8. BANI¤’EVI DNEVI: OKU¥½BE DIHAL Epidemiology of 2017. 9. 29.¢  Slovenian Experience ¢â‚¬â€œ Lilijana Kornhauser

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 8. BANI¤’EVI DNEVI: OKU¥½BE DIHAL Epidemiology of 2017. 9. 29.¢ ...

 • LETNIK 55 SUPPLEMENT 4 NOVEMBER 2016

  8. BANIČEVI DNEVI: OKUŽBE DIHAL 5 Epidemiologija tuberkuloze, pregledi in testiranja zdravstvenih delavcev – predstavitev smernic – Petra Svetina,

  Sanja Grm Zupan

  11 Posebnosti in novosti v laboratorijski diagnostiki aktivne tuberkuloze in mikobakterioz v Sloveniji – Manca Žolnir – Dovč, Irma Perko, Eva Sodja

  21 Laboratorijska diagnostika latentne tuberkuloze – 11-letne izkušnje s testom QuantiFERON – Eva Sodja, Sandra Ažman, Manca Žolnir – Dovč

  31 Izzivi pri obravnavi bolnikov z netuberkuloznimi mikobakteriozami – Petra Svetina, Sanja Grm Zupan

  35 Klinične in mikrobiološke značilnosti izoliranih nokardij v Sloveniji v letih 2004–2015 – Katarina Osolnik, Manca Žolnir – Dovč, Viktorija Tomič

  39 Zunajbolnišnične pljučnice pri odraslih – izkušnje Klinike Golnik – Renato Eržen, Luka Rebolj, Viktorija Tomič

  45 Respiratorne okužbe in neinvazivna mehanska ventilacija – Irena Šarc

  53 Okužbe dihal pri bolnikih s cistično fibrozo – Ana Kotnik Pirš

  61 Projekt EMBARC (European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Collaboration) in vloga inhalacijskih antibiotikov in makrolidov pri bronhiektazijah, ki niso posledica cistične fibroze – Sabina Škrgat, Daša Naglič

  65 Mikrobiološka diagnostika bakterijskih okužb dihal – Katja Seme, Viktorija Tomič

  73 Novosti v mikrobiološki diagnostiki atipičnih bakterij – Darja Keše, Rok Kogoj

  79 Mikrobiološka diagnostika virusnih okužb dihal – Miroslav Petrovec

  87 Vlaknate glive in okužbe dihal – Rok Tomazin, Tadeja Matos

  101 Kolonizacija s Pneumocystis jirovecii ali pnevmocistična pljučnica – pregled diagnostičnih metod – Andrej Glaser, Erika Robič, Petra Rogina Skvarč, Barbara Šoba Šparl, Saša Simčič, Miha Skvarč

  111 Oslovski kašelj v Sloveniji – epidemiologija in novosti v mikrobiološki diagnostiki – Tamara Kastrin, Metka Paragi, Marta Grgič – Vitek, Irena Grmek Košnik, Tjaša Žohar Čretnik

  121 Invazivne pnevmokokne okužbe po uvedbi cepljenja s konjugiranim cepivom v nacionalni program cepljenja – Metka Paragi, Verica Mioč, Tamara Kastrin, Alenka Kraigher, Tjaša Žohar Čretnik, Slovenska skupina za meningitise

  133 Legionele iz vzorcev okolja v povezavi z okužbami pri ljudeh – Maja Gošnjak, Andrej Rojnik, Alenka Štorman, Darja Keše

  143 Spremljanje gripe v Sloveniji v sezonah 2000/2001 do 2015/2016 – Katarina Prosenc Trilar, Nataša Berginc, Maja Sočan

  149 Cepljenje zdravstvenih delavcev proti gripi – miti in resnice – Tatjana Lejko Zupanc

  157 Ukrepanje ob izbruhu gripe v zdravstveni ustanovi – Irena Grmek Košnik, Helena Ribič, Matej Dolenc, Jana Lavtižar, Tanja Čebin Skale, Metka Velušček

  165 Akutni bronhiolitis – Tatjana Mrvič, Uroš Krivec

  175 Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom pri otrocih ter zaščita s palivizumabom – slovenske izkušnje – Lilijana Kornhauser Cerar

  187 Pomen dokazovanja respiratornega sincicijskega virusa pri starostnikih – Darja Duh, Andrej Golle, Nina Gorišek Miksić, Dušanka Vidovič

  197 Virusi parainfluence tipa 4 – povečano število zaznanih okužb pri otrocih v letu 2015 – Darja Duh, Barbara Blažič, Andrej Golle, Vojko Berce

  205 Kako pomemben je virus parainfluence 4 pri otrocih v Sloveniji? – Tina Uršič, Marko Kozjek, Martin Sagadin, Monika Jevšnik, Uroš Krivec, Marko Pokorn, Miroslav Petrovec

  213 Primer izbruha gripi podobne bolezni v regionalni bolnišnici – Helena Ribič, Irena Grmek Košnik, Edita Eberl Gregorič, Matej Dolenc, Gordana Sivec, Miroslav Petrovec

  221 Diagnostika virusov, ki povzročajo okužbe dihal, s testom FilmArray (Idaho Technology): prednost ali slabost? – Monika Jevšnik, Tina Uršič, Lara Lusa, Miroslav Petrovec

  8. BANIČEVI DNEVI: OKUŽBE DIHAL 5 Epidemiology of Tuberculosis, Examinations and Testing of Health Care Workers – Presentation of Guidelines –

  Petra Svetina, Sanja Grm Zupan

  11 Special Features and Novelties of Laboratory Diagnostics of Active Tuberculosis and Mycobacteriosis in Slovenia – Manca Žolnir – Dovč, Irma Perko, Eva Sodja

  21 Laboratory Diagnosis of Latent Tuberculosis—11-Years’ Experience with QuantiFERON Testing – Eva Sodja, Sandra Ažman, Manca Žolnir – Dovč

  31 Challenges in Treating Patients with Nontuberculous Mycobacteriosis – Petra Svetina, Sanja Grm Zupan

  35 Clinical and Microbiological Characteristics of Nocardia Isolates in Slovenia in 2004–2015 – Katarina Osolnik, Manca Žolnir – Dovč, Viktorija Tomič

  39 Community-Acquired Pneumonia in Adults—Experience from Golnik Hospital – Renato Eržen, Luka Rebolj, Viktorija Tomič

  45 Pulmonary Infections and Non-invasive Mechanical Ventilation – Irena Šarc

  53 Respiratory Infections in Patients with Cystic Fibrosis – Ana Kotnik Pirš

  61 Brief Report from EMBARC (European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Collaboration) and the Role of Inhaled Antibiotics and Macrolides in non Cystic Fibrosis Bronciectasis – Sabina Škrgat, Daša Naglič

  65 Microbiological Diagnostics of Bacterial Respiratory Tract Infections – Katja Seme, Viktorija Tomič

  73 Recent Advances in Laboratory Diagnostics of Atypical Bacteria – Darja Keše, Rok Kogoj

  79 Microbiological Diagnostics of Viral Respiratory Tract Infections – Miroslav Petrovec

  87 Filamentous Fungi and Respiratory Infections – Rok Tomazin, Tadeja Matos

  101 Pneumocystis jirovecii – Colonisation or Pneumonia − Review of Diagnostic Methods – Andrej Glaser, Erika Robič, Petra Rogina Skvarč, Barbara Šoba Šparl, Saša Simčič, Miha Skvarč

  111 Whooping Cough in Slovenia—Epidemiology and Updates in Microbiological Diagnostics – Tamara Kastrin, Metka Paragi, Marta Grgič – Vitek, Irena Grmek Košnik, Tjaša Žohar Čretnik

  121 Invasive Pneumococcal Diseases After the Introduction of Conjugate Vaccine in the National Immunization Program – Metka Paragi, Verica Mioč, Tamara Kastrin, Alenka Kraigher, Tjaša Žohar Čretnik, Slovenska skupina za meningitise

  133 Legionella from Environmental Samples in Relation to Human Infections – Maja Gošnjak, Andrej Rojnik, Alenka Štorman, Darja Keše

  143 Influenza Surveillance in Slovenia Between Seasons 2000/2001 and 2015/2016 – Katarina Prosenc Trilar, Nataša Berginc, Maja Sočan

  149 Influenza Vaccination of Healthcare Workers–Myths and Truths – Tatjana Lejko Zupanc

  157 Managment of an Influenza Outbreak in a Health Care Institution – Irena Grmek Košnik, Helena Ribič, Matej Dolenc, Jana Lavtižar, Tanja Čebin Skale, Metka Velušček

  165 Acute Bronchiolitis – Tatjana Mrvič, Uroš Krivec

  175 Respiratory Syncytial Virus Infection in Children and Immunoprophylaxis with Palivizumab – Slovenian Experience – Lilijana Kornhauser Cerar

  187 The Importance of Respiratory Syncytial Virus Detection in Elderly – Darja Duh, Andrej Golle, Nina Gorišek Miksić, Dušanka Vidovič

  197 Parainfluenza Viruses Type 4—Increased Number of Detected Infections in Children in 2015 – Darja Duh, Barbara Blažič, Andrej Golle, Vojko Berce

  205 How Important is Parainfluenza Virus 4 in Slovene Children? – Tina Uršič, Marko Kozjek, Martin Sagadin, Monika Jevšnik, Uroš Krivec, Marko Pokorn, Miroslav Petrovec

  213 Outbreak of an Influenza-like Disease in a Regional Hospital – Helena Ribič, Irena Grmek Košnik, Edita Eberl Gregorič, Matej Dolenc, Gordana Sivec, Miroslav Petrovec

  221 Detection of Respiratory Viruses with FilmArray (Idaho Technology): Advantage or Disadvantage? – Monika Jevšnik, Tina Uršič, Lara Lusa, Miroslav Petrovec

  M ED

  ICIN S

  K I R

  A Z

  G LED

  I LETN IK

  55 S U

  P P

  LEM EN

  T 4 N

  O V

  EM B

  ER 20

  16

 • MEDICINSKI RAZGLEDI Letnik 55 Supplement 4 November 2016

  8. BANIČEVI DNEVI: OKUŽBE DIHAL Zbornik predavanj

  ORGANIZATORJI Sekcija za klinično mikrobiologijo

  in bolnišnične okužbe SZD, Center za medicinsko mikrobiologijo

  Kranj, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,

  Klinika Golnik

  GLAVNI UREDNIK prof. dr. Miroslav Petrovec

  UREDNIŠTVO Društvo Medicinski razgledi Korytkova ulica 2 1000 Ljubljana Slovenija

  GLAVNI UREDNIK Rok Kučan

  ODGOVORNA UREDNICA Hana Zavrtanik

  TEHNIČNI UREDNIKI Valentina Ahac, Tjaša Gortnar, Sara Kukman, Urban Neudauer

  PRELOM Boex DTP, d. o. o.

  TISK Itagraf, d. o. o.

  FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI Tomo Jeseničnik

  COPYRIGHT © MEDICINSKI RAZGLEDI 2016 Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali razširjanje posameznih delov ali celotne publikacije s katerim koli sredstvom brez pisnega privoljenja založbe je prepovedano.

  T (01) 524 23 56 F (01) 543 70 11 E info@medrazgl.si S www.medrazgl.si

  POR: 02014-0050652588

  UREDNIŠKI ODBOR Tjaša Divjak, Matej Goričar, Kristina Jevnikar, Vanesa Koračin, Nik Krajnc, Irena Krapež, Klemen Lovšin, Andraž Nendl, Jure Puc, Lana Vodnik, Nika Vrabič

  LEKTOR Kristijan Armeni

  ZBORNIK ABSTRAHIRAJO IN/ALI INDEKSIRAJO Biological Abstracts, Biomedicina Slovenica, Bowker International, Chemical Abstracts, Nutritional Abstracts

  ORGANIZACIJSKI IN STROKOVNI ODBOR prof. dr. Miroslav Petrovec, prof.