of 13/13
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319 www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 1 of 13 แกรนด์ เอธิโอเปีย 11 วัน 8 คืน โดยสนามบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ ดินแดนแห่งถิ่นกาเนิดของชนเผ่าต่างๆ ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 45 USD ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 33 USD หรือตามความพอใจของท่าน เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สรุปการเดินทางโดยย่อ วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่2 สนามบินแอดดิส อะบาบา - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - บินภายในสู่เมืองอารบา มิ้นห์ วันที่3 หมู่บ้านจินกา - หมู่บ้านของชนเผ่าคอนโซ - พิพิธภัณฑ์วิจัยชนเผ่าจินกา - หมู่บ้านจินกา วันที่4 ชนเผ่ามูร์ซี - เผ่าฮามาร์ - ตลาดค้าขายพืชผัก - หมู่บ้านเทอร์มีวันที่5 ชนเผ่าดาเซนเนคส์ - ชนเผ่าบาน่า - หมู่บ้านคอนโซ่ วันที่6 บินภายในสู่เมืองแอดดิส อะบาบา - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชาติพันธ์ วันที่7 บินภายในสู่เมืองบาเฮีย ดาร์ - น้าตกไนล์สีฟ้า - ล่องเรือทะเลสาบทานา วันที่8 เมืองกอนด้าร์ - พระราชวังฟาซิลาดาส - พระราชวังของกษัตริย์ไอยาซุที่ 1 วันที่9 บินภายในสู่เมืองลาลิเบล่า - โบสถ์หินแห่งลาลิเบล่า - โบสถ์นักบุญจอร์จ - โบสถ์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก - โบสถ์อมานูเอล วันที่10 บินภายในสู่แอดดิส อะบาบา - ยอดเขาเอนโตโต - โบสถ์เซนต์จอร์จ - แวะถ่ายรูป ระฆังยักษ์ - ตลาดเมอร์คาโต - สนามบินแอดดิส อะบาบา วันที่11 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

แกรนด์ เอธิโอเปีย 11 วัน 8 คืน...พ กท Buska Lodge หร อ Turmi Lodge หร อเท ยบเท า เทอร ม ว นท

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of แกรนด์ เอธิโอเปีย 11 วัน 8 คืน...พ กท Buska Lodge...

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 1 of 13

  แกรนด์ เอธิโอเปีย 11 วัน 8 คืนโดยสนามบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์

  ดินแดนแห่งถิ่นก าเนิดของชนเผ่าต่างๆไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 45 USD

  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 33 USD หรือตามความพอใจของท่าน เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการ

  ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเขา้ใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่นไขดังกลา่ว

  สรุปการเดินทางโดยย่อ

  วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)

  วันที่2 สนามบินแอดดิส อะบาบา - พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ - บินภายในสู่เมอืงอารบา ม้ินห ์

  วันที่3 หมู่บ้านจินกา - หมู่บ้านของชนเผา่คอนโซ - พิพิธภัณฑ์วิจัยชนเผ่าจินกา - หมู่บ้านจินกา

  วันที่4 ชนเผ่ามูร์ซี - เผา่ฮามาร์ - ตลาดค้าขายพืชผัก - หมูบ่้านเทอร์ม่ี

  วันที่5 ชนเผ่าดาเซนเนคส ์- ชนเผ่าบาน่า - หมู่บ้านคอนโซ่

  วันที่6 บินภายในสู่เมอืงแอดดิส อะบาบา - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชาติพนัธ์

  วันที่7 บินภายในสู่เมอืงบาเฮีย ดาร ์- น้ าตกไนล์สฟี้า - ล่องเรือทะเลสาบทานา

  วันที่8 เมืองกอนด้าร ์- พระราชวังฟาซลิาดาส - พระราชวังของกษัตริย์ไอยาซุที่ 1

  วันที่9 บินภายในสู่เมอืงลาลิเบล่า - โบสถ์หินแห่งลาลิเบล่า - โบสถ์นักบญุจอร์จ - โบสถ์พระผูช้่วยให้รอดของโลก - โบสถ์อมานเูอล

  วันที่10 บินภายในสู่แอดดิส อะบาบา - ยอดเขาเอนโตโต - โบสถ์เซนต์จอร์จ - แวะถ่ายรูป ระฆังยักษ์ - ตลาดเมอร์คาโต - สนามบินแอดดิส อะบาบา

  วันที่11 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 2 of 13

  ตารางเที่ยวบนิ วันที ่ เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา

  วันที่สอง กรุงเทพฯ แอดดิส อะบาบา BKK - ADD ET 609 01.45 - 06.15 วันที่สอง แอดดิส อะบาบา อารบา มิ้นห์ ADD - AMH ET 135 12.10 - 13.15 วันที่หก อารบา มิ้นห์ แอดดิส อะบาบา AMH - ADD ET 134 13.45 - 14.50 วันที่เจ็ด แอดดิส อะบาบา บาเฮีย ดาร์ ADD - BJR ET 126 07.10 - 08.10 วันที่เก้า กอนด้าร ์ ลาลิเบลลา GDQ - LLI ET 122 09.50 - 10.20 วันที่สิบ ลาลิเบลลา แอดดิส อะบาบา LLI - AXU ET 126 10.00 - 11.00 วันที่สิบ แอดดิส อะบาบา กรุงเทพฯ ADD - BKK ET 618 00.05 - 13.15

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ 22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและดูแลในการ

  ตรวจเอกสารการเดินทาง ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ - แอดดิส อะบาบา 01.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองแอดดิส อะบาบา โดยเที่ยวบินที่ ET-609

  (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน/ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชม.)

  06.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินแอดดิส อะบาบา โบลี/กรุงแอดดิส อะบาบา ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร (การเข้าประเทศ ยื่นขอวีซ่าได้ที่สนามบิน)

  07.30 น. น าท่านไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Capital แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปีย มี

  ประชากร อาศัยอยู่ประมาณ 6 ล้านคน เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่องค์การเอกภาพแอฟรกิา เป็นเมืองที่มีประชากรจากหลากหลายภูมิภาคของเอธิโอเปีย

  จากนั้นน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่ เต็มไปด้วยงานศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีและเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่น่าสนใจมากมาย ที่ส าคัญที่สุด คือ โครงกระดูกของ ลูซี่ (Australopithecus afarensis) บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ที่มีก าเนิดเมื่อกว่า 3.2 ล้านปีมาแล้ว ถูกพบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ปีค.ศ. 1974 จนท าให้เอธิโอเปียได้รับฉายาว่า “อู่หรือต้นก าเนิดแห่งมนุษยชาต”ิ

  จากนั้น น าท่านไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปเมืองอารบา มิ้นห์ 12.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองแอดดิส อะบาบา ไป เมืองอารบา มิ้นห์ โดยเที่ยวบินที่ ET-

  135

  13.15 น. เดินทางถึง เมืองอารบา มิน้ห์ (Arbaminch) รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคาร

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 3 of 13

  เมืองอารบา มิ้นห์ (Arbaminch) ซึ่งตั้งอยู่เขตกาโม่ โกฟาทางด้านใต้ของประเทศ และอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,285 เมตร ซึ่งเป็นเขตของชนเผ่าดั้งเดิมของเอธิโอเปีย ที่น่าสนใจที่สุดในโลก (อยู่ในล าดับ 25 ชนเผ่าที่ก าลังจะหายสาบสูญไป)

  ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร พักที ่ Paradise Lodge หรือเทียบเท่า อารบา มิ้นห์

  วันที่ 3 อารบา มิ้นห ์- คอนโซ - จินกา เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  น าท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านจินกา (Jinka Village) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของอารบา มิ้นห์ ห่างประมาณ 350 กม. หมู่บ้านจินกา ตั้งอยู่ที่บริเวณเนินเขาของที่ราบสูงทาม่า เป็นเมืองศูนย์กลางของจินกาในเขตเดบับโอโมอยู่ทางด้านใต้ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,490 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดของนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และชนเผ่าที่ 16 ของประเทศนี้

  ระหว่างทาง น าท่านไปเที่ยวชมในหมู่บ้านของชนเผ่าคอนโซ ชนเผ่านี้มีพื้นที่ประมาณ 55 ตร.กม.ที่มีพื้นที่แห้งแล้งและล้อมรอบไปด้วยก าแพง มีการสร้างบ้านพักอาศัยในเขตพื้นที่เป็นที่ราบสูง ซึ่งมีการประมาณการณ์ในความเป็นอยู่ของชนเผ่านี้มาแล้วประมาณ 400 ปีหรือใน 21 ช่วงอายุคน มีการสร้างระบบการปกครองโดยมีหัวหน้าเผ่าในแต่ละชุมชนเพื่อดูแลปกครองและความเป็นอยู่ มีการสร้างหลุมฝังศพ จนได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค. ศ. 1992

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Kanta Lodge น าท่านเดินทางต่อสู่หมู่บ้านจินกา ระหว่างทางแวะชม พิพิธภัณฑ์วิจัยชนเผ่าจินกา

  (Jinka Research Museum) ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ

  ค่ า รับประทานอาหารค่ า แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที ่ Eco Omo Lodge หรือเทียบเท่า จินกา

  วันที่ 4 จินกา - เผ่ามรู์ซี - ฮามาร์ - เทอร์มี่ 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 08.30 น. น าท่านไปเที่ยวชม ชนเผ่ามูร์ซี (Mursi Tribe) ชนเผ่ามูร์ซี หรือเรียกตัวเองว่า มุน

  (Mun) เป็นชนเผ่าที่อยู่ทางด้านใต้ติดกับพรมแดมของซูดาน เป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ในการใส่แผ่นโลหะไว้ที่ปากเป็นเครื่องประดับ ชนเผ่านี้มีประมาณ 7,500 คนและประมาณ 500 คน อาศัยอยู่ในเมือง ชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าที่ได้ถูกแยกออกไปจากแคว้น ซึ่งที่จริงแล้วเพื่อนบ้านของชนเผ่านี้ยังมีอีก คือ พวกอารี แบนน่า โบดี คาโร เกกู กานกาทอม และ ซูรี ซึ่งต่างก็เป็นเผ่าที่มาจากตระกูลเดียวกัน

  จากนั้นน าท่านไปชมชน เผ่าฮามาร์ (Hamar) เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเขตฮามาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบบริเวณหุบเขาของแม่น้ าโอโม เป็นชนเผ่าที่มีขนาดใหญ่มี

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 4 of 13

  ประชากรประมาณ 47,000 คน มีอาชีพเลี้ยงสัตว์วันและควายเป็นส่วนใหญ่ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

  น าท่านไปเดินเที่ยวชมตลาด ซึ่งมีการค้าขายพืชผักและสิ่งของต่างๆที่ผลิตขึ้นมา ได้เวลาน าท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านเทอร์มี่ (Turmi) ที่มีชนเผ่าฮามาร์อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ของบริเวณแห่งนี้ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมที่ส าคัญของชนเผ่านี้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และประเพณีที่รู้จักกันดี คือ การกระโดดข้ามวัว (Bull Jumping) โดยเริ่มจากการที่เป็นเด็กผู้ชายและก าลังจะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ โดยในการเริ่มแรกจะมีการเต้นร าของพวกผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กันโดยการแต่งกายให้สวยงามตามประเพณี และก็จะมีการเชื้อเชิญเด็กผู้ชายให้มาร่วมงานในการกระโดดข้ามหลังวัว (กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับชนเผ่านั้นๆ ว่าจะมีในวันนั้นหรือไม่)

  ค่ า รับประทานอาหารค่ า แล้วพักผ่อนตามอัธยาศยั พักที ่ Buska Lodge หรือ Turmi Lodge หรือเทียบเท่า เทอร์มี ่

  วันที่ 5 เทอร์มี ่- เผา่ดาเซนเนคส ์- เผ่าบานา - คอนโซ 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  น าท่านเดินทางไปเยือนหมู่บ้านของชนเผ่าดาเซนเนคส์ (Dasennech Tribe) เป็นชนเผ่าที่มีความเก่าแก่ที่สุดเผ่าหนึ่งของแอฟริกา และชนเผ่านี้ยังเป็นต้นแบบของชนเผ่าในเคนย่าและซูดานอีกด้วย ที่อาศัยอยู่ตามริมหุบเขาของแม่น้ าโอโม ที่มีการปลูกบ้าน และวาดสีตามร่างกาย มีการส ารวจนับคนที่อยู่อาศัยได้ประมาณ 48,000 คน หุบเขาของแม่น้ าโอโมนี้ ได้ถูกเรียกว่า แนวหน้าสุดท้ายของชาวอัฟริกัน (African’s Last Frontier) แม่น้ าโอโมนี้มีความยาวประมาณ 400 ไมล์ และไหลจากทางเหนือลงมาทางด้านใต้มายังทะเลสาบเทอร์กาน่า และมีชนเผ่าใหญ่ๆอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ถึง 9 ชนเผ่า ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 225,000 คน และได้อาศัยความเป็นอยูข่องแม่น้ าน้ีในการด ารงชีวิตและรวมทั้งรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน น าท่านอกเดินทางไปชมหมู่บ้านของชนเผ่าบาน่า (Bana Tribe) เป็นชนเผ่าที่อยู่ใน

  จังหวัดเกมู โกฟา อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ าโอโม และทางด้านเหนือของทะเลสาบเทอร์กาน่า ที่มีเอกลักษณ์และนิยมเอาดินปูนสีขาวมาทาตัวเพื่อตกแต่งร่างกาย มีชนเผ่าประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 23,700 คน มีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์ ได้เวลาน าท่านออกเดินทางไปยังหมู่บ้านคอนโซ่ (Konso Tribe) ซึ่งเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่ในบริเวณนี้ที่สามารถสังเกตได้จากการที่กระดูกแก้มและคางที่ใหญ่ สีผิวจะออกเป็นสีน้ าตาลอมแดงค่อนข้างจะเป็นสีด า

  ค่ า รับประทานอาหารค่ า แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 5 of 13

  พักที ่ Kanta Lodge หรือเทียบเท่า คอนโซ ่วันที่ 6 คอนโซ ่- อารบา ม้ินห์ - แอดดิส อะบาบา

  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก น าท่านเดินทางกลับไปเมืองอารบา มิ้นห์

  11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปเมืองแอดดิส อะบาบา

  13.45 น. ออกเดินทางจากอารบา มิ้นห์ สู่ เมืองแอดดิส อะบาบา โดยเที่ยวบินที่ ET-134 14.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองแอดดิส อะบาบา

  แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปีย มีประชากร อาศัยอยู่ประมาณ 6 ล้านคน เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่องค์การเอกภาพแอฟริกา เป็นเมืองที่มีประชากรจากหลากหลายภูมิภาคของเอธิโอเปีย

  น าท่านไปชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชาติพันธ์ (Ethnological Museum) ในมหาวิทยาลัยแอดดิส อะบาบา ซึ่งท่านจะได้ชมความเป็นมาของชาติพันธุ์ต่างๆ พร้อมกับเครื่องใช้ต่างๆ การแกะสลักต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า

  ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารในโรงแรม พักที ่ Intercontinental Hotel หรือ Capital Hotel หรือเทียบเท่า แอดดิส อะบาบา

  วันที่ 7 แอดดิส อะบาบา - บาเฮอร์ ดาร์ เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไป เมืองบาเฮอร์ ดาร์ (Bahir Dar) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

  07.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาเฮีย ดาร์ โดยเที่ยวบินที่ ET 126 (1 ช.ม.) 08.10 น. เดินทางถึง เมืองบาเฮีย ดาร ์เจ้าของฉายา “ริเวียร่าแห่งเอธิโอเปีย”

  เมืองบาเฮอร์ ดาร์ มีความหมายว่า ริมฝั่งทะเล เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัมฮารา เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของเขตพิเศษ เป็นเมืองหนึ่งที่มีความส าคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่เต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดใจในรูปแบบต่างๆ ที่พักรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ที่ถูกสร้างอยู่ใกล้กับทะเลสาบทาน่าและริมฝั่งแม่น้ าบลูไนล์ เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดี ที่ตามริมฝั่งถนนได้ถูกตกแต่งด้วยต้นปาล์มและดอกไม้หลากหลายชนิด ในปี ค.ศ. 2002 ได้รับรางวัลจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองที่มีความสวยงามและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

  น าท่านเดินทางด้วยรถสู่ น้ าตกไนล์สีฟ้า (The Blue Nile Falls) (ระยะทาง 31 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ช.ม.) ที่ไหลตกจากหน้าผาสูง 42 ม.บนแม่น้ าทิส อเบย์ (Tis Abay) มีความหมายว่า “แม่น้ าไนล์ที่มีละอองน้ าเหมือนควันไฟ” ซึ่งที่วันนี้ปริมาณน้ าที่ไหลลงมาได้ลดลงมา เพราะว่ามีการสร้างสถานีควบคุมพลังน้ า และเป็นเขื่อนใน

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 6 of 13

  การผลิตกระแสไฟฟ้า แต่น้ าตกบลูไนล์ก็ยังเป็นสถานที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ าเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากและน้ าตกนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยว

  ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลับบาเฮีย ดาร์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

  บ่าย น าท่าน ล่องเรือเฉพาะคณะ ใน ทะเลสาบทานา (Tana Lake) ทะเลสาบใหญ่สุดของเอธิโอเปีย ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 ,500 ตร.กม. ต้นก าเนิดของแม่น้ าไนล์สีฟ้า ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1 ,788 เมตร มีความยาวประมาณ 84 กม. กว้างประมาณ 66 กม. และมีความลึกประมาณ 15 เมตร เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะได้พื้นที่น้ าประมาณ 3,000-3,500 ตร.กม. และปริมาณน้ าจะลดลงเมื่อมีการก่อสร้างการควบคุมการไหลของน้ าที่จะลงไปยังแม่น้ าบลูไนล์ และการควบคุมการไหลของน้ านี้ท าให้เกิดน้ าตกบลูไนล ์และมีการสร้างสถานีพลังน้ าด้วย

  จากนั้น แวะชมโบสถ์เก่าแก่ทางคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกซ์ของเอธิโอเปีย 1 - 2 แห่ง อาทิ Churches of Azew Mariam และ Ura Kidanmhiret

  ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พักที ่ Avanti Blue Nile Resort หรือเทียบเท่า บาร์เฮอร ์ดาร์

  วันที่ 8 บาร์เฮอร์ ดาร ์- กอนดา้ร์ (ชมเมืองมรดกโลกแสนสวย) 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

  น าท่านเดินทางด้วยรถสู่ เมืองกอนด้าร์ (ระยะทางประมาณ 30.5 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2.5 ช.ม.)

  เมืองกอนด้าร์ (Gondar) ตั้ งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบทาน่า สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,133 เมตร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพวกเอธิโอเปียน และจังหวัดเบเก็มเดอร์ ในพื้นที่แห่งนี้มีการท าอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงสัตว์ และยังเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่ท าการสอนในเรื่องแพทย์และยา

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

  น าท่านชม เมืองกอนด้าร์ เจ้าของฉายา “นครคาเมล็อตแห่งทวีปแอฟริกา” นครในต านานปรัมปราของอังกฤษในศตวรรษที่ 12 ที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่ กอนดาร์ เป็นเมืองจริงทีไ่ด้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1979 น าท่านเข้าชม ปราสาท พระราชวังและอาคารส าคัญต่าง ๆ ในเขตพระราชฐานที่มีพื้นที่ถึง 70,000 ตร.กม. ชม พระราชวังฟาซิลาดาส ที่ได้สังเคราะห์ศิลปะการก่อสร้างของอินเดีย โปรตุเกส แขกมัวร์ และอาณาจักรอักซุมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ชมห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 7 of 13

  จากนั้นชม พระราชวังของกษัตริย์ไอยาซุที่ 1 (ครองราชย์ค.ศ. 1682 - 1706) ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุครุ่งเรืองของกอนดาร์ พระราชวังแห่งนี่เคยถูกบันทึกไว้ว่า มีความสง่างามกว่าที่พ านักของกษัตริย์โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ถูกแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1704 ท าลายและถู กกองบินอังกฤษทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กระนั้นร่องรอยแห่งความงามก็ยังหลงเหลือให้จินตนาการได้

  ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร พักที ่ Goha Hotel หรือเทียบเท่า กอนด้าร ์

  วันที่ 9 กอนดา้ร์ - ลาลิเบลลา 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

  น าท่านเดินทางไปสนามบินกอนด้าร์ เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง 09.50 น. ออกเดินทางจาก เมืองกอนด้าร์ สู่ เมืองลาลิเบล่า โดยเทีย่วบินที่ ET-122 10.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองลาลิเบล่า

  เมืองลาลิเบล่า เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นอัมฮาร่า ทางด้านเหนือของประเทศ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2,500 เมตร มีชื่อเสียงในด้านโบสถ์ที่มีเสาเป็นหิน และยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดศูนย์กลางของผู้ที่จะมาท าการจาริกแสวงบุญ ซึ่งเป็นรองจากเมืองอัคซูมและไม่เหมือนเมืองอัคซูม เมืองนี้ถูกตั้งตามชื่อของนักบุญลาลิเบล่า ผู้ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเจรูซาเล็ม และต้องการสร้างเมืองนี้ให้เป็นเจรูซาเล็ม ซึ่งประชากรส่วนมากของเมืองลาลิเบล่านับถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธด๊อก ซึ่งเอธิโอเปียเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรเป็นชาว คริสเตียนที่ได้เริ่มแต่แรกในราวศตวรรษที่ 4 รูปแบบการก่อสร้างและชื่อของตึกใหญ่ในเมืองนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของกรุงเจรูซาเล็ม จนกระทั่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยถูกปกครองโดยพวกอาหรับมุสลิมในปี ค.ศ.1187 โดยมีผู้น าในขณะนั้น คือ ซาลาดิน

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร น าท่านไปชมเมืองแห่งโบสถ์ ซึ่งมีกลุ่มโบสถ์ของนิกายออร์โธด๊อกซ์ ที่ถูกสร้างเรียง

  รายอยู่ใกล้ ๆ กัน โดยมี โบสถ์หินแห่งลาลิเบล่าที่ใช้การตัดหินภูเขาไฟทั้งก้อนมาแกะสลักและสร้างเป็นโบสถ์ จนได้รับการประกาศเป็น เขตมรดกโลก

  น าท่านชม โบสถ์นักบุญจอร์จ ผลงานชิ้นเอกของลาลิเบลลาที่สกัดเป็นรูปไม้กางเขนสไตล์ออร์โธด๊อกซ์สูง 15 ม.ภายในมีกล่องไม้มะกอกอายุ 800 ปี 2 กล่อง โบสถ์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก โบสถ์หินสกัดใหญ่สุดในโลกมีความสูง 11.5 ม.สร้างตามรูปแบบดังเดิมของโบสถ์พระแม่มารีแห่งไซอันในอัคซูม ภายในมีหลุมศพว่างเปล่า 3 หลุม เป็นสัญลักษณ์ของศาสดาอับบราฮัม ไอแซค และยาคอบ และไม้กางเขนทองค าหนัก 7 กก. โบสถ์อมานูเอล โบสถ์ส่วนพระองค์ของราชวงศ์กษัตริย์เอธิโอเปีย เป็น

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 8 of 13

  โบสถ์ที่สกัดได้วิจิตรที่สุดโดยไม่มีส่วนใดติดกับหน้าผาเลย ค่ า รับประทานอาหารค่ า ที่ภัตตาคาร

  พักที ่ Mountain View Hotel หรือ Panoramic View Hotel หรือเทียบเท่า ลาลิเบล่า วันที่ 10 ลาลิเบลลา - แอดดิส อะบาบา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง 10.00 น. ออกเดินทางจาก เมืองลาลิเบล่า สู่ แอดดิส อะบาบา โดยเที่ยวบินที่ ET-126 11.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองแอดดิส อะบาบา

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ Top View Restaurant จากนั้น น าท่านชมความสวยงามของเมือง ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1887 โดย

  จักรพรรดิเมเนลิค และค าว่า แอดดิส อะบาบา มีความหมายว่า ดอกไม้พันธุ์ใหม่ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เกี่ยวกับวงการทูตของอัฟริกา ยังเป็นศูนย์รวมของความเป็นเอกภาพของอัฟริกา และที่ส าคัญยังเป็นเมืองศูนย์กลางส าหรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกด้วย น าท่านไปที่ ยอดเขาเอนโตโต (Entoto) พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแอดดิส อะบาบา

  น าท่านไปชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (St.George’s Cathedral) เป็นโบสถ์ของนิกายออร์โธด๊อก ที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิคเซบาสเตียโน กาสตาน่า และสร้างโดยพวกนักโทษสงครามในปี ค.ศ.1896 และต่อมาได้ถูกใช้ในพิธีการต่างๆของเอธิโอเปียนในการราชาภิเษกในปี ค.ศ.1917 และในปี ค.ศ.1930 ด้วย และได้กลายสถานที่ส าหรับจาริกแสวงบุญ และต่อมาได้มีการสร้างด้านหน้าขึ้นใหม่ เพราะเกิดไฟไหม้ในระหว่างมีสงครามในปี ค.ศ.1937 และต่อมาได้มีการท านุบ ารุงให้ดีขึ้นโดยจักรพรรดิเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1941 นอกจากนั้นยังมีภาพเขียนเกี่ยวกับประวัติของเอธิโอเปีย และแวะถ่ายรูป ระฆังยักษ์ ของขวัญจากพระเจ้าซาร์นิโคลัส ที่มอบให้กับกษัตริย์แห่งอบิสซีเนีย

  น าท่านไปชม ตลาดเมอร์คาโต เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันออก แวะชมและซื้อของที่ระลึก พวกกาแฟ งานหัตถกรรม

  ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร Habesha 200 Cultural Restaurant พร้อมชมระบ าพื้นเมือง

  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ 23.500 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ET 608 วันที่ 11 แอดดิส อะบาบา - กรุงเทพฯ 13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 9 of 13

  *** ราคา และโปรแกรมทัวรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ /การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถอืผลประโยชน์ของผู้

  เดินทางเป็นส าคัญ ***

  ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้ส าหรับผู้เดนิทางตั้งแต่ 15 ท่าน ขึ้นไป วันที่ 25เม.ย.-5พ.ค.62

  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเด่ียว เพิ่มท่านละ เด็กอายุต่ ากว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

  129,900.- 14,000.-

  129,900.- 28,000.-

  ราคาอาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ ามนัที่ปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเปน็จริงที่สายการบิน ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 19 พ.ย. 2561 )

  ค าแนะน า ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

  เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครือ่งบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ

  หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ

  เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกดิข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

  ภายหลัง

  ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง

  สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ การจองทัวร์ 1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน

  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

  เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการ ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเขา้ใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่นไขดังกลา่ว

  ค่าทัวร์รวม : ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน ์ชั้น

  ประหยัด ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 10 of 13

  ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ าด่ืม วันละ 1 ขวดลิตร/ท่าน ค่าพาหนะในการน าเที่ยว ตลอดการเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเอธิโอเปีย ส าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลใน

  ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป) ค่าทัวร์ไม่รวม : ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 45 USD

  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 33 USD หรือตามความพอใจของท่าน

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

  การยกเลิก : ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันท าการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋ว

  เครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันท าการ หักค่ามัดจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้าม)ี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันท าการ หักค่ามัดจ า 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วันท าการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

  หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 11 of 13

  การน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม เอกสารในการใช้ยื่นวีซา่ : ท าวีซ่า on arrival 1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันทีท่ าการจองทัวร)์ หมายเหตุ :

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

  เพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

  เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

  กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

  ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 12 of 13

  ตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

  ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น)

  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได ้

  หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่ งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

  เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น โรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE

  ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้

  โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

  ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

  ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

  การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

  รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS250319

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 13 of 13

  ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ใน

  ระหว่างการเดินทาง การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,

  และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

  หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างตน้ทุกประการ

  http://www.etravelway.com/mailto:[email protected]://www.facebook.com/eTravelWayhttp://www.etravelway.com/+http://www.etravelway.com/index_th.asphttp://www.etravelway.com/+