of 59/59
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเ เ.เ. เเเเ เเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเ…… (เเเเเเเเเเ เเเ เเเเเ) เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเ…… เเเเเเ เ เเเเเเ เ เเเเเเ เเเเ (เเเเเเเเเเ เเเเเเเเ)

 · Web viewหมายถ ง น ต บ คคลตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย หร อกฎหมายอ น หร อ

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewหมายถ ง น ต บ...

-

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองตรวจราชการ

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๘๒-๔, ๓๖๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๗

-

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์

“วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ” โดยมีพันธกิจในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมและวิถีชีวิต ที่ดีงามในสังคมไทย ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำไทยสู่สากลการดำเนินงานของ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้สังคมชุมชนมีความเข้มแข็งในมิติทางวัฒนธรรมและส่งผลให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคีเครือข่าย รวมทั้งบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมเป็นพลังในการสร้างคนดี สังคมสันติสุข นำทุนทางวัฒนธรรม มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็กหรือเยาวชน บุคคล รวมทั้ง นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนประสบผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ ตุลาคม หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์

๑.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์

๑.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และต่อประเทศชาติ

๒. นิยามศัพท์เฉพาะ

๒.๑ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หมายถึง เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑) ประเภทเด็กหรือเยาวชน

หมายถึง ผู้มีอายุ ๘ ปีขึ้นไป – ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒) ประเภทบุคคล

หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓) ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล

นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายอื่น หรือ คณะบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกันทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และต่อประเทศชาติ เช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

๒.๒ หน่วยงาน

๑) ส่วนภูมิภาค หมายถึง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด

๒) ส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๓. จำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๑๖ รางวัล ประกอบด้วย

๓.๑ ส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด)

รวมไม่เกิน ๔๕๖ รางวัล จำแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑) ประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ คน

๒) ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ คน

๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลจังหวัดละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๒ แห่ง/คณะ

๓.๒ ส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) (๑๐ หน่วยงาน)

รวมไม่เกิน ๖๐ รางวัล จำแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑) ประเภทเด็กหรือเยาวชน หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน

๒) ประเภทบุคคล หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน

๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล หน่วยงานละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ แห่ง/คณะ

ทั้งนี้หากหน่วยงานใดในระดับกรม (ส่วนกลาง) ทั้ง 10 หน่วยงาน เสนอชื่อเด็กหรือเยาวชน/บุคคล/นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นขอให้พิจารณาคัดเลือกเด็กหรือเยาวชน/บุคคล/นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตรงกับเครือข่ายที่ดูแลหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น กรมการศาสนาสามารถเสนอเครือข่ายจำเพาะด้านศาสนาไม่เกิน 6 คน/แห่ง/คณะ”

/๔. คุณสมบัติ...

๔. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๔.๑ มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรม ที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔.๒ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โทษจำคุกให้หมายความรวมถึงการรอลงอาญาด้วย ให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ทุกรายชื่อว่า เคยได้รับโทษหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือรอลงอาญาหรือไม่

๔.๓ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศมาก่อน ให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัติทุกราย โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ กองตรวจราชการ www.m-culture.go.th/evaluate หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด “รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ” ก่อนเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา

๔.๔ ในกรณีผู้เสนอชื่อที่เป็นสถานที่เดียวกัน แต่ชื่อเปลี่ยนไปตามบริบท เช่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งมีผลงานใกล้เคียงกัน และเป็นสถานที่ตั้งเดียวกัน แต่เป็นคนละคณะทำงาน จึงขอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานระดับกรมจัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้ประกอบการพิจารณา

๕. ผลงานของผู้เสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือก

๕.๑ ผลงานของผู้เสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับจังหวัด ควรสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันหรือพื้นที่การทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนั้นๆ เช่น ผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมต่อพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ควรให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

๕.๒ ผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในหน่วยงานระดับกรมหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลาง) หมายถึง ผลงานของผู้เสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งควรเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และทำคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือเป็นผู้ที่พักอาศัยทั่วประเทศ/ภูมิลำเนาอยู่ในส่วนภูมิภาค แต่ผลงานที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกมีคุณประโยชน์อยู่ในระดับประเทศ ควรให้หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้ง ๑๐ กรม) เป็นผู้เสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

๖. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก

๖.๑ ส่วนภูมิภาค

๑) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้

- ผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)ประธาน

- ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ/ตำบล กรรมการ

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้องกรรมการ

- วัฒนธรรมจังหวัด กรรมการและเลขานุการ

- ผู้อำนวยการกลุ่มที่วัฒนธรรมจังหวัดมอบหมายกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสรรหาเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และจัดทำแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด

๓) คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกและจัดลำดับตามคุณประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้กระทำไว้ โดยให้เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตามมติคณะกรรมการฯ ลำดับที่ ๑ – ๒ ในแต่ละประเภท ดังนี้

(๑) ประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน (ลำดับที่ ๑ –๒)

(๒) ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน ๒ คน

(ลำดับที่ ๑ –๒)

(๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ

(ลำดับที่ ๑ –๒)

ส่วนภูมิภาคทั้งหมดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๔๕๖ คน/แห่ง/คณะ

ทั้งนี้หากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใด เสนอรายชื่อเด็กหรือเยาวชน/บุคคล/นิติบุคคลหรือคณะบุคคล เกินจำนวนเกณฑ์ที่กำหนด ให้ตัดสิทธิ์การเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในปีนั้นๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ และเสนอให้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาได้ในปีต่อไป

๔) จัดส่งข้อมูล ได้แก่

(๑) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัด

(๒) แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

(๓) เล่มเอกสารผลงาน คนละ/แห่ง/คณะละ ๒ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่มและสำเนา ๑ เล่ม)

(๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตามเล่มเอกสารผลงานพร้อมภาพประกอบ คนละ/ แห่งละ/คณะละ ๑ แผ่น ให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองตรวจราชการ ภายในวัน เวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยคณะกรรมการฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ กรณีนำส่ง ด้วยตนเอง คณะกรรมการฯ จะถือวันประทับรับเรื่องของสารบรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสำคัญ

๖.๒ ส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม)

๑) หน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้

- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/ประธาน

อธิบดีหรือเทียบเท่า/ผู้อำนวยการองค์การมหาชน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้องกรรมการ

- ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (ที่ได้รับมอบหมาย) กรรมการและเลขานุการ

๒) หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสรรหาเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และจัดทำแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

๓) คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการคัดเลือกตามคุณประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้กระทำไว้ โดยให้เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตามมติคณะกรรมการฯ ประเภทละไม่เกิน ๒ คนหรือแห่งหรือคณะ ในแต่ละประเภท ดังนี้

(๑) ประเภทเด็กหรือเยาวชน

หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน (ลำดับที่ ๑ – ๒)

(๒) ประเภทบุคคล

หน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน (ลำดับที่ ๑ – ๒)

(๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล หน่วยงานละไม่เกิน ๒ แห่ง/คณะ (ลำดับที่ ๑ – ๒)

ส่วนกลางทั้งหมดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๖๐ คน/แห่ง/คณะ

ทั้งนี้หากหน่วยงานใดในระดับกรม (ส่วนกลาง) ทั้ง 10 หน่วยงาน เสนอชื่อเด็กหรือเยาวชน/บุคคล/นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นขอให้พิจารณาคัดเลือกเด็กหรือเยาวชน/บุคคล/นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตรงกับเครือข่ายที่ดูแลหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น กรมการศาสนาสามารถเสนอเครือข่ายจำเพาะด้านศาสนาไม่เกิน 6 คน/แห่ง/คณะ

๔) จัดส่งข้อมูล ได้แก่

(๑) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของหน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

(๒) แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ

(๓) เล่มเอกสารผลงาน คนละ/แห่งละ/คณะละ ๒ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่มและสำเนา ๑ เล่ม)

(๔) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตามเล่มเอกสารผลงานพร้อมภาพประกอบคนละ/แห่งละ/คณะละ ๑ แผ่น ให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองตรวจราชการ ภายในวัน เวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยคณะกรรมการฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ กรณีนำส่งด้วยตนเอง คณะกรรมการฯ จะถือวันประทับรับเรื่องของสารบรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสำคัญ

๖.๓ กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ ดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท จำนวน ๓ คณะ และคณะกรรมการแต่ละคณะมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

๒) รวบรวมแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จากส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเล่มเอกสารผลงาน พร้อมทั้งสรุปรายชื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม แต่ละประเภท

๓) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนภูมิภาค เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล พร้อมทั้งจัดทำรายงานประชุมเสนอคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ จำนวนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา

๔) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณา

(๑) ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนภูมิภาค) ที่เป็นไปตามเกณฑ์

(๒) ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนกลาง) ที่เป็นไปตามเกณฑ์

(๓) กรณีบางหน่วยงานเสนอชื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอำนวยการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๕) สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

๗. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

๗.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ

จัดทำประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อลงนามในประกาศ โดยจะประกาศผลภายในเดือนกันยายน และแจ้งผลไปยังหน่วยงานระดับกรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางสื่อต่าง ๆ

๗.๒ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม (๓ ตุลาคม หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด) พร้อมหนังสือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ที่ขอรับการพิจารณาคัดเลือก จะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรลงนามโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๘. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก

ผลงานและหลักฐานที่ปรากฏซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม ในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (หลักฐาน อาทิ รูปภาพ วีดิโอ ซีดี ดีวีดี ใบประกาศเกียรติคุณและอื่นๆ)

ข้อปฏิบัติในการจัดทำเล่มเอกสารผลงาน

ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ให้ผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้จัดทำเล่มเอกสารผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโดยดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำปกเล่มเอกสารผลงานตามตัวอย่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

๒. จัดทำแบบเสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิการบดี/ผู้อำนวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี/วัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ลงนามรับทราบการเสนอชื่อ

๓. สรุปความรู้ ความสามารถ การทำคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอด องค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับ (ตารางที่ ๑)

ทั้งนี้ ให้สรุปเฉพาะผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม กับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งระบุ ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน เช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน นโยบายประชารัฐ ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดยชุมชนต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรม หรือผลงานเฉพาะตัวของบุคคลที่มีต่อกระทรวงวัฒนธรรม (หลักฐาน อาทิ รูปภาพ วีดิโอ ซีดี ดีวีดี ใบประกาศเกียรติคุณและอื่นๆ) (ตารางที่ ๒) รายละเอียดตามตัวอย่าง

๔. เล่มเอกสารผลงาน ประกอบด้วย

๑) ปก

๒) แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

๓) ตารางที่ ๑

๔) ตารางที่ ๒

๕) สำเนา/ภาพถ่ายของรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร

๖) ภาพกิจกรรมจำนวนหน้ารวมทั้งเล่มไม่เกิน ๕๐ หน้า จัดทำคนละ/กลุ่มละ จำนวน ๒ เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft-word และ ไฟล์ pdf)

๕. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว (ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล) หรือ ภาพสำนักงาน/อาคาร/ป้าย (ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล) คนละ/แห่งละ/คณะละ ๑ ภาพ พร้อมไฟล์ภาพกิจกรรม คนละ/แห่งละ/คณะละ ไม่เกิน ๔ ภาพ โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้นและมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป หรือไฟล์วีดิโอ ให้บันทึกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีรวมอยู่กับไฟล์เล่มเอกสารผลงานด้วย (ตามข้อ ๔) เนื่องจากภาพ วีดิโอ ทั้งหมดจำเป็นต้องนำไปใช้ในการจัดทำหนังสือ นิทรรศการ และวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

๖. จัดส่งเล่มเอกสารผลงานพร้อมซีดีหรือดีวีดี (ข้อ ๔ และ ข้อ ๕) คนละ/คณะละ/แห่งละ ต้นฉบับ ๑ เล่ม และสำเนา ๑ เล่ม ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่าทั้งนี้ การบันทึกไฟล์เล่มเอกสารผลงานลงบนแผ่นซ๊ดีหรือดีวีดี ให้บันทึกไฟล์รูปเล่มเป็นไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx และ .pdf

หมายเหตุ

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่คืนเล่มเอกสารผลงานให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอให้ใช้เอกสารหลักฐานฉบับสำเนาในการจัดทำเล่มเอกสารผลงานเท่านั้น

๒. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์ศักดิ์ ประเสริฐสังข์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๕๔ และ ๐๙๐ ๙๓๗ ๘๔๒๔

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

เอกสารผลงาน

เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ประเภท.........................................................................

ชื่อ – สกุล/ชื่อประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล…………………………………………………………

จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ..................................................................................

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

( ส่วนกลาง ( ส่วนภูมิภาค

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………

วัน เดือน ปีเกิด……………………………………………………………………….. อายุ...........................ปี

(กรณีพระสงฆ์ โปรดระบุ พรรษา.................... น.ธ. ........................ ป.ธ. .......................................)

ระดับการศึกษา...................................................................................................................................................

อาชีพ/ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………….

หน่วยงานที่สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์.................................................โทรสาร................................................มือถือ.......................................

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................

๒. การรับรองการเสนอชื่อ

๒.๑ ข้าพเจ้า.......................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิการบดี/ผู้อำนวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี/วัฒนธรรมจังหวัด) เป็นผู้ให้ข้อมูลในการเสนอชื่อ......................................................................................เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ (ที่ขอรับการพิจารณาคัดเลือก)..........................................................................................................................................................

( ประเภทเด็กหรือเยาวชน ( ประเภทบุคคล

ลงชื่อ.....................................................

(........................................................)

ผู้เสนอชื่อ

วันที่........../............./...................

๒.๒ ข้าพเจ้า......................................................................................ได้รับทราบการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ (ที่ขอรับการพิจารณาคัดเลือก)..........................................................................................................................................

( ประเภทเด็กหรือเยาวชน ( ประเภทบุคคล

ลงชื่อ...........................................................

(..........................................................)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

วันที่........../............./...................

แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

( ส่วนกลาง ( ส่วนภูมิภาค

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล...........................................................................................................................

สถานที่ตั้ง.......................................................................................................................................................

โทรศัพท์..................................โทรสาร.............................................................มือถือ...................................

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)..................................................................................................................

ชื่อ-สกุลผู้แทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล.........................................................................อายุ...............ปี

ตำแหน่ง........................................................................................................................................................

หน่วยงานที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลสังกัด (ถ้ามี).........................................................................................

๒. การรับรองการเสนอชื่อ

๒.๑ ข้าพเจ้า...............................................................................................(ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม/อธิบดี/อธิการบดี/ผู้อำนวยการองค์การมหาชน/หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี/

วัฒนธรรมจังหวัด) เป็นผู้ให้ข้อมูลในการเสนอ (ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล)..................................................

เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ (ที่ขอรับการพิจารณา

คัดเลือก)...................................... ประเภท นิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ลงชื่อ.....................................................

(........................................................)

ผู้เสนอชื่อ

วันที่........../............./...................

๒.๒ ข้าพเจ้า...........................................................................................................ผู้แทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล.........................................................................................ได้รับทราบการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ (ที่ขอรับการพิจารณาคัดเลือก)...................

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ลงชื่อ.............................................................

(...............................................................)

ผู้แทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

วันที่........../............./...................

หมายเหตุ ผู้แทนของนิติบุคคล/คณะบุคคล ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นผู้แทนของ

นิติบุคคล/คณะบุคคลในเล่มเอกสารผลงานด้วย

ตารางที่ ๑ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อ – สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล……………..................................จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) .....................................................

ความรู้/ความสามารถ/การทำคุณประโยชน์

ของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

เกียรติคุณที่ได้รับ

ให้ระบุชื่อรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร และปี พ.ศ.

(จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ)

ตารางที่ ๒ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อ – สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล……………………………….……….จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ...........................................................

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

หลักฐานอ้างอิง

ลงชื่อ.....................................................ลงชื่อ.....................................................

(........................................................) (........................................................)

ตำแหน่ง...............................................ตำแหน่ง...........................................................

ผู้จัดทำเอกสารผลงาน ผู้ตรวจสอบเอกสารผลงาน

โทร. ........................................................ โทร. ................................................................

หมายเหตุ ให้ระบุชื่อตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบเล่มเอกสารผลงานของ สวจ. หรือ หน่วยราชการระดับกรม

ตารางที่ ๓ สรุปผลงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว/นาง/ยศ) ...................................................................................

วัน เดือน ปีเกิด .......................................................... อายุ................................................

อาชีพ/ตำแหน่ง ...................... ..............................

ที่อยู่ปัจจุบัน .......... หมู่ที่ .......... ถนน....................... แขวง/ตำบล................. เขต/อำเภอ.......................

จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์.....................................................

โทรศัพท์ ...........................................................................................................................................................

อีเมล ................................................................

ผลงาน (ให้ระบุผลงานที่โดดเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างน้อย ๕ - ๑๐ ผลงาน โดยเรียงลำดับตามปี พ.ศ. จากอดีตจนถึงปัจจุบัน)

๑. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๒. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๓. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๔. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๕. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๖. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๗. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๘. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๙. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

๑๐. ...........................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานระดับกรม/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้เสนอ)................................................................................

ประเภท/ลำดับ

ชื่อ-สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

เอกสารผลงาน

ซีดี/ดีวีดี

ข้อมูลผลงาน

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG/.TIFF ขนาด ๑ MB ขึ้นไป

ไฟล์วีดิโอ กิจกรรมผลงาน

ไฟล์ภาพหน้าตรง/อาคาร/สำนักงาน/ป้าย/สถานที่ทำงาน

ไฟล์ภาพกิจกรรมผลงาน

วีดิโอกิจกรรมผลงาน

ประเภทเด็กหรือเยาวชน

ลำดับที่ ๑ ……………………………………………………………………..………

จำนวน..........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลำดับที่ ๒ ……………………………………………………………………………

จำนวน..........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทบุคคล

ลำดับที่ ๑ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลำดับที่ ๒ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ลำดับที่ ๑ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลำดับที่ ๒ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลงชื่อ................................................................ผู้สรุปข้อมูล

ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(..................................................................)

(.............................................................)

ตำแหน่ง.........................................................................

ตำแหน่ง......................................................................

วันที่...............................................................................วันที่..............................................................................

โทร.............................................................................. โทร................................................................................

แบบสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

จังหวัด (ผู้เสนอ)................................................................................

ประเภท/ลำดับ

ชื่อ-สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

เอกสารผลงาน

ซีดี/ดีวีดี

ข้อมูลผลงาน

ไฟล์ภาพ นามสกุล .JPEG/.TIFF ขนาด ๑ MB ขึ้นไป

ไฟล์วีดิโอ กิจกรรมผลงาน

ไฟล์ภาพหน้าตรง/อาคาร/สำนักงาน/ป้าย/สถานที่ทำงาน

ไฟล์ภาพกิจกรรมผลงาน

วีดิโอกิจกรรมผลงาน

ประเภทเด็กหรือเยาวชน

ลำดับที่ ๑ ……………………………………………………………………..………

จำนวน..........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลำดับที่ ๒ ……………………………………………………………………………

จำนวน..........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทบุคคล

ลำดับที่ ๑ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลำดับที่ ๒ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ลำดับที่ ๑ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลำดับที่ ๒ ……………………………………………………………………………

จำนวน...........เล่ม

จำนวน..............แผ่น

จำนวน..................ภาพ

จำนวน...............ภาพ

จำนวน.............คลิป/ชิ้นงาน

ลงชื่อ................................................................ผู้สรุปข้อมูล

ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(..................................................................)

(.............................................................)

ตำแหน่ง.........................................................................

ตำแหน่ง......................................................................

วันที่...............................................................................วันที่.............................................................................

โทร................................................................................โทร...............................................................................

(ตัวอย่าง)

ตารางที่ ๒ สรุปผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อ – สกุล/ชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล……......……………...................จังหวัด/หน่วยงานระดับกรม (ผู้เสนอ) ..........................................................

งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม

ของหน่วยงานสังกัดกระทรว