Agama Blok Saraf Perilaku

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  1/101

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  2/101

  BLOK SARAF

  DAN PERILAKU

  BAHAN KULIAH

  AGAMA

  .

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  3/101

  Menjaga Akal (Hifzh al-Aql)

  Kesehatan Jiwa dalam Islam.

  BLOK SARAF DANPERILAKU

  MATERI AGAMAKULIAH PAKAR

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  4/101

  ANJURAN MENJAGA AKALDLM AL-QURAN

  Akal adalah amanah

  Apresiasi al-Quran agar berfkir,

  Mengecam orang g !dk menggunakan

  akalna

  Berfkir berar!i menggunakan dan men"agafkiran#akal$

  Menggunakan akal dengan cerma! dan !eli!i$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  5/101

  BENTUKPERINTAH MENGGUNAKAN AKAL

  Maka !idakkah kamu memikirkanna%

  Maka !idakkah kamu memahamina%

  Maka !idakkah kamu berpikir

  Maka apakah kamu sekalian !idak menger!i

  'upaa kamu memikirkanna$

  'upaa kamu memahami (na)$

  'esungguhna pada ang demikian i!u!erdapa! !anda-!anda (kebesaran Allah) bagikaum ang berpikir$

  "ika kamu memahamina$ *emikianlah Kami "elaskan aa!-aa! bagi

  kaum ang berakal

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  6/101

  "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak

  mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya

  pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akandiminta pertanggungan jawabnya" (Q.s. al-Isra' (17):36)

  LARANGAN TIDAK BERILMU(BERAKAL)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  7/101

  Maqashid a-S!a"i#ah

  MENJAGA AKAL

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  8/101

  D$%&isi

  MAQASHID AL-S'ARI#AH

  Makna dan !u"uan ang dikehendaki

  sarak dalam mengsaria!kan sua!uhukum bagi kemaslaha!an uma!manusia$

  'aria! Islam dibangun un!ukkemaslaha!an manusia di dunia danakhira! sekaligus (Al-'+!hib, $ ./0 H$)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  9/101

  PEMBAGIANMAQASHID AL-S'ARI#AH

  UMUM KHUSU

  S1eralisasikankemaslaha!an di sek!or-sek!or khusus di bidang-

  bidang khusus dalamkehidupan, seper!ike!era!uran ekonomi,keluarga, poli!ik dan

  se!erusna$

  Mencip!akan#merealisasikan kemaslaha!an bagi

  mahluk secara

  keseluruhan, dunia danakhira!,!erealisasikanna

  pera!uran-pera!uransaria! Islam

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  10/101

  MASHLAHAHDAN

  BATASANN'A Man2aa! a!au sua!u peker"aan

  ang mengandung man2aa!

  (Bahasa) Menolak kemudara!an dalamrangka memelihara !u"uan-!u"uansarak$

  'ua!u kemaslaha!an harusse"alan dengan !u"uan sarakmeskipun ber!en!angan dengan!u"uan-!u"uan manusia$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  11/101

  LIMA

  KEMASLAHATAN ((memelihara agama

  (memelihara naa) (memelihara ke!urunan(kehorma!an)

  ($$iha"a aa)

  !

  # (memelihara har!a)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  12/101

  M$$iha"a Aa (hi*+ha-#Aq)

  Islam sanga! menekankan pemeliharaanakal$

  Akal diposisikan sebagi sesua!u ang

  sanga! pen!ing dalam kehidupan insani$

  Manusia dimuliakan dari makhluk lainkarena eksis!ensi akalna

  Manusia diberi manda! men"adi khali2ah dan memikulamanah$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  13/101

  LARANGAN MERUSAKAKAL

  'aria! Islam sanga! menekankan memelihara akal denganmengharamkan berbagai !indakan ang dapa! merusakpo!ensi akal, seper!i larangan mengonsumsi khamar,

  gan"a, heroin, kokain, opium, eks!asi, NA3K4BA, dsb$

  *i dalamna !erkumpul berbagai kerusakan, dapa!

  menghancurkan kepribadian, membunuh akalser!a memusnahkan har!a$ Hal i!u sudah cukupmen"adi alasan bagi orang ang berakal un!uk

  men"auhina$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  14/101

  Sa&si Ba,i Paa&,,a"Un!uk men"aga akal, dia"ibkanpelaksanaan hukuman dera bagipeminum khamar 5 60 kali$

  T./.a&&!aAgar manusia men"auhi dosa !ersebu!,sehingga akalna selama! dan bersih,dapa! berpikir dan menge!ahui mana

  perin!ah Allah dan mana ang dilarang$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  15/101

  K7B, 83IM73$!

  %#&

  K7B$ '7KUN*73$!!*

  K7B$ 1731I73$!

  *+

  a,aa

  /a0a

  2akal

  !ar4a

  2&5849r9a;8

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  16/101

  $!%#&

  a,aa

  ?@0a

  akal

  ar4a

  2&5849r9a;8

  809?9A;a

  88l@ara

  =!>

  809?9A;a

  memelihara

  =!>

  meu"udkan

  88l@ara

  =!>

  809?9A;a

  88l@ara

  =!>

  809?9A;a

  Ia A, r9;9B/aC s/aAa4a@C AasarB aD@AaCAasarB @EaAa (s

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  17/101

  $!%#& akal

  memelihara

  =!>

  meu"udkan

  Haramna mengkonsumsiang dapa!menghilangkan akal(khamr, NA3K4BA, 9a!-9a!adik!i2

  :ika ke!en!uan inidilanggar, akan berakiba!!erancamna eksis!ensiakal dan diancam siksa diakhira!$ Bahkan, dalam

  ba!asan hukum Islamdikenai sanksi dicambuk$

  Allah memberikan akalkepada se!iap manusia;Kea"iban menun!u! ilmudasar

  M7N:A

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  18/101

  $!!*

  a,aa

  ?@0a

  2

  akal

  !

  ar4a

  2&5849r9a;8

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  19/101

  $!!*

  2akal

  Kea"iban bela"ar#menun!u! ilmu lebihdalam $

  *ian"urkanna menun!u! ilmu

  penge!ahuan, bela"ar ke!erampilan!er!en!u dalam kai!anna dengan olaho!ak,

  "ika !idak dilakukan !idak akan merusak

  akal !e!api akan mempersuli! diriseseoran dalam kai!ann a den an

  M7N:A

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  20/101

  $!

  *+

  a,aa

  ?@0a

  2

  a;al

  !ar4a

  2&5849r9a;8

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  21/101

  $!*+

  2

  akal

  Melan"u!kan pendidikan ke "en"ang ang lebih

  !inggi, Kelengkapan bela"ar dengan 2asilli!as

  kompu!er *ian"urkanna bela"ar ke!erampilan !er!en!u

  dalam kai!anna olah o!ak$U@;a 4@Aa; A@la;9;a4@Aa; a;a 8r9sa;

  a;al 484aG@ a;a8G8rs9l@4 A@r@

  s8s8

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  22/101

  BATASAN SKALA PRIORITAS

  Ke!ika !er"adi kon!radik!i2, didahulukan angper!ama, an!ara daruriah dan ha""iah5*idahulukan dharuriah$

  Men"aga agama didahulukan a!as men"aga "ia 5a"ib "ihad$

  *ibolehkan minum khamar saa! sanga! haus dan!dk mendapa!kan air, demi men"aga "iadidahulukan a!as men"aga akal$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  23/101

  Uru!an 'kala priori!as adalah Al-*haruria!, kemudian al-Ha"ia!, lalu al-

  1ahsinia!$ 1idak boleh memperha!ikan al-Ha"ia!

  namun merusak al-*haruria!, demikian"uga !idak boleh memperha!ikan al-

  !ahsinia! "ika merusak al-Ha"ia! dan al-*haruria! $

  01&21h *iperbolehkan membuka aura! un!uk

  pengoba!an sua!u penaki!$ Menu!up aura!adalah !ahsinia!, sedangkan beroba! adalahmen"aga "ia ang bersi2a! al-dharuria!$

  *iperbolehkan memakan bangkai dalam

  keadaan darura!, un!uk memelihara "ia

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  24/101

  GUGURN'A KE3AJIBAN S'ARIAT ISLAMBAGI ORANG 'ANG TIDAK BERAKAL

  8ikun

  4rang gila

  Anak-anak$

  8enderi!a >kurang akal?

  Hukum bermuamalah, "ual-beli, mengelola har!a dsb$

  Kea"iban shala!, puasa ha"i,dll

  'anksi hukum !indakke"aha!an,; membunuh,melukai,

  Dasarna!

  Pena diankat dari tiga golongan: orang yg gila yg akalnya tertutup sampai sembuh

  orang yang tidur sehingga bangun dan anak kecil sehingga baligh. VLW. IE99Fa@aC IE9 L@EEaC Aa NA-Har9D94@ Aar@ XNl@ Aa IE9 XRar)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  25/101

  MAKNA SEHAT JIWA

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  26/101

  DEFINISI SEHAT

  @H4 (/.) 5 'ua!u keadaan dan kuali!as dari organ!ubuh ang ber2ungsi secara a"ar dengan segala2ak!or ke!urunan dan lingkungan ang dimiliki

  @H4 (/.C), menebu!kan 'eha! adalah keadaansempurna dari fsik, men!al, sosial, !idak hana bebasdari penaki! a!au kelemahan$

  Ma"elis Ulama Indonesia (MUI) dalam musaarahNasional Ulama (/6D) 5 Ke!ahanan >"asmaniah,

  ruhaniah dan sosial? ang dimiliki manusia sebagaikarunia Allah ang a"ib disukuri denganmengamalkan !un!unan-Na, dan memelihara ser!amengembangkanna$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  27/101

  D$%&isiKESEHATAN MENTAL

  Keseha!an men!al dengan ?!eru"udnakeserasian ang sungguh-sungguh an!ara

  2ungsi-2ungsi ke"iaan dan !ercip!ana

  penesuaian diri an!ara indiEidu dengan dirinasendiri dan lingkunganna berdasarkan

  keimanan dan ke!akaan?

  (Fakiah *arad"a!)$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  28/101

  METODE PEROLEHAN DANPEMELIHARAAN KESEHATAN JI3A

  (MENTAL)

  1Me!ode !akhalli,!ahalli, dan

  !a"alli

  BMe!ode sariah, !hariGah,

  haGiGah, dan mari2a!Y

  3Me!ode iman, islam, dan

  ihsan

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  29/101

  KESEHATAN JI3A

  DALAM ISLAM

  1erhindarna seseorang dari ge"ala-

  ge"ala gangguan dan penaki! "ia,menesuaikan diri, dan

  meman2aa!kan segala po!ensi danbaka! g ada semaksimal mungkin

  dan membaa kepada kebahagiaanbersama ser!a !ercapaina

  keharmonisan "ia dalam hidup$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  30/101

  KESEHATAN MENTAL

  Keseha!an men!al 5 1erhindarna seseorangdari keluhan dan gangguan men!al baikberupa neurosis maupun psikosis

  (penesuaian diri !erhadap lingkungan sosial)(Mu"ib dan Mud9akir, 00, 00D)$

  Men!al ang seha! !idak akan mudah!erganggu oleh '!ressor (8enebab

  !er"adina s!res) orang ang memiliki men!alseha! berar!i mampu menahan diri dari!ekanan-!ekanan ang da!ang dari dirinasendiri dan lingkunganna (No!o 'oedird"o,

  /60)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  31/101

  8ola nega!i2 (salab), baha keseha!anmen!al adalah !erhindarna seseorang darineurosis (al-amradh al-ashabiah) dan

  psikosis (al-amradh al-d9ihaniah)$ 8ola posi!i2 (i"abi), baha keseha!an men!al

  adalah kemampuan indiEidu dalampenesuaian !erhadap diri sendiri dan

  !erhadap lingkungan sosial$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  32/101

  KESEHATAN MENTAL

  Hasan Langgulung, 5 >Akhlak angmulia?$

  Keadaan "ia ang menebabkanmerasa rela (ikhlas) dan !en!eramke!ika melakukan akhlak ang

  mulia$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  33/101

  KESEHATAN MENTAL4JI3Adaa Kha+a&ah P$ii" Isa

  Ibnu 3usd 5 !aka$ Al-

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  34/101

  TZ[ZWIN

  "#$% J&'A% KAL()%AKAL

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  35/101

  I&d$"a Ji5a

  'ering disebu! Indera ba!in$:ia "uga memiliki indra pengliha!an

  dan pendengaran$ *ari si!ulah se!an (dan "in)

  memberikan pengaruhna ke "ia,berupa suara-suara di ha!i ang

  menga"ak ke perbua!an nega!i2$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  36/101

  Nafsu (sahwat, emosi), Hasrat(keinginan, ego), Aqal, al!u, dll.

  "

  K#M*#NEN J&'A

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  37/101

  0ARA KERJA NAFS (NAFSU)

  $ Kepribadian Ammarah(na2s al-ammarah)5Jenderung pada !abia! "asad dan menge"arpada prinsip-prinsip kenikma!an (pleasureprinciple)$

  $ Kepribadian Laamah (na2s al-aamah)5didominasi oleh komponen akal angmengiku!i prinsip rasionalis!ik dan realis!ikang membaa manusia pada !ingka!

  kesadaran$D$ Kepribadian Mu!hmainnah (na2s al-

  mu!hmainnah)5 !elah diberi kesempurnaannur kalbu, sehingga dapa! meninggalkan

  si2a!-si2a! !ercela dan !umbuh si2a!-si2a! ang

  ROH

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  38/101

  ROH Kesadaran !er!inggi dari :ia adalah Kesadaran

  3uhiah$

  Hakika! 3oh 5 Allah ang !ahu

  ?*an mereka ber!ana kepadamu !en!ang roh$Ka!akanlah; 3oh i!u !ermasuk urusan 1uhan-ku, dan

  !idaklah kamu diberi penge!ahuan melainkansediki! 67(Q$s$ Al-Israa(.); 6

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  39/101

  3uh adalah suci, cip!aan Allah, sehinggadika!egorikan sebagai Makhluk$

  :adi ruh dalam diri "asad manusia bukanlah Allahi!u sendiri$

  6Maka apabila !elah Aku menempurnakan ke"adianna dan!elah meniupkan kedalamna 3uh-Ku, maka !unduklah kamukepadana dengan bersu"ud > (Q$s$ Al Hi"r (B) ;I/)

  Pengertian roh KU=Roh milik Allah. Roh ciptaan dan milik Allah, yang ditiupmasuk oleh Allah ke dalam Jasad manusia. Bila manusiameninggal maka ruh ini akan kemali ke !ang Pencipta.

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  40/101

  ROH JAHAT8 ROH

  GENTA'ANGAN 9 *alam Islam 5 1idak ada ang

  namana 3uh "aha!,

  gen!aangan, a!aupun lainna$ 3uh selalu menga"ak "ia ke"alan ang lurus, !e!api se!ansanga! gigih menggoda "ia agarsesa!$

  Al-Quran:Setan

  adalahmusuhyang nyata

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  41/101

  KEMBALIN'A ROH

  1ubuh isik ang !ersusun darima!eri duniai akan kembali

  men"adi ma!eri-ma!eri !anah$1idak ada lagi kesadaran ang!ersisa$ 1ak ada lagi ceri!a$

  3oh akan kembali kepada Allah

  u!k memper!angung"aabkanperbua!anna$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  42/101

  +E$A,'ALA-&A,

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  43/101

  QALBU

  Qalbu 5 :an!ungna :ia$ Qalbulah ang menen!ukan baik-burukna :ia, gel

  !erangna :ia$

  'uara-suara di Qalbu (ha!i) 'uara si "ia sendiri 'uara 3uh ki!a 'uara makhluk lain

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  44/101

  MAKNA SEHAT 3ALAFIAT

  Afa!

  Ber2ungsina anggo!a !ubuh manusiasesuai dengan !u"uan pencip!aanna$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  45/101

  SAKIT8 SEMBUH DANSEHAT

  *alam Al-Quran, disebu!kan ka!a maradl,si2adan salim$

  Ka!a maradl dan si2asecara berdampingan

  diungkapkan dalam aa!;

  Apabila aku saki!, *ialah ang menembuhkan aku>Q'$al-'uOara P); 60 $

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  46/101

  SAKIT8 SEMBUH8 DAN SEHAT

  1erm saki!-maradldikai!kandengan manusia,

  si2amaupun kesembuhanang diberikan pada manusia

  disandarkan pada Allah '@1$

  'e!iap ada penaki! pas!i adaoba!na, dan apabila oba!na i!u

  sesuai penaki!na akanmemperoleh kesembuhan, dankesembuhanna i!u adalah a!asi9in dari Allah '@1$

  PERANAN AGAMA TERHADAP KESEHATAN JIWA

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  47/101

  PERANAN AGAMA TERHADAP KESEHATAN JIWA

  #er!agai $raktik keagamaan, di sam$ing!ernilai u!udiah juga !erkaitan dengankesehatan jiwa%

  @;a \ 848a,a ?@0a.]a;a4 \ @Aa; s4r8sC A8Gr8s@

  As4.

  (

  ( Siapa yang banyak kesedihannya, maka akan sakit badannya.

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  48/101

  JIWA YANG SEHAT MENURUT ISLAM

  Jiwa &ang da$at mengatasi segala gangguan.

  Menurut al'uran, dalam menghada$i !er!agai rasaemas, takut, gelisah ini, harus diatasi dan dio!atidengan mengingat Allah.

  PENAGANAN PEN'AKIT

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  49/101

  PENAGANAN PEN'AKITKEJI3AAN MENURUT ISLAM

  . *eara umum teori $enanganan terhada$$en&akit kejiwaan &ang ditawarkan oleh ilmukesehatan mental sejalan dengan &ang

  ditawarkan oleh ajaran Islam se!agaimana &angtertuang dalam al'uran dan hadits Na!i.

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  50/101

  $ Konsep keseha!an rohani dalam Islam"us!ru lebih menon"ol dan kua!$8enegasan secara poin!er dalam al-Quran maupun hadi!s se"alan dengan!eori dalam !eori ilmu keseha!anmen!al modern$

  D$ Menuru! a"aran Islam, di an!arasebab !imbul dan men"adi kronisnapenaki! "ia pada manusia karena!idak menadari hakika! se!iapmasalah dan !idakmengembalikanna kepada normaIslami$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  51/101

  C$ Un!uk menga!asi dan mencarisolusi dari se!iap persoalanke"iaan, Islam menga"ak kembali

  menginga!-Na dalam penger!ianang seluas-luasna$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  52/101

  BUNUH DIRI8 PUTUS ASA :PERTANDAJI3A8 ROH8 DANKALBUN'A TDK BERFUNGSI

  BAIK (SAKIT KRONIS4GA3AT)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  53/101

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  54/101

  ANAMAN *ELAK) ()N)$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  55/101

  ANAMAN *ELAK) ()N)$

  D&"&

  K/0a1 2a1a3 N/ra0a

  >Fiki M k 8 K dih

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  56/101

  >Fikir Merupakan 8enaar Kesedihan?

  Orangorang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram

  karena !ikrullah#. Sungguh, dengan ikrullah hatihati menjadi

  tentram.(Qs. al-WaXA9: B^).

  ]@;@r /a, A@Aasar@ A8,a G89 ;8@aa ;8GaAa Nlla.E8ar-E8ar /a;@ Ea0a s8,ala Gr

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  57/101

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  58/101

  OBAT STRESS

  Beberapa dok!er kadang hanamemberi oba! penenang se"enischlordia9epoksida, dia9epam, dan

  nipam, :ika mulai mengalami gangguan

  men!al dan !idak bisa !idur$ :enis oba!-oba! !ersebu! sekadar mengurangi

  in!ensi!as de!ak "an!ung,mengendorkan o!o! !egang, danmengurangi ke!egangan sara2$

  Jara mengembalikan ke "alan ang

  benar R

  +,"E+ KA"ENA ,&DAK *E"A4A

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  59/101

  +,"E+ KA"ENA ,&DAK *E"A4A

  *ADA ,AKD&"

  _48ss

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  60/101

  KALBUPEMBAGIAN8 PEN'AKIT8 DANTERAPIN'A

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  61/101

  PEMBAGIANKALBU

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  62/101

  Kalbu shahih atau QalbunSalim (Kalbu Sehat)

  Kal!u &ang hidu$ (hayy), !ersih dan selamat.

  Kal!u &ang selamat (salim) dari !elenggu

  hawa nafsu, sehingga ia mam$u melaksanakani!adah dan melakukan $erintah Allah danmenjauhi larangan'N+A.

  Aktiitasn&a, han&a diorientasikan ke$ada

  Allah, dalam semua keadaan, takut, !erhara$,inta, !erserah diri, ikhlas, dan !ertau!at.

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  63/101

  KALBUMAYYIT =

  (Hati ya! "ati)

  Kal!u &ang tidak mengenal -uhan, meninggalkan i!adah,$er!uatann&a han&a untuk menuruti s&ahwat sehinggamengaki!atkan ke!enian dan murka -uhan.

  Kal!u &ang menjadikan hawa nafsu se!agai

  $emim$inn&a, s&ahwat se!agai $angliman&a, ke!odohanse!agai so$irn&a, lu$a se!agai kendaraann&a. Jika ia!er$ikir han&a menghasilkan sesuatu &ang !ermotiasiduniawi

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  64/101

  Kal!u &ang hidu$ teta$i memiliki$en&akit kejiwaan, se$erti iri hati,som!ong, mem!anggakan diri, gilakekuasaan, dan mudah mem!uat

  kerusakan di muka !umi

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  65/101

  Hati munafik, kafir

  -idak da$at mem!edakan antara &ang !aikdan salah

  #enar dan salah Han&a menurutkan nafsun&a

  -ujuan utama hidu$ adalah kehidu$anduniawi

  enga!di s&etan

  KAL() MA,&

  KALBU SAKIT

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  66/101

  KALBU SAKIT

  Ada ke!aikan dan ada $ula !urukn&a.

  Kadang taat ke$ada Allah, dan kadang

  mendurhakai'N&a.

  K7'7HA1AN 1UBUH 'AN

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  67/101

  KALBU

  Ke!ahuilah, di dalam !ubuh manusia, ada segumpaldaging$ :ika ia baik, seluruh !ubuh men"adi baik, dan

  "ika ia rusak, seluruh !ubuhpun iku! rusak$ ke!ahuilahsegumpal daging i!u adalah ha!i (H3$ al-Bukhari dan

  Muslim)$

  K7'AL7HAN '743AN< 'AN

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  68/101

  TERAPI STRESS

  Meu#ut Al$%u#a

  *a!ar/ikrullah

  &'IKIR *BAT STRESS

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  69/101

  &'IKIR *BAT STRESS

  (/a@49)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  70/101

  TERAPI PEN'AKIT

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  71/101

  TERAPI PEN'AKITKALBU HATI

  $ Menginga! ma!i

  $ Fiarah kuburD$ Menaksikan proses sakara!ul mau!

  C$ Menaksikan "ena9ah, mengurus danmeraa! "ena9ah$

  $ Memperbanak mengka"i se"arah Nabi

  dan para 'ahaba!$$ Memilih dan bergabung dengan

  komuni!as orang saleh$

  .$ Inga! surga dan neraka

  6$ Menghadiri dan ak!i2 dalam ka"ian

  !en!ang per"alana hidup Nabi, sahaba!,dan hal ihal ma!i dan kiama!$

  /$ 'hala! malam

  0$ Baca al-Quran

  TUHAN PEMBERI KETENANGAN

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  72/101

  Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke

  dalam hati orangorang mu+min supaya keimanan

  mereka bertambah di samping keimanan mereka

  %yang telah ada'. (Q.s. al-a4:b)

  TAKWA

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  73/101

  DIJANJIKANMENDAPATKANJALAN KELUAR DARIKESULITAN

  `ara,s@aGa /a, E8r4a;0a ;8GaAa Nlla @sJa/a H@aa;a 8,aAa;a Ea,@/a ?ala ;8 l9ar. (Q._. NM-

  alaD:B)

  ,AK'A DAN ,A'AKKAL 5

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  74/101

  Dan memberinya reki dari arah yang tiada disangka

  sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada

  )llah niscaya )llah akan mencukupkan %keperluan' nya.

  %*.s. al-hala: /'

  ,AK'A DAN ,A'AKKAL D&(E"& "&6K& DAN D&,ANGG)NG ALLA$

  K$;$".&2.&,a& Ai;a2 B$"s!.."

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  75/101

  dan inga!lah Allah banak-banak supaakamu berun!ung$ (Q$s$ al-:umuah; 0)

  K$;$".&2.&,a& Ai;a2 B$"s!.."

  TIDAK FRUSTASI DAN PUTUS ASA

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  76/101

  TIDAK FRUSTASI DAN PUTUS ASA

  0atakanlah: "&ai hambahamba0u yang melampaui batas

  terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa

  dari rahmat )llah. Sesungguhnya )llah mengampuni dosa

  dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah 1ang 2ahaPengampun lagi 2aha Penyayang. (Q.s. al-]9ar: c3)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  77/101

  LANGKAH-LANGKAHISLAMI UNTUK

  MENENANGKAN HATI(KALBU)

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  78/101

  $ Membaca dan mendengarkan al-Quran

  $ Menaangi anak a!im

  D$ Menaangi orang miskin$

  C$ Men"aga sila!urahmi

  $ Banak mengucapkan la ha"la "a la#u""ata illa illah$

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  79/101

  $ Menga!akan ang haG(benar) sekalipunpahi!

  .$ 1idak ambil peduli !erhadap celaan oranglain asalkan ang dilakukan benar-benar

  karena Allah6$ 1idak mengemis kepada orang lain

  /$ Men"auhi U!ang

  0$ 'elalu berpikir posi!i2

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  80/101

  MA,E"&

  &+LAM DLM

  +KENA"

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  81/101

  HAJI BAGI

  ORANG 'ANG

  SAKIT

  _ZNWId 1

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  82/101

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  83/101

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  84/101

  P d I M h ;

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  85/101

  Pa&da&,a& Ia Ma+ha;

  Maori!as Ulama5 harus mengulangiha"ina$ Karena sesudah sembuh, diabukan !ak mungkin un!uk

  menger"akan ha"i$ Ahmad bin Hanbal5 *apa! menuruh

  seseorang un!uk menger"akan ha"i

  a!as namana$

  KEL)A"GA +AK&NA$% MA'ADDA$%

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  86/101

  KEL)A"GA +AK&NA$% MA'ADDA$%

  'A "A$MA$

  _a;@a \ 48a,C 484ra.;8Aaa@aC ;8Eaa,@aa

  a0aAAa \ J@4aC araGa.

  NAa/a A

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  87/101

  8)

  Dan di antara tandatanda kekuasaan3ya ialah Dia

  menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri,

  supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

  dan dijadikan3ya diantaramu rasa kasih dan sayang.

  Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang ber4ikir (Q.s. al-W9

  (3e): B1)

  $ 0 2 K :;< + ;

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  88/101

  $a0 2an K/9a:;

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  89/101

  $a0 2an K/9a:;/r;

  aa4 Aa Ga49 ;8GaAa s9a@. `8r4a,,9, ?a0aE A@ r9a

  s9a@/aC 949; ;8Eaa,@aa s8l9r9;8l9ar,a.

  _8a4@asa E8r9saa 949; 8@l@;@,a/a Aa Aa/a G8ar@; s8r4a 4aEa4a

  a4@ Ea,@ s9a@/a. 8,a49r r9a 4a,,aC E8rs

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  90/101

  ?(E"(AK,& KE*ADA #"ANG ,)A@

  1. 84aa4@ ;8A9a

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  91/101

  Da1;1 'a:;

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  92/101

  : B C B

  84aa4@/a s8laa 4@Aa; 8A9ra;a@Nlla

  `8rEa;4@ Aa 8r8Aa;a A@r@

  `8rE@Jara A8,a l8E94 ;8GaAa 8r8;a.

  8/8A@a;a a;aa aAa ;8E949a@A9G 8r8;a

  8@4a @F@ ;8GaAa 8r8;a s8E8l98la;9;a G8;8r?aa G84@,.

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  93/101

  8E8r@;a 9a, ;8GaAa 8r8;as8s9a@ A8,a G8r@4aa/a

  8E8r@;a 9a, ;8GaAa 8r8;as8s9a@ A8,a G8r@4aa/a

  889@ s9Ga 8r8;a.

  @Aa; 8J8la/a a4a98/8EaE;a A@J8la /1a

  M/n;nCCa1

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  94/101

  M/n;nCCa1

  8sala4@ Aa 8A

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  95/101

  &(ADA$ MA$D$A$

  _8Jara 84@

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  96/101

  &Ibadah MahdhahAktiitas atau $er!uatan $ega!dian diri ke$ada Allah&ang sudah ditentukan s&arat dan rukunn&a.

  Bata+a iba,ah Mah,lah-

  Kebe#a,aaya be#,a+a#.a a,aya ,alil/e#itahTata$0a#aya be#/1la .e/a,a 01t1h Ra+ul +a2

  Be#+i3at +u/#a$#a+i1al (,i ata+ 4a!.aua a.al)5

  A6a+ya 7taat

  &

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  97/101

  Batasan:Kebe#a,aaya ,i,a+a#.a ata+ ti,a.

  a,aya ,alil ya! "ela#a!.

  Tata$0a#a /ela.+aaaya ti,a. /e#lube#/1la .e/a,a 01t1h Ra+ul,

  Be#+i3at #a+i1al

  A6a+ya 7Ma3aat8,

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  98/101

  1. Tauhidul wijhah("eyatu.a a#ah/a,a!).

  2.Tauhidul harakah(Ke+atua !e#a.).

  3. Tauhidul lughah(Ke+atua u!.a/a ataubaha+a).

  $;03aIbadah Mahdhah

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  99/101

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  100/101

  +/1a3a> (/1a:ar% +/3Ca +=0s/s% A3;nF

 • 7/25/2019 Agama Blok Saraf Perilaku

  101/101

  ,/r;3a Kas;

  ,/r;3a Kas;

  SEKIAN,/r;3a Kas;