Ravne za daljinsko zagrijavanje grada i gospodarskog podruja Ravne na Koroškem te za zagrijavanje sanitarne tople vode u gospodarskom podruju. Samo u 2019. godini smanjili smo emisije CO2 za 1741,26 t.
Uinkovita upotreba otpadne topline
X-FLEX PLATFORMA
SERVIFLEX GRIDFLEX
UPRAVLJANJE VPP-ovima
UPRAVLJA NJE
Za stabilnost energetskog sustava nije vana samo dovoljna proizvodnja elektrine energije nego i prilagodba proizvodnje i potrošnje elektrine energije. Osigurajte pouzdanu, stabilnu i brzu uslugu prilagoivanja potrošnje i proizvodnje elektrine energije u svojoj gospodarskoj zajednici povezivanjem svojih prilagodljivih jedinica na našu agregatnu platformu. Prilagodljivu potrošnju mogue je osigurati baterijama, dizelskim agregatima, SPTE jedinicama i elektrinim kotlovima ija je primjena sve eša. Tako ete pametno upravljati viškovima ili premalim koliinama elektrine energije, istodobno poboljšavajui stabilnost elektroenergetske mree i odgaajui ulaganja u novu infrastrukturu.
U Petrolu suraujemo na nekoliko razvojnih projekata, kao što je projekt X-Flex, u sklopu kojeg razvijamo alate koji e omoguiti i olakšati primjenu fleksibilnosti u elektroenergetskom sustavu. DEUP (Demonstracija cjelovitoga energetskog upravljanja) takoer je uspješan razvojni projekt u sklopu kojeg smo s partnerima, meu ostalim, razvili demonstracijsku platformu za upravljanje potrošnjom u elinoj industriji, alat za optimalnu uinkovitost fleksibilnosti i moderni energetski sustav za upravljanje energijom u industrijskom okruju.
— Povezivanje sustava u agregatnu platformu. — Prilagodba proizvodnje i potrošnje energije. — Osiguravanje uštede novca. — Pametno upravljanje sustavima Tango. — Poboljšanje stabilnosti elektroenergetske mree.
Opskrba Mljekare Planika ukapljenim naftnim plinom.
Opskrba energentima
Pouzdana i konkurentna opskrba svim vrstama energenata naša je briga, u industriji takoer. Osiguravamo visokokvalitetne energente, prilagoene specifinoj upotrebi, s mnogim prednostima za ljude i okoliš. U tome nas vodi izbor tehnologija i ekološki prihvatljivih energenata koji pridonose smanjenju ugljinog otiska.
Osiguravamo energente kao što su zemni plin, ukapljeni naftni plin, elektrina energija, daljinsko grijanje, biomasa i loivo ulje te specifine energente za industriju poput rashladne vode, komprimiranog zraka, tehnikih plinova i industrijske pare. U prelasku u niskougljino društvo vodik kao energent takoer e imati vanu ulogu. Petrol prati razvoj vodika i razmatra razliite mogunosti njegove integracije i upotrebe.
— Cjelovito osiguravanje energenata. — Kvalitetna i pouzdana opskrba energentima. — Pristupana i ekološki prihvatljiva energija. — Konkurentne cijene energenata. — Osiguravanje specifinih energenata.
Petrol još od 2002. energetski upravlja cijelim Zaokruenim gospodarskim podrujem Ravne, a od 2003. i Zaokruenim gospodarskim podrujem Štore. U oba kompleksa zajedno djeluje oko 70 tvrtki s gotovo etiri tisue zaposlenika.
Rad zatvorenih gospodarskih podruja
Na zaokruenome gospodarskom podruju Ravne i Štore Petrol kao operater zatvorenoga distribucijskog sustava elektrine energije osigurava dugoronu, pouzdanu i sigurnu opskrbu te rad sustava. Suvišna toplina koja nastaje u metalurškim procesima izvor je daljinskoga grijanja za potrebe mjesta Ravne i cijeloga zatvorenoga gospodarskog podruja Ravne. Takoer osiguravamo distribuciju prirodnog plina, proizvodnju i distribuciju komprimiranog zraka te pripremu, distribuciju, hlaenje i išenje industrijske vode. Rješenjima za odvoenje i išenje otpadne vode pratimo razvojne potrebe korisnika i poštujemo zakonske zahtjeve.
— Pouzdan i siguran rad ZGP-a. — Osiguravanje dovoljne koliine potrebnih energenata
i energije. — Praenje razvojnih potreba i poštovanje zakonskih
zahtjeva. — Briga za okoliš i povratak lokalnoj zajednici.
Odriva i troškovno uinkovita mobilnost
Razvojem novih mogunosti transporta industriji pomaemo u prelasku na troškovno uinkovitu i niskougljinu mobilnost. Nastojimo uvesti odrive modele mobilnosti koji smanjuju oneišenje u prometu što ukljuuje ponudu alternativnih goriva.
Nudimo strunu pomo u planiranju i postavljanju punionica za elektrina vozila i upravljanju njima te pomaemo u postupnom prelasku na promet koji pokree elektrina energija. Osiguravamo uinkovito punjenje svih elektrinih vozila koje ne ometa vašu energetsku mreu. Uspostavljanjem e-punionica i modernizacijom voznog parka u svojoj industriji moete znatno smanjiti emisije staklenikih plinova i pojednostavniti mobilnost zaposlenika.
Petrolove cjelovite usluge e-mobilnosti koristi i Pivovarna Laško Union u kojoj Petrol, osim infrastrukturom punjenja, u cijelosti upravlja elektrinim voznim parkom te ga odrava. Slinu suradnju razvili smo i s tvrtkom Knauf Insulation kojoj Petrol prua paletu cjelovitih poslovnih usluga koje obuhvaaju sve – od najma vozila s cjelovitim upravljanjem i odravanjem voznog parka do uspostave infrastrukture punjenja i upravljanja njome, usluge punjenja i pruanja podrške korisnicima te korporacijskog dijeljenja vozila.
— Vea fleksibilnost. — Vlastiti izvor elektrine energije. — Estetska ugradnja. — Jednostavna instalacija prema metodi „prikljui i puni”. — Pouzdan rad u svim uvjetima. — Dinamina prilagodljiva snaga punjenja od 3 do 22 kW. — Mrena aplikacija za upravljanje i praenje rada. — LED pokaziva stanja u boji. — Dugoroni poslovni najam elektrinoga voznog parka.
Pouzdan partner
Petrol intenzivno ulae u energetsku obnovu objekata i razliitih energetskih sustava u regiji te u njihovu optimizaciju. Voeni smo eljom za poboljšanje energetske uinkovitosti, za naše partnere, za nas – i za naš planet. Mnoge reference dokazuju da smo pouzdan partner u kojeg moete imati povjerenja.
Vjeruju nam mnogobrojne industrijske tvrtke, meu kojima su: ZGP Ravne, ZGP Štore, Paloma, Unior, SIJ Metal Ravne, Cetis, Salonit Anhovo, TRO Prevalje, Koto Ljubljana, Trimo Trebnje, Tehnološki park Ljubljana, Acroni Jesenice, Mljekara Planika i Staklana Hrastnik.
Unior: poveanje pouzdanosti opskrbe daljinskom toplinom
Petrol i Unior ve niz godina uspješno surauju na energetskom podruju, nastoje poveati pouzdanost opskrbe daljinskom toplinom i osigurati uinkovitu potrošnju energije. Zadnjih smo godina zajedno uspješno proveli ve devet projekata obuhvaenih energetskim ugovaranjem.
„Osuvremenjenjem proizvodnih izvora toplinske energije i instalacijom visokouinkovitog postrojenja za suproizvodnju toplinske i elektrine energije poveali smo uinkovitost sustava, smanjili emisije staklenikih plinova te korisnicima osigurali dugoronu, pouzdanu, sigurnu i konkurentnu opskrbu daljinskom toplinom. Zajedno suraujemo i na drugim projektima kao što su biomasa i solarne elektrane.“
— Grupa Unior
Godine 2015. Paloma i Petrol zapoeli su suradnju u podruju operativnog voenja i odravanja njihova industrijskog ureaja za proišivanje. Do 2020. osuvremenili smo i automatizirali odreene procese te organizirali deurnu slubu za uklanjanje kvarova, tj. obavljanje interventnih zahvata izvan redovitoga radnog vremena.
„Industrijski ureaj za proišivanje Paloma klasini je protoni biološki ureaj s proišivanjem s aktivnim muljem namijenjen uklanjanju organskih razgradivih tvari iz otpadne vode nastale proizvodnjom papirnatih proizvoda. Njime se proišuju tehnološke otpadne vode iz proizvodnje i komunalna otpadna voda iz naselja Sladki Vrh (oko 10 % ukupne koliine). Svake godine proistimo više od 1,1 milijun m3 otpadne vode te tako uklanjamo tvari koje su štetne i opasne za okoliš u skladu sa svim zakonskim parametrima što je našoj tvrtki osobito vano.“
— Industrijski ureaj za proišivanje Paloma
Mljekara Planika iz Kobarida
SIJ Metal Ravne: praktina primjena suvišne topline kao izvora zagrijavanja grada i sanitarne tople vode
U tvrtki SIJ Metal Ravne pri hlaenju elektrolune pei nastaje suvišna toplina koja se preko rashladnih tornjeva oslobaala u okoliš. Zajedno sa strunjacima iz SIJ Metal Ravne i Centra za energetsku uinkovitost Instituta Joef Stefan razvili smo rješenje kojim se suvišna toplina upotrebljava za daljinsko zagrijavanje grada Ravne na Koroškem, zaokruenoga gospodarskog podruja Ravne te za zagrijavanje sanitarne tople vode. Time smo samo u 2019. godini smanjili emisije CO2 za 1,741 t. Ovim smo projektom dokazali da se industrijski i energetski intenzivno aktivan gospodarski okoliš moe razvijati u sinergiji s lokalnom zajednicom te pridonijeti zaštiti okoliša i krunom gospodarstvu.
„Lokalnom opskrbljivau energije 2019. smo za potrebe zagrijavanja grada Ravne na Koroškem predali 8611 MWh toplinske energije koja nastaje kao suvišna toplina u procesu hlaenja elektrolune pei u tvrtki SIJ Metal Ravne. Ta koliina ukljuuje oko 41 % cjelokupne topline potrebne za zagrijavanje Ravni na Koroškem.“
— Grupa SIJ
Mljekara Planika: prelazak na iši i energetski uinkovitiji energent
Europska strategija alternativnih goriva navodi ukapljeni naftni plin (UNP) kao jedno od pet alternativnih goriva koja omoguuju prelazak na niskougljino društvo. Zahvaljujui Petrolu, uvela ga je i kobaridska Mljekara Planika. Pogon u Mljekari Planika radi na vodenu paru koju tvrtka upotrebljava za procese prerade mlijeka i zagrijavanje objekata. Prije prelaska na UNP vodenu su paru dobivali od teškoga loivog ulja, tzv. mazuta. UNP-om su dobili ekološki prihvatljiviji, tehniki iši, jednostavniji te istodobno financijski pristupaniji energent. Ulaganjem su troškove zagrijavanja smanjili za 8,2 %, dok su na troškovima ukupno uštedjeli oko 15 %. Na godinu uštede 140 MWh energije, uz smanjenu emisiju CO2, zbog ega praktiki više ne oslobaaju spojeve sumpora.
„Vizija je Mljekare Planika otkupiti cjelokupnu proizvodnju naših seljaka, koji su ujedno stopostotni vlasnici tvrtke, i preraditi ju u najkvalitetnije mogue proizvode za prodaju na slovenskom trištu. Naša vizija ukljuuje i zaštitu okoliša u kojem ivimo. Mi smo mljekara koja se osobito brine o ekologiji te je duna pridravati se navedenih vrijednosti u svakome moguem smislu te ujedno ostvariti ekonomsku uinkovitost. Rezultati prelaska na novi energent pozitivni su, a ušteda je oita. No, najvanije je to što minimalno oneišujemo okoliš.“
— Anka Lipušek, direktorica Mljekarne Planika
Petrol d.o.o. Oreškovieva 6/h