of 37/37
"KAKULANGAN SA PASILIDAD, KAGAMITAN SA PAARALAN AT EPEKTO NITO SA MGA MAG-AARAL NG PAMBANSANG MATAAS NA PAARALANG ANGAT” ____________________ Isang Pananaliksik Papel ang Ipinapasa kay Gng. Gng. Nimfa R. Cruz Guro sa Filipino IV ____________________ Bilang Pagtugon sa ibinigay na Proyekto sa Filipino, ng Ika- apat na taon, TA: 2010-2011

49459852 Kakulangan Sa Pasilidad Kagamitan Sa Paaralan at Epekto

  • View
    3.501

  • Download
    636

Embed Size (px)

Text of 49459852 Kakulangan Sa Pasilidad Kagamitan Sa Paaralan at Epekto

"KAKULANGAN SA PASILIDAD, KAGAMITAN SA PAARALAN AT EPEKTO NITO SA MGA MAG-AARAL NG PAMBANSANG MATAAS NA PAARALANG ANGAT

____________________

Isang Pananaliksik Papel ang Ipinapasa kay Gng. Gng. Nimfa R. Cruz Guro sa Filipino IV

____________________

Bilang Pagtugon sa ibinigay na Proyekto sa Filipino, ng Ika-apat na taon, TA: 2010-2011

____________________

Ipinasa Nina: Igaya, Mhac Niel; Junio, Paul Aljon; Geno Cruz, Jerome; Dulalia, Edmon; Fabian, Moises

Pebrero, 2011 TALAAN NG NILALAMAN Pasasalamat...i Kabanata I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito....1 Kaligiran ng Pag-aaral (Abstrak)...1 Layunin ng Pag-aaral..2 Kabanata II: Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura..3 Mga Kakulangan sa Paaralan..3 United Nations Report.5 Out of School youth.5 Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik...6 Metodolohiya.6 Instrumento....6 Respondente / Sabjek.....7 Presentasyon, Pagsusuri at Interpretasyon ng Datos.....7 Kabanata IV: Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon.36 Lagom....37 Kongklusyon..38 Rekomendasyon.39 Bibliografiya..40 Apendiks A. Sarbey-kwestyoneyr..43 B. Mga Katanungan sa Panayam...45

PASASALAMAT Lubos ang aming pasasalamat sa mga sumusunod na indibidwal dahil sa kanilang walang pag-aalinlangang pagbibigay ng tulong, kontribusyon at suporta sa ikatatagumpay ng pananaliksik papel na ito: - sa aming propesor sa Filipino IV na si Gng. Nimfa R. Cruz sa paggabay at Pagbantay sa amin hangang sa marating namin ang pagtatapos ng pananaliksik papel na ito at sa pagiging mapagpasensya sa kabuuang proseso ng pagsulat nito. Kami rin ay nagpapasalamat sa kanya sa pagkakataong ibinigay niya sa amin upang magkasama-samang gumawa ng isang pananaliksik papel na naging tulay sa aming mas pinalalim na pagkakaibigan at sa dagdag na karanasan na siguradong makatutulong sa amin sa hinaharap, - sa mga mag-aaral ng Pambansang Mataas na Paaralng Angat, partikular na ang mga mag-aaral mula sa mga pangunahing seksyon ng ibat-ibang antas, para sa pagbabahagi nila ng kanilang oras upang sagutan ang aming sarbey at sa pagpayag nila sa isang panayam. Hindi namin makakamit ang katapusan ng aming pananaliksik papel kung hindi dahil sa kanilang mga sagot na naging daan upang kami ay magkaroon ng konklusyon na magdudulot ng ikatatagumpay ng pananaliksik papel na ito, - sa aming mga minamahal na magulang na nanatiling nasa tabi naming upang kami ay gabayan at suportahan, na masasalamin sa pinansyal, moral, at emosyonal na aspeto, sa buong proseso ng aming pagsulat ng pananaliksik papel, - at ang pinakaimportante sa lahat ay sa ating Panginoon, na nagbigay sa amin ng talino at kakayahan na aming kinailangan sa pagsulat. Lubos kaming

nagpapasalamat sa Kanya sa pagbibigay sa amin ng lakas, mabuting kalusugan at walang kupas na paggabay sa bawat hakbang na aming ginawa hanggang sa marating na namin ang pagtatapos ng aming pananaliksik papel. Muli, taus-puso ang aming pasasalamat. - Mga Mananaliksik

Kabanata I Ang Suliranin at Kaligiran Nito Kaligiran ng Pag-aaral (Abstrak) Ang pag-aaral na ito na pinamagatang Kakulangan sa Pasilidad, kagamitan sa Paaralan at Epekto nito sa mga mag-aaral ng Pambansang Mataas na Paaralang Angat ay naglalayong tuklasin kung may kinalaman ba ang mga kakulangang pasilidad at kagamitan sa kahusayang pang-akademiko ng mga mag-aaral at kung mayroon, paano ito nakaaapekto sa mga mag-aaral. Gumamit ng disenyong deskriptiv ang mga mananaliksik. Kaugnay nito ay nagsagawa sila ng sarbey at mga panayam upang makakalap ng datos. Mga mag-aaral sa pangunahing seksyon ng paaralan ang respondente. Ang sarbey ay naglalaman ng sampung katanungan na idinisenyo upang malaman kung ang mga magaaral ba ay may ideya sa konsepto ng mga kakulangan sa kagamitan at pasilidad ng paaralan at kung ano ba ang kanilang opinyon tungkol sa mga kakulangang ito at kung paano ito nakakaapekto sa kanila bilang mga mag-aaral. Ang panayam naman ay nagaanyaya sa mga mag-aaral na magsalaysay ng ispesipiko nilang mga opinion ukol sa mga kakulangn na ito na may kaugnayan din sa naunang sarbey na isinagawa ng mga mananaliksik. Napag-alaman ng mga mananaliksik na may malaking kaugnayan o epekto mga kakulangang ito sa kanila bilang isang mag-aaral. Samantala, may mga sumang-ayon na mas naiintindihan nila kung bakit may mga kagamitan at pasilidad na kulang sa paaralanNgunit may mga nagsabi rin na kailangan pa rin ng mga mag-aaral ang mga pasilidad at kagamitang ito. Mas nahihirapan ang mga mag-aaral na makapag-pokus sa kanilang pag-aaral dahil kulang nga ang mga kagamitan atr pasilidad na kanilang

nagagamit sa paaralan.Inirerekomenda ng mga mananaliksik na humingi ng tulong ang mga samahan ng mag-aaral sa tulong ng mga guro na manghingi ng tulong sa pinansyal sa mga kawani ng pamahalaan. Sa pamamagitan nito ay titak na matutupad na rin ang hinihiling ng mga mag-aaral na magkaroon o madagdagan ng mga pasilidad at kagamitan na maaari nilang mapakinabangan bilang isang mag-aaral.. Inirerekomenda din na magkaroon ng mas malawak at malalim Layunin ng Pag-aaral Ang pananaliksik na pinamagatang Kakulangan sa Pasilidad, Kagamitan sa Paaralan at Epekto nito sa mga Mag-aaral ng Pambansang Mataas na Paaralang Angat ay naglalayong ipakita ang mga posibleng epekto ng mga kakulangan pasilidad at kagamitan, lalo na sa aspeto ng edukasyon. Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay inaasahang tutugon sa mga sumusunod na mga katanungan: 1. Malaki ba ang nagiging epekto ng mga kakulangan ito sa maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral? 2. Ang mga kakulangan ito bay isang malaking FACTOR upang hindi magawa ng maayos ng mga mag-aaral ang kanilang mga leksyon? 3. Paano ito masu-solusyunan ng mga kinauukulan?

Kabanata II Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura MGA KAKULANGAN NG PAARALAN Ayon sa aking mga nakalap na mga sanaysay, aklat, dokumento at ibapa, Ang isang dahilan kung bakit nagiging malala ang kakulangan ngclassrooms at guro sa public schools ay maraming mga estudyante saprivate schools ang lumilipat sa public schools.Sa ngayon, halos 20 milyonang mga estudyante mula elementary hanggang high school sa publicschool. Tumaas ng 11 porsiyento o may dagdag na mga 2.2 milyon naestudyante.Ang pinakamalaking dahilan kung bakit lumilipat ang mgaestudyante sa private sa public schools ay kahirapan. Pataas na pataas naang tuition ngayon sa private schools dahil sa pagtaas na rin ng lahat nabilihin. (Ellen Tordesillas, journalist). Sinasabi rin sa datos ng Department of Education, 58 lamang sabawat 100 estudyante na pumapasok sa Grade 1 ang nakatutuntong nghayskul at 14 lamang sa mga ito ang nakapagtatapos ng kolehiyo. Sa datosna ito, di maitatago ang katotohanan na malaki ang problema natin saedukasyon. Dahil na rin sa kahirapan, hindi natatamasa ng kabataangPilipino ang karapatan nila sa edukasyon. Nakasaad mismo sa

Konstitusyon,Artikulo IV Seksiyon I ng 1986 Konstitusyon na dapat pangalagaan ngEstado ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa mahusay na edukasyonsa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop na mga hakbang upangmatamo ng lahat ang gayong edukasyon. Dapat ay bigyan din ngpinakamataas na prayoridad ng pamahalaan ang edukasyon. (MylenePadua). NSO Ayon sa National Statistics Office o NSO sa buong kapuluan aymayroong 34,295,000 na mga estudyanteng nag-aaral sa pampubliko atpribadong paaralan edad

anim hanggang dalawamput apat. Sa kabuuangito, mas malaki ang porsyento sa ilalim ng pampublikong paaralan. Mgapaaralang sinusubaybayan ng pamahalaan at ng

gobyerno. At sa loob ng silid, ang ratio ng guro sa estudyante ay 1:42 o isang guro sa apatnaputdalawang estudyante (cyndi18) .Malinaw na masasakripisyo rin ang kalidad ng edukasyon dahil sasinasabing subject integration. Samantalang ang Filipino ay itinuturing nabasic tool subject katulad na lamang ng pagkatuto ng alpabeto, pagbasa,at pagsulat nito, ang Sibika at Kultura naman ay nagtuturo ng kasaysayan,pag-ibig sa bayan, at tamang pagtingin ng mag-aaral sa sarili at bansabilang Pilipino. Sa kalaunan, ito ang magbibigay sa kanila ng giya upangmaging mabubuting mamamayang Pilipino -- sa loob at labas ng bansa.Ngunit kung short cut ang gagawin nating pagtuturo nito sa kanila, hindimalayong bansot din ang magiging pagkilala nila sa kanilang mgasarili.Bukod pa rito, kailangan ding ma-retrain ang mga guro dahil sasinasabing pagsasama-sama ng mga aralin. Kailangan ding maglabas ngbagong babasahin at educational aides na aakma sa tinaguriang revisedsubject nomenclature.Itoy ilan lamang sa kagyat na makikitang problemasa solusyong ipinipilit sa higit na malaking problema ng kakulangan sabadyet para sa edukasyon at malinaw na hindi pagbibigay-prayoridad ngpamahalaan dito(Bro. Eddie Villanueva,2009).Hindi solusyon sa pagpapaangat sa kalidad ng edukasyon sa bansaang tig-isang taong dagdag sa elementarya at high school kundi angpagdagdag ng silid-aralan at mga guro. Hindi rin umano natututukan ngisang guro ang kanilang mga estudyante dahil umaabot sa 65 mag-aaral saisang silid-aralan gayung 30 hanggang 35 lamang ang dapat. Dahil dito,kailangang matutukan umano ng susunod na gobyerno lalo na angmamumuno sa Department of Education (DepEd) ang pagdagdag sa silid-aralan at mga guro.(Bernard Taguinod, 2010)

UNITED NATIONS REPORT Lumabas kamakailan ang isang United Nations report na nagsasabingang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay mas mababa pa kesa sa kalidad ng edukasyon ng Tanzania at Zambia, dalawang bansa sa Africa na masmahirap pa sa ating bansa.Malubha na talaga ang kalagayan ng edukasyonsa bansa natin kung nagawang malampasan tayo sa larangan ng edukasyonng mga bansang may sang-kapat lang ng yaman ng Pilipinas. Kulang ng66,881 na classroom ang ating bansa. Ang pondo na inilaan ni Mrs. Arroyoay para lamang makapagtayo ng 5,538 na classrooms. Ibig sabihin, kulangpa din ng 61,343 na classrooms ang ating bansa. Kulang din ng 816,291 nasilya para sa mga estudyante. Kung kaya naman kung hindi standing roomonly o SRO sa maraming klasrum ay nakaupo sa sahig ang maramingestudyante. Kulang din ang bansa ng 64,060 na guro ngunit ang hiningi niMrs. Arroyo sa Kongreso ay pondo para lang sa 10,000 guro. Kung kayat54,060 guro ang kailangan pa rin. At kung ihahambing mo sa bilang ngestudyante, para bang sinasabi ng administrayon na kailangang turuan ngmahigit dalawang milyong mag-aaral ang kanilang sarili. Pati sa punong-guro ay makunat si Mrs. Arroyo. Ang hiningi niyang badyet ay para lang sa2,000 punong-guro. Ngunit ang pangangailangan ng bansa ay para sa 6,538na punong-guro. (Jejomar Binay). Out of School Youth Ang populasyon ng kabataan sa edad 7-24 na hindi nakakapag-aral,walang trabaho at hindi nakapag-gradweyt ng kolehiyo ay tumaas ng 852,000 mula 3 milyon noong 1989 naging 3.8 milyon noong 1994. (NSO, 1994)

Kabanata III Disenyo at Paraan ng Pananaliksik METODOLOHIYA Ang disenyo ng pananaliksik na ito ay deskriptiv. Tinutukoy dito kung mayroon bang koneksyon ang mga kakulangang pasilidad at kagamitan sa kanila bilang isang mag-aaral. Ginamit din ng mga mananaliksik ang metodong sarbey at panayam upang mangalap ng kakailanganing datos para sa pagaaral na ito. Bawat respondente ay binigyan ng sarbey na sasagutan sa loob lamang ng maikling panahon. Ang mga datos na makukuha mula sa kanila ay iniayos upang mas malinaw na maipakita ang opinion ng mga mag-aaral at ang relasyon ng dalawang baryabol na kinokompara: (1) ang mga kakulangang kagamitan at pasilidad at (2) epekto nito sa kanila bilang mnga mag-aaral. Mula sa mga nakalap na impormasyon, inanalisa ng mga mananaliksik kung paanong ang dalawang baryabol na ito ay nagkakaugnay at nakaaapekto sa buhay ng mga magaaral. Kasama na din sa mga inayos na datos ang mga salaysay ng mga respondente sa mga panayam na ginawa ng mga mananaliksik. Instrumento Ang sarbey na isinagawa ng mga mananaliksik ay mayroong sampung katanungan na may kinalaman sa kung paano nakakaapekto sa mga mag-aaral ang mga kakulangan sa pasilidsad at kagamitan ng paaralan. Naglalayon din ang sarbey na ito na malaman kung mayroon bang epekto ang mga kakulangang ito sa kanilang pag-aaral. (Tingnan ang Apendiks A).

Sa isinagawa naming panayam ay mayroon lamang limang katanungan na sa kabuuan ay nagpapasalaysay sa mga kinapanayam ng kanilang mga opinion kung paano nakakaapekto ang mga kakulangang ito sa kanilang pag-aaral (Tingnan ang Apendiks B). Respondente / Sabjek Mula sa kabuuang populasyon ng mga mag-aaral sa Pambansang Mataas na Paaralang Angat, na humigit kumulang (650), ang mga mananaliksik ay pumili lamang ng isandaang (100) mag-aaral mula sa mga pangunahing seksyon ng bawat antas para sumagot sa sarbey.Samantala, sampu naman ang pinili mula sa ibat-ibang antas ang kinapanayam ng mga mananaliksik. Sa pag-aaral na ito, ang mga nasabing mag-aaral ay masasabing kabilang sa mga mag-aaral na lubos na naaapektuhan ang pag-aaral dahil sa mga kakulangang ito. Karaniwang nasa 12-18 ang edad ng mga respondente. PRESENTASYON, PAGSUSURI AT INTERPRETASYON NG DATOS Matapos ang masigasig na pangangalap ng datos ng mga mananaliksik, sa tulong na din ng mga respondente sa sarbey na isinagawa, narito ang tala ng mga datos na kanilang napag-alaman. Unang-una, inalam ng pangkat ang mga epekto ng mga kakulangang kagamitan at pasilidad sa kanila bilang mga mag-aaral. Buhat sa sagot ng mga respondente, nabatid ng mga mananaliksik na sa 100 mga mag-aaral, 91 ang sumagot na sila ay may sinusunod na metodo ng pamamahala ng oras. Ang natitirang siyam naman ay walang pamamaraan na isinasagawa kaugnaynito. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 1 Distribusyon ng mga Respondente ayon sa

Kung anong mgapasilidad o kagamitan ang sa tingin ng mga mag-aaral ang kulang.

80 70 60 50 Science Lab. Library Aklat

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Science Lab. Library Aklat C.R GYM/Covered court Silya/Upuan Internet

Nais iparating ng grap sa naunang pahina na halos lahat ng mga mag-aaral sa pangunahng seksyon ng Pambansang Mataas na Paaralang Angat na ang mas higit nilang kailangan batay sa mga kakulangang nabanggit ay ang GYM/Covered court . Dagdag pa dito, sa 100 respondente na sumagot, 67 o (67 %) ang nagsabi na ang higit na kailangan ng paaralan ay ang Science Laboratory, 23 (23 %) naman ang nagsasabi ng Library, 36 o (36 %) naman sa Mga Aklat, 47 o (47 %) sa Comfort Rooms, 76 o (76 %) sa

Gym/Covered Court kung saan ito ang nakakuha ng pinakamataas na boto, 42 o (42 %) naman sa mga Silya/upuan, at 58 o (58 %) sa Internet. Grap 2 Anong hakbang ang dapat gawin ng paaraln ukol sa mga kakulangan sa kagamitan at pasilidad ng paaralan

9%

Manghingi ng tulong sa mga opisyal ng bayan/lalawigan Humingi ng tulong pinansyal sa mga magulang ng mga mag-aaral

91%

Sumunod na pinagtuunan ng pansin ng mga mananaliksik kung ano ang hakbang na dapat gawin ng paaralan ukol sa mga kakulangan ng paaralan. Ito ay upang malaman kung ano sa tingin nila ang nararapat at sa tingin nilay magandang gawin upang masolusyunan ang mga ito.. Lumalabas na sa 100 mga respondente, 91 dito (91 %) ang nagsabi na dapat humingi ng tulong sa mga opisyal ng lalawigan/bayan at 9 o (9%) ang nagsabi na dapat ay sa mga magulang ng mga mag-aaral humingi ng pinansyal na tulong.

Grap 3 Malaki ba ang epekto ng mga kakulangan ng paaralan sa maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral

HINDI

HINDI 18 0 10 20 30 40 50 60 70

oo82 80 90

OO

Sa Grap3, mababatid natin na batay sa obserbasyon ng mga respondente, 82 sa 100 (82%) ang nagsasabing malaki ang epekto ng mga kakulangang ito sa kanila bilang mag-aaral.Ang 18 (18%) naman ng kabuuang populasyon ay nagsasabi na wala itong epekto sa kanila bilang mga mag-aaral.

Grap 4 Mga Epekto ng mga kakulangang ito sa isang mag-aaral

Hindi makikita o mai-aaply ng maayos ang mga eksperimento

55 %

44 %

Hindi lahat ng mag-aaral ay makakasunod sa mga aralin dahil sa kakulangan sa mga aklat Hindi magiging "UPDATED" ang iba sa mga makabagong

44 % 48 %

pag-aaral na isinasagawa na makikita gamit ang "INTERNET" Kawalan ng isang magandang "VENUE" sa mga programa o aktibidad ng paaralan

Mula sa resulta, mababatid na halos pare-pareho ang nagging resulta ng sa katanungan kung ano ang mga epekto ng kakulangan ng paaralan,ngunit sa mgaito lumamang pa rin ang kaaln ng VENUE para sa mga aktibidad ng paaralan.

Grap 5 Epekto sa mga mag-aaral kung may koneksyon ng INTERNET ang isang paaralan

24%

76%

Positibo Negatibo

Sa Grap 5, ipinapakita lamang ang resulta ng sagot ng mga mag-aaral kung ano sa tingin nila ang epekto kung mayroong koneksyon ng INTERNET ang paaralan. 76% ng mga respondente ay sinasabing positibo ang magiging epekto, samantalang 24% ang nagsabing negatibo ang magigig epekto nito. Grap 6 Ang Bilang ng upuan sa isang silid-aralan, paggawa ng eksperimento kahit kulang sa gamit, kawalan nfg CR sa silid-aralan, sapat ba ang aklat100 80 60 40 20 0 BILANG NG UPUAN PAGGAWA NG EPEKTO NG SAPAT BA ANG SA BAWAT SILID- EKSPERIMENTO KAWALAN NG CR AKLAT NA INYONG ARALAN KAHIT KULANG SA SA LOOBNG SILIDGINAGAMIT SA GAMIT ARALAN PAG-AARAL 54 46 31 13 87 69 40 60 OO HINDI

Sa grap 6, sa itaas ipinakita ang mga sagot sa mga tanong na ang kasagutan ay OO at HINDI.

Grap 7 Nababawasan ban g mga kakulangang ito ang maayos na pagkatuto ng ga mag-aaral

60 59 50 40 41 30 20 10 0 Nababawasan ba ng mga kakulangang ito ang maayos na pagkatuto ng mga magaaral

OO

HINDI

Sa grap 7, ipinapakita ang opinion ng mga respondente na kung nababawasan ban g mga kakulangan sa paaralan ang maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral, 59% sa kanila ay sinabing oo, at 41% naman sa kanila ay sinabing hindi ito nakakaapekto.

PANAYAM 1. Bilang mag-aaral, paano nakakaapekto sa iyo ang mga kakulangan ng paaralan? -Ayon sa isang mag-aaral mula sa IV-A, nakakaapekto ito dahil hindi lubusang natututo ang mga mag-aaral dahil sa mga kakulangang ito.

-Para naman sa isang mag-aaral mula sa IV-C, Hindi ako makapag-pokus sa pagaaral. -At mula naman sa isang mag-aaral mula sa II-A, para sa akin, nagiging mahirap ang aking pag-aaral -At ang iba naming mga nakapanayam ng mga mananaliksik ay halos pareho lamang ang mga kasagutan. 2. Magbigay ng isang halimbawa kung paano nakakaapekto ang mga kakulangang ito sa iyo bilang isang mag-aaral? -Isang sagot na halos makakapaglahad na rin ng mga sagot ng ibang nakapanayam ngmga mananaliksik ay mula pa rin sa isang mag-aaral ng II-A, Lack of chair, kagaya sa mga kaklase ko, halos kulang na ang upuan kaya wala na silang maupuan 3. Bilang estudyante, gaano kahalaga ang magkaroon ng mga kakulangang ito sa paaralan? (Maaari siyang magkwento ng isang sitwasyon o pangyayari.) - Mula kay Jessa Gisto ng IV-A, para sa akin ay sobrang halaga ng mga ito para sa mga mag-aaral upang makatulong sa kanilang pag-aaral 5. May kwento o salaysay ka ba na magpapatunay sa mga epekto na iyong sinabi ukol sa mga kakulangang ito? Pakilahad ito -Ayon kay Shalini Sivakumar ng IV-A, kagaya nalang sa computer, pinag-aaralan ang tungol sa INTERNET pero wala naming koneksyon kaya hindi ma-apply ng maayos ang mg pinag-aaralan. -Para naman kay Jessa Gisto, katulad nalang sa mga science experiment, hindi magawa ng maayos dahil kulang nga sa mga kagamitan.

Kabanata IV Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon

LAGOM Ang pananaliksik papel na ito ay naglalayong ipakita ang mga posibleng Epekto ng mga kakulangang pasilidad, kagamitan at epekto nito sa mga mag-aaral ng Pambansang Mataas na Paaralang Angat.Base sa disenyong deskriptiv ang pananaliksik na ito. Nagsagawa ng sarbey at mga panayam ang mga mananaliksik bilang bahagi ng pangangalap ng datos. Isandaang (100) mag-aaral mula sa mga pangunahing seksyon sa bawat antas ng Pambansang Mataas na Paaralang Angat ang kanilang mga respondente para sa sarbey at sampu naman para sa panayam. Para sa sarbey na isinagawa, napag-alaman na karamihan sa mga mag-aaral mula sa mga pangunahing seksyon sa lahat ng antas ng paaralan ay nalalaman ang mga kakulangan sa paaralan. Ayon sa sagot ng mga mag-aaral, halos lahat silay nakakitaan ng kaalaman ukol sa mga kakulangan ng paaralan gaya ng mga pasilidad at mga kagamitan. Sa panayam naman nabatid ng mga mananaliksik na malaki ang epekto ng Mga kakulangang pasilidad at kagamitan sa mga mag-aaral. Mayroon ding iba-ibang pananaw ang mga mag-aaral kung sa ano ang dapat na gawin ng paaralan upang matugunan ang mga kakulangang ito. KONGKLUSYON Sa hirap ng buhay ngayon, madami sa mga mag-aaral ay lumilipat na sa mga pampublikong paaralan. Halos hindi na Magkasya ang mga mag-aaral sa isang silidaralan. Minsan pa nga halos nakatayo na ang ibang mag-aaral at kulang na rin ang mga gamit upang maging maayos pa ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Pinakamagandang halimbawa ang mga mag-aaral sa kolehiyo at mga propesor.

Napakahalaga para sa isang paaralan na magkaron ng isang kumpleto at de-kalidad na pasilidad at kagamitan. Sapagkat kung wala ang mga bagay na ito hindi magagawa at mapag-aaralan ng mga mag-aaral ng mabuti ang kanilang mga leksyon. Kung ang isang paaralan ay mayroong kumpletong pasilidad at kagamitan, tiyak na ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng maayos na pagkatuto. Hindi lamang iyon dahil sa mga natutuhan at nagiging karanasan nila sa paaralan ay maaari rin nilang magawa ang mga natrang bagay sa kanilang bahay. Dahil dito, naisip ng mga mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral patungkol sa kung ang paaralan bay mayroong sapat na pasilidad at kumpletong kagamitan para sa maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral. Kanilang napili ang mga mag-aaral sa mga pangunahing seksyon sa bawat antas ng paaralan bilang mga respondente dahil alam ng mga mananaliksik na magkakaroon ng mas maayos na kasagutan para sa mga katanungan. Napag-alaman ng mga mananaliksik na mayroong kaugnayan ang mga kakulangang pasilidad at kagamitan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, karamihan sa mga mag-aaral ay naaapektuhan ang pagkatuto dahil sa mga naturang kakulangan. REKOMENDASYON Para sa mga mag-aaral, lalung-lalo na sa mga samahan ng mga mag-aaral, inirerekomenda ng mga mananaliksik na humingi kayo ng tulong sa mga guro upang humingi ng tulong pinansyal sa mga opisyales ng pamahalaang pambayan o panlalawigan upang matugunan ang mga kakulangang ito. Makababawas din ito sa problema ng mga kakulangan na maaaring makatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral.

Para sa mga guro, at sa punong guro, mainam na makipag-ugnayan kayo sa mga opisyales ng pamahalaan, pang byan man o lalawigan upang matugunan ang mga pangangailangan ng paaraln at nang mga mag-aaral. Inirerekomenda din ng mga mananaliksik na magkaroon pa ng mas malawak at mas malalim na pananaliksik ukol sa usapin ng mga kakulangang pasilidad, kagamitan at epekto nito s mga mag-aaral. Maaari rin na gamiting respondente ang mga mag-aaral mula sa iba pang seksyon mula sa ibat-ibang antas, lalo na iyong mga may katungkulan sa samahan ng mga mag-aaral dahil alam din nila ng mas higit ang mga pangangailangan ng paaralan para sa mga mag-aaral nito. BIBLIOGRAFIYA APENDIKS Apendiks A Sa mga respondente, Kami po ay mula sa IV-Gold at kasalukuyang nagsasagawa ng isang pananaliksik na pinamagatang KAKULANGAN SA PASILIDAD, KAGAMITAN AT EPEKTO NITO SA MGA MGA-AARAL NG PAMBANSANG MATAAS NA PAARALANG ANGAT. Kaugnay nito, kami ay nangangalap ng datos sa pamamagitan ng sarbey na nasa ibaba. Inaasahan naming ang inyong kooperasyon sa pagsagot sa sarbey na ito ng walang pag-aalinlangan. Anumang impormasyon na aming makukuha mula sa mga respondente ay mananatiling lingid sa iba at ilalabas lang naming kung may pahintulot mula sa inyo at amin lamang itong gagamitin para sa kapakanan ng aming pagaaral. Maraming salamat.

KAKULANGAN SA PASILIDAD, KAGAMITAN SA PAARALAN AT EPEKTO NITO SA MGA MAG-AARAL NG PAMBANSANG MATAAS NA PAARALANG ANGAT PANGALAN: __________________________ TAON AT SEKSYON:________ PANUTO: Lagyan ng TSEK ang sagot na iyong nais sa patlang. 1. Anong mga pasilidad o kagamitan ang sa tingin moy kulang dito sa paaralan na

makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral? __ Science Laboratory __ Library __ Mga Aklat __ Comfort Rooms __ GYM/ covered court __ Silya/upuan __ Internet 2. Ano sa tingin mo ang mga hakbang na dapat gawin ng paaralan ukol sa mga ito?

kakulangang

__ Manghingi ng tulong sa mga opisyal ng bayan/ lalawigan. __ Manghingi ng pinansyal na tulong sa mga magulang ng mga mag-aaral. 3. Malaki ba ang nagiging epekto ng mga kakulangang ito sa maayos na pagkatuto

ng mga mag-aaral? __ OO 4. __ HINDI

Anong mga epekto ng mga kakulangan ito sa isang mag-aaral na gaya mo?

__ Hindi makikita o mai-a-apply ng maayos ang mga eksperimento.

__ Hindi lahat ng mag-aaral ay makakasunod sa mga aralin dahil sa kakulangan sa mga aklat. __ Hindi magiging UPDATED ang iba sa mga makabagong pag-aaral na isinasagawa na makikita sa gamit ng INTERNET. __ Kawalan ng isang magandang lugar o VENUE sa mga programa o aktibidad ng paaralan. 5. Ano ang magiging epekto sa mga mag-aaral kung may INTERNET ang isang paaralan? __ Positibo __ Negatibo 6. Sapat ba ang bilang ng upuan sa inyong silid-aralan sa bilang ng mga mag-aaral? __OO __HINDI 7. Nagagawa ba ninyo ng maayos ang mga eksperimento sa science kahit kulang ang

mga Laboratory Apparatus? ___OO 8. __HINDI

Malaki ba ang epekto ng kawalan ng maayos na CR sa isang silid-aralan? __HINDI

__OO 9.

Sapat ba ang mga aklat na inyong ginagamit sa pag-aaral? _HINDI

__OO 10.

Nababawasan ban g mga kakulangang ito ang maayos na pagkatuto ng mga mag-

aaral? ___OO __HINDI

Apendiks B Mga katanungan sa Panayam 1. Bilang mag-aaral, paano nakakaapekto sa iyong pagkatuto ang pagpasok sa oras? Ano naman ang naidudulot sa iyo ng pagiging huli o labis na huli (kung meron man)? 2. Magsalaysay ng isang pagkakataon na kung saan ay pinagsisihan mo ito dahil nahuli ka sa klase? 3. Bilang estudyante, paano kahalaga ang time management para sa iyo? (Maaari siyang magkwento ng isang sitwasyon o pangyayari.) 4. Sa iyong pananaw, paano nakakaapekto sa isang estudyante ang pagiging masinop sa oras ng isang propesor sa kanyang pagtuturo? (Ang pagkamasinop sa oras - time efficient- ay nangangahulugang ginagamit nang husto ang oras ng propesor sa pagtuturo - sa loob man o sa labas ng klasrum alangalang sa pagkatuto ng kanyang mga mag-aaral.) 5. May kwento o salaysay ka ba na magpapatunay sa pagiging masinop sa oras ng isang guro/propesor sa kanyang pagtuturo, at masasabing napapakinabangan ito ng kanyang mga mag-aaral? Pakilahad ito. 45