of 14/14
บบบบบ 3 บบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเ 2 เเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 1. เเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเ 2. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 3. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 4. เเเเเเเเเเเเเเเเเ 5. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 6. เเเเเเเเเเเเเเเเเเ 7. เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 1. บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 2 เเเเเ เเเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ เเเเเเเเเเเ เเเเเเเ เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ 3.1 บบบบบบบบ 3.1 บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

บทที่ 3 · Web view4.2.1.1.2 กระดาษม 2 ชน ดค อ 4.2.1.1.2.1 กระดาษแข งขนาด 300-350 แกรม 4.2.1.1.2.2กระดาษล

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of บทที่ 3 · Web view4.2.1.1.2 กระดาษม 2 ชน ดค อ 4.2.1.1.2.1...

บทที่ 3

37

68

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาเพื่อออกแบบ

เพื่อให้ได้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมปังชีสเชค ที่เหมาะสมที่จะเป็นของฝาก จึงได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยอย่างละเอียดมาแล้วในบทที่ 2 นั้น ผู้ดำเนินการได้หลักการ และเกิดแนวคิดที่จะใช้ในการดำเนินการในครั้งนี้จากเอกสารดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุดผู้ดำเนินการจึงได้วางขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมปังชีสเชคไว้ดังนี้คือ

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

4. วิธีการดำเนินการ

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ศึกษาได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไว้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มนักวิชาการ ตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง

รายละเอียด

การประเมินแบบ

บรรจุภัณฑ์

กลุ่มที่ 1

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

ประชาชนทั่วไป 25 ราย

แบบโครงสร้าง 4 แบบและงานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ

กลุ่มแม่บ้าน จ.ประจวบฯ 20 ราย

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5 ราย

กลุ่มที่ 2

กลุ่มนักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ

2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใช้ประเมินความนิยมชมชอบของกลุ่มตัวอย่าง 50 ราย

2.1.1 สอบถามด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

2.1.2 สอบถามด้านงานกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

2.2 แบบสอบถามเพื่อการการศึกษาใช้ประเมินผลงานการออกแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด ของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

3.1 วิเคราะห์รายละเอียดของคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ออกเป็นข้อย่อย

3.2 สร้างแบบสอบถาม

เพื่อใช้ในการหาความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรดของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ท่าน ในเรื่องคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 4 ด้านเป็นเกณฑ์คือ

1. ความสามารถรองรับรองรับรวบรวมหรือบรรจุ

2. ความสามารถปกป้องคุ้มครองรักษา

3. ความสามารถสื่อประชาสัมพันธ์

4. ความสะดวกสบายต่อการผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการใช้สอย

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

4. การดำเนินการ

ในการดำเนินการจะสามารถสรุปเป็นผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อ ศึกษาทดลอง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมปังชีสเชคไส้สับปะรดดังนี้

4.1 รูปแบบของผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการ

4.2 รายละเอียดของผังการดำเนินการ

จากผังการดำเนินการศึกษาทดลองการออกแบบได้วางแนวทางการเนินการไว้ 4 ขั้นตอนดังมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้

4.2.1 สำรวจบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน

จากการสำรวจบรรจุภัณฑ์จากแหล่งจำหน่ายของฝากของที่ระลึกในจังหวัดประจวบฯ ก่อนการออกแบบนั้นพบว่า บรรจุภัณฑ์ส่วนมากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึก มีลักษณะตามภาพดังนี้ดังนี้

ภาพที่ 3.1 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ขนมปังเชีสเชคที่มีจำหน่ายทั่วไป

ที่มา (อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.เมืองประจวบฯ จ.เพชรบุรี)

จากภาพที่ 3.1 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ขนมปังเชีสเชคที่มีจำหน่ายทั่วไป พอสรุปลักษณะได้ดังนี้

4.2.1.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตโครงสร้างมี 2 ชนิดคือ

4.2.1.1.1 พลาสติก

4.2.1.1.2 กระดาษมี 2 ชนิดคือ

4.2.1.1.2.1 กระดาษแข็งขนาด 300-350 แกรม

4.2.1.1.2.2กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E

ภาพที่ 3.2 วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์สำหรบขนมปังชีสเชค

ที่มา (อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.เมืองประจวบฯ จ.เพชรบุรี)

4.2.1.2 ระบบการพิมพ์ที่ใช้มี 2 ระบบคือ สกรีนมีจำนวนน้อยมาก และออฟเชต 4 สีมีมาก

4.2.1.3 รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปรูปทรงเท่าที่สำรวจพบมานั้น เป็นรูปทรงเรขาคณิต คือ รูปสี่เหลี่ยม 2 แบบ คือแนวตั้ง และแนวนอน

4.2.1.4 ลักษณะที่แสดงว่าเป็นของฝากของขวัญทั่วไปแสดงโดยการที่กล่องมีลักษณะเป็นกล่องมีหูหิ้ว

4.2.1.5 ลักษณะของงานกราฟิกแบ่งออกเป็น

4.2.1.5.1 รูปภาพ ส่วนใหญ่เป็นรูปถ่ายของที่มาของตัวสินค้า และตัวสินค้าสำเร็จวางคู่กัน

4.2.1.5.2 ตัวอักษร แสดง ตราสินค้า ข้อความและรายละเอียดของตัวสินค้า จุดขายของสินค้า

4.2.1.5.3 สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์เป็นทั้งสีร้อน-เย็น คือ สีเขียว เหลือง ส้ม และแดงสลับกันดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 3.3 การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์สำหรบขนมปังชีสเชค

ที่มา (อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.เมืองประจวบฯ จ.เพชรบุรี)

4.2.1.6 ราคาจำหน่าย 100.-บาท/กล่อง หรือ 3 กล่อง 100.-บาทถ้าเป็นกล่องเล็ก

เป็นราคาที่ร้านขายของฝากตั้งขึ้นเป็นราคาทั่วไป/น้ำหนัก 350-400 กรัม

4.2.1.7 เงื่อนไขกับการออกแบบ ก่อนการดำเนินการต้องศึกษาเงื่อนไขที่จำเป็นกับ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมปังชีสเชคเป็นอันดับแรกคือ

4.2.1.7.1 งบประมาณที่ใช้ ในการจัดทำบรรจุภัณฑ์ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ เพียง 15,000.- บาทเท่านั้นจึงไม่สามารถเลือกใช้วัสดุอื่นๆได้ ดังนั้นการออกแบบจึงถูกจำกัดด้วยงบประมาณ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีราคาไม่สูงและเหมาะสมกับตัวสินค้าในเรื่องที่เป็นของฝาก ตลอดจนอายุของการวางจำหน่ายจะได้ว่าบรรจุภัณฑ์ชั้นปฐมภูมิหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดคือถุงพลาสติกชนิดพอลีโพพิลินที่ลามิเนทด้วยพอลิอีททีลีน ส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองจะเป็นกล่องกระดาษหูหิ้วที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต 4 สี ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้จะได้บรรจุภัณฑ์จำนวน 1,000 ชิ้นๆละ 15.00 บาทซึ่งเมื่อวางจำหน่ายจะจำหน่ายได้กล่องละ 100.-บาท ซึ่งตรงกับความต้องการของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ

4.2.1.7.2 ผลิตภัณฑ์ คือขนมปังสอดไส้สับปะรดกวน ตัวผลิตภัณฑ์จะมีน้ำและไขมันติดมาด้วยดังนั้น บรรจุภัณฑ์ชั้นปฐมภูมิหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกนั้นจะต้องทำหน้าที่ป้องกันในเรื่อง การซึมของน้ำและไขมัน การป้องกันอากาศไม่ให้เข้าทำปฏิกิริยากับน้ำและมันซึ่งจะทำให้เกิดเป็นกลิ่นหืน รักษาความกรอบของผลิตภัณฑ์ และไม่เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อน้ำมันไปสัมผัสกับ วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ถุงพลาสติกชนิด พีพี ตามบทที่ 2 กล่าวไว้ ส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองจะเป็นกล่องกระดาษหูหิ้วที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต

4.2.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์

4.2.2.1 เตรียมการออกแบบร่างโครงสร้าง ก่อนที่จะเริ่มการออกแบบนั้น จะต้องวิเคราะห์หาตำแหน่งของโครงสร้างใหม่(Positioning) ที่ยังไม่มีรูปแบบในตลาดจำหน่ายมาก่อน ซึ่งจะสามารถหาตำแห่งที่ว่างได้จากกราฟดังนี้

ภาพที่ 3.4 การหาตำแหน่งเพื่อออกแบบโครงสร้าง

ที่มา (อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.เมืองประจวบฯ จ.เพชรบุรี)

จากภาพที่ 3.4 การหาตำแหน่งเพื่อออกแบบโครงสร้าง จะสามารถหาตำแหน่งเพื่อออกแบบโครงสร้างให้แตกต่างโดยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 3.2 การออกแบบโครงสร้าง

รูปทรงที่มีอยู่เดิม

รูปทรงใหม่ที่จะออกแบบ

1. กล่องสี่เหลี่ยมมีหูหิ้ว

1. กล่องสี่เหลี่ยมโค้งชนิดมีหูหิ้ว

2. กล่องสี่เหลี่ยมโค้งชนิดไม่มีหูหิ้ว (สร้างเสริมหูหิ้ว)

4.2.2.2 การออกแบบ ด้วยการศึกษาจากตารางที่ 3.2 จะดำเนินการออกแบบโดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้คือ

4.2.2.2.1 ออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN)

สามารถออกแบบได้เป็น 2 แนวทางคือ

4.2.2.2.1.1 แนวทางตามกระแส หรือมีรูปแบบและแนวคิดที่เหมือนกัน

- กล่องสี่เหลี่ยมไม่มีหูหิ้ว

- กล่องสี่เหลี่ยมไม่มีหูหิ้ว

4.2.2.2.1.2 แนวทางตามหรือสวนกระแสมีรูปแบบและแนวคิดที่ไม่เหมือนกัน

- กล่องสี่เหลี่ยมโค้งชนิดมีหูหิ้ว

- กล่องสี่เหลี่ยมโค้งชนิดไม่มีหูหิ้ว

4.2.2.2.2 เขียนแบบภาพคลี่

4.2.2.2.3 ทดสอบขนาดภาพคลี่กับหน้ากระดาษมาตรฐาน

4.2.2.2.4 พิจารณาความประหยัดของการใช้วัสดุ

ภาพที่ 3.5 กล่องสี่เหลี่ยมไม่มีหูหิ้ว

เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในบทที่ 2

สำรวจความนิยมชมชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

- โครงสร้าง

- กราฟิก

- สี

- ออกแบบร่างโครงสร้าง

- เขียนภาพคลี่

- ทดสอบขนาด

- พิจารณาการใช้วัสดุ

- ออกแบบกราฟิก

วิเคราะห์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โดยนักวิชาการ

ต้นแบบสำเร็จเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ

สำรวจบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน

ปรับปรุง

ปรับปรุง