of 26 /26
สถานธรรมเจิ ้งซิน จ.อุบลราชธานี วันเสารที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ สถานธรรมเจิ ้งซิน จ.อุบลราชธานี พระโอวาททานตาเซี่ยวฝอถง สถานการณสรางจิตใจใหเขมแข็ง ความเปลี่ยนแปลงมีโอกาสมองไมเห็น นึกแตสิ่งดีไวเมื ่อจําเปน ฝกเยือกเย็นชวยผอนหนักใหเปนเบา เราคือ ตาเซี่ยวฝอถง รับบัญชาจาก พระอนุตตรธรรมมารดาผูเมตตา ลงสูแดนมายา แฝงกายกราบ องคมารดา ถามเมธีทุกทานสบายดีไหม คนสมัยปจจุบันบําเพ็ญยาก เพราะหวงปากหวงทองหวงตัวเลข พอใจเรื่องฉาบฉวยรวยยกเมฆ สุขสบายเหมือนเปาเสกไมพยายาม คนฉลาดมากขึ ้นแตไมธุระ ใหมานะเหมือนคนใกลตายไมแบกหาม ไมบังคับตนเองกินเกียรติกาม ติดความงามความนาเกลียดอยู ภายใน หลอกผูอื่นงายดายไรตําหนิ หลอกตัวเองนี ่สิทําไปได ผูอื่นไมรูจักเราไมเทาไหร นี ่กระไรเราไมรู จักตัวเอง แมมีพรอมบุญญาและอํานาจ แตถาขาดวาสนาปวยการเรง อันความดีมีไมพรอมในตัวเอง รูตัวเกงแตเกรงไมบําเพ็ญ การเปลี ่ยนแปลงตนเองนั ้นไมยาก เรื่องที ่ดีอยาใหขาดมองใหเห็น เรื่องไมดีรีบแกไขเพราะจําเปน ฝกบําเพ็ญหมั ่นขัดเกลาเทาที ่ควร เรื่องจิตใจเปนเรื ่องที ่ซับซอน ถึงมีขั้นมีตอนจอมป นปวน เมื ่อใจไมสงบรบเรรวน แมทบทวนฟงพูดทําคนละเรื ่องกัน ฮิ ฮิ หยุด พระโอวาทสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ชั ้นประชุมธรรม ๑๘ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระโอวาท พระโอวาท ทาน ทาน ตาเซี่ยวฝอถง ตาเซี่ยวฝอถง ถาทานทองใหญใจกวาง เรื่องราวในโลกแมจะเปลี่ยนแปลงแคไหน เราก็รับได แตถาเราทองเล็กและใจแคบ เรื่องราวเล็กนอยมา กระทบกระทั่ง เราจะโกรธเปนฟนเปนไฟ ตัวทานมีทองใหญใจกวาง หรือ ทองเล็กใจแคบ (ทองใหญ ใจกวาง) จริงหรือ ฉะนั้นถาเราอยากอยูในโลกและรับไดกับทุกเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลง ไปเราตองรูจักเปดใจให (กวาง) แลวตอนนี้ทานใจกวางหรือใจแคบ (ใจ กวาง) ฉะนั้นคนใจกวางจะเปนคนที่รับฟงทุกเรื่องราวได ไมวาจะมาแบบ ไหนก็ได ถาทานโดนวา ไอบา ไอโง ทานจะโกรธไหม (ไมโกรธ) ใหจริง อยางนี้ไปตลอดนะ วันนี้เรามาฟงธรรมะจะเขาสูประตูแหงธรรมะแลว อยาเกาะอยูแค นอกประตูแลวมอง แตตองกาวไปใหถึงขางใน เขามาแลวตองเขาไปใหถึง เหมือนคํากลาวคําหนึ่งวา ฟามีกฎเกณฑ บานเมืองมีกฎเกณฑ ถาเราจับ

พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

Embed Size (px)

DESCRIPTION

พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

Text of พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

Page 1: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๑

วันเสารที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี พระโอวาททานตาเซี่ยวฝอถง

สถานการณสรางจิตใจใหเขมแข็ง ความเปลี่ยนแปลงมีโอกาสมองไมเห็น นึกแตสิ่งดีไวเม่ือจําเปน ฝกเยือกเย็นชวยผอนหนักใหเปนเบา

เราคือ

ตาเซี่ยวฝอถง รับบัญชาจาก

พระอนุตตรธรรมมารดาผูเมตตา ลงสูแดนมายา แฝงกายกราบ องคมารดา ถามเมธีทุกทานสบายดีไหม

คนสมัยปจจุบันบําเพ็ญยาก เพราะหวงปากหวงทองหวงตัวเลข พอใจเรื่องฉาบฉวยรวยยกเมฆ สุขสบายเหมือนเปาเสกไมพยายาม

คนฉลาดมากข้ึนแตไมธุระ ใหมานะเหมือนคนใกลตายไมแบกหาม

ไมบังคับตนเองกินเกียรติกาม ติดความงามความนาเกลียดอยูภายใน

หลอกผูอื่นงายดายไรตําหนิ หลอกตัวเองน่ีสิทําไปได ผูอื่นไมรูจักเราไมเทาไหร น่ีกระไรเราไมรูจักตัวเอง

แมมีพรอมบุญญาและอํานาจ แตถาขาดวาสนาปวยการเรง

อันความดีมีไมพรอมในตัวเอง รูตัวเกงแตเกรงไมบําเพ็ญ การเปล่ียนแปลงตนเองน้ันไมยาก เรื่องท่ีดีอยาใหขาดมองใหเห็น เรื่องไมดีรีบแกไขเพราะจําเปน ฝกบําเพ็ญหม่ันขัดเกลาเทาท่ีควร

เรื่องจิตใจเปนเร่ืองท่ีซับซอน ถึงมีขั้นมีตอนจอมปนปวน

เม่ือใจไมสงบรบเรรวน แมทบทวนฟงพูดทําคนละเร่ืองกัน

ฮิ ฮิ หยุด

๒ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

พระโอวาทพระโอวาททานทานตาเซี่ยวฝอถงตาเซี่ยวฝอถง

ถาทานทองใหญใจกวาง เรื่องราวในโลกแมจะเปลี่ยนแปลงแคไหนเราก ็ร ับได แต ถ าเราท องเล ็กและใจแคบ เร ื ่องราวเล ็กน อยมากระทบกระทั่ง เราจะโกรธเปนฟนเปนไฟ ตัวทานมีทองใหญใจกวาง หรือทองเล็กใจแคบ (ทองใหญ ใจกวาง) จริงหรือ

ฉะนั้นถาเราอยากอยูในโลกและรับไดกับทุกเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปเราตองรูจักเปดใจให (กวาง) แลวตอนนี้ทานใจกวางหรือใจแคบ (ใจกวาง) ฉะนั้นคนใจกวางจะเปนคนที่รับฟงทุกเรื่องราวได ไมวาจะมาแบบไหนก็ได ถาทานโดนวา ไอบา ไอโง ทานจะโกรธไหม (ไมโกรธ) ใหจริงอยางนี้ไปตลอดนะ

วันนี้เรามาฟงธรรมะจะเขาสูประตูแหงธรรมะแลว อยาเกาะอยูแคนอกประตูแลวมอง แตตองกาวไปใหถึงขางใน เขามาแลวตองเขาไปใหถึง เหมือนคํากลาวคําหนึ่งวา “ฟามีกฎเกณฑ บานเมืองมีกฎเกณฑ ถาเราจับ

Page 2: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๓

กฎเกณฑของฟาของบานเมืองได เราจะอยูบนโลกนี้อยางสันติสุข” ใชหรือไม (ใช) แปลวาบานเมืองตองมีกฎเกณฑ เหมือนกัน ฟากับดินก็ตองมีกฎเกณฑ ถามนุษยเขาใจกฎเกณฑของฟาและดินได มนุษยจะสามารถชวงใชประโยชนของฟาดินไดอยางไมมีที ่สิ ้นสุด ฉะนั้นถามนุษยรู จักกฎเกณฑของฟาดินของโลกมนุษย มนุษยจะสามารถชวงใชผลประโยชนในโลกใบนี้ไดอยางไมมีขีดจํากัด

แตทําไมมนุษยแมจะเรียนรูกฎเกณฑยังไมสามารถชวงใชไดเต็มที่ เราไหวฟาดินไหม (ไหว) พระพุทธะจึงกลาวไววา “อยามัวแตไหว สูเรียนรูกฎเกณฑและเอากฎเกณฑนั้นมาใชใหเกิดประโยชน” การเอาแตไหววอนขอโดยที่ไมเรียนรูก็เทากับเปนคนเขลา ใชหรือเปลา (ใช) ฉะนั้นหากเรียนรูกฎเกณฑของฟาแลวเอามาใชใหเกิดประโยชน การไหวฟาไหวดินจึงมีประโยชนและมีคุณคา

เหมือนวันนี้ทานไหวพระไหม (ไหว) มีใครบางในบานไมมีพระ (ไมมี) ไหวไหม (ไหว) ขอไหม (ขอ) เมื่อสักครูบอกวาถาไหวฟาไหวดินไหวเพื่อวอนขอ คนนั้นก็เรียกวา คนเขลา แตเราไหวฟาดินเพื่อมองใหเห็นกฎเกณฑของฟาดินแลวใชกฎเกณฑนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด แตเรามีพระไวทําไม แคเพื ่อไหวขอนั ่นขอนี ่ นี ่หรือเรียกวาคนที ่เขาถึงพระ จุดประสงคของการไหวพระคือเขาใหถึง (นิพพาน) นิพพานหรือ ไมตองไกลขนาดนั้นก็ได หากตั้งองคพระแลวมีแตไหวและขอก็ไมตางอะไรกับคนงมงาย ฉะนั้นเราควรจะไหวแลวพยายามเรียนรูความเปนพุทธะ พยายามมองวาอะไรท่ีทําใหทานพนทุกข อะไรท่ีทําใหทานหมดส้ินวิบากกรรม ทําไม

๔ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ทานถึงเปนพระพุทธะแลวคนกราบไหว เพราะทานทําอะไร (ความดี) กอนที่ทานจะไปทําความดีทานทําอะไร (บวช) กอนที่จะไปบวชทานทําอะไร (ศึกษา) ศึกษาอะไร (พระธรรม) ศึกษาพระธรรมไปทําไม (เรียนรู) เรียนรูอะไรเลา

สมมติวาทานตองการเรียนรูกระถางธูปใบนี้ ทานตองเรียนรูวามันทํามาจากอะไร และจะใชประโยชนอยางไร ทานไหวพระทุกวัน ทานรูไหมวาอะไรที่ทําใหทานไหวพระ ทานไหวพระเพราะอะไร ศรัทธาอะไร เคารพอะไร ไมใชเคารพวาองคพระองคใหญๆ สวยดีนะ อยางนั้นหรือ

ทานไหวพระเพราะทานเคารพและศรัทธาอะไรในตัวพระพุทธะ (คําสั่งสอน, ความดี) กอนที่พระพุทธะจะสั่งสอน ทานจะทําความดี ทานพยายามเอาชนะอะไร (ตัวเอง) ทานพยายามคนหาอะไร (ตัวเอง) แตดูสิวาพระพุทธะที่ยอมเปนพระพุทธะเพื่ออะไร กอนที่ทานจะยอมทิ้งทุกอยางแลวบําเพ็ญตัวเอง ทานเห็นอะไร (ตัวเราเอง,ความจริง) ความจริงอะไรละ (เกิด แก เจ็บ ตาย) เกิด แก เจ็บ ตาย คืออะไร (ความทุกข) แลวทําไมทุกคนตองมีทุกข ทําไมทุกคนตองเจ็บปวย มันเหมือนเปนกรรม ใชไหม (ใช) สิ่งแรกที่พระพุทธะพยายามจะไปใหถึง หรือยอมทิ้งทุกอยางเพื่อคนหาใหเจอ คือ “ความทุกข” ใชไหม (ใช) ทานเห็นวาแมจะมีเงินทองมากมายแคไหน ทานก็หนีทุกขไมพน หนีวิบากกรรมไมพน ใชหรือไม (ใช) แลวทานก็พยายามคนวาทุกขอยูที่ไหน เราจะดับทุกขไดอยางไร เราจะอยูบนโลกอยางสิ้นทุกขหมดทุกขไดอยางไร เมื่อทานคนหาทางพนทุกขแลวทานถึงไดรูวาอะไรที่เรียกวา “ความดีงาม” และ

Page 3: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๕

อะไรเรียกวา “พุทธะโพธิสัตว” ใชหรือไม (ใช)

ฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับทานเรื่อง “ความทุกขและกรรม” เราตองเขาใจเรียนรูตรงนี้กอน ถาเราเขาใจกฎเกณฑของความทุกข และเราเอาชนะทุกขไดแลว ทุกขก็ไมใชเรื่องนากลัวในชีวิต แลวกรรมก็ไมใชเรื่องที่ (นากลัว) กรรมนากลัวไหม (ไม) เคราะหรายนากลัวไหม (ไม) วิบากกรรมนากลัวไหม (ไม) จริงหรือ เราอยากจะบอกวากรรมไมนากลัว เคราะหรายก็ไมนากลัว โชครายก็ไมนากลัว แตสิ่งที่นากลัวคือ “ใจของตัวเราเอง” ที่ทําอะไรโดยไมกลัวบาปไมกลัวกรรม ใชหรือไม (ใช) ใจของตัวเองที่ทําอะไรโดยไมรูจักยั้งคิดผิดชอบชั่วดี ใชหรือไม (ใช) จึงทําใหเราตองกลัวบาปกลัวกรรม แตหากทุกวันเราทําดีแลว เราตองกลัวกรรมไหม (ไม) เคยไดยินไหมวา “ถาปจจุบันทําดีแลวก็ไมตองกลัวอนาคต” ใชหรือไม (ใช) แมกรรมจะมาถึง แตตอนนี้เราทําดี กรรมที่มาถึงก็อาจจะเบาบางจนกลายเปนไมมีได ทานจงจําไวนะวาศึกษาอะไรก็ตาม อยาศึกษาแคเพียงมองเปลือกนอก แตตองเขาใจกฎเกณฑ หากเราสามารถเขาใจกฎเกณฑของทุกสิ่ง เรียนรูการอยูรวมกับสิ่งนั้น ทานจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดสูงสุด หากทานเขาใจกฎเกณฑฟาดิน ทานจะสามารถชวงใชฟาดินได หากทานไหวพระทุกวัน แตไมรูจักเรียนรูกฎเกณฑของการเปนพุทธะที่พนทุกข เราจะหนีไมพนความทุกขและวิบากกรรม เราจะหนีพนความทุกขและวิบากกรรมไดอยางไร

ไมใชเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวมัวแตขอหวย บางทีใหไปแลวก็อาจจะทําผิดคิดรายได นึกวามีเงินแลวตัวเองใหญกวาคนอื่นเสียเต็มประดา แต

๖ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

แทจริงแลวก็ไมตางจากคนอื่นสักเทาไร เคยไหมยามจนก็เจียมตัวดี แตพอมีเงินมากกวาเดิมนิดหนอย ทําเปนเบง ตอนยังไมรูก็ทําหงอยๆ แตพอรูมากกวาคนอื่นหนอย ก็ทําเปนอวด ชูคอ เราเปนอยางนั้นไหม (ไมเปน) เวลาไปทําบุญกลับมาก็บอกวาฉันดี คนอื่นไมไดเรื่องเลย อยางนี้ไดไหม มนุษยมีนิสัยแปลกที่พอกาวล้ํามากกวาคนอื่นหนึ่งกาว ก็อดหลงตัวเองไมได แลวก็หันกลับไปมองเขาแลวหัวเราะเยาะ ทั้งที่คราวตนเองกระจอกก็ไมชอบใหใครมาหัวเราะเยาะ ดูถูก แตเราหันกลับไปดูถูกคนอื่น ในโลกนี้ยอมมีคนที่ต่ํากวาและคนที่สูงกวา อยาคิดวาเราชนะเขาไดกาวหนึ่งแลวเราจะชนะทุกคนในโลก เราชนะเพียงแคชวงหนึ่งเทานั้นเวลาผานไปเราอาจจะเปนผูแพ ดังคํากลาวที่วา “เหนือฟายอมมีฟา”

เรากลัวทุกขไหม (กลัว) ทุกขไมนากลัว แตเรากลัวใจตัวเองที่ไมรูจักสูกับความทุกขมากกวา กรรมก็ไมนากลัว แตกลัวใจของตนเองที่ไมรูจักกระทําตนตางหาก โลกนี้มีมายาลวงตามากมาย มีตาก็เหมือนตาบอด มีแขนก็เหมือนแขนดวน มีขาก็เหมือนขาพิการ เราเปนอยางนั้นไหม (เปน)

(สิ่งศักดิ์สิทธิ์แจงพระนาม “ตาเซี่ยวฝอถง” ตา แปลวา ใหญ เซี่ยว แปลวา หัวเราะ ฝอถง แปลวา เซียนนอย ตาเซี่ยว แปลวา หัวเราะเสียงดัง)

หากจะหัวเราะ เราไมหัวเราะเบาๆ ตองหัวเราะ (ดัง) หัวเราะแลวทําใหคนอยากหัวเราะตาม ใชหรือไม (ใช) เราลองมาฝกยิ้มกันดีไหม (ดี) มนุษยในโลกชอบทําหนาบึ้งมากกวา จะยิ้มทีก็ยิ้มยากเหลือเกิน แลวรูไหมวาคนที่รูจักยิ้มเปนนิจ วันนี้เจอใครก็ยิ้มเปนคนมีเสนห ใชหรือเปลา (ใช)

Page 4: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๗

แตตอนนี้เราเจอใครเรายิ้มไหม (ยิ้ม) จริงหรือ ยิ้มเฉพาะคนที่อยากยิ้ม คนที่ไมอยากยิ้มเราก็บึ้งใชหรือเปลา (ใช)

(ทานตาเซี่ยวฝอถงเมตตาใหนักเรียนในชั้นหัวเราะเสียงดัง)

เหมือนคนบาไหม เรามีความสุขเขาจะวาเราบาก็ไมเปนไร เราไดทําใหคนอื่นเขามีความสุขดวยจะกลัวอะไร รูตัวเราเองวาไมบาก็พอจริงไหม (จริง) ในโลกนี้เราบอกแลววาทุกอยางลวนมีกฎเกณฑ หากเราจับกฎเกณฑได การชวงใชก็ไมใชเรื่องยาก ชีวิตมนุษยมีระดับที่เรียกวาสูงสุด ระดับกลางและระดับต่ํา มีชวงที่ควรหยุด ควรไป เดินหนา ถอยหลัง ไมใชเดินหนาแลวถอยหลังไมเปน ไมใชเอาแตถอยหลังแลวไมรู จ ักเดินหนา

เราพรอมจะศึกษาธรรมกันหรือยัง (พรอมแลว) วันนี้เราบอกวาจะมาพูดธรรมะใหทานฟงสองเรื่องคือทุกขและวิบากกรรม หากมนุษยเขาใจวา ทุกขมาจากไหน เกิดขึ้นไดอยางไร เราจะดับทุกขและพนทุกขไดอยางไร การมีชีวิตอยูบนโลกนี้และเผชิญความทุกขก็ไมใชสิ่งที่นากลัวอะไร แตเราตองเขาใจกฎเกณฑของโลกที่เรียกวาความจริง หรือสัจธรรม เพราะจะทําใหเราเอาชนะหรือมองเห็นความทุกขไดอยางแจมชัด และปลอยวางไดลง

กฎเกณฑของมนุษยหรือกฎเกณฑของสัจธรรมนั ้นมีอะไรบาง กฎเกณฑของธรรมชาติ หรือกฎเกณฑของชีวิต ที่เรียก “สัจธรรม” นั้นคือ มีเกิดขึ้น (ตั้งอยู และดับไป) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อนิจจัง (ทุกขัง

๘ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

อนัตตา) ถาเราเขาใจกฎเกณฑตรงนี้เราจะไมทุกขจริงไหม (จริง) แลวเราเขาใจกฎเกณฑตรงนี้ไหม มนุษยรูอยูเต็มอกวาในโลกใบนี้ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป แตเพราะอะไรที่ทําใหมนุษยไมสามารถเขาไปถึงและรูแจง และทําใหปลดทุกขได พระพุทธะบอกวาความรูแจงจริงๆ แลวมีอยูในตัวทุกคน มีอยูในตน แตมนุษยไมเคยหันกลับไปมองตน เอาแตวิ่งหาคําตอบอยูขางนอก

ฉะนั้นเราจึงอยากบอกวา จริงๆ แลวความรูแจงนั้นมีอยูในตัวเรา ขอแคเพียงเรานิ่ง ใจเย็นสักหนอยแลวลองมองใหออก แลวเราจะรู แลวเราจะปลอยวาง แลวเราจะปลงได เอางายๆ นะ บางทีเราบอกคนๆ หนึ่งใหซายเขาไป (ขวา) เราบอกขวาเขาไป (ซาย) เราบอกเดินหนาเขาไป (ถอยหลัง) เราบอกถอยหลังเขาไป (เดินหนา) โมโหไหม (โมโห) ทําไมถึงโมโห (ไมไดดั่งใจ) ไมไดดั่งใจใชหรือไม (ใช) แตถามทานจริงๆ เวลาท่ีเขาบอกใหทานเลี้ยวซาย ทานบอกวามันนาจะขวานะ จริงไหม (จริง) พอบอกเลี้ยวขวามันนาจะซายไหม ใชหรือไม (ใช) ถึงตัวเราบอกวาตองเดินตามนะแตหัวใจมันอยากจะไปทางอื่นเต็มทีแลว ทําไมถึงขวาไมได ทําไมตองซายละ เราจะแยงอยางนี้ตลอดเลยใชหรือไม (ใช) ฉะนั้นนี่แหละถามนุษยเขาใจวาขนาดตัวเราเองพอมีใครมาสั่ง เรายังเชื่อไมหมดใจ ฉะนั้นเวลาเราสั่งใครไป บอกใครไป หวังดีกับใคร เขาจะเชื่อเราหมดใจไหม (ไม) ตอนนี้เรายังเห็นอยูเขาก็ซายตามเราบอก แตพอพนสายตาเราเขาซายไหม เขาอาจจะขวาเปไปเปมาใชหรือไม (ใช)

ขึ้นชื่อวา “สรรพสิ่งหนีไมพนกฎเกณฑของสัจธรรม” เราอยากให

Page 5: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๙

เที่ยง แตเขาไมเที่ยง เราอยากใหเขาซายแตเขาไมซาย เราก็คิดเสียวาเออมันเปนอยางนี้เองนะ เมื่อเราไมยึดมั่น ไมถือมั่น ทุกขจะทําอะไรเราไดไหม (ไมได) แลวเราจะโกรธใครไหม (ไมโกรธ) เราจะสามารถปลอยวาง ปลดปลงไดทันที อยาลืมนะทุกขเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทุกขขัง” มีทุกขเมื่อไรถาเรายึดมั่นถือมั่นมันจะขังเราเมื่อนั้น ฉะนั้นถามองใหดีๆ เรื่องราวในโลก ใหแงคิดได ถาตัวเรายังเปลี่ยนแปร ตัวเรายังไมเชื่อ นับประสาอะไรกับคนรัก ลูก ใชหรือไม (ใช) อารมณทานเปลี่ยนไหม (เปลี่ยน) วันนี้ยิ้มเดี๋ยวรองไหไหม แลวกลับมายิ้มไหม (ย้ิม) บางทีหัวเราะทั้งน้ําตาก็มีใชไหม (ใช) ฉะนั้นเราจึงควรคิดวา อารมณมันก็ไมแน คนมันก็ไมแน แลวมีอะไรที่แน

การที่เราคิดยึดติดวามันตองแนนอนไมเปลี่ยนแปรนั่นแหละ เรากําลังทุกขขัง เราเอาทุกขมาขังตัวเราใชหรือเปลา (ใช) ฉะนั้นเมื่อเราเขาใจตรงนี้ จากนี้ไปเราจะโกรธไหมที่เขาไมเชื่อเรา (ไมโกรธ) เราจะโมโหไหมที่เรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปไมหยุดนิ่ง (ไมโกรธ) เราจะมองวา “มันก็เปนเชนนั้นเอง” หรือที่เรียกวา “มันเปนธรรมชาติ” พอเราบอก “มันเปนเชนนั้นเอง มันก็เปนธรรมชาติ” เมื่อมีพบก็ตองมีจาก มีจากก็ตองกลับมาพบ มีเกิดก็ตองมีดับ มีคนชมก็ตองมีคนนินทา ใชหรือไม (ใช) มันเปนเรื่องธรรมชาติ แตคนที่พยายามบอกวาเจอกันแลวอยาจากกันเลย คนนั้นคือคนที่กําลังผิดธรรมชาติ และตอนนี้เรากําลังทุกขกับความผิดธรรมชาติ ใชไหม (ใช) เจอคนดาเราก็เสียใจวาเขาดาเรา อยางนี้แสดงวาเรากําลังผิดปกติ เพราะเมื่อมีการชมก็มีการดาเปนเรื่องปกติ มีพบก็มี

๑๐ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

พรากเปนเรื่องธรรมชาติ แลวตอนนี้เรากําลังฝนธรรมชาติอยูไหม ถาฝนธรรมชาติเราก็กําลังสรางทุกขขัง งายไหม (งาย) เห็นไหมวาถาเราเขาใจกฎเกณฑธรรมชาติเราจะทุกขไหม (ไมทุกข) ฉะนั้นหลังจากนี้หากมีคนดาเราจะโกรธไหม (ไมโกรธ) มีคนอยากไดก็ยอมมีคนอยากให ตัวเราเองยังมีความอยากอยูเรื่อยไป เห็นใครเสื้อสวยเราอยากไดไหม (อยาก) ถาวันหนึ ่งมีคนมาขอเสื ้อเราเราใหไหม (ให) ถาใหก็จบ แตถาไมใหก็จะกลายเปนการสรางทุกขขังทันทีเลย และทุกขขังอาจจะเกิดเปนวิบากกรรมหรือผูกกรรม ฉะนั้นยอมลดอัตตาหนอยและเราก็จะไมสรางทุกขขังและวิบากกรรมไมดีกวาหรือ แตมนุษยมักจะเปนอยางไร

ไมวาฟาดิน หรือแมแตตัวเราเองลวนมาจากธรรมชาติ มนุษยก็มาจาก ธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาเราตองคืนกลับไปสูธรรมชาติที่เรียกวาธาตุทั้ง 4 แลวเราจะหวงอะไร ถาหวงแลวเกิดกรรม เกิดวิบากกรรม เกิดการเกี่ยวกรรม เกิดกองทุกข เราจะเอาไหม (ไมเอา) เรายอมลดนอยหนอยดีกวาไหม ตอไปนี้ บอกวาหากมีคนมาขอเงินหนอย จะใหไหม (ไมให) ขอดาหนอย ใหไหม (ไมให) นี่แหละถึงบอกวาเรามีทุกขเพราะเรายึดมั่น ถือมั่น ถาเราไมยึดมั่นถือมั่น และคิดไดวา ตัวจริงของเรานี้สุดทายก็กลับคืนไปกับฟา รางกายนี้ก็ไปตามดิน ตามน้ํา ตามลม แลวเราจะยึดไปทําไมใหเปนทุกข เมื่อเราไมยึด เราก็ลดอัตตาตัวตน เมื่อลดอัตตาตัวตน ความอยากที่เราจะยึดมั่นถือมั่นก็นอยลง เมื่อนอยลงแลวเราก็เกี่ยวกรรมนอย วิบากกรรมก็เกิดยาก ทุกขก็ไมขังเรา ใชหรือไม (ใช) ยากไหม (ยาก) แตทําอยางไรเลาท่ีเราจะสามารถไมลืมกฎเกณฑของความเปนจริงของโลกได

Page 6: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๑๑

ยกตัวอยาง เงินทองนั้น ถึงเวลาก็ตองใชไป วันนี้ไดมา แนใจหรือวาไมตองคืนเขาไป มนุษยมักจะปรารถนาความสุขสบายในชีวิต แตเคยไดยินไหมวา ความสุขและความสบายมักจะมาไมคอยพรอมกัน จริงไหม (จริง) เราเคยคิดวาถาเราสบายแลวเราคงมีความสุข แตจริงๆ แลวพอเราซื้อความสบายแลว ความสุขกลับ (ไมมี) ยกตัวอยางงายๆ เวลาถนนเปนหลุม เปนบอ คนขับจะไมคอยประสบอุบัติเหตุ เพราะเขาจะไมขับรถไวๆ แตถาถนนเรียบ กลับมีอุบัติเหตุมากขึ้น สบายที่ไหนก็มีอันตรายที่นั่น เราซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกทุกอยางมา เพื่อทําใหเรามีความสุข ผาก็ไมตองซัก ใชเครื่องซักผาแทน ถูบานบางทีก็ไมตองถู ใชเครื่องดูดฝุน จานไมตองลางเพราะออกไปกินนอกบาน แตพอนานๆ ไปก็กลายเปนโรคขี้เกียจ เราเคยคิดวาเรามีเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย แลวเราจะมีเวลามากขึ ้น ที ่ไหนไดเรากลับมีหนี ้ท วมหัว เราคิดวาถามีรถเราจะสะดวกสบาย แตรถก็ทําใหเงินเราลดจริงๆ ใชไหม (ใช) ฉะนั้นอยาคิดวาสบายแลวจะมีสุข ไมแนสบายแลวอาจจะกลายเปนหนี้สิน อยาคิดวามั่งมีเงินทอง มั่งมีทรัพยสิน แลวจะมีสุข บางทีอาจจะไมใชสุขแตกลายเปนทุกข

จําไวนะ ทุกขขัง มีทุกขเมื่อไรก็โดนขังเมื่อนั้น ฉะนั้นกอนที่จะใหทุกขมันมาขังเรา เราก็ตองไมลืม แมเราจะเขาใจกฎเกณฑธรรมชาติมากมายขนาดไหนจะเรียนรูทองจําไดขนาดไหน แตสิ่งที่ขาดไมไดคือตองไมลืมสติ

กฎเกณฑธรรมชาติที่เราลืมไมไดก็คือ

๑๒ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

1. ทุกส่ิงทุกอยางลวนเปล่ียนแปรไปอยูเสมอ เอาแนเอานอนไมได ถาพยายามอยากจะเอาแนเอานอนเรากําลังสรางทุกขขัง

2. ทุกสิ่งทุกอยางลวนมาจากธรรมชาติ ถึงเวลาก็ตองกลับไปสูธรรมชาติ เราเปนเพียงผูที่ยืมรางกายนี้มาใช อยาเผลอตกเปนทาสของเงิน อยาเผลอตกเปนทาสของอัตตากิเลส เพราะกิเลสนั่นแหละทําใหมนุษยน้ันกลายเปนคนที่สรางทุกขขัง วิบากกรรมและตกสูอบายภูมิได รูไหม (รู) จริงหรือ (จริง) ไมจริงหรอกเพราะถาทานรูทานคงไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง หนทางแหงบาปนั้นเกิดจากโลภ โกรธ หลงและหนทางแหงโลภ โกรธ หลงก็นําพามนุษยไปสูอบายภูมิ นรก เรียนธรรมะตองเขาใจใหถึงแกนแทวาสิ่งที่พระพุทธะตองการคืออะไร ทานตองการแคใหหวยไหม รักษาโรคไหม ถาเกิดวาทานตองการใหคนในโลกไมตองปวยเลยแลวพระพุทธะทานจะปวยไหม (ปวย) ทานปวยเพราะวิบากกรรม ปวยกายแตไมปวยใจ ทานทุกขเพียงกายแตไมทุกขใจ ฉะนั้นเราศึกษาธรรมะเรากราบพระพุทธะอยาเปนคนงมงาย อยาหลอกลวงตัวเอง ตองยืนอยูบนความเปนจริงไมอยางนั้นจะโดนผูอื่นหลอกได เราตองเขาใจใหถูก เงินทองไดมา ถึงเวลาถาไมรูจักใช สักวันก็ตองคืนเขาไป ความเจ็บปวยในโลกมีใครบางไมเจ็บปวย แตเราเจ็บปวยเพื่ออะไร ถาเราไดลดวิบากกรรม ไดปลงสังขาร ก็นาจะลองเจ็บปวยบาง จริงไหม (จริง) บางทีเจ็บปวยแลวก็ทําใหเราแข็งแรง ไดรูวาใครรักเราไมรักเรา

ฉะนั้นตองมองใหดี ทุกสิ่งทุกอยางมีทางออกเสมอ กลัวอยางเดียวก็คือมนุษยอับจนปญญา จึงกลายเปนคนที่มีตาก็เหมือนตาบอด มีแขน

Page 7: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๑๓

เหมือนแขนดวน มีขาเหมือนเดินไมได เราเปนอยางนั้นไหม (เปน) ถาเรามีสติ สติจะชวยกํากับชีวิตและทําใหมองเห็นความจริงในโลกนี้ เราก็จะไมทุกข มนุษยชอบลืมตัวเอง ชอบอยากจะไปคุมคนนั้นคนนี้ คิดวาตนเองถูก คนอื่นผิด ตัวเองผิดไมได คนอื่นตองผิดอยางเดียว ไดไหม (ไมได) เรายอมผิดบางจะเปนอะไร เพราะถาตนเองผิด ใหคนอื่นถูกและสบายใจก็ไมไดเสียหายอะไร สักวันคนถูกก็อาจจะกลายเปนคนผิด คนผิดก็อาจจะกลายเปนคนถูก ยกตัวอยางงายๆ ชายคนหนึ่งหัวลาน ตัวเตี้ย ผิวดํา ปากเบี้ยว แตเวลาไปไหนมาไหน ใครใหทําอะไรเขาก็ทํา ใครใหเขาชวยอะไรเขาก็ชวย งานไหนที่เขาตองรับผิดชอบเขาก็ทําเต็มที่ แมเวลาไปยืนกับคนอื่นเขาจะโดนเปรียบเทียบหรือโดนคนอื่นหัวเราะก็ตาม เขาก็ไมสนใจ เขาก็มีความสุขได แตถาเปนเรา หัวลาน ตัวเตี้ย ผิวดํา ปากเบี้ยว อายไหม (อาย) ไมนาอายเลย

บางทีเรายึดมั่นถือมั่นกับการเปรียบเทียบ เปรียบเปรยเกินไป เราจึงรูสึกวาเรามีนอยกวาคนอื่น เราชอบโดนคนอื่นตําหนิ พุทธะสอนวา “มนุษยมีตา เพื่อดู มีหู เพื่อฟง” เราหวังจะเอามือเราไปปดตา ปดหูผูอื่นแลว บอกวาอยามองฉันนะ อยาเปรียบเทียบฉันนะ อยาวาฉันนะ ไดไหม (ไมได) ฉะนั้นคนที่มีปญญาจึงไมหลีกหนีภาวะเหตุการณ แตหลีกหนีการปรุงแตง แตคนไรปญญาไมหลีกหนีการปรุงแตง แตหลีกหนีภาวะเหตุการณ

เราจึงบอกวามนุษยมีตา แลวหามคนดูไดไหม (ไมได) มีหูแลวหามคนฟงไดไหม (ไมได) มีใจแลวหามเขาคิดไดไหม (ไมได) เราเอามือปดตา

๑๔ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ไมใหเขาเห็น ไมใหเขาปรุงแตงไดไหม (ไมได) ฉะนั้นคนฉลาดจึงไมหลีกหนีภาวการณ แตหลีกหนีการปรุงแตง แตคนโงหลีกหนีภาวการณ แตไมหลีกหนีการปรุงแตง เราหามเขาไมไดแตสิ่งที่จะทําใหเราอยูรวมกับเขาได ก็คือใจเราตองไมคิดปรุงแตง เราจะเอาแตหลบอยูกับบาน บอกวาฉันหัวลาน ฉันปากเบี้ยว ฉันผิวดํา ฉันเลยไมตองไปเจอใครเลยไดไหม จะไดไมตองโดนคนวา ทําอยางนั้นไดไหม (ไมได)

ฉะนั้นขึ้นชื่อวาชีวิตเรายังตองอยูรวมกับผูคน ใชหรือไม (ใช) ในเมื่อเราหามการปรุงแตงของเขาไมได แตเราหยุดการปรุงแตงของเราได ใชหรือไม (ใช) เราหนีภาวการณที่จะตองเจอรวมกับคนไมได แตเราหยุดไมปรุงแตงเองได ใชหรือไม (ใช) ฉะนั้นเราเรียนรูทุกข เราจึงตองเขาใจความทุกขใหกระจาง ใชหรือเปลา (ใช)

วันนี้มาฟงธรรมะ เพื่อปลดทุกข เพื่อรูวิถีทางดับทุกข เพื่อเรียนรูเอาไปใชในชีวิตและจิตใจ มนุษยหลายคนเมื่อเจอเรื่องพลัดพราก เรื่องสูญเสีย ก็ตั้งสติไมอยู สติกระเจิงไป ฉะนั้นเรามาฟงธรรมะเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับจิตใจ และเรียนรูที่จะเขาใจวาภูมิคุมกันนี้ไมใชอยูขางนอก แตอยูขางใน ขอเพียงเราไมลืมที่จะมีสติ แลวหันกลับมามองวาเวลาเจอสิ่งกระทบ ไมวาจะเจอคนวา เจอเรื่องสูญเสีย เจอเรื่องพลัดพราก เจอเรื่องผิดหวัง เราอยาปลอยใหทุกขขัง ไดไหม (ได) พอทุกขมา เราก็กลับมามองกอน อยาเพิ่งเอาหนาและใจไปรับ วันนี้เราเจอเรื่องผิดหวัง เปนเรื่องธรรมดาไหม ใครๆ ก็ผิดหวัง แลวเราผิดหวังบางจะเปนอะไร ถาเราพยายามยื้อยุดเราก็กําลังผิดปกติ ฝนธรรมชาติ เราอยากเปนคนที่

Page 8: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๑๕

ผิดปกติ ฝนธรรมชาติไหม (ไมอยาก) ถาเรารูจักทําใหสอดคลอง เราจะสามารถอยูรวมกับธรรมชาติได แตถาเราเอาแตฝนเราคือคนที่ผิดปกติ อยาลืมถาเราเขาใจหลักธรรม เขาใจกฎเกณฑของชีวิต การมีทุกขจึงไมใชเรื่องนากลัว แตจะทําใหเรารับมือและเอาชนะทุกขได

แลวตอนนี้เอาชนะทุกขไดหรือยัง (ยัง) เมื่อสักครูเราบอกไปแลวทุกสิ่งทุกอยางลวนมาจากธรรมชาติ ถึงเวลาตองคืนเขาไป ทุกสิ่งทุกอยางลวนมีการเปลี่ยนแปลง อยางนั้นจําไว อีกกฎเกณฑหนึ่ง

3. ทุกส่ิงทุกอยางเปนเรื่องสมมติเทานั้น วันนี้มีคนชมวาสวย ดีใจไหม (ดีใจ) เขาเรียกวาแคสมมติ เขากําลังเปรียบเทียบเรากับใครละ แลวแนใจหรือวาเราควรจะดีใจ วันนี้มีคนชมวาเกงวาหลอเราจะดีใจไหม (ไม) ถาดีใจแลว วันหนึ่งเขาบอกวาเราสูอีกคนไมไดแลวเพราะอีกคนสวยกวา เราเสียใจไหม (เสียใจ) นี่แหละคือการฝนธรรมชาติ ฉะนั้นอีกอยางหนึ่งที่ไมควรลืมก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางเปนเรื่องสมมติ วันนี้เราดีกวาเขาเราเกงกวาเขา เปนแคเพียงสมมติ สักวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนไป ฉะนั้นอยาลืม

4. ตางคนมาตางคนไป แมจะรักเปนแฟนกันขนาดไหน แมเงินจะอยูในกระเปาขนาดไหน แมของจะเปนของเราขนาดไหน แตถึงเวลามันก็ตองไป ใชหรือไม (ใช) ถาเราคิดวาตางคนมาตางคนไป เราจะไมยื้อยุดกับเขาเลย

ฉะนั้นจําไวกฎเกณฑธรรมชาติมีไมกี่อยาง ถาเรามีสติไมลืมเราก็จะไมทุกขขัง กฎเกณฑของธรรมชาติมีอะไรบาง

๑๖ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

กฎขอแรกคือ ทุกสิ่งทุกอยางในโลกลวนไมเที่ยง เราอยาพยายามคิดวามันเที่ยง

กฎขอที่สองคือ เรามาจากอะไร (ธรรมชาติ) เราจะยึดมั่น ถือมั่นไปทําไม ในเมื่อทุกสิ่งทุกอยางก็คือธรรมชาติ เขาดาเรา ก็เปนธรรมชาติ วันนี้เราได เราเสีย ก็เปนธรรมชาติ ถาเราพยายามยื้อยุดวาอยาเสีย แตกลับไดขึ ้นมา เราจะเปนอยางไร (ผิดธรรมชาติ) เราฝนธรรมชาติ ผิดปกติและสรางทุกขขัง

มีอะไรอีก (มีสติ) มีสติตลอดแตเราตองไมลืมวาเรามีสติกับเรื่องอะไร ธรรมะมีเรื่องอะไรบาง ทุกสิ่งทุกอยางไมเที่ยง เมื่อเรามองวาไมเที่ยงแลวเราจะโลภ จะโกรธคนไหม เพราะคนก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ใชหรือไม เราจะหลงเขาไหมวาเขาดีจังเลย เราจะคิดไดวา ไมหรอกเดี๋ยวมันก็ราย แลวเราจะโกรธคนที่เขารายไหม ไมหรอกเพราะเดี๋ยวเขาก็ดี เห็นไหมถาเราเขาใจความไมเที่ยง โรคก็จะไมมี โกรธก็จะไมเกิด หลงก็จะไมเปน เราจะไมโลภมากไป เพราะถึงเวลาก็ตองคืนฟา เราควรจะดีใจไหม ถาวันนี้มีคนบอกวาเกงจังเลย เสียใจไหมถามีคนบอกวาวันนี้โงจังเลย เราไมควรดีใจ ไมควรเสียใจ เพราะมันเปนเรื่องสมมติ สิ่งที่เราดีใจถึงเวลาก็อาจกลายเปน (เสียใจ) เพราะมันคือสิ่ง (สมมติ) วันนี้โดนเขาดา เราทําใจไดไหม (ได)

Page 9: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๑๗

มนุษยบอกวาชีวิตอยางนี้ถูกตองแลวหรือทุกขที่สุดแลว ทานแนใจหรือ ถายังมีลมหายใจอยู เราอาจจะมีทุกขแบบนี้หรือไมเจอทุกขหนัก ฉะนั้นอยามัวเสียใจกับทุกขอันนี้ วันนี้ทานบอกวาทานมีความสุข ดีใจมีคนชมวาสวย เวลาผานไป อาจจะไดมากกวาคําวา “สวย” อาจจะไดเปนนางงาม ดังนั้นทุกสิ่งทุกอยางคือ (เรื่องสมมติ)

อีกอยางก็คือ ตางคนมาตางคนไป วันนี้เขาดาเราเดี๋ยวเขาก็ไป จะดาเราไดนานไหม เราจะโกรธเขาไหม ไมหรอกตางคนมาก็ตางคนไป ใชหรือไม (ใช) แลวเราจะโลภไปทําไม เพื่อเก็บไวใหลูกหลานหรือ ทั้งที่จริงๆ แลวก็คือตางคนมาตางคนไป ไมแนเก็บไวให ลูกหลานอาจจะตายกอนเราก็ได กฎเกณฑมีกี่อยาง (สี่อยาง) จําไดหรือยัง (จําได) ถึงจะจําได แตอยาลืมขาดสติ อยาลืมตัวตน บางทีเราชอบลืมตัวใชไหม (ใช) อยากจะคุมคนอื่นเขา อยากจะคิดวาคนอื่นตองคนเปนอยางนี้และตองเปนอยางนั้น

(ทานตาเซี่ยวฝอถงเมตตาใหนักเรียนทบทวนเรื่องกฎเกณฑ)

ขอที่หนึ่งคือ (ทุกอยางไมเที่ยง, ทุกอยางคืนสูธรรมชาติ, ทุกอยางเปนสิ่งสมมติ, ตางคนมาตางคนไป) ตัวเราก็คือสิ่งสมมติ ทุกอยางคืนสูธรรมชาติ

“เรื่องจิตใจเปนเรื่องที่ซับซอน มีข้ันมีตอนจอมปนปวน”

ใจคือตัวจอมปนปวนเลยใชหรือไม (ใช) ไมชอบคิดดี แตชอบคิดราย ไมชอบคิดสูง แตชอบคิดต่ํา สวรรคไมคิดชอบตกนรก ดีไมทํา

๑๘ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ชอบทําช่ัว

ใครสูบบุหรี่ยกมือขึ้น วันนี้สูบไปกี่มวนแลว (หามวน, หนึ่งมวน) เขาใหเบาๆ แตเราไมลดเลย ใครยังดื่มเหลายกมือขึ้น อายุยังนอยไมนาดื่มเลยนะ ทานเปนอนาคตของชาติ ใครเลนการพนันยกมือขึ้น มีผลตอ ชะตาชีวิตนะ

มนุษยมักจะพูดวา “คนเราตายแลวสูญ ตายแลวจบ” ใชไหม (ใช) เราเลยไมกลัวบาป กลัวกรรม เราเลยไมมีจิตละอายสํานึกผิดชอบชั่วดี เพราะคิดวาตายแลวสูญ จบแลวจบกัน อยางนั้นเราถามทานนะ ทําไมคนบางคนเกิดมาวาสนาดี บางคนเกิดมาวาสนาไมดี ทําไมเราพยายามหาเงินอยางมาก แตไมเคยรวยกับเขาสักที เพราะอะไร เพราะขยันแตไรวาสนา ไรบุญกุศล เรียนเทาไรก็ยังไมฉลาด ถาตายแลวสูญก็หมายความวาคนที่เกิดมาใหมก็ตองเหมือนกันหมด แตทําไมคนเกิดมาใหมถึงแตกตางกัน บางทานดีเหมือนฟา บางทานมีนิสัยเหมือนลงหุบเหวเลย บางทานเกิดมาโชคดีมีทุกอยางพรอมสมบูรณหมด บางทานเกิดมาวาสนาอาภัพอับโชค แลวแนใจหรือวาตายแลวสูญ ตายแลวหมดกัน ใชหรือไม (ใช) คิดใหดีๆ ตายแลวไมสูญนะ ตายแลวยังเปนการเกิดแลวตาย ตายแลวเกิด เรายกตัวอยางงายๆ สมมติทานบอกวาตายแลวสูญ วันนี้เราโมโหอยากชกหนาใครบางคน แลวชกเลยอยางน้ี เราบอกวาจบแลวจบกัน ชีวิตนี้ฉันจบแลวจบกัน ไมเกี่ยวกัน แตถาบังเอิญเจอคนที่เราชกแลวเขาผูกใจเจ็บ จําหนา จองเวรอาฆาตวาเธอกอกรรมกับฉัน ฉันตองเอาคืน เราเปนไหม (เปน) ถาหากคนที่โดนชกเขาอยากผูกกรรม เพราะแคนฝงใจจดจําไมลืม

Page 10: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๑๙

แรงอาฆาตน้ันจะทําใหเรากลับมาเจอกันไหม (เจอ)

ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถหลีกหนีวิบากกรรมไดคืออะไร (หยุดจองเวรซึ่งกันและกัน) เราหยุดแตถาเกิดคนที่เราไปทํากับเขาบอกไมหยุดฉันจําได เหมือนในหัวใจเราจําได ใครดีกับเราเทาไรเราจําไมได แตใครเลวกับเราเทาไรเราจําไดหมด เราอาจจําไมไดวาเขาดาอะไรแตรูวาเขาดา หรือดาเพราะสาเหตุอะไร หรือจําไมไดวาเขาทําอะไรเรา รูแตวาเราโกรธ ใชไหม (ใช) เชนนั้นจะทําอยางไรจึงจะสามารถหลีกหนีวิบากกรรมได ชีวิตเรายังตองเกี่ยวกรรมกับคนอยู แตเกี่ยวกรรมอยางไรที่เกี่ยวแลวไมผูกกรรม (เราหยุดกอนไมคิดที่จะไปทําเขา, มีสติ)

(คิดกอนทํา, ไมโกรธ ไมโลภ ไมหลง) ถาเราไมโกรธ ไมโลภ ไมหลงก็อาจจะทําใหเราไมเกี ่ยวกรรมไดไหม (ได) ถาเราไมโลภเราก็คงไมเบียดเบียนเขา ถาเราไมโกรธเราก็คงไมดาเขา แตทําอยางไรถาบางทีเราก็ไมไดโลภ เราก็ไมไดดา เราพูดดีๆ หวังดีกับเขา แตทําไมเขาโกรธเรา ฉะน้ันทําอยางไร (คิดกอนพูดกอนทํา) แคนั้นหรือ บางทีเราก็วาเราคิดดีแลวที่ไปพูดกับเขา แตเขาก็โกรธ ใชไหม (ใช) คําตอบคือ “ทาน ศีล ภาวนา” เวลาเราทํางานอะไรกับใครถาเราถือตัวตนเปนหลักก็งายท่ีจะกระทบกระท่ัง ถาเราถือความคิดเราถูกตองเปนหลักก็งายท่ีจะโกรธเคืองกัน

ฉะนั้นเวลาเราทําอะไรกับใคร เพื่อนก็มีความคิดเห็น เราก็มีความคิดเห็น ถาเพื่อนบอกวาใหเราฟงเขา แตเราบอกไมไดเขาตองฟงเรา นี่แหละมันไมจบ แตถาเราบอกวาฉันฟงเธอก็ได ถึงแมวาเรารูวาสิ่งที่เขาทํานั้นผิด แตถาเราพูดวาเธอไมถูกหรอก เขาจะเชื่อเราไหม อาจตองปลอย

๒๐ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ใหผลของเหตุการณประจักษดวยตนเอง ใชหรือไม (ใช) เรายอมสูญเสียสักนิดหนอย แตทําใหเขารูซึ้งวาสิ่งที่เขาคิดนั้นไมถูกดวยตัวเขาเองยังดีกวาที่เราพยายามบังคับใหเขาไปตามที่เราพูด เพราะมันเปนไปไมได ฉะนั้น ทาน เกิดขึ้นไดดวยการรูจักสละตัวตนบาง รูจักใหอภัยบาง รูจักใหธรรมะเปนทานบาง รูจักใหตัวตนปลอยวางเปนทานบาง

เคยไดยินไหมที่บอกวา “ทานทําใหรวย ศีลทําใหสวย ภาวนาทําใหงาม” ภาวนาเรียกอีกอยางหนึ่งวา “รูแจงจนเกิดปญญา”

แลวศีลทําใหสวยอยางไร คนเราที่ตั้งอยูในศีลไมเคยผิดศีลเลย เราจะไมเบียดเบียนทํารายใคร เราจะถือความเมตตาเปนหลัก มีมนุษยธรรม มีมโนธรรม มีจริยธรรม มีความออนนอมถอมตน ไมดื ่มสุราเมรัย ใชหรือไม (ใช) คนที่มีศีลไดบริสุทธิ์ จะทําใหคนนั้นเปนคนที่สวยทั้งภายนอกและภายใน เมื่อทาน ศีล ภาวนาครบ เราจะไมสามารถกอกรรมกับใครโดยไมรูตัว

ทุกขณะที่เรามีอะไรมากระทบ เราจะคิดวา เราควรจะยอมใหเขาไหม เราอยูในศีลไหม ทําแลวเกิดปญญารูแจง แบบนี้ถึงเรียกวา ทุกขณะจิตความเคลื่อนไหวนั้น เราไมผูกกรรมเวร แตถาเราก็ยังสูบบุหรี่ กินเหลา ดาคน เราก็เกี่ยวกรรมตอไป เราพูดถึงขนาดนี้แลว ทานยังอยากสูบก็ตามใจนะ เพราะวาหนทางของคนสูบบุหรี่ กินเหลา ประพฤติผิดในกาม ฆาสัตวตัดชีวิต ลวนหนีไมพนอบายภูมิ หรือเรียกอีกอยางวา เปรต สัตวนรก หรืออสูรกาย เราอยากเปนอยางนั้นไหม การตายแคเปลี่ยนรางกาย เปลี่ยนเสื้อผานะ ตอนนี้ทานไดเสื้อผาเปนคน แตถาทานไมสามารถครอง

Page 11: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๒๑

มนุษยธรรมของความเปนคนได ศีลหาของความเปนคนยังไมครบ หมดกายไปนี้ทานอาจไมไดกายที่เปนมนุษย ทานอาจจะไดหนังเสือ หนังลิง หนังวัว หนังควายก็ได จะเอาหรือไมก็แลวแตทานแลว ขึ้นชื่อวามนุษย ศีลหาตองมีใหครบ ถารักษาศีลหาไมครบก็สามารถจะเปลี่ยนแปรไปเปนสัตวหรืออื่นๆ

ฉะนั้นเราชี้หนทางที่หลุดพนจากทุกข หลุดพนจากการผูกเวรกรรมแลว ทานจะเดินหรือไมเดินก็แลวแตตัวทาน เอางายๆ อยากสูบบุหรี่ มันเหมือนเผาใจไหม ทรมานไหม ถาหากกายนี้เรายังไมสามารถตัดได เวลาตายไปทานก็เหมือนตกนรกทั้งเปน นี่ยังกาวไปไมถึงระดับขั้นที่แยกกายออกจากจิตนะ เพราะเมื่อไรที่สามารถปลดทุกขได ไมผูกกรรมได กาวตอไปก็คือ กายกับจิตตองแยกออกจากกันใหได ถาหากกายกับจิตยังแยกออกจากกันไมได เมื่อไรยังยึดติดในกายอยู ทานก็ยังหนีไมพนที่จะตองกลับไปเวียนวายตายเกิด

วันนี้ทานมาฟงธรรมะ ไมใชมาขอหวย ไมใชเสกมนตรักษาโรค แตเรามาศึกษาธรรมะเพื่อเขาใจกฎเกณฑของการพนทุกข ไมใชมาศึกษาแคผิวเผิน แตตองเอาใหถึงเนื้อขางใน ใชหรือไม (ใช) หากยังอยากทุกขอยู ก็จงทุกขขังตอไป

ฟงธรรมะแลว นับจากนี้ไปเอาธรรมะไปใชในชีวิต จงมีสติและจํากฎเกณฑของความเปนจริงบนโลกนี้ใหได และเราจะไมฝนธรรมชาติทําตัวผิดปกติและติดอยูในทุกขขังอีกตอไป เพราะเราเขาใจกฎเกณฑวาโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปร ถึงที่สุดแลวตองคืนสูธรรมชาติ เปนแคสิ่งสมมติ ไม

๒๒ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ควรดีใจหรือเศราเสียใจจนเกินไป และถึงสุดทายตัวใครตัวมัน ใชหรือไม (ใช) ไมมีใครชวยทานได อยากสูบก็สูบไปเลยนรกเปดประตูรออยู อยากเลวก็เลวไปเลย ไปเปนภพภูมิที่ต่ํากวาการเปนคน ทานเลือกเอง อยางที่มนุษยชอบพูด “สวรรคมีทางแตไมเดิน นรกไมมีทางแตอยากเดิน” ตอนนี้พูดไดเพราะยังไมทุกขยังไมเจอนรก แตพอถึงเวลานรกมาจริงๆ เรียกองคไหนก็ชวยไมได แตจําไวนะแคชั่วขณะจิตท่ีคิดวาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนคนดี และตอกย้ําวาจะตองดีใหไดแมจะลมไปสักสองสามครั้งแลวกลับมาดีใหม เชื ่อไหมวาชั ่วขณะจิตนั้นก็ยังมีบุญกุศล บุญกุศลที่มุงมั่นจะเปนคนดี บุญกุศลที่ยิ่งใหญกวา ทาน ศีล คือปญญารูแจงแหงการภาวนา มนุษยชอบพูดวาไปนั่งสมาธิ ยามโดนอะไรกระทบเราสามารถจิตสงบและตั้งมั่นอยูในศีลนั่นแหละเรียกวา “สมาธิ” แลว และถามั่นคงในสมาธิและสามารถมองเห็นแจมแจงวาสิ่งที่มากระทบควรจะจัดการอยางไรและแกอยางไร นี่เรียกวาวิปสสนาและเกิดปญญา เราประมาทไมไดเพราะแนใจหรือวาวันพรุงนี้จะยังมีอยู แนใจหรือชีวิตจะมีวันพรุงนี้ใหเปนของเรา คนที่ประมาทคือ คนที่เดินไปสูความตาย ฉะนั้นตอนนี้ทําไมไมมุงมั่นทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม แคตอนนี้ไดฟงและเกิดใจมุงมั่น นี่ก็เปนกุศลแลวนะ แคตอนนี้เองนะรีบๆ คิด ฟงจนถึงตอนนี้หากยังไมคิดก็นาเสียดาย

ตางคนมาตางคนไป ใชหรือเปลา เราชี้ทางพนทุกขแลวนะ ธรรมะประเสริฐอยูที่ไหน นําไปปฏิบัติ มุงมั่นทํา ตอนนี้บุหรี่มันยังแคครึ่งตัว อยาปลอยใหเปนทั้งตัว เหลายังไมกวักมือหาเรา เราอยาไปกวักมือหาเหลา

Page 12: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๒๓

หยุดไมไดหรือ หยุดไดไหม หยุดอะไร (หยุดเหลา บุหรี่) หยุดไดทั้งสองเลยหรือ

(ทานตาเซี่ยวฝอถงเมตตาใหดื่มน้ําที่ถวายใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์)

ตองกินน้ํารวมสาบานกอน สัญญาแลวนะ ถากินน้ํานี้แลวตองทําใหได น้ําพระอาจารยรวมกับน้ําของเรา ถาทําไมไดอยามาเรียกเราตอนตกนรกนะ สาบานแลวนะ เพราะดื่มน้ํารวมสาบานนี้แลวหามกลับไปดื่มสุราอีก ถากลับไปดื่มอีก ทานจะรับไหวไหม ฉะนั้นตั้งใจกินแลวอยากลัววาจะมีอันเปนไป กลัวทําไม ใครๆ ก็ตาย มีคนๆ หนึ่งตั้งใจแลววา จะไมกินจนกระทั่งเขาลงแดงตาย ถึงเวลาเขากลับไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ขอใหผานใหได ขอใหพนความทุกขทรมานใหได ปรบมือใหกําลังใจเขาดวย

๒๔ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

วันอาทิตยที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี พระโอวาทพระอาจารยจ้ีกง

หม่ันสรางบุญแตไมยึดติดในผล สรางกุศลแตไมผูกยึดม่ันหมาย ฉุดชวยคนหวานเมล็ดพันธุโปรดเวไนย หวังวันหนึ่งบัวบานไดท่ัวโลกา

เราคือ จ้ีกงสงฆวิปลาส รับบัญชาจาก

พระอนุตตรธรรมมารดาผูเมตตา ลงสูพุทธสถานเจ้ิงซิน แฝงกายกราบ องคมารดาแลว ถามศิษยรักทุกคนรูตื่นหรือยัง

รูถึงไหนอับอายแคไหนรูไหม หากบําเพ็ญไปแลวทําตัวแย ลดละรูก็ทําไมรูซะงั้น เมื่อโดนคับขันชักทําตัวแย

ลับหลังมักจะทําประชดซะงั้น ตางเหน็ดเหนื่อยกันแลวทําตัวแย เปนคนดีแตดีชนิดหุนหัน ชอบไปสวรรคไหงทําแยแย

ผูคนสมัยน้ีมักเปนผายอม น่ังจองคอมแลวหวังวาจะรู จิตเปนสุสานของ ความจริงตองรู ฉลาดจริงจริงมองฟาไมยอมสู

ทอถึงไหนไมทนไมทอทั้งนั้น ไมเขาใจกันถึงบําเพ็ญแย บําเพ็ญธรรมอยาเปนดวยคับขัน ถาเปนอยางนั้นเห็นทีคงแย (เฮอ...เหน่ือย)

ชื่อเพลง : บําเพ็ญเกือบแย

ทํานองเพลง : รักตองสู

Page 13: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๒๕

พระพระโอวาทพระอาจารยจี้กงโอวาทพระอาจารยจี้กง

ฟงเขาพูดก็ดี แตฟงอาจารยพูดก็ดี ใครพูดก็ดีทั้งนั้น ไมมีใครพูดดีกวาใคร หรือวาเราดีกวาคนอื่น เราเปนอยางนั้นไหม (ไมเปน) ถาเห็นตนเองสําคัญ คนอื่นๆ ก็ดูไมสําคัญ มนุษยก็แปลกหาความเปนกลางไมคอยเจอ พอใหความสําคัญกับคนอื่นก็กลายเปนตัวเองไรความสําคัญไปเลย เปนอยางนั้นกันไหม (เปน) เวลายกหัวใจใหใครแลวเขาสําคัญกวาตัวเราอีก แตเวลาที่เราหวงตัวเองมาก คนอื่นก็สําคัญสูตัวเราไมไดเลย แลวเราเห็นคนอื่นสําคัญกวาตัวเรา หรือเห็นตัวเราสําคัญกวาคนอื่น

เห็นคนอื่นสําคัญกวาเราจริงไหม (จริง) เราสูคนอื่นไมไดเลยใชไหม (ใช) มนุษยนี่แปลกทั้งที่เรียนรูวาเกิดมาตองรักษาความเปนกลางใหไดดี แตบางครั้งพอใหความสําคัญกับคนอื่นก็ลืมใหความสําคัญกับตัวเอง พอสนใจตัวเองก็ลืมใหความสําคัญกับคนอื่น ฉะนั้นเราเรียนรูทางสายกลางมาเพื่ออะไร เพื่อใหรูจักความพอเหมาะพอควร ไมใหคนอื่นสําคัญจนทํารายตัวเองและไมใหตัวเองสําคัญจนไปทํารายคนอื่น อยางนั้นการ

๒๖ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

เห็นแกตัวการเบียดบังทํารายกันก็คงไมมีในโลก ศิษยหวังอยากใหโลกนี้สงบสุขไหม (อยาก) แตถาเราเอาแตเรียกรองใหโลกสงบสุข แตหัวใจเรายังไมสงบสุข เราจะเรียกรองใครได เราหวังอยากใหโลกยุติธรรม แตถาหัวใจเรายังไมยุติธรรมเราจะเรียกรองใหคนอื่นยุติธรรมไดไหม (ไมได) เราหวังจะใหโลกนี้มีคนดี แตถาเกิดตัวเองยังไมดีแลวเราจะไปเรียกรองใหใครดีไดอยางไร

ฉะนั้นอาจารยจึงอยากบอกศิษยวา ทุกสิ่งทุกอยางเริ่มตนและจบลงไดที่ตัวเรา จิตเกิดทุกสิ่งทุกอยางก็เกิด จิตดับทุกสิ่งทุกอยางก็สามารถดับได ฉะนั้นศิษยจําไวเลย เราศึกษาบําเพ็ญธรรมเพื่อเปนคนดี เพื่อจะเปนคนรวยเทานั้นหรือ ศึกษาบําเพ็ญธรรมไมใชเพื่อหนีกรรม แตศึกษาบําเพ็ญธรรมเพื่อฉุดชวยตนและฉุดชวยผูคน นําพาตนและนําพาผูอื่นดวยแสงแหงธรรม ใชหรือไม (ใช) แตไมใชศึกษาธรรมวาจะหนีกรรม แลวหวังตัวเองรวย แมขนาดพระพุทธองคหรือพระพุทธะทุกพระองคตางมีเวรมีกรรม ถึงทานจะทําบุญทํากุศลขนาดไหน ถาเวรกรรมมาถึงตัว ทานก็ตองยินดีรับกรรม ถูกหรือไม (ถูก) เราแคทําใหกรรมที่มีมากนั้นบางลง แตไมใชจะทําแลวไมมีกรรมเลย เปนไปไมได ใชหรือเปลา (ใช) แคทําใหบางจนเหลือนอยที่สุด ใชหรือไม (ใช) และกรรมที่เหลือนอยที่สุดนั้นเราก็ตองยินดีที่ชดใช ใชหรือไม (ใช) ไมใชวาเราศึกษาธรรมแลวกรรมไมตองแบก มีกรรมอีกก็ตองแบกตองรับ แมชีวิตก็ตองยอม ถาทําแลวหมดสิ้นกรรม

เมื่อวานศิษยฟงเซียนนอยแลววาทําอยางไรที่จะหนีวิบากกรรม พน

Page 14: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๒๗

ทุกขได ทําอยางไรมีวิบากกรรมที่มีอยูนั้นจะเปนวิบากกรรมที่จะไมสรางเพิ่มขึ้น แตเราหนีไมพนวิบากกรรมที่เคยทํามากอน ความหมายของเซียนนอยหมายถึง ไมทําวิบากกรรมเพิ่มในอนาคต แตวิบากกรรมในอดีตศิษยลบไมได แคใหมาชาลง หรือมาเม่ือศิษยพรอมแมตายก็ไมหวาดหว่ัน

ฉะนั้นฟงแลวตองฟงใหเขาใจนะ ไมใชไปจับผิดจับถูก มีทาน มีศีล มีภาวนา และเราจะหนีกรรมหมดเปนไปไดไหม (ไมได) แคไมสรางกรรมในอนาคตแตกรรมในอดีตนั ้นยังตองชดใช เขาใจหรือเปลา (เขาใจ) อยางนั้นอาจารยขอเพิ่มอีกอยางหนึ่ง ทําอยางไรจึงจะพนทุกข มีอีกอันหนึ่งที่จะลืมไมได เกิดมาตัวเปลา ไปก็ตองไปตัวเปลา ฉะนั้นทุกขณะที่ศิษยมีชีวิต รดลมหายใจทิ้งไปวันวันเพื่อมีแคเงินทอง หรือเพื่อฉุดชวยเวไนยบาง ศิษยแสวงหาเพียงแคเงินทองความสะดวกสบาย หรือวาในการแสวงหาเงินทองนั้นยังมีโอกาสนําธรรมะไปฉุดชวยคนใหพนทุกขบาง

วันนี้เราฟงธรรมะเพื่อฉุดชวยตน และฉุดชวยคน เราชวยตนเองอยางเดียวไมพอ เรายังตองรูจักนําธรรมะไปชวยคนดวย มีชีวิตแคกินอยูหลับนอน แคนั้นพอไหม คุณคาชีวิตที่มีแคกินอยูหลับนอนนั้นตางอะไรกับ (สัตวเดรัจฉาน) มนุษยประเสริฐที่ตรงไหน ตรงที่ไมใชแค กิน อยู หลับนอน แตยังรูจักสรางคุณคาของชีวิตใหสูหนทางอันประเสริฐ ไมใชมีชีวิตอยูโดยหายใจรดทิ้งไปวันวัน แตไมเคยสรางคุณคาใหกับชีวิตนั้นเลย

เราศึกษาธรรมแลวสิ่งที่เราควรทําเริ่มตนและมีไวในการดําเนินชีวิต ก็คือคุณงามความดีและความถูกตอง ไหนใครคิดวาตัวเองเปนคนดีแลว ยกมือข้ึน

๒๘ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

(คิดวาตนเองดีแลว) มียกมือเพียงหนึ่งคนเอง ที่เหลือละไมดีเลยใชหรือไม (ใช) ดีหรือไมดี (ไมดี) ก็ยังพอจะสอนไดนะ เพราะถาคิดวาตัวเองดีแลวการจะฟงคนอื่นก็เปนเรื่องยาก แตถาเกิดคิดวาตัวเองยังไมดี ก็ยังพรอมที่จะฟงบางใชหรือไม (ใช) หรือนึกวาโอยศิษยไมดี อาจารยไมตองสอนหรอก ศิษยเตรียมไปนรกเต็มที่แลวอยางนั้นหรือไม (ไมใช) อยางนั้นไมดีกี ่เปอรเซ็นต (หาสิบหาสิบ) หาสิบหาสิบหรือ อยางนั้นแปลวาครึ่งผีครึ่งคน ถูกไหม (ถูก) เพราะคนที่ไมดี คือ คนที่ตกนรก คนที่ตกนรกก็ไมตางอะไรกับภูตผีปศาจ คนดีก็คือคนที่เปนมนุษยแลวพรอมที่จะดียิ่งขึ้นเพื่อกาวไปเปนเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธะ ใชหรือไม (ใช) อยางนั้นตอนนี้ศิษยก็เปนพวกก้ํากึ่งใชหรือไม (ใช) อยางนั้นอาจารยจะตองระวังถาพูดไมดีเดี๋ยวปศาจจะกัดศีรษะอาจารยเอา อยางนั้นไหม (ไม) หรือไมปศาจจะ ออกมาอาละวาด เปนอยางนั้นหรือไม (ไม) แลวปศาจมีอะไรเปนอาวุธ (จิตใจ,ความชั่ว,ปาก) แลวมนุษยมีอะไรเปนอาวุธ (มีสติ) อาจารยถามคําถามงายๆ มนุษยมีสติเปนอาวุธแลวปศาจมีอะไรเปนอาวุธ ปศาจมีจิตใจเปนอาวุธจริงหรือ จริงไหม

อยางนั้นวันนี้เรามาเรียนรูสิ่งที่เรียกวาปศาจและสิ่งที่เรียกวามนุษยและสิ่งที่เรียกพุทธะ ดีไหมศิษย (ดี) เอาไหม (เอา) อยางนั้นอาจารยถามงายๆ นะ ศิษยวาคนที่เปนปศาจนี่เขามีอะไรเปนอาวุธ ปศาจใชอะไรเปนอาวุธและทําใหตนเองยิ่งใชยิ่งกลายเปนปศาจ ความชั่วรายอะไรที่ทําใหคนๆ หนึ่งจากมนุษยธรรมดากลายเปนปศาจที่นากลัวได (ความโกรธ) ความโกรธเมื่อครอบงําจิตใจใครแลว มนุษยธรรมดาก็กลายเปนปศาจ

Page 15: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๒๙

มีไหม (มี) วันหนึ่งมีความโกรธกี่ครั้ง แลวนํามาใชกี่ครั้ง (บางครั้ง) ควักออกมาใชแลวเคยทิ้งบางไหม (ทิ้ง) เห็นยังเก็บความโกรธคนนั้น คนนี้ไวในใจอยูเลย ความโกรธบางทีไดจบไปแลว แตตัวเราไมคอยยอมจบ ความอิจฉาริษยา จริงไหม (จริง) เวลาเราเห็นใครไดดีแลวอิจฉา ตัวเราเปนปศาจรายไหม แถมเปนปศาจรายที่ชอบแทงคนขางหลังดวย นากลัวกวาความโกรธ เพราะความโกรธไดแสดงออกมาตรงๆ วาฉันโกรธ แตอิจฉาริษยานากลัว เพราะไดเก็บซอนไวอยูภายใน เปนปศาจที่แฝงตัวอยูในคราบของมนุษย

อาจารยจะบอกให จริงๆ แลวความโกรธนากลัว แตไมนากลัวมากไปกวาความอิจฉาที่เก็บไวอยูภายใน แลวแสรงปนหนาวาไมมีอะไร แตในใจลึกๆ แอบวาเขาไหม นินทาเขาไหม ความโลภและความหลงผิด ความโลภสามารถทําใหมนุษยเปนปศาจที่กินไมมีวันอิ่ม หรือเรียกงายๆ วาคลายกับเปรต แลวเรามีไหม (มี) แลวความหลงเรามีไหม (มี) ความหลงคลายกับปศาจในรางมนุษย ความหลงก็เทียบไดกับเดรัจฉาน ใชหรือไม (ใช) ยิ่งถามัวแตหวงความสุขของตนเองไมสนใจความถูกตองดีงาม มีชีวิตอยูแคเอาตัวรอดไปวันๆ ความถูกตองดีงามไมเคยคิดจะนําพามาประพฤติปฏิบัติ

ศิษยลองมองสัตวตัวหนึ่ง ชีวิตของมันเปนอยางไร เอาแตตัวรอดขอใหชีวิตผานไปวันๆ หนึ่งเทานั้น คุณงามความดีไมตองสนใจ อยางนั้นเรากําลังเดินสูหนทางของการเปนอะไร ถาวันๆ เอาแตตัวรอดแตไมสนใจความถูกตองดีงาม แลวตัวศิษยของอาจารยเปนแบบนั้นไหม (ไมเปน)

๓๐ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

แลวมีความดีงามอะไรในหัวใจบางบอกอาจารยมา ถามีประจําจะนึกยากไหม ถามุงมั่นจะเปนคนดีอยูเสมอ คิดไมออกหรือวาอะไรเรียกวาความดีในหัวใจ แตทําไมนึกทีไรก็มีแตสิ่งที่ไมดีเอาแตใจตัวเอง ความหมายของอาจารยคือ รูตื่นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ในโลกนี้บางหรือยัง ยังงกอยูทุกๆ วัน เพราะบางวันยังหวงแตทอง หวงแตเรื่องไมมีกิน ใชไหม (ใช) แตไมกลัววาสิ่งที่กินเขาไปแลว หามาตั้งมากมาย แตสุดทายก็ชวยอะไรไมไดเลย

จะตอนรับอาจารยดวยอะไรดี (รอยยิ้ม) ยิ้มแบบไหน (ยิ้มใหญ) แปลวาถายิ้มเล็กๆ ไมคอยมีความจริงใจ ไหนลองยิ้มใหญใหอาจารยดูหนอย เปนอยางนี้เอง ใครสอน (ทานตาเซี่ยวฝอถง) พอยิ้มใหญๆ อยางนี้ก็ทําใหคนอื่นยิ้มได ใชไหม (ใช)

อาจารยอนุญาตใหคนที่อายุ 60 ขึ้นไปไดนั่งกอน สวนคนที่อายุยังไมถึง 60 ปยืนตอไป ดีหรือเปลา (ดี) อาจารยนับหนึ่ง สอง สามก็ใหนั่ง ศิษยบอกวา ศิษยเปนครึ่งคนครึ่งปศาจ ปศาจชอบทําอะไรไวๆ มนุษยจะทําอะไรชานิดหนึ่งแตมีความรอบคอบ และไมมีผลกระทบยอมปลอดภัยกวา แตปศาจทําอะไรหุนหันพลันแลน มักจะเสียใจภายหลังเสมอ ฉะนั้นตอนน้ีอยากทําอะไรชาๆ หรือไวๆ ชาๆ

เมื่อวานเซียนนอยสอนวาอะไร ตางคนตางไปใชหรือไม (ใช) ถาเมื่อไรคิดอยากจะเกาะเกี่ยวใครเมื่อนั้นก็หาทุกขใสตัวหาเหาใสหัวใชไหม (ใช) แลวเราชอบเกี่ยวไหม ชอบใชหรือเปลา (ใช) เกี่ยวไวทั้งซายขวาหนาหลังเกี่ยวหมดเลย

Page 16: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๓๑

(สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเมตตาใหนักเรียนในช้ันเอาแขนซายโอบบาคนขางๆ ไวและใหยืนนั่งไปพรอมๆ กัน)

เวลารักใครแลวเกี่ยวพันอะไรในโลกนี้แลวศิษยแคแตะเฉยๆ ไหม (ไม) ทั้งโอบทั้งกอดเลย ทั้งผูกพันทั้งยึดติดเลยใชหรือไม (ใช) อยางนั้นอาจารยจะใหดูวายิ่งผูกพันยิ่งยึดติดเหนี่ยวแนนขนาดไหนก็ยิ่งทุกขยากมากย่ิงข้ึน

เปนอยางไร มีความสุขไหม (สุข) สบายไหม (สบาย) แรกๆ มันก็มีความสุขแตพอไดเกาะเกี่ยวแลว ศิษยแคไดเกาะเกี่ยวขางเดียวไหม ยิ่งรักก็ยิ่งยึด ยิ่งหวงก็ยิ่งหวงใชหรือไม (ใช)

ชีวิตมันงายแบบน้ีไหมหนอ งายไหม (งาย) ศิษยคิดวาการมีเงินไดผูกพันหรือยึดติดกับเงินอาจทําใหศิษยมีความสุข การมีคนรัก การมีลูกหลาน การมีบาน การมีรถ ถามีตําแหนงหนาท่ีทําใหเรามีความสุข แรกๆเราก็มีความสุข แตพออยูไปอยูมา ทําไมยิ่งมีทุกข ใชหรือไม (ใช) เพราะอะไรละ เราลืมไปแลววาตางคนตางมา ตางคนตางไป ทุกสิ่งทุกอยางลวนไมเท่ียง บางคร้ังอยูรวม แตบางคร้ังก็ตองผานไป ใชหรือไม (ใช)

ฉะนั้นเราเกิดมาในโลกนี้มาเพื่อยืมใชแลวปลอยวาง หรือเกี่ยวแลวเกี่ยวจนตาย ใชหรือไม (ใช) จําไวใหดีๆ จะผูกพันกับใครก็แคชั่วขณะหนึ่ง แตพอถึงเวลาเมื่อหมดกรรมดีเปนวิบากกรรมแลวเราก็ตองทําใจ ใชหรือเปลา (ใช) เคยไหมแรกๆ อยูดวยกันก็หวาน ตอหวานๆ ไปแลวมันก็ขม ขมแลวกลายเปนขื่น ขื่นแลวกลายเปนกล้ํากลืน กล้ํากลืนแลวกลายเปน

๓๒ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ฝนทน ใชหรือไม (ใช) ศิษยจงจําคํานี้ไวนะ ใครที่ยังไมมีคูจําไวใหดีนะ หวานแลวเด๋ียวมันจะขม และมันจะขื่น เดี๋ยวมันจะกล้ํากลืน แลวเดี๋ยวจะฝนทน พอถึงเวลาฝนทนแลวก็ตัวใครตัวมัน ใชหรือไม (ใช) ชางมันเถอะหมดเวรหมดกรรมมันเทานี้นะ จริงไหม (จริง) ศิษยก็พูดเองใชไหม (ใช) แตบางคนไมเคยเตรียมตัวเตรียมใจ ทําใจไมได รับไมทัน ใชไหม (ใช) ถาทําอะไรศิษยมีสติ รูอยูทุกขณะก็คงจะดี ไมวาจะเดี่ยวหรือจะเก่ียวก็ไมทุกขมาก

แลวเวลาเราอยูในโลกนี้มองคนสักคนหนึ่ง ศิษยวาควรจะมองเพียงแคภายนอกหรือมองภายใน (ภายใน) อาจารยบอกวาเวลาเราจะอยูรวมกับใครนั้น เวลาเรามองคนเรามองเขาแคเพียงภายนอกหรือภายในดี (ภายใน) สวนใหญจะมอง (ภายนอก) แลวคอยมอง (ภายใน) ใชหรือไม (ใช) แลวเวลาเรามองภายนอกอยางเดียวโดยไมมองภายในนั้นเรารําคาญไหม (รําคาญ) แตคนบางคนแปลกโดยเฉพาะศิษยของอาจารยนั้นแปลก อยูรวมกันก็มองแตขางนอก แรกๆ คบกันเห็นแตขางนอก แตพอนานไปนานไปขางนอกมองไมเห็นเห็นแต (ภายใน) จริงไหม ยิ ่งอยู ก ันนานๆ เขา นานๆ เขา ขางนอกแทบจะมองไมเห็นเห็นแต (ภายใน) ศิษยวาดีไหม (ไมดี) อยางนั้นควรจะมองอยางไร ขางนอกตอง (มอง) ขางในก็ตอง (มอง) ใชหรือไม (ใช) มีศิษยหลายคนไมเขาใจในสิ่งที ่อาจารยพูด แตศิษยหลายคนถาเคยมีคู จะเขาใจในสิ่งที ่อาจารยพูด ใชไหม (ใช) เพราะอะไรอาจารยถึงพูดอยางนี้ เพราะวามนุษยเราหนีไมพนตองอยูรวมกันตองเกี่ยวเนื่องกัน ไมสังคมในครอบครัว

Page 17: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๓๓

ก็สังคมที่ทํางาน ใชหรือไม (ใช) ไมสังคมที ่ทํางานก็เปนสังคมของประเทศหนึ่ง หรือเมืองๆ หนึ่ง หรืออําเภอหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่ง หรือคนกลุมหนึ่ง ใชหรือไม (ใช) ตอนแรกเราอยูรวมกันเราก็เห็นเขาดีหรอก แตพออยูนานไป เริ่มเห็นไสเห็นพุง เรารับไดไหม มนุษยก็แปลกแรกๆ ก็ดี พอเริ่มเห็นไสเห็นพุงก็เริ่มเหม็น รับไดไหม ไมชอบอะไรเขา ไมชอบตับ ไต ไสพุงหรือไมชอบที่นิสัย

ฉะนั้นองคประกอบภายนอกแมจะดูดีอยางไร แตนิสัยเนาขางในเอาไหม (ไมเอา) ขึ้นชื่อวาคน นิสัยถึงจะเนาในขนาดไหน เปลี่ยนไดไหม (ได) แตเราจะมองเห็นเขาเปลี่ยนไหม เรามักจะมองเห็นวาเขาไมเปลี่ยน พออาปากจะพูด ก็บอกวาแกไมตองพูด ฉันรูนิสัยแกแลว คุณไมตองบน ผมรูวาคุณจะพูดอะไร ซึ่งเปนการดีไหม บางครั้งเราอยากจะบอกเขาวา นิสัยฉันก็มีทั้งสวนที่ดีและสวนที่เสีย ใชหรือเปลา (ใช) สวนที่เสียตอนนี้ก็พรอมจะดีแลว แตขอโอกาสและใหโอกาสฉันบาง แตมนุษยใหโอกาสกันไหม มั่นใจวาเลวอยางไรก็เลวอยางนั้น กลายเปนวาคนที่รูวาตัวเองเลว แลวอยากจะกลับตัว จะมีโอกาสไดแกตัวใหดีขึ้นไหม

ถาวันหนึ่งศิษยอยูกับใครก็ตาม เห็นเขาเนานอกหรือเห็นเขาเนาใน อยายืนยันหัวเด็ดตีนขาดวาที่เห็นนั้นมันเที่ยง ไมอยางนั้นศิษยก็จะมีทุกขขัง เมื่อวานเซียนนอยก็ไดสอนไมใชหรือ ถาเรารูจักปฏิบัติตัวกับเขาใหดียิ่งขึ้น ใหโอกาสเขา ไมแนเขาอาจจะเปลี่ยนเปนสิ่งที่ดีไดทั้งภายนอกและภายใน แตมนุษยมีความแปลก เห็นอยางไรไมเคยคิดจะปรับเปลี ่ยนสายตาตัวเองบางเลย

๓๔ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

วันนี้เราจะมาเรียนรูวิธีเปนมนุษย เปนปศาจ หรือเปนพุทธะ เมื่อสักครูศิษยพอจะรูไปแลวบางวาการเปนปศาจก็คือ การมีอารมณโลภ โกรธ หลง ครอบงําจิตใจจนขาดซึ่งคุณธรรมความดี การยับยั้งชั่งใจ แลวถาเกิดเปนคนดี คนดีเปนคนอยางไร คนดีคือ คนที่เบาบางเรื่องโลภ โกรธ หลง ดําเนินชีวิตอยูในความเรียบงายและมีชีวิตอยูเพื่อที่จะให แตคนที่งายที่จะเปนปศาจคือ มีชีวิตอยูเพื่อที่จะเอา สรุปงายๆ คนที่จะเปนปศาจคือ คนที่วันๆ มีแตอยากเอาอยากไดจนไมรูจักพอ แตคนที่เปนพุทธะหรือเปนมนุษยคือ มีแตจะใหๆ ยากไหม (ไมยาก)

อยางนั้นเรามาลองดูงายๆ กอนวา ตอนนี้เรามีความเปนปศาจหรือพุทธะมากแคไหน สังเกตไดจากการพูด ทํา คิด เมื่อเวลาเราอาปากพูด หรือทุกครั้งที่อาปากพูด เราพูดแตเรื่องอะไร เราพูดแตติคนโนนวาคนนี้ เลาเรื่องรายๆ ของคนนั้น วิพากษวิจารณคนโนน ใชไหม (ใช) ถาเปนอยางนี้บงบอกวาเราเปน (ปศาจ) แตถาเกิดวาทุกขณะที่ศิษยจะพูด คิดแลวคิดอีกจนกลายเปนคนพูดนอย แลวเวลาพูดนั้นตองมีสาระมีประโยชน อยางนี้เรียกวาเปนมนุษย ฉะน้ันศิษยจําไวนะ ข้ึนช่ือวา “มนุษย” เราเกิดเปนมนุษยเปนภพภูมิท่ีประเสริฐย่ิงนัก สามารถสรางสมบุญใหกลายเปนเทพเทวา หรือพระพุทธะ พระโพธิสัตว และก็สามารถสรางสมบาปใหกลายเปนปศาจ สัตวนรกหรือเดรัจฉาน หรือเปรต ใชหรือไม (ใช)

ชั่วขณะที่มีชีวิตเราสามารถสั่งสมไดสองอยางคือ สั่งสมสิ่งที่ดีงามกับสั่งสมสิ่งที่เรียกวา บาป อาสวะ หรือความชั่วราย ทําอยางไรถึงจะเรียกวา คนดี แลวกาวเขาไปเปนพุทธะเปนเทพเปนเซียน แลวถึงจะเปน

Page 18: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๓๕

พุทธะ อยากจะเปนคนดีและเปนมนุษยที่ดีถองแท เปนมนุษยที่ประเสริฐก็ตองเริ่มตนจากการเปนคนดีใหสมบูรณกอน (ใชหรือไม)

แตมนุษยมักจะพูดกับอาจารยวาเปนคนดีนะเปนยาก และทําดีมักทําดีไมขึ้น ดีก็ดียาก (ใชหรือไม) แตถาอาจารยบอกวาจะเปนคนดีทําดีไมยาก ความดีมีหลากหลายรูปแบบ เอางายๆ เกิดเปนคนรูจักออนนอมถอมตน พูดจาสุภาพมีสัมมาคารวะ นี่ก็เปนบุญแลวนะศิษย เจอใครไมถือตัว ไมเยอหยิ่ง ไมถือตัว ไมอวดตัว แตรูจักออนนอมมีสัมมาคารวะ สุภาพ นิ่มนวล ออนหวานเวลาพูดจา นี่ก็ถือวาสรางบุญเล็กๆแลว (ใชหรือไม) สิ่งใดที่เปนบุญเปนทานก็หมั่นทําอยูเนืองนิตย ไมเคยขาด นี่ก็เปนบุญแหงการทําดีแลว ใครไปทําบุญทําทาน ในใจเรานึกอนุโมทนายินดีดวย นี่ก็เปนบุญแลว แตปศาจมักจะแอบมาบอกแกดีไปเถอะฉันขอชั่ว อันนี้แหละ ปศาจ (ใชหรือไม)

ฉะนั้นตางกันแคคิดเองนะศิษย ใครไปทําดีแลวเราอนุโมทนา นี่แหละบุญ แตถาใครไปทําดีแลวบอก ไปเหอะๆ ฉันยังชั่วอยู นั่นแหละบาป และกําลังนําตัวเองตกนรก (ใชหรือไม) แคมาฟงธรรมะแลวไดความคิดอันถูกตองไมหลงผิด และรูจักพูดสิ่งที่ดีใหกับคนอื่น นี่ก็เรียกวา บุญ เห็นไหมวาการเปนคนดีเพื่อไปใหถึงซึ่งบุญอันงดงาม หรือความถูกตองอันงดงามเปนเรื่องยากไหม (ไมยาก) ไมยากเลยใชหรือไม แตขอใหเปนคนดีที่อดทน หรือเรียกงายๆวาเปนคนดีที่มีเมตตา มีขันติ มีอภัย มีสัจจะ และมีใจวางเฉย ถาศิษยสามารถทําไดอยางนี้แมวาจะโดนคนรังแกเมื่อยามทําดี แมวาจะทําดีแลวมีคนตอวา หรือทําดีแลวตองเจอ

๓๖ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ลําบาก ศิษยก็จะไมหวาดหวั่น เมื่อไมหวาดหวั่นศิษยยอมสามารถถึงความดีอันประเสริฐ กวาจะกาวเปนคนดีไดก็ยากแลวใชไหม และถาเกิดตอนที่เปนคนดีนั้นเจออุปสรรค เจอความยากลําบากแลวศิษยยังมั่นคง นั่นแหละคือตัวทดสอบวาศิษยจะเปนมนุษยหรือเปนปศาจใชไหม ฉะนั้นถาเรามุงมั่นทําดีอยางไมยอทอการเปนคนดีก็ไมใชเรื่องยาก ขอเพียงอยางเดียวตอง เอาชนะใจตัวเองใหได อยาเกียจคราน อยาขาดความเพียร ใชหรือไม (ใช) การที่จะเปนมนุษยที ่สมบูรณคือคนที่มีศีล ศีล ๕ หรือศีลธรรม ใชหรือไม (ใช) อยางนั้นอาจารยถามคําถามงายๆ วาศีล ๕ มีอะไรบาง ในศีลยอมมีธรรม ใชหรือไม (ใช) นอกจากตอบไดวาศีล ยังตอบไดวาคุณธรรมดวยมากกวาหาก็ไดนะ แลวหวังวาจะรู (ใหนักเรียนตอบ) (นักเรียนตอบ...หามฆาสัตว หามลักทรัพย หามดื่มสุรา ไมประพฤติผิดในกาม หามพูดปด) ถาศีลไมไดก็ตอบธรรมนะ

(รูจักคุณคน, หามลักทรัพยตรงขามกับขโมย) อาจารยชวนไปสวรรคจะชวนดึงตกนรกทุกวันเลย (มีสัจจะ) บอกวาเขาจะไปนรกศิษยไมตองตามเขาไปนะ (ความอดทน) เปนคนดีตองรูจักอดทน (รูจักใหอภัย, ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง, กรุณา) ถาหากไมฆาสัตวตองมีคุณธรรมคือ ความเมตตาในหัวใจ เกิดเปนคนตองมีความเมตตาจิตอยูเสมอ เราจะเบียดบังและจะทํารายใครไหม เพียงเพื่อใหตัวเราไดกิน เราจะเบียดบังทํารายใครไหม (ไม) คนที่ชื่อวาเปนปศาจนั้นเปนแบบไหนรูไหม อาจารยยกตัวอยางงายๆ คนที่ไดชื่อวาเปนปศาจคือคนที่เพียงเพื่อไดกิน ก็ไมสนใจวาจะถูกฆาดวยวิธีใด เพียงเพื่อตัวเองมีความสุขก็ไมสนใจวาตัวเองนั้นจะ

Page 19: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๓๗

โกหกเบียดบังทํารายใคร เพียงเพื่อใหตัวเองไดมั่งมีเงินทอง ก็ไมสนใจวาคุณธรรมความเปนคนจะเหลืออยูแคไหน นี่แหละเรียกวา หัวใจของคนที่เปนปศาจ เพียงเพื่อกินตามใจปากไมสนใจวา สิ่งที่อยูตรงหนาตองถูกฆาถูกทํารายมาดวยวิธีใด เรามีหัวใจของปศาจอยูในนั้นไหม เพียงเพื่อกินตามใจลิ้น เพียงเพื่อจมูกบอกวาหอมๆ แลวเราก็ไปกินโดยไมสนใจวา กอนที่จะมาเปนหมูปง ไกยาง ลาบ น้ําตก ตองฆาเขาดวยวิธีใด ศิษยไมสนใจวาเมตตาจะตองมีไหม ไมสนใจทั้งสิ้นแตขอกินไวกอน กินไวกอนไมสนใจวาวิธีการที่ไดจะถูก จะผิด หรือชอบธรรมไหม เพียงเพื่อตัวเองมีความสุข พอแมจะตองเสียน้ําตา จะตองเหน็ดเหนื่อยขนาดไหน ฉันก็ไมสนใจ เราเปนอยางนั้นไหม

ฉะน้ันศิษยมีหัวใจของปศาจอยูในใจเราไหม (มี) ถายังอยากจะมีมันก็จะชวนศิษยไปเปนเพื่อน เพราะวามนุษยมีนอย แตสัตวนรกมีมากมาย อยางนั้นก็ตองมีตัวตายตัวแทน ถามันรอดแลวมันตองหาอีกคนหนึ่งมา (แทน) ถึงจะสาแกใจ ใชหรือไม (ใช) เราเปนอยางน้ันหรือเปลาศิษย

ฉะนั้นศิษยมาฟงธรรมะไมใชแคเพียงเปนคนดีเอาตัวรอด แตศิษยมาฟงธรรมะเพื ่ออะไร (ชวยตนเอง) เพื ่อชวยตนและชวยผูคนดวยหนทางอันประเสริฐ คือ การมีธรรม ธรรมนี้แหละที่ทําใหศิษยพนจากการเวียนวายตายเกิด ใชหรือไม (ใช) แลวหลุดพนจากการเปนภพภูมิของสัตวเดรัจฉานและเปรต ใชหรือไม (ใช) เพราะทุกขที่นากลัวที่สุดในโลกไมใชทุกขแหงการเปนคน แตคือทุกขจากการเวียนวายอยางไมจบสิ้น นากลัวกวานะ ใชหรือไม (ใช) อยางนั้นกลับมาตอ หัวใจของคนที่จะเปน

๓๘ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

พุทธะตองมีคุณธรรมเปนรากฐานคือ

1. มีเมตตาในจิตใจ

เมตตาในจิตใจ เหมือนถาวันนี้มีคนมาบอกวา “หัวหนาขอเงินหารอย” ใหไหม (ให) ใหนะ เขาดีใจ เขากระหยิ่มยิ้มยองไหม ดีใจหัวหนาใจดีจริงๆ อยากขออีกไหม (อยาก) ศิษยจําไวนะทําอยางไรละที่จะอยูรวมกันแลวความเมตตานี้จะไมกลายเปนความ (โกรธ) ถาเกิดเขากลับมาขอหัวหนาอีก “หัวหนาพันหนึ่ง” (ใหครับผม) หารอยก็ใหหนึ่งพันก็ให ผานไปอีกสักครึ่งป “หัวหนาหม่ืนหน่ึง” (ผมก็ใหเขาอยูดีถามี) ศิษยเอยมีเมตตาในหัวใจเปนสิ่งที่ดี แตเมตตาในหัวใจตองไมฆาคนดวยความดีงามนะ ใหอยางไรที่จะใหเขารูจักมีแงคิด ไมใชใหเขามาเกี่ยวกรรมศิษยแลวก็ติดหนี้ศิษย แลวศิษยตองกลับมาเจอเขาเพราะเขาตองมาใชกรรมกับศิษย ใชไหม (ใช)

ถาเกิดขอครั้งที่สองศิษยตองใหอยางคนที่ใหปญญากลับไปดวย ศิษยบอกเขาไปเลยวา “ใหได แตใหไมใชเพราะอยากตามใจ แตใหเพราะอยากชวยเหลือเพราะเปนเพื่อนกัน แตเธอสัญญากับชั้นไดไหมวานับจากนี้เอาไปแลว แมไมคืนแตจะไมขออีกเลย” นี่คือใหแลวใหแงคิด ใหแลวใหธรรมสอนเขาไปดวย ใชหรือไม (ใช) เหมือนกันศิษย ฉะน้ันเวลาสอนหรือให ไมใชใหไปเรื่อยๆ อยางนี้ศิษยจะเกี่ยวกรรมไมจบสิ้น แตศิษยจะเกี่ยวกรรมอยางไรแลวใหเขาไดแงคิด นั่นคือ ตองใหธรรมอิงแอบไปดวย เงินชวยคนไมไดตลอดเทากับใหเขามีปญญาทางธรรม ฉะนั้นศิษยจําใหดี เกิดเปนคนตองมีเมตตา ตองสงสารคนใหเปน อยาสงสารคนจนทําใหเกิด

Page 20: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๓๙

นิสัยเอาแตได เห็นแกตัวและชางขอ ไมอยางนั้นก็กลายเปนพุทธะสอนใหคนเปนพญามาร เพราะอาจารยบอกวา คนที่เปนพุทธะคือ คนที่มีแตให แตคนที่เปนพญามารคือ คนที่เอาแตขอ

ฉะนั้นการจะเขาถึงความเปนพุทธะ สิ่งหนึ่งที่ศิษยตองจําใหไดก็คือ ใหแลวอยาหวังผล ใหแลวอยายึดติดหวังวอนขอ เพราะไมอยางนั้นการใหก็จะเปนการใหที ่ทั ้งเปนการใหและเปนปศาจไปในตัว เปนการใหที ่ไมบริสุทธิ์ ทําบุญทําอะไรก็ตาม ใหเพื่อให ใหเพื่ออุทิศ ใหเพื่อสละ ใหเพื่อขอนี่แปลวาไมใชใหที่บริสุทธิ์ ไมใชใหที่ถูกตอง แตยิ่งใหยิ่งตองเปนอิสระจากการให ยิ่งใหยิ่งทําดียิ่งเปนสุขและสงบ ยิ่งโปรงยิ่งเบา ไมใชยิ่งใหแลวยิ่งหนัก อยางนี้ไมใชเรียกวาใหที่ถูกตอง (มีคุณธรรม, รูจักยับยั้งชั่งใจ, มีจริยธรรม)

(ไมเบียดเบียนตัวเองและคนอื่น) คุณธรรมขอไหนที่เรียกวาไมประพฤติผิดในกาม (มีปญญาธรรม) ปญญาธรรมน้ีอยูตรงไหน ทําใหเกิดปญญาอยูขอไหน ระหวางไมประพฤติผิดในกามจะทําใหเกิดปญญาหรือไมดื่มสุราทําใหเกิดปญญาธรรม (ขอหา) ถาไมดื่มสุราจะทําใหเปนคนมีปญญาดี อยากรูไหมวาชาตินี้เราปญญาดีไหม เรียนอะไรก็รูไปหมดไหม ถาไมคอยรูแปลวา ที่แลวมาเอาแตดื่มสุรา แลวตอนนี้ถาอยากปญญาดีก็อยาดื่มสุรา อยาติดอบายมุข ใชหรือไม (ใช) ถาหากเรามีเมตตาในหัวใจ ศิษยก็เปนคนที่ไมฆาสัตว ศิษยก็จะเปนคนที่อายุยืนไดนะ เพราะเปนที่รักของทุกๆ คน ใครก็อวยพรอยากใหคนนี้อายุยืน เพราะหัวใจของเขามีแตความเมตตา เปนคนซื่อตรงใครๆ ก็อยากทํางานรวมดวย เริ่มเปนที่รัก

๔๐ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ของทุกคน ใครๆ ก็อยากใหอยูดวย เปนที่รักเปนที่ชื่นชอบ ไมประพฤติผิดในกาม ครอบครัวนั ้นรมเย็นมีความสุข แตทําไมเรามีครอบครัว แตครอบครัวเรามักจะแตกราว อาจจะเกิดจากอดีตชาติไดไปแยงสามีเขามาก็ได ถาวันนี ้โดนเขาแยงไปก็ตองทําใจนะ ไมประพฤติผิดในกามเปนธรรมะขอไหน ขอจริยธรรม ไมลักทรัพยก็คือมีมโนธรรมสํานึก ถาทุกขณะจิตไมวาศิษยทําอะไรก็ตามคํานึงถึงความเมตตาไหม มีมโนธรรมไหม มีจริยธรรมไหม มีสัจจะไหม และกอเกิดปญญาไหม เราก็คงยากที่จะตกไปสูการเปนผี ปศาจราย ใชหรือเปลา (ใช) แตแคศีลหาศิษยยังถือไดไมครบเลย อาจารยใหเลือกเอาขอใดขอหนึ่งแลวถือไปจนตัวตาย แมหมดลมหายใจก็ถือส่ิงน้ีมีคาย่ิงกวาชีวิต ไดหรือไม (ได) พุทธะที่เปนพุทธะเพราะทานไดถือคุณธรรมสําคัญยิ่งกวาชีวิต ตอนนี้ศิษยพอจะรูแลววา ทําอยางไรจึงเรียกวามนุษยที่ประเสริฐ ทําอยางไรที่เรียกวาผีปศาจราย แตสิ่งหนึ่งที่ทําใหมนุษยไมสามารถตัดจากความโลภ โกรธ หลง ไดก็คือความหลงมัวเมา

เบญจศีล เบญจธรรม ไมฆาสัตว เมตตาธรรม ไมลักทรัพย มีมโนธรรม มีความซ่ือสัตย ไมประพฤติผิดในกาม จริยธรรม ไมพูดปด สัตยธรรม ไมด่ืมสุรา ปญญาธรรม

Page 21: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๔๑

ยกตัวอยางงายๆ ศิษยเคยไดยินเรื่ององคุลิมาลไหม กอนที่เกิดเปนองคุลิมาลแลวพระพุทธเจาไดมาโปรด แมในอดีตชาติพระพุทธเจาก็เคยชวยองคุลิมาลอยูครั้งหนึ่ง ตอนที่เปนองคุลิมาลทานไดฆาคน แตในอดีตกอนจะเกิดมาเปนองคุลิมาลพระพุทธเจาก็ไดโปรดองคุลิมาลครั้งหนึ่ง แตมีความหลงมาบดบังอยู และความหลงนั้นเปนความหลงที่นากลัวยิ่งนัก อยากรูไหม (อยาก) การรูจักศึกษาหลักธรรมและทําความหลงผิดใหเปนความถูกตองเห็นชอบนั้นใหเปนบุญไดหรือไหม อยากฟงอาจารยหรือจะไปหาเอาเอง ความขี้เกียจและความไมเพียรเปนอุปสรรคใหญใชไหม

(พระอาจารยเมตตาเลาเรื่ององคุลิมาล)

องคุลิมาลนั้นไดกลับมาเกิดเปนกษัตริย และตอนที่เปนกษัตริยตองไปศึกษาเลาเรียน และไดเจอพระพุทธเจาซึ่งกลับชาติมาเกิดเปนกษัตริยอีกองคหนึ่ง ที่ทานไดลงมาเกิดเพื่อสะสมบุญบารมี ทําใหทานมีปญญา เรียนรูอะไรก็เรียนรูไดไว เขาใจอะไรก็เขาใจไดแจมแจงกวาคนอื่น แต องคุลิมาลก็เรียนรูในที่ๆเดียวกัน แตรูไดชา พอพระพุทธเจารูไวก็ชวยสอน ทําใหองคุลิมาลที่เปนกษัตริยอีกองคหนึ่งนั้นรูสึกเลื่อมใสในพระพุทธเจาที่เปนกษัตริย และนับถือวาเปนเหมือนอาจารยอีกทานหนึ่ง ก็เลยตั้งใจวาถาเรียนจบแลวเราจะตั้งสัตยปฏิญาณวาทุกๆวันพระจะถืออุโบสถศีล นั้นก็คือไมฆาสัตว แลวก็มีศีลแปด ใชหรือไม (ใช) แปลวาวันนั้นเมืองของ องคุลิมาลที่เปนกษัตริยวันพระจะถืออุโบสถศีล ไมฆาสัตว ใชหรือไหม (ใช) แตนิสัยขององคุลิมาลมีนิสัยที่แกไมไดคือ ชอบกินเนื้อ ขอบไหม พอดีเผอิญวันนั้นเปนวันถืออุโบสถศีล เนื้อที่พอครัวเก็บเอาไวเกิดโดนมา

๔๒ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขโมยไปกิน พอครัวก็คิดวา จะทําอยางไรดี กษัตริยเรียกใหเอาอาหารไปสงแลว แตเนื้อไมมี ฆาก็ไมไดเพราะถืออุโบสถศีล ใชหรือไหม (ใช) ศิษยรูไหมคนถืออุโบสถศีลแมแคครึ่งวัน เผลอตายไปในชวงที่ถืออุโบสถศีลครึ่งวัน ยังไดไปเปนเทพเลย แตมนุษยเราศีลหา ยังไมครบเลย แตคงยังไมไดเปนอะไร ที่แนๆ ไปเปนเดรัจฉานแนใชหรือไม (ไม) ทําอยางไรดีที่จะหาเนื้อไปใหองคุลิมาลที่เปนกษัตริย คิดยังไงก็คิดไมออก เดินไปเดินมา ฆาก็ไมไดมันบาป ทําอยางไรดี เห็นคนตาย เอาเนื ้อคนตายแลวกัน กษัตริยคงไมรู เฉือนเนื้อไปกอนหนึ่งแลวไปทําใหกษัตริยกิน วันนั้น องคุลิมาลกินแลวเกิดเปนอยางไร (ติดใจ) ใชเลยทําไมศิษยรูละศิษยไปกินมาหรือ กษัตริยติดใจพอคราวตอไปเขาจะทําเนื้อใหกินอีก กษัตริยบอกไมเหมือนวันนั้นเลย ทําไมวันนั้นเนื้อถึงรสชาติแปลกเอาแบบวันนั้นสิ พอครัวทําอยางไรดีจะบอกก็กลัวโดนฆา จะไมบอกเดี ๋ยวเอาเนื ้อใหก็ไมเหมือนก็เลยจําใจบอกไปวาวันนั้นคือเนื้อ (คน) มนุษย องคุลิมาลก็เลยกระซิบบอกวาอยางนั้นตอไปเอาเนื้อมนุษยอีก แคลิ้นติดในรสชาติเองนะ

จากที่ตอนแรกเอาศพคนตาย มากินนิด อิ่มไหมศิษย อยากทําเนื้อแดดเดียว อยากทําไสกรอก อยากทําโนนอยากทํานี่ ใชไหม (ใช) ทานก็เหมือนกันคนตายมีไมพอแลว เอาอยางไรละเอานักโทษ นักโทษพอกินไหม ไมพอ เอาคนที่ทําผิดแคขโมยก็โดนฆาแลว แลวตอไปใครจะกลาขโมย ขโมยเสร็จก็โดนฆา ใชหรือไม เขาเลยทําอยางไรตอ คราวนี้ตอนกลางคืนไปดักซุมใครออกมาก็ฆา เอาเนื้อมาใหกษัตริยกิน แตคนในพระราชสํานักรูไหม จนมีวันหนึ่งเขาเห็นวาประชาชนทําไมลดนอยลง คนหวาดกลัว คน

Page 22: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๔๓

หายไปเกิดจากอะไร ผลสุดทายก็จับตัวพอครัวได แลวพอครัวบอกวากษัตริยของเรานี่แหละอยากกินเนื้อมนุษย ขาราชบริพารเห็นอยางนี้ก็บอกวาทานทําอยางนี้ไมได ทานตองเลิกถาไมเลิกเราจะปลดทานจากเปนกษัตริย ทรัพยสมบัติเราจะไมใหทานยอมไหม เขายอมเลิกไหม (ไมยอม) ไมยอม ศิษยดูนะแคความหลงในรสที่ลิ้นแคไมกี่นิ้วเอง ลูกก็ทิ้งเมียก็ทิ้ง หนาที่ของการเปนกษัตริยก็ยอมทิ้ง ถูกขับไลไปใหอยูในปาพรอมกับพอครัว ในปานี้จะมีคนมาใหกินบอยไหมศิษย (ไม) ไปๆมาๆ ก็จับพอครัวกิน ใชหรือไม (ใช) เมื่อจับพอครัวกินแลว มีใหกินอีกไหม (ไมมี) ชีวิตก็อาศัยอยูในปา แลวทําอยางไรดีละ นานๆ ก็แอบมีใครขนของผานมาก็ลักลอบฆา ใชหรือไม (ใช)

จนกระทั่งวันหนึ่งจะฆาคนคนหนึ่งแตบังเอิญกรรมมันคงหนักแลวนะ สะดุดลมเทาถูกตอไมทิ่มทะลุ ยาก็ไมมี เลือดก็ไหลทิ้งไหลทิ้ง หากินอะไรก็ไมไดตองอด เพราะติดใจแตเนื้อ ก็เลยบนกับเจาที่ตรงตนไมวา ถาภายในเจ็ดวันแผลที่เทาหาย จะทําพลีกรรมดวยการเอาเลือดของกษัตริยอีก 101 คนมาลางตนไมตนนี้ ศิษยดูนะจากความอยากกินจากไมฆาก็เริ่มฆา จากฆานอยๆก็เปนฆามากๆ จากฆามากๆ บาปก็มากขึ้น หลงก็หนักขึ้นเพียงแคลิ้นที่ติดรสเทานั้นเองนะศิษย แลวรุกขเทวดาที่เฝาตนไมตนนี้รอนไหม ฆากษัตริยองคเดียวก็รอนแลว เพราะสมัยกอนคนที่เปนกษัตริยไดตองมีบุญญาธิการมาก นี่ฆา 101 องคเชียวนะศิษย แลวเอามาลางตนไมตนนี้เพื่อบนวาใหแผลตัวเองหาย แลวบังเอิญที่บนนั้นเปนจริงเจ็ดวันแผลแหง ศิษยเอยไมเคยกินเลือดตอนนั้นกินเลือดกินเนื้อแผลมันก็หายยาก

๔๔ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

แตเผอิญปวยแลวไมมีแรงไปกินเลือดกินเนื้อแผลมันก็หายตามปกติ ใครบางเปนแผลแลวเจ็ดวันไมแหง ใชเพราะวารุกขเทวดาศักดิ์สิทธิ์ไหม นี่แหละความหลงของคนอะไรมันก็เชื่อไปหมด (ใชหรือไม) ขาดปญญา (ใชหรือเปลา) บังเอิญวาองคุลิมาลในพระภาคที่เปนกษัตริยและหลงติดเนื้อ ไดไปรูจักกับยักษตนหนึ่งและเรียนวิชาที่เดินเร็ว สามารถเดินแลวไมมีใครวิ่งทันได เดินขามจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่ง เขาก็เลยบอกวาขอทําพลีกรรมในเจ็ดวันจะจับกษัตริย 101 คนมาฆาและเอาเลือดมาลางตนไมตนนี้ รุกขเทวดาก็รีบไปปรึกษาเทวดาแตละองค ทําอยางไรดี ทําอยางไรดี ฉันไมอยากรวมกรรมกับเขาดวย ดูซิวาคนชั่วขนาดองคเทวดายังไมอยากอยูใกล ยังไมอยากชิดใกลกับเรื่องเลวรายขนาดนี้เลย ทานก็เลยบอกวาไปปรึกษาพระอินทรพระพรหม ทานก็ใหคําปรึกษาวาเราก็ชวยไมไดแตคนที่จะชวยไดตองเปนคนที่มีบุญกรรมหนุนเนื่องกันก็คือคนที่เปนพระพุทธเจาท่ีมาเปนกษัตริยท่ีเขานับถือเปนอาจารย อยากฟงตอไหม

กลับไปอานเองดีไหม ดีหรือเปลาศิษย เพราะอาจารยอยากจะบอกศิษยวาคนเราเพียงแคความหลงเองนะ อยากฟงตอไหม พอรูอยางนั้นรุกขเทวดาก็เลยมาบอกเขาดวยการปลอมมาเปนกษัตริยองคหนึ่ง เขาเห็นคนที่เปนกษัตริยองคหนึ่งเขาก็วิ ่งเพื ่อจะไปฆาใชหรือไม แตเผอิญวา รุกขเทวดาก็ถอนรางจากกษัตริยและบอกเขาวาถาทานอยากจะทําพลีกรรมตนนี้ ฉันเปนรุกขเทวดาตนนี้เอง คนที่ฉันตองการมากที่สุดก็คือคนที่ทานบอกวาเปนอาจารยนั่นแหละอีกคนหนึ่งก็ครบ 101 พอดี เอาคนนั้นแหละมา แลวพิธีกรรมจะเสร็จ เขาก็ยิ่งเชื่อใหญ (ใชหรือไม) วาสิ่งที่เขา

Page 23: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๔๕

บนรุกขเทวดามีจริง แผลเขาหายจริงเพราะอันนี้ พอเขาจะไปจับคนคนนี้มาในใจเขาก็คิด เขาเคยนับถือเปนอาจารยจะเอาดีไหม แตวาตั้งใจไวแลวนี ่ก็ตองทําใหสําเร็จ (ใชไหม) ไปเอาทานมา ชวงที ่ไปจับกษัตริยมาเรียบรอยแลว แลวเวลาจับเขาเอากษัตริยหอยกับตนไม หอยอยางไรรูไหม ดูสิวาอํานาจมืดเวลาครอบงําจิตใจคนแลวผิดชอบชั ่วดี เมตตาสงสารหายไปหมด เอาเข็มเจาะทะลุทั้งมือซายและขวาหอยไวกับตนไม ปลายเทาจะแตะพื้นแตไมแตะพื้นลอยหางจากพื้นดินนิดเดียว ไมตายนะศิษยแตหอยอยูอยางนี้ เวรกรรมอะไรทําใหคนๆ หนึ่งหลงผิดได

แลวศิษยเปนอยางนั ้นไหม อยาไดเปนเชียวนะ ชวงที ่ไปเอาพระพุทธเจาที่ภาคหนึ่งเปนกษัตริยมานั้น พระพุทธเจาก็พูดกับเขาวา “ขอชั้นกลับไปกอนไดไหม แลวเดี๋ยวจะกลับมาใหทานฆา เพราะวาชั้นนัดกับพราหมณองคหนึ่งไววาทานจะมาสอนธรรมะใหกับชั้น ขอชั้นไปรักษาสัจจะกับพราหมณองคนั้นกอน ขอไปรับธรรมจากพราหมณองคนั้นกอน แลวเดี๋ยวจะกลับมาใหเขาฆา” หัวใจลึกๆ เขายังนับถือพระพุทธองคเปนอาจารยอยูเขาก็เลยอนุญาตใหกลับไป แลวถาเกิดพระพุทธองคในพระภาคที่เปนกษัตริยไมกลับมา เขาก็คิดวาไมเปนไรเดี๋ยวเขาจะเอาเลือดตัวเองผสม แตปรากฏวาพอพระพุทธเจาไปฟงธรรมจากพระองคนั้นจบไดรับพรมาเรียบรอยสี่ประการ ทานก็ยอมกลับมาคนที่เคยนับถือคนๆ นี้อยูในใจลึกๆ ก็ยังนับถืออยู ใชไหม (ใช) เลยหันกลับไปถามพระพุทธเจาวา “ทานมีโอกาสรอดทําไมทานยังยอมรักษาคําสัตยยิ่งกวาชีวิต คําสัตยนั้นมีดีอยางไรหรือ ทานจึงยอมพลีชีวิตเพื่อรักษาคําสัตยที่ตกลงกับเราไว

๔๖ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

วาจะมายอมใหฆา” พระพุทธองคตอบวา “คําสัตยเปนสิ่งที่ประเสริฐ รับปากใครไวจะตองทําใหได แมตัวเองจะตองตายก็ตองถือคําสัตยยิ่งกวาชีวิต” แลวเขาก็เลยถามตออีกวา “ไมกลัวตายหรือ” พระพุทธองคตอบวา “พอแมเราก็บํารุงดีแลว เพื่อนเราก็ใหธรรมที่ดีแกเพื่อนแลวไมเคยขาดตกบกพรอง ทานเราก็ทําอยูเนืองนิตยไมเคยขาด ศีลในความเปนคนก็บริสุทธิ์ผุดผอง ถาวันนี้เราตองตายเราก็ไมเคยคิดกลัวเลยวาเราจะตกอบายภูมิ” พูดแคนี้เอง องคุลิมาลที่ตอนแรกคิดจะฆาทานคิดในใจวา “คนนี้มีบุญนะ ถึงพรอมทุกอยางไมกลัวตาย ถาเรากินเนื้อเขา เอาเนื้อเขา หัวเราคงแตกเปนเสี่ยงๆ” เลยไมฆา เลยบอกวา “อยางนั้นเราขอพรจากทานหนอยไดไหม” สวนใหญเราเจอคนมีบุญมีวาสนาเราอยากขอพรใชไหม องคุลิมาลในภาคที่เปนกษัตริยที่จะฆากษัตริยอีกรอยหนึ่งคนก็เลยขอพร แลวพระพุทธเจาใหพรอะไรเขาไหม ไมเลาตอแลวใหศิษยไปหาเอง อาจารยเลาไปเกือบคอนเรื่องแลว แลวคอนเรื่องที่อาจารยอยากไดก็มีอยูแคไมกี่อยางที่อาจารยอยากใหศิษยรูนั่นก็คือ เกิดเปนคนทําไมพระพุทธองคจึงไมกลัวตาย เพราะทานทําความดีถึงพรอม เพื่อนไมเสียสัจจะมีคุณธรรมอยู เนืองนิตย พอแมไมขาดความกตัญูรู คุณ ทานไมเคยบกพรอง ศีลไมเคยผิด ทุกอยางทําครบทานจึงไมกลัวตาย รักษาสัจจะยิ่งกวาชีวิต จึงทําใหคนๆ หนึ่งคิดไมดีหลงผิดแตไดรูตื่น

ฉะนั้นอาจารยก็หวังวาศิษยของอาจารย วันนี้ฟงธรรมะไปเพื่อจะเปนหนอเนื้อหนอหนึ่งที่มุงมั่นทําความดีงามโดยไมยอทอ ไมกลัวลําบาก ไมกลัวตาย เห็นธรรมะมีคายิ่งกวาชีวิต และการมุงมั่นทําเชนนี้แหละจะไป

Page 24: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๔๗

ปลุกใหคนที่หลงไดรูตื่น เพียงแคศิษยมุงมั่นทําความดีไมกลัวลําบาก ไมกลัวตาย นอกจากศิษยชวยตัวเองแลว ศิษยยังชวยคนอื่นดวย ชวยคนใหพนทุกขไมตกอบายภูมิ ประเสริฐยิ่งกวาสิ่งใดจริงไหมศิษย ฉะนั้นถาศิษยอยากรูวาตอนจบเปนอยางไร ศิษยจงไปศึกษาตอดีไหม อาจารยชวยศิษยมากแลวนะ ตอไปศิษยตองรูจักชวยตัวเอง

คนบางคนพยายามจะทําดีใชหรือไม (ใช) รูอะไรผิดรูอะไรถูก แตบางทีก็ชอบเอาอารมณตัวเองเปนหลัก ฉะนั้นทําอะไรขอใหถือศีลธรรมเปนหลัก มีเมตตา มีมโนธรรมสํานึก มีสัจจะวาจาไหม ถาทําแลวขาดขอใดขอหนึ่งหยุดทําไดไหม อยาเผลอกาวไปเปนปศาจรายในคราบมนุษยเลย นาเสียดาย

ศิษยรูแลวนะวาอะไรดี อะไรไมดี ฉะนั้นอีกไมกี่วันก็จะเปนวันปใหม จะใหอาจารยใหพรดีๆ แตศิษยทําตัวไมดีไมนารัก พรนั้นไมมีวันสัมฤทธิ์ผลหรอก แตอาจารยก็ยังหวังอยู วาอยากใหศิษยของอาจารยมีจิตใจที ่เขมแข็งมุงมั่นทําสิ่งที่ถูกตองและดีงาม โดยไมยอทอ โดยไมหวาดหวั่นกลัวความยากลําบาก หนทางแหงความเปนมนุษยยังมีอีกหนทางหนึ่งคือ หนทางแหงการเปนโพธิสัตว คือชวยเขามากกวาชวยตน หวังปลดทุกขเขามากกวาหวังปลดทุกขตน หวังจะรื้อคนสรรพสัตวในโลกนี้ใหขามพนทะเลทุกขเพื่อกลับสูนิพพานโดยไมกลัวความยากลําบาก นี่เรียกวาจิตใจของโพธิสัตวและอาจารยก็หวังวาศิษยของอาจารยตองมีใจแบบนี้ทําโดยไมกลัวเหน็ดเหนื่อย ความยากลําบาก หวังจะฉุดชวยคนใหพนทุกขไดไหม (ได) แตที่คนที่จะชวยคนใหพนทุกขตองอยาอารมณรอนเอาแตใจตัวเอง

๔๘ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

อยาทําอยางนั้นจะไดไหม (ได) อาจารยเคยเห็นนะศิษยของอาจารยอยูบนเรือเพื่อหวังอยากจะใหคนขึ้นมาที่เรือ แตพอคนขึ้นชาก็เคาะอยูนั่นแหละวาไวๆ หนอย นั่งก็นั่งใหดีๆ อยาทําตัวอยางนั้น โพธิสัตวเอยทําไมถึงไดดุจัง ศิษยเปนอยางนั้นไหม เราขึ้นเรือมากอนเพื่อหวังจะชวยคนแตทําไมเจากี้เจาการอยางนี้ เขาใจที่อาจารยพูดใชไหม ถาเปนอยางนี้มีใครอยากจะขึ้นเรือและอยากจะอยูบนเรือกับศิษยไหม กวาจะชวยมาไดคนหนึ่งก็ยากแลว กวาเขาจะนั่งและอยูบนเรือนานๆ ก็ยากยิ่งกวา อยาเพียงเพราะคําพูดคําเดียวทําใหเขาตองกลับไปอยูในทะเลทุกขอีกตอไปเลย ศิษยของอาจารยจะพูดอะไรตองคิดใหมากๆ ไดไหม อยาเอาอารมณเปนใหญ เพราะวาคนดีของอาจารยตองมีแตให ไมใชมีแตจะเอา แลวเรื่องอัตตาตัวตนใหมีนอยๆ อยาปลอยใหอัตตาตัวตนนั้นมีมากเกินไป คับท่ีคับทางก็ไมนารัก

จะปใหมอาจารยจะใหพรศิษย แตก็ดุศิษยอีกแลว เพราะความเปนหวงเลยทําใหอาจารยตองขี้บน วันนี้แมจะไมไดโอวาทครอบก็คงไมเสียใจ มีโอกาสก็ลองนําเพลงไปหัดรองดวย

คนสมัยนี้มักเปนผายอมเอาแตนั่งจองคอมพิวเตอร หวังวาจะไดรูทุกอยาง ในจิตใจก็เลยเปนการสื่อสารของความจริงที่ตัวเองคิดวาตัวเองรูไปหมด แตจริงๆ แลวสิ่งที่ตัวเองรูก็คือกากเดน ถึงคัมภีรจะทําใหเราบรรลุพุทธะ แตถึงที่สุดแลวคัมภีรก็คือกากเดน เพราะเปนสิ่งที่อยายึดมั่นถือมั่นจนเกินไป ไมใชรูแลวก็เปนคนอวดรูอยางนี้ไมถูกตอง วันๆ มัวแตนั่งจองคอมพิวเตอรไดอะไรขึ้นมา นั่งจองคอมพิวเตอรแลวทําให

Page 25: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๔๙

จิตใจสงบไหม มีแตยิ ่งกระเจิงอยากรูอยากมีอยากเปนอยากทันสมัย ฉลาดๆ แตเอยมองฟาแลวไมสู

ศิษยของอาจารยเปนอยางนั้น จริงไหม (จริง) ฉะนั้นศิษยบําเพ็ญธรรมบําเพ็ญเพื่ออะไร งายๆ เลยนะ ลดจนไมมีตัวตนใหลด จนไมมีอะไรใหยึดแลว พอถึงที่สุดแลวทุกสิ่งทุกอยางคือ ความวาง และการเขาถึงความวางไดเมื่อไรนั่นก็คือ การเขาถึงหนทางแหงพุทธะเมื่อนั้น สิ่งที่เอาไปกับศิษยมีแคบาป บุญ แตถาศิษยยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ศิษยก็ไมมีวันพนทุกขได อาจารยคงตองไปแลว

อาจารยอยากใหพรศิษยทุกคนของอาจารยกอนไป เกิดเปนคนสิ่งสําคัญคือ ความมุงมั่น ถาเกิดเปนคนแลวไรความมุงมั่นที่จะเปนคนดีงาม คนนั้นก็อาจจะกลายเปนปศาจได ฉะนั้นเมื่อศิษยเปนศิษยของอาจารยขาดไมไดคือ ความมุงมั่น มุงมั่นที่จะเปนคนดีงามที่ดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม ไมหวาดหวั่นตอความยากลําบาก ยินดีชดใชกรรมทุกรูปแบบ อดทนตอคํากลาวรายของผูอื่นดวยหัวใจที่เขมแข็ง แคนี้แหละนะ ทําไดไหม (ได) ขอใหศิษยของอาจารยมีหัวใจที่เขมแข็งตอสูอยูกับโลกใบนี้ดวยปญญาอยางคนรูตื ่น และมีจุดยืนในการมีชีวิตที่ถ ูกตองและดีงาม ไมหันกลับไปเปนปศาจอีกตอไป ได ไหม (ได) อาจารยไปแลวนะ มีโอกาสกลับมาผูกบุญสัมพันธกันอีก

(พระอาจารยเดินเมตตาและจับมือนักเรียนและญาติธรรมในชั้น)

นาเสียดายนะที่ฟงแลวไมรูเรื่องอะไรเลย มีความรูมีความเกงมี

๕๐ พระโอวาทส่ิงศักด์ิสิทธ์ิช้ันประชุมธรรม ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ความมั่นใจแตถาดื้อเกินไปก็ไมดี ชีวิตนี้คุณคาของชีวิตคืออะไร ที่เงินทองที่ทรัพยสินหรือที่ความดีงาม เปนเด็กดีนะ ถาการจับครั้งนี้สามารถดึงศิษยกลับไปหาอาจารยไดไมตองทําใหศิษยเวียนวายตายเกิด อาจารยก็อยากฉุดศิษยทุกคนใหกลับขึ้นไปกับอาจารย แตกลัวอยางเดียวกลัวศิษยของอาจารยไมรักดี ทางที่ดีทางที่ประเสริฐกลับไมเลือกทํา กลับไมเลือกเดิน มีโอกาสก็กลับมาเจอกันอีกนะ กลัวอยางเดียวทางที่ดีศิษยไมเดิน พยายามอยากจะเดินลงนรกมันก็นาเสียใจ หนทางที่ประเสริฐมีไมเลือกที่จะเอา แตกลับไปเลือกหนทางที่จะตกนรก อาจารยก็ไมรูจะพูดอยางไร ใชหรือเปลา

ฉะนั้นสิ่งที่อาจารยพูดก็จะนําพาจิตใจของศิษยไดรูตื่น ไมหลงเวียนวายตายเกิดในโลกนี้อีกตอไป กลัวอยางเดียวกลัวใจของศิษยเอง ไมหนักแนนและไมมั่นคง เมื่อเลือกบําเพ็ญธรรมแลวตองเขาใจวาธรรมะคืออะไร มาฟงธรรมะแลวตองนําไปปฏิบัติ อยาเพียงแคฟงแตไมคิดจะทําอะไรเลยมันนาเสียใจนะศิษย กลับมาหาอาจารยนะ ตองเขาใจนะบําเพ็ญธรรมเพื่ออะไร อยามัวหลงในโลกนี้อยูเลย ถาศิษยไมรูจักนําพาตัวเองอาจารยก็จนใจที่จะพูดแลว ขอเพียงศิษยเขมแข็งและรูจักทางออกของชีวิต อาจารยอยากใหศิษยทุกคนกลับไปกับอาจารย กลัวอยางเดียวกลัวศิษยจะปลอยมืออาจารยท้ิง จับมือกับอาจารยแลวอยาปลอยมืออาจารยท้ิงนะ

Page 26: พระโอวาทประชุมธรรมเจิ้งซิน 2553

สถานธรรมเจ้ิงซิน จ.อุบลราชธานี ๕๑