4. Agregatni Makroekonomski Model

 • Author
  anky

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

agregat

Text of 4. Agregatni Makroekonomski Model

 • Agregatni makroekonomski model

 • Krivulje agregatne ponude i agregatne potranjeAD i AS odreuju razinu cijena i koliinu proizvodnje (domaeg proizvoda) u cijeloj zemlji.ADYP0Agregatna potranja pokazuje razinu realne potronje svih sektora privrede uz razliite razine cijena.ASPY0Agregatna ponuda jednaka je ukupnoj koliini dobara i usluga koje je neka privreda voljna proizvesti i ponuditi pri danoj razini cijena.

 • Agregatna ponuda

  Agregatna ponuda je rastua funkcija razine cijena (uz pretpostavku ceteris paribus).

  Agregatna ponuda je funkcija zaposlenosti proizvodnih faktora. Ako pretposatvimo da je kapital fiksan, onda je AS funkcija uloene koliine rada.

 • Promjene sljedeih varijabli utjeu na pomicanje krivulje AS:

  tehniki uvjeti proizvodnjecijena proizvodnih faktorakamatnjakoekivanjeteajtrina struktura

 • Relacija AS ima 2 vana svojstva:Porast domaeg proizvoda dovodi do porasta razine cijena:Porast domaeg proizvoda dovodi do porasta zaposlenosti.Porast razine zaposlenosti dovodi do pada stope nezaposlenosti.Nia stopa nezaposlenosti dovodi do rasta nominalne nadnice.Porast nominalne nadnice dovodi do porasta razina cijena.

 • Porast oekivane razine cijena dovodi do porasta, jedan za jedan stvarne razine cijena.To znai udvosrui li se oekivana razina cijena, udvostruit e se i razina cijena.

  Ako subjekti koji odreuju nadnice oekuju da e razine cijena biti vie, postavit e viu nominalnu nadnicu.Porast nominalne nadnice dovodi do porasta trokova, to dovodi do porasta cijena postavljenih od strane poduzea, tj. do vie razine cijena.

 • Izvoenje krivulje agregatne ponudeMeuovisnost cijena i realnih plaaKrivulja granine produktivnosti radaFunkcija proizvodnjeKrivulja agregatne ponude ASGranini proizvod rada= realne plae

 • Utjecaj porasta nominalnih plaa na AS

 • Utjecaj poveanja granine produktivnosti rada

 • Zadaci promjene AS krivuljeZadana je funkcija proizvodnje , ako je W=15 kako izgleda jednadba koja prikazuje agregatnu ponudu?

  Funkcija proizvodnje je

  Iz nje je granini proizvod rada

  Uvjet ravnotee je

 • Slijedi da je koliina radnika/sati jednaka

  Odnosno

  Ako L uvrstimo u funkciju proizvodnje

  Proizlazi da je

  Ako je W=15, tada je krivulja agregatne ponude:

 • 2. Kako bi na krivulju AS utjecalo poveanje plaa s W=15 na W=20?

  3. Kako bi na krivulju AS utjecao tehniki napredak kojim se itava proizvodna funkcija pomie prema gore za 100, pa sada glasi:

  4. Kako bi na AS krivulju utjecao tehniki napredak kojim je promijenjen oblik proizvodne funkcije, odnosno granini proizvod rada, tako da je proizvodna funkcija sada ?

 • 5. Ako je krivulja agregatne potranje:Koliki je ravnoteni dohodak, a kolika razina cijena?