Click here to load reader

รายงานผลโครงการปลูก ความดีรายงานผลโครงการปล ก ความด ณ ว ดค ดสรร อ.บ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of รายงานผลโครงการปลูก...

 • รายงานผลโครงการปลกูความด ี

  ณ วัดคุมจดัสรร อ.บานไผ จ.ขอนแกน

  ผูรับผิดชอบโครงการ

  นางสาวกตญัญรตัน เศลารกัษ และคณะ

  ผูอนมุตัิโครงการ

 • ผศ.ดร. อภศิักดิ์ ธีระวสิิษฐ สาขาการจดัการการพฒันาสงัคม

  คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

  คํานํา

  รายงานผลการจัดทําโครงการเลมนี้ เปนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชื่อรายวิชาหองปฏิบัติการทางการจัดการการพัฒนาสังคม 2 เนื้อหาโครงการมีกิจกรรมท่ีเสริมสรางการทําความดี ไดแก กิจกรรมเรือ่งจริงผานส่ือ กิจกรรมการถวายภัตตาหารเชา-เพล กิจกรรมการฟงปาฐกถาธรรมจากพระวิทยากรและกิจกรรมการปลูกตนไม จุดมุงหมายของผูเขียนเพ่ือใหผูสนใจจัดโครงการ และสนใจขอมูลเกี่ยวกับโครงการน้ีไดใชเปนแนวทางและประโยชนอ่ืนๆตอไป โครงการปลูกความดีเปนการปลูกฝงความดีใหกับเด็กและเยาวชนโดยผูจัดโครงการไดตระหนักถึงความดีของคนในสังคมปจจุบัน โดยมุงหวังวาเด็กและเยาวชนจะเปนจุดเริ่มตนขงการพัฒนาโดยการเปนคนดีของสังคม ผูเขียน หวังวารายงานผลการจัดทําโครงการเลมนี้จะทําใหผูที่สนใจและสามารถหาความรูและเปนแนวทางในการจัดทําโครงการตอไปได

  นางสาวกตัญญรัตน เศลารักษ ผูรับผิดชอบโครงการ

 • สารบัญ

  เรื่อง หนา หลักการและเหตุผล 1 ตารางกิจกรรม 2 งบประมาณ 5 ผลที่คาดวาจะไดรับ 6 สรุปผลการดําเนินโครงการ 7 การประเมินโครงการ 9 ภาพประกอบ 10

 • คณะผูจัดทําโครงการ

  นางสาวกตัญญรัตน เศลารกัษ 503080657-5 นางสาวจรรยารักษ จันทมมาศ 503080133-9 นางสาวมณีกาญจน กาญจนสกุล 503081332-8 นางสาวนริศรา สังฆมณ ี 503080657-5 นางสาวสายชล พิมพตะคลอง 503080682-6 นางสาวสุนิสา เชิญกลาง 503080683-4 นางสาววรรณิษา นินํามะ 503080678-7 นางสาววริษรา นามเขต 503080679-5 นางสาวอิสริยาภรณ สิทธิดา 503080160-6

 • 1

  โครงการ “ปลูก ความดี”

  1. ชื่อโครงการ ปลูก ความด ี2. หลักการและเหตุผล นักศึกษาสาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาหองปฏิบัติการทางการจัดการการพัฒนาสังคม 2 (SOCIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT COCKPIT 2)ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานการจัดการการพัฒนาสังคมในรูปแบบการลงพ้ืนท่ีทางกลุมมีความประสงค จัดกิจกรรมโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนดานการพัฒนาจิตอาสาใหสูงข้ึน การปลูกฝงความดีใหกับเด็กเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพราะสังคมปจจุบันขาดการตระหนักและไมไดใหความสําคัญดานการปลูกฝงความดีใหกับเด็ก การปลูกฝงความดีใหเด็กและเยาวชนหลายหนวยงานก็ทําแตการใหความสําคัญลดนอยลง นักศึกษาการจัดการการพัฒนาสังคมจึงเห็นความสําคัญและพยายามปลูกฝงจากจุดเล็กๆในสังคมเพ่ือเปนเช้ือของความดีซ่ึงจะกอใหเกิดความงอกงาม และขยายผลตอไป ดังนั้นทางกลุมจึงไดจัดทํากิจกรรมในการปลูกฝงความดีโดยการรวมกันทํากิจกรรมเสริมสรางความดีโดยผานโครงการปลูก ความดี

  รูปแบบกิจกรรมของโครงการเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรูระหวางวัด ชุมชน โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผูเขารวมกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการทําความดีและเปนประโยชนแกผูเขารวมโครงการตอไป 3. วัตถุประสงค 1. เพื่อปลูกฝงความดีใหกับเด็กนกัเรียน

  2. เพื่อพัฒนาทักษะดานจติอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน 3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในดานจิตอาสาพัฒนาและใหความสําคัญตอการมีจิตอาสาพัฒนามากยิ่งข้ึน

  4.เปาหมาย เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน 20 คน แยกเปนชาย 10 คน เปนหญิง 10 คน

 • 2

  5.กิจกรรม

  ลําดับ กิจกรรม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 1 ประชุมเพื่อรางโครงการ 2 ประสานงานสถานท่ี 3 เสนอโครงการ 4 ประชุมเพื่อแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 5 จัดเตรียมสถานท่ี

  6

  ดําเนินกิจกรรมโครงการฯ กิจกรรม วันท่ี17 มกราคม 2552 6.00-8.00 น. ทําบุญตักบาตร 9.00-11.00 น. กิจกรรมกลุมเสริมสรางความด ี-กิจกรรม “เร่ืองจริงผานส่ือ” -11.00-13.00น.รวมกนัถวายภัตตาหารเพลและรวมกันรับประทานอาหาร -13.00-14.30น.ฟงปาฐกถาธรรมจากพระวิทยากร -14.30-16.00 น. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน -ทําความสะอาดลานวัด -รวมกนัปลูกปาภายในบริเวณวัด 16.00-17.00 น. กิจกรรมมอบของท่ีระลึกใหทางวัดและกิจกรรมมอบเกียรติบัตรใหแกนกัเรียนท่ีเขารวมโครงการ

  7

  สรุปผลและประเมินผล -17.00-17.30น.ทําวัดเย็น

 • 3

  ตารางรายละเอียดกิจกรรม

  วันเวลากิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ผลท่ีไดรับ

  17 มกราคม 2552 6.00-8.00 น.

  ไปถวายภัตตาหารเชาท่ีวัด แดพระภิกษุสงฆ

  ทําใหจิตใจสงบ เรียนรูถึงการเปนผูให เปนการเริ่มตนกิจกรรมท่ีดี

  8.00-11.00 น. กิจกรรมเสริมสรางการทําความด ี

  -8.00 - 8.30 น. พิธีกรแนะนําโครงการ ผูเขารวมเขาใจแนวทางดําเนินกิจกรรม

  -8.30 - 9.30 น. เปดวิดีทัศนเร่ืองทอมชวยแมใหนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดชมประกอบการบรรยาย(พักรับประทานอาหารวาง)

  เด็กเกิดกระบวนการเรียนรูความคิดและทัศนคติจากเร่ืองท่ีไดชมและไดขอคิดท่ีดีจากการชมวิดิทัศน

  -9.30 -10.30 น. สรุปความรูและความคิดท่ีไดจากการชมวิดทัิศนและใหตัวแทนกลุมเด็กนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมนําเสนอความรูความคิดและทัศนคติจากเร่ืองท่ีไดชม

  เด็กสามารถสรุปความรูความคิดทัศนคติจากเร่ืองท่ีไดชมและสามารถนําเสนอได

  -10.30 -11.00 น. เตรียมภัตตาหารสําหรับถวายพระเพล

  11.00 - 13.00 น. รวมกันถวายภตัตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆและรวมกันรับประทานอาหารเที่ยง

  ไดเรียนถึงการเปนผูใหและธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการถวายภัตตาหารเพล

  13.00 - 14.30 น. กิจกรรมฟงพระวิทยากรแสดงปาฐกถาธรรมะ

  ยกระดับจิตใจของผูเขารวมกิจกรรมใหสูงขึ้น

  14.30 -16.00 น. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน -พี่และนองชวยกันกวาดลานวัดและเก็บขยะภายในบริเวณ

  -นองไดเรียนรูถึงวิธีการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม -ภายในบริเวรวัดมีตนไมมาก

 • 4

  -พี่และนองชวยกันปลูกตนไมภายในบริเวรวัด

  16.00 -17.00 น. มอบประกาศนียบัตรแกเด็กนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

  นองท่ีเขารวมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

  17.00 - 17.30 น. ทําวัตรเย็น เขาใจและสรางเสริมการเรียนรูเร่ืองพุทธศาสนาไดอยางครบถวน

  6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 17 มกราคม 2552 7.สถานท่ีดําเนนิงาน วัดคุมจดัสรรค ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวดัขอนแกน 8.รับผิดชอบโครงการ

  นางสาวกตัญญรัตน เศลารักษ หัวหนากลุม นางสาวจรรยารักษ จันทมาศ นางสาวนริศรา สังฆมณี

  นางสาววริษรา นามเขต นางสาววรรณวิษา นนิํามะ นางสาวสายชล พิมพตะคลอง

  นางสาวสุนิสา เชิญกลาง นางสาวอีสริยาภรณ สิทธิดา นางาสาวมณกีาญจน กาญจนสกุล

  9.ประมาณ 1. แหลงงบประมาณจากหลักสูตร 3,000 บาท

 • 5

  2.งบประมาณรายจายมีดังนี ้

  คาเดินทางไป – กลับ 700 บาท คาอาหาร(รวมอาหารสําหรับตักบาตรและถวายอาหารเพล) 800 บาท คาขนมแจกนอง 700 บาท คาของท่ีระลึก(รวมเกยีรติบัตร) 500 บาท อุปกรณตางๆ(กระดาชารจ การทําปายช่ือ การทําปายผา) 300 บาท รวม 3,000 บาท

  ตารางแสดงรายละเอียดคาใชจาย

  วัน เดือน ป รายการ รายรับ รายจาย

  9 ธันวาคม 2551 รายรับ (เงินสนับสนุนโครงการ) 1,000 25 ธันวาคม 2551 คาเดินทางไป-กลับ(ติดตอ เตรียม

  ประสานงาน) 300

  12 มกราคม 2552 รายรับ (เงินสนับสนุนโครงการ) 2,000 15 มกราคม 2552 ซื้อตนไม

  ซื้อขนมแจกนอง ซื้อของที่ระลึก ซื้ออุปกรณอื่นๆ(กระดาษชารจ เชือก กระดาษเกียรติบัตร) ปายผา

  250 600 300 200 150

  16 มกราคม 2552 คาเดินทางไป จายคาอาหาร (ถวายภัตตาหาร รวมซื้อนํ้า)

  100 1,000

  17มกราคม 2552 คาเดินทางกลับ 100

  รวม 3,000

 • 6

  10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 1. นักเรียนมีจติสํานึกดานความดีเพิ่มมากข้ึน 2. นักศึกษาไดรับทักษะดานจิตอาสาพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 3. สภาพแวดลอมภายในวดัดข้ึีน 4. ผูเขารวมโครงการทุกคนมีความสัมพนัธอันดีตอกนั 11.การประเมินผล ประเมินโดยนักเรียนท่ีเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามใชสัญลักษณแทน

  ลงช่ือ............................................... ลงช่ือ.............................................................

  (นางสาวกตัญญรัตน เศลารักษ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ) ผูรับผิดชอบโครงการ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการการพัฒนาสังคม อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ

 • 7

  สรุปผลการดําเนินโครงการ รายงานผลกรดําเนินโครงการ

  กิจกรรม ผลท่ีไดรับ กิจกรมชวงเชา

  - นักศึกษารวมกับนักเรียนไดจัดอาหารเพื่อนําไปถวายพระในตอนเชา รวมท้ังจัดเตรียมอาคารสถานท่ี อาทิเชน จัดแจกันดอกไมพระประธาน ทําความสะอาดลานวัด และพื้นหอฉันท และรวมกันถวายภัตตาหาร หลังจากถวายภัตตาหารและรับพรเสร็จแลวก็ไดรวมกันรัปประทานอาหารรวมกับชาวบานท่ีมาทําบุญ เสร็จแลวพวกเราก็ไดไปลางจาน

  ชวยสงเสริมใหเรามีความสุข มีจิตใจท่ีสงบสุข เรียนรูถึงการเปนผูให ทําใหไดเรียนรูวิธีการทําบุญท่ีถูกตองและเปนการเร่ิมตนกิจกรรมท่ีดี

  กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู : การทําความด ี- ทางกลุมไดทําการช้ีแจงวัตถุประสงคของ

  กิจกรรมใหนักเรียนฟง - กิจกรรมของเราคือการเปด VD ทัศน

  เร่ือง “ ทอมชวยแม” ใหนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดชมประกอบการบรรยาย จากน้ันเราก็ไดใหตัวแทนในแตละกลุมไดออกไปแสดงความคิดเห็นหลังจากท่ีไดชม VD ทัศน โดยตัวแทนแตละกลุมออกไปแสดงความคิดเห็น และผูบรรยายสรุปกิจกรรม

  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดเขาใจในแนวทางการดําเนินกิจกรรม เด็กนักเรียนไดเกิดกระบวนกรเรียนรู เด็กนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีไดชมและเกิดความตระหนักในการที่จะทําความดีชวยพอแม

 • 8

  กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล นักศึกษาไดจัดอาหารเพ่ือนําไปถวายพระในชวงเพล หลังจากท่ีถวายภัตตาหารเพลเสร็จ เราก็รับประทานอาหารและก็ลางจานทําความสะอาดศาลา

  ไดเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ

  กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู : การทําความด ี หลังจาก ท่ีถวายภัตตาหาร เพลเส ร็จและรับประทานอาหารเท่ียงเสร็จ ทางกลุมก็ไดเ ร่ิมทํากิจกรรมโดยการเชิญพระวิทยากรมาแสดงปาฐกถาธรรมในเร่ืองความกตัญูกตเวที

  นักเรียนและทางกลุมพวกเราเองไดเกิดความรูควาเขาใจมีการตระหนักถึงความกตัญูกตเวที มีจิตใจท่ีดีท่ีจะชวยเหลือพอแมชวยยกระดับจิตใจของผูเขารวมกิจกรรมใหสูงข้ึน

  พระอาจารยสอนวิธีการกราบ แบบเบญจางคประดิษฐ ท่ีถูกตองงคือ เขา 2 ศอก 2 หนาผาก 1 ท้ัง 5 ตองจรดพื้น

  ทําใหเราไดเรียนรูวิธีการกราบท่ีถูกตองและสามารถนําไปใชใหถูกตอง

  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน -พี่และนองชวยกันกวาดลานวัดและเก็บขยะภายในบริเวณวัด -พี่และนองชวยกันปลูกตนไมภายในบริเวรวัด

  เด็กนักเรียนเกิดการกระตือลือลนในการรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม เกิดความสนุกสนาน และรูถึงความสําคัญของการปลูกตนไมและอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อลดภาวะโลกรอนไดอีกดวย

  หลังจากท่ีปลูกตนไมเสร็จทางกลุมของเราก็ไดทําพิธีมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม หลังจากนัน้ทางกลุมก็ไดใหนองๆทําการประเมินโครงการท่ีดําเนนิการมาตลอดท้ังวัน

  การไดเกยีรติบัตรทําใหนองๆมีความสุขและดีใจมากๆในส่ิงท่ีตนเองไดทํา เปนผลตอบแทนความดีของนองๆและเพ่ือใหนองๆเก็บไวช่ืนชมความดีใหแกตนเอง

 • 9

  สรุปผลการประเมินโครงการ จากการตอบแบบสอบถาม ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 90 ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 10 ระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 0

  สรุปและขอเสนอแนะ - ดานการปลูกฝงความดีใหกับนักเรียนในโครงการปลูกความดี โดยผานกิจกรรมและไดรับ

  ความอนุเคราะหจากพระปลัดชนกพล เลขาฯเจาคณะอําเภอบานไผ ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนคือเด็กนักเรียนท่ีไดตระหนักถึงการทําความดีและไดรวมกันทําความดีผานโครงการและนักเรียนยังสามารถที่จะเรียนรูจากโครงการไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดดวย

  - ดานการพัฒนาทักษะดานจิตอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน นั่นก็คือ นักศึกษาไดฝกปฏิบัติในการทําโครงการดวยตนเอง เชน ไดมีการประสานงานระหวางโรงเรียน บาน วัดและไดเรียนรูข้ันตอนการจัดทําโครงการมากข้ึน เปนตน รวมถึงทําใหนักศึกษาเองมีความรักและเรียนรู ท่ีจะเปนผูใหกับเด็กและเพ่ิมประสบการณในการเรียนรูในดานจิตอาสาพัฒนาท่ีมีตอสังคมมากยิ่งข้ึน นักศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอาสาพัฒนาดวยความมุงม่ันและต้ังใจทําใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตอไปและยังทําใหประชาชนท่ัวไปไดเห็นถึงความตั้งใจและอยากท่ีจะมีสวนรวมในโครงการคร้ังนี้

  ดังนั้นโครงการปลูกความดี คือการสรางพลังแหงการพัฒนาโดยมุงเนนการเสริมสรางบุคคลใหเปนคนดีท้ังตัวนักเรียนและนักศึกษาและประชาชนที่ไดพบเห็นเพื่อใหบุคคลเหลานี้ไดมีพื้นฐานของความเปนคนดีและขยายความดีออกไปซ่ึงจะทําใหสังคมเกิดการพัฒนาตอไป ซ่ึงถือไดวาความดีท่ีมีความสําคัญมากตอการพัฒนา ซ่ึงผูจัดทําโครงการเช่ือวาความดีเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนา

  ในดานการสรางการมีสวนรวมใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการมีจิตอาสาพัฒนา เด็กใหความสําคัญตอการมีสวนรวมโครงการ ท่ีเด็กนักเรียนมีความสนใจท่ีจะรวมโครงการและจากการทํากิจกรรมเด็กนักเรียนมีความสุขและรูสึกสนุกสนาน ในการทํากิจกรรมของโครงการเด็กนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นผานกิจกรรม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเด็กนักเรียนมีความตระหนักและใหความสําคัญตอการทํากิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมใหกับตัวนักเรียนไดเพิ่มมากข้ึน

 • 10

  ภาพประกอบ 1 : ถวายภตัตาหารเชาท่ีวัด แดพระภิกษุสงฆ

  ภาพประกอบ 2 : ดูวีดิทัศนเร่ืองทอมชวยประกอบการบรรยาย

 • 11

  ภาพประกอบ 3 : พระปลัดชนกพล แสดงปาฐกถาธรรมเร่ืองกตัญู กตเวที

  ภาพประกอบ 4 : กิจกรรมปลูกตนไม

  ปก คำนำ สารบัญรายงานโครงการปลูกความดีรายละเอียดโครงการปลูกความดี2