Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  1/22

  PEMICU 1 BLOK SISTEM SARAF &KEJIWAAN

  “Sakitnya Kepalak!

  Al"i#a Na$ila %al"ai

  '(1)'1*)

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  2/22

  LO

  1. Nyeri Kepala

  • +e,ni-i & kla-i,ka-i

  • Eti.l./i

  • Pat.,-i.l./i

  • Fakt.# #e-ik.

  •  Tan0a & /eala

  • +ia/n.-a & pe"e#ik-aan2PF3PP4

  • ++

  •  Tatalak-ana 25a#"ak.3 n.n65a#"ak.4

  • P#./n.-i-

  • K."plika-i

  2. Vertigo

  • +e,ni-i & kla-i,ka-i

  • Eti.l./i

  • Pat.,-i.l./i

  • Fakt.# #e-ik.

  •  Tan0a & /eala

  • +ia/n.-a & pe"e#ik-aan2PF3PP4

  • ++

  •  Tatalak-ana 25a#"ak.3 n.n65a#"ak.4

  • P#./n.-i-

  • K."plika-i

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  3/22

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  4/22

  N7ERI KEPALA

  Kla-i,ka-i

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  5/22

  Kla-i,ka-i -akit kepala "en#tInte#nati.nal 8ea0a9:e S.9iety

  A. Sakit kepala primer• Mi/#ain

  •  Ten-i.n6type :ea0a9:e

  • Cl-te# :ea0a9:e

  • Mi-9elllane.- :ea0a9:e n.t

  a--.9iate0 ;it: -t#9t#al le--i.nB. Sakit kepala sekuner

  • Nye#i kepala yan/ $e#kaitan 0/n

  t#a"a kepala 0an < ata le:e#

  • Nye#i kepala yan/ $e#kaitan 0/n

  kelainan =a-kle# k#anial ata-e#=ikal

  • Nye#i kepala yan/ $e#kaitan 0/n

  kelainan n.n =a-kle# int#ak#anial

  • Nye#i kepala yan/ $e#kaitan 0/n

  -$tan-i ata ;it:0#a;alnya

  Nye#i kepala yan/ $e#kaitan0/n n5ek-i

  • Nye#i kepala yan/ $e#kaitan0/n kelainan :e".-ta-i-

  • Nye#i kepala yan/ $e#kaitan0/n kelainan k#ani"3 le:e#3

  "ata3 telin/a3 :i0n/3 -in-3/i/i3 "lt3 ata -t#kt#5a9ial ata k#anial lainnya>

  • Nye#i kepala yan/ $e#kaitan0/n p-ikiat#ik

  !. Nyeri kranial"sentral#nyeri $a%ial primer& nyeri kepala lainnya

  • Ne#al/ia k#anial 0anpenye$a$ -ent#al nye#i 5a9ial

  •  Nye#i kepala lainnya3

  ne#al/ia k#anial3 -ent#alata nye#i 5a9ial p#i"e#>

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  6/22

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  7/22

  N7ERI KEPALA PRIMER• Nye#i kepala "i/#ain

  Nye#i kepala te/an/ .t.t 2tension-type headache4• Nye#i kepala kel."p.k 2cluster headache4

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  8/22

  MI@RAIN

  +e,ni-i

  Kla-i,ka-i

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  9/22

  P*ase (ime !ourse Symptoms

  P#.0#."e 8.#- t. 0ay- p#i.# t.:ea0a9:e Aniety3 i##ita$ility3 ep:.#ia3.# 0#.;-ine--Sen-iti=e t. -.n03 li/:t3 .#-"ell

  A#a P#e9e0e- :ea0a9:e+e=el.p- .=e# (6'

  "inte-Can la-t p t. ' "inte-

  %i-al a#a ".-t 9."".nDi/a/ line- an0 -9intillatin/

  i"a/e-Pa#e-t:e-ia- an0 =i-al ,el00e5e9t-

  8ea0a9:e 6 :.#-G :.#- H -tat-"i/#ain.--

  Unilate#al pain .5ten inte"pleNa-ea3 =."itin/3 -en-iti=et. li/:t3 -"ell3 an0-.n0W.#-en- ;it: p:y-i9ala9ti=ity

  P.-t0#."e F.ll.;- -e=e#e atta9k E:a-ti.n an0 -9alp

  ten0e#ne--

  P*ases o$ t*e 'igraine

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  10/22

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  11/22

  Pato+siologi,•Penin/katan ka0a# (68T  =a-.k.n-t#ik-i ali#an 0a#a:k#anial te#a0i i-ke"ia  a#a•

  I-ke"i -elantnya akan$e#k#an/ 0an 0iikti .le: pe#i.0e=a-.0ilata-i-e#e$#al3 ne#./eni9in?a""ati.n3 0an nye#i>

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  12/22

  -aktor psikologis O$at6.$atan

  -aktor pemi%u migrain

  • a- en "en/a a" " /#a n

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  13/22

  • +ite/akkan $e#0a-a# /eala

  klini- 0an #i;ayat

  pa-ienpa-ien 0i:a#apkanpnya “"i/#ain 0ia#y!2"en9atat ;akt3 inten-ita-3pe"i9 0an 0#a-i -akit

  kepala4

  A. 'igrain tanpa aura,

  • Se0ikitnya ( -e#an/an0en/an ka#akte#i-tik te#tent

  •  Te#a0i anta#a a"

  • Ka#akte#i-tik nilate#al3$e#0enyt60enyt3 inten-ita-

  -e0an/ -a"pai $e#at3 $i-a$e#ta"$a: 0en/an akti=ita-,-ik

  • Pa-ien "en/ala"i "al0an

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  14/22

  (erapi Tan

  St#ate/i te#api

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  15/22

  /)at0o)at terapi a)orti$

  • Anal/e-ik #in/an a-pi#in 20#/ .59:.i9e43 pa#a-eta".l

  • NSAI+-

  Men/:a"$at -inte-i-p#.-ta/lan0in3 a/#a/a-i platelet30an pelepa-an (68T

  Nap#.k-en te#$kti le$i: $aik0a#i e#/.ta"in

  Pili:an lain i$p#.5en3 ket.#.lak

  • @.l.n/an t#iptan

  A/.ni- #e-ept.# (68T1+ "enye$a$kan =a-.k.n-t#ik-i

  Men/:a"$at pelepa-an takikinin3"e"$l.k in?a"a-i ne#./enik

  E,ka-inya -eta#a 0en/an0i:i0#.e#/.ta"in3 tetapi .n-etnyale$i: 9epat

  S"at#iptan .#al le$i: e5ekti50i$an0in/kan e#/.ta"in pe# .#al

  • E#/.ta"in

  • Me"$l.ka0e in?a"a-i

  ne#./enik 0en/an"en-ti"la-i #e-ept.# (68T1p#e-inaptik

  • Pe"$e#ian I% 0pt 0ilakkanntk -e#an/an yan/ $e#at

  •Met.kl.p#a"i0

  • +i/nakan ntk"en9e/a: "al "nta:

  • +i$e#ikan 1(6)' "in-e$el" te#api anti"i/#ain3

  0apat 0ilan/ -etela: 6 a"• K.#tik.-te#.i0

  • +apat "en/#an/iin?a"a-i

  • Anal/e-ik .piat

  • C.nt.: $t.#p:an.l

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  16/22

  • /)at0o)at terapi pro+laksis 

  • Beta $l.ke#

  • Me#pakan 0#/ .5 9:.i9entk p#e=en-i "i/#ain

  • C.nt.: aten.l.l3 "et.p#.l.l3p#.pan.l.l3 na0.l.l

  • Anti0ep#e-an t#i-iklik

  • Pili:an a"it#iptilin3 $i-a /ai"ip#a"in3 0.k-epin3 n.#t#iptilin

  • Pnya e5ek antik.line#/ik3ti0ak $.le: 0i/nakan ntkpa-ien /lak."a ata:ipe#pla-ia p#.-tat

  • Meti-e#/i0

  • M#pk -enya;a e#/.t-e"i-intetik3 anta/.ni- (68T

  • A-a"

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  17/22

   TENSION T7PE 8EA+AC8E

  +e,ni-i

  Fakt.# #e-ik.

  +iKl i,k i

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  18/22

  +ia/n.-aKla-i,ka-i

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  19/22

  (ata laksana terapi(erapi Non0$armakologi• Melakkan lati:an pe#e/an/an

  le:e# ata .t.t $a: -e0ikitnya' 6)' "enit

  • Pe#$a:an p.-i-i ti0#

  • Pe#na5a-an 0en/an 0ia5#a/"a

  ata "et.0e #elak-a-i .t.t yan/lain

  • Penye-aian lin/kn/an ke#a"apn #"a:

  6Pen9a:ayaan yan/ tepat ntk"e"$a9a3 $eke#a3

  "en//nakan k."pte#3 ata-aat "en.nt.n tele=i-i

  68in0a#i ek-p.-# te#-6"ene#-pa0a -a#a ke#a- 0an $i-in/

  68in0a#i -: #en0a: pa0a -aatti0# pa0a "ala" :a#i

  (erapi $armakologi

  • Men//nakan anal/e-ik ataanal/e-ik pl- a=an -e-aitin/kat nye#i

  • C.nt.: O$at6.$at OTC -epe#ti

  a-pi#in3 a9eta"in.p:en3 i$p#.5en

  ata nap#.en -.0i"> P#.0kk."$ina-i 0en/an ka5ein 0apat"enin/katkan e5ek anal/e-ik

  • Untk -akit kepala k#.ni-3 pe#la--e-"ent yan/ le$i: teliti"en/enai penye$a$nya3 "i-alnya

  ka#ena anieta- ata 0ep#e-ipili:an .$atnya a0ala:anti0ep#e-an3 -epe#ti a"it#iptilinata anti0ep#e-an lainnya> 8in0a#ipen//naan anal/e-ik -e9a#a

  k#.ni- "e"i9 #e$.n0 :ea0a9:e

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  20/22

  CLUSTER 8EA+AC8E

  Epi0e"i.l./i

  +e,ni-i

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  21/22

  • Sa-a#an te#api

  "en/:ilan/kan nye#i2te#api a$.#ti543"en9e/a: -e#an/an2p#.,lak-i-4

  • St#ate/i te#api

  "en//nakan .$atNSAI+3 =a-.k.n-t#ikt.#9e#e$#al

  • O$at6.$at te#api a$.#ti5

  6Ok-i/en6E#/.ta"in

  6+.-i- -a"a 0en/an0.-i- ntk "i/#ain

  6S"at#iptan

  • O$at6.$at ntkte#api p#.,lak-i-

  6%e#apa"il6Liti"

  6E#/.ta"in

  6Meti-e#/i0

  6K.#tik.-te#.i0

  6T.pi#a"at

  (ata laksana terapi

 • 8/17/2019 Pemicu 1 Blok Sistem Saraf & Kejiwaan

  22/22

  VER(I/

  LO