Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja

 • Akcijskiplanrazvojaturizmadestinacije

  Petrinja

  Zagreb, 2014.

 • 1

  Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja

  Naruitelj: TZ grada Petrinje

  Voditelj projekta: Dr. sc. Renata Tomljenovi

  Autori: Dr. sc. Snjeana Borani-ivoder

  Dr. sc. Eduard Kuen Dr. sc. Renata Tomljenovi

  Zagreb, rujan 2014.

 • Sadraj

  1. UVOD..................................................................................................................................2

  1.1. CILJEVIPROJEKTA................................................................................................................31.2. METODOLOKENAPOMENE..................................................................................................41.3. PROGRAMRADA.................................................................................................................5

  2. DIONICITURISTIKOGRAZVOJAGRADAPETRINJE..............................................................6

  2.1. LOKALNIDIONICI.................................................................................................................62.2. REGIONALNIDIONICI...........................................................................................................82.3. NACIONALNIDIONICI...........................................................................................................82.4. EVALUACIJADIONIKAUODNOSUNAPODRKUTURISTIKOMRAZVOJU......................................10

  3. INICIJALNAIDENTIFIKACIJARAZVOJNIHPROJEKATA,PROGRAMAI/ILIAKCIJA.................12

  3.1. POLAZNEOSNOVE.............................................................................................................123.2. PRISTUPINAINRADA.......................................................................................................133.3. PROJEKTNIPRIJEDLOZIPREMASTRATEKIMCILJEVIMA.............................................................143.4. KRATKIOPISPROJEKTNIHPRIJEDLOGA/IDEJA..........................................................................16

  4. PRIORITETNITURISTIKORAZVOJNIPROJEKTI..................................................................26

  4.1.KRITERIJIZAIZBORPRIORITETNIHPROJEKATA...............................................................................264.2.PRIORITETNITURISTIKIPROJEKTIPOPROGRAMIMA.....................................................................274.3.PROGRAMSKEOSNOVEIZABRANIHPRIORITETNIHPROJEKATA..........................................................29PROGRAM:RAZVOJPODUZETNIKIHPOTENCIJALA..............................................................................29PROGRAM:STVARANJEDOBRODOLICE.............................................................................................32PROGRAM:REVITALIZACIJAKULTURNEBATINE..................................................................................36PROGRAM:AFIRMACIJAIARTIKULACIJAKRAJOBRAZAIPRIRODNIHVRIJEDNOSTI.......................................41PROGRAM:IZGRADNJANOVIHSMJETAJNIHKAPACITETA......................................................................44PROGRAM:STVARANJEPROIZVODNIHKLASTERARAZVOJSUSTAVADOIVLJAJA......................................50

  5. PLANIMPLEMENTACIJE.....................................................................................................62

  6. ZAKLJUAK.......................................................................................................................65

 • Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja

  2

  1. UVOD

  U elji da povea dananje ekonomske uinke povezane s turizmom i turistikimprivreivanjemtestvoripretpostavkezadugoronoodrivturistikirazvojnapodrujusvoje ingerencije,TuristikazajednicaGradaPetrinjepristupila jetijekom2012.godineizradiStratekogplanarazvojaturizma.IzradaovogdokumentapovjerenazaInstitutuzaturizam,Zagreb.Ovaj jeplannaruiteljusvojio2013.,tesunjimepostavljenitemeljizasustavan, koordiniran i planski usmjeravan turistiki razvoj Petrinje u sljedeih 10akgodina.Akcijskiplan razvoja turizmadestinacijePetrinjenastavak jeplanskogpristuparazvojuturizma.Njimeseoperacionalizirastratekiplantesedefinirajukljuniprojektikojima e se ubrzati razvoj turizma sukladno viziji, misiji i ciljevima definiranimstratekimplanom.

  Tijekom radanaStratekomplanurazvoja turizma izvrena jedetaljna inventarizacija ivalorizacijaturistikeatrakcijskeosnovekakobiserealne ipotencijalneatrakcijegradapostupno pretvorile u dobro osmiljene turistike doivljaje i proizvode koji eomoguavati kontinuirano zadovoljavanje zahtjeva i/ili potreba jasno prepoznatihpotroakih segmenata. Nadalje, provedena je i detaljna analiza potencijalnogturistikogtritateje,usuradnjislokalnimdionicima,definiranarazvojnavizijaizkojeje proizalo nekoliko stratekih razvojnih ciljeva, odnosno prostornoprogramskakoncepcija turistikog razvoja Petrinje. Konano, izveden je cjelokupni brend konceptturistikog(re)pozicioniranjegrada,odnosnodefiniranisuturistikiproizvodinakojimabitrebalotemeljitirazvojturizmaunadolazeemrazdoblju.

  OdrednicerazvojaturizmagradaPetrinjetemeljesenaprvenstvenonapotrebistvaranjeureenog i za ivot ugodnog prostora u kojem se njeguje kulturnopovijesna batinaprivlana turistima,posebice izletnicima.Ove suodredniceu sri vizije turizma gradaPetrinje:

  Izvizije imisijeproizlazidase turistiki razvojmora temeljitina turistikojatrakcijskojosnovi samog grada, potencijalu izuzetno vrijedne prirodne batine te revitalizacijigastronomske ponude temeljene na ekoloki uzgojenim proizvodima i tradicionalnim

  Petrinja je prepoznatljiva izletnika destinacija koja privlai svojim pitomim krajobrazom, vrijednom kulturno-povijesnom batinom i nadasve kvalitetnom gastronomskom ponudom.

 • Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja

  3

  recepturamapoemujePetrinjajouvijekprepoznatljivausvijestiveinepotencijalnihdomaihturista.Utusvrhu,definiranojepetstratekihciljeva:

  1. Stvaranjepoticajnogdrutvenogokruenjazaturistikirazvoj2. Ureenjedestinacijezaivotiposjet3. Stvaranjeturistikeinfraisuprastrukture4. Stvaranjeturistikihproizvoda5. IzgradnjeturistikeprepoznatljivostidestinacijePetrinja

  U svrhu realizacije postavljenih ciljeva, ovim se planom definira skup aktivnosti iprogramakojejepotrebnorealizirati.Naime,aktivnoukljuivanjenositeljajavnevlastiisvih institucija javnog sektora, institucija u kulturi i obrazovanju, kulturnih i sportskihudruga te, nadasve, privatnih poduzetnika u operacionalizaciji preporuka Stratekogplanarazvojaimplicitnopretpostavlja:

  identifikacijuodreenogbrojakonkretnihmarketinkih,obrazovnoedukativnih,infrastrukturnih, odnosno razvojnoinvesticijskih projekata koji e, po svomdovrenju,predstavljati inicijalnegeneratore ikljunepretpostavkeubrzavanjanesamoturistikog,veiukupnoggospodarskogidrutvenograzvojagrada,

  utvrivanje razvojnih prioriteta, odnosno vremena predvidive implementacijepojedinihprojekatai/iliprograma,

  definiranje potrebnih financijskih sredstava za svaki pojedini razvojni projekt,programi/iliakciju,kaoi

  utvrivanjeodgovornihosoba za realizaciju konkretnihprojektnih ideja, akcijai/iliprograma.

  Podpretpostavkomkvalitetnoodabranihiprioritiziranihprojektnihideja,programai/iliakcijakaoinjihovihnositelja,zaoekivatijedabinjihovarealizacijaveukratkomrokumorala kreirati osjetno poveanje interesa razliitih potroakih segmenata lokalnog,regionalnog, ali i nacionalnog imeunarodnog karaktera za dolaskom i provoenjemslobodnogvremenanaprostorugradaPetrinje.

  1.1. Ciljevi projekta NeposredniciljeviprojektaAkcijskiplan razvojaturizmadestinacijePetrinjamogusesaetinasljedeinain:

  identificiranje projekata u domeni javnog sektora i rjeavanje postojeihinfrastrukturnih uskih grla kao potencijalno ograniavajuih initeljaturistikograzvojaPetrinje,

 • Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja

  4

  identificiranjeprojekataudomenipoduzetnikihpoduhvataprivatnogsektora,akoji e se temeljiti na trinim postulatima, principima odrivog razvoja teodgovarajuimpovratimanaulaganja,

  rangiranje projekata (utvrivanje razvojnih prioriteta) u odnosu na njihovdoprinos turistikom razvoju grada, a povezano s brzinom njihove mogueimplementacije, odnosno njihovih oekivanih uinaka na kratki, srednji i dugirok,

  poticanje kreativnih i inovativnih naina suradnje javnog i privatnog sektora,odnosno

  poticanjejavnojavnihiprivatnoprivatnihpartnerstva.

  1.2. MetodolokenapomenePrilikomradanaAkcijskomplanurazvoja turizmadestinacijePetrinjamaksimalnosupotovanesljedeemetodolokeodrednice:

  PlaniranjekrozparticipacijulokalnihdionikaPrincipsuradnjepodrazumijevaintenzivnukomunikacijuidiskusijuskljunimrazvojnimdionicima,interesnimskupinamaistrunjacimanalokalnojrazinitijekomcijelogprocesaizradeprojekta.Ciljovakvogpristupapovezanjespotrebompostizanjakonsenzusasvihrelevantnih subjekata javnog iprivatnog sektora,ali i lokalnepopulacije skonkretnimrazvojnimprojektimainjihovimprioritetima.Utomsmislu,zapotrebeovogprojektnogzadatka izraen jeposebanobrazaczanominiranjeturistikih ilisturizmompovezanihprojekata.Navedeni jeobrazac,u suradnji sTuristikom zajednicomgrada,odmahpozapoinjanju rada na projektu, distribuiran na adrese svih relevantnih institucija,organizacija i/ili pojedinaca grada Petrinje. Istovremeno, Razvojna agencija gradaPetrinje (Petra) identificirala je sve za turistiki razvoj relevantne projekte iz svojeprojektnebazetejestavilanaraspolaganjeTuristikojzajednici.

  Nadalje, maksimalna suradnja i ukljuenost relevantnih lokalnih dionika planira seosigurati i kroz organiziranje nekoliko radionica u svrhu postizanja konsenzusa okoprioritetnihrazvojnihprojekata.Prvatakvaradionicaorganiziranaje3.lipnja2014.

  RavnomjernatematskazastupljenostS obzirom na izvrenu progra