193
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ ่นตอนต้น สําหรับนักเรียน ชั ้นประถมศึกษาปี ที6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดย นายจักรพรรดิ คงนะ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2550 ลิขสิทธิ Íของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยน ชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม

โดย นายจกรพรรด คงนะ

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาศกษาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

ภาควชาหลกสตรและวธสอน บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

ปการศกษา 2550 ลขสทธของบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

Page 2: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยน ชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม

โดย นายจกรพรรด คงนะ

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาศกษาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

ภาควชาหลกสตรและวธสอน บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

ปการศกษา 2550 ลขสทธของบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

Page 3: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING MATERIALS BASED ON PRE-TEENAGERS' PROBLEMS FOR PRATHOM SIX STUDENTS, LUANGPORCHAEM

WATTAKONG ANUSORN SCHOOL, NAKHON PATHOM

By Jakkrapat Kongna

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF EDUCATION

Department of Curriculum and Instruction Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY 2007

Page 4: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกกบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร อนมตใหวทยานพนธเรอง “การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนระดบชนประถมศกษา ปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม” เสนอโดย นายจกรพรรด คงนะเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาศกษาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

……........................................................... (รองศาสตราจารย ดร.ศรชย ชนะตงกร) คณบดบณฑตวทยาลย วนท..........เดอน.................... พ.ศ........... อาจารยทปรกษาวทยานพนธ กกกกกกกก1. ผชวยศาสตราจารย ดร. บารง โตรตน กกกกกกกก2. ผชวยศาสตราจารย ดร. เสงยม โตรตน กกกกกกกก3. รองศาสตราจารยวฒนา เกาศลย คณะกรรมการตรวจสอบวทยานพนธ .................................................... ประธานกรรมการ (ผชวยศาสตราจารยศลป ภาคสวรรณ) ............/......................../.............. .................................................... กรรมการ .................................................... กรรมการ (อาจารยกาญจนา สจต) (ผชวยศาสตราจารย ดร. บารง โตรตน) ............/......................../.............. ............/......................../.............. .................................................... กรรมการ .................................................... กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร. เสงยม โตรตน) (รองศาสตราจารยวฒนา เกาศลย) ............/......................../.............. ............/......................../..............

Page 5: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

46254204 : สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ คาสาคญ : ปญหาวยรน / การพฒนาแบบฝกเสรมการอานภาษาองกฤษ จกรพรรด คงนะ : การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนระดบชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม. อาจารยทปรกษาวทยานพนธ : ผศ.ดร.บารง โตรตน , ผศ.ดร.เสงยม โตรตน และ รศ.วฒนา เกาศลย. 180 หนา. วจยครงนมวตถประสงคเพอพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ เพอเปรยบเทยบความในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 กอนและหลงการใชแบบฝก และเพอศกษาความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกทผวจ ยสรางขน กลมตวอยางเปนนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 ปการศกษา 2550 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ไดมาโดยการสมตวอยางหองเรยน 1 หองดวยวธการสมแบบเจาะจง ไดนกเรยนทเปนกลมตวอยาง 26 คน ทาการทดลอง โดยใหนกเรยนเรยนดวยแบบฝกทผวจยสรางขนจานวน 8 บท เครองมอทใชในการวจยประกอบดวย 1) แบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน 2) แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษกอนและหลงการทดลอง 3) แบบสอบถามความคดเหนทมตอแบบฝกเสรมการอาน การวเคราะหขอมลใช t-test แบบจบคเพอเปรยบเทยบความสามารถในการอานภาษาองกฤษ ของนกเรยนกลมตวอยางกอนและหลงการเรยนโดยใชสอทผวจยสรางขนใชคาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดบความคดเหนของนกเรยนทมตอสอ ผลการวจยพบวา 1. ประสทธภาพของแบบฝกเสรมการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน มคา 75.84/75.12 ซงถอวามประสทธภาพเปนไปตามเกณฑ 2. ความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนหลงเรยนสงกวากอนเรยนโดยใชแบบฝกฯอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 3. นกเรยนมความคดเหนทดตอแบบฝกเสรมการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน

ภาควชาหลกสตรและวธสอน บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร ปการศกษา 2550

ลายมอชอนกศกษา........................................ ลายมอชออาจารยทปรกษาวทยานพนธ 1. ......................... 2. ........................ 3. .........................

Page 6: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

46254204 : MAJOR : TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE KEY WORDS : PRE-TEENAGERS’ PROBLEM / THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SUPPLEMENTARY MATERIALS

JAKKRAPAT KONGNA : THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING MATERIALS BASED ON PRE-TEENAGERS' PROBLEMS FOR PRATHOM SIX STUDENTS, LUANGPORCHAEM WATTAKONG ANUSORN SCHOOL, NAKHON PATHOM. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.BAMRUNG TORUT,Ph.D.,ASST.PROF.SA-NGIAMTORUT,Ph.D., AND ASST.PROF.VATANA KAOSAL.. 180 pp.

The purposes of this research were to construct and test the efficiency of English

reading supplementary materials for Prathom Six students, Luangporchaem Wattakong Anusorn School, Nakhon Pathom, to compare students’English reading ability before and after using the English reading supplementary materials, and to study students’ opinions toward the materials.

The sample consisted of one randomly selected class of 26 Prathomsuksa six students of Luangporcham Wattakong Anusorn School, Nakhon Pathom, during the academic year 2007. The eight reading lessons were taught to the students. The duration of the experiment covered 48 hours. After the completion of each lesson, a formative test was administered to measure the subjects’ reading achievement and the questionnaire was done. The average of the formative test scores was compared with the post-test scores in order to determine the effectiveness of the supplementary reading materials. The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ English reading ability before and after using the English reading supplementary materials. In addition, the mean and standard deviation of questionnaire scores were used to evaluate the students’ opinions toward the materials constructed.

The results of the study were: 1. The effectiveness of the materials was 75.84/75.12 percent. This means that the

efficiency of the newly constructed English reading supplementary materials was at an acceptable level.

2. The students’ English reading ability after using the constructed materials was significantly higher than before using the constructed materials at the 0.05 level.

3. The students’ opinions toward the constructed materials were highly positive. Department of Curriculum and Instruction Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2007 Student's signature ........................................... Thesis Advisors' signature 1. ............................ 2. ............................... 3. ...............................

Page 7: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กตตกรรมประกาศ

วทยานพนธฉบบนสาเรจไดโดยไดรบความอนเคราะหอยางดยงในการใหคาปรกษาแนะนาและปรบปรงแกไขจนสาเรจสมบรณจาก ผชวยศาสตราจารย ดร. บารง โตรตน ผ ชวยศาสตราจารย ดร . เสงยม โตรตน และรองศาสตราจารย วฒนา เกาศลย ตลอดจนคณะกรรมการสอบวทยานพนธ ผชวยศาสตราจารย ศลป ภาคสวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบวทยานพนธ อาจารยกาญจนา สจต กรรมการผทรงคณวฒ จงขอกราบขอบพระคณอยางสงไว ณ โอกาสน

ขอขอบพระคณ อาจารยวนวสาข พนธโยธ อาจารยศรรกษ ทฬหกลธร อาจารย อรษา เฌรตากอง และอาจารย Samel Grubs ทกรณาใหคาแนะนา ตรวจแกไขเครองมอดวยความเมตตา

ขอขอบพระคณคณาจารยโรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม ทกทาน ทใหโอกาสและกาลงใจในการทาวจยครงน และขอขอบคณนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 ปการศกษา 2550 ทกคน ทใหความรวมมอในการทดลองใชเครองมอวจยครงนเปนอยางด

ขอขอบคณเพอนๆ รนพ และรนนองนกศกษาปรญญาโททกคนทใหความหวงใย และเปนกาลงใจในการทาวจยครงน

สดทายนขอกราบขอบพระคณ คณพออน - คณแมตาล คงนะ ทใหชวตและความปรารถนาด นางสาวสภาพ คงนะ รวมทงญาตพนองของขาพเจาทกคน เพอนรวมรนทกทานทใหกาลงใจ และความชวยเหลอตลอดมา จนทาใหผวจยประสบความสาเรจในการศกษาระดบปรญญาโท คณคาและประโยชนของวทยานพนธฉบบน ผวจยขอมอบเปนเครองกราบบชาพระคณบดา-มารดา ตลอดจนผมพระคณตอผวจยทกทาน และขอมอบเปนสงทดแทนพระคณคร-อาจารยทกทานทประสทธประสาทวชาความรใหแกขาพเจามาจนตราบเทาทกวนน

Page 8: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

สารบญ หนา บทคดยอภาษาไทย............................................................................................................... ง บทคดยอภาษาองกฤษ.......................................................................................................... จ กตตกรรมประกาศ............................................................................................................... ฉ สารบญตาราง....................................................................................................................... ฎ บทท 1 บทนา................................................................................................................. 1 กกกกกกกกกกกกความเปนมาและความสาคญของปญหา.................................................. 1 กกกกกกกกกกกกวตถประสงคการวจย............................................................................... 6 กกกกกกกกกกกกปญหาการวจย..................................................................................... …. 6 กกกกกกกกกกกกสมมตฐานการวจย................................................................................... 6 กกกกกกกกกกกกขอบเขตของการวจย................................................................................ 7 กกกกกกกกกกกกขอตกลงเบองตน..................................................................................... 7 กกกกกกกกกกกกนยามศพทเฉพาะ..................................................................................... 8 2 เอกสารและงานวจยทเกยวของ.......................................................................... 10 กกกกกกกกกกกกการอาน............................................................................................... …. 11 กกกกกกกกกกกกกกกกความหมายของการอาน.................................................................. 11 กกกกกกกกกกกกกกกกระดบความเขาใจในการอาน.......................................................... 12 กกกกกกกกกกกกกกกกขนตอนและกจกรรมการสอนอาน................................................. 15 กกกกกกกกกกกกกกกกการประเมนการอาน....................................................................... 16 กกกกกกกกกกกกการอานเชงเนอหาสาระ........................................................................... 17 กกกกกกกกกกกกกกกกความหมายของการอานเนอหาสาระ.............................................. 18 กกกกกกกกกกกกกกกกแนวทางการจดการสอนเนอหาสาระ............................................. 18 กกกกกกกกกกกกกกกกการบวนการสอนอานเนอหาสาระ................................................. 20 กกกกกกกกกกกกกกกกการวดและประเมนผลการอานเนอหาสาระ.................................. 23 กกกกกกกกกกกกกระบวนการสอนทเหมาะสมกบการสอนอานเนอหาสาระ..................... 24 กกกกกกกกกกกกกกกกการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน..................................................... 24 กกกกกกกกกกกกกกกกการเรยนรทเนนภาระงานเปนหลก................................................ 32 กกกกกกกกกกกกกกกกการเรยนรแบบโครงงานภาษาองกฤษ............................................ 38

Page 9: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทท หนา กกกกกกกกกกกกกระบวนการพฒนาแบบฝก..................................................................... 44 กกกกกกกกกกกกกกกกความหมายของแบบฝก.................................................................. 44 กกกกกกกกกกกกกกกกหลกการสรางแบบฝก.................................................................... 45 กกกกกกกกกกกกกกกกประโยชนของแบบฝก................................................................... 48 กกกกกกกกกกกกกกกกการประเมนแบบฝก....................................................................... 49 กกกกกกกกกกกกขอบขายเนอหาทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน................................. 50 กกกกกกกกกกกกกกกกสภาพปญหาสงคมไทย.................................................................. 50 กกกกกกกกกกกกกกกกปญหาดานรางกายของวยรนตอนตน............................................. 51 กกกกกกกกกกกกกกกกปญหาดานสตปญญาและอารมณของวยรนตอนตน...................... 52 กกกกกกกกกกกกกกกกปญหาดานสงคมของวยรนตอนตน............................................... 52 กกกกกกกกกกกกเอกสารและงานวจยทเกยวของ........................................................... …. 53 กกกกกกกกกกกกกกกกงานวจยทเกยวของกบการพฒนาแบบฝกทกษะการอาน ภาษาองกฤษ......................................................................... 53 งานวจยภายในประเทศ......................................................... 54 งานวจยในตางประเทศ......................................................... 60 งานวจยทเกยวของกบการสอนภาษาองกฤษเนนเนอหาสาระ....... 62 งานวจยภายในประเทศ......................................................... 62 งานวจยในตางประเทศ......................................................... 65 3 วธดาเนนการวจย............................................................................................... 71 กกกกกกกกกกกกประชากรและกลมตวอยาง...................................................................... 71 กกกกกกกกกกกกตวแปรทศกษา......................................................................................... 71 กกกกกกกกกกกกเครองมอทใชในการวจย.......................................................................... 71 กกกกกกกกกกกกการสรางและพฒนาเครองมอ.................................................................. 72 กกกกกกกกกกกกการเกบรวบรวมขอมล............................................................................. 91 กกกกกกกกกกกกการวเคราะหขอมล.................................................................................. 92 4 ผลการวเคราะหขอมล........................................................................................ 94 กกกกกกกกกกกกตอนท 1 ผลการวเคราะหขอมลเพอหาประสทธภาพของแบบฝก การอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน........... 94 ตอนท 2 ผลการวเคราะหขอมลเพอเปรยบเทยบความสามารถ

Page 10: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทท หนา ดานทกษะการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกลมตวอยางกอน และหลงการทดลองใชแบบฝก................................................. 98 ตอนท 3 ผลการวเคราะหขอมลคะแนนความคดเหนจากแบบสอบถาม ความคดเหนของนกเรยนกลมตวอยาง ทมตอแบบฝกการอาน ภาษาองกฤษทเกยวของกบปญหาของวยรนตอนตน ทง 8 บท.. 99 5 สรป อภปราย และขอเสนอแนะ......................................................................... 104 สรปผลการวจย....................................................................................... 105 อภปรายผล......................................................................................... …. 106 ปญหาทพบในการวจย............................................................................ 109 ขอเสนอแนะ........................................................................................... 109 ขอเสนอแนะดานการเรยนการสอน............................................... 109 ขอเสนอแนะในการศกษาวจยครงตอไป....................................... 110 บรรณานกรม........................................................................................................................ 112 ภาคผนวก............................................................................................................................. 124 กกกกกกกกภาคผนวก ก แบบสอบถามผเชยวชาญเกยวกบความเหมาะสมของ ขอบเขตเนอหารปแบบภาษา และกจกรรมทจะพฒนา บทเรยนเสรมทกษะการอาน...................................................... 125 กกกกกกกกภาคผนวก ข คาดชนความสอดคลองของผเชยวชาญดานความเหมาะสม ของเนอหา................................................................................. 130 กกกกกกกกภาคผนวก ค คาดชนความสอดคลอง (IOC) ของความเทยงตรงตามเนอหา ของแบบทดสอบวดความสามารถการอานภาษาองกฤษ…….. 133 กกกกกกกกภาคผนวก ง คาความยากงาย (p) และคาอานาจจาแนก (r) ของแบบ ทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ.................... 137 กกกกกกกกภาคผนวก จ คาความเชอมนของแบบทดสอบ………................................... 140 กกกกกกกกภาคผนวก ฉ แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญเกยวกบความตรง ของเนอหา ความเหมาะสมของคาถามและรปแบบของภาษา ในแบบสอบถามความคดเหนของนกเรยน............................... 144

Page 11: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

หนา กกกกกกกกภาคผนวก ช แบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝก ทกษะการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรน ตอนตนระดบชนประถมศกษาปท 6......................................... 148 กกกกกกกกภาคผนวก ซ คาความเชอมนของแบบสอบถามความคดเหนและ คาสถต t – test ของกลมตวอยาง............................................... 151 กกกกกกกกภาคผนวก ฌ แบบสอบถามความคดเหนผเชยวชาญทมตอแบบทดสอบ วดความสามารถ........................................................................ 154 กกกกกกกกภาคผนวก ญ หนงสอเรยนเชญผเชยวชาญ และขออนญาตทดลอง เครองมอ.................................................................................... 174

ประวตผวจย......................................................................................................................... 180

Page 12: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

สารบญตาราง ตารางท หนา 1 การวเคราะหคาเฉลยความตองการของนกเรยนและครตอหวเรอง กกกกกกกกกกกกปญหาทเกยวของกบวยรนตอนตน.......................................................... 76 2 ตารางกาหนดเนอหาแบบฝก............................................................................. 78 3 ตารางกาหนดเนอหาแบบทดสอบ..................................................................... 85 4 คารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบทายบทจานวน 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงเรยน ขนทดลองรายบคคล............................................................................... 88 5 คารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท จานวน 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงเรยน ขนทดลองกลมเลก............................................................................. …. 89 6 รปแบบการวจยเชงทดลอง................................................................................. 91 7 คะแนนเฉลย ( x ) สวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ (%) และลาดบ คะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบทในแบบฝกแตละบท ของนกเรยนตวอยาง จานวน 26 คน................................................... …. 95 8 คะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท จานวน 8 บท และคะแนน แบบทดสอบหลงเรยน ในขนทดลองภาคสนาม โดยทดลองกบ นกเรยน จานวน 26 คน........................................................................... 95 9 สรปประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหา ของวยรนตอนตนทพฒนาขน................................................................. 97 10 คะแนนความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกลมตวอยาง กอนและหลงการทดลอง และผลตาง (D) ของคะแนนทดสอบ ทง 2 ครง................................................................................................. 98 11 การเปรยบเทยบคะแนนเฉลย ( x ) สวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลตางเฉลย (D ) และคาตวสถตทดสอบ t ของนกเรยนตวอยาง จานวน 26 คน......................................................................................... 99 12 คาระดบคะแนนเฉลย ( x ) และสวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคดเหนของนกเรยนทมตอแบฝกการอานภาษาองกฤษ จากการศกษารายขอ 8 บท...................................................................... 100

Page 13: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท หนา 13 คาดชนความสอดคลองของผเชยวชาญทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษ….. 131 14 คาดชนความสอดคลองของผเชยวชาญทง 3 ทาน…………………………….. 134 15 คาความยากงายและคาอานาจจาแนกของแบบทดสอบวดความสามารถ…....... 138 16 แบบทดสอบทมคาความยากงายและอานาจจาแนกเหมาะสมและ เลอกไวจานวน 30 ขอ…………………………………………………. 139 17 คาความเชอมนของแบบทดสอบทงฉบบ…………………………………….. 141 18 คาความเชอมนของแบบทดสอบแยกเปนรายขอ…………………………....... 141 19 การปรบปรงแกไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผเชยวชาญ…………........ 146 20 ระดบความคดเหนของผเชยวชาญทมตอแบบสอบถามความคดเหน……........ 147 21 คาสถต t-test ของนกเรยนกลมตวอยาง………………………………………. 153

Page 14: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทท 1

บทนา ความเปนมาและความสาคญของปญหา

ในยคแหงเทคโนโลยสารสนเทศ ภาษาเปนตวกลางสาคญในการถายทอดขอมลหรอขาวสารจากแหลงหนงไปสแหลงอกหนง เปนสอกลางระหวางมนษย โดยเฉพาะอยางยงภาษาองกฤษ ซงถอวาเปนภาษาระหวางประเทศ (International language) คนทวโลกสามารถตดตอสอสารกนไดหากมความรภาษาองกฤษ และยงเปนเครองมอทสาคญในการดาเนนชวตประจาวนอกดวย สอดคลองกบ บญชา องสกล (2545 : 52) ทกลาวสนบสนนวา ภาษาองกฤษไดเขามามบทบาทสาคญตอการดารงชวตของคนไทยทงในอดต ปจจบน และอนาคต ซงคนไทยเราในปจจบนนยมเรยนภาษาองกฤษเพอนาไปใชเปนเครองมอในการประกอบอาชพกนเปนจานวนมาก รวมทงโรงเรยนและสถาบนตาง ๆ ตางกตอบสนองความตองการของสงคมดวยการเปดโปรแกรมการเรยนการสอนเปนภาษาองกฤษ ทงในระดบประถมศกษา มธยมศกษา และอดมศกษา และ มแนวโนมจะเพมขนเรอย ๆ กอปรการจดการศกษาของไทยกาลงกาวไปสความเปนนานาชาตในระดบสากล โดยการใชภาษาองกฤษเปนสอกลางอยางเหนไดชดเจนมากยงขน อกทงในการจดการเรยนการสอนทง 8 กลมสาระ กาหนดไววา กลมสาระการเรยนภาษาตางประเทศ เปนพนฐานทสาคญ ทผเรยนทกคนตองเรยนร เพอเสรมสรางพนฐานความเปนมนษย และสรางศกยภาพในการคดและการทางานอยางสรางสรรค (กรมวชาการ 2544 : 1) ดวยเหตนภาษาองกฤษจงมความจาเปนอยางยงทตองเรยนร กกกกกกกกอนง ทกษะการอานภาษาองกฤษ ถอวามความสาคญและเปนประโยชนอยางมากในการแสวงหาความรของผเรยน นกเรยน นสตนกศกษาตองอานหนงสอเรยน ตาราหรอวารสารภาษาองกฤษเพอใหมความรในสาขาวชาของตนใหกวางขวางและลกซง สาหรบนกธรกจ ขาราชการตองใชภาษาองกฤษเพอประโยชนในความกาวหนาของตน (วสาข จตวตร 2543 : 1) สอดคลองกบ สภทรา อกษรานเคราะห (2530 : 50) ทใหแนวคดวา ทกษะการอานเปนทกษะทสาคญและจาเปนตองใชมากกวาทกษะอน ๆ โดยเฉพาะสาหรบผเรยนทเรยนภาษาองกฤษเปนภาษาตางประเทศ นอกจากน ฉววรรณ คหาภนนท (2542 : 3) สนบสนนวา การอานมความสาคญ และจาเปนตอทกคนทกอาชพทกเพศทกวย การอานชวยใหคนเรารอบร ฉลาด ทนโลก

1

Page 15: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ทนตอเหตการณและเปนกญแจไขไปสความสาเรจ กกกกกกกกแมทกษะการอานภาษาองกฤษจะมความสาคญและไดถกกาหนดใหเปนวชาหนงในการเรยนการสอน แตจากการศกษางานวจยทเกยวกบการอานภาษาองกฤษพบวานกเรยนมผลสมฤทธทางการอานอยในระดบตาและนกเรยนยงมปญหาในการอาน(วสาข จตวตร 2543 : 1) อกทงการประเมนคณภาพการศกษา นกเรยนชนประถมศกษาทวประเทศ ปการศกษา 2545 พบวา นกเรยนมคะแนนเฉลยในวชาภาษาองกฤษตาทสด (สานกทดสอบทางการศกษา 2545 : 12) สาเหตสวนใหญเปนเพราะนกเรยนอานแลวไมเขาใจความหมาย ตดคาศพท และขาดโครงสรางความรทเกยวของกบการอาน ทาใหไมสามารถจบประเดนและไมเหนภาพรวม จงรสกวาการอานเปนเรองยากและเบอหนาย (สมทร เซนเชาวนช 2542 : 15; พนธณย วหคโต 2546 : 27; Vacca and Vacca 1986 : Abstract) กกกกกกกกสวนปญหาดานผสอนนน พนธณย วหคโต (2546 : 25-26) กลาววา ครใชภาษาไทยในการสอนเปนสวนใหญ อกทงยงขาดทกษะในการสอน เนองจาก ครสวนใหญทสอนภาษาองกฤษมไมถงรอยละ 14 ทจบวชาเอกภาษาองกฤษโดยตรง สอดคลองกบ เรวด หรญ (2540 : 151) กลาววา ปญหาดานครคอ ขาดวธการหรอเทคนคทใชในการสอนไมเหมาะสม ในการสอนอาน ครควรศกษาและทาความเขาใจเกยวกบการอานในหลาย ๆ ดาน เชน องคประกอบหรอปจจยทมอทธพลตอการอาน แนวคดหรอทฤษฎการสอนอาน รวมทงกจกรรมในการสอนอาน (นนทยา แสงสน 2540 : 7) กกกกกกกกในปจจบนแนวทางการเรยนการสอนภาษาองกฤษมหลายรปแบบดวยกน ซงชวยสรางความคดทเปนระบบใหแกครผสอน ทาใหทราบถงการวเคราะห สงเคราะหหรอกรอบในการพฒนามโนทศนเกยวกบการเรยนการสอนภาษาองกฤษ อาทเชน หลกสตรภาษาทเนนผเรยนเปนสาคญ (Learner-Centred Language Curriculum) แนวการสอนภาษาเพอการสอสาร (Communicative Language Teaching) การจดการเรยนรแบบบรณาการ (Integrated Learning) การจดการเรยนรโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) การจดการเรยนรแบบรวมมอ (Cooperative Learning) การจดการเรยนการสอนภาษาทเนนเนอหา (Content-Based Instruction) และการเรยนรทเนนภาระงาน (Task-Based Learning) เปนตน (กรมวชาการ 2545 : 105-106) กกกกกกกกสภาพแหงสงคมยคขอมลขาวสาร แหลงขอมลตาง ๆ เชน โทรทศน หนงสอพมพและอนเตอรเนตทมอทธพลตอชวตความเปนอย ดงนนจาเปนตองจดการเรยนการสอนใหผเรยนรจกคดวเคราะห เพอใหสามารถเลอกขอมลทเหมาะสมตอตนเองได (เสงยม โตรตน 2546 : 26) ตวอยางแนวการจดการเรยนการสอนทมงเนนใหผเรยนมงการคดวเคราะหและบรณาการเนอหาความร อาทเชน การเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) เปนการเรยนทเปนผลมาจากกระบวนการทางานทมงความเขาใจหรอการแกปญหา ปญหาทไดประสบครงแรกใน

2

Page 16: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กระบวนการเรยนใชเปนจดรวมหรอเปนสงกระตนเพอการประยกตใชการแกปญหาหรอทกษะการใหเหตผล และเพอคนหาหรอศกษาความรตาง ๆ ทตองการทาความเขาใจกลไกการทางาน ทรบผดชอบตอปญหาและวธการแกปญหา (Barrows and Tamblyn 1980 : 18) ขนตอนในการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานนน ผเรยนจะไดรบปญหาหรอสถานการณกอน ตอมาทางานเปนกลมยอยเพอทาความเขาใจในปญหาหรอสถานการณ ชวยกนระดมความคดโดยใชความรเดม สรปสงทรและยงไมรโดยกาหนดเปนวตถประสงคการเรยนของตนเอง จากนนแบงหนาทชวยกนคนควาแสวงหาความร เพอตอบปญหาหรอสถานการณทยงไมร แลวนาเสนอขอสรปแนวทางของแตละกลม โดยหาเหตผลมาสนบสนนจดยนของกลมตน หลกการทสาคญของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning) เปนวธการสอนทสอนโดยการนาเสนอสถานการณปญหาเพอใหผเรยนไดแกไข ซงมกไมมคาตอบทถกตองเพยงขอเดยว ผเรยนจะเรยนรโดยพยายามแกไขปญหา ซงพวกเขาตองตความ รวบรวมขอมล หาแนวทางแกไขทเปนไปได และเลอกแนวทางทดทสดเพอนาเสนอบทสรปของพวกเขา ( Delisle 1997 : v) ซงเปนการสงเสรมใหผเรยน คดเปน ทาเปนและแกปญหาเปน กกกกกกกกการเรยนการสอนภาษาทเนนเนอหา (Content-Based Instruction Curriculum) เปนการจดการเรยนรทพฒนาความสามารถทางภาษาของผเรยนวธหนงทชวยใหผเรยนเกดการเรยนร เนอหา ทกษะทางภาษา กระบวนการคด เจตคตและวฒนธรรม นอกจากนการเรยนการสอนภาษาทเนนเนอหาตอบสนองความตองการและความสนใจของผเรยน สงเสรมใหผเรยนเรยนรภาษาทใชจรงในชวตประจาวนและเชอมโยงความคดในเนอหาวชาการทหลากหลาย ชวยใหผเรยนเรยนรอยางมความหมายและสนบสนนการเรยนรแบบมสวนรวม การเรยนรจากการทากจกรรม การเรยนรจากการฝกงาน การเรยนรจากประสบการณและการเรยนรจากโครงงาน (กรมวชาการ 2545 : 121) ประโยชนทสาคญทสดของแนวการสอนนคอ ผเรยนไดเรยนรการใชภาษาเพอการสอสารไปพรอม ๆ กบทกษะการเรยนทสามารถนาไปใชในการศกษาหาความรเพมเตม และชวยใหผเรยนคดเปน วพากษวจารณเปน ใชภาษาเปนเครองมอในการแสวงหาความรอยางตอเนอง (กรมวชาการ 2545 : 126) กกกกกกกกการเรยนร ทเนนภาระงาน (Task-Based Learning) เปนการจดการเรยนรทใชภาระงานเปนหลกในการวเคราะห เปดโอกาสใหผเรยนมสวนรวมในการพฒนาการเรยนการสอนและภาระงานทนามาใชตรงกบความตองการของผเรยน เนอหาจะประกอบไปดวย 3 สวนคอ การใชภาษา คาศพทและโครงสรางไวยากรณ ภาระงานแตละงานมองคประกอบสาคญ 6 ประการคอ เปาหมาย เนอหา กจกรรม บทบาทผเรยน บทบาทครผสอนและการจดสภาพการเรยนร การสอนแบบนเกยวของกบความสามารถในการสอสารและกระบวนการทางปญญา มงใหผเรยนสามารถใชภาษา

3

Page 17: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เพอสอสาร นาไปใชในชวตประจาวนไดและพฒนาทกษะการคด อกทงปรบตวรวมงานกบผอนได (กรมวชาการ 2545 : 134) สรปไดวาจดมงหมายทสาคญของการจดการเรยนการสอนคอหาวธการทาใหผเรยนเรยนภาษาไดเรวขน สามารถใชภาษาเพอการสอสารไดดยงขน ตลอดจนการพฒนาตนเอง รจกกระบวนการเรยนร และมทกษะการเรยน รจกแสวงหาความรเพมเตม อกทงพฒนาทกษะการเรยนรภาษาไดอยางตอเนอง (กรมวชาการ 2545 : 137) กกกกกกกกอนงจากการศกษาขอมลจากแหลงตาง ๆ พบปญหาทเกยวกบเดกแยกเปน 3 ดานใหญ ๆ คอ พฤตกรรมทเปนปญหาเนองจากสาเหตทางสภาพรางกาย เชนเดกเรยนชา สายตาสน หไมไดยน เปนตน อกประการหนงคอพฤตกรรมทเปนปญหาเนองจากสาเหตทางสภาพแวดลอม เชน สภาพครอบครว โรงเรยน เพอน เปนตน และประการสดทายคอ พฤตกรรมทเปนปญหาในระยะพฒนาก า ร เ ช น ปญห าก า ร กน ปญหาก า รขบ ถ า ย และ ปญหาก า ร เ ร ยน ร เ ป นตน (มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช 2524 : 247-248) นอกจากนจากการวจยพฒนาการแบบองครวมของเดกไทย เกยวกบสภาวะสขภาพและสงคมของเดกไทย พบปญหาการใชเวลาวางของเดกกลมตวอยาง อาย 6-13 ปเกอบทงหมด ใชเวลาวางในการดโทรทศนหรอวดโอ ระยะเวลาทใชจะเพมขนตามอาย รายการทด 3 ลาดบแรกคอ การตน ละครหรอภาพยนตรและเกมโชว เดกใชเวลาถงหนงในหาของเวลาตน ดโทรทศนและหนงในสอง ถงสองในสามของเดก ใชเวลาวางในการเลนเกมกดหรอเกมคอมพวเตอร สวนสาเหตของการเจบปวยอนดบตนคอโรคไขเลอดออกและอบตเหต (ลดดา เหมาะสวรรณ 2547 : 7-11) และการวจยเกยวกบการเจรญเตบโต ภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกาย พบปญหาโภชนาการและโรคอวนทสงขนอยางมาก ความยากจนและการขาดความรเรองโภชนาการ เปนปจจยทาใหเกดปญหาทพโภชนาการ (ลดดา เหมาะสวรรณ 2547 : 64-67) ซงจะเหนไดวาปญหาตาง ๆ เปนปญหาทใกลตวเดก จงตองเรงใหความรทถกตองและทาการปองกนอยางถกวธ กกกกกกกกสภาพของชมชนโรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชพเกษตรกรรมและรบจาง ฐานะปานกลางถงคอนขางยากจน ดงนนผปกครองนกเรยนสวนใหญไมคอยมเวลาดแลบตร เพราะตองทางาน นกเรยนบางคนตองอาศยอยกบญาต เพราะผปกครองไปทางานทอน สวนนกเรยนทยายเขามาสวนมากเปนการยายตามผปกครองทมาหางานทา (ทะเบยนนกเรยนโรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ : 2548) ดงนน จงเกดปญหาดานการเรยนมากเนองจากเรยนไมทนเพอน ปญหาการปรบตวเขากบเพอน และพฤตกรรมกาวราว สวนปญหาดานสขภาพอนามย พบวา นกเรยนสวนมากไมรบประทานอาหารเชา จานวนหนงรบประทานขนมแทน จงทาใหเปนปญหาตอสขภาพ เชน โรคกระเพาะ ฟนผเปนตน อยางไรกตามจากการสารวจน าหนกและสวนสงพบวา นกเรยนอยางนอยรอยละ 5 ทมน าหนกเกนมาตรฐาน

4

Page 18: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

จนถงขนอวน สาเหตอาจเนองจากการรบประทานอาหารประเภทแปงและขนมหวานเปนประจา ดานปญหาสงแวดลอม เนองจากโรงเรยนมการขายอาหารหลายเวลา และมแมคามาขายหลงเลกเรยน ทาใหมปญหาขยะถงพลาสตกตามมาดวย กลาวโดยสรปแลวปญหาสาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณสวนใหญเกยวกบปญหาทางกายเปนสวนใหญ คอดานสขภาพ หากนกเรยนไดเรยนรภาษาผานเนอหาเกยวกบประเดนหวเรองปญหาดงกลาว จะทาใหการเรยนรเปนไปอยางมความหมาย และเกดประโยชนตอผเรยนในการนาไปประยกตใชใหเกดประโยชนตอตนเองในชวตประจาวนได กกกกกกกกจากความสาคญของปญหาตาง ๆ ทเกยวกบวยรนตอนตน ผวจยจงมความสนใจทจะนาประเดนปญหา ไปใชในการสอนทกษะอานภาษาองกฤษ สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 ตามแนวการสอนทเนนภาระงาน (Task-based learning) โดยมงใหผเรยนพฒนาทกษะการอานพรอมกบการบรณาการเนอหาไดอยางมความหมาย สอดคลองกบ โมฮาน (Mohan 1986) ทกลาววา การจดการเรยนการสอนไมควรจะสอนเฉพาะทกษะภาษาเทานน ควรมการเนนเนอหาแบบบรณาการไปพรอม ๆ กนเพอใหผเรยนเกดการเรยนรอยางมความหมายและนาไปประยกตใชในชวตประจาวนได ประเดนหวเรองปญหานน ไดมาโดยการศกษาขอมลจากแหลงตาง ๆ เชน โทรทศน หนงสอพมพ เอกสาร หนงสอ และงานวจย ทะเบยนนกเรยน สมดประจาตวนกเรยน เปนตน จากน นกาหนดประเดนหวเ รองเกยวกบปญหาเดกในดานตาง ๆ ตอจากน นสรางแบบสอบถามเพอสารวจความตองการ (Need analysis) เพอใหไดประเดนปญหาทเกยวของและอยในความสนใจของผเรยนและครโดยการนามาหาคาเฉลยและเรยงลาดบคาจากมากไปนอย จากนนนาไปสรางเปนแบบฝกทกษะการอานภาษาองกฤษใชในการเรยนการสอนตอไป เนองจากแบบฝกเปนเครองมอทชวยใหผเรยนฝกทกษะการใชภาษาไดดขน ชวยในเรองความแตกตางระหวางบคคล อกทงเสรมทกษะทางภาษาโดยฝกทนทหลงผเรยนเรยนร (ยพาภรณ ชาวเชยงขวาง 2537 : 16) สอดคลองกบ วนดา สขวนช (2536 : 36) กลาววา แบบฝกชวยทาใหครมองเหนปญหาตาง ๆ ของผเรยน ทาใหสามารถหาแนวทางแกไขไดตรงจด สวนผเรยนกสามารถเหนความกาวหนาของตนเองดวย ผวจยสรางแบบฝกทกษะการอานภาษาองกฤษทเนนประเดนปญหา สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 มจดประสงค เพอพฒนาทกษะการอานพรอมกบเรยนรเนอหาเกยวกบหวเรองปญหาทเกยวของกบผเรยน เพอใหผเรยนไดเรยนรและเขาใจถงสภาพปญหาตาง ๆ ทเกดขน อนจะนาไปสการปรบตวและประยกตใชใหเกดประโยชนตอตนเองและสงคมสบตอไป

5

Page 19: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

วตถประสงคของการวจย กกกกกกกกการวจยครงนมวตถประสงคดงน กกกกกกกก1. เพอพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนประถมศกษาชนปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม ใหมประสทธภาพตามเกณฑ 75/75 (ชยยงค พรหมวงศและคณะ 2520 : 136-142) กกกกกกกก2. เพอเปรยบเทยบความสามารถในการอานภาษาองกฤษ ของนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จ. นครปฐม กอนและหลงการเรยนโดยใชแบบฝกทผวจยสรางขน กกกกกกกก3. เพอศกษาความคดเหนของนกเรยนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐมทมตอแบบฝกทผวจยสรางขน ปญหาในการวจย กกกกกกกก1. แบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนประถมศกษาชนปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม มประสทธภาพตามเกณฑ 75/75 หรอไม กกกกกกกก2. ความสามารถในการอานภาษาองกฤษ ของนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จ. นครปฐม หลงการเรยนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยสรางขนสงกวากอนเรยนหรอไม กกกกกกกก3. นกเรยนชนประถมศกษาปท 6โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม มความคดเหนทดตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยสรางขนหรอไม สมมตฐานการวจย กกกกกกกก1. แบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตนสาหรบนกเรยนชนประถมศกษาชนปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม มประสทธภาพตามเกณฑ 75/75 กกกกกกกก2. ความสามารถในการอานภาษาองกฤษ ของนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จ. นครปฐม หลงการเรยนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยสรางขนสงกวากอนเรยน กกกกกกกก3. นกเรยนชนประถมศกษาปท 6โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม มความคดเหนทดตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยสรางขน

6

Page 20: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ขอบเขตของการวจย กกกกกกกกผวจยกาหนดขอบเขตของการวจยดงน กกกกกกกก1. ประชากรและกลมตวอยาง กกกกกกกก ประชากร คอ นกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ปการศกษา 2550 อ. เมอง จ. นครปฐม กกกกกกกก กลมตวอยาง คอ นกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อ. เมอง จ. นครปฐม ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2550 จานวน 1 หองเรยน 26 คน ไดมาโดยการเลอกแบบเจาะจง กกกกกกกก2. ตวแปรทศกษา

1. ความสามารถในการอานภาษาองกฤษ กกกกกกกกกกกก2. ความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกทกษะการอาน

ขอตกลงเบองตน กกกกกกกก1. การวจยครงนไมคานงถงตวแปรดาน ความถนด พนฐานการศกษา สภาวะทางเศรษฐกจ สภาพครอบครว และระดบสตปญญา เนองจากกลมตวอยางมลกษณะตวแปรดงกลาวไมแตกตางกนมากนก กกกกกกกก2. การกาหนดเกณฑประสทธภาพของสอเสรมการอานในการวจยครงน กาหนดไว 75/75 (ชยวงศ พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-142) ซงถอวาใหคาความคลาดเคลอนในการยอมรบหรอไมยอมรบประสทธภาพของสอไวรอยละ 2.5-5 กลาวคอ 2.1 เมอประสทธภาพของแบบฝกการอานสงกวาเกณฑทตงไวรอยละ 2.5 ขนไปถอวาสอการอานมประสทธภาพดมาก 2.2 เมอประสทธภาพของสอเสรมการอานสงกวาหรอเทากบเกณฑทตงไวแตไมเกนรอยละ 2.5 ถอวาเปนสอการอานทมประสทธภาพด 2.3 เมอประสทธภาพของสอเสรมการอานตากวาเกณฑทตงไว แตไมตากวารอยละ 2.5 ถอวายงมประสทธภาพเปนทยอมรบได หรออยในระดบพอใช 2.4 เมอประสทธภาพของสอเสรมการอานตากวาเกณฑและมากกวารอยละ 2.5ถอวาเปนเกณฑทมประสทธภาพตา (ชยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136 -142) กกกกกกกก3. คะแนนทไดจากการทดสอบครงแรก (Pre-test) เปนเครองบงชถงความสามารถทางในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนแตละคนกอนการเรยนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ทผวจยสรางขน

7

Page 21: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกก4. คะแนนทไดจากการทดสอบหลงเรยน (Post-test) เปนเครองบงชถงความสามารถ ในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนแตละคนกอนการเรยนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษททเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ทผวจยสรางขน กกกกกกกก5. ผวจยเปนผดาเนนการทดลองดวยตนเอง เพอใหเปนไปตามรปแบบการวจยทกาหนด

นยามศพทเฉพาะ กกกกกกกก1. แบบฝกการอาน หมายถง สอการเรยนทพฒนาทกษะการอานภาษาองกฤษทผวจยสรางขนโดยมหวขอซงไดจากการวเคราะหสภาพปญหาวยรนตอนตน และรปแบบของแบบฝกพฒนาทกษะการอานประกอบดวยกจกรรมการอานทเปนภาระงานโดยเรมจากการกจกรรมกอนการอาน กจกรรมระหวางการอาน และกจกรรมหลงการอาน แตละแบบฝกจะมการประเมนผลรายบท กกกกกกกก2. แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ หมายถง ชดขอสอบทผวจยสรางขน โดยองจดประสงคการเรยนรรายวชาภาษาองกฤษดานทกษะการอาน ชนประถมศกษาปท 6 ซงเนอหาบทอานเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน โดยไดมาจากการสารวจความสนใจ (Need analysis) เกยวกบปญหาตาง ๆ เชน สขภาพ สตปญหา อารมณ และสงคมของนกเรยน เปนแบบทดสอบแบบปรนยชนดเลอกตอบ ม 4 ตวเลอก จานวน 30 ขอ ใชเวลาทาขอสอบ 60 นาท เพอใชวดความสามารถในการอานกอนและหลงการใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษ กกกกกกกก3. ประสทธภาพของสอการอาน หมายถง คณภาพของสอการอานภาษาองกฤษ เมอนกเรยนไดเรยนดวยสอนแลวสามารถทาคะแนนไดไมตากวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ซงมความหมายดงน กกกกกกกกกกกก75 ตวแรก หมายถง ผลรวมเฉลยของคะแนนทไดจากการทาแบบทดสอบทายบทแตละบทของแบบฝกการอาน ระหวางเรยนของนกเรยนกลมตวอยางไดรอยละ 75 กกกกกกกกกกกก75 ตวหลง หมายถง ผลรวมเฉลยของคะแนนทไดจากการทดสอบหลงจากไดรบการสอนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษของกลมตวอยางไดรอยละ 75 กกกกกกกก4. ความสามารถในการอานภาษาองกฤษ หมายถง คะแนนความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนประถมศกษาชนปท 6 ทไดจากการทาแบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ กกกกกกกก5. ความคดเหน หมายถง ความรสกนกคดของนกเรยนทมตอสอการอานทผวจยสรางขนในดานเนอหา ดานการออกแบบ ดานกจกรรม และดานประโยชน โดยใชแบบสอบถามความคดเหนลกษณะเปนมาตราประมาณคาใหเลอก 5 ระดบ

8

Page 22: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกก6. สภาพปญหาวยรนตอนตน หมายถง สภาพปญหาทไดจากการสารวจหวขอปญหาเกยวกบเดกจากแหลงขอมลตาง ๆ เชน งานวจย อนเตอรเนต หนงสอพมพ สมดบนทกนกเรยน ทะเบยนนกเรยนของโรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ เปนตน จากนนนาหวขอปญหาทไดมาสรางแบบสารวจความสนใจ (Need Analysis) กบนกเรยนและครโรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ เพอใหไดหวขอปญหาทอยในความสนใจ

7. นกเรยน หมายถง นกเรยนชนประถมศกษาปท 6 จานวน 1 หองเรยน 26 คน โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2550

9

Page 23: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทท 2

เอกสารและงานวจยทเกยวของ

การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวของกบปญหาของวยรนตอนตน ผวจยไดศกษาเอกสารและงานวจยทเกยวของ โดยเสนอหวขอตามลาดบดงน

1. การอาน 1.1 ความหมายของการอาน 1.2 ระดบความเขาใจในการอาน 1.3 ขนตอนกจกรรมการสอนอาน 1.4 การประเมนการอาน

2. การอานเนอหาสาระ (Content Area Reading) 2.1 ความหมายการอานเนอหาสาระ 2.2 แนวทางการจดการสอนเนอหาสาระ 2.3 กระบวนการสอนอานเนอหาสาระ 2.4 การวดและประเมนผลการอานเนอหาสาระ

3. กระบวนการสอนทเหมาะสมกบการสอนอานเนอหาสาระ (Content Area Reading) 3.1 การเรยนรโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning) 3.2 การเรยนรทเนนภาระงานเปนหลก (Task based learning) 3.3 การเรยนรแบบโครงงานภาษาองกฤษ (Project based learning)

4. กระบวนการพฒนาแบบฝก 4.1 ความหมายของการสรางแบบฝก 4.2 หลกการสรางแบบฝก 4.3 ประโยชนของแบบฝก 4.4 การประเมนแบบฝก

5. ขอบขายเนอหาทเกยวของกบปญหาวยรนตอนตน 5.1 สภาพปญหาสงคมไทย 5.2 ปญหาดานรางกายของวยรนตอนตน

10

Page 24: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

5.3 ปญหาดานสตปญญาและอารมณของวยรนตอนตน 5.4 ปญหาดานสงคมของวยรนตอนตน

6. เอกสารและงานวจยทเกยวของกบการพฒนาแบบฝกทกษะการอานภาษาองกฤษ 6.1 งานวจยทเกยวของกบการพฒนาแบบฝกทกษะการอานภาษาองกฤษ 6.2 งานวจยทเกยวของกบการสอนภาษาองกฤษเชงเนนเนอหาสาระ

1. การอาน

1.1 ความหมายของการอาน

นกการศกษาและผเชยวชาญดานการอานหลายทานไดใหความหมายของการอานไวหลายลกษณะแตกตางกนดงน

พสมย วรศลป (2533 : 23) ไดสรปความหมายของการอานไววา “การอาน คอกระบวนการทางสมองหรอกระบวนการทางความคดอนเกดจากสายตาถอดรหสความหมายของภาษาทอานหรอทผเขยนเขยนเรยงไวตงแตระดบคา วล ประโยค ไปจนถงขอความทเปนอนเฉจ เพอเกบขอมลเรยบเรยงเขาสสมองแลวตความขอมลน น เพอแยกแยะรายละเอยดตอไป นบเปนกระบวนการทมความซบซอน มองคประกอบหลายประการ และการทผอานจะเขาใจสงทอานไดนน จะตองมประสบการณในดานตาง ๆ เชน ทางดานภาษาและความรทวไป ตลอดจนรถงความคดและวธการเขยนของผเขยน หรอรโครงสรางของขอเขยนนนเอง

บารง โตรตน (2534 : 112) กลาววา การอาน คอ การแปลความสญลกษณภาษาเขยนหรอตวอกษร ผอานตองรบรความหมายของสญลกษณและเขาใจความหมายของสงทอาน กอนทผอานจะอานเขาใจตองเขาใจสญลกษณการเขยนแทนภาษาพดกอน

ปญชร ทองวสทธ (2541 : 8) ไดใหความหมายการอานไววา การอานเปนกระบวนการสอสารระหวางผเขยนและผอาน ผอานตองทาความเขาใจความหมายทผเขยนสอมาถงผอานโดยใชความรและประสบการณในการคนหาความหมายใหตรงกน

สมทร เซนเชาวนช (2542 : 9) ไดใหความหมายของการอานไววา คอการสอความหมายระหวางผเขยนกบผอานซงมกระบวนการถอดรหส ผเขยนจะอยในฐานะของผบนทกรหสความคด (Encoder) สวนผอานจะเปนผถอดรหสความคด (Decoder)

สรวฒน ทองเลศ (2543 : 20) กลาววา การอานคอการสอความหมายระหวางผเขยนกบผอาน โดยผานกระบวนการแหงการปฏสมพนธระหวางภาษากบความคด ผอานจาเปนตองเขาใจถงความรสกนกคดตาง ๆ เกดอารมณและความรสกรวมกบผเขยน

11

Page 25: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เดล (Dale 1971 : 4-5) ใหความหมายของการอานไววา การอานเปนการใหความหมายแกสญลกษณทสมมตขนเพอจะถอดความจากสญลกษณนน ๆ ผอานจะมความรสกรวมกบผเขยน การเขยนและการอานเปนของคกน การเขยนเปรยบเสมอนฝายผลต สวนการอานเปรยบเหมอนฝายบรโภค

กดแมน (Goodman 1973 : 5-11) กลาวไววา การอานเปนการเดาทางภาษาศาสตรเชงจตวทยา (Psycholinguistics) กระบวนการทงหมดตองผานกระบวนการทางสมองและผอานตองมการเดาเหตการณลวงหนา โดยอาศยพนฐานความรและประสบการณเดม

สมธ (Smith 1978 : 1) กลาววา การอานเปนการบรณาการทกษะหลาย ๆ อยางเขาดวยกน เชน การมองเหน การจาแนกความแตกตาง การวเคราะหคา ความหมายเพอทาความเขาใจและวเคราะหสงทอาน

เดอชองท (Dechant 1982 : 3) ใหความหมายการอานไววา การอานเปนปฏกรยาระหวางการมองเหนกบองคประกอบในการแปลความหมาย ผอานจะตองรวบรวมอกษรเปนหนวยความคด (Thought Unit) แลวตความสงทอานโดยอาศยความรและประสบการณเดม

เทเลอร (Taylor 1985 : 15) กลาววา การอานเปนการเขาใจในภาษาทเขยน และเปนสงททาใหผอานเกดความรสกตามสงทอาน การอานเปนการไดรบความหมายจากเนอเรองทอานเพอจดประสงคอยางใดอยางหนง

ลและคนเซอร (Leu and Kinzer 1995 : 12) ไดกลาวถงการอานวา เปนกระบวนการทผอานมปฏสมพนธกบตวอกษร ผอานใชความรเดมในการเรยนรตอบสนอง และทาความเขาใจสญลกษณตาง ๆ ความสามารถดานภาษาเปนปจจยสาคญในการทาความเขาใจและตความหมายของสงทอาน

กลาวโดยสรป การอานคอกระบวนการทางความคดอนเกดจาการถอดรหสความหมายของภาษา เปนการสอสารระหวางผเขยนกบผอาน โดยกระบวนการแหงการปฏสมพนธระหวางภาษากบความคด ซงผเขยนจะถายทอดความคด ความรและอารมณ โดยผานทางตวอกษรหรอ สญลกษณ ซงผอานจะตองใชความรและประสบการณเดมมาเชอมโยงกบสงทอาน บรณาการทกษะหลาย ๆ อยางเขาดวยกน เชน การมองเหน การจาแนกความแตกตาง การวเคราะหคา หรอความหมาย เพอใหเกดความเขาใจและรบรทถกตองตรงกบผอานมากทสด

1.2 ระดบความเขาใจในการอาน

ความเขาใจในการอานมหลายระดบ ซงนกการศกษาไดใหความคดเหนไวมากมาย ดงรายละเอยดตอไปน

12

Page 26: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

วาเลตและดสค (Valette and Disick 1972 : 41) แบงระดบความเขาใจการอานเปน 5 ระดบจากระดบงายไปสยาก โดยคานงถงพฤตกรรมทเกดขนภายในตวผเรยนจากดงน

1. ระดบทกษะกลไก (Mechanical Skills) นกเรยนสามารถเหนความแตกตางระหวางตวสะกดในภาษาตางประเทศ สามารถบอกความเหมอนและความตางได

2. ระดบความร (Knowledge) นกเรยนสามารถอานประโยคหรอขอความไดอยางเขาใจความหมาย บอกไดวาคาหรอขอความสมพนธกบรปภาพใด

3. ระดบถายโอน (Transfer) นกเรยนสามารถเขาใจความหมายใหมทมคาศพทและโครงสรางไวยากรณทเรยนผานมาแลว

4. ระดบการสอสาร (Communication) นกเรยนสามารถอานขอความทมคาศพทหรอโครงสรางใหม ๆ หรอคาทมรากศพทเดยวกบคาทนกเรยนเคยอานมาแลวไดเขาใจ ถงแมจะไมเขาใจทกคา แตกสามารถจบใจความสาคญของเรองได

5. ระดบการวเคราะหวจารณ (Criticism) นกเรยนสามารถเขาใจความหมายแฝง จดมงหมาย ความคดเหน ทศนคต และระดบภาษาทผเขยนใชได

เบอรมสเตอร (Burmeister 1974 : 147-148) แบงระดบความเขาใจโดยอาศยพนฐานจาก แซนดส (Sandus) ซงดดแปลงมาจาก Bloom’s Taxonomy ออกเปน 7 ระดบดงน

1. ระดบความจา (Memory) เปนระดบของการจาในสงทผเขยนไดกลาวไว ไดแกการจา หรอการเขาใจเกยวกบขอเทจจรง

2. ระดบการแปลความ (Translation) เปนการนาขอความหรอสงทเขาใจไปแปลงเปนรปอน เชน การแปลภาษาหนงไปสอกภาษาหนง

3. ระดบการตความ (Interpretation) คอการเขาใจและมองเหนความสมพนธของสงทผเขยนมไดบอกไว

4. ระดบการประยกตใช (Application) เปนการเขาใจหรอเหนหลกการแลวนาไปประยกตใชจนประสบความสาเรจ

5. ระดบการวเคราะห (Analysis) คอ ความเขาใจและรในแงของการตรวจตราสวนยอย ทประกอบเขาเปนสวนเตม

6. ระดบการสงเคราะห (Synthesis) เปนการนาความคดเหนทไดจากการอานมาผสมผสานกนและจดเรยบเรยงใหม

7. ระดบการประเมน (Evaluation) เปนการวางเกณฑแลวตดสนสงทอาน โดยอาศยหลกเกณฑทตงไวเปนบรรทดฐาน

แฮรสและซเพย (Harris and Sipay 1979 : 318) ไดแบงความเขาใจในการอานไว

13

Page 27: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

4 ระดบดงน 1. ความเขาใจจากสงทอานตามตวอกษร (Literal Comprehension) 2. การตความสงทอาน (Interpretation) เชน ความหมายทแทจรงของผเขยนซง

ลกซงกวาแบบแรก 3. การอานระดบวเคราะห (Critical Reading) คอ อานแลวสามารถประเมนและ

ตดสนใจได 4. การอานระดบรเรมสรางสรรค (Creative Reading) คอการอานแลวเขาใจ

มากกวา หรอนอกเหนอจากทผเขยนไดเขยนบอกไว เดอชองท (Dechant 1982 : 313-314) ไดกลาวถงระดบการอานไวดงน

1. ระดบความเขาใจตามตวอกษร (Literal Comprehension) คอผอานสามารถอธบายไดชดเจน สามารถจาและระลกความคดหรอรายละเอยดของขอมลทอานได

2. ระดบการเรยบเรยงลาดบขอความ (Reorganization) ซงตองอาศยการวเคราะหและสงเคราะห หรอการเรยงลาดบความคดทระบไวอยางชดเจนในขอความทอาน ทงนรวมไปถงการจดลาดบ วางโครงเรอง การยอและการสงเคราะห

3. การสรปความจากการอางอง (Inference) เปนการรวบรวมเนอหาจากเรองทอาน โดยอาศยความนกคดของผอาน คาอธบายตามตวอกษร ความรสวนบคคล การหยง รและจนตนาการ ซงจะออกมาในลกษณะทเปนความคดเหนแบบตรงไปตรงมาและสอดคลองกนระหวางผอานกบผเขยน

4. ระดบการประเมนผล หรอระดบวพากษวจารณ (Evaluation or Critical Reading) ผอานตองประเมน หรอวจารณเกยวกบเรองทอานได โดยใชขอมลทผเขยนกลาวไวในเนอเรองเปนสวนประกอบ

5. ระดบความซาบซง (Appreciation) ผอานจะตองสามารถบอกเทคนคและรปแบบทผเขยนใชในการเราใหผอานมปฏกรยาโตตอบ ผอานจะตองมอารมณรวมตอแนวคดของผเขยนและสรางจนตนาการได

6. ระดบความเขาใจขนผสมผสาน (Integrative Comprehension) เปนการรวบรวมประสทธภาพในการจดจาขอมล เพอนาไปประยกตกบประสบการณในอดตของแตละคน เพอประโยชนในการอานทว ๆ ไป เชนการอานกราฟ แผนท เปนตน

เรเกอร และเรเกอร (Raygor and Raygor 1985 : 230) ไดแบงระดบความเขาใจเปน 3 ระดบดงน

1. ความเขาใจระดบตวอกษร (Literal comprehension) เปนระดบความเขาใจท

14

Page 28: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เกยวของกบคณสมบตของผอานนอยทสด เปนเพยงการรบรขาวสารจากผเขยนเทานน 2. ความเขาใจระดบตความ (Interpretive comprehension) เปนระดบความเขาใจท

ผอานตองพยายามหาความสมพนธ เปรยบเทยบขอมลจากเรองกบประสบการณของตนเขาใจลาดบเหตการณ ทราบความสมพนธของเหตและผล และตความขอมลทวไป

3. ความเขาใจระดบการนาไปใช (Applied comprehension) ผอานตองประเมนผลความคดของผเขยน ตดสนใจยอมรบหรอปฏเสธ หรอนาขอมลเหลานนไปประยกตใช เชน การสอน เปนตน

กลาวโดยสรประดบการอานสามารถแบงไดเปน 5 ระดบ คอ ระดบความรความเขาใจ การนาไปใช วเคราะห สงเคราะหและประเมนคา ตามลาดบความซบซอน ซงผสอนสามารถกาหนดระดบการอานทตองการใหเกดขนกบผเรยนไดตามความเหมาะสม

1.3 ขนตอนและกจกรรมการสอนอาน

การอานเปนทกษะหนงทจาเปนสาหรบการตดตอสอสาร รบรขอมล ซงไดมนกการศกษาหลายทานไดใหความคดเหนเกยวกบการสอนอานไวดงน

เกรลเลท (Grellet 1981 : 19) ใหความเหนเกยวกบกจกรรมการเรยนการสอนไววา ควรเปนกจกรรมทผเรยนรจกแกปญหาดวยการหาคาตอบจากขอความทอาน เชนจากตาราง แผนผง เปนตน ลกษณะกจกรรมดงกลาวจะชวยใหบทเรยนมลกษณะเปนจรง

ไวท (White 1981 : 89) ไดเสนอแนะกจกรรมทใชฝกอานเพอการสอสารไววา ผสอนควรคานงถงจดประสงคของผเรยนเปนหลก ควรเลอกกจกรรมฝกทกษะทมสถานการณจาลอง ผเรยนควรไดทากจกรรมหลงการอานจากบทความนน ๆ และสามารถทจะสอใหผอนเขาใจไดโดยวธพด อธบาย เขยน หรอในรปแบบอน ๆ

สภทรา อกษรานเคราะห (2530 : 51) ไดเสนอขนตอนการสอนอานเพอการสอสารดงน กจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปพน

ความรในเรองทจะอาน ตวอยางในกจกรรมในขนนไดแก 1. ใหคาดคะเนเรองทอาน เปนการกระตนความรเดมเพอใหสมพนธกบเรอง

ทอาน 2. ใหเดาความหมายของคาศพท จากบรบท โดยดจากประโยคขางเคยง

รปภาพหรอการแสดงทาทาง กจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการทาความเขาใจ

โครงสรางและเนอความในเรองทอาน กจกรรมในขนนไดแก

15

Page 29: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

1. ใหลาดบเรอง 2. เขยนแผนผงโยงความสมพนธของเนอเรอง 3. เตมขอความลงในแผนผงของเนอเรอง 4. เลาเรองโดยสรป

กจกรรมหลงการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผเรยน ซงมกจกรรมดงน

1. แสดงบทบาทสมมต 2. เขยนเรองหรอเขยนโตตอบ เชน บทสนทนา แบบฟอรม เปนตน 3. แสดงความคดเหนเกยวกบเรองทอาน

สมตรา องวฒนกล (2539 : 178-179) ไดกลาวถงการจดกจกรรมในการสอนอานดงน 1. กจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางแรงจงใจในการ

อาน ซงจะมกจกรรม เชน การคาดคะเนเรองทอาน การเดาความหมายของคาศพทจากปรบท โดยดจากประโยคขางเคยงหรอรปภาพ เปนตน

2. กจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการทาความเขาใจโครงสรางและเนอความในเรองทอาน กจกรรมในขนน เชน การลาดบเรองจากการตดเรองออกเปนสวน ๆ (Strip Story) การเขยนแผนผงความสมพนธในเรอง (Semantic Mapping) การเตมขอความลงในแผนผง (Graphic Organizer) และการเลาเรองโดยสรป

3. กจกรรมหลงการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผเรยน กจกรรมอาจโยงไปสทกษะอน เชน การแสดงบทบาทสมมต เขยนเรองหรอโตตอบจากจดหมาย พดแสดงความคดเหนเกยวกบเรองทอาน

โดยสรปแลว ขนตอนและกจกรรมการสอนอาน จะแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คอ กจกรรมกอนการอานอนเปนการนาเขาสเนอหา จากนนเปนกจกรรมระหวางการอานเปนการฝกทกษะและทาความเขาใจกบเนอหา สดทายเปนกจกรรมหลงการอานเพอตรวจสอบความเขาใจและพฒนาทกษะแบบบรณาการ ท งนกเพอใหผเ รยนไดเกดการเรยนรและพฒนาทกษะอยางมประสทธภาพ

1.4 การประเมนการอาน

จากการศกษาเกยวกบการประเมนผลการอาน มนกการศกษาไดใหรายละเอยดไวดงน วสาข จตวตร (2543 : 295-311) ไดแบงประเภทของการวดผลในการอานไว 2 ประเภท

หลกดงน

16

Page 30: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

1. การวดผลอยางเปนทางการ (Formal Measures) เปนการทดสอบอยางมระบบซง แบงเปนประเภทใหญได 2 ประเภทคอ

1.1 แบบทดสอบแบบองกลม เปนการเปรยบเทยบคะแนน โดยใชนกเรยนในกลมเปนเกณฑ วานกเรยนแตละคนอยลาดบทเทาไรของกลม

1.2 แบบทดสอบแบบองเกณฑ เปนการวเคราะหวานกเรยนสามารถทาขอสอบเกยวกบวตถประสงคตาง ๆ ไดดเพยงใด

2. การวดผลอยางไมเปนทางการ (Informal Measures) เปนกระบวนการเกบขอมลหลายรปแบบ ซงประกอบไปดวย

2.1 การสงเกตนกเรยน (Kid-Watching) 2.2 รายการคาอานทคาดเคลอนไปจากบทอาน (Reading Miscue Inventory) 2.3 รายการคาอานอยางไมเปนทางการ (Informal Reading Inventory) 2.4 การประเมนผลการเลาเรอง (Assessing Free Recall) 2.5 การประเมนผลตนเอง (Self-Report)

นอกจากน แอลเดอรสน (Alderson 2000 : 202-233) ไดเสนอแบบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษไวดงน

1. แบบทดสอบแบบเตมคาในชองวางและแบบโคลซ (Gap-filling and cloze test) 2. แบบทดสอบแบบหลายตวเลอก (Multiple-choice) 3. แบบทดสอบแบบเลอกตอบ (Alternative objective)

3.1 การจบค (Matching) 3.2 การเรยงลาดบ (Ordering) 3.3 คาถามแบบ 2 ตวเลอก (Dichotomous items)

4. แบบทดสอบแบบแกไข (Editing test) 5. แบบทดสอบแบบเขยนตอบ (Short-answer test)

โดยสรป ในการประเมนผลการอานนน ไมอาจสรปไดวาวธไหนดทสด ขนอยกบผสอนทจะพจารณาเลอกการวดและประเมนผลทเหมาะสมสอดคลองกบบทอาน กจกรรมการเรยนการสอนและตวผเรยน เพอใหการประเมนมประสทธภาพมากทสด

2. การอานเนอหาสาระ (Content -Area Reading)

จากการศกษาขอมลเกยวกบการอานเนอหาสาระ มรายละเอยดดงตอไปน

17

Page 31: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

2.1 ความหมายของการอานเนอหาสาระ จากการศกษาเอกสารทเกยวของ ไดมผทใหความหมายของการอานเนอหาสาระไว เชน เดวส (Davies 2003 : 1) กลาววา เปนการสอนทเนนการเรยนรบางสงบางอยางมากกวา

ภาษาเปนการจดการเรยนรทพฒนาความสามารถทางภาษาของผเรยนวธหนงทชวยใหผเรยนเกดการเรยนร เนอหา ทกษะทางภาษา กระบวนการคด เจตคตและวฒนธรรม สงเสรมใหผเรยนเรยนรภาษาทใชจรงในชวตประจาวนและเชอมโยงความคดในเนอหาวชาการทหลากหลาย ชวยใหผเรยนเรยนรอยางมความหมาย (กรมวชาการ 2545 : 121)

นอกจากน จนทรา ตนตพงศานรกษ (2541 : 45 ) กลาววา การอานเนอหาสาระเปนการสอนทเนนเนอหาอนนาไปสการเรยนรภาษา ซงมหลกสาคญคอ การเรยนภาษาจะเกดขนไดเมอผเรยนอยในสถานการณการเรยนการสอนทเหมอนจรง ในการจดการเรยนการสอนจะใชเนอหาเพอนาไปสการเรยนรภาษา โดยจดกจกรรมทหลากหลาย ทงกจกรรมเดยว กจกรรมค หรอกจกรรมกลม ทาใหผเรยนไดมโอกาสไดศกษาขอมลใหม ๆ ไปพรอมกบการฝกใชภาษาใหถกตอง ในสถานการณทสมจรงมากทสด

กลาวโดยสรป การสอนอานเนอหาสาระเปนการสอนทไมเนนทภาษาเทานนและเปนการเรยนภาษาพรอมกบเรยนรเนอหาไปพรอม ๆ กน ในสถานการณจรง เพอใหนกเรยนไดเรยนรภาษาอยางมความหมายและบรณาการไปสเนอหาวชาตาง ๆ ดวย

2.2 แนวทางการจดการสอนเนอหาสาระ

จากการศกษางานวจยทเกยวของ แนวการจดการเรยนการสอนเนอหาสาระมหลายแนวดวยกน (Freeman 2005 : 1-5) ไมวาจะเปนการสอนภาษาแบบเชลเตอร (Sheltered English Instruction) การสอนแบบสองภาษา (Bilingual Education) การสอนแบบซมซบ (Immersion Education) และการสอนเนนเนอหา (Content based Instruction) ซงแนวการสอนดงกลาวมรายละเอยดดงน

การจดการเรยนการสอนแบบเชลเตอร (Sheltered English Instruction) หรอการสอนภาษาองกฤษสาหรบผอพยพ เปนการจดการเรยนการสอนใหกบผเรยนทมความสามารถจากดในการใชภาษาองกฤษ ซงมาจากหลายเชอชาต หลายภาษา เปาหมายของการสอนคอ ใหผเรยนไดเรยนรภาษาองกฤษแบบคอยเปนคอยไปและตอเนอง ซงในระยะแรกครจะสอนลาบาก เพราะผเรยนมภาษาแมทแตกตางกน

วธการทครใชในชนเรยน ของการสอนภาษาองกฤษสาหรบผอพยพ มหลกสาคญคอ การใชสอการสอนทเปนรปธรรม เชน หนงสอพมพ อปกรณ และภาษากาย การใชภาษาของผสอน

18

Page 32: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ในการอธบาย เชน การพดซ า และการหยดระยะการพด การใชกลยทธการเรยนแบบรวมมอ การเนนความคดรวบยอดมากกวาเนอหาโดยใชวธการแบบแกนสาระ พฒนากลยทธการอาน เชน การ ใชผงความคดและมการ ตรวจสอบความเขาใจของผเรยน โดยใชคาถามหลายรปแบบ

เวนเฮาส (Weinhouse : 1986) เสนอแนะวา การสอนภาษาองกฤษสาหรบผอพยพ สามารถประกอบไปดวยปจจยหลก 3 อยางทใชสอนนกเรยนคอ การเรยนแบบสองภาษา (Bilingual education) การเรยนแบบซมซบ (Immersion) และการสอนโดยเนนเนอหาสาระ (Content-based instruction)

การเรยนแบบสองภาษา (Bilingual education) เปนการสอนเพอใหผเรยนไดเรยนรและพฒนาภาษาองกฤษและความสามารถทางวชาการควบคกนไป ในการสอนจะใชภาษาแมเทา ๆ กนกบภาษาองกฤษ ผเรยนไดพฒนาภาษาองกฤษในขณะทเรยนวชาตาง ๆ ตามธรรมชาตของรายวชานน เชนคณตศาสตรและวทยาศาสตร (Krashen 2006 : 1-3)

การเรยนแบบซมซบ (Immersion) เปนการสอนภาษาทสอง โดยการสอนขอบขายเ นอหาสาระของวชาใหกบผ เ ร ยน ท มความสามารถจากดในการใชภาษาองกฤษเ ปนภาษาตางประเทศ ผเรยนจะเรยนรภาษาอยางไมรตว เพราะไดเรยนจากสงทมความหมาย ลกษณะสาคญของการสอนแบบนอกอยางหนงคอ ภาษาเนอหาและวฒนธรรมจะถกหลอมรวมกนขณะทมการเรยนการสอนโดยปราศจากการใชภาษาแม ครจะใชภาษาองกฤษในชนเรยน ผเรยนไดรบขอมลทางภาษาทเขาใจไดในรปแบบทมการเพมเตมอยเสมอ หรอ ไอพลสวน (I+1) รปแบบในการเรยนม 3 รปแบบคอ 1) total immersion คอทกวชาถกสอนเปนภาษาตางประเทศตงแต อนบาล-ป. 2 และเพมขนเมออย ป.3-ป.6 เปน 20 %-50% 2) Partial immersion คอ รอยละ50 ของวชาทเรยนจะใชเปนภาษาตางประเทศ 3) Two way immersion เปนการเรยนทใหความสาคญของภาษาองกฤษและภาษาอนเทากน

การเรยนการสอนโดยเนนเนอหาสาระ (Content-based Instruction) เปนการสอนภาษาองกฤษโดยใชเนอหาสาระของวชาตาง ๆ เปนสอกลางในการเรยน ในการเรยนไมไดมงหมายไปทตวภาษาเทานนแตยงรวมถงเนอหาทไดเรยนดวย ผเรยนจะไดเรยนรภาษาไปพรอม ๆ กบเนอหา ทาใหการเรยนเปนไปอยางมความหมายและคณคาตอผเรยน กจกรรมในการเรยนการสอนอาทเชน กจกรรมแกปญหา (Problem Solving) กจกรรมเตมขอมลสวนทหมายไป (Information Gap) การเรยงลาดบความสาคญ (Ranking) การจาแนกประเภท (Classification) กจกรรมตอขอมล (Jigsaw) ตลอดจนการสมภาษณ (Interviews) ซงเปนกจกรรมทมความหมายตอผเรยน (กรมวชาการ 2545 : 125 – 126)

จะเหนไดวาการสอนเชงเนอหาสาระนน มหลายแนวดวยกน ซงแนวการสอนทงหมด

19

Page 33: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตางมงเนนทเนอหาเปนสาคญ ทาใหผเรยนเรยนรภาษาพรอมกบเนอหาไดอยางมความหมายในสถานการณจรง ทาใหผเรยนสามารถบรณาการเนอหาวชาตาง ๆ เขาดวยกน อนเปนการเรยนรทมคาอยางยงตอผเรยน

2.3 กระบวนการสอนอานเนอหาสาระ

จากการศกษากระบวนการสอนอานเนอหาสาระนน กรมวชาการ (2545 : 122 – 124) ไดเสนอแนะขนตอนดงตอไปน

1. การเลอกแกนสาระ (Selecting the Theme) ครเลอกหวเรอง (Topic) ทสอดคลองกบสถานการณจรงและเลอกหวเรองยอย (Sub-Topic) ทสมพนธกน ผสอนจะตองคานงถงความตองการและความสนใจของผเรยน ครสามารถเลอกเรองทจะสอนจากสาระการเรยนรตางๆ ในหลกสตร เชนสาระการเรยนรสงคมศกษา คณตศาสตร วทยาศาสตร ฯลฯ นอกจากผสอนจะใชเนอหาจากสาระการเรยนรตาง ๆ มาสอนทกษะทางภาษาแลวยงจะฝกใหผเรยนคนควาหาความรเพมเตมดวย แหลงเนอหาอกแหลงหนงคอ สอ (Media) เชน หนงสอพมพ วารสาร สงพมพภาษาองกฤษ ซงเสนอขาวและเหตการณปจจบน อนง ครผสอนสามารถเลอกใชเนอหาจากหนงสอเรยนของสานกพมพไดตามความเหมาะสม (Stoller 1997 : 91)

2. การเลอกสอการสอนหรอบทเรยน (Selecting the Material or the Text) การเลอกสอการสอนหรอบทเรยนนบเปนขนตอนทสาคญทสด เพราะครผสอนจะตองหาบทเรยนในกรอบเนอหาทคาดวาผเรยนสนใจ ทงจะตองฝกใหผเรยนพฒนาทกษะการคดในระดบสง เชนสามารถตความ หรอสงเคราะหขอมล หรอแยกประเดนทเปนความเหนจากขอเทจจรง สามารถเหนภาพตามคาบรรยาย สามารถระบความเปนเหตเปนผล โดยใชโครงสรางของภาษาในการเลอกบทเรยนทจะใชสอนอาจใชแนวทางดงตอไปน (Brinton, Snow and Wesche 1997)

2.1 เนอหาของบทเรยนเปนเรองจรง (Content Authenticity) ทนสมย มขอมลมากพอทจะใหผเรยนฝกทกษะการอาน เขยน และ ฟงได

2.2 ภาระงานทสอดคลองกบสถานการณจรง (Task Authenticity) เหมาะสมกบเนอหาวชากจกรรม เปดโอกาสใหผเรยนพฒนาความคดเชงวพากษวจารณ

2.3 ระดบความสนใจ (Interest Level) เนอหาในการเรยนสอดคลองกบความสนใจของผเรยน

2.4 ระดบความยากงาย (Difficulty Level) บทเรยนยากงายเหมาะกบระดบของผเรยน บทเรยนใหขอมลพอเพยงและมความยาวพอเหมาะ

2.5 ความสามารถเขาใจภมหลงเนอหา (Accessibility) ผเรยนจาเปนตองมความร

20

Page 34: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

พนฐานกอนอาน บทเรยนน และสามารถเขาใจประเดนทางวฒนธรรม การเรยบเรยงเนอหาตลอด จนสานวนภาษาเหมาะสม

2.6 บทเรยนหาไดงาย (Availability) ครผสอนสามารถหาบทเรยนไดในทองถนของตน

2.7 รปแบบของบทเรยน (Packaging) นาสนใจ ภาพ สสน ฯลฯ ชวยใหนกเรยนเขาใจขอความไดงายขน

2.8 บทเรยนยดหยนได (Flexibility) บทเรยนเหมาะทจะใชสอนแบบทกษะสมพนธ เปดโอกาสใหผเรยนไดทากจกรรทหลากหลายและเออตอผเรยนทมวธการเรยนรตางกน

2.9 แหลงเนอหา (Source) บทเรยนมาจากแหลงเนอหาทมรปแบบหลากหลาย 2.10 สวนเสรมบทเรยน(Textual Aids) เชนคาอธบายศพท คาถามใหคนควา

เพมเตม หรอดชนคา ซงชวยใหผเรยนเขาใจและจาเนอหาทเรยนได 2.11 สอการสอนเสรม (Supporting Materials) อาจมคมอครเฉลยคาตอบหรอ

แบบฝกหดเสรม การจดการเรยนการสอนภาษาทเนนเนอหา ครผสอนสามารถเตรยมบทเรยนจากสอจรง

ทหลากหลาย เพอฝกทกษะตาง ๆ เสรมบทเรยนจากตาราเรยนเพอใหการสอนนาสนใจ นอกจากนยงสามารถขอคาแนะนาเกยวกบบทเรยนจากครผสอนทสอนกลมสาระการเรยนรอน เชนสงคมศกษา ศาสนา และวฒนธรรม วทยาศาสตร ในการหาขอมลเกยวกบเนอหา ตลอดจนคาอธบายคาศพท เปนการเชอมโยงการเรยนทกษะทางภาษาเขากบความรในสาขากลมสารถการเรยนรอน

3. การสรางแผนภมแสดงเครอขาย (Web) หลงจากเลอกเนอหาแลวจงกาหนดหวเรอง และหวเรองยอยเพอเจาะลกเนอหา โดยใหมความตอเนองและสมพนธกน ตลอดจนสอดคลองกบสาระการเรยนรอนในหลกสตร

4. การเตรยมกจกรรมการเรยนการสอน(Developing the Instructional tasks and Activities) ซงการเตรยมกจกรรมการเรยนการสอนนขนอยกบลกษณะของเนอหา กลาวคอ ครผสอนจะวเคราะหเนอหาเพอทจะประเมนวา ผเรยนจะตองมความรเบองตนอะไรบางกอนทจะอานบทเรยนหรอทากจกรรม หลงจากนนจงเตรยมกจกรรมจากเนอหาเพอสอนศพทและโครงสรางของภาษา วธเรยบเรยงเนอความ กลวธการเรยน ทกษะการเรยน และฝกการสอความหมายในรปแบบปฏสมพนธ (Interaction) กจกรรมทผเรยนทาเปนการฝกใหสามารถสงเคราะหขอมลเพอพฒนาทกษะการอานเชงวพากษวจารณ การพดและการเขยนเรองเกยวกบบทเรยน กจกรรมแตละขนตอนตองสมพนธและเสรมซงกนและกน

นอกจากน เอนส (Eanes 1997 : 91-92) ไดเสนอแนะวธตาง ๆ ซงนอกเหนอจากกลวธ

21

Page 35: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

การสอนอานแบบ SQ3R ซงไดแก 1. PORPE (Predict คาดคะเน, Organize จดขอมล, Rehearse ทองจา, Practice

ฝกฝน, Evaluate ประเมนผล) เหมาะกบรายวชาประวตศาสตร วทยาศาสตร วรรณกรรม และ วชาอน ๆ ทเนนแบบทดสอบทเปนเรยงความรอยแกว (Essay)

2. OARWET (Overview เรยนรกอน, Ask ถาม, Read อาน, Write เขยน, Evaluate ประเมนผล, Test ทดสอบ) เหมาะกบทกรายวชา

3. PQ4R (Preview เรยนรกอน, Question ตงคาถาม, Read อาน, Reflect สะทอนผล, Recite ทองจา, Review ทบทวน) เหมาะกบทกรายวชา

4. PARS (Preview เรยนรกอน, ask questions ถามคาถาม, Read อาน, Summarize สรป) เหมาะกบทกรายวชา

5. PSC (Preview เรยนรกอน, study ศกษา, Check ตรวจสอบ) เหมาะกบทกรายวชา

6. SQ4R (Survey สารวจ, Question คาถาม, Read อาน, Record บนทก, Recite ทองจา, Reflect สะทอนผล) เหมาะกบทกรายวชา

7. PANORAMA (Purpose ตงจดประสงค, Adaptability of rate ปรบประดบ, Need to question ตงคาถาม, Overview เรยนรกอน, Read and Relate อานและเชอมโยง, Annotate อธบายประกอบ, Memorize ความจา, Assess ประเมนผล) เหมาะกบรายวชาประวตศาสตร สงคมศกษา วรรณกรรม วทยาศาสตร และวชาอน ๆ ท เกยวกบการอานทคอนขางยาว

8. TTSST (Think คด, Think คด, Skim จบใจความ, Study ศกษา, Think คด) เหมาะกบทกรายวชา

9. C2R (Concentrate ตงใจ, Read อาน, Remember จดจา) เหมาะกบทกรายวชา 10. PLAE (Preplan วางแผนกอน, List จดบนทก, Activate กระตน, Evaluate

ประเมนผล) เหมาะกบทกรายวชา 11. SQRQCQ (Survey สารวจ, Question คาถาม, Reread อานซ า, Question คาถาม

, Compute คานวณ, Question คาถาม) เหมาะกบรายวชาคณตศาสตร 12. PQRST (Preview เรยนรกอน, Question คาถาม, Read อาน, Summarize ยอ

ความ, Test ทดสอบ) เหมาะกบรายวชาวทยาศาสตร 13. EVOKER (Explore สารวจ, Vocabulary คาศพท, Oral reading อานออกเสยง,

Key ideas ความคดหลก, Evaluate ประเมน, Recapitulate สรปความ) เหมาะกบรายวชา วรรณกรรม โคชราน (Cochran 1993 : 5) ยงเสนอแนะวาผสอนสามารถใชกลยทธในการสอนอาน

22

Page 36: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ใหมประสทธภาพโดยการจดกจกรรมเพมเตมใหผเรยนดงนคอ 1. จดศนยการเรยนรทใหผเรยนไดมโอกาสอานหนงสอหรอสอเสรมการเรยนรท

เกยวของกบเรองทกาลงสอน 2. ใหผเรยนไดเชอมโยงอดตกบปจจบนโดยใหนกเรยนไดอานหนงสอพมพ

นตยสาร แผนท ฯลฯ 3. ใหนกเรยนไดเขยนตความเกยวกบเหตการณในประวตศาสตรและดดแปลงเปน

ละคร 4.สอนนกเรยนใหทานายและตความโดยใหทาโครงงานเชงลก (Doing in-depth

projects) เชนทาโครงงานสถานทประวตศาสตรในประเทศตาง ๆ 5. เพมความตระหนกรของนกเรยนโดยมการพดคยอภปรายเกยวกบสารคดท

นาเสนอทางโทรทศนและอาจเชญวทยากรมาใหแนวคดในชนเรยน กลาวโดยสรป กระบวนการสอนอานเชงเนอหาสาระ ตองคานงองคประกอบตาง ๆ เรม

ตงแตการเลอกเนอหาสาระทมความหมายและตรงกบความตองการของผเรยน การเลอกสอทเปนของจรง และงายตอการทาความเขาใจ การเตรยมกจกรรมการเรยนการสอน แตละขนตอนตองใหสมพนธสอดคลองกน เพอใหการเรยนการสอนมประสทธผลมากทสด

2.4 การวดและประเมนผลการอานเชงเนอหาสาระ

เนองจากการเรยนการสอนเชงเนอหาสาระนน ไมเพยงเรยนรภาษาแตยงเนนไปทเนอหา ดงนนวธการประเมนจงตองพจารณาในหลาย ๆ ดานดวยกน ซงมนกการศกษาไดใหรายละเอยดไวดงน

ไพลน กาญจนภานพนธ (2545 : 82-84) ไดแนะแนวทางการวดและประเมนผลดงน ประเภทของแบบทดสอบทกษะการอาน

1. แบบเลอกตอบ (Multiple Choice, True / False) 2. การตอบคาถามแบบสน (Short Answer) 3. การถายโอนขอมลทไดจากการอานในรปแบบตาง ๆ เชนการเตมคาหรอขอมล

ในแผนภม แผนผง ตาราง เปนตน (Transfer information) 4. การจดบนทกขอความ (Note-taking) 5. การเตมคาทเวนวางโดยใชขอมลจากการอาน (Cloze)

การประเมนผลทกษะการอานเปนการประเมนจากคาตอบทไดซงจะมความเปนปรนย

23

Page 37: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

(Objective) มากกวา นอกจากนผสอนอาจจะประเมนคาตอบทมลกษณะเปนอตนย (Subjective) ดวย หากกจกรรมในหองเรยนบางขนตอนเนนทคาตอบในลกษณะดงกลาว เชน การใหผเรยนเดาเรองราวลวงหนาจากหวขอหรอรปภาพประกอบ การประเมนคาตอบลกษณะอตนยเชนน ผสอนตองใชวจารณญาณของตนเองวาคาตอบของผเรยนสมเหตสมผลหรอไม

สงทผสอนจะตองใชประเมนมดงน 1. การใชภาษา (Language Use) 2. ทกษะในการสอสาร (Communicative Skills) 3. ความเขาใจในความคดรวบยอด (Concept Comprehension) 4. ทกษะการแกปญหา (Problem-solving Skills) 5. การทางานเดยว (Individual Work) 6. การทางานกลม (Group Work)

วธการทอาจจะใชในการประเมนการสอนแบบเนนเนอหาสาระ ผสอนสามารถประเมนจากสงเหลาน

1. รายงานและเรยงความ (Reports and Essays) 2. แฟมสะสมงาน (Portfolios) และ โครงงาน (Project Work) 3. กจกรรมทยดการแสดงออกทางดานภาษา(Performance-Based activities) 4. รายการตรวจสอบแบบสารวจ (Observation Checklists) 5. การสมภาษณ (Interviews) 6. การประเมนโดยเพอน (Peer Evaluations)

จะเหนไดวา การประเมนผลน นมท ง ท เปนเชงทฤษฎและปฏบต เพอใหบรรลวตถประสงคในการเรยนรครบทกกระบวนการ

3. กระบวนการสอนทเหมาะสมกบการสอนอานเนอหาสาระ (Content area reading)

จากการศกษางานวจยเกยวกบแนวการสอนทสอดคลองกบการอานเชงเนอหา

สาระ มรายละเอยดดงตอไปน

3. 1 การเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning) ในป ค.ศ. 1971 โฮเวรด แบรโรว (Howard Barrow) เปนผรเรมนาการเรยนแบบใช

ปญหาเปนหลกมาใชเปนครงแรกกบนกศกษาแพทย มหาวทยาลย McMaster ประเทศแคนาดา โดย

24

Page 38: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

มจดมงหมายเพอใหนกศกษาแพทยไดรบความรแบบบรณาการ สามารถพฒนาและประยกตใชทกษะการแกปญหาเกยวกบผปวย (Barrows and Tamblyn 1980 : 12) ซงไดรบการยอมรบและมการนาไปใชในหลกสตรแพทยศาสตรของสถาบนตาง ๆ ตอมามการนารปแบบของการเรยนแบบใชปญหาเปนหลกไปประยกตใชกนอยางแพรหลาย ในสถาบนการศกษาสายวชาชพตาง ๆ เชน พยาบาล กฎหมาย วศวกรรม และสถาปตยกรรม ในหลกสตรระดบอดมศกษา

สาหรบประเทศไทยมการนาแนวคดของการเรยนแบบใชปญหาเปนหลกมาใชเปนครงแรกในหลกสตรแพทยศาสตร ทจฬาลงกรณมหาวทยาลย เมอป พ.ศ. 2531 และมการนาไปประยกตใชในหลกสตรสาธารณสขศาสตร และพยาบาลศาสตรของสถาบนการศกษาในระดบอดมศกษาอน ๆ

3.1.1 ความหมายของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน มผรใหความหมายของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานไวดงน

เฉลม วราวทย (2531 : 8) ใหความหมายของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานไววา หมายถง วธการเรยนการสอนทใชปญหาเปนเครองกระตนใหผเรยนเกดความตองการทจะหาความรเพอแกปญหาโดยเนนใหผเรยนเปนผตดสนใจในสงทตองการแสวงหาความรดวยตนเองและรจกการทางานรวมกนเปนทมภายในกลมผเรยนดวยกนเอง

แบรโรวสและแทมบลน (Barrows and Tamblyn 1980 : 18) กลาววา “การเรยนแบบใชปญหาเปนฐานเปนการเรยนทเปนผลมาจากกระบวนการทางานทมงความเขาใจ หรอการแกปญหา ปญหาทไดประสบครงแรกในกระบวนการเรยนใชเปนจดรวมหรอเปนสงกระตนเพอการประยกตใชการแกปญหาหรอทกษะการใหเหตผล และเพอคนหาหรอศกษาความรตาง ๆ ทตองการทาความเขาใจกลไกการทางานทรบผดชอบตอปญหาและวธการแกปญหา”

วดส (Woods 1994 : 2) กลาววา “การเรยนแบบใชปญหาเปนฐานคอ การใชสถานการณปญหาเปนแรงขบกจกรรมการเรยนร ซงอยบนพนฐานความตองการของผเรยนทจะเรยนร”

ดช (Duch 1995 : 1) ใหความหมายของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานคอ วธการเรยนการสอนทใชปญหาในชวตจรงเปนบรบทสาหรบใหผเรยนไดเรยนร เพอใหเกดการคดอยางมวจารณญาณ มทกษะในการแกปญหาและการแสวงหาความรทจาเปนตามหลกสตร

บาวดและเฟเลทท (Boud and Feletti 1996 : 14) กลาววา “การเรยนแบบใชปญหาเปนฐานเปนวธการสาหรบสรางหลกสตร โดยใชปญหาเปนตวกระตนและมงประเดนทกจกรรมการแกปญหาของผเรยน”

โฮเวรด (Howard 1999 : 172) กลาววา “การเรยนแบบใชปญหาเปนฐานเปน

25

Page 39: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

วธการทางการศกษาทนาเสนอผเรยนดวยปญหาทมรปแบบของโครงสรางทซบซอนในระยะเรมแรกของประสบการณการเรยน ขอมลทไดในระยะเรมแรกไมเพยงพอใหแกปญหา คาถามตาง ๆ ทเกยวกบปญหาจะผลกดนใหไปทาการสบเสาะหาความร”

อาภรณ แสงรศม (2543 : 14) ไดสรปไววา การเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน คอ การเรยนการสอนทเรมตนดวยปญหา เพอเปนสงกระตนใหผเรยนเกดความอยากรและไปแสวงหาความรเพมเตมเพอนามาแกปญหา ซงอยบนพนฐานความตองการของผเรยน เปนกระบวนการทคลายกบการสบเสาะหาความรทางวทยาศาสตร และใหผเรยนมการทางานเปนทม

กลาวโดยสรป การเรยนรโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรยนรทเรมตนดวยปญหา มกระบวนการแกปญหา และผลสรปทผเรยนคนควาขอมลดวยตวเอง อนเปนการสงเสรมการเรยนรดวยตนเอง ทาใหผเรยนสามารถนาไปประยกตใชใหเกดประโยชนในชวตประจาวนได

3.1.2 ลกษณะของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรยนแบบใชปญหาเปนฐานมลกษณะทสาคญดงน

แกลแลคเกอรและคณะ (Gallagher et al. 1995 : 137-138) กลาวถง ลกษณะสาคญทเปนสงกาหนดการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน 3 อยาง คอ

1. เปนการเรยนทเรมดวยปญหา ซงรปแบบของการเรยนจะเรมขนเมอผเรยนไดเผชญกบปญหาแลว

2. การใชปญหาทมโครงสรางซบซอนโดยเฉพาะสาหรบการเรยน 3. ครเปนผฝกสอนทางความคด แทนการเปนผเชยวชาญหรอผสงสอนม

บทบาททจะชวยใหผเรยนเขาใจคาถาม ระหวางการระบปญหา การจากดขอมล การวเคราะห สงเคราะห โดยผานการตความทมศกยภาพและการแกปญหา

แบรโรวส (Barrows 1996 : 5-6) กลาวถง ลกษณะของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานมดงน

1. เปนการเรยนทผเรยนเปนศนยกลาง ภายใตการแนะแนวทางของผสอนประจากลม (tutor) ผเรยนจะตองรบผดชอบการเรยนของตนเอง ระบสงทตนตองการจะรเพอความเขาใจทดขน โดยแสวงหาความรจากแหลงทจะใหขอมลขาวสารตาง ๆ ซงอาจมาจากหนงสอ วารสาร คณาจารย หรอแหลงขอมลอน ๆ เพอนามาใชในการแกปญหา

2. การเรยนเปนกลมยอย กลมละประมาณ 5-8 คน พรอมกบผสอนประจากลม เพอใหผเรยนทางานอยางมประสทธภาพ ดวยความหลากหลายของบคคลตาง ๆ

3. มผสอนประจากลมเปนผอานวยความสะดวกหรอแนะแนวทางไมบอกขอมลและไมสอนแบบบรรยาย ไมบอกผเรยนวาคดถกหรอผด และสงใดทผเรยนตองศกษาหรอ

26

Page 40: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

อานแตมบทบาทในการตงคาถามใหผเรยนถามตนเอง เพอใหเกดความเขาใจทดขนและจดการแก ปญหาดวยตนเอง

4. รปแบบของปญหามงใหมการรวบรวมขอมลและการกระตนการเรยนร ปญหาทนาเสนอเปนสงทาทายผเรยนทจะตองเผชญในการปฏบตจรง ตรงประเดนและกระตนการเรยนรใหหาทางแกปญหาเปนสงทผเรยนตระหนกถงความจาเปนทจะตองเรยนรพนฐานทางวทยาศาสตรและรวบรวมขอมลจากศาสตรวชาตาง ๆ

5. ปญหา เปนเครองมอสาหรบการพฒนาทกษะการแกปญหาทางคลนก 6. ความรใหมไดมา โดยผานการเรยนรดวยตนเอง ผเรยนมสวนรวมในการ

เรยนอยางแทจรง ในระหวางการเรยนรดวยตนเองมการทางานรวมกบผอนอภปรายเปรยบเทยบทบทวนและโตแยงสงทเรยน

อาภรณ แสงรศม (2543 : 19) กลาววา ลกษณะของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานตองมสถานการณทเปนปญหา บรรยากาศปรากฏการณหรอเหตการณในสภาพทเปนจรง ใหผเรยนทาการสบเสาะความร โดยการทางานรวมกนเปนกลมเลก ๆ และมผสอนประจากลมเปนผฝกสอนทางความคด ความรทไดมาโดยผานการเรยนรดวยตนเอง และเปนการบรณาการความรไปใชแกปญหา

3.1.3 กระบวนการและขนตอนของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรยนแบบใชปญหาเปนฐานมใชเปนสงใหม แตเปนการจดระบบการเรยนการสอนใหม โดยนาสงตาง ๆ ทมอยแลว ไดแก การแกปญหา การเรยนรดวยตนเองและการเรยนเปนกลมยอย มาเปนองคประกอบรวมกนใหเปนสภาพแวดลอมทเออตอการเรยนรของผเรยน (Woods 1994 : 2) นกการศกษาหลายทานไดกลาวถงกระบวนการและขนตอนของการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน มดงน

ทองจนทร หงสลดารมภ (2537 : 12) กลาววา กระบวนการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานเรมตนจากปญหา ซงผเรยนจะใชเปนหลกในการแกปญหาจนกระทงเกดการเรยนรอยางสมบรณ โดยมขนตอน ดงน

1. ทาความกระจางกบถอยคา แนวคดและเทอมตาง ๆ (Clarify Terms and concepts) ในขนตอนแรก กลมผเรยนจะตองพยายามทาความเขาใจกบปญหาทไดรบเสยกอนหากมคา ขอความหรอแนวคดตอนใดทยงไมเขาใจจะตองพยายามหาคาอธบายใหชดเจน โดยอาจจะอาศยความรพนฐานของสมาชกภายในกลม หรอจากเอกสารตาราอน ๆ ทมคาอธบายอย

2. ระบประเดนปญหา (Define the Problem) เปนการใหคาอธบายของปญหาทงหมด โดยกลมจะตองมความเขาใจตอปญหาทถกตองสอดคลองกนโดยอยางนอยทสดจะตองเขาใจวามเหตการณหรอปรากฏการณใดถกกลาวถงหรออธบายอยในปญหานนบาง

27

Page 41: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

3. วเคราะหปญหาและตงสมมตฐาน (Analyze the Problem and Formulate Hypothesis) การวเคราะหปญหาจะไดมาซงความคด และขอสนบสนนเกยวกบโครงการสรางของปญหาทงนโดยอาศยพนฐานความรเดมของผเรยน รวมทงความคดอยางมเหตผล ในการสรปรวบรวมความคดเหนความร และแนวความคดของสมาชกภายในกลม เกยวกบกระบวนการและกลไกทเปนไปไดในการแกปญหา นนคอพยายามสรางสมมตฐาน อนสมเหตสมผลสาหรบปญหานน ๆ

4. จดลาดบความสาคญของสมมตฐาน (Identify the Priority of Hypothesis) จากสมมตฐานทตาง ๆ ทไดมานนกลมจะตองนามาพจารณาจดลาดบความสาคญอกครงโดยอาศยขอสนบสนนจากขอมลความจรงและความรจากสมาชกภายในกลมเพอพจารณาหาขอยต สาหรบสมมตฐานทปฏเสธไดและคดเลอกสมมตฐานทตองแสวงหาขอมลเพมเตมตอไป

5. กาหนดวตถประสงคการเรยนร (Formulate Learning Objectives) เมอกลมอภปรายและตดสนวาขอมลอะไรทจาเปนและยงขาดอย ซงทาใหไมสามารถตอบคาถามหรอสมมตฐานทตงขนได กลมจะชวยกนกาหนดวตถประสงคการเรยนรเพอไปคนควาหาขอมลเพมเตมในการทดสอบสมมตฐานทคดเลอกไว

6. ศกษาคนควาหาขอมลเพมเตมจากภายนอกกลม (Collect Additional Information Outside the Groups) จากวตถประสงคทกาหนดไวสมาชกแตละคนของกลมจะมหนาทรบผดชอบในการไปศกษาคนควาหาขอมลเพมเตมจากภายนอกกลม โดยสามารถหาไดจากแหลงขอมลตาง ๆ ทงจากตาราเอกสารทางวชาการและผเชยวชาญตาง ๆ ทเกยวของซงการทางานจะทาเปนกลมหรอรายบคคลกได

7. สงเคราะหและทดสอบขอมลทไดศกษาคนความา (Synthesize and Test the Newly Acquired Information) กระบวนการของการเรยนรแบบใชปญหาเปนหลกจะสมบรณได โดยการวเคราะหขอมลทไดคนความา เพอพสจนสมมตฐานทวางไว โดยสมาชกของกลมแตละคนจะนาความรทไดจากการศกษาคนความาเสนอตอสมาชกอนในกลม เพอพจารณาวาขอมลทไดมาเพยงพอตอการพสจนสมมตฐานหรอไม ดงนนกลมอาจจะพบวามขอมลบางสวนไมสมบรณจาเปนตองหาขอมลเพมเตมอกกได

8 . สรปการเรยนร หลกการและแนวคดจากการแกปญหา (Identify Generalizations and Principles Derived from Studying this Problem) กระบวนการจะสนสดเมอกลมสามารถหาขอมลครบถวนตอการพสจนขอสมมตฐานทงหมดได และสามารถสรปไดถงหลกการตาง ๆ ทไดจากการศกษาปญหานรวมทงเหนแนวทางในการนาความรและหลกการนนไปใชในการแกปญหาในสถานการณทวไปได

28

Page 42: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ดช (Duch 1995 : 1) กลาวถง ขนตอนการเรยนแบบใชปญหาเปนฐาน มดงน 1. นาเสนอดวยปญหา ปญหาอาจจะมาจากกรณตวอยาง เทปโทรทศน

รายงานการคนควา ใหผเรยนในกลมรวบรวมแนวคดและความรเดมเกยวกบปญหา 2. สรางประเดนการเรยนในระหวางการอภปรายภายในกลม ประเดนการ

เรยนเปนการระบวาสงใดทพวกเขาร และสงใดทยงไมร คาถามอะไรทควรไปหาความรมาเพมเตม 3. จดลาดบความสาคญของประเดนการเรยน และใหผเรยนมอบหมายงาน

ใหศกษาเปนกลมหรอเปนรายบคคล 4. สรปความรทไดเรยนหลงจากการแสวงหาความรเพมเตม โดยความรใหม

ทไดรวบรวมมาจะถกนามาสรปและผสมผสานกบความรเดมทมอยนาไปแกปญหา และสรปความรทไดเปนความรใหม ผเรยนอาจจะตองระบประเดนปญหาใหมและหาขอมลเพมเตมจนกวาจะหาขอมลครบถวนตอการแกปญหา

กลาวโดยสรป กระบวนการเรยนแบบใชปญหาเปนฐานเรมตนจากการใหสถานการณปญหาแกผเรยนในกลมรวมกนอภปราย ระบปญหา วเคราะหปญหาและสรางประเดนการเรยนเกยวกบสงทตองการร เพอนามาอธบายปญหา และใหไปแสวงหาความรดวยตนเอง และรวบรวมขอมลนามาประยกตใชเพอแกปญหา และสรปเปนความรใหม

3.1.4 องคประกอบทสงผลตอการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ในการศกษาองคประกอบทสงผลตอการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ในการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน หวใจสาคญอยท “ปญหา” ทผสอนเตรยมใหนกศกษา แตการทกระบวนการเรยนรแบบนจะประสบผลสาเรจ มไดอยท “ปญหา” เพยงอยางเดยว แตขนอยกบทกองคประกอบ ไดแก

1. ผสอน (Tutor) 2. นกศกษา (Students) 3. สถานการณปญหา (Problems) 4. กระบวนการกลม (Group Process) ทกองคประกอบจะตองทาหนาทของตวอยางดทสด การทองคประกอบอนใดอนหนง

บกพรองไป จะทาใหกระบวนการเรยนรไมบรรลผลตามทคาดไว ผสอน (Tutors) ในการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ผสอนทพลกบทบาทไป

เปนตวเตอรมบทบาทหลกคอ เปนผสนบสนนใหเกดการเรยนรในตวผเรยน (Facilitator) ซงมนกการศกษาไดใหแนวคดเกยวกบบทบาทของผสอนประจากลมไวดงน

กรองได อณหสตร (2541 : 13) กลาววา ผสอนประจากลม มบทบาทในการสอนแบบบรรยายนอยมาก แตจะมบทบาทเปนผชวยเหลอใหคาปรกษา แนะนาแหลงความร กระตนให

29

Page 43: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เกดการเรยนรและจดหาทรพยากรทเหมาะสม เพอใชเปนหลกในการเรยน แกลแลคเกอร (Gallagher 1995 : 138) กลาววา บทบาทของผสอนประจากลมใน

การเรยนการสอนแบบใชปญหาเปนหลก เปนผฝกสอนทางความคด แทนทจะเปนผเชยวชาญหรอผ สงสอนทาใหผเรยนเขาใจคาถาม ผสอนประจากลมจะเปนผต งคาถามระหวางการระบปญหา การหาแหลงขอมล การวเคราะห การสงเคราะห เพอจดประเภทโดยผานการตความหมายและการแกปญหาอยางมศกยภาพ

ดช (Duch 1995 : 1) กลาววา ผสอนประจากลม จะตองใหแนวทางในการสบเสาะหาความร แนะนาผเรยน ไมใชการบรรยายโดยตรงหรอใหคาตอบงาย ๆ

อาภรณ แสงรศม (2543 : 24) ไดสรปบทบาทของผสอนประจากลมไววา มบทบาทเปนผชวยเหลอใหคาปรกษา กระตนความคดของผเรยน แนะนาและจดเตรยมทรพยากรการเรยนรทเหมาะสม เพอใหผเรยนจดระบบการเรยนและเรยนรไดดวยตนเอง

แมวาการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนหลกจะเนนทการศกษาดวยตวเองของผเรยนเปนหลก แตผสอนยงมความสาคญทจะทาใหการเรยนรของนกศกษาเปนไปตามวตถประสงคการเรยนร ทงในแงของการนาเสนอ สถานการณปญหา กระตนใหนกศกษาไดเกดการเรยนรจากกระบวนการกลม

นกศกษา (Students) ในการเรยนการสอนแบบการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานน นกศกษาจะเปนศนยกลางการเรยนรทงหมด เปนผทตองพฒนาตวเองในทกษะตาง ๆ โดยอาศยปญหา และกระบวนการกลมกระตน โดยเฉพาะทกษะการคดอยางมเหตผล อนจะนาไปสความสามารถในการแยกแยะ วเคราะหปญหาทเกดขนท งในหองเรยนและนอกหองเรยนประสบการณการเรยนการสอนแบบน นอกจากจะพฒนานกศกษาในทกษะดานตาง ๆ แลวยงพฒนานกศกษาใหมความรสกรบผดชอบตอกลม พฒนาใหรจกยดหยนและมความอดทนอดกลนตอผอนทมพนฐานและความสนใจทแตกตางกนอกดวย

แบรโรวส และแทมบลน (Barrows and Tamblyn 1980 : 82) กลาวเกยวกบบทบาทของผเรยนไววา “ผเรยนเปนผกระทาโดยตรง ไมใชผรบ ผเรยนไมใชผฟง สงเกต เขยนและจดจา แตเปนการถามเพอปฏบต คด เขามามสวนรวม แสดงความคดเหนอยางเปดเผยและเรยนดวยความพยายาม”

โฮเวรด (Howard 1999 : 173) กลาววา “ในการเรยนแบบการใชปญหาเปนฐาน ผเรยนจะถกมอบหมายใหรบบทบาทเปนผถอเงนเดมพน (Stakeholder) ซงแสดงบทบาทในทรรศนะของบคคลในปญหาทใหแงคดโดยเฉพาะ ความสนใจในผลลพธทผเรยนเรยนปญหาทเปนจรงนน เปนเปาหมายทใหผเรยนแกปญหาและเรยนรดวยตนเอง

30

Page 44: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

อาภรณ แสงรศม (2543 : 25) กลาววา ผเรยนมบทบาทเปนผทากจกรรมการเรยน ดวยตนเอง เรยนรไดดวยตนเอง ตดสนใจวาอะไรและอยางไรทพวกเขาจะตองเรยน ผเรยนจะตองมความรบผดชอบ เรยนรดวยความรเรมของตนเองต งแตการวางแผน การดาเนนการ และการประเมนผล บทบาทของผเรยนเปรยบเสมอนผแกปญหาดวยตนเองอยางแทจรง

สถานการณปญหา (Problems) สถานการณปญหาถอไดวาเปนกลยทธทสาคญและเปนหวใจของการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เพราะเปนตวกระตนใหผเรยนมแรงจงใจในการเรยนซง วดส (Woods 1994 : 4) ไดจาแนกรปแบบของสถานการณปญหา ตามลกษณะของการนาเสนอแบงออกเปน

1. สถานการณปญหาทเปนขอความ 2. สถานการณปญหาทเปนชดเอกสาร เชน รายงานผปวย ซงอาจจะประกอบไป

ดวยเอกสาร ภายถาย หรอภายถายทางรงส 3. สถานการณปญหาทนาเสนอทางสออเลกทรอนกส เชน ภาพยนตร วดทศน

คอมพวเตอร 4. สถานการณปญหาทเปนคน เชน ผปวยจรง หรอผปวยมาตรฐาน

สถานการณปญหาแบงตามวตถประสงคในการเรยนแบงออกเปน 3 ระดบตามความยากงาย คอ ระดบงายสด จนถงยากสด ดงน

1. สถานการณปญหาระดบ 1 เปนสถานการณปญหาทมวตถประสงคทางดานพทธพสยในระดบมความรความเขาใจ และการนาความรไปประยกต

2. สถานการณปญหาระดบ 2 เปนสถานการณปญหาทมวตถประสงคทางดานพทธพสยในระดบการวเคราะห การสงเคราะห และการประเมน

3. สถานการณปญหาระดบ 3 เปนสถานการณปญหาทมวตถประสงคทงทางดานพทธพสย

3.1.5 การประเมนผลของการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน การประเมนผลจะตองประเมนผลตามวตถประสงคของการเรยนรทกประเดน ไมใชเพยงการประเมนเนอหาความรความสามารถเพยงอยางเดยว เพราะการเรยนการสอนดวยวธการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตองพฒนาทกษะอน ๆ ควบคไปดวย วธการประเมนในการเรยนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เชน การประเมนผลของมหาวทยาลยเทกซส ประเทศสหรฐอเมรกา ทาการศกษาและพบวาในการประเมนผลของการเรยน ซงแตกตางจากวธการปกต ควรทาการประเมนดงตอไปนเพอใหสอดคลองกบวธของการเรยนการสอน

1. การตรวจสอบทางโครงสรางจดประสงค (Objective Structured Clinical

31

Page 45: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Examination) เปนการประเมนตามเกณฑกาหนดเพอใหไดมาตรฐานทางวชาชพ เชน การใชผปวย มาตรฐาน

2. การประเมนผล (Outcome) เชน การใชสถานการณจาลอง การทาขอสอบ การเขยนรายงานผปวย

3. การประเมนกระบวนการเรยนการสอนเนองจากการเรยนรเกดในขนตอนของกระบวนการเปนสวนใหญตองออกแบบการประเมนใหสอดคลองกบรปแบบของการเรยนการสอน

ในการประเมนความคดรวบยอดในผเรยนโดยใชปญหาเปนหลก พบวาผเรยนทเรยนโดยใชวธน มการพฒนาแนวความคดรวบยอด

3.2 การเรยนรทเนนภาระงานเปนหลก (Task based learning)

จากการศกษาเกยวกบการจดกจกรรมการเรยนการสอนภาษาองกฤษโดยเนนภาระงาน มรายละเอยดดงตอไปน

3.2.1 ความหมายของการเรยนรทเนนภาระงาน การเรยนการสอนโดยเนนภาระงาน ชวยพฒนาผเรยนใหเกดทกษะและความชานาญในการใชภาษาเพอการสอสารได ซงไดมนกการศกษาใหคาจากดความ ของภาระงาน ไวดงน

รชารดส และคณะ (Rechards et al 1986 : 373) ไดใหความหมายของภาระงานวา คอกจกรรม (Activity) หรอการกระทา (Action) ซงเกดจากการทาความเขาใจทางภาษา เชน การวาดแผนทขณะฟงจากเครองบนทก การฟงคาสงและปฏบตตาม

บรน (Breen 1987 : 28-46) กลาววา ภาระงาน คอ รปแบบของการเรยนภาษาทมโครงสราง ซงมวตถประสงคเฉพาะ มเนอหา ขนตอนทระบชดเจน มขอบเขตของผลลพธและจดหมายโดยรวม เพอกอใหเกดการเรยนภาษาเชน กจกรรมการแกปญหา(Problem solving)สถานการณจาลองเปนตน

นแนน (Nunan 1989 : 10) กลาววา ภาระงาน คอ งานซงผเรยนรวมกนทาความเขาใจ ใชภาษา ผลตภาษาและมปฏสมพนธระหวางกน โดยใชภาษาเปาหมายในบรบท ซงใหความสาคญกบความหมายมากกวารปแบบของภาษา

กลาวโดยสรป ภาระงานเปนกจกรรมทฝกฝนทกษะใหกบผเรยน หลงจากไดเรยนรภาคทฤษฏไปแลว ซงมวตถประสงคโดยเฉพาะ เพอใหเกดผลกบผเรยนตามตองการ

3.2.2 องคประกอบของกจกรรมเนนภาระงาน พคา และคณะ (Pica et al 1993 : 11-17) กลาวถงองคประกอบของกจกรรมเนน

32

Page 46: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

จดมงหมาย บทบาทของคร (Goals) (Teacher Role)

ขอมลทางภาษา กจกรรมเนนภาระงาน บทบาทของผเรยน (Input) (Task-based Activities) (Learner Role)

กจกรรม สถานท

(Activities) (Setting)

ภาระงานวาม 2 สวนดงนคอ 1. จดมงหมาย (Goals) ของภาระงาน คอ การระบวา ผเรยนรวมกนทางาน

เปนกลมหรอทางานเดยว เพอใหบรรลถงจดมงหมายของภาระงานนน 2. งานหรอกจกรรม (Work or Activities) แบงเปน 2 ชนด คอ

2.1 งานทระบความสมพนธระหวางผเรยน (Interactant Relationship) วาผเรยนจะเปนผใหขอมล (Suppliers) หรอเปนผรองขอขอมล (Requesters) ขณะรวมทางาน เพอใหบรรลวตถประสงคของงานนน

2.2 งานทระบวาผเรยนจาเปนตองมหรอไมมปฏสมพนธตอกน นแนน (Nunan 1989 : 10-11) ไดกลาวถงองคประกอบของกจกรรมแบบเนนภาระ

งาน โดยแสดงเปนแผนภาพดงน

แผนภาพท 1 องคประกอบของกจกรรมแบบเนนภาระงาน ทมา : David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom (Glassgrow : Bell & bain Ltd., 1989), 10-11.

จากแผนภาพ องคประกอบของกจกรรมแบบเนนภาระงาน (Task-based Activities) พอสรปไดดงน

1. จดมงหมาย (Goals) คอ การบอกขอบเขตของงานวาตองการใหผเรยนบรรลจดมงหมายใดในการดาเนนภาระงานนน เชน เพอพฒนาทกษะการพดหรอการเขยน

2. ขอมลทางภาษา (Input) คอ ขอมลทมลกษณะสมจรง เพอใหผเรยนใชในการดาเนนภาระงานนนซงมหลายรปแบบ เชน จดหมาย รปถาย ภาพวาด ตาราง แผนท เปนตน

3. กจกรรม (Activities) คอ การระบถงวธการดาเนนกจกรรมของผเรยนทม

33

Page 47: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตอขอมลทางภาษา (Input) ในกจกรรมนน ๆ ซงกระตนใหผเรยนไดแสดงออกทางภาษาในลกษณะสมจรง มการปฏสมพนธตอกน

4. บทบาทของคร (Teacher Role) คอ การระบวาขณะดาเนนกจกรรมนน ครมบทบาทหนาทอยางไร เชน เปนผอานวยความสะดวก (Facilitator) ผรวมกจกรรม (Participant) ผ สงเกตการณ (Observer) หรอ ผใหคาแนะนา (Counselor) เปนตน

5. บทบาทของผเรยน (Learner Role) คอ การระบวา ขณะดาเนนกจกรรมนน ผเรยนมบทบาทอยางไร เชน เปนผรวมสนทนา (Conversational Partner) เปนผฟง (Listener) เปนตน

6. สถานท (Setting) คอ การจดสภาพการณในหองเรยนใหเปนสถานทตาง ๆ ตามหนาททางภาษา เชน สถานรถไฟ ในโรงพยาบาล เปนตน

องคประกอบเหลานจะชวยใหผสอนใชเปนหลกเกณฑในการเลอกปรบปรง แกไขเปลยนแปลงและสรางกจกรรมแบบเนนภาระงาน เพอใหผ เ รยนมโอกาสไดฝกใชภาษาเปาหมายในสภาพการณทสมจรง

แคนดลน (Candlin 1987 : 10-12) ไดจาแนกองคประกอบของภาระงานไวดงน 1. ขอมลทางภาษา (Input) คอ ขอมลทใชในการทากจกรรม ซงอาจเปน

ขอมลทวไปจากสอตาง ๆ เชน หนงสอพมพ เปนตน 2. บทบาท (Role) คอ การกาหนดบทบาทของผเรยนวาตองปฏบตอยางไร

ขณะทากจกรรมตาง ๆ 3. สถานท (Setting) คอ การกาหนดหองเรยนใหเปนสถานการณตาง ๆ

ตามหนาททางภาษาทระบไวขณะทากจกรรม ซงเปนการเชอมโยงกจกรรมในชนเรยนเขากบสถานการณจรงนอกชนเรยน

4. การดาเนนกจกรรม (Actions) คอ การระบขนตอนวา ผเรยนจะดาเนนการอยางไรจงจะบรรลผลสาเรจ

5. ผลลพธ (Outcomes) คอ การระบวา หลงจากภาระงานลลวงแลว มผลลพธไดทางเดยวหรอหลายทางขนอยการตดสนใจ หรอการแกปญหาของผเรยนขณะทากจกรรม

6. ผลสะทอนกลบ (Feedback) คอ การประเมนคาของภาระงานวาผเรยนสามารถดาเนนกจกรรมไดบรรลผลสาเรจหรอไม เกดการเรยนรหรอไม สามารถเชอมโยงสงทเรยนกบสถานการณจรงไดดหรอไม

3.2.3 ประเภทของกจกรรมเนนภาระงาน นกการศกษาไดกลาวถงประเภทของกจกรรมเนนภาระงานไวหลายแงมมดงน

34

Page 48: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

พอลสตน (Paulston 1979 : 6-21) แบงกจกรรมแบบเนนภาระงานออกเปน 4 ประเภท คอ

1. กจกรรมททาใหผเรยนไดฝกใชบทสนทนา เพอสรางและคงความสมพนธในสงคม (Social Formulas and Dialogues) ซงครอบคลมการฝกพดในลกษณะตาง ๆ เชน การพดทกทาย (Greetings) การลาจาก (Leave-taking) เปนตน

2. กจกรรมทเปนการสรางปญหาแลวใหผเรยนหาคาตอบ (Problem-solving Activities) โดยมตวเลอกในการแกปญหา นกเรยนจะรวมกลมกนแกไขปญหา โดยมครเปนผคอยแนะนา

3. กจกรรมบทบาทสมมต (Role-playing) ผเรยนจะไดรบบทบาทตาง ๆ ตามทผสอนกาหนด ผเรยนควรมพนฐานความรเดมและประสบการณเดมเพอชวยใหเกดการเรยนรทเรวขน

4. กจกรรมทฝกใหผเรยนมปฏสมพนธกบเจาของภาษานอกหองเรยน (Community-oriented Task) ซงจะชวยใหผเรยนฝกใชภาษาทสมจรงในสถานการณจรง

แคนดลน (Candlin 1987 : 15-16) ไดแบงกจกรรมเนนภาระงานออกเปน 4 ประเภทไดแก

1. กจกรรมทเนนใหผเรยนไดฝกปฏบตในเรองของภาษา (Focus on Language Training) โดยเนนการเรยนภาษาเปาหมาย วตถประสงคการเรยนร ตลอดจนขอมลทนามาใชในการเรยน

2. กจกรรมทเนนใหผเรยนเกดการแลกเปลยนขอมลซงกนและกน (Focus on Information Sharing) ผลทไดจากการแลกเปลยนขอมลขณะดาเนนกจกรรมแบงเปน 4 ประเภทคอ

2.1 ขอมลหรอความคดทไดจากผ เ รยนแตละคนในกลมหลงทากจกรรม

2.2 ขอมลทไดจากการทผเรยนทกคนในกลมรวมกนตดสนใจ 2.3 ขอมลทไดจากการทผเรยนในแตละคนในกลม นาขอมลของตนมา

รวมกน 2.4 ขอมลทไดจากการทผเรยนแตละคนคนพบจากการแกปญหาใน

สวนของตน แลวนาผลลพธทไดมารวมกน 3. กจกรรมทเนนใหผเรยนทาการวจยทดลอง (Focus on Research and

Experimentation) กจกรรมประเภทนมความซบซอน ฝกใหผเรยนตงปญหา สมมตฐาน ตดสนใจ เลอกวธการแกปญหา วางแผนการแกปญหา วเคราะหและประเมนผล ตลอดจนการนาเสนอผลงาน

35

Page 49: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

4. กจกรรมทเนนกลวธในการเรยนภาษาของผเรยน (Focus on Learner Strategy) โดยเนนการทผเรยนรบรปญหา เลอกรปแบบในการแกปญหา การสรปอางอง การตดสนปญหา ตลอดจนวธการนาผลลพธทไดไปประยกตใช

พคาและคณะ (Pica et al 1993 : 19-20) ไดกลาวถงกจกรรมเนนภาระงานวา ม 5 ประเภทไดแก

1. กจกรรมสมพนธเนอหา (Jigsaw Task) คอ การทผเรยน2 คนทางานรวมกน แลกเปลยนขอมลทตนมเพอนาขอมลทงสองมารวมกนใหเกดเปนเรองราวสมบรณเพยง 1 เรอง เรยกการสอสารในกจกรรมนวา การสอสาร 2 ทาง (Two-way Communication)

2. กจกรรมการหาขอมลทขาดหายไป (Information Gap Task) คอ กจกรรมทผเรยนสองคนตางมขอมลทเหมอนกน แตมบางสวนของขอมลทขาดหายไป ทงสองตองทางานรวมกน โดยสลบกนเปนผใหขอมลเพอแตละคนจะไดมขอมลทสมบรณเพยง 1 อยาง เรยกการสอสารนวา การสอสารทางเดยว (One-way Communication)

3. กจกรรมการแกปญหา (Problem-solving Task) คอ กจกรรมทผเรยนรวมกนทางาน เพอแกปญหาทไดรบมอบหมาย ผลลพธจากการแกปญหาจะมไดเพยงอยางเดยว

4. กจกรรมการตดสนใจ (Decision-Making Task) คอ กจกรรมทผเรยนรวมกนตดสนใจ เพอหาขอสรปอยางใดอยางหนงจากหลาย ๆ ทางเลอกทมผกาหนดไวให

5. กจกรรมการแลกเปลยนความคดเหน (Opinion Exchange Task) คอ กจกรรมทผเรยนรวมกนอภปรายแลกเปลยนความคดเหนในเรองใดเรองหนง

วลลส (Willis 1998) ไดเสนอประเภทของภาระงาน ไว 6 ประเภท ดงน 1. การจดบญช (Listing) ไดแก ภาระงานทใหความสาคญตอการคนพบ

ขอเทจจรง ผเรยนตองสอบถามขอมลซงกนและกน หรอสอบถามผอน ผลของภาระงานจะอยในรปแบบบญชรายการทมการเตมขอความใหเสรจสมบรณ หรออาจเปนแผนผงความคดกได

2. การจดลาดบและคดเลอก (Ordering and sorting) ไดแก ภาระงานทจดใหมการเรยงลาดบและจดแบงประเภท ซงประกอบไปดวยกระบวนการสาคญ 4 กระบวนการ คอ

2.1 การจดลาดบเรอง การกระทา หรอเหตการณใหอยในลาดบทสมเหตสมผล หรอตามเวลา

2.2 การจดเรยงเรองตามคานยมสวนตว หรอเกณฑทมการชเฉพาะลงไป

2.3 การจดแบงประเภทเรองตาง ๆ ใหอยในหมวดหมหรอ หวขอท กาหนดให

36

Page 50: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

2.4 การจดประเภทตามหมวดหมทแตกตางกน โดยไมไดกาหนดหมวดหม

3. การเปรยบเทยบ (Comparing) ไดแก การเปรยบเทยบขอมลทมลกษณะคลายกน แตมความแตกตางในดานแหลงทมา ผเรยนตองคนหาความเหมอนและความตางของขอมลนน

4. การแกปญหา (Problem solving) ไดแก ภาระงานทมงใหมการแกปญหา ซงตองใชความสามารถดานเหตผลและสตปญญา อาจเปนปญหาเกยวกบชวตประจาวน การตงสมมตฐาน การเลาประสบการณ

5. การแลกเปลยนประสบการณ (Sharing personal experiences) ไดแก การแลกเปลยนประสบการณสวนบคคล ซงสงเสรมใหผเรยนสนทนากนอยางอสระเกยวกบตนเอง มการแลกเปลยนประสบการณของตนกบผอน

6. การสรางสรรคภาระงาน (Creative task) ไดแก ภาระงานทเรยกวา โครงงาน โดยผเรยนทางานเปนคหรอเปนกลมปฏบตภาระงานทสรางสรรคอยางอสระ ประกอบไปดวยภาระงานหลายประเภท คอ บญชรายการ การเรยงลาดบและจดประเภท การเปรยบเทยบและการแกไขปญหา

3.2.4 กระบวนการเรยนการสอนของกจกรรมการเรยนการสอนแบบเนนภาระงาน วลลส (Willis 2003 : 1-4) ไดกลาวถงขนตอนกระบวนการเรยนการสอนของ

กจกรรมการเรยนแบบเนนภาระงานไว 3 ขนตอน ดงมรายละเอยดดงน 1. ขนกอนปฏบตงาน (Pre-task) ในขนนครเสนอหวขอในการสอน บอก

ศพท วลทเปนประโยชน ครตองเขาใจวาผเรยนเขาใจงาน ใหผเรยนดตวอยางงานทมผเคยทาไว ผเรยนจดคาศพท วลทสาคญเตรยมตวทางาน

2. ขนปฏบตงาน (Task cycle) ในขนนประกอบไปดวย 3 สวนคอ 2.1 งาน ผเรยนทางานเปนคหรอกลมยอย โดยมครเปนผดอยางหาง ๆ

และคอยกระตน 2.2 การวางแผน ผเรยนเตรยมรายงานตอชนเรยนวาปฏบตงานอยางไร

คนพบอะไร ครคอยชวยตรวจแกงานพดกอนนาเสนอ ชวยใหผเรยนเกดความมนใจในการนาเสนองาน

2.3 การรายงาน ผเรยนนาเสนองานตอชนเรยน ครทาหนาทประธานการนาเสนองานและใหขอมลยอนกลบ

3. ขนเรยนรภาษา (Language focus) ประกอบดวย 2 สวน คอ

37

Page 51: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

3.1 การวเคราะห ผเรยนตรวจสอบและอภปรายรปแบบภาษาทใชในภาระงาน ครทบทวนรปแบบภาษากบผเรยนทงชน ใชคาศพท วลทจาเปนอน ๆ เพมเตม

3.2 การฝกฝน ครนาเสนอรปแบบภาษาเพมเตม เพอสรางความมนใจใหกบผเรยน ผเรยนฝกคาศพท วลทไดจากการอภปรายรปแบบภาษา และจดบนทก

ทฤษฎดงกลาวเปนกระบวนการทชนาใหผเรยนไดปฏบตงานอยางมขนตอน มเปาหมายของการปฏบตทเดนชด ชวยเสรมสรางแรงจงใจ ความตระหนกในการเรยนการสอน ความรบผดชอบและความสนกสนานใหกบผเรยน

3.3 การเรยนรแบบโครงงานภาษาองกฤษ (Project based Learning)

จากการศกษาเอกสารทเกยวของเกยวกบการสอนแบบโครงงานภาษาองกฤษ มรายละเอยดดงตอไปน

3.3.1 ความหมายของโครงงานภาษาองกฤษ จากการศกษาเอกสารเกยวกบโครงงาน ไดมผทกลาวถงโครงงานไวดงน

กรมวชาการ กระทรวงศกษาธการ (2544 : 1) กลาววาโครงการหมายถงกจกรรมทเปดโอกาสใหผเรยนไดศกษาคนควาและลงมอปฏบตดวยตนเองตามความสามารถ ความถนด และความสนใจ โดยอาศยกระบวนการทางวทยาศาสตร หรอกระบวนการอนใดไปใชในการศกษาหาคาตอบในเรองนน ๆ โดยมครผสอนคอยกระตน แนะนาและใหคาปรกษาแกผเรยนอยางใกลชด ซงการทาโครงงานสามารถทาไดทกระดบการศกษา อาจทาเปนรายบคคลหรอกลมกได ขนอยกบลกษณะของโครงงาน

ลดดา ภเกยรต (2544 : 27) กลาววา โครงงานเปนวธการเรยนรทเกดจากความสนใจใครรของผเรยนทอยากจะศกษาคนควาเกยวกบสงใดสงหนงหรอหลาย ๆ สงทสงสยและอยากรคาตอบใหลกซงชดเจน หรอตองการเรยนรในเรองนน ๆ ใหมากขนกวาเดม โดยใชทกษะกระบวนการและปญญาหลาย ๆ ดาน มวธการศกษาอยางเปนระบบและมชนตอนตอเนอง มการวางแผนในการศกษาอยางละเอยดแลวลงมอปฏบตตามแผนงานทวางไว จนไดขอสรปหรอผลการศกษาหรอคาตอบเกยวกบเรองนน ๆ

ยทธ ไกยวรรณ (2546 : 14) โครงงานเปนกจกรรมทเนนกระบวนการโดยนกเรยนเปนผคดคน วางแผน และลงมอปฏบตตามแผนทวางเอาไว อาศยเครองมอ เครองจกร วสดอปกรณในการปฏบตเพอใหโครงงานสาเรจภายใตคาแนะนา การกระตนความคด กระตนการทางานจากครหรอผเชยวชาญ

ไรเบและวดอล (Ribe and Vidal 1993 : 5) ไดใหความคดเหนเกยวกบภาษาองกฤษ

38

Page 52: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

โครงงานวา เปนภาระงานหลกทประกอบดวยภาระงานยอย ๆ ในแตละขนตอนและลาดบสามารถปรบเปลยนไดขนอยกบการตดสนใจรวมกนระหวางผเรยนและผสอน อยางไรกตามผสอนตองวางแผนขนตอน เวลา ผลสาเรจและกระบวนการไวกอน เพยงแตการลงมอปฏบตอาจมการเปลยนแปลงไดขนอยกบการตกลงรวมกบผเรยน

จากแนวคดดงกลาว สรปไดวา โครงงานภาษาองกฤษ เปนกจกรรมทสรางเสรมการเรยนรอยางมวตถประสงค ประกอบดวยภาระงานหลกและงานยอย ผเรยนตองคนควาและลงมอปฏบตเองในการเรยนร ซงตองบรณาการทกษะตาง ๆ เขาดวยกน โดยมผสอนเปนผคอยใหการสนบสนนและคาปรกษา ตงแตการคดสรางโครงงาน การวางแผนดาเนนการ การออกแบบลงมอปฏบต รวมทงรวมกาหนดแนวทางในการวดผลและประเมนผล

3.3.2 ขนตอนการดาเนนการโครงงานภาษาองกฤษ จากการศกษาขนตอนการดาเนนการของโครงงาน ไดมนกการศกษาหลายทานไดใหแนวคดไวดงน

ฟรายด-บธ (Fried-Booth 1993 : 6) ไดเสนอขนตอนไว 3 ขนคอ 1. วางแผนชนเรยน (Classroom planning) นกเรยนโดยความรวมมอของคร

อภปรายเนอหาและขอบขายของโครงงาน มการระบภาษาทจาเปนตองใช มการนาแนวคดมาอภปรายเพอการสมภาษณโครงงาน การดาเนนงาน สอการเรยนร เชน จลสาร โบรชวร ฯลฯ

2. การดาเนนโครงงาน (Carrying out the project) นกเรยนดาเนนการตามภาระงานทไดวางแผนไวแลว สรางแบบสมภาษณ บนทกเทป รวมรวมสอพมพและอปกรณภาพถาย ซงมการ บรณาการทง 4 ทกษะ คอ ฟง พด อานและเขยน

3. ทบทวนและตรวจสอบโครงงาน (Reviewing and monitoring the work) เปนการสรปการอภปรายผลการทางาน ทงระหวางและหลงการทาโครงงาน ครจะใหคาแนะนาและขอเสนอแนะ ผเรยนวเคราะหงานและตรวจสอบงาน

กรมวชาการ (2542) ไดเสนอขนตอนการทาโครงงาน ไว 5 ขนตอน ดงน 1. การคดและเลอกหวเรอง ผเรยนจะตองคดและเลอกหวเรองโครงงานดวย

ตนเองวาอยากจะศกษาอะไร ทาไมจงอยากศกษาซงมกจะไดมาจากปญหา คาถามหรอความอยากรอยากเหนเรองตาง ๆ ของผเรยนเอง

2. การวางแผน จะรวมถงการเขยนเคาโครงของโครงงานซงจะตองวางแผนไวลวงหนา เพอใหการดาเนนการเปนไปอยางรดกมและรอบคอบ ไมสบสน แลวนาเสนอตอผสอนเพอขอความเหนชอบกอนดาเนนการขนตอไป ซงประกอบดวย ชอโครงงาน ชอผทา ชอทปรกษา หลกการและเหตผล จดมงหมาย สมมตฐาน วธการดาเนนงาน แผนปฏบตงาน ผลทคาดวาจะไดรบ และเอกสารอางอง

39

Page 53: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

3. การดาเนนงาน เปนขนลงมอปฏบตงานตามขนตอนทไดระบไว มการบนทกขอมลตาง ๆ ถงผล ปญหาและขอคดใหเปนระเบยบและครบถวน

4. การเขยนรายงาน เปนวธสอความหมายทจะใหผอนไดเขาใจถงแนวคด วธการดาเนนงาน ผลทไดตลอดจนขอสรปและขอเสนอตาง ๆ เกยวกบโครงงานนน

5. การนาเสนอผลงาน เปนขนตอนสดทายของการทาโครงงาน เปนวธการทจะทาใหผอนไดรบรและเขาใจถงผลงานนน การนาเสนอผลงานอาจทาไดหลายรปแบบ ขนอยกบความเหมาะสมกบประเภทของโครงงาน เนอหา เวลา ระดบของผเรยน เชน การแสดงบทบาทสมมต การเลาเรอง การเขยนรายงาน สถานการณจาลอง การจดนทรรศการ เปนตน

กลลาเชอร (Gallacher 2005) ไดกลาวถงขนตอนของโครงงานไวดงน 1. ขนเปดประเดน (Opening) ใหแนวคดแกผเรยนเกยวกบโครงงาน เชน

โครงงานคออะไร เปาหมายการเรยนรคออะไร มการใหตวอยางโครงงานทเคยทามาแลว 2. ขนวางแผน (Proposing) ผเรยนวางแผนงาน แบงหนาทรบผดชอบ เวลา

ในการทา ขอมลทจาเปน รปแบบโครงงานโดยมครรวมใหคาแนะนา 3. การจดสรรเวลา (Time) มการกาหนดเวลาในการดาเนนการโครงงานท

แนนอน เพอผเรยนจะไดเตรยมพรอมและใหบรรลเปาหมาย 4. สอและแหลงขอมล (Materials and Resources) เชน บตร กาว กระดาษ

กรรไกร ฯลฯ คอมพวเตอรในการคนหาขอมลทางอนเตอรเนต 5. การนาเสนอ (Presentation) นกเรยนนาเสนอผลงานหนาชนเรยน ซง

ระหวางนาเสนออาจมกจกรรมอน ๆ ทสมพนธกบชนงานนน เชน การตงคาถาม เปนตน 6. การประเมนผล (Evaluation) มการวจารณเกยวกบเนอหา การออกแบบ

ภาษาทใช การนาเสนอผลงาน กลาวโดยสรป ขนตอนของโครงงาน สามารถแบงไดเปน 3 ขนตอนหลก คอ ขนกอน

ทาโครงงาน ขนตอนระหวางทาโครงงาน และขนตอนหลงทาโครงงาน ซงในแตละขนจะมกจกรรมเพอใหโครงงานนนบรรลผลตามวตถประสงคทวางไว

3.3.3 รปแบบหรอประเภทของโครงงาน นกการศกษาไดจดรปแบบของโครงงานภาษาองกฤษ ตามวตถประสงคตาง ๆ ดงน

สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนลย (2529 : 7) ไดแบงประเภทของโครงงานออกเปน 4 ประเภท ดงน

1. โครงงานประเภทสารวจรวบรวมขอมล (Survey research project) เปน

40

Page 54: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

การศกษาขอมลจากธรรมชาตและสงแวดลอม นามาจดเปนหมวดหมแลวเสนอในรปแบบตาง ๆ เชน การศกษาการดารงชวตของนกปากหาง การศกษาสมนไพรในการรกษาโรค เปนตน ซงมขนตอนในการดาเนนโครงงานคอ การกาหนดปญหา ตงสมมตฐาน รวบรวมขอมล วเคราะหและสรปอภปรายผล

2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) มลกษณะเปนการหาความสมพนธระหวางเหตผลโดยใชวธทดลอง ซงตองมการออกแบบการทดลอง ผลทไดจากการทดลองแตละอยางนามาเปรยบเทยบกนเพอหาขอสรป โดยมขนตอนคอ กาหนดปญหา ตงจดประสงค ตงสมมตฐาน ออกแบบการทดลอง ดาเนนการทดลอง รวบรวมขอมลทไดจากการทดลอง วเคราะหและสรปผลการทดลอง

3. โครงงานประเภทประดษฐ (Development research project) เปนการประยกตหลกการทางวทยาศาสตรเขาสกระบวนการปฏบตโดยอาศยเครองมอ วสดอปกรณ นามาปฏบตตามแบบแผนทวางเอาไว เชนโครงงานดานคหกรรม เปนตน ซงมขนตอนคอ กาหนดโครงงาน ประโยชน วตถประสงค รปแบบ วสดอปกรณ ดาเนนการและนาเสนอผลงาน

4. โครงงานประเภทสรางทฤษฏหรออธบาย (Theoretical research project) เปนลกษณะการหาความรใหมจากการวเคราะหรวบรวมขอมล แลวนามาวเคราะหโดยใชสถตเขาชวย แลวอภปรายผลสรปสงทคนควาพบ เชน การศกษาความตองการใชโรงอาหาร เปนตน ซงมขนตอนคอ ตงปญหา สมมตฐาน จดมงหมาย ตวแปร ขอบเขต รวบรวมขอมล วเคราะห อภปรายผล สรปและเสนอแนะ

กรมวชาการ กระทรวงศกษาธการ (2544 : 1-4) ไดแบงตามลกษณะกจกรรมไดเปน 4 ประเภทดงนคอ

1. โครงงานประเภทสารวจรวบรวมขอมล เชน การสารวจมลพษของอากาศในแหลงตาง ๆ

2. โครงงานประเภทการทดลอง เชน การศกษาผลของความเขมขนของผงซกฟอกทมตอการงอกของเมลดขาวโพด

3. โครงงานประเภทพฒนาหรอประดษฐ เชน โครงงานประดษฐของเลน 4. โครงงานประเภท ทฤษฎ หลกการ หรอแนวคด เชน โครงงานเกษตร

ทฤษฎใหม 5. โครงงานภาษาองกฤษเปนโครงงานทสามารถทาไดในหลาย ๆ เรองทงท

เกยวกบวชาอนหรอจะทาแยกออกมาเฉพาะวชา ตวอยางโครงงานภาษาองกฤษเชน การสะสมคาศพทภาษาองกฤษในนยายทชนชอบ, การจดทาปายชอตนไมในโรงเรยนเปนภาษาองกฤษ

41

Page 55: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กลาวโดยสรป รปแบบของโครงงานนนมหลายรปแบบ ขนอยกบวตถประสงคของ หลกสตร ความมงหวงทางการเรยน บทบาทของผสอนและผเรยน ระดบความสามารถ ความสนใจของผเรยน รวมทงเวลา สภาพแวดลอมและสออปกรณตาง ๆ

3.3.4 ประโยชนของโครงงานภาษาองกฤษ ไฮนส (Haines 2546 : 3 – 4) ไดกลาวถงประโยชนในการจดการเรยนการสอนโดย

ใชโครงงานดงตอไปน 1. ผเรยนไดสมผสกบของจรง โครงงานเปนโอกาสททาใหผเ รยนได

เกยวของสมพนธกบโลกความเปนจรง 2. โครงงานเปนกจกรรมทเนนผเรยนมสวนรวมในการเลอกและตดสนใจ

จะชวยเพมความสนใจและแรงจงใจใหนกเรยน 3. โครงงานเปดโอกาสใหนกเรยนผมความสามารถตางกนไดแสดงออก

อยางเทาเทยม 4. โครงงานชวยใหภาษาบรณาการเขาดวยกนอกครง 5.โครงงานกอใหเกดบรบทซงจะทาใหความจาเปนในการใชภาษาอยาง

ถกตองและคลองแคลวสมดลกน 6. โครงงานใหความรสกผอนคลายจากความซาซากจาเจ

นอกจากน ฟรายด-บธ (Fried-Booth 1993 : 7-8) ยงกลาวถงประโยชนของโครงงานไวพอสรปไดดงตอไปน

1. นกเรยนสามารถเรยนรดวยตนเอง และเชอมโยงความรอยางมความหมาย 2. โครงงานชวยใหนกเรยนพฒนาอยางตอเนอง 3. นกเรยนไดใชทกษะทางภาษาในสถานการณใหมททาทายและเปนจรง

3.3.5 การวดผลประเมนผล นกการศกษาไดใหแนวทางการประเมนผลไวหลายแนวทางดวยกน ดงน

ไฮนส (Haines 2546 : 9-10) กลาวถงการวดผลและประเมนวา ครตองเกบบนทกแสดงผลสาเรจของนกเรยนเพอไวใชประเมนผลความมประสทธภาพของโครงงาน โดยพจารณาตามเนองานใหมากทสดเทาทจะทาได กระทาไดโดย

1. ระหวางการทาโครงงาน 1.1 การมครเปนผกากบดแลจะชวยใหครสามารถประเมนไดวาเดก

เรยนรอะไร, จดบนทกขอผดพลาดทางภาษาของนกเรยน และตดสนใจวาจดใดทจะนามาซอมเสรมและตรวจสอบดวานกเรยนททางานเปนคหรอกลมนนเขากนไดดหรอไม

42

Page 56: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

1.2 บนทกความกาวหนา ถาโครงงานดาเนนไปเปนชวง ๆ เชน 1 ชวโมงตอสปดาห ครควรแนะนาใหกลมจดบนทกเองวาไดทาอะไรบางในแตละครง “อนทนโครงงาน” ประเภทนจะเปนประโยชนตอนกเรยนเองในระหวางทาโครงงาน และอาจชวยครในการประเมนท งกระบวนการ หลงจากนกเรยนทาโครงงานเสรจแลว และครกควรจดบนทกความกาวหนาและความสาเรจทงชน ทกครงทมการทาโครงงาน

2. หลงจากเสรจสนโครงงาน สงทตางจากกจกรรมการเรยนรอน ๆ คอ โครงงานนนมอาจใหคะแนนไดโดยพจารณาเพยงเนองาน แมนกเรยนแตละคนจะไดคะแนนตามระดบความพยายามและความมสวนรวมหรอจากงานเขยนแตละชนททา และจากการรายงานหนาชน แตอยางไรกด ครสวนใหญยงอยากทราบวานกเรยนแตละคนไดรบประโยชนจากทาโครงงานหรอไมเพยงใด และกระบวนการทงหมดประสบผลสาเรจหรอไม ในการทนกเรยนทางานรวมกนเปนกลม ว ธว ดผลความสาเรจอาจใชว ธการแบบเดม ๆ ไมได ครอาจใชว ธการประเมนประสทธภาพโดยรวมของโครงงานดงตอไปน

2.1 ทาแบบสอบถาม เพอชวยประเมนคณคาของโครงงาน 2.2 อภปรายเรองโครงงานกบนกเรยนท งช น หวขอทพดคย เชน

นกเรยนรสกสนกกบโครงงานไหม เรยนรอะไรบาง, กจกรรมใดทมประโยชนมากทสด, อะไรทนกเรยนคดวาสามารถทาไดโดยใชภาษาองกฤษ(ทง ๆ ทแตกอนทาไมได)

ไรเบและวดอล (Ribe and Vidal 1993 : 82-90) กลาววาการวดผลประเมนผลผเรยนเปนสงจาเปน เนองจากตอบสนองนโยบายของระบบการศกษาและเปนเครองมอของกระบวนการเรยนรภาษา ซงชวยใหผเรยนไดตรวจสอบการเรยนรดวยตวเอง มอสระในการวางแผนการทางาน ชวยใหผสอนไดเหนปญหาและเขาใจความรสกของผเรยนในวธการทางานทแตกตางกน

การประเมนผลในระหวางการดาเนนงานสามารถทาไดโดยรปแบบตาง ๆ ดงน 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพอแสดงขอมลยอนกลบในขนตอนตาง ๆ

ของโครงงาน 2. บนทกประจาวน (Diaries) เพอตรวจสอบความรของผเรยนเอง เชน การ

วางแผนการทางาน ความคด อปสรรคตาง ๆ 3. จดหมาย (Letter) ซงแสดงความเปนสวนตวมากขน 4. การสมภาษณ (Interviews) ซงมความเฉพาะเจาะจงและชวยผเรยนใหเพม

ปฏสมพนธทางวาจาดวย อาจเปนการพดคยในกลม การวดผลประเมนผลหรอประเมนผลสาเรจสามารถทาไดในรปแบบตาง ๆ ดงน

43

Page 57: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพอสอบถามวาผเรยนบรรลวตถประสงค ทตงไวหรอไม

2. สารวจสงททาได (Can-do techniques) เพอสอบถามสงทเรยนรไปและสงทตองการจะเรยน เพอเชอมโยงไปยงโครงงานตอไป

3. แบบทดสอบ (Formal test) ซงเนอหาควรสอดคลองกบภาระงานในโครงงาน

การประเมนโครงงานโดยรวม นอกจากจะทาการประเมนโดยผเรยนและผสอนแลวยงสามารถทาไดโดยผเรยนอภปรายกลม โตวาท มขอมลทเปนหลกฐาน เชน บนทกการสงเกตการณ เปนตน

กลาวโดยสรป การประเมนผลน น ทาการประเมนท งกระบวนการต งแตเรมโครงงาน ระหวางการดาเนนการ และทายสดเปนผลของการดาเนนโครงการ เพอใหมนใจวาโครงงานนนบรรลวตถประสงคในการเรยนร

4. กระบวนการพฒนาแบบฝก

จากการศกษาเอกสารและงานวจยทเกยวของกบกระบวนการพฒนาแบบฝก ม

รายละเอยดดงตอไปน

4.1 ความหมายของแบบฝก มนกการศกษาหลายทานไดใหความหมายเกยวกบการสรางแบบฝกไวดงตอไปน สวสด สวรรณอกษร (2531 : 107) กลาววา แบบฝก หมายถง แบบฝกเสรมทกษะ

เพมเตมภาคปฏบตหลงจากทครไดอธบายภาคทฤษฎหรอเนอหาแลว มงใหผเรยนฝกทกษะหรอเพมความชานาญ

กนเทอรและคณะ (Gunter et al. 1990 : 80) กลาววา แบบฝกใชในการใหนกเรยนฝกดวยตนเอง และแบบฝกควรมการใหคาแนะนาในการทาแกนกเรยน โดยใหครแสดงตวอยางแกนกเรยนกอน เชน ครใหนกเรยนทงชนชวยกนตอบคาถามขอแรก และครชวยใหคาแนะนา จากนนจงใหนกเรยนทาดวยตนเอง จากนนครและนกเรยนรวมกนอภปรายตรวจสอบและซกถามขอสงสยในขอคาถามและคาตอบของแบบฝกรวมกน

กาญจนา คณานรกษ (2539 : 7) ไดนยามความหมายของการสรางแบบฝกวา เปนกระบวนการแกปญหาการเรยนการสอนโดยการวเคราะหสถานการณ หรอเงอนไขการเรยนรอยาง

44

Page 58: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เปนระบบแลวจงวางแผนอยางเปนระบบ เพอใหจดการเรยนการสอนบรรลจดหมาย โดยอาศยความรจากทฤษฏตาง ๆ เชน ทฤษฏการเรยนร ทฤษฏการเรยนการสอน เปนตน

อารย บวคมภย (2540 : 18) ไดใหความหมายของแบบฝกไววา เปนการสรางแบบฝกใน รปแบบทหลากหลาย โดยมจดประสงคเพอเสรมทกษะตาง ๆ ใหเกดแกผเรยนในขณะเรยนหรอหลงจากเรยนจบแลว

กลนพยอม สระคาย (2544 : 56) ไดสรปความหมายของการสรางแบบฝกไววา เปนวธการทจะทาใหการเรยนการสอนบรรลเปาหมาย โดยมการวางแผนการเรยนการสอนอยางมระบบ ขนตอนและกระบวนการ มการนาเอาความรและทฤษฎตาง ๆ มาใช เพอหาวธททาใหผเรยนเกดการเรยนรไดงายขน เพอเปนการพฒนาการเรยนการสอนใหมคณภาพ

กลาวโดยสรป ความหมายของแบบฝก เปนแบบฝกทเพมเตมขนมา หลงจากผเรยนเรยนรภาคทฤษฏมาแลว โดยมงใหผเรยนเพมทกษะในการเรยนรและเกดความชานาญมากยงขน

4.2 หลกการสรางแบบฝก

จากการศกษาหลกการสรางแบบฝก มนกการศกษาหลายทานไดเสนอแนวทางการสรางแบบฝกไวดงน

บอค (Bock 1993 : 3) ไดเสนอหลกการสรางแบบฝกไวดงน 1. กอนสรางแบบฝกตองกาหนดโครงรางคราว ๆ กอนวาเกยวกบเรองอะไร ม

จดประสงคอยางไร 2. ศกษาเอกสารทเกยวของกบเรองทจะใชสรางแบบฝก 3. เขยนจดประสงคเชงพฤตกรรมและเนอหาใหสอดคลองกน 4. แจงจดประสงคเชงพฤตกรรมออกเปนกจกรรมยอย โดยคานงถงความเหมาะสม

ของผเรยน และเรยงกจกรรมหรองานทนกเรยนตองปฏบตจากงายไปยาก 5. กาหนดอปกรณทจะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกบแบบฝก 6. กาหนดเวลาทจะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 7. ควรประเมนผลกอนและหลงเรยน

ซลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 4) ไดเสนอแนะวา ในการจดสถานการณทางการสอนสามารถกาหนดขอบเขตเนอหาหลกสตรจากหนวยการเรยนระดบเนอหาหลกสตร จากหนวยการเรยนระดบเลกสระดบใหญ และในการออกแบบการสอนควรคานงถงสวนประกอบดงน

1. เนอหาทคดเลอกมาตององจดประสงครายวชา

45

Page 59: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

วเคราะหภาระงานและวธสอน

2

2. กลวธทใชในการสอนตององทฤษฎและผลงานทางการวจยทไดมผทาไว 3. การวดผลตององพฤตกรรมการเรยนร 4. รจกนาเทคโนโลยมาใชเพอใหแบบฝกมประสทธภาพ ประสทธผลและคมคา

ซลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 50) เสนอขนตอนการสรางแบบฝกดงแผนภาพตอไปน

แผนภาพท 2 ขนตอนการสรางแบบฝก ทมา : Barbara Seels and Zita Glasgow, Exercise in Instructional Design (Ohio : Merrill Publishing Company, 1990), 50.

จากแผนภาพพออธบายไดดงน 1. วเคราะหปญหา กาหนดปญหาการสอน โดยรวบรวมปญหาจากการประเมน

ความตองการของผเรยน 2. วเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมลจากทกษะตาง ๆ รวมไปถงพฤตกรรม

ทางการเรยนและทศนคต จากนนจงวเคราะหวธการสอน เพอกาหนดวธทตองการ 3. เขยนจดประสงคเชงพฤตกรรม และกาหนดเกณฑการทดสอบเพอใหสมพนธ

กบจดประสงค 4. กาหนดกลวธการสอนหรอสวนประกอบของการสอน เชน ขนนา เสนอเนอหา

หรอขนการฝกปฏบต

วเคราะหปญหา

1

ใชเครองมอ 8

กลวธ

ในการสอน

4

จด ประสงคและแบบ ทดสอบ

3

ประ เมน ผล การปฏบต

7

พฒนาสอ 6

พจารณาเลอก สอ 5

ประ เมน ผล สรป

9

นาออกเผย แพร 10

46

Page 60: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

5. เลอกรปแบบการสอนและสอทจะนามาสรางเปนแบบฝก 6. วางแผนผลต พฒนาสอ ตรวจสอบขนตอนในการพฒนาสอเพอใหสอดคลอง

กบโครงสรางการสอน 7. วางแผน และกาหนดกลวธทจะใชในการประเมนผลขนปฏบตการ (Formative

Evaluation) รวบรวมขอมลในขนการวดการเรยนรรายจดประสงค เพอนาไปพจารณาปรบปรงหรออาจมการทดสอบใหม

8. วางแผนขนตอนในการใชเครองมอ 9. ดาเนนการประเมนผลขนสรป 10. นาแบบฝกทผลตออกเผยแพร

นกซอน (Nixon 1995 : 1-9 ) ไดเสนอวธการพฒนาสอหรอแบบฝกโดยมแนวทางดงน 1. ขนเตรยมการ (Preparation) โดยมการวเคราะหความสนใจของผเรยน ดความ

สอดคลองของสงแวดลอมทจะเออตอการจดการเรยนการสอนและดาเนนการจดหาสอทเหมาะสมมคณภาพและประหยดคาใชจาย

2. ขนรวบรวมแหลงขอมล (Collection of resource) ผเรยนสามารถมสวนรวมในการชวยรวบรวมขอมล ซงอาจไดจากสถานททางานตาง ๆ เชนจากศนยการคา พพธภณฑ โรงพยาบาล หองสมด ฯลฯ

3. ออกแบบกรอบงาน (Design frameworks) เพอสรางสอ พจารณาตรวจสอบดวามสวนใดทตองทาใหเกดความชดเจนขน หรอปรบสวนใดบางเพอใหเหมาะสมกบผเรยน

4. ดผลยอนกลบ (Feedback) เมอนาสอทสรางขนไปใชแลวควรตดตามผลการใชวาไดผล มความคมคามากนอยเพยงใด เพอเปนขอมลในการพฒนาตอไป

อาร บวคมภย (2540 : 21-22) ไดกลาวหลกของการสรางแบบฝกไวดงน 1. ยดหลกจตวทยาการเรยนรและพฒนาการของผเรยนในแตละวย 2. ตองตงจดประสงคทแนนอนวาจะฝกทกษะดานใด เพอจดเนอหาใหตรงกบ

จดประสงค 3. ตองมความยากงายเหมาะสมกบวยและระดบชนของผเรยน และเรยงลาดบจาก

งายไปยาก 4. ตองมคาชแจงทเขาใจงาย และควรมตวอยางเพอใหนกเรยนเขาใจมากขน 5. ตองมรปแบบทหลากหลาย เพอใหเกดการเรยนรกวางขวาง สงเสรมความคด

สรางสรรค และไมทาใหเกดความเบอหนาย 6. ตองมความถกตองดานเนอหา ซงทาไดโดยการตรวจสอบหรอทดลองใชกอนท

47

Page 61: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

จะนาไปใชจรง 7. ตองมรปภาพประกอบเพอดงดดความสนใจของนกเรยน 8. ตองใหนกเรยนทราบความกาวหนา ในการทาแบบฝกทกษะของตนเพอเปนการ

จงใจใหเกดการเรยนรในโอกาสตอไป ทอมลนสน (Tomlinson 1998 : 96 – 99) ไดนาเสนอการสรางและพฒนาแบบฝกโดย

สามารถดาเนนการไดดงน 1. ระบความตองการของผเรยน (Identification) 2. กาหนดขอบเขตของความตองการ หรอปญหา (Exploration) ในรปของประเภท

ของภาษา ความหมาย หนาทของภาษา ทกษะทใช ฯลฯ 3. ตระหนกถงแนวทางในการสรางสอ (Contextual realization) ในการวางแผนทา

สอใหม ๆ ทตรงกบรปแบบแนวคด มเนอหาทเหมาะสม 4. ตระหนกถงเนอหาทจะใชในการเรยนการสอน (Pedagogical realization) โดย

เลอกแบบฝกหดหรอกจกรรมทเหมาะสมทจะนาไปใชในการเรยนการสอน 5. รปแบบของสอ (Physical production) โดยพจารณาดรปแบบใหมความ

เหมาะสม เชน ประเภท ขนาด ความยาวของเทป ฯลฯ 6. การใชสอ (Use) ครแนะนาวธการใชสอใหกบนกเรยน ตามแบบฝกหรอใบงาน

เพอมอบหมายใหไปทาทบาน และตรวจสอบในชวโมงถดไป 7. การประเมนสอ (Evaluation) โดยการใหคาแนะนาและแกปญหาความยากของ

สอกบนกเรยน

4.3 ประโยชนของแบบฝก การฝกทกษะทางภาษาจาเปนตองมแบบฝกเพอใหผเรยนไดเกดการเรยนรและฝกฝน

ทกษะจนเกดความชานาญ ซงมนกการศกษาหลายทานไดกลาวถงประโยชนของแบบฝกไวดงน วนดา สขวนช (2536 : 36) กลาวถงประโยชนของแบบฝกไวดงน

1. แบบฝกเปนอปกรณการสอนทชวยลดภาระของครไดมาก 2. แบบฝกชวยในเรองความแตกตางระหวางบคคล การใหนกเรยนทาแบบฝกท

เหมาะสมกบความสามารถชวยใหนกเรยนประสบความสาเรจในดานจตใจมากขน 3. แบบฝกชวยเสรมใหทกษะทางภาษาคงทน เพราะมการฝกซาหลาย ๆ ครง 4. แบบฝกเปนเครองชวยใหนกเรยนไดฝกฝนทกษะในการใชภาษาใหดขน 5. แบบฝกชวยเปนเครองมอวดผลการเรยนหลงจากจบบทเรยนแตละครง

48

Page 62: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

6. แบบฝกชวยใหนกเรยนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 7. ทาใหครมองเหนปญหาตาง ๆ ของนกเรยนไดชดเจน และสามารถปรบปรง

แกไขปญหานน ไดทนทวงท 8. แบบฝกทจดทาขนนอกเหนอจากทมอยในหนงสอจะชวยใหนกเรยนไดฝกฝน

เตมท 9. แบบฝกทจดพมพไวเรยบรอยแลว ชวยใหครประหยดเวลาในการเตรยม ผเรยน

ไมตองเสยเวลาลอกแบบฝกหดทาใหมโอกาสฝกฝนทกษะตาง ๆ มากขน อกทงทาใหผเรยนเหนความกาวหนาของตนเอง

ยพาภรณ ชาวเชยงขวาง (2537 : 16) กลาววา แบบฝกเปนสวนทเพมหรอเสรมหนงสอเรยนในการเรยนทกษะ เปนอปกรณการสวนทชวยลดภาระของคร เปนเครองมอทชวยใหผเรยนฝกทกษะการใชภาษาไดดขน ชวยในเรองความแตกตางระหวางบคคล อกทงเสรมทกษะทางภาษาโดยฝกทนทหลงผเรยนเรยนร

กาญจนา คณานรกษ (2539 : 8-10) ไดกลาวถงประโยชนของแบบฝกไวดงน 1. ชวยลดเวลาการสอนของครและเพมประสทธภาพการเรยนรไดเปนอยางด 2. แบบฝกเหมาะสมกบเอกตภาพของผเรยนแตละคน เพราะเปนการเนนความ

แตกตางระหวางบคคล 3. ประโยชนตอการประเมนผลเพอปรบปรงการเรยนการสอน

จะเหนไดวาแบบฝกมประโยชนอยางยงทงตอตวผเรยนเองและผสอน กลาวคอ ผเรยนสามารถเหนความกาวหนาของตนเอง รวมทงเปนการวดความสามารถวาอยในระดบใด สวนผสอนแบบฝกชวยลดภาระงาน อกทงสามารถเหนขอบกพรองในการเรยนการสอนทาใหสามารถวางแผนการสอนเพอพฒนาผเรยนไดอยางมประสทธภาพ

4.4 การประเมนแบบฝก

ทอมลนสน (Tomlinson 1998 : 228-238) ไดแบงการประเมนแบบฝกไว 5 ขนตอน ดงน

1. ตรวจสอบรายละเอยดของแบบฝก (Description of the task) ทงทางดานเนอหา เชน ขนตอนการทาภาระงาน ภาษาทนกเรยนตองใชและเกยวกบจดประสงคการเรยนร

2. วางแผนการประเมนแบบฝก (Planning the evaluation) โดยวางกรอบการประเมนทงดานแนวการสอน จดประสงค เปาหมาย ขอบขาย ผประเมน เวลา ประเภทของขอมลทใชประเมน

49

Page 63: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

3. เกบรวบรวมขอมล (Collecting information) โดยใชเครองมอ เชน แบบสอบถาม แบบสมภาษณ แบบสงเกต และแบบทดสอบ

4. วเคราะหขอมล (Analysis of the information collected) เพอตรวจสอบวาแบบฝกทสรางขนเปนไปตามจดประสงคทวางไวหรอไม และเพอเปนแนวทางในการปรบปรงพฒนาแบบฝก

5. สรปและเสนอแนะ (Conclusions and recommendation) สรปผลจากขอมลทได วเคราะห วาแบบฝกทสรางขนวา นกเรยนเรยนรไดดมากนอยแคไหน และจดทาขอเสนอแนะเพอการสอนครงตอไป

5. ขอบขายเนอหาทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน

จากการศกษางานเอกสารและงานวจยตาง ๆ สามารถสรปปญหาสาหรบวยรนตอนตน

ในดานตาง ๆ มรายละเอยดดงน 5.1 สภาพปญหาสงคมไทย

ปจจบนสภาพสงคมไทยไดมการเปลยนแปลงไปจากอดตอยางมาก ดงจะเหนไดวา การแตงกายไดลอกเลยนแบบชาตตะวนตก มการเลยนแบบพฤตกรรมทางเพศอยางผด ๆ คนรนใหมเขาถงศาสนานอยขน อาชญากรรมเพมขน คนไทยนยมตางชาต ไมวาจะเปนดารา นกรอง หรอฟงเพลงตางชาต ปญหาการจราจรทตดอนดบตน ๆ ของโลก การทจรตคอรปชน สขภาพสงคมออนแอ เกดจากใชเครองทนแรงมากมาย และขาดการดแลทด วยรนมพฤตกรรมทไมพงประสงค เทยวเตรในสถานทไมสมควร แตงเนอแตงตวลอแหลม มวเซกส ขายบรการ ทาแทง ตดอบายมข ยาเสพตด การพนน ขาดการเคารพตอผใหญ และกอปญหาอาชญากรรม (สมชย บวรกตต 2546 : 406-409;สทธนนท ปรชญพฤทธ 2548 : 94 - 95) ซงจากปญหาดงกลาว พอจะสามารถจาแนกความรนแรงไดเปน 9 ประเภทดวยกน คอ ความรนแรงตอตนเอง ความรนแรงในครอบครว หรอความรนแรงตอผหญงในชวตค ความรนแรงในวยรน ความรนแรงทางเพศ ความรนแรงจากสอ ความรนแรงจากกฎหมาย ความรนแรงในสงคม และความรนแรงอน ๆ (หมอชาวบาน 2546 : 13) ดงนนจงจาเปนอยางยงทสถานศกษาตาง ๆ ตองทาหนาทในการสรางแนวทางการปลกฝงคานยมใหเกดขน ซงตองอาศยวธการและสอทเหมาะสม เพอใหผเรยนยอมรบ ศรทธา เชอถอ จนสามารถนาไปปฏบต จนเปนแบบแผนของการดาเนนชวต เพอใหครอบคลมสงทเปนคณลกษณะของคนดใหมากทสด (จารส นองมาก 2547 : 86)

50

Page 64: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

5.2 ปญหาดานรางกายของวยรนตอนตน ปญหาดานรางกายสาหรบเดกรวมไปถงสงทมผลกระทบตอรางกายดวย เชน ปญหา

สขภาพ วภาเพญ เจยสกล (2003 : 20) ไดแบงปญหาความเสยงตอสขภาพของเดกจากสงแวดลอม ออกเปน 3 กลมใหญ ๆ ไดแก

1. ความเสยงขนพนฐาน เปนความเสยงทมสาเหตมากจากการขาดแคลนและการขาดการใหความสาคญอยางจรงจงตอการจดสภาพการสขาภบาลสงแวดลอม เชน การดมน าไมสะอาด การกาจดขยะมลฝอย สงปฏกล ควบคมสตวไมดพอ เปนตน

2. ความเสยงทมากบความทนสมย การใชสารเคมโดยไมถกตอง สารพษเหลานพบไดในอากาศ ในนาและในหวงโซอาหาร

3. ความเสยงรปแบบใหมในภาวการณปจจบน เชน การเปลยนแปลงสภาวะอากาศของโลก มลพษทางอากาศเปนอนตรายตอสขภาพและพฒนาการของเดก

นวลอนงค บญจรญศลป (2546 : 6-7) กลาววา เดกวยเรยน (5-12 ป) บรโภคอาหารสวนใหญ ไดแก ขาว กวยเตยว ขนมปง รวมทงอาหารฟาสตฟ ด เชน ไกทอด พซซา เปนตน อาหารมอเยนมกมปรมาณมากกวามออนทงหมด เดกวยนชอบกนอาหารวาง เชน ขนมกรบกรอบ ขนมหวาน นาแขงใส ไอศกรม นาอดลม เดกมกไดรบอทธพลจากโทรทศน โปสเตอร ซงพฤตกรรมการบรโภคและบรโภคนสยของเดกรวมทงลกษณะการเลยงดมสวนสงเสรมใหเดกมภาวะโภชนาการเกนหรอเปนโรงอวนไดงาย หรออาจเปนสาเหตของโรคอน ๆ เชน เบาหวาน ไขมนในเลอดสง

บรรจบ ชณหสวสดกล (2546 : 83) ไดกลาวถงสารเคมในอาหารทเกดผลตอสขภาพของเดกนกเรยนไวดงน

1. กลมอาหารขยะ (Junk food syndrome) เปนผลทาใหสมองของเดกขาดวตามน เกดอาการตนเตนงาย ซกซนเกนเหต สมาธสน อารมณแปรปรวน กาวราว ตามดวยออนเปลยเพลยแรง นอนไมหลบ และผลการเรยนตกตา

2. โรคอวน สารเคมในอาหารทแตงส แตงกลน ใสผงชรสจะย วยวนใหเดกกน เปนเหตใหรบคารโบไฮเดรตทเขาสรางกายมาก ทาใหเกดโรคอวนและไขมนเลอดสงในเดกนกเรยน สถตกรมอนามย ป 2540 เดกนกเรยนโรงเรยนเอกชนอวน 25.7-28.1 % เดกนกเรยนโรงเรยนสงกด สปช อวน 23.3-27.4 % เดกนกเรยนโรงเรยนสงกด กทม. อวน 11.2-14.6 และมเดกนกเรยนทวประเทศอวน 6.7 %

3. ฟนผ การสารวจของกองทนตสาธารณสข กรมอนามย กระทรวงสาธารณสข พบวา อตราฟนนานมผในเดก 5-6 ป มถง 87.6 % (ป 2544) และตองถอนฟนเฉลยคนละ 6.1 ซ

4. ปวยงาย ภมตานทานตา

51

Page 65: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

5. เสยงตอมะเรง 6. เพมความเสยงตอโรคความดนเลอดสง โรคหวใจและไตวาย 7. อาการตองพษผลชรส เชน ชาปาก ลน รอนวบวาบตามใบหนา ตนคอ หนาอก ม

ผนตามตว แนนหนาอก หวใจเตนชา หากรบประทานผงชรสมากในเดกอาจทาใหเกดภาวะชกไดอกดวย

นอกจากน ลดดา เหมาะสวรรณ (2547 : 10, 64-67) กลาววา ปญหาโภชนาการและโรคอวนเพมสงขนอยางมาก เดกมภาวะอวนเพมขน ซงการขาดความรเรองโภชนาการทาใหเกดปญหาดานสขภาพตามมาโรคไขเลอกออกและอบตเหต เปนสาเหตตน ๆ ของการเจบปวย

5.3 ปญหาดานสตปญญาและอารมณของวยรนตอนตน

การวจยเรอง การพฒนาการแบบองครวมของเดกไทย พบวา “เดกไทยยงเรยนเชาวปญญายงต าลง วยรนทมอาย 6-12 ป มระดบเชาวปญญาเฉลย 91.2 อาย 13-18 ป ระดบเชาวปญญา เฉลย 89.9 แสดงใหเหนวา เดกสวนมากมระดบเชาวปญญาอยในเกณฑคอนขางตา (จราพร หสเนตร 2548 : 118) ชวงอาย 6-12 ป เดกรอยละ 97 ของกลมอายนไดเขาเรยนในระดบประถมศกษา ทเหลอรอยละ 3 คอ เดกทมความบกพรองทางรางกาย สตปญญา และอารมณ คณภาพการศกษา อตราการคงอยต งแตเขาเรยนชนประถมปทหนงจนจบปท 6 รอยละ 80 อกรอยละ 20 จะเปนเดกทออกกลางคนดวยสาเหตตาง ๆ กน และสวนใหญเปนปญหาดานเศรษฐกจ สวนการอานหนงสอนน อตราการใชเวลาในการอานหนงสอของคนไทยทมอายตงแต 10 ปขนไป ใชเวลาในการอานหนงสอเพยง 2.99 นาทตอวน และคนไทยวย 10-15 ป ใชเวลาอานหนงสอนอยทสด คอ เพยง 1.28-4.43 นาทตอวน สตปญญาของเดกไทยโดยเฉลยอยในภาวะคอนขางวกฤต ตองทาการแกไขปญหาอยางครบวงจรและเรงดวน เพราะความบกพรองดานสตปญญา จะนาไปสปญหาตาง ๆ มากมาย (นชรา เรองดารกานนท 2547 : 90)

นอกจากน ลดดา เหมาะสวรรณ (2547 : 37) ไดทาการวจยพฒนาการแบบองครวมของเดกไทย พบวา การสอนเดกทเนนใหเดกทองจาสอบได อาจทาใหเดกไมรจกคดวเคราะห แยกแยะหรอมความคดสรางสรรค การสอนเดกทเนนใหมสตปญหาเฉยบแหลม โดยละเลยการหลอหลอมวฒภาวะทางอารมณ และปลกฝงจรยธรรม อาจทาใหเดกฉลาดหลกแหลม แตวาขาดศลธรรม จรยธรรม ทางานกบผอนไมเปน

5.4 ปญหาดานสงคมของวยรนตอนตน

ปญหาดานนเปนปญหาทสงคมสวนใหญตองใหความรวมมอในการแกไข ซงจากการ

52

Page 66: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

สารวจผใชอนเทอรเนตจานวน 20,000 ราย ในป 2546 พบวา จานวนผเลนเกมมแนวโนมสงขน สวนใหญอาย 10-14 ป แตละคนตองเสยคาใชจายในการเลนเกม 2,500 บาทหรอ มากกวาตอเดอน ผปกครองสวนใหญกงวลกลวบตรหลานเลนเกมแลวเสยสขภาพ นอกจากเสยการเรยนแลว ยงเสยเงนและอาจถกลอลวง อกทงยงทาใหความสมพนธกบครอบครวลดนอยลงดวย (จราพร หสเนตร 2548 : 119) อกทง สกญญา หาญตระกล (2548 : 78) กลาวเสรมวา การตดเกมสงผลตอจตใจและพฤตกรรมเหมอนการเสพตดสารเสพตดอน ๆ เชน ควบคมตนเองใหหยดเลนไมได ยงเลนมาก เมอเลกแทนทจะพอใจ กลบอยากเลนมากขน เอาแตใจตนเอง กาวราว เสยการรบผดชอบในชวตประจาวน และอาจสงผลตอการเรยน สขภาพและสายตาอน ๆ อกมาก นอกจากน ในการวจยพฒนาการแบบองครวมของเดกไทย (ลดดา เหมาะสวรรณ 2547 : 50) พบวา กจกรรมทเดกอาย 6-18 ป ทาในเวลาวาง คอการดโทรทศนหรอวดโอ รองลงมาคอการอานหนงสอเรยน ออกกาลงกาย ไปเทยวเลนกบเพอน นอน อานหนงสออานเลน เลนดนตร หรอรองเพลง เลนเกมกด หรอเกมตหรอเกมคอมพวเตอรตามลาดบ รายการโทรทศนทด 3 ลาดบแรก คอ การตน ละครหรอภาพยนตร และเกมโชว (ลดดา เหมาะสวรรณ 2547 : 7) นอกจากนพฤตกรรมเยาวชนทควรแกไขทสด อนดบแรกคอ การมเพศสมพนธกอนวยอนควร ตอมาคอบหร สรา ยาเสพตด ความรนแรง การพนน และการลกขโมยตามลาดบ (มตชนสดสปดาห 2548 : 2-8) งานวจยหลายชนชใหเหนวา การโยกยายถนฐานของผปกครองทาใหเดกนกเรยนจานวนมากมแนวโนมของการถกทาลายตวตนทางวฒนธรรมและการแสดงออกความรนแรง และปจจยอนเนองมากจากโรงเรยนทอาจปฏบตตอเดกอยางไมเหมาะสมเปนปจจยย วยใหเกดความรนแรงตอเนองในเดกมากขน (สานปฏรป 2546 : 112)

กลาวโดยสรป ปญหาทเกยวกบวยรนตอนตนทสาคญคอดานสขภาพรางกาย ดานสตปญญา อารมณและสงคม ซงปญหาในแตละดานสงผลกระทบตอพฒนาการในดานอน ๆ ดวย ดงนนการทผเรยนไดเรยนรสภาพปญหาดงกลาวทาใหเหนความสาคญและสามารถปฏบตตนไดเหมาะสม

6. เอกสารและงานวจยทเกยวของ

จากการศกษางานวจยทเกยวของ ท งในประเทศและตางประเทศ มรายละเอยด

ดงตอไปน 6.1 งานวจยทเกยวของกบการพฒนาแบบฝกทกษะการอานภาษาองกฤษ

จากการศกษางานวจยทเกยวของกบการพฒนาแบบฝกทกษะการอานภาษาองกฤษทง

53

Page 67: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ในประเทศและตางประเทศ มรายละเอยดดงตอไปน งานวจยภายในประเทศ จากการศกษางานวจยทเกยวของกบการพฒนาแบบฝก

ภายในประเทศ สามารถจดกลมไดเปน 3 กลมมรายละเอยดดงน 6.1.1 การพฒนาแบบฝกการอานโดยใชสอจรง มดงน

ปณพร สวรรณไตรย (2539) ไดสรางแบบฝกการอานเพอการสอสารจากเอกสาร จรง สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4 โรงเรยนคาชะอวทยาคาร จงหวดมกดาหาร จานวน 194 คน ทาการสมตวอยางจากนกเรยนทเรยนวชาการอาน 1 (อ .31) จานวน 35 คน เครองมอทใชในการวจยคอ แบบฝกการอานภาษาองกฤษทสรางจากเอกสารจรง จานวน 12 บท โดยองจดประสงคการเรยนรรายวชาการอาน ของกลมโรงเรยนมธยมศกษาจงหวดมกดาหาร มประสทธภาพดใกลเคยงกบเกณฑ เทากบ 75.12/74.51 แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ สาหรบชนมธยมศกษาปท 4 โดยองจดประสงคการเรยนรรายวชาการอาน 1 (อ 031) ชนดเลอกตอบจานวน 1 ฉบบ ม 50 ขอ มคาความเชอมนเทากบ 0.8066 และแบบทดสอบวดเจตคต โดยกาหนดตวเลอก 5 ระดบ มคาความเชอมนเทากบ 0.9663 ผลปรากฏวา นกเรยนทไดรบการฝกจากแบบฝกการอานทสรางจากเอกสารจรงมสวนชวยใหผลสมฤทธในการอานพฒนาความสามารถ ในการอานของนกเรยนสงขน

พนทรพย นาคนาคา (2539) ไดทาการศกษา เรองการพฒนาสอการเรยนการสอนเพอเพมทกษะการอานหนงสอพมพและวารสารภาษาองกฤษสาหรบนกศกษาสถาบนราชภฏ เพอศกษาความสามารถในการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจและความสนใจในการอานหนงสอพมพ และวารสาร กลมตวอยางเปนนกศกษาปรญญาตรชนปท 1 ทลงทะเบยนเรยนวชา อ 1550103 การอานภาษาองกฤษเพอจดมงหมายโดยทวไป ในภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2538 สถาบนราชภฏสวนสนนทา จานวน 4 หองเรยน มจานวนนกศกษาทงสน 144 คน ใชแบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษและแบบวดความสนใจในการอานทผวจยสรางขน ผลการวจยพบวา ความสามารถในการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจของนกเรยนหลงการใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษสงกวากอนการอานอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 และพบวานกเรยนทมความสนใจในการอานหนงสอพมพ วารสาร และเจตคตตอกจกรรมการอานอยในรบสง

พศาล อนทรทอง (2541) ไดทาการศกษาเปรยบเทยบความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกอนและหลงการใชบทเรยนเสรมโดยใชหนงสอพมพ ของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 โรงเรยนปรางคก จงหวดศรสะเกษ สมหองเรยนมา 1 หองเรยน จาก 3 หองเรยน ไดนกเรยนกลมตวอยางจานวน 52 คน ใหนกเรยนอานบทเรยนอานเสรมทผวจยสรางขน จานวน 10 บท ใชเวลาในการทดลอง 10 คาบ รวม 5 สปดาห ผลการวจยพบวา ความสามารถในการอาน

54

Page 68: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาษาองกฤษของนกเรยนหลงการใชบทเรยนอานเสรมสงกวากอนการใชบทเรยนอานเสรมอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 และมประสทธภาพของบทเรยนอานเสรมจากหนงสอพมพภาษาองกฤษมคา 78.64/78.73 ซงสงกวาเกณฑทกาหนด ถอวาบทเรยนอานเสรมจากหนงสอพมพภาษาองกฤษทสรางขนมประสทธภาพดมาก

ดาว แสงบญ (2543)ไดทาการวจยเรองการสรางเอกสารการสอนภาษาองกฤษเพอการสอสารดานการทองเทยว สาหรบนกศกษาสาขาวชาพฒนาการทองเทยวชนปท 3 มหาวทยาลยแมโจ จงหวดเชยงใหม เพอหาประสทธภาพของเอกสารการสอนภาษาองกฤษเพอการสอสารดานการทองเทยวใหไดเกณฑ 75/75 และเพอเปรยบเทยบความสามารถในการเรยนภาษาองกฤษเพอการสอสารดานการทองเทยวของนกศกษากอนและหลงการใชเอกสารการสอนและเพอศกษาเจตคตของนกศกษาทมตอเอกสารการสอนทผวจยสรางขน กลมตวอยางทใชในการวจยเปนนกศกษาชนปท 3 คณะธรกจการเกษตร มหาวทยาลยแมโจ จงหวดเชยงใหม ทศกษาวชาภาษาองกฤษสาหรบการทองเทยว 1 จานวน 35 คน โดยใหนกศกษาเรยนดวยเอกสารการสอนทสรางขนจานวน 12 บทเรยน ผลการวจยพบวาประสทธภาพของเอกสารการสอนทสรางขนมคาเทากบ 80.2/84.76 ซงอยในระดบสงกวาเกณฑทกาหนด บงชวาสอการสอนทสรางขนมประสทธภาพดมาก ผลการวจยยงพบดวยวาความสามารถในการเรยนภาษาองกฤษเพอการสอสารดานการทองเทยวของนกศกษาหลงไดรบการสอนโดยใชเอกสารการสอนสงกวากอนไดรบการสอนอยางมนยสาคญทสถตทระดบ 0.05 นอกจากนนกศกษายงมเจตคตตอเอกสารการสอนทสรางขนอยในระดบสงทกบทเรยน

ศศวมล กงล (2544) ไดทาการวจยเรอง การพฒนาแบบฝกทกษะอานเพอการสอสารจากหนงสอพมพและนตยสารภาษาองกฤษ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 โรงเรยนวดไรขงวทยา จงหวดนครปฐม จานวน 30 คนซงไดมาโดยการเจาะจง เพอหาประสทธภาพของแบบฝกทกษะการอานทสรางขนใหไดตามเกณฑ 75/75 เปรยบเทยบความสามารถในการอานภาษาองกฤษเพอการสอสารกอนและหลงการใชแบบฝกทกษะการอาน และเพอศกษาความคดเหนของผเรยนทมตอแบบฝก ผลกาวจยพบวา ประสทธภาพของแบบฝกทกษะอานเพอการสอสารทผวจยสรางอยในระดบสงกวาเกณฑทกาหนด ความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนหลงการทาแบบฝกทกษะการอานเพอการสอสารสงกวากอนการฝกอานอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 และนกเรยนมความคดเหนทดตอแบบฝกทผวจยสรางขน

มารษา หรราบไพร (2548) ไดทาการเปรยบเทยบผลของการใชเอกสารจรงเพอพฒนาความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนชนประถมศกษาปท 5 ทเรยนจากหลกสตรสองภาษา โรงเรยนทวไผงาม จานวน 27 คน แบงเปน 2 กลม กลมทดลองจานวน 14 คนซงไดโดยการสมอยางงาย และกลมควบคม 13 คน เครองมอทใชคอ แผนการสอนโดยใชเอกสาร

55

Page 69: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

จรง แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ และแบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝก ผลปรากฏวา ผลสมฤทธทางการอานภาษาองกฤษของกลมทดลองสงกวากลมควบคม

6.1.2 การพฒนาแบบฝกการอานโดยใชคอมพวเตอรชวยสอนมดงน ฉนแข อองลายอง (2535) ไดทาการพฒนาบทเรยนการอานภาษาองกฤษ โดยใช

ไมโครคอมพวเตอรเปนสอชวยการเรยนการสอนทกษะอานภาษาองกฤษ ของนกเรยนช นมธยมศกษาปท 4 โรงเรยนสรนธร จงหวดสรนทร จานวน 62 คน โดยการเปรยบเทยบการเรยนการสอนทกษะอานภาษาองกฤษระหวางกลมควบคมทเรยนกบครผสอนแบบธรรมดาในชนเรยน กบกลมทดลองเรยนโดยใชคอมพวเตอรชวยสอน ผลวจยพบวา ผลสมฤทธทางการอานของนกเรยนทใชบทเรยนคอมพวเตอรชวยสอนสงกวาของผเรยนทเรยนโดยวธสอนแบบธรรมดา

สรวฒน ทองเลศ (2543) ไดทาการเปรยบเทยบผลสมฤทธทางการเรยนดานทกษะอานภาษาองกฤษเพอการสอสารของนกเรยนระดบประกาศนยบตรวชาชพ โดยใชคอมพวเตอรชวยสอนเสรมกบการสอนตามปกต กลมตวอยางเปนนกเรยนระดบประกาศนยบตรวชาชพประเภทวชาพาณชยกรรม วทยาลยเทคนคราชบร จานวน 2 หองเรยน หองเรยนละ 40 คน รวม 80 คน ผลปรากฏวา ผลสมฤทธทางการเรยนของนกเรยนทเรยนเสรมโดยใชคอมพวเตอรชวยสอนและดวยการสอนตามปกตมความแตกตางกนอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05

กลนพยอม สระคาย (2544) ไดทาการวจยเรอง “การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจทมภาพการตนประกอบ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4 โรงเรยนทววฒนา กรงเทพมหานคร” กลมตวอยางจานวน 29 คนซงไดมาโดยวธการสมอยางงาย เครองมอทใชคอ แบบฝกการอานเพอความเขาใจทมภาพการตนประกอบ จานวน 10 บท ใชเวลาทงสน 24 คาบ รวม 12 สปดาหผลวจยพบวา ความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนหลงจากการเรยนการสอนโดยใชแบบฝกสงกวากอนการใชแบบฝกอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 อกทงนกเรยนมความคดเหนทดตอกจกรรมและแบบฝกการอาน

6.1.3 การพฒนาแบบฝกการอานโดยใชกลยทธหรอวธการสอน มดงน บญฤทธ ระวงวงค (2542) ศกษากลว ธในการอานบางว ธวาชวยสงเสรม

ความสามารถทางการอานภาษาองกฤษเปนภาษาตางประเทศของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 หรอไม และเพอศกษาทศนคตตอการอานภาษาองกฤษของนกเรยนเหลาน ทงกอนและหลง การฝกกลวธในการอาน การวจยครงนไดทดลองกบกลมตวอยาง ซงเปนนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 แผนการเรยนวทยาศาสตร จานวน 60 คน ในภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2541 ณ โรงเรยน พรหมครพทยาคม จงหวดนครศรธรรมราช ผวจยไดแบงกลมนกเรยนเหลานออกเปนกลม ควบคมและกลม

56

Page 70: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ทดลอง กลมละ 30 คน ตามคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางการอานภาษาองกฤษ กอนเรยน โดยทงสองกลมมระดบความสามารถทางการอานทไมแตกตางกนอยางมนยสาคญทาง สถต กอนการวจยนกเรยนในกลมตวอยางแตละคนตอบแบบสอบถามเกยวกบทศนคตตอการอาน ภาษาองกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทศนคตตอการอานภาษาองกฤษของทงสองกลมไมแตกตางกน อยางมนยสาคญทางสถต นอกจากนผวจยไดสมภาษณนกเรยนในกลมทดลองจานวน 16 คน ซง เปนตวแทนของกลมทไดคะแนนสงและคะแนนตา เกยวกบพฤตกรรมการอานกอนเรมตนการฝกกลวธในการอาน จากนนผวจยดาเนนการสอนอานเปนระยะเวลา 16 สปดาห โดยกลมทดลองไดรบการฝกกลวธในการอาน ในขณะทกลมควบคมไมไดรบการฝกกลวธในการอาน เมอสนสดภาคเรยน ไดมการประเมนความสามารถทางการอานและทศนคตตอการอานภาษาองกฤษเปนภาษาตางประเทศของกลมตวอยางทงสองกลมอกครงหนง โดยใชเครองมอ การวจยชดเดม และไดสมภาษณประชากรในกลมทดลองจานวน 16 คนทเคยไดรบการสมภาษณ กอนการฝกกลวธในการอานอกครงหนง เพอดการเปลยนแปลงของพฤตกรรมการอาน ซง เกยวของกบการฝกกลวธในการอาน ผลของการวจยสรปไดดงน 1) ความสามารถในการอานภาษาองกฤษของกลมตวอยางทงสองกลม หลงจากการใชวธการ สอนสองแบบทไมเหมอนกน แตกตางกนอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 2) ทศนคตตอการอานภาษาองกฤษเปนภาษาตางประเทศของกลมทดลองเปลยนแปลงในเชง บวกและอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.01 หลงจากไดรบการฝกกลวธในการอาน 3) ทศนคตตอการอานภาษาองกฤษเปนภาษาตางประเทศของกลมตวอยางทงสองกลม หลงจากการใชวธการสอนสองแบบทไมเหมอนกน เปลยนแปลงในเชงบวกและอยางมนยสาคญ ทางสถตทระดบ 0.01 อยางไรกตาม ทศนคตตอการอานภาษาองกฤษของกลมทดลองเปลยนแปลงในเชงบวกมากกวาทศนคตตอการอานภาษาองกฤษของกลมควบคม 4) นกเรยนในกลมทดลองเหนความสาคญ และประโยชนของการฝกกลวธในการอาน และ จากการสมภาษณพบวานกเรยนกลมนใชกลวธในการอานไดอยางมประสทธภาพมากขน หลงจากไดรบการฝกกลวธดงกลาว

พรรณ เศวตมาลย (2543) ทาการวจยการเปรยบเทยบผลสมฤทธความเขาใจในการอานภาษาองกฤษของนกเรยน ชนมธยมศกษาปท 6 ทไดรบการสอนแบบ KWL - Plus กบการสอนตามคมอคร กลมตวอยางเปนนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 โรงเรยนสนตราษฎรวทยาลย เขตราชเทว กรงเทพมหานคร ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2543 จานวน 60 คน เครองมอทใชในการวจย ไดแก 1) แผนการสอนแบบ KWL-Plus 2) แผนการสอนตามคมอคร 3) แบบทดสอบวดความเขาใจในการอานภาษาองกฤษ วเคราะห ขอมลโดยการหาคาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และทดสอบหาความแตกตางของผลสมฤทธความเขาใจในการ อานภาษาองกฤษ โดยการหาคา t (t-test) จากการศกษาพบวา นกเรยนทไดรบการสอนแบบ KWL-Plus มผลสมฤทธความเขาใจในการอานภาษา

57

Page 71: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

องกฤษ สงกวานกเรยนทไดรบการสอนตามคมอคร อยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 สกญญา เกาววฒนกล (2543, อางถงใน สวรรณ สนทรพย 2545 : 59) ทาวจยเรอง

การพฒนาบทเรยนทใชกลยทธทางการอานเพอสงเสรมทกษะการอานวรรณคดและจรยธรรมของนกศกษาชนปท 3 สถาบนราชภฏเชยงใหม เพอพฒนาบทเรยนทใชกลยทธทางการอานเพอความเขาใจในการอานวรรณคด และเพอศกษาความสามารถทางการอานวรรณคดของนกศกษา และเพอศกษาระดบความมเหตผลในดานจรยธรรม ประชากรคอนกศกษาชนปท 3 สถาบนราชภฏเชยงใหมทลงทะเบยนเรยนรายวชาวรรณคดสาหบเดกในภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2543 จานวน 18 คน เครองมอทใชในการวจยคอ แบบสอบถามทใชถามความสนใจในการอานวรรณคด และความคลองแคลวในทกษะภาษาองกฤษของนกศกษา แผนการสอนตามบทเรยนทพฒนาขนจานวน 5 บททใชกลยทธทางการอานสาหรบรายวชาวรรณคดสาหรบเดก แบบประเมนประสทธภาพของบทเรยนและแบบประเมนความสามารถในการอานวรรณคดของนกศกษา แบบสอบถามความคดเหนทนกศกษามตอกลยทธทางการอาน และแบบประเมนการใชเหตผลทางจรยธรรมของนกศกษา ผลการวจยพบวา บทเรยนทใชกลยทธทางการอานมประสทธภาพ หลงจากไดเรยนบทเรยนทสรางขนแลวทกษะการอานวรรณคดของนกศกษามผลเปนทนาพอใจ ระดบการใชเหตผลทางจรยธรรมของนกศกษาอยในระดบท 3

สมจตร พงศอดม (2544) ไดทาการวจยเปรยบเทยบผลสมฤทธของการสอนอานแบบเรยนซงใหขอมลดวยเทคนค ITRA กบการสอนอานตามคมอคร ของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6โรงเรยนจงหวดเพชรบร และ เพอศกษาความ คดเหนของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 ทมตอการสอนอานแบบเรยนซงให ขอมลดวยเทคนค ITRA กลมตวอยางเปนนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 ภาคเรยนพเศษ ปการศกษา 2544 โรงเรยนอรณประดษฐ จงหวดเพชรบรทเรยนวชาภาษาองกฤษหลก (อ. 0111) จานวน 2 หองเรยน โดยสมตวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจบฉลากเปนกลมทดลองและ กลมควบคม กลมทดลองไดรบการสอนอานโดยใหขอมลดวยเทคนค ITRA สวนกลมควบคมไดรบการสอนอานตามคมอคร ในแตละกลมไดรบการสอนโดยใชเนอหาเดยวกนเปนเวลา 20 คาบ คาบละ 50 นาท เครองมอทใชในการทดลองคอ 1) แผนการสอนอานแบบเรยนซงใหขอมล ดวยเทคนค ITRA และแผนการสอนอานตามคมอคร 10 แผน 2) บทเรยนทใชสอน 10 บท 3) แบบทดสอบวดผลสมฤทธในการอานภาษาองกฤษ 4) แบบสอบถามความคดเหนตอการสอนอานภาษาองกฤษดวยเทคนค ITRA ผลการทดลองพบวา 1) ผลสมฤทธทางการอานภาษาองกฤษของนกเรยนทไดรบการสอนอานโดย ITRA สงกวาผลสมฤทธการอานภาษาองกฤษของนกเรยนทไดรบการอานตามคมอคร อยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 2) นกเรยนทไดรบการสอนอานดวยเทคนค ITRA มความคดเหนทดตอกจกรรมการอานภาษา

58

Page 72: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

องกฤษในระดบมาก วระวรรณ พนด (2544) ศกษาและเปรยบเทยบผลสมฤทธและ ความคงทนในการ

อานภาษาองกฤษของนกศกษาระดบประกาศนยบตรวชาชพชนสง สาขาวชาการบญช ชนปท 1 ทเรยนโดยวธสอนแบบใชแผนภมความหมาย และวธสอนตามคมอคร และศกษาความคดเหนของนกศกษาทเรยนการอานโดยวธสอนแบบใชแผนภมความหมาย เครองมอทใชในการวจยครงนคอ 1) แผนการสอนอานโดยวธใช แผนภมความหมาย 2) แผนการสอนตามคมอคร 3) แบบทดสอบวดผลสมฤทธในการอาน และ 4) แบบสอบถามความคดเหนทมตอการเรยนการอานแบบใชแผนภม ความหมาย กลมตวอยางทใชในครงนคอ นกศกษาระดบประกาศนยบตรวชาชพ ชนสง แผนกวชา การบญช ชนปท 1 ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2543 วทยาลยอาชวศกษานครปฐม จงหวดนครปฐม ทลงละเบยนเรยนวชาภาษาองกฤษ ธรกจ 1 (30001221) จานวน 72 คน ไดมาโดยวธสมอยางงาย โดยการจบฉลาก เพอเปนกลมทดลอง 1 หองเรยน จานวนนกศกษา 40 คน หองทเหลอเปนกลม ควบคม 1 หองเรยน จานวนนกศกษา 32 คน กลมทดลองทาการสอนอานโดยวธสอนแบบใชแผนภมความหมาย และกลมควบคมไดรบการสอนอานตามคมอคร โดยผวจย เปนผสอนทงสองกลม ใชเวลาสอนทงหมด 24 คาบเรยน ผลการวจยสรปไดดงน 1) นกศกษาทเรยนการอานโดยวธสอนแบบใชแผนภมความหมายมคะแนน ความเขาใจในการอานสงกวานกศกษาทเรยนการอานโดยวธสอนตามคมอคร อยางมนยสาคญทระดบ 0.05 2) นกศกษาทเรยนการอานโดยวธสอนแบบใชแผนภมความหมายมคะแนน ความคงทนในการจาสงกวานกศกษาทเรยนโดยวธสอนตามคมอครอยางมนย ความสาคญทระดบ 0.05 3). นกศกษาทเรยนโดยวธสอนแบบใชแผนภมความหมายมความคดเหนตอ กจกรรมการอานทสอนดวยแผนภมความหมายอยในระดบสง โดยมคาเฉลยเทากบ 4.00

ภาวด ศรสงข (2544) ไดทาการวจย เปรยบเทยบผลสมฤทธในการอาน ภาษาองกฤษตามแนวการสอสาร และการสอนแบบดงเดม ของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4 และศกษาความคดเหนของนกเรยนกลมทดลองทมตอการสอนวรรณกรรมตามแนวการสอสาร กลมตวอยางทใชในการวจยครงน คอนกเรยนชนมธยมศกษา ปท 4 โปรแกรมคณตศาสตร-ภาษาองกฤษโรงเรยนมธยมฐานบนกาแพงแสน จงหวดนครปฐม ทลงทะเบยนเรยนรายวชาการอานองกฤษเชงวเคราะห (อ 026) ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2544 จานวน 95 คน และทาการสมอยางงายโดยการจบฉลาก เพอแบงเปนกลมทดลองและกลมควบคม โดยกลมทดลองมจานวน 48 คนทไดรบการสอนอานวรรณกรรมตามแนวการสอสาร และกลมควบคมมจานวน 47 คนทไดรบการ สอนอานวรรณกรรมตามแบบดงเดม ใชเวลาสอนจานวน 16 คาบเรยน เครองมอทใชในการรวบรวมขอมลครงนประกอบดวย 1) แผนการสอน อานวรรณกรรมตามแนวการสอนเพอการสอสาร และแผนการสอนตามแบบดงเดม 2) วรรณกรรมสาหรบเปนบทอานจานวน 8 บท 3) แบบทดสอบวดผลสมฤทธ

59

Page 73: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ในการอานภาษาองกฤษ 4) แบบสอบถามความคดเหนตอการสอนวรรณกรรมภาษาองกฤษตามแนวการ สอสาร ผลการวจยพบวา 1) ผลสมฤทธในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนทไดเรยนวรรณกรรมตาม แนวการสอนเพอการสอสารและผลสมฤทธในการอานภาษาองกฤษของนกเรยน ทเรยนดวยวธการสอนแบบดงเดม ไมแตกตางกน 2) นกเรยนทไดรบการสอนอานวรรณกรรมตามแนวการสอนเพอการสอสารมความคดเหนทดตอการสอนวรรณกรรม

ภาณ สงฆประชา (2545) ทาการวจยเพอเปรยบเทยบความสามารถในการอานจบใจความสาคญของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 ทไดรบการสอนอานภาษาองกฤษ โดยใชเทคนคแผนผงมโนมตและการสอนอานภาษาองกฤษตามปกต เครองมอทใชในการวจย ไดแกแผนการสอนอานภาษาองกฤษโดยใชเทคนคแผนผงมโนมตจานวน 6 แผน และแผนการสอนอานภาษาองกฤษตามปกตจานวน 6 แผน แบบทดสอบวดความสามารถในการอานจบใจความสาคญ จานวน 30 ขอ กลมตวอยางคอ นกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 โรงเรยนหนคาพทยาคม โรงเรยนมธยมศกษาในสงกดกรมสามญศกษากระทรวงศกษาธการ ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2545 จานวน 2 หองเรยน ๆ ละ 30 คน โดยใชเนอหาเดยวกน ผลการวจยครงนพบวา 1) ความสามารถในการอานจบใจความสาคญของนกเรยนทไดรบการสอนอานภาษาองกฤษโดยใชเทคนคแผนผงมโนมตหลงเรยนสงกวากอนเรยน อยางมนยสาคญ ทระดบ 0.05 2) ความสามารถในการอานจบใจความสาคญของนกเรยน ทไดรบการสอนอานภาษาองกฤษโดยใชเทคนคแผนผงมโนมตหลงเรยนสงกวานกเรยนทไดรบการสอนอานภาษาองกฤษตามปกต อยางมนยสาคญทระดบ 0.05

กลาวโดยสรป งานวจยสวนใหญเปนการสรางเครองมอเพอพฒนาทกษะการอาน อาทเชน การสรางสอจรง การใชคอมพวเตอรชวยสอน หรอการใชกลยทธหรอวธการสอน ซงผลการวจยสวนใหญพบวา ความสามารถทางดานการอานของผเรยนเพมมากขนหลงการทดลองดวยเครองมอทสรางขน

งานวจยในตางประเทศ จากการศกษางานวจยในตางประเทศทเกยวของกบการพฒนาแบบฝกทกษะการอาน มรายละเอยดดงน

กลส (Gillis 1984) ไดศกษาผลสมฤทธดานการอานโดยทาการสมนกเรยนเกรด 7 จานวน 93 คน แบงนกเรยนออกเปน 2 กลม คอ กลมทดลองซงใชหนงสอพมพในการอานเพอความเขาใจและกลมควบคมไมใชหนงสอพมพ ทาการทดสอบวดผลสมฤทธดวยการใชขอสอบมาตรฐาน หลงจากการทดลองเปนเวลา 12 สปดาห ผลการวจยพบวา คะแนนผลสมฤทธของการอานเพอความเขาใจของนกเรยนกลมทใชหนงสอพมพสงกวากลมทไมใชหนงสอพมพ จงสรปไดวา กจกรรมจากหนงสอพมพสามารถชวยใหนกเรยนเพมผลสมฤทธในการอานเพอความเขาใจได

วกล (Vigil 1987) ไดทาการวจยในการสอนวชาสเปน เปรยบเทยบการสอนอาน

60

Page 74: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

โดยใชหนงสอแบบเรยน กลมตวอยางเปนนกศกษาทเรยนภาษาสเปนทมความยากงายอยในระดบท 1 ในวทยาลยชมชนออสตน (Austin Community College) ซงผเรยนไมมความรภาษาสเปนมากอน ผลการวจยพบวา ทงกลมควบคมและกลมตวอยางไมมนยสาคญทางสถต แตการวเคราะหความเขาใจในการอานและจากการทดสอบยอยการเขยนเรยงความ พบวาคาท (T-value) เทากบ 4.93 และ 2.78 มนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 และกลมทดลองทเรยน โดยใชเอกสารจรงการสอนมคะแนน ทางดานการพดสงกวากลมควบคม

การเซย (Garcia 2004) จากมหาวทยาลย เทกซส เอแอนดเอม – คงสวล (TEXAS A&M UNIVERSITY – KINGSVILLE) ไดทาการศกษาถงอทธพลของการอานทบาน: กรณศกษาจากโรงเรยนประถมศกษาโคสทอล เบนด รฐเทกซส งานวจยนศกษาผลกระทบจากการทพอแมอานหนงสอซงเปนแบบฝกใหลกฟงทบานทมผลตอการรหนงสอของเดก กลมตวอยางเปนนกเรยนจานวน 5 คน จากโคสทอล เบนด มฐานะทางบานยากจนและมปญหาดานการอาน การวจยศกษาความสามารถการอานของนกเรยนอยางตอเนองและมการสมภาษณพอแมและคร ผลการวจยพบวา 1) ระดบการศกษาของพอแมไมเปนอปสรรคความสามารถการอานของนกเรยน 2) การสงเสรมการอานของพอแมมความสาคญตอการพฒนาการรหนงสอของเดก 3) การสนบสนนใหเดกอานระหวางโรงเรยนและบาน สงผลตอคะแนนทดสอบมาตรฐาน 4) การอานใหเดกฟงทบาน สงผลตอการเรยนรหนงสอของเดก 5) เดกทไดรบการสงเสรมทบานมความกาวหนาอยางมนยสาคญในการอาน 6) เดกทเปลยนการเรยนจากภาษาสเปนเปนภาษาองกฤษมระดบการอานภาษาองกฤษลดลง ขอเสนอแนะของการวจยครงนคอ 1)โรงเรยนควรเตรยมกจกรรมหรอโปรแกรมทเกยวของกบพอแมของนกเรยนทมความบกพรองในภาษาองกฤษ โดยใหทางานรวมกบทบานเพอเพมความสาเรจในการเรยน 2) โรงเรยนควรจดอปกรณการเรยนการสอนทเปดโอกาสใหพอแมไดพฒนาการเรยนรใหแกเดก 3) ควรฝกกลยทธใหกบพอแมทมความสามารถภาษาองกฤษจากด เพอพฒนาทกษะการอานของลก 4) ครและผบรหารควรเตรยมวธกระตนพอแม เพอใหชวยเหลอนกเรยนทบกพรองภาษาองกฤษ ใหประสบความสาเรจในการอาน 5) ใหพอแมตระหนกถงความสาคญในการสนบสนนลกทงทบานและทโรงเรยน โดยไมคานงถงระดบชนของเดก สาหรบการวจยครงตอไปผวจยไดเสนอแนะวา ควรสารวจวธทจะชวยเพมจานวนของพอแมทจะสงเสรมการอานใหกบลกทบาน และควรกาหนดขอบเขตในการวจยออกไป เพอใหทราบถงความเกยวของของพอแมทชวยนกเรยนในชนประถมศกษาปท 5 และระดบมธยมตน

กลาวโดยสรป การใชแบบฝกความสามารถทางดานการอานทใชสอจรง เชน หนงสอพมพ วารสาร หรอกลยทธทางการสอนทใชของจรง สามารถทาใหผเรยนพฒนาทกษะดานการอานสงขน

61

Page 75: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

6.2 งานวจยทเกยวของกบการสอนภาษาองกฤษเนนเนอหาสาระ จากการศกษางานวจยทเกยวของกบการสอนภาษาองกฤษเนนเนอหาสาระท งใน

ประเทศและตางประเทศ มรายละเอยดดงตอไปน งานวจยภายในประเทศ ผวจยไดทาการคนควางานวจยภายในประเทศ ทเกยวของกบ

การสอนภาษาองกฤษเนอหาสาระ มรายละเอยดดงน พารณ นนทวาส (2543) ไดทาการวจยเรองการพฒนาบทเรยนภาษาองกฤษโดยใช

แนวการสอนทเนนเนอหาสาหรบนกเรยนแผนการเรยนคณตศาสตร - วทยาศาสตร โรงเรยนยพราชวทยาลย จงหวดเชยงใหม เพอพฒนาบทเรยนภาษาองกฤษทเกยวของกบเนอหาวชาวทยาศาสตร โดยเนนทกษะการอานและการเขยนภาษาองกฤษ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 แผนการเรยนคณตศาสตร – วทยาศาสตร กลมตวอยางมจานวน 52 คน เครองมอทใชคอ แบบสารวจความตองการของผเรยนในดานเนอหา บทเรยนภาษาองกฤษทมเนอหาเกยวของกบวชาวทยาศาสตร แบบทดสอบประเมนความรทไดจากการอานเมอเรยนจบแตละบท และเมอสนสดการทดลอง ซงเปนขอสอบภาษาไทย เมอสนสดการทดลองนกเรยนตองเขยนเรยงความและทาโครงงาน และเมอสนสดการทดลองนกเรยนตองทาแบบสอบถามความคดเหนของผเรยน ผลการวจยพบวาบทเรยนทใชแนวการสอนโดยวธเนนเนอหามประสทธภาพ สามารถพฒนาทกษะการอานและการเขยนของนกเรยนได อกทงมความเหมาะสมกบการสอนภาษาเพอจดประสงคทางวชาการและเหมาะกบความสามารถของนกเรยน คะแนนความสามารถในการใชภาษาอยในระดบปานกลาง

ภวดล เกตมงคล (2544) ไดทาการวจยเรองการพฒนาความสามารถทางการพด จตสานกและความสามารถทางการแกปญหาสงแวดลอม โดยใชบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาวชา กลมตวอยางเปนนกเรยนในระดบชนมธยมศกษาปท 3 ทเรยนวชาภาษาองกฤษหลก 10 (อ 016) จานวน 20 คน โรงเรยนพชย จงหวดอตรดตถ ผวจยไดสารวจความตองการหวเรองของนกเรยน จากนนใหนกเรยนทาแบบประเมนจตสานกทางสงแวดลอมกอนการทดลอง แลวจงดาเนนการสอนโดยใชบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาวชา ซงประกอบไปดวยแผนการสอนจานวน 5 แผน เมอทดลองเสรจจงทาการประเมนความสามารถทางการพดและความสามารถทางการแกปญหาสงแวดลอมจากการเสนอโครงงาน 3 โครงงานและประเมนจตสานกทางสงแวดลอมหลงการทดลอง ผลการวจยพบวา ความสามารถทางการพดผานเกณฑทกาหนดคอรอยละ 50 และเพมขนทกโครงงานตามลาดบ ในดานจตสานกทางสงแวดลอมของผเรยนพบวาสงขนกอนการทดลอง และมความสามารถทางการแกปญหาสงแวดลอมจากการทาโครงงานเพมขนตามลาดบเชนกน

ไพลน กาญจนภานพนธ (2545) ไดทาการวจยเรองการจดการเรยนการสอนโดย

62

Page 76: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

การบรณาการเนอหา การพฒนาการสอนภาษาองกฤษในโรงเรยนมธยมศกษา มวตถประสงคเพอพฒนากระบวนการจดการเรยนการสอนภาษาองกฤษ โดยการบรณาการเนอหาจากรายวชาตาง ๆ เพอนาไปสการเรยนรภาษา กลมตวอยางทใชเปนนกเรยนชน ม. 4 จานวน 43 คน ทเรยนแผนวทย ฯ – คณต ฯ โรงเรยนจกรคาคณาทร จงหวดลาพน เครองมอทใชม 3 อยาง คอ 1) แผนการสอนวชาภาษาองกฤษหลก 11(อ 017) 2) แบบสอบถาม และ 3) การบนทกขอมลของครและนกเรยนในการทดลองผวจยไดทาการสารวจความคดเหนของผสอนทงวชาภาษาองกฤษและวชาตาง ๆ ในระดบชนททาการทดลอง จากนนทาการประชมคดเลอกเนอหารวมกน และทาแบบสอบถามความสนใจของผเรยนเกยวกบเนอหาทเลอก และกาหนดทกษะทางภาษาและกจกรรมจากเนอหาเพอจดทาแผนการสอน ผลจากการวจยพบวา นกเรยนสวนมากมความพอใจวธการเรยนการสอนแบบเนนเนอหา นกเรยนไดพฒนาทกษะฟง พด อาน และ เขยน นกเรยนทกคนผานเกณฑการวดและประเมนผลทกาหนดโดยกรมวชาการ และมคะแนนโดยเฉลยอยในระดบด

สวรรณ สนทรพย (2545) ไดทาการวจยเรอง การสรางเสรมการอานภาษาองกฤษโดยวธการเนนเนอหา (CBI) สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 โรงเรยนโพธาวฒนาเสน จงหวดราชบร จานวน 40 คนทไดมาโดยการสมอยางงาย เครองมอทใชคอ แบบสอบถามความตองการหวขอเรอง สอเสรมการสอนอานภาษาองกฤษ จานวน 10 บทเรยน แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษกอนและหลงการทดลอง และแบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนทมตอสอเสรมการอานภาษาองกฤษ ผลการวจยพบวา ประสทธภาพของสอเสรมการอานภาษาองกฤษโดยวธเนนเนอหามประสทธภาพด ความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนหลงการใชสอเสรมการอานสงกวากอนใชสอเสรมการอานอยางมนยสาคญทางสถต และนกเรยนมความคดเหนทดตอสอเสรมภาษาองกฤษทผวจยสราง

วลย ชมภรตน (2546) ไดทาการวจยเรอง การสงเสรมแรงจงใจและความสามารถทางการเรยนภาษาองกฤษของนกกฬาในโรงเรยน โดยใชบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาดานกฬา กลมตวอยางคอ นกเรยนทเปนนกกฬาชนมธยมศกษาปท 4 โรงเรยนปรนสรอยแยบสวทยาลย อาเภอเมอง จงหวดเชยงใหม ทลงทะเบยนเรยนวชา ภาษาองกฤษพนฐาน (อ 4042) ในภาคเรยนท 2 จานวน 18 คน เครองมอทใชคอ แผนการสอนทใชบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาดานกฬา จานวน 4 แผน แบบวดแรงจงจดในการเรยนภาษาองกฤษและแบบวดความสามารถในการฟง พด อานและเขยนภาษาองกฤษ ผลการวจยพบวา นกเรยนกฬามความสามารถในการฟง และพดภาษาองกฤษสงขนหลงการเรยน นกเรยนมความสามารถในการอานและเขยนภาษาองกฤษผานเกณฑ รอยละ 50 และนกเรยนมแรงจงในใจการเรยนภาษาองกฤษสงขน

นวลจนทร สวรรณศร (2547) ไดทาการวจยเรอง การจดกจกรรมการเรยนรวชา

63

Page 77: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาษาองกฤษ โดยวธสอนแบบเนนเนอหาวชา ชนมธยมศกษาปท 1 กลมตวอยางคอ นกเรยนมธยมศกษาปท 1 โรงเรยนดอนแคน ดอนหวายสามคค อาเภอจงหาร จงหวดรอยเอด จานวน 15 คน เครองมอทใชคอ การสงเกตแบบไมมโครงสราง การสมภาษณแบบไมมโครงสรางและการเขยนอนทนของนกเรยน ผลการวจยโดยสรปพบวาการใชวธสอนแบบเนนเนอหาวชาในการพฒนากจกรรมการเรยนรวชาภาษาองกฤษ ทาใหนกเรยนเกดการพฒนาทกษะทางภาษาทง 4 ทกษะไปพรอม ๆ กบการพฒนาภาษาทางวชาการอนจะเปนประโยชนตอการเรยนในระดบสงตอไป

กลยา มหม (2547) ไดทาการวจยเรอง การพฒนาทกษะภาษาองกฤษโดยใชวธการสอนทเนนเนอหาวชาของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 กลมตวอยางคอ นกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 จานวน 19 คน เครองมอทใชคอ แผนการเรยนรและแบบประเมนทกษะการฟง พด อานและเขยน ผลการศกษาโดยสรปพบวา การพฒนาทกษะภาษาองกฤษโดยใชวธการสอนทเนนเนอหาวชาชวยใหนกเรยนไดใชภาษาท ง 4 ดาน คอ การฟง พด อานและเขยนไปพรอม ๆ กบการบรณาการเนอหาวชาในกลมสาระการเรยนรอน ๆ นอกจากนนการปฏบตกจกรรมมสวนกระตนใหนกเรยนมพฤตกรรมการทางานเปนกลมชวยเหลอกน และกลาแสดงออกมากขน

นยนา ใหมคาม (2548) ไดทาการวจยเรอง การพฒนาแผนการจดการเรยนรภาษาองกฤษ ระดบชนมธยมศกษาปท 1 โดยใชวธการสอนภาษาทเนนเนอหาวชา กลมตวอยางคอ นกเรยนชนมธยมศกษาปท 1 โรงเรยนเมองตลงพทยาสรรพ ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2548 จานวน 1 หองเรยน 48 คน โดยการสมแบบเจาะจง เครองมอทใชคอ แผนการจดการเรยนรภาษาองกฤษโดยใชวธการสอนภาษาทเนนเนอหาวชา จานวน 2 แผน แบบประเมนตามสภาพจรงและแบบทดสอบวดผลสมฤทธทางการเรยน ผลการศกษาโดยสรปพบวา การจดกจกรรมการเรยนรภาษาทเนนเนอหาวชา สามารถพฒนาทกษะการฟง พด อาน และเขยนของผเรยนไดเปนอยางด สงผลใหผลสมฤทธทางการเรยนภาษาองกฤษสงขน นอกจากน การจดกจกรรมการเรยนการสอนในทกทกษะ คอ การฟง การพด การอาน และการเขยนโดยใชเนอหาวชาเปนสอในการเรยนรภาษา จะชวยใหผเรยนไดฝกปฏบตทกษะทางภาษาไปพรอม ๆ กบการเรยนเนอหาวชาและทาใหผเรยนมพนฐานทางภาษาเชงวชาการ โดยเฉพาะกจกรรมในทกษะการอานจะเปนพนฐานใหผเรยนสามารถนาความรทไดไปดดแปลงใชสาหรบการอานบทอานเชงวชาการในการศกษาระดบสงขนไปได

ประคอง พรมมา (2548) ไดทาการวจยเรอง การพฒนาการเรยนรภาษาองกฤษของนกเรยนช นมธยมศกษาปท 5 โดยวธสอนภาษาทเนนเนอหา กลมตวอยางคอ นกเรยนช นมธยมศกษาปท 5 ภาคเรยนท 1 โรงเรยนนามนพทยาคม อาเภอนามน จงหวดกาฬสนธ จานวน 30 คน เครองมอทใชในการวจยคอ แผนการเรยนรโดยวธการสอนภาษาทเนนเนอหา การสงเกตแบบไมมโครงสราง การสมภาษณแบบไมมโครงสราง และการเขยนอนทนของนกเรยน ผลการวจยโดย

64

Page 78: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

สรปปรากฏวา การพฒนาการเรยนรภาษาองกฤษของนกเรยนมธยมศกษาปท 5 โดยวธสอนภาษาทเนนเนอหา ทาใหสามารถพฒนาการเรยนรภาษาองกฤษไดครบทง 4 ทกษะ และนกเรยนไดเรยนรเนอหาวชาการทเกยวของกบกลมสาระการเรยนรอนไปพรอม ๆ กนอยางมประสทธภาพ นอกจากนครยงไดแนวทางการสอนภาษาองกฤษโดยวธสอนภาษาทเนนเนอหาอกดวย

ฉตรเทพ พทธชชาต (2548) ไดทาการวจยเรอง การพฒนาบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาพระพทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพอการสอสาร กลมตวอยางคอนกเรยนระดบมธยมศกษาชนปท 6/1 โรงเรยนพทธโกศยวทยา จงหวดแพร ทเรยนวชาภาษาองกฤษพนฐาน ในภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2548 จานวน 20 รป เครองมอทใชคอ แผนการสอนภาษาองกฤษทเนนเนอหาพระพทธศาสนาตามแนวการสอนเพอการสอสาร จานวน 6 แผน แบบวดความสามารถในการพดภาษาองกฤษและแบบสอบถามความคดเหนของนกเรยน ผลการวจยพบวา ความสามารถในการพดภาษาองกฤษของนกเรยนสงขนจากระดบควรปรบปรงเปนระดบปานกลางหลงจากการเรยนการสอนดวยบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาพระพทธศาสนาตามแนวการสอนเพอการสอสาร และนกเรยนมความคดตอบทเรยนในระดบมาก

อภสมย สขสนท (2549) ไดทาการวจยเรอง การพฒนาทกษะภาษาองกฤษระดบประกาศนยบตรวชาชพชนสง โดยการบรณาการวธการสอนภาษาทเนนเนอหาวชากบเทคนคการเ รยนแบบกลมรวมมอ กลมตวอยาง คอ นกศกษาระดบประกาศนยบตรวชาชพช นสง วทยาลยเทคนคกาฬสนธ อาเภอเมอง จงหวดกาฬสนธ จานวน 30 คน เครองมอทใชคอ แผนการเรยนรโดยบรณาการวธการสอนภาษาทเนนเนอหาวชากบเทคนคการเรยนแบบกลมรวมมอจานวน 2 แผน แบบประเมนทกษะการฟง พด อาน และเขยนและแบบสงเกตแบบไมมโครงสรางและการสนทนาของผศกษาคนควา ผลการวเคราะหขอมลโดยสรปปรากฏวา การบรณาการวธการสอนภาษาทเนนเนอหาวชากบเทคนคการเรยนแบบกลมรวมมอ ทาใหสามารถพฒนาการเรยนรภาษาองกฤษไดครบทง 4 ทกษะ และในขณะเดยวกนกไดเรยนรเนอหาวชาชพไปดวย

กลาวโดยสรป งานวจยทเกยวกบการสอนภาษาองกฤษเชงเนอหาสาระภายในประเทศ เปนการสอนภาษา พรอมท งบรณาการเนอหาวชาตาง ๆ เขาดวยกน ผลปรากฏวา ผเรยนมความสามารถในดานการอานสงขนหลงการทดลอง

งานวจยในตางประเทศ ผวจยไดทาการคนควางานวจยในตางประเทศ ทเกยวของกบการสอนภาษาองกฤษเชงเนอหาสาระ มรายละเอยดดงน

มาซมดา (Mazumdar 2000) จากมหาวทยาลยเปอโตรโก ไดทาการวจยศกษาผลกระทบของการอานในใจและการอานออกเสยงในการอานเพอความเขาใจ ในการเรยนภาษาองกฤษเปนภาษาทสอง ซงมการวดระดบความสามารถใน 3 ระดบ คอระดบพนฐาน

65

Page 79: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ระดบกลาง และระดบสง เพอศกษาความพงพอใจของผเรยนทมตอการอานในใจและการอานออกเสยง ในการทดลองไดดาเนนการกบกลมตวอยางจานวน 45 คน ผลการวจยพบวา ในการอานระดบพนฐานและระดบกลางพบวาไมมความแตกตางในการอานเพอความเขาใจ สาหรบในการอานระดบสง พบวา คะแนนการอานในใจสงมาก ในดานความสามารถของการอาน ครและนกเรยนมความเหนตรงกนวา การรคาศพทเปนปจจยสาคญยงตอความเขาใจในการอานของผเรยน นอกจากนพบวา ครผสอนสวนใหญไมมความพงพอใจวธการใดวธการหนงโดยเฉพาะ มนกเรยนจานวนมากมความเหนวาพวกเขามความเขาใจในระดบเทา ๆ กนโดยไมเกยวของกบระดบการอาน

มากา และ วอรด (Maaka and Ward 2000) ไดทาการศกษาการอานแบบเนนเนอหาสาระในชนเรยนของวทยาลยชมชน การวจยเปนการตรวจสอบแนวทางทเปนไปไดทจะปรบปรงสวนเนอหาเพอการสอนและการเรยนรในชนเรยน กลมตวอยางเปนนกศกษา 236 คน และครผสอน 12 คน ซงมาจากวทยาลยชมชนในเมองฮอนโนลล ฮาวาย ผลการวจยบงชวาเกดความขดแยงกนระหวางการรบรของผสอนเกยวกบนกเรยนทเปนผอาน และการรบรของผเรยนทอานดวยตนเอง อยางไรกตามผลการวจยเปดเผยใหเหนถงขอมลทสาคญเกยวกบความสามารถทเพมขนในการคดอยางมวจารณญาณของผเรยนแรงจงใจในการอาน และกลวธการรบรและการนาไปใชในชวตประจาวน

รช (Riches 2001) ไดศกษาการพฒนาภาษาแมและการอานภาษาทสองในการเรยนแบบสองภาษา จดประสงคเพอศกษาการพฒนาของภาษาแมและการอานภาษาทสองในการเรยนแบบสองภาษาและประเมนผลกระทบของรปแบบการสอนอานเบองตน กลมตวอยาง 2 กลม กลมละ 12 คน เกรด 1 โดยเปรยบเทยบรปแบบการสอนอานเบองตน กลมแรกเปนโรงเรยนสอนภาษานานาชาตฝรงเศส ซงสอนภาษาองกฤษ 50 % ฝรงเศส 50% โดยการใชภาษาองกฤษเปนรปแบบในการสอนอานเบองตน อกกลมเปนโรงเรยนฝรงเศส ทนกเรยนใชภาษาองกฤษเปนภาษาแม และสอนรปแบบการอานเบองตนเปนภาษาฝรงเศส พบวา หากไมคานงถงรปแบบการสอนอานเบองตน ความสามารถในการอานของเดกพฒนาทง 2 ภาษา เดกรสกสะดวกสบายในการอาน ความแตกตางในความสามารถของการอานท งสองกลมมากจาก ความจากดของความรภาษาทสองมากกวารปแบบการสอนอานเบองตน และเดกทสอนรปแบบอานเบองตนในภาษาทสอง งายตอการประยกตความสามารถในการอานไปใชในการอานเปนภาษาแมของตนเอง

ดลลอน (Dillon 2002) ไดทาการวจยเรองแบบทดสอบการอานแบบเนนเนอหาในโรงเรยนขนาดกลาง 5โรงเรยนในรฐฟลอรดา การวจยมงเนนศกษาวา มการจดกจกรรมอะไรบางในโรงเรยน งานวจยทาการสารวจใน 4 หวขอ คอ 1) ทศนคตของครตอการสอนแบบเนนเนอหา 2) ครฝกการสอนอาน 3) การรวบรวมแผนการพฒนาการสอนอานในโรงเรยน 4) ผบรหารไดเชอมตอ

66

Page 80: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

วฒนธรรมใหเขากบการสอนอานเชงเนอหาสาระอยางไร การวจยนเปนแบบบรรยาย ใชคาถามในการสารวจผบรหาร 5 คนและแผนการพฒนาแบบทดสอบในแตละโรงเรยน ผลการวจยพบวา ครสวนใหญทใหขอมลมทศนคตทางบวกตอการสอนแบบเนนเนอหาสาระและมสวนรวมในการสอน จากการสมภาษณผบรหารและแผนการพฒนาโรงเรยนชใหเหนถงการเพมประสทธภาพการอาน และความตองการในการสนบสนนครผสอน

แบรดเบอรร (Bradberry 2003) ไดทาการวจยเรอง การศกษาความเชอของคณะบรหารโรงเรยนมธยมและทศนคตตอการสอนแบบเนนเนอหา กลมตวอยางไดมาโดยการสมผบรหารระดบโรงเรยนมธยมจากภาคตาง ๆ ในภาคตะวนออกเฉยงเหนอของรฐเทกซส เครองมอทใชคอ แบบสอบถาม แบบสมภาษณ และสมดบนทกซงประกอบไปดวยการบนทกภาคสนาม บนทกอยางไมเปนทางการ บนทกประจาวน แถบบนทกเสยง แบบสอบถามทสมบรณ ขอมลโดยยอและตนฉบบบนทกการสมภาษณ กลมตวอยางตองกรอกแบบสอบถามและสมภาษณ ผลการวจยพบวา ผบรหารทเขารวมในการวจยครงน มความพงพอใจตอการสอนอานแบบเนนเนอหา ขอมลจากการสมภาษณพบวา ทศนคตทดตอการสอนดงกลาวของผบรหารไมไดมอทธพลตอการตดสนใจนาเอาการสอนดงกลาวเขาไปใชในการสอนทโรงเรยน ผลการสอบของนกเรยนดเหมอนมอทธพลตอการตดสนใจเกยวกบการจดหลกสตรมากกวาทศนคตความชอบของผบรหาร

มซาอท (Mushait 2004) ไดทาการวจยเรอง ความสมพนธของความชานาญในการอานภาษาทหนงและภาษาทสอง กบการอานเพอความเขาใจและกลยทธของนกศกษาซาอดอาระเบยทเรยนภาษาองกฤษเปนภาษาทสอง จดประสงคเพอศกษาความสมพนธของการอานเพอความเขาใจในภาษาทสองและกลยทธการอานภาษาทสองกบความสามารถในการอานภาษาทหนง คาศพทในภาษาทสองและไวยากรณในภาษาทสองในเนอหาภาษาองกฤษในฐานะเปนภาษาตางประเทศ กลมตวอยางจานวน 222 คน กาลงศกษาวชาภาษาองกฤษ มหาวทยาลย คงคาลด ในซาอดอาระเบย คณะเดยวกน แตระดบความชานาญในภาษาทสองตางกน ผลปรากฏวา ความชานาญทางภาษาทสองไมเพยงมผลตอการอานเปนภาษาทสองเทาน น ยงมผลรวมไปถงกระบวนการอานดวย กลยทธการอานจากหนวยใหญไปสหนวยยอยมผลบวกกบการอานเพอความเขาใจในภาษาทสอง

เอสปนและคณะ (Espin et al. 2005) ศกษาการวดผลโดยใชหลกสตรเปนฐานในการเรยนแบบเนอหาสาระ (Content area) กลมตวอยางจานวน 58 คน แบงเปน 2 กลม ซงเปนนกเรยน เกรด 7 ท เ รยนวชาสงคมศกษา ผลวจยพบวานกเรยนกลมทวดผลดานการอานมความกาวหนาอยางชดเจน จากการวจยยงพบวามความสมพนธระหวางอตราความกาวหนาทเกดขนกบนกเรยนทวดผลการอานคาศพทกบนกเรยนทเรยนแบบธรรมดา

67

Page 81: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เคน และคณะ (Cain et al. 2005) รายงานการศกษาขอมลดานความสามารถในการตความสานวนของเดกอาย 9 ขวบ ซงมความสมพนธกบระดบความเขาใจในการอาน โดยไมคานงถงระดบความยากของสานวนภาษา ไมคานงถงการใชในความเปนจรง หรอในวรรณกรรมและไมคานงถงบรบท ซงเกดรวมกบเนอเรองอน ผลการศกษาเปนไปตามทคาดการณไวคอ นกเรยนมความสามารถดกวาในการอธบายความหมายของสานวนในบรบท เมอเปรยบเทยบกบความเขาใจสานวนทเกดขนตามลาพง นกเรยนทเขาใจไดมากและเขาใจไดนอย มความสามารถไมแตกตางกน ในดานความสามารถในการตความสานวนในบรบท แตผทมความเขาใจนอย มความสามารถทดอยกวาในการใชบรบท เพอเดาความหมายสานวนทยากและซบซอนอยางมนยสาคญ ผลการศกษาแสดงใหเหนแหลงขอมลทมาซงนกเรยนใชเพอตความ

โบทไรท (Boatright 2005) แหงมหาวทยาลยรฐแคลฟอเนย ไดทาการวจยความเปนไปไดของอปสรรคของผเรยนวทยาศาสตรกบความเขาใจและการสรปความซงอาจจะมความเกยวของกนกบการใชกลยทธในการอานและ ความมนใจในตนเอง กลมทดลองไดรบการสอนกลยทธการอานเชงเนอหาสาระ กลมควบคมไดรบการสอนตามปกต มการเกบขอมลจากการทดสอบกอนและหลงเรยนโดยมการวดความเขาใจและการสรปความของผเรยน ผลการทดลองพบวากลมทดลองสามารถสรปความไดชดเจนดกวากลมควบคมอยางมนยสาคญ และจากการสารวจอยางไมเปนทางการพบวาเมอใชการสอนเชงเนอหาสาระ ผเรยนจะมพฒนาการการเรยนรทสงขน

ฟอรเกท (Forget 2006) ไดทาการศกษาถงผลกระทบของการสอนอานแบบเนนเนอหาทมตอทศนคต ความตระหนกทางอภปญญา และความสาเรจในการอาน ของนกเรยนมธยมในชนบท กลมตวอยางเปนครผสอนมธยมในชนบทของโอไฮโอ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และนกเรยนมธยมศกษาปท 4 ระหวางป 2002 และ 2003 โดยนกเรยนทาแบบวดทศนคตและวดความตระหนกทางอภปญญาในการใชกลยทธการอาน ผลการวจยพบวา จากผลการรายงานของครผสอนเกยวกบการใชกลยทธการอานแบบเนนเนอหาสาระในการสอบ การพฒนาการสอน ชวยสงเสรมทศนคตของผเรยนทมตอการอานเพยงเลกนอย ในดานกลยทธทางอภปญญา หรอคะแนนการอานกเพมขนเพยงเลกนอย ผวจยเสนอแนะวา การสอนอานแบบเนนเนอหาถาจะใหไดผลครตองใชกลยทธทถกตอง การสนบสนนจากเพอนรวมงานดานการสอนเพอใหผเรยนเกดการเรยนรดวยตนเอง จากโครงงาน การวจยชนเรยน ครตองไดรบการฝกฝนอยางมประสทธภาพและตระหนกถงความสาคญของการอานเชงเนอหาสาระระดบมธยมดวย

ดอนนา (Donna 2007) ไดศกษาการจดการเรยนการสอนแบบเนนเนอหาสาระในโรงเรยนมธยมทางสหรฐอเมรกาตอนใต การวจยนเพอนาขอมลทไดมาวเคราะหเพอศกษาการอานและการคดในระดบสงของนกเรยนเมอใชการสอนแบบเนนเนอหาสาระ การศกษาใชเวลา 6 เดอน

68

Page 82: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

การวจยเรมจากการสงเกต และการวเคราะหรปแบบการสอนทใชอยประจา ทากบนกเรยนจานวน 5 หองเรยน ประเดนการวจยมงไปทกจกรรมของครและนกเรยนทมตอบทเรยน เชน การเลาเรอง การตความ การสรปความ ฯลฯ ในการวจยครงนมครจานวน 5 คน และผชวยวจยอก 2 คน ซงมสวนรวมในการวางแผนการสอน โดยมงเปาหมายไปทการพฒนาการพดสอความระหวางครและนกเรยน และนกเรยนกบนกเรยน มการอดเทปวดโอ การจดบนทกการปรกษาหารอระหวางครและนกเรยน และแบบสอบถามทนกเรยนกรอก นาขอมลทงหมดมาวเคราะห ผลการวจยพบวาการสอนแบบเนนเนอหาสาระชวยใหนกเรยนมทกษะการอานและการคดในระดบสงเรยนดขน ครผสอนมความพงพอใจกบการสอนดงกลาว

โลแกน (Logan 2007) ไดทาการวจยเรอง การสงเสรมใหนกเรยนชาวสเปนไดเรยนคณตศาสตรแบบเนนเนอหาสาระ: ผลของการสอนและทศนคตทมตอวชาคณตศาสตร จานวนนกเรยนสเปนทยายเขามาอยสหรฐไดแสดงความพงพอใจตอการจดการเรยนการสอนแบบเนนเนอหาสาระ ผสอนไดหาแนวทางชวยใหนกเรยนสเปนเหลานประสบความสาเรจในการเรยนคณตศาสตรแบบเนนเนอหา โดยนกเรยนสเปนเรยนคณตศาสตรโดยใชภาษาองกฤษในชนเรยน งานวจยนทาทโรงเรยนมธยมศกษาขนาดเลกแหงหนงในรฐเพนซลวาเนยตอนใต การวจยเพอศกษาความสาเรจของโปรแกรมชวยเหลอผเรยนทใชภาษาแมเปนภาษาสเปนและเปนนกเรยนทเรยนพชคณต 1 -2 ผลการวจยพบวาคะแนนผลสมฤทธของนกเรยนและทศนคตตอการเรยนแบบเนนเนอหาสาระเพมขนอยางชดเจน

สโตล (Stolle 2007) ไดทาการวจย ความคดเหนของครมธยมทสอนแบบเนนเนอหาสาระทมตอการเรยนและเทคโนโลย : ความซบซอน อปสรรค การสรางมโนภาพ และการฝกปฏบตจดประสงคของงานวจย เพอศกษารายละเอยด ความซบซอน ความขดแยง คขนาน การสรางมโนภาพและการฝกฝน ของการใชวธการสอนแบบเนนเนอหาของครในดานขอมลและการใช ไอซท สอสารสนเทศ เพอพฒนาผลสมฤทธและการเรยนร อะไรเปนความสมพนธระหวางการสรางมโนภาพของครในวชาภาษาองกฤษ วทยาศาสตร สงคม และการใชไอซทในการสอนเพอพฒนาการเรยนร จากการสงเกตและการสมภาษณ ผวจยไดเรยนรเรองราวของครแตละคนในเรองเหลานมความตงเครยด 4 อยางปรากฏนนคอ 1) การใชไอซท กเพยงพอตอการทางาน 2) ความรดานไอซทอยางเพยงพอ 3) กลวการไมร และ 4) การระบชชดวาใครไดประโยชนจากไอซท

งานวจยทเกยวของการการอานเนอหาสาระสวนใหญในตางประเทศ เปนการศกษาผลของการสอนอานแบบเนนเนอหาสาระ กลยทธในการอานและทศนคตทมตอการอานเนอหาสาระ ซงพบวา สามารถชวยพฒนาทกษะการอานของผเรยนไดดขนและผเรยนมทศนคตทดตอการสอนอานเนอหาสาระ

69

Page 83: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

จากการศกษางานวจยเกยวกบการพฒนาแบบฝกและการสอนแบบเนนเนอหา พบวา งานวจยสวนใหญเปนการพฒนาเครองมอและวธสอนทชวยในการฝกทกษะดานการอาน อกทงยงมงเนนใหผเรยน ไดเรยนรภาษาอยางมความหมาย ทาใหเกดประโยชนในการเรยนการสอนและในชวตประจาวนตอผเรยน อยางไรกตามยงไมมงานวจยทนาเนอหาทเกยวกบปญหาของผเรยนมาใชในการเรยนการสอนภาษา อกทงการสอนอานแบบเนอหาสาระมกจะทากบนกเรยนในระดบมธยมหรอสงกวา ดงนน ผวจยจงสนใจทจะทาการพฒนาแบบฝกการอานทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อ. เมอง จ. นครปฐม โดยมงทจะพฒนาความสามารถในการอาน ผานเนอหาทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ซงทาใหผเรยนไดเรยนรภาษาอยางมความหมาย และสามารถนาความรไปใชใหเกดประโยชนตอการดาเนนชวตได

70

Page 84: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทท 3

วธดาเนนการวจย

การวจยเรอง “ การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม” เปนการวจยเชงทดลอง (Pre – experimental Research) มวตถประสงคเพอวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกอนและหลงการเรยนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตนและศกษาความคดเหนของผเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตนทผวจยสรางขน โดยมขนตอนการวจยดงรายละเอยดตอไปน

1. ประชากรและกลมตวอยาง

ประชากร คอ นกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อ. เมอง จ. นครปฐม ปการศกษา 2550

กลมตวอยาง คอ นกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อ. เมอง จ. นครปฐม ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2550 จานวน 1 หองเรยน 26 คน ซงไดมาโดยการเลอกแบบเจาะจง

2. ตวแปรทศกษา

ตวแปรทศกษาในการวจยครงนคอ 2.1 ความสามารถในการอานภาษาองกฤษ 2.2 ความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกทกษะการอาน

3. เครองมอทใชในการวจย

เครองมอทใชในการวจยครงนไดแก 3.1 แบบฝกการอานภาษาองกฤษ ทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยน

จานวน 8 บทเรยน

71

Page 85: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

3.2 แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษกอนและหลงเรยนโดยเปนขอสอบชดเดยวกน จานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชวโมง

3.3 แบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน

4. การสรางและพฒนาเครองมอ

ผวจยไดดาเนนการสรางและพฒนาเครองมอสาหรบการวจย โดยมรายละเอยดตามลาดบดงตอไปน

4.1 แบบฝกการอานภาษาองกฤษ ทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตนสาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6

1. กาหนดจดประสงคการเรยนรดานเนอหาภาษาตามหลกสตร 1.1 ศกษาคาอธบายรายวชาภาษาองกฤษ ชวงชนท 2 (ป.4-ป. 6) ซงมคาอธบายดง

รายละเอยดตอไปน เขาใจคาสง คาขอรอง ภาษาทาทาง คาแนะนาในสถานศกษา และสงคมรอบตว

อานออกเสยงคา กลมคา และประโยคงาย ๆ ตามหลกการอานออกเสยง เขาใจประโยค ขอความสน ๆ บทสนทนา เรองสน ๆ เรองเลา และนทาน ใชภาษางาย ๆ เพอสรางความสมพนธระหวางบคคล แสดงความตองการของตน เสนอความชวยเหลอแกผอน แลกเปลยนความคดเหน แสดงความรสก และบอกเหตผล ขอและใหขอมล อธบายเกยวกบบคคล และสงตาง ๆ ทพบเหนในชวตประจาวน ตนเอง สงแวดลอม สงคมใกลตว ครอบครว โรงเรยน อาหาร เครองดม เวลาวาง นนทนาการ การซอขาย ลมฟาอากาศ นาเสนอความคดรวบยอด ความคดเหนเกยวกบเรองตาง ๆ ทใกลตวไดอยางมวจารณญาณ นาเสนอบทเพลง บทกว ตามความสนใจดวยความสนกสนาน เขาใจรปแบบ พฤตกรรม และการใชถอยคา สานวนในการตดตอ ปฏสมพนธตามวฒนธรรมของเจาของภาษา รจกขนบธรรมเนยม ประเพณ เทศกาล งานฉลองในวฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความแตกตางระหวางภาษาองกฤษกบภาษาไทยในเรองเสยง สระ พยญชนะ คา วล ประโยค และขอความงาย ๆ เขาใจความเหมอนและความแตกตางระหวางวฒนธรรมเจาของภาษากบของไทยทมอทธพลตอการใชภาษา เหนประโยชนของการรภาษาองกฤษในการแสวงหาความร ความบนเทงและการเขาสสงคม สนใจเขารวมกจกรรมทางภาษาและวฒนธรรม เขาใจและถายทอดเนอหาสาระภาษาองกฤษงาย ๆ ท เ กยวของกบกลมสาระการเรยนรอน ๆ ใชภาษาเพอการสอสารตามสถานการณตาง ๆ กบบคคลภายในสถานศกษา อาชพตาง ๆ ในสถานการณจาลอง และการปฏบตงานรวมกบผอนอยางมความสข (กรมวชาการ 2543 : 85)

72

Page 86: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

1.2 ศกษาผลการเรยนทคาดหวงรายป กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ ชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ซงมรายละเอยด ดงน

1.2.3 เขาใจคาสง คาขอรอง ภาษาทาทาง คาแนะนาในสถานศกษาและสงคมรอบตว

1.2.2 อานออกเสยง กลมคาและประโยคงาย ๆ ไดถกตองตามหลกการอานออกเสยง

1.2.3 เขาใจประโยค ขอความสน ๆ โดยถายโอนเปนภาพหรอสญลกษณ และถายโอนจากขอมลจากภาพหรอสญลกษณเปนประโยคหรอขอความสน ๆ

1.2.4 เขาใจบทสนทนา เรองสน ๆ เรองเลานทาน 1.2.5 ใชภาษางาย ๆ เพอสรางความสมพนธระหวางบคคล โดยใชนวตกรรม

งาย ๆ และสอเทคโนโลยทมอยในสถานศกษา 1.2.6 ใชภาษางาย ๆ เพอแสดงความตองการของตน เสนอความชวยเหลอแก

ผอน และแลกเปลยนความคดเหน โดยใชเทคโนโลยทมอยในแหลงการเรยนรทงใน และนอกสถานศกษา

1.2.7 ใชภาษางาย ๆ เพอขอและใหขอมล อธบายเกยวกบบคคล และสงตาง ๆ ทพบเหนในชวตประจาวนและสรางองคความร โดยใชประโยชนจากสอการเรยนทางภาษาและผลจากการฝกทกษะตาง ๆ

1.2.8 ใชภาษางาย ๆ เพอแสดงความรสกของตน และบอกเหตผลโดยใชประโยชนจากสอการเรยนทางภาษาและผลจากการฝกทกษะตาง ๆ รวมท งเลอกวธการเรยนภาษาองกฤษทไดผล

1.2.9 ใหขอมลงาย ๆ เกยวกบตนเอง สงแวดลอมและสงคมใกลตวดวยขอความสน ๆ

1.2.10 นาเสนอความคดรวบยอดเกยวกบเรองตาง ๆ ทใกลตว 1 .2.11 นาเสนอความคดเหนทมตอเ รองตาง ๆ ทใกลตวไดอยางม

วจารณญาณ 1.2.12 นาเสนอบทเพลงหรอบทกวทเปนทรจกหรอขอมลจากสอประเภท

ตาง ๆ ตามความสนใจดวยความสนกสนาน 1.2.13 เขาใจรปแบบพฤตกรรมและการใชถอยคา สานวนในการตดตอ

ปฏสมพนธตามวฒนธรรมของเจาของภาษา 1.2.14 รจกขนบธรรมเนยม ประเพณ เทศกาล งานฉลองในวฒนธรรมของ

73

Page 87: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เจาของภาษา 1.2.15 เขาใจความเหมอนและความแตกตางระหวางภาษาองกฤษกบ

ภาษาไทยในเรองเสยงสระ พยญชนะ คา วล ประโยคและขอความงาย ๆ และนาไปใชไดอยางถกตอง

1.2.16 เขาใจความเหมอนและความแตกตางระหวางวฒนธรรมของเจาของภาษากบภาษาไทยทมอทธพลตอการใชภาษาและนาไปใชอยางเหมาะสม

1.2.17 เหนประโยชนของการรภาษาองกฤษในการแสวงหาความร ความบนเทง และการเขาสสงคม

1.2.18 สนใจเขารวมกจกรรมทางภาษาและวฒนธรรม 1.2.19 เขาใจและถายทอดเนอหาสาระภาษาองกฤษงาย ๆ ทเกยวของกบกลม

สาระการเรยนรอน ๆ 1.2.20 เขาใจและถายทอดเนอหาสาระทเกยวของกบกลมสาระการเรยนรอน

ๆ เปนภาษาองกฤษ 1.2.21 ใชภาษาองกฤษตามสถานการณตาง ๆ ในสถานศกษา ดวยวธการ

และรปแบบงาย ๆ 1.2.22 ใชภาษาองกฤษเพอการสอสารกบบคคลภายในสถานศกษา 1.2.23 ใชภาษาองกฤษเพอสอสารขนพนฐานเกยวกบอาชพตาง ๆ ใน

สถานการณจาลองหรอสถานการณจรง 1.2.24 ใชภาษาองกฤษในการปฏบตงานรวมกบผอนอยางมความสข โดย

รจกรบฟงความคดเหนของผอน และแสดงความคดเหนของตนอยางเหมาะสม 1.3 ศกษาเนอหาดานการอานภาษาองกฤษ และแบบเรยนภาษาองกฤษ ชนประถม

ศกษาปท 6 (My English 6 สานกพมพประสานมตร และ Play and Learn กระทรวงศกษาธการ) เพอศกษาคาศพท วล รปประโยคทนกเรยนระดบชนประถมศกษาปท 6 ตองร และศกษาคมอการพฒนาหลกสตร กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ ชวงชนท 2 ในหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พ.ศ. 2544 เพอศกษารายละเอยดเกยวกบสาระการเรยนร วชาภาษาองกฤษทเกยวกบการอาน จากนนผวจยทาการสงเคราะหคาอธบายรายวชา ผลการเรยนรทคาดหวง และเนอหาในแบบเรยนและสาระการเรยนร ไดจดประสงคการเรยนรทกษะการอานโดยเฉพาะดงตอไปน

1.3.1 อานเรองแลวสามารถเรยงลาดบของเรองเหตการณทอานได 1.3.2 อานเรองแลวสามารถบอกความสมพนธระหวางเหตและผลได 1.3.3 อานเรองแลวสามารถแยกประเภทของสงตาง ๆ ได

74

Page 88: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

1.3.4 อานเรองแลวสามารถนาประสบการณสวนตวเชอมโยงเพอแสดงความคดเหนได

1.3.5 อานเรองแลวสามารถตความหมายของคาหรอประโยคทไมไดปรากฏใหเหนโดยตรงจากการอานได

1 .3 .6 อานเ รองแลวสามารถประเมนคาบทอานไดว า เ ปนเ รองจรง จนตนาการ หรอเปนการแสดงความคดเหนได

1.3.7 อานเรองแลวสามารถแสดงความรสกและจนตนาการได 2. การคดเลอกหวเรองเพอสรางบทอาน ในการคดเลอกหวเรองเพอสรางบทอานนน ผวจยไดดาเนนการตามลาดบขนตอน

ดงตอไปน 2.1 สารวจประเดนหวเรองปญหาเกยวกบเดกจากแหลงขอมลตาง ๆ เชน งานวจย

หนงสอ หนงสอพมพ บทความ ผลการสารวจและ ขอมลจากสออนเตอรเนต สมดบนทกประจาตวผเรยนและทะเบยนนกเรยนของโรงเรยน แลวรวบรวมประเดนหวเรองปญหา สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ เพอใหไดสภาพปญหาทอยในความสนใจของผ เ รยนและครมากทสด ซงไดหวเ รองปญหาดงน ฟนผ โรคอวน อสกอใส สว ไขเลอดออก ไขหวด โรคกระเพาะ ตาแดง อบตเหต ขาดสารอาหาร กลากเกลอน เหา ความสะอาดการปรบตว ความเสยสละ ความอดทน ความรบผดชอบตอหนาท เกบตว ขอาย การควบคมอารมณ กาวราว ทะเลาะววาท สมาธสน เกบกด ซมเศรา เรยนไมทน อานหนงสอไมออก ปญญาออน ตดโทรทศน ตดเกมใชจายฟ มเฟอย ตดอนเตอรเนต โกหกและเลนพนน

2.2 ผวจยไดทาการวเคราะหความตองการ (Need analysis) โดยสรางแบบสอบถามในหวขอปญหาทเกยวของกบวยรนตอนตน ซงลกษณะแบบสอบถามเปนแบบแสดงระดบความคดเหน กลาวคอ

1. หมายถง ไมนาสนใจ 2. หมายถง นาสนใจเลกนอย 3. หมายถง นาสนใจ 4. หมายถง นาสนใจมาก 5. หมายถง นาสนใจมากทสด

จากนนนาคาเฉลยความคดเหนของนกเรยนจานวน 30 คนทมตอหวขอปญหาโดยคดเปนรอยละ และคาเฉลยความคดเหนของครจานวน 10 คนทมตอหวขอปญหาโดยคดเปนรอยละ มาหาคาเฉลยอกครง แลวจงจดลาดบความตองการของนกเรยนและคร เพอใหไดสภาพหวเรองปญหาทอยในความตองการ เพอนาไปคดเลอกเปนบทอานทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตนตอไป ดงรายละเอยดในตารางท 1

75

Page 89: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 1 การวเคราะหคาเฉลยความตองการของนกเรยนและครตอหวเรองปญหาทเกยวของกบ วยรนตอนตน

หวเรองปญหา

ระดบความตองการ(%) คาเฉลย

ลาดบท นกเรยน (n=30) คร (n=10)

1. ฟนผ 78.66 86 82.33 4 2. ความอวน 89.33 92 90.66 1 3. อสกอใส 50.66 42 46.33 13 4. เปนสว 24 24 24 25 5. ไขเลอดออก, ไขหวด 79.33 86 82.66 3 6. โรคกระเพาะ 38 44 41 18 7. ตาแดง 28 42 35 21 8. อบตเหต 86 84 85 2 9. ขาดสารอาหาร 32 52 42 17 10. กลากเกลอน 30 54 42 17 11. เปนเหา 42.66 48 45.33 15 12. ขาดความสะอาด 53.33 70 61.66 10 13. การปรบตวเขากบเพอน

38 36 37 20

14. ความเสยสละ 75.33 76 75.66 7 15. ความอดทน 40.66 50 45.33 15 16. ความรบผดชอบ 41.33 60 50.66 12 17. เกบตวคนเดยว 22 26 24 25 18. ขอาย 38.66 54 46.33 13 19. การควบคมอารมณ 32 38 35 21 20. ความกาวราว 41.33 48 44.66 16 21. ทะเลาะววาท 29.33 48 38.66 19 22. สมาธสน 44 48 46 14 23. เกบกด 22 36 29 23 24. ซมเศรา 24 36 30 22

76

Page 90: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 1 (ตอ)

หวเรองปญหา ระดบความนาสนใจ(%) คาเฉลย

ลาดบท นกเรยน (n=30) คร (n=10)

25. เรยนไมทน(เรยนชา) 58.66 66 62.33 9 26. อานหนงสอไมออก 54.66 58 56.33 11 27. ปญญาออน 21.33 24 22.66 26 28. ตดโทรทศน 78.66 84 81.33 5 29. ตดเกม 73.33 74 73.66 8 30. ใชจายฟ มเฟอย 30 52 41 18 31. ตดอนเตอรเนต 24.66 30 27.33 24 32. โกหก 79.33 80 79.66 6 33. การพนน 20 24 22 27

จากตารางการวเคราะหความสนใจของนกเรยนและคร สามารถเรยงลาดบความ

นาสนใจของปญหาทเกยวของกบวยรนตอนตน จาก 1-10 ลาดบดงน 1. โรคอวน 2. อบตเหต 3. ไขหวด 4. ฟนผ 5. ตดทว 6. โกหก 7. ความเสยสละ 8. ตดเกมส 9. เรยนไมทน(เรยนชา) 10. ความสะอาด

2.3 นาลาดบปญหาทไดดงกลาวไปคดเลอกบทอานภาษาองกฤษจากแหลงขอมลตาง ๆ เชนหนงสอเรยนสานกพมพตาง ๆ วารสารภาษาองกฤษ หนงสอพมพสตวเดนวคล หนงสอพมพเดอะเนชนจเนยรและขอมลจากเวบไซดตาง ๆ ทมเนอหาเกยวของกบประเดนปญหาดงกลาว

2.4 ผวจยนาเนอเรองบทอานทคดเลอกดงกลาวเพยง 8 ลาดบแรกไปใหอาจารยผ

77

Page 91: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ควบคมวทยานพนธตรวจสอบพจารณาความเหมาะสม และทาการปรบปรงแกไขเพอนาไปสรางแบบฝก 8 บทตอไป

3. การกาหนดกจกรรมขนตอนการสอนในบทเรยน ผวจยไดศกษาขนตอนการสอนจากหนงสอทเกยวของ เชน Project work ของ ฟราย-บธ (Fried-Booth 1993) A framework for task-based learning ของ วลลส (Willis 1998) How to use Problem-based Learning in the classroom ของโรเบรท (Robert : 1997) นอกจากนผวจยยงไดศกษาขนตอนการสอนอานของ สภทรา อกษรานเคราะห (2530 : 51) และ สมตรา องวฒนกล (2539 : 178-179) ซงสามารถสรปแนวการสอนได 3 ขนตอนหลกดงน 3.1 ขนกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปพนความรในเรองทจะอาน เชน การคาดคะเนเรองทอาน การเดาความหมายของคาศพทจากปรบท โดยดจากประโยคขางเคยงหรอรปภาพ เปนตน

3.2 กจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการทาความเขาใจโครงสรางและเนอความในเรองทอาน เชน การลาดบเรองจากการตดเรองออกเปนสวน ๆ (Strip Story) การเขยนแผนผงความสมพนธในเรอง (Semantic Mapping) การเตมขอความลงในแผนผง (Graphic Organizer) และการเลาเรองโดยสรป

3.3 กจกรรมหลงการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผเรยน เชน การแสดงบทบาทสมมต เขยนเรองหรอโตตอบจากจดหมาย พดแสดงความคดเหนเกยวกบเรองทอาน

4. กาหนดเนอหาบทเรยน ผวจยสรางตารางกาหนดเนอหา ดงรายละเอยดในตารางท 2 ดงน

ตารางท 2 ตารางกาหนดเนอหาแบบฝก Table of Content specification Lesson Learning

objective Topic Language

content Activity Evaluation

1

-To identify good food and bad food for health.

Eating habit and your health

Vocabulary -Words about food and health

Getting started 1. discuss food and do exercise from pictures

Multiple choice - vocabulary 10 items

78

Page 92: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 2 (ตอ)

Lesson Learning objective

Topic Language content

Activity Evaluation

Structure - modals verb: should and should not

Pre-reading 2. study vocabulary based on the text. While-reading 3. get the main ideas. 4. answer the questions 5. study language focus Post-reading 6. discuss the text. 7. extended activity

- grammar 5 items - reading 5 items

2

-To discuss accident in school and learn how to protect themselves

What will you choose?

Vocabulary -Words about accident and safety Structure - imperative sentence

Getting started 1. discuss accident in school Pre-reading 2.study vocabulary based on the text. While-reading 3.get the main ideas. 4. answer the questions 5. study language focus Post-reading 6. discuss the text.

Multiple choice - vocabulary 10 items - grammar 5 items - reading 5 items

79

Page 93: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 2 (ตอ)

Lesson Learning objective

Topic Language content

Activity Evaluation

7.extended activity 3

-To be able to take care of themselves from sickness.

When you get sick.

Vocabulary -Words about sickness and health Structure - giving suggestion; if clause and should

Getting started 1. discuss sickness and health Pre-reading 2. study vocabulary based on the text. While-reading 3. get the main ideas. 4. answer the questions 5. study language focus Post-reading 6. discuss the text. 7. extended activity

Multiple choice - vocabulary 10 items - grammar 5 items - reading 5 items

4

- To identify how to take care of their teeth.

Problem that may have with teeth.

Vocabulary -Words about tooth decay and carefulness the teeth Structure - giving instruction; first,second,

Getting started 1. discuss teeth’s problem Pre-reading 2. study vocabulary based on the text. While-reading 3. get the main ideas. 4.answer the

Multiple choice - vocabulary 10 items - grammar 5 items - reading 5 items

80

Page 94: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 2 (ตอ)

Lesson Learning objective

Topic Language content

Activity Evaluation

then, after, next, finally

questions 5. study language focus Post-reading 6. discuss the text. 7. extended activity

5

-To be able to classify the advantages and disadvantages of watching TV

Television

Vocabulary -Words about television and its programs Structure - can and can not

Getting started 1. discuss the program on TV Pre-reading 2. study vocabulary based on the text. While-reading 3. get the main ideas. 4. answer the questions 5. complete the diagram 6. study language focus Post-reading 7. discuss the text. 8. extended activity

Multiple choice - vocabulary 10 items - grammar 5 items - reading 5 items

6

-To identify good and bad behavior.

The boy and the wolf

Vocabulary -Words about the

Getting started 1. discuss the fable.

Multiple choice - vocabulary

81

Page 95: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 2 (ตอ)

Lesson Learning objective

Topic Language content

Activity Evaluation

story Structure - subject pronoun and object pronoun

Pre-reading 2. study vocabulary based on the text. While-reading 3. get the main ideas. 4. answer the questions 5. study language focus Post-reading 6. discuss the text. 7. extended activity

10 items - grammar 5 items - reading 5 items

7

-To identify the moral

Chain of love

Vocabulary -Words about the story Structure - past simple tense

Getting started 1. discuss the moral. Pre-reading 2. study vocabulary based on the text. While-reading 3. get the main ideas. 4. answer the questions

Multiple choice - vocabulary 10 items - grammar 5 items - reading 5 items

82

Page 96: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 2 (ตอ)

Lesson Learning objective

Topic Language content

Activity Evaluation

5. study language focus Post-reading 6. discuss the text. 7. extended activity

8

-To identify the good points and bad points of video game

Kids and game

Vocabulary -Words about the story Structure - can, can’t

Getting started 1. discuss the moral. Pre-reading 2. study vocabulary based on the text. While-reading 3. get the main ideas. 4. answer the questions 5. study language focus Post-reading 6. discuss the text. 7. extended activity

Multiple choice - vocabulary 10 items - grammar 5 items - reading 5 items

83

Page 97: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

5. สรางแบบฝกการอานภาษาองกฤษ 5.1 สรางแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบ

นกเรยนตามตารางกาหนดเนอหาของแตละบทเรยน จานวน 8 บท โดยประยกตจากแนวทางการสรางแบบฝก (Lesson construction) ตามแนวคดของ วลลส (Willis 1998) และจากแนวหนงสอ Interaction two: A reading skill book ของ อเลน (Elaine 1997) ซงแตละบทของแบบฝกประกอบไปดวยขนตอนดงตอไปน

1. ขนกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปพนความรในเรองทจะอาน ซงในขนนจะมกจกรรม ดภาพแลวตอบคาถามเพอนาเขาสเนอหา และมกจกรรมเรยนรคาศพทเพอเปนทาความเขาใจเกยวกบคาศพทกอนการเรยนรเนอหา

2. กจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการทาความเขาใจโครงสรางและเนอความในเรองทอาน

3. กจกรรมหลงการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผเรยน ตอบคาถามจากเรอง และเรยนรไวยากรณทพบจากเนอเรอง

4. กจกรรมประเมนผล (Evaluation) เปนการประเมนความรหลงการเรยนร นกเรยนจะไดทาแบบทดสอบหลงเรยน

5.2 ตรวจสอบความเทยงตรงของเนอหาบทเรยน โดยนาตารางนาตารางกาหนดเนอหา และบทเรยนทง 8 บทดงกลาวไปใหทปรกษาวทยานพนธตรวจสอบความเหมาะสม จากนนจงนาไปใหอาจารยชาวตางชาตตรวจสอบความเหมาะสมดานภาษาและนาไปใหผเชยวชาญทมประสบการณการสอนภาษาองกฤษไมนอยกวา 10 ป จานวน 3 ทาน เปนผตรวจสอบพจารณาความเหมาะสมในดานตางๆของบทอานเพอตรวจสอบคณภาพดานความเทยงตรงเชงเนอหา จากนนนาขอมลทไดจากผเชยวชาญมาคานวณหาคาดชนความสอดคลองของรปแบบของกจกรรมของโครงสรางกรอบเนอหาทสรางขน โดยใชสตร (มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช 2536 : 465) ดงน IOC = ∑ X

N IOC คอ คาดชนความสอดคลองของเนอหา X คอ ผลรวมของคะแนนความคดเหน

ของผเชยวชาญ N คอ จานวนผเชยวชาญ เกณฑการตดสนความเหมาะสมของเนอหาแตละบทเรยน คอ บทเรยนทมคา IOC

ตงแต 0.05 – 1.00 หมายถงใชไดหรอมคณภาพ บทเรยนทมคา IOC ตากวา 0.05 หมายถง ควรปรบปรง ตดทง หรอไมมคณภาพ

(ภาคผนวก ข)

84

Page 98: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

4.2 แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษกอนและหลงการใชแบบฝกการ

อานภาษาองกฤษทเกยวของกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนระดบชนปะถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จ. นครปฐม เปนแบบทดสอบชดเดยวกนจานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลาการทาแบบทดสอบ 1 ชวโมง โดยผวจยไดดาเนนการสรางตามขนตอนดงตอไปน

1. ศกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนงสอการทดสอบและประเมนผลการเรยนการสอนภาษาองกฤษของ อจฉรา วงศโสธร (2544) Classroom-based Evaluation in Second Language Education ของ อพเชอร (Upshur 1998)

2. กาหนดจดประสงคการวดตามจดประสงคเนอหาในบทเรยน 3. สรางตารางกาหนดเนอหาแบบทดสอบ (Table of Test Specification) ให

ครอบคลมจดประสงคตามทกาหนดไวตารางท 3 ตารางท 3 ตารางกาหนดเนอหาแบบทดสอบ Table of Test Specifications

bjectives Type

of te

xt

Skill

level

Testi

ng

techn

ique

Numb

er of

item

Scori

ng

Weig

h t

Time

s Part 1: Vocabulary test sentence - M/C 30 0-1 50 25 minutes Part 2: Grammar test 15 0-1 U1:should and should not - M/C 2 0-1 U2: Imperative sentence - M/C 2 0-1 U3: If clause and should - M/C 2 0-1 U4: Giving instruction - M/C - - 25 25 U5: Can and can not sentence - M/C 2 0-1 minutes U6: Subject and Object pronouns - M/C 2 0-1

U7: Past simple tense - M/C 3 0-1 U8: Can and can't - M/C 2 0-1

85

Page 99: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 3 (ตอ)

Objectives Type of text Sk

ill lev

el

Testi

ng te

chniq

ue

Numb

er of

item

Scori

ng

Weig

ht

Times Part 3: Reading for comprehension test 15 1. To test comprehension of content column C M/C 7 0-1 25

40 minutes

2.To test drawing conclusion passage A M/C 7 0-1 3. To test pronoun reference News K M/C 1 0-1

Note: Bloom’s taxonomy of reading comprehension

1. Knowledge 4. Analysis 2. Comprehension 5. Synthesis 3. Application 6. Evaluation

4. สรางแบบทดสอบวดความสามารถทางการอานออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการทดสอบคาศพท สวนทสองเปนการทดสอบไวยากรณ และสวนทสามเปนการทดสอบความเขาใจการอาน ขอสอบเปนแบบปรนย 4 ตวเลอกตอบถกได 1 คะแนน ตอบผดได 0 คะแนนจานวน 60 ขอ

5. นาแบบทดสอบวดความสามารถทางการอานทสรางขนไปใหอาจารยผควบคม วทยานพนธและผเชยวชาญตรวจสอบความเทยงตรงเชงเนอหา โดยใชแบบประเมนความเทยงตรงตามเนอหาของแบบทดสอบ และหาคาดชนความสอดคลองจากแบบประเมนความเทยงตรงตามเนอหา (ภาคผนวก ค)

6. นาแบบทดสอบไปใหเจาของภาษาตรวจสอบความถกตองของภาษา 7. นาแบบทดสอบทแกไขแลวไปทดลองครงท 1 โดยทดลองใชกบนกเรยน

โรงเรยนวดตากอง ชนมธยมศกษาปท 1 ปการศกษา 2550 ซงมใชกลมตวอยางจานวน 1 หองเรยน 40 คนใชเวลาสอบ 90 นาท เพอหาคณภาพแบบทดสอบ

8. ตรวจคะแนนแบบทดสอบแลวนาคะแนนมาวเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Excel เพอหาคาความยากงาย (p) คาอานาจจาแนก (r) ขอสอบทมคาความยากงาย 0.20–0.80 คา

86

Page 100: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

อานาจจาแนกตงแต 0.20 ขนไปถอวาใชได คดเลอกแบบทดสอบทวเคราะหแลวใหเหลอ 30 ขอ ซงมคาความยากงาย (p) อยระหวาง 0.20-0.80 และคาอานาจจาแนก (r) ตงแต 0.20-0.70 (ภาคผนวก ง)

9. หาความเชอมนของแบบทดสอบทงฉบบ โดยใชโปรแกรม SPSS version 11.5 ไดคาความเชอมนเทากบ 0.883 (ภาคผนวก จ)

10. นาแบบทดสอบจานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษในภาคสนามตอไป

4.3 แบบสอบถามความคดเหน มวธดาเนนการสรางแบบสอบถามดงน 1. ศกษากรอบการประเมนสอตามวธการของเบสท (Best 1986 : 181) 2. สรางรายการทแสดงความคดเหนตอแบบฝกการอานทผวจยสรางขนโดยแบง

ออกเปน 4 ประเดนคอ ดานเนอหา ดานการออกแบบ ดานกจกรรม และดานประโยชน รวมทงสน 14 ขอ โดยใหนกเรยนเลอก 5 ระดบตามแนวคดของ ลเคอรทดงน ไมเหนดวยอยางยง ใหคาระดบคะแนนเทากบ 1 ไมเหนดวย ใหคาระดบคะแนนเทากบ 2 ไมแนใจ ใหคาระดบคะแนนเทากบ 3 เหนดวย ใหคาระดบคะแนนเทากบ 4 เหนดวยอยางยง ใหคาระดบคะแนนเทากบ 5

3. นาแบบสอบถามทสรางขนไปใหอาจารยผควบคมวทยานพนธ และผเชยวชาญจานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของขอความและรปแบบทางภาษา หลงจากนนผวจยทาการตรวจแกไข (ภาคผนวก ฉ)

4. นาแบบสอบถามทผานการตรวจแกแลวไปทดลองใชกบนกเรยนโรงเรยนบานบอพลบซงไมใชกลมตวอยาง ในขนทดลองรายบคคลและกลมยอย หลงจากทดลองใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษแตละบท รวม 8 บท

5. นาผลการทดลองจากแบบสอบถามมาวเคราะหมาหาคาความเชอมนโดยใชโปรแกรม SPSS version 1.5 ไดคาความเชอมนเทากบ 0.88 (ภาคผนวก ซ)

6. นาแบบสอบถามความคดเหนทไดหาคาความเชอมนและปรบปรงแกไขแลวไปใชกบนกเรยนกลมตวอยางในขนการทดลองภาคสนาม จานวน 26 คน เพอนาผลจากความคดเหนของนกเรยนกลมตวอยางไปใชปรบปรงและพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษตอไป

4.4 การทดลองใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษเพอหาประสทธภาพ ผวจยไดทดลองใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทสรางขนจานวน 8 บท เพอหาประสทธภาพตามเกณฑทกาหนดคอ 75/75 75 ตวแรกคอผลเฉลยของคะแนนรวมทไดจากการทาแบบทดสอบทายบททกบท ในระหวาง

87

Page 101: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

เรยนของกลมตวอยาง 75 ตวหลง คอ ผลเฉลยของคะแนนรวมของกลมตวอยางทไดจากการทดสอบหลงเรยนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทสรางขน (ชยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 135) โดยในการหาประสทธภาพของแบบฝกนนมขนตอนดงน

ขนทดลองรายบคคล (One-to-One Testing) ทดลองกบนกเรยนจานวน 3 คนทกาลงเรยนวชาภาษาองกฤษ ปการศกษา 2550 ชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนบานบอพลบ และไมใชกลมตวอยาง ซงในขนนทดลองกบนกเรยนจานวนมากกวา 1 คน เพอใหนกเรยนไดมโอกาสสอสารกนเนองจากกจกรรมบางขนตอนของแบบฝกการอานเปนกจกรรมทตองปฏบต โดยกอนเรยนใหนกเรยนทาแบบทดสอบวดความสามารถการอาน กอนเรยน (Pre-test) จานวน 30 ขอ ใชเวลาในการสอบ 1 ชวโมง หลงจากทเรยนครบทง 8 บทแลว ผวจยใหนกเรยนทาแบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษหลงเรยน (Post-test) ซงเปนแบบทดสอบฉบบเดยวกนกบแบบทดสอบกอนเรยน เพอนาคะแนนทไดจากการทาแบบทดสอบประจาบทในทกบทเรยนและคะแนนวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษหลงเรยน มาคานวณหาประสทธภาพของแบบฝกการ ตามเกณฑ 75/75 ซงปรากฏวาคาประสทธภาพของแบบฝกการอานในขนทดลองรายบคคลเทากบ 77.71/75.55 ดงตารางท 4

ตารางท 4 คารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบทายบทจานวน 8 บท และคารอยละ ของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงเรยนขนทดลองรายบคคล

คะแนนทดสอบรายบท คะแนน

บทท 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม หลงเรยน

คะแนน เตม 20 20 20 20 20 20 20 20 160 30

1 13 14 15 15 15 16 13 16 117 21

2 15 16 14 16 14 15 15 17 122 23

3 17 17 15 17 15 18 17 18 134 24

เฉลย 15.00 15.67 14.67 16.00 14.67 16.33 15.00 17.00 124.33 22.67

รอยละ 75.00 78.33 73.33 80.00 73.33 81.67 75.00 85.00 77.71 75.55

จากตารางท 4 แสดงใหเหนวา ในขนทดลองรายบคคลกบนกเรยนจานวน 3 คน

88

Page 102: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

นกเรยนทาคะแนนรวมจากแบบทดสอบรายบทท ง 8 บท ไดคะแนนเฉลยเทากบ 124.33 จากคะแนนเตม 160 คดเปนรอยละ 77.71 และทาคะแนนแบบทดสอบหลงเรยนไดเฉลยเทากบ 22.67 คะแนน จากคะแนนเตม 30 คะแนน คดเปนรอยละ 75.55 สรปผลของประสทธภาพแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตนในขนทดลองกลมยอย 3 คน E1/E2 เทากบ 77.71/75.55

ทงนจะเหนวาบทท 3 เรอง When you get sick และบทท 5 เรอง Television นกเรยนทาคะแนนไดต ากวาเกณฑทกาหนดไว คอ 75 โดยไดคะแนนเทากนคอ 73.33 ทงนอาจเปนเพราะรปภาพทนามาใชเปนสอไมคอยชดเจน คาศพทคอนขางยากและยาว และเมอทาแบบทดสอบทายบทจงทาไมคอยได ผวจยจงไดปรบดานรปภาพใหชดเจน ปรบเนอหาใหสนลง

ขนทดลองกลมเลก (Small Group) ทดลองกบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนบานบอพลบ ทไมใชกลมตวอยางจานวน 10 คน โดยใหนกเรยนทาการทดสอบวดความสามารถการอานกอนเรยน (pretest) จากนนทดลองเรยนแบบฝกการอานทพฒนาขนจนครบ 8 บท ทาแบบสอบถามวดความคดเหนทมตอสอหลงการทดลองเรยนในแตละบทรวมทงสน 8 ครง แลวทาแบบทดสอบฉบบเดมหลงเรยน (posttest) จากนนนาคะแนนทไดจากการทาแบบทดสอบทายบทเรยนทงหมดและคะแนนทไดจากการทาแบบทดสอบหลงเรยนมาคานวณหาประสทธภาพของสอตามเกณฑ 75/75 และทาการปรบปรงแกไขใหเหมาะสมเกยวกบความชดเจนของภาษา การพมพ และตวเลอกตางๆ รวมทงนาผลการทดลองจากแบบสอบถามความคดเหนมาวเคราะหหาคาความเชอมนและปรบปรงแกไข เพอนาไปใชกบกลมตวอยาง ซงผลปรากฏวาไดคาประสทธภาพของสอในขนทดลองกลมเลกดงตารางท 5

ตารางท 5 คารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท จานวน 8 บท และคารอยละ ของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงเรยนขนทดลองกลมเลก

คะแนนทดสอบรายบท คะแนนทดสอบ

บทท 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม หลงเรยน

คะแนนเตม 20 20 20 20 20 20 20 20 160 30

1 16 16 15 17 17 16 14 15 126 26

2 15 13 16 16 14 16 16 14 120 21

3 13 14 16 14 15 17 15 15 119 23

89

Page 103: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 5 (ตอ)

คะแนนทดสอบรายบท คะแนนทดสอบ

บทท 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม หลงเรยน

4 13 15 14 14 16 15 15 14 116 21

5 15 15 14 16 15 19 14 16 124 26

6 13 14 14 13 14 16 17 13 114 17

7 13 15 14 16 15 16 14 14 117 24

8 16 14 15 17 14 16 13 14 119 15

9 17 14 15 17 16 15 17 15 126 25

10 15 15 16 19 15 19 17 19 135 28

เฉลย 14.60 14.50 14.90 15.90 15.10 16.50 15.20 14.90 121.60 22.60 รอยละ 73.00 72.50 74.50 79.50 75.50 82.50 76.00 74.50 76.00 75.33

จากตารางท 5 แสดงใหเหนวา ในขนทดลองกลมยอย ซงทดลองกบนกเรยน

จานวน 10 คน ผลปรากฏวา นกเรยนทาคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนเฉลยรวม 121.60 คะแนน จากคะแนนเตม 160 คะแนน คดเปนรอยละ 76 และทาคะแนนแบบทดสอบหลงเรยนไดคะแนนรวม 22.60 คะแนน จากคะแนนเตม 30 คะแนน คดเปนรอยละ 75.33 สรปผลประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษ ในขนทดลองกลมยอย E1/E2 เทากบ 76.00/75.33

ทงนจะเหนไดวาบทเรยนบทท 1 บทท 2 บทท 3 และบทท 8 นกเรยนทาคะแนนไมถงเกณฑ คอ 75 อาจเนองมาจาก นกเรยนยงไมคนเคยกบเนอหา ทงดานคาศพทและไวยากรณ ผวจยไดปรบปรงขอผดพลาดในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานตวเลอกทไมชดเจน ดานคาถามและคาสงทไมชดเจน รวมทงปรบระดบคาศพทและความยากของภาษา

ขนการทดลองภาคสนาม นาแบบฝกการอานทผานการทดลองรายบคคล และการทดลองกลมเลกไปใชกบกลมตวอยางจานวน 26 คน ในการทดลองภาคสนามซงเปนการวจยเชงทดลองแบบ One-Group Pretest Posttest (บารง โตรตน 2534:29-31) มรปแบบการทดลองดงตารางท 6 ตอไปน

90

Page 104: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 6 รปแบบการวจยเชงทดลอง ทดสอบกอนเรยน ทดลอง ทดสอบหลงเรยน

T1 X T2

จากตารางท 6 สามารถอธบายไดดงน

T1 แทนการทดสอบกอนการใชสอ T2 แทนการทดสอบหลงการใชสอ X แทนการใชสอ

ขนตอนการทดลองภาคสนาม มดงน 1. ขนทดสอบกอนเรยน (Pretest) ใหกลมตวอยางจานวน 26 คน ทา

แบบทดสอบวดความสามารถในการอานกอนเรยนหรอกอนทดลองใชสอ 2. ขนการใชแบบฝก สอนกลมตวอยางดวยแบบฝกการอานภาษาองกฤษ

จานวน 8 บท บทละ 6 ชวโมง รวมทงสน 48 ชวโมง ในภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2550 โดยในแตละครงจะดาเนนการเปน 4 ขน คอ ในขนเตรยมการกอนการอานผวจยจะแจงจดประสงคใหแกกลมตวอยาง จากนนทากจกรรมทกระตนความรเดมโดยมภาพประกอบพรอมคาถาม เรยนรคาศพทใหม ๆ เชน หาคาศพททไมเขาพวก เปนตน เพอเตรยมความพรอมกอนการอาน ขนการอานนกเรยนจะศกษาบทอานและเรยนรความหมายของเรองทอาน ขนหลงการอานนกเรยนจะทากจกรรมหลงการอาน เชน กจกรรมเลอกขอถกหรอผดเกยวกบเรองอาน (true or false) กจกรรมตอบคาถามเพอความเขาใจเกยวกบเรองทอาน (Multiple choices) และเรยนรโครงสรางทางไวยากรณจากเนอเรองทอาน(Language focus) และขนประเมนผลโดยใหกลมตวอยางทาแบบทดสอบทายบทดานการอานจากเรองทอาน ซงเปนขอสอบแบบปรนย 4 ตวเลอก จานวน 20 ขอ จากนนใหกลมตวอยางทาแบบสอบถามความคดเหนทมตอแบบฝกหลงจากเรยนจบแตละบทเรยน

3. ขนทดสอบหลงเรยน (Posttest) ใหกลมตวอยางจานวน 26 คน ทาแบบทดสอบวดความสามารถในการอานหลงเรยน จากนนนาคะแนนทไดมาวเคราะหเพอหาประสทธภาพของสอรวมกบคะแนนรวมทไดจากการทาแบบทดสอบทายบทเรยนแตละบท

5. การเกบรวบรวมขอมล ผวจยไดทาการเกบรวมรวมขอมล เปนลาดบขนตอนดงตอไปน 1. นาหนงสอจากบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากรไปยงผอานวยการโรงเรยน

91

Page 105: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

หลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อ. เมอง จงหวดนครปฐม เพอขออนญาตในการดาเนนการวจย (ภาคผนวก ฌ) 2. จดกจกรรมการเรยนการสอนโดยใชการอาน ตามขนตอนดงน 2.1 วดความสามารถดานการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกอนการเรยนดวยแบบทดสอบทผวจยสรางขน จากนนตรวจใหคะแนนและบนทกคะแนนของนกเรยนแตละคน 2.2 ดาเนนการสอน ดวยแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน จานวน 8 บท บทละ 6 ชวโมงโดยในแตละบทดาเนนการสอนเปน 4 ขน คอ ในขนเตรยมการกอนการอานผวจยจะแจงจดประสงคใหแกกลมตวอยาง จากนนทากจกรรมทกระตนความรเดมโดยมภาพประกอบพรอมคาถาม เรยนรคาศพทใหม ๆ เชน หาคาศพททไมเขาพวก เปนตน เพอเตรยมความพรอมกอนการอาน ขนการอานนกเรยนจะศกษาบทอานและเรยนรความหมายของเรองทอาน ขนหลงการอานนกเรยนจะทากจกรรมหลงการอาน เชน กจกรรมเลอกขอถกหรอผดเกยวกบเรองอาน (true or false) กจกรรมตอบคาถามเพอความเขาใจเกยวกบเรองทอาน (Multiple choices) และเรยนรโครงสรางทางไวยากรณจากเนอเรองทอาน(Language focus) และขนประเมนผลโดยใหกลมตวอยางทาแบบทดสอบทายบทดานการอานจากเรองทอาน ซงเปนขอสอบแบบปรนย 4 ตวเลอก จานวน 20 ขอ จากนนตรวจใหคะแนนจากการทาแบบทดสอบทายบทและบนทกคะแนนของนกเรยนแตละคน 2.3 วดความคดเหนของนกเรยนทมตอสอแตละบททผวจยสรางขน จากนนตรวจใหคะแนนและบนทกคะแนนของนกเรยนแตละคน 2.4 วดความสามารถดานการอานภาษาองกฤษของนกเรยนหลงการเรยนดวยแบบทดสอบชดเดม ใชเวลาในการทาขอสอบ 60 นาท จากนนตรวจใหคะแนนและบนทกคะแนนของนกเรยนแตละคน เพอนาคะแนนทไดไปหาประสทธภาพของสอ และเปรยบเทยบความสามารถในการอานของนกเรยนกอนและหลงการใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษ 6. การวเคราะหขอมล

1. การหาประสทธภาพของแบบฝกการอานตามเกณฑ 75/75ใชสตร E1/E2 (ชยยงค พรหมวงศและคณะ 2520 : 136-137) ดงน

E1 = (ΣXi / N) 100

A เมอ E1 คอ ประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษ

92

Page 106: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Xi คอ คะแนนรวมของแบบทดสอบทกแบบฝกของผเรยนคนท i A คอ คะแนนเตมของแบบทดสอบแตละแบบฝกมารวมกน N คอ จานวนผเรยน

E2 = (ΣFi / N) 100 B

เมอ E2 คอ ประสทธภาพของผลการสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ Fi คอ คะแนนของผลการสอบหลงเรยนของผเรยนคนท i B คอ คะแนนเตมของการสอบหลงเรยน N คอ จานวนผเรยน

2. การเปรยบเทยบความสามารถดานการอาน ของนกเรยนกอนและหลงการใชแบบฝกการอาน สถตทใชคอ t-test แบบจบค

3. การศกษาความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกการอาน สถตทใชคอคาเฉลยและสวนเบยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายระดบความคดเหนซงดดแปลงมาจาก ลเคอรท (Likert, quoted in Best 1986: 181-182) ดงน

1.00 ≤ x< 1.50 หมายถงนกเรยนมความคดเหนตอแบบฝกโดยเฉลยอยในระดบตามาก

1.50 ≤ x < 2.50 หมายถงนกเรยนมความคดเหนตอแบบฝกโดยเฉลยอยในระดบตา

2.50 ≤ x < 3.50 หมายถงนกเรยนมความคดเหนตอแบบฝกโดยเฉลยอยในระดบปานกลาง

3.50 ≤ x < 4.50 หมายถงนกเรยนมความคดเหนตอแบบฝกโดยเฉลยอยในระดบสง

4.50 ≤ x ≤ 5.00 หมายถงนกเรยนมความคดเหนตอแบบฝกโดยเฉลยอยในระดบสงมาก

93

Page 107: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทท 4

ผลการวเคราะหขอมล

การวจยเรอง การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม ผวจยไดนาเสนอผลการวเคราะหขอมล เปน 3 ตอน ดงตอไปน

ตอนท 1 นาเสนอผลการวเคราะหขอมลเพอหาประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ตามเกณฑ 75/75 (ชยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-142) จากการทดลองกลมตวอยาง 26 คน

ตอนท 2 นาเสนอผลการวเคราะหขอมลเพอเปรยบเทยบความสามารถดานทกษะการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกลมตวอยาง กอนและหลงการใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน

ตอนท 3 นาเสนอผลการวเคราะหขอมลคะแนนความคดเหนจากแบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนกลมตวอยางทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ทง 8 บท

ผลการวเคราะหขอมล

ตอนท 1 ผลการวเคราะหขอมลเพอหาประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน

เพอตอบจดประสงคการวจยขอท 1 คอ เพอพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนประถมศกษาชนปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ผวจยดาเนนการวจยดงน

1. ใหนกเรยนกลมตวอยางท ง 26 คน ทาแบบทดสอบรายบทในแบบฝกการอานภาษาองกฤษท ง 8 บท ซงมคะแนนเตมบทละ 20 คะแนน หลงจากเรยนดวยแบบฝกการอานภาษาองกฤษแตละบท จากนนจงวเคราะหคะแนนเฉลย ( x ) สวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และ จดลาดบคะแนนเฉลยของแบบฝกแตละบท ผลการวเคราะหขอมลไดแสดงไวในตารางท 7 ดงน

94

Page 108: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 7 คะแนนเฉลย ( x ) สวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ (%) และอนดบคะแนน จากการทาแบบทดสอบรายบทในแบบฝกแตละบทของนกเรยนตวอยาง จานวน 26 คน

บทท เรอง คะแนนเตม

x S.D. รอยละ อนดบ

1 2 3 4 5 6 7 8

Eating habit and your health What will you choose? When you get sick Problems that may happen with teeth Television The boy and the wolf Chain of love Kids and games

20 20 20 20 20 20 20 20

14.38 14.73 14.69 15.27 15.46 16.42 14.54 15.85

2.25 1.22 1.09 1.85 1.10 1.53 0.76 1.83

71.92 73.65 73.46 76.35 77.31 82.12 72.69 79.23

8 5 6 4 3 1 7 2

จากตารางท 7 พบวา นกเรยนสามารถทาคะแนนทดสอบประจาบทในแบบฝกทง 8

บท โดยภาพรวมสงกวารอยละ 70 ซงบทเรยนแตละบทมคะแนนเตม 20 คะแนน โดยบทเรยนทนกเรยนทาคะแนนแบบทดสอบรายบทไดคะแนนเฉลยสงสด ไดแก บทท 6 The boy and the wolf โดยไดคะแนนเฉลยรอยละ 82.12 ลาดบรองลงมาคอ บทท 8 Kids and games โดยไดคะแนนเฉลยรอยละ 79.23 และ บทท 5 Television โดยไดคะแนนเฉลยรอยละ 77.31 สวนแบบทดสอบรายบททนกเรยนทาคะแนนเฉลยไดนอยทสดคอ บทท 1 Eating habit and your health โดยไดคะแนนเฉลยรอยละ 71.92

2. ผลการวเคราะหหาประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวของกบปญหาวยรนตอนตน โดยหาคารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท ในแบบฝกทง 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงเรยนของนกเรยนจานวน 26 คน ซงมรายละเอยดแสดงไวในตารางท 8 ดงน

ตารางท 8 คะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท จานวน 8 บท และคะแนนแบบทดสอบ หลงเรยน ในขนทดลองภาคสนาม โดยทดลองกบนกเรยน จานวน 26 คน

คะแนนทดสอบรายบท คะแนน บทท 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม หลงเรยน

คะแนนเตม 20 20 20 20 20 20 20 20 160 30

95

Page 109: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 8 (ตอ) นกเรยน 1 13 15 13 14 15 15 14 14 113 21 นกเรยน 2 14 15 15 17 15 18 14 18 126 24 นกเรยน 3 12 13 14 13 15 16 13 14 110 22 นกเรยน 4 16 15 14 17 15 19 14 17 127 25 นกเรยน 5 17 16 14 17 14 16 14 15 123 25 นกเรยน 6 16 15 17 16 18 20 15 19 136 26 นกเรยน 7 18 16 17 19 16 20 15 20 141 27 นกเรยน 8 13 16 15 13 14 15 14 14 114 20 นกเรยน 9 12 13 15 14 15 16 14 15 114 19 นกเรยน 10 13 14 13 15 16 17 14 15 117 21 นกเรยน 11 12 13 15 14 14 16 15 14 113 19 นกเรยน 12 19 17 16 18 18 17 15 19 139 27 นกเรยน 13 14 15 15 15 17 16 14 14 120 23 นกเรยน 14 18 17 16 15 17 18 14 19 134 26 นกเรยน 15 15 14 14 15 16 17 15 15 121 23 นกเรยน 16 13 13 14 14 15 16 14 14 113 20 นกเรยน 17 12 14 16 15 15 16 15 14 117 20 นกเรยน 18 16 16 14 15 15 14 16 16 122 24 นกเรยน 19 12 13 15 14 15 15 14 15 113 19 นกเรยน 20 18 16 15 20 16 17 16 16 134 25 นกเรยน 21 16 15 14 14 15 16 16 17 123 24 นกเรยน 22 13 15 14 13 15 16 15 15 116 20 นกเรยน 23 12 14 13 14 16 15 14 16 114 20 นกเรยน 24 13 15 14 15 14 15 14 16 116 21 นกเรยน 25 14 14 15 17 15 15 15 16 121 23 นกเรยน 26 13 14 15 14 16 16 15 15 118 22

เฉลย 14.38 14.73 14.69 15.27 15.46 16.42 14.54 15.85 121.35 22.54 รอยละ 71.92 73.65 73.46 76.35 77.31 82.12 72.69 79.23 75.84 75.13

96

Page 110: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

จากตารางท 8 พบวา กลมตวอยางคอนกเ รยนจานวน 26 คน ทาคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนเฉลย 121.35 คะแนน จากคะแนนเตม 160 คะแนน คดเปนรอยละ 75.84 และทาคะแนนแบบทดสอบหลงเรยนไดคะแนนเฉลย 22.54 คะแนน จากคะแนนเตม 30 คะแนน คดเปนรอยละ 75.13 ดงนน ประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ในขนทดลองภาคสนาม E1/E2 เทากบ 75.84/75.13

ตารางท 9 สรปประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ทพฒนาขน

จานวนนกเรยน คะแนนแบบทดสอบ รายบท (E1)

คะแนนแบบทดสอบ หลงเรยน (E2)

3 คน คะแนนเตม คะแนนรวม

20×8×3 = 480 373 (77.71 %)

30×3= 90 68 (75.55 %)

10 คน คะแนนเตม คะแนนรวม

20×8×10 = 1,600 1,216 (76 %)

30×10 = 300 226 (75.33 %)

26 คน คะแนนเตม คะแนนรวม

20×8×26 = 4,160 3,155 (75.84 %)

30×26 = 780 586 (75.13 %)

จากตารางท 9 สรปไดวา ประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบ

ปญหาของวยรนตอนตนททดลองใชกบนกเรยนในขนทดลองรายบคคล ซงทดลองกบนกเรยน จานวน 3 คน ผลปรากฏวา นกเรยนทาแบบทดสอบการอานไดคะแนนเฉลยรอยละ 77.71 และทาแบบทดสอบหลงการเรยนไดคะแนนเฉลยรอยละ 75.55 ในการทดลองกลมยอย จานวน 10 คน ผลปรากฏวา นกเรยนทาแบบทดสอบการอานทกบทไดคะแนนเฉลยรอยละ 76 และทาแบบทดสอบการอานหลงการเรยนไดคะแนนเฉลยรอยละ 75.33 ในการทดลองภาคสนาม ซงทดลองกบนกเรยนจานวน 26 คน ผลปรากฏวา นกเรยนทาแบบทดสอบการอานทกบทไดคะแนนเฉลยรอยละ 75.84 และทาคะแนนทดสอบหลงเรยนไดคะแนนเฉลยรอยละ 75.13 สาหรบคาประสทธภาพทไดจากกลมตวอยางคอ 75.84 /75.13 ดงน นแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน จงมประสทธภาพอยในเกณฑด เนองจากคะแนนเฉลยของแบบฝกเปนไปตามเกณฑทกาหนดไวคอ 75/75 แตไมเกนรอยละ 2.5 จงถอวาแบบฝกมประสทธภาพเปนไปตามเกณฑ ซงเปนไปตามสมมตฐานขอท 1

97

Page 111: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตอนท 2 ผลการวเคราะหขอมลเพอเปรยบเทยบความสามารถดานทกษะการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกลมตวอยางกอนและหลงการทดลองใชแบบฝก

เพอตอบจดประสงคการวจยขอท 2 ผวจยไดใหตวอยาง จานวน 26 คน ทาแบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ กอนและหลงการทดลอง ซงเปนแบบทดสอบชดเดยวกน และมคะแนนเตม 30 คะแนน จากนนจงหาผลตางของคะแนน (D) จากการทาแบบทดสอบกอนและหลงการใชแบบฝก และนาคะแนนทไดจากการทดสอบทงสองครงมาเปรยบเทยบความสามารถในการอานภาษาองกฤษของกลมตวอยาง ผลการวเคราะหขอมลมรายละเอยดเพมเตมแสดงไวในตารางท 10 ดงน

ตารางท 10 คะแนนความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกลมตวอยางกอน และหลง การทดลอง และผลตาง (D) ของคะแนนทดสอบทง 2 ครง

คนท คะแนน (30) ผลตาง (D)

คนท คะแนน (30) ผลตาง (D) กอนเรยน หลงเรยน กอนเรยน หลงเรยน

1 11 21 10 14 16 26 10 2 14 24 10 15 14 23 9 3 11 22 11 16 9 20 11 4 11 25 14 17 11 20 9 5 14 25 11 18 9 24 15 6 15 26 11 19 9 19 10 7 16 27 11 20 18 25 7 8 7 20 13 21 12 24 12 9 5 19 14 22 8 20 12 10 6 21 15 23 8 20 12 11 12 19 7 24 9 21 12 12 14 27 13 25 10 23 13 13 9 23 14 26 8 22 14

จากตารางท 10 พบวา คะแนนความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกลม

ตวอยางทกคนสงขนหลงจากการเรยนโดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวของกบปญหาของวยรนตอนตนทง 8 บท ทผวจยพฒนาขน โดยคาตาสดของผลตางคอ 7 สวนคาสงสดของผลตางคอ

98

Page 112: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

15 และผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนจากการทาแบบทดสอบกอนและหลงเรยนไดแสดงไวในตารางท 11 ดงน

ตารางท 11 การเปรยบเทยบคะแนนเฉลย ( x ) สวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลตางเฉลย (D ) และคาตวสถตทดสอบ t ของนกเรยนกลมตวอยางจานวน 26 คน

การทดสอบ

คะแนนเตม x S.D. D t df Sig

กอนเรยน

หลงเรยน

30

30

11.0000

22.5385

3.33467

2.58040

11.5385

26.803 *

25

0.000

* มนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05

จากตารางท 11 แสดงใหเหนวา คะแนนเฉลยความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนกลมตวอยาง หลงการทดลองสงกวากอนการทดลองอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05

(Sig = 0.000 < 0.05) โดยคาเฉลยของคะแนนหลงการทดลองใชสอเทากบ 22.5385 ซงสงกวาคาเฉลยของคะแนนกอนการทดลองใชสอทมคาเทากบ 11.0000 คะแนนผลตางเฉลย (D ) ระหวางกอนและหลงการใชสอเทากบ 11.5385 คาสถต t เทากบ 26.803 ดงนน แสดงวาความสามารถในการอานภาษาองกฤษของกลมตวอยางหลงเรยนดวยแบบฝกการอานภาษาองกฤษ สงกวาความสามารถในการอานภาษาองกฤษกอนเรยนดวยแบบฝกการอานภาษาองกฤษทพฒนาขน ซงเปนไปตามสมมตฐานขอท 2

ตอนท 3 ผลการวเคราะหขอมลคะแนนความคดเหนจากแบบสอบถามความคดเหนของ

นกเรยนกลมตวอยาง ทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวของกบปญหาของวยรนตอนตน ทง 8 บท

เพอตอบจดประสงคการวจย ขอท 3 ผวจยไดใหนกเรยนกลมตวอยางทง 26 คน ทาแบบสอบถามความคดเหนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทสรางขน ในดานเนอหา ดานการออกแบบ ดานกจกรรม และดานประโยชน จานวน 14 ขอ หลงจากเรยน โดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษ รวมท งสน 8 ครง จากน นนาคาระดบคะแนนทไดมาหาคาเฉลย ( x ) และสวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนาไปแปลความหมายคาระดบตามเกณฑทกาหนดไว ผลการวเคราะหแสดงในตารางท 12

99

Page 113: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 12 คาระดบคะแนนเฉลย( x ) และสวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคดเหนของนกเรยน ทมตอแบฝกการอานภาษาองกฤษจากการศกษารายขอ 8 บท

ขอความ บทท 1 2 3 4 5 6 7 8 คาระดบ เฉลย รวม

ดานเนอหา 1. เนอหามความนาสนใจและเกยวของกบตวนกเรยน

( x )

(S.D.)

4.38 0.70

4.30

0.74

4.38

0.64

4.27

0.72

4.38

0.75

4.35

0.75

4.27

0.78

4.35

0.69

4.34

0.71

2.เนอหามความเหมาะสมและไมยากเกนไป

( x ) (S.D.)

4.23

0.76

4.12

0.71

4.15

0.78

4.12

0.77

4.08

0.74

4.12

0.71

4.08

0.80

4.19

0.75

4.13

0.74 3. เนอหามคาศพทใหม ๆ ใหไดเรยนร

( x ) (S.D.)

4.08

0.93

4.04

0.87

3.96

0.82

4.19

0.85

4.12

0.82

4.00

0.89

4.08

0.89

4.04

0.82

4.06

0.85 4. เนอหาสามารถนาไปใชในชวตประจาวนได

( x ) (S.D.)

4.04 0.96

4.04 0.87

3.65 0.89

3.73 0.83

3.88 0.86

3.96 0.87

3.92 0.93

3.96 0.87

3.90 0.88

5. คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย

( x )

(S.D.)

3.96

0.77

3.85

0.83

3.77

0.82

3.73

0.78

3.85

0.83

3.73

0.83

3.88

0.82

3.81

0.80

3.82

0.80

คาระดบเฉลยรวมดานเนอหา

( x ) (S.D.)

4.14 0.82

4.07 0.8

3.98 0.79

4.01 0.79

4.06 0.8

4.03 0.81

4.05 0.84

4.07 0.79

4.05 0.82

ดานการออกแบบบทเรยน 6. บทเรยนมความสมพนธกบชวตประจาวน

( x )

(S.D.)

4.19

0.75

4.15

0.78

4.23

0.82

4.15

0.88

4.08

0.84

3.85

0.83

4.04

0.87

.00

0.89

4.09

0.83

100

Page 114: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 12 (ตอ) ขอความ บทท 1 2 3 4 5 6 7 8 คา

ระดบเฉลย รวม

7. มภาพประกอบเหมาะสมกบเนอ หาและชวยเพมความเขาใจมากขน

( x )

(S.D.)

4.12

0.86

3.96

0.87

3.88

0.82

3.88

0.82

4.12

0.82

3.88

0.86

3.96

0.77

4.04

0.92

3.98

0.83

8. แบบฝกหดเหมาะสมกบเนอหาทอาน

( x )

(S.D.)

3.96

0.77

3.92

0.84

3.96

0.82

4.00

0.75

3.88

0.82

4.00

0.80

3.92

0.80

3.92

0.89

3.95

0.80

คาระดบเฉลยรวมดานการออกแบบบทเรยน

( x )

(S.D.)

4.09

0.79

4.01

0.83

4.02

0.82

4.01

0.82

4.03

0.83

3.91

0.83

3.97

0.81

3.99

0.9

4.01

0.82

ดานกจกรรม 9. คาสง คาอธบายแตละกจกรรมเขาใจงาย ปฏบตตามไดถกตอง

( x )

(S.D.)

4.04

0.72

4.03

0.77

4.19

0.80

4.12

0.82

4.12

0.82

4.12

0.77

3.92

0.80

3.85

0.78

4.05

0.78

10. กจกรรมนาเขาสบทเรยนชวยใหทราบวาเนอหาทกาลงจะไดเรยนคอเรองใด

( x )

(S.D.)

3.85

0.78

3.92

0.80

3.73

0.72

3.85

0.78

3.88

0.77

4.04

0.87

3.92

0.80

3.77

.76

3.87

0.78

11. กจกรรมในขนหลงการอาน สง เสรมใหขาพเจามปฏสมพนธกบผอนมากขน

( x )

(S.D.)

3.92

0.74

3.92

.74

4.12

0.77

4.08

0.84

3.81

0.85

4.00

0.85

3.92

.80

4.04

0.82

3.98

0.80

101

Page 115: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 12 (ตอ) ขอความ บทท 1 2 3 4 5 6 7 8 คา

ระดบเฉลย รวม

คาระดบเฉลยรวมดานกจกรรม

( x ) (S.D.)

3.94 0.75

3.96 0.77

4.01 0.76

4.02 0.81

3.94 0.81

4.05 0.83

3.92 0.8

3.89 0.79

3.97 0.79

ดานประโยชน 12.แบบฝกชวยเพมความสามารถดานการอาน

( x )

(S.D.)

4.08 0.80

4.08 0.84

4.19 0.90

4.23 0.82

4.12 0.86

4.04 0.87

4.08 0.89

4.12 0.86

4.12 0.84

13.จากแบบฝก ขาพเจาสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได

( x ) (S.D.)

4.42 0.50

4.23 0.76

4.23 0.71

4.42 0.50

4.23 0.71

4.31 0.68

4.38 0.75

4.15 0.61

4.30 0.66

14.จากแบบฝกขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน

( x )

(S.D.)

4.38

0.50

4.27

0.72

4.35

0.69

4.38

0.64

4.35

0.63

4.35

0.69

4.19

0.63

4.65

0.49

4.37

0.63

คาระดบเฉลยรวมดานประโยชน

( x ) (S.D.)

4.29 0.6

4.19 0.77

4.26 0.77

4.34 0.65

4.23 0.73

4.23 0.75

4.22 0.76

4.31 0.65

4.26 0.72

คาระดบเฉลยรวมแตละบท

( x ) (S.D.)

4.12 0.77

4.06 0.80

4.06 0.80

4.08 0.79

4.06 0.80

4.05 0.81

4.04 0.81

4.06 0.81

4.07 0.80

หมายเหต: บทท 1 Eating habit and your health บทท 2 What will you choose?

บทท 3 When you get sick บทท 4 Problems that may happen with teeth บทท 5 Television บทท 6 The boy and the wolf บทท 7 Chain of love บทท 8 Kids and games จากตารางท 12 แสดงใหเหนวา นกเรยนกลมตวอยางมความคดเหนตอแบบฝกการอาน

ภาษาองกฤษทง 8 บท โดยเฉลยเทากบ 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) จงสรปไดวานกเรยนมความ

102

Page 116: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

คดเหนทดตอสอแบบฝก เมอพจารณาในแตละดาน พบวา ดานทนกเรยนมความคดเหนโดยเฉลยสงทสดคอ ดานประโยชน โดยมคาระดบความคดเหนเฉลยเทากบ 4.26 ( x = 4.26, S.D. = 0.72) รองลงมาคอ ดานเนอหา โดยมคาระดบความคดเหนเฉลยเทากบ 4.05 ( x = 4.05, S.D. = 0.82) สวนดานทมคาระดบความคดเหนนอยทสด คอ ดานกจกรรม โดยมคาระดบความคดเหนเฉลยเทากบ 3.97 ( x = 3.97, S.D. = 0.79)

เมอพจารณาเปนรายบท พบวา บททมคาระดบความคดเหนโดยเฉลยสงทสดคอ บทท 1 Eating habit and your health โดยมคาระดบความคดเหนเทากบ 4.12 ( x = 4.12, S.D. = 0.77) รองลงมาคอ บทท 4 Problems that may happen with teeth โดยมคาระดบความคดเหนเทากบ 4.08 ( x = 4.08, S.D. = 0.79) สวนบททมคาระดบความคดเหนโดยเฉลยนอยทสด คอบทท 7 Chain of love โดยมคาระดบความคดเหนเทากบ 4.04 ( x = 4.04, S.D. = 0.81)

เมอพจารณาเปนรายขอ พบวา ขอทมคาระดบความคดเหนโดยเฉลยสงทสด คอ ขอท 14 จากแบบฝก ขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน โดยมคาระดบความคดเหนเทากบ 4.37 ( x = 4.37, S.D. = 0.63) รองลงมาคอ ขอท 1 เนอหามความนาสนใจและเกยวของกบตวนกเรยน โดยมคาระดบความคดเหนโดยเฉลยเทากบ 4.34 ( x = 4.34, S.D. = 0.71) และ ขอท 13 จากแบบฝก ขาพเจาสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได โดยมคาระดบความคดเหนโดยเฉลยเทากบ 4.30 ( x = 4.30, S.D. = 0.66) สวนขอทมคาระดบความคดเหนโดยเฉลยนอยทสดคอ ขอท 5 คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย โดยมคาระดบความคดเหนโดยเฉลยเทากบ 3.82 ( x = 3.82, S.D. = 0.80)

โดยสรปแลว คาระดบความคดเหนโดยเฉลยทนกเรยนมตอแบบฝกฉบบนมคาเทากบ 4.07 ซงเปนคาเฉลยทอยในระดบสง นนหมายความวานกเรยนมความคดเหนทดตอการใชแบบฝกทผวจยสรางขน ซงเปนไปตามสมมตฐานขอท 3

103

Page 117: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทท 5

สรป อภปรายผล และขอเสนอแนะ

การวจยเรอง “การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ จงหวดนครปฐม” เปนการวจยเชงทดลอง (Pre-experimental Design) มวตถประสงคเพอพฒนาและหาประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน เพอศกษาความสามารถในการอานภาษาองกฤษของนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 ทงกอนและหลงการใชแบบฝกการอานทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน และเพอศกษาความคดเหนของนกเรยนตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน กลมตวอยาง คอ นกเรยนช นประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อ. เมอง จ. นครปฐม ภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2550 จานวน 26 คน 1 หองเรยน เครองมอทใชในการวจย คอ

1. แบบฝกการอานภาษาองกฤษ ทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนจานวน 8 บทเรยนทพฒนาขนโดยวเคราะหคาอธบายรายวชาภาษาองกฤษและผลการเรยนรทคาดหวง ชวงช นท 2 และศกษาเนอหาดานการอานภาษาองกฤษจากแบบเรยนระดบช นประถมศกษาปท 6 และมเนอหาสาระบทอานทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ซงไดผานการทดลองและปรบปรงตามคาแนะนาของผเชยวชาญ โดยสอทพฒนาขนมประสทธภาพ 77.71/75.55 ในขนทดลองรายบคคล มประสทธภาพ 76/75.33 ในขนทดลองกลมยอย และมประสทธภาพ 75.84/75.12 ในขนทดลองกบกลมตวอยาง แสดงวาแบบฝกทผวจยพฒนาขนมประสทธภาพอยในเกณฑด

2. แบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ กอนและหลงเรยน โดยเปนขอสอบชดเดยวกน ม 4 ตวเลอก จานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชวโมง มคาความยากงาย (p) อยระหวาง 0.20-0.80 คาอานาจจาแนก (r) ตงแต 0.20-0.70 และมคาความเชอมนแบบทดสอบทงฉบบเทากบ 0.883

3. แบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทเกยวกบ

104

Page 118: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ปญหาของวยรนตอนตน ในดานเนอหา การออกแบบ กจกรรม และประโยชน จานวน 14 ขอ มลกษณะเปนมาตราสวนประเมนคาใหเลอก 5 ระดบความคดเหน และมคาความเชอมนของแบบสอบถามทงฉบบเทากบ 0.88 การดาเนนการวจย ผวจยเปนผดาเนนการวจยดวยตนเองในภาคเรยนท 2 ปการศกษา 2550 ใชเวลาบทเรยนละ 6 ชวโมง 8 บทเรยน รวมเปนเวลา 48 ชวโมง ผวจยเรมการทดลองดวยการทดสอบความสามารถในการอานกอนเรยน ดวยแบบทดสอบทผวจยสรางขนท งหมด 8 บท แลวใหทาแบบทดสอบทายบทเรยนและแบบสอบถามความคดเหนทมตอบทเรยนแตละบท เมอเสรจสนการเรยนการสอนครบทง 8 บท ผวจยไดใหกลมตวอยางทาการทดสอบความสามารถในการอานโดยเปนแบบทดสอบฉบบเดยวกบแบบทดสอบกอนเรยน จากนนนาคะแนนทไดจากการทาแบบทดสอบทายบทเรยนทง 8 บท และคะแนนทไดจากการทาแบบทดสอบความสามารถกอนและหลงเรยน ตลอดจนขอมลจากแบบสอบถามความคดเหนมาวเคราะหโดยวธการทางสถตเพอตรวจสอบสมมตฐาน กลาวคอหาประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษ โดยใชเกณฑ 75/75 จากสตร E1/E2 (ชยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-142) เปรยบเทยบความสามารถในการอานภาษาองกฤษของกลมตวอยางกอนและหลงการใชแบบฝกโดยใชสถต t-test แบบจบค และวเคราะหความคดเหนของกลมตวอยางทมตอแบบฝกโดยการหาคาเฉลย และสวนเบยงเบนมาตรฐาน แลวนาไปแปลความหมายคาระดบตามเกณฑทกาหนดไว

สรปผลการวจย

จากการศกษาและวเคราะหขอมลการวจยสามารถสรปผลไดดงน 1. แบบฝกการอานภาษาองกฤษทพฒนาขน มประสทธภาพเทากบ 75.84/75.13 แสดง

วาแบบฝกทพฒนาขนมประสทธภาพเปนไปตามเกณฑ 2. ความสามารถในอานภาษาองกฤษของนกเรยนหลงจากเรยนโดยใชแบบฝกการอาน

ภาษาองกฤษสงกวาความสามารถในการอานภาษาองกฤษกอนการใชแบบฝกอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05

3. นกเรยนมความคดเหนตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษโดยภาพรวมอยในระดบสง แสดงวานกเรยนมความคดเหนทดตอแบบฝกการอาน โดยมคาระดบเฉลย ( x ) อยระหวาง 3.82-4.37 และมระดบความคดเหนเฉลยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) สาหรบดานทมคาระดบความคดเหนสงทสดคอ ดานประโยชน ( x = 4.26, S.D. = 0.72) สวนดานทมคาระดบความคดเหนนอยทสด คอ ดานกจกรรม ( x = 3.97, S.D. = 0.79) และจากการศกษาเปนรายบท พบวา บทเรยนทมคาระดบความคดเหนเฉลยสงทสดคอ บทท 1 Eating habit and your health ( x = 4.12, S.D. = 0.77) สวนบทเรยนทมคาระดบความคดเหนเฉลยตาทสดคอ บทท 7 Chain of love ( x = 4.04, S.D. =

105

Page 119: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

0.81) จากการศกษาคาระดบความคดเหนรายขอท พบวา ขอทไดรบคาระดบความคดเหนเฉลยสงทสดคอ ขอท 14 จากแบบฝก ขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน ( x = 4.37, S.D. = 0.63) สวนขอทไดรบคาระดบความคดเหนตาทสดคอ ขอท 5 คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย ( x = 3.82, S.D. = 0.80)

การอภปรายผล

จากการวเคราะหขอมลเพอตรวจสอบสมมตฐานการวจยครงนพบวา 1. ผลการหาประสทธภาพของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยพฒนาขนม

ประสทธภาพเทากบ 75.84/75.13 ซงเปนไปตามเกณฑทกาหนดไว อาจมเหตผลดงตอไปน 1.1 แบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยสรางขน เปนแบบฝกทพฒนามาจาก

แนวคดของนกการศกษาหลายทาน อาท เชน ทอมลนสน (Tomlinson 1998 : 96 – 99) และ นกซอน (Nixon 1995 : 1-9 ) โดยมขนตอนในการสรางสอคอ ระบความตองการของผเรยน สารวจความเหมาะสมของภาษา เนอหา แนวทางการสรางสอ กจกรรม รปแบบ วธการและการประเมนสอ นอกจากนยงศกษาจากตวอยางแบบเรยน ตารา งานวจยทงภายในและตางประเทศ จากการวเคราะหการจดสาระการเรยนรภาษาองกฤษ กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ ชวงชนท 2 ตามหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2544 และไดผานการทดลองและปรบปรงตามคาแนะนาของผเชยวชาญ ทาใหไดแบบฝกทมความเหมาะสม ตงอยบนแนวทางการเรยนรภาษาเพอการสอสาร สงเสรมใหนกเรยนกระตอรอรนในการรวมกจกรรมตางๆอยางเหมาะสมและมเปาหมาย ตรงตามความตองการของนกเรยน และเปนภาษาทเปนตวอยางภาษาองกฤษในชวตประจาวน (เสงยม โตรตน 2534 : 95) ทาใหนกเรยนไดเรยนรผานกจกรรมเพอการสอสารอยางมหลกเกณฑและหลกการ เปนขนตอน ตองใชความคดอยางเปนระบบ ขณะทมปฏสมพนธกบบทเรยน เพอนและครผสอน ทาใหเกดการเรยนร ความเขาใจดวยตนเอง และสามารถถายโอนความรไปใชในขนประเมนผลและการทดสอบความสามารถในการอานภาษาองกฤษไดอยางมประสทธภาพ

1.2 แบบฝกการอานภาษาองกฤษทสรางขน มเนอหาบทอานทเกยวของกบปญหาของผเรยน ทาใหผเรยนเกดความสนใจ โดยใชแนวทางในการเลอกบทเรยนของ บรนตนและคณะ (Brinton et al. 1997) ซงเนอหาของบทเรยนเปนเรองจรง เกยวของกบสถานการณจรงและตรงกบความสนใจของผเรยน สอดคลองกบ นแนน (Nunan 1995 : 132) ทกลาววาควรจดการเรยนการสอนเพอใหผเรยนมโอกาสเลอกวาจะเรยนอะไร อยางไร และเมอไรหรอจดใหสอดคลองกบความสนใจหรอความตองการ และความสามารถของผเรยน เพอใหเกดความรสกทด มแรงจงใจ และเกดความกระตอรอรนทจะมสวนรวมในการทากจกรรมตามขนตอนตาง ๆ

106

Page 120: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

2. ผลการเปรยบเทยบความสามารถในการอานภาษาองกฤษของกลมตวอยางหลงเรยน โดยใชแบบฝกการอานภาษาองกฤษสงกวาความสามารถในการอานภาษาองกฤษกอนการใชแบบฝกอยางมนยสาคญทางสถตทระดบ 0.05 สอดคลองกบงานวจยของธญลกษณ เพยรจด (2547) และ ศศวมล กงล (2544) ทงนอาจมสาเหตดงน

2.1 แบบฝกการอานภาษาองกฤษทพฒนาขน มบทอานทคดเลอกตามความสนใจของผเรยนและเกยวของกบตวผเรยน และไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมดานเนอหา หนาทและระดบของภาษาจากผเชยวชาญ ทาใหผเรยนไดเรยนรอยางมความหมายคอ นอกจากเรยนภาษาแลวยงไดเรยนรเนอหาทเปนประโยชนตอตนเอง สอดคลองกบแนวการสอนโดยเนนเนอหาสาระ (กรมวชาการ 2545 : 125 – 126) ทวาการเรยนไมไดมงหมายไปทตวภาษาเทานนแตยงรวมถงเนอหาทไดเรยนดวย ผเรยนจะไดเรยนรภาษาไปพรอม ๆ กบเนอหา ทาใหการเรยนเปนไปอยางมความหมายและคณคาตอผเรยน

2.2 ในการสรางขนตอนการจดกจกรรมของแบบฝกการอานภาษาองกฤษแตละบท ผวจยสรางขนโดยวเคราะหจากแนวการจดขนตอนการสอนของ สภทรา อกษรานเคราะห (2530 : 51) และ สมตรา องวฒนกล (2539 : 178-179) ซงประกอบไปดวย ขนกอนอาน(Pre-reading) ระหวางอาน (While reading) และหลงการอาน (Post reading) และมกจกรรมเสรมทายบท (Extended activity) ทาใหผเรยนไดเรยนรอยางเปนระบบ เรมจากเตรยมความพรอมกอนเรยน ดาเนนการเรยนรและฝกฝนการเรยนร แลวนาไปประยกตใชใหเกดประโยชน

2.3 กลมตวอยางมองเหนประโยชนของแบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยสรางขน เ นองจากผ วจยไดชใหเหนถงประโยชนของการเรยนวาสามารถนาไปประยกตใชในชวตประจาวนได เชน เมอนกเรยนไมสบาย นกเรยนจะมวธดแลหรอปองกนตนเองอยางไร เปนตน ดงนนจงทาใหผเรยนมความตงใจ และพยายามทจะเรยนร และเกดทศนคตทดตอวชาภาษาองกฤษ จงทาใหผลการสอบหลงเรยนสงกวากอนเรยนโดยใชแบบฝกทสรางขน

3. ผลการศกษาความคดเหนของกลมตวอยางทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษ พบวา นกเรยนมความคดเหนทดตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษทผวจยพฒนาขน โดยมคาระดบเฉลย ( x ) อยระหวาง 3.82-4.37 และมคาระดบความคดเหนเฉลยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) ซงเปนไปตามสมมตฐานทตงไว โดยสามารถอธบายผลไดดงน

3.1 เ มอพจารณาคาระดบความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษเปนดาน พบวา ดานทมคาระดบความคดเหนเฉลยสงทสดคอ ดานประโยชน ( x = 4.26, S.D. = 0.72) ทงนอาจเนองจาก นกเรยนมองเหนประโยชนของแบบฝกทพฒนาขน วาสามารถนาไปประยกตใชในชวตประจาวนได เพราะเปนสงทอยใกลตวของผเรยน นกเรยนสามารถ

107

Page 121: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

นาความรไปใชในการแกปญหาหรอปองกนปญหาทอาจเกดขนกบตวนกเรยนได สวนดานทมคาระดบความคดเหนเฉลยตาทสดคอ ดานกจกรรม ( x = 3.97, S.D. = 0.79) อาจเปนเพราะ นกเรยนยงไมคนเคยกบกจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยงเกยวกบคาสงและคาอธบายทเปนภาษาองกฤษ นกเรยนอยระดบชนประถมศกษา ซงอาจเกดความสบสนและไมเขาใจได

3.2 เ มอพจารณาคาระดบความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษเปนรายบท พบวา โดยภาพรวมทกบทมระดบความคดเหนอยในระดบสง โดยมคาระดบเฉลย ( x ) อยระหวาง 3.82-4.37 และมคาระดบความคดเหนเฉลยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) โดยบททมคาระดบความคดเหนเฉลยสงทสดคอ บทท 1 Eating habit and your health ( x = 4.12, S.D. = 0.77) อาจเนองมาจากบทเรยนนมเนอหาเกยวกบนสยการกนทมผลตอสขภาพ ซงเปนสงทใกลตวนกเรยนมาก เพราะเรองการกนเปนกจกรรมททาทกวน ดงนนจงทาใหนกเรยนเกดความสนใจ ซงสอดคลองกบแนวคดของวสาข จตวตร (2543: 27) ทกลาววาผเรยนจะอานเรองทคนเคยไดงายกวาเรองทไมคนเคย สวนบทเรยนทมคาเฉลยตาทสดคอ บทท 7 Chain of love ( x = 4.04, S.D. = 0.81) อาจเนองมาจากเปนบทเรยนทเกยวกบคณธรรมความดงาม ซงเปนนามธรรม และผเรยนอาจเหนวาเปนสงทไกลตว คาถามและแบบฝกเปนแนวคดวเคราะหซงอาจทาใหยากตอความเขาใจของผเรยน

3.3 เมอพจารณาแบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษ ในดานเนอหา การออกแบบ กจกรรม และประโยชนเปนรายขอ พบวา โดยภาพรวมคาระดบความคดเหนของแตละขออยในระดบสง โดยมคาระดบเฉลย ( x ) อยระหวาง 3.82-4.37 และมคาระดบความคดเหนเฉลยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) ทงนขอทไดรบคาระดบความคดเหนเฉลยสงทสดคอ ขอท 14 จากแบบฝก ขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน ( x = 4.37, S.D. = 0.63) อาจเนองมาจากแบบฝกการอานภาษาองกฤษทง 8 บทนมเนอหาทเกยวกบปญหาของผเรยน ซงเปนสงใกลตวของนกเรยน บางครงผเรยนอาจไมใหความสาคญตอปญหาเหลานน ดงนน เมอบทเรยนแตละบทนาเสนอเกยวกบปญหาทอยใกลตวผเรยน ทาใหผเรยนไดเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากข น สอดคลองกบแนวคดของ บรชย ศรมหาสาคร (2540:20) ทกลาววา การเปดโอกาสใหนกเรยนไดศกษาเรยนรจากขอเทจจรงทมอยรอบ ๆ ตวโดยเฉพาะเหตการณทมผลกระทบตอผเรยนโดยตรง ทาใหเกดการเรยนรและนาไปใชในชวตประจาวนได สวนขอทไดรบคาระดบความคดเหนตาทสดคอ ขอท 5 คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย ( x = 3.82, S.D. = 0.80) อาจเนองมาจาก แบบฝกการอานภาษาองกฤษทพฒนาขน มกจกรรมหลายขนตอน ซงคาสงลวนแตเปนภาษาองกฤษ นกเรยนระดบชนประถมศกษาอาจไมคนเคย ทาใหเกดความสบสนหรอไมคอยเขาใจในคาอธบายในบางกจกรรม สอดคลองกบสรพล พยอมแยม

108

Page 122: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

(2540 : 19) ทเสนอแนวคดเกยวกบจตวทยาพนฐานการศกษาวาบคคลจะเรยนรไดรวดเรวและมประสทธภาพมากนอยเพยงใดขนอยกบความพรอมทางจตใจ จงตองเตรยมความพรอมใหกบผเรยน เพอจะไดเรยนรไดอยางมประสทธภาพ

ปญหาทพบในการวจย

การดาเนนการวจยครงนผวจยพบปญหาบางประการดงตอไปน 1. ดานเนอหา การคดเลอกเนอหาเปนเรองทคอนขางยาก เนองจากเนอหาทคดเลอกนน

จะตองสอดคลองกบความสนใจและเปนเนอหาเกยวกบปญหาใกลตวของกลมตวอยาง ซงแมจะหาเนอหาไดแตภาษากยากสาหรบนกเรยนระดบชนประถมศกษา เพราะเปนเนอหาทมาจากสอจรง (Authentic material) จงตองมการปรบปรงใหเหมาะสาหรบนกเรยนระดบชนประถมศกษา จงตองใชเวลาในการดาเนนการมาก

2. ดานผเรยน กลมตวอยางเปนนกเรยนระดบชนประถมศกษาปท 6 ในการเรยนการสอนนน นกเรยนไมคอยคนเคยกบการอานและวเคราะหเนอเรอง จงทาใหคอนขางยาก และผเรยนมความรทางคาศพททจากด จงตองใชเวลาในการทาความเขาใจพอสมควร

3. ดานเวลา เนองจากการทดลองเปนชวงของภาคเรยนท 2 ซงมกจกรรมและวนสาคญมากพอสมควร อกทงมกฬาสภายในโรงเรยน ทาใหความสนใจของนกเรยนลดลง และความไมตอเนองของการเรยนการสอน

4. ดานการสรางแบบฝก เนองจากแบบฝกการอานภาษาองกฤษสาหรบนกเรยนระดบประถมศกษานน จาเปนตองมรปภาพประกอบ เพอชวยใหนกเรยนเขาใจมากขน ซงตองหาในอนเตอรเนต หรอหนงสอ วารสารตาง ๆ จงเปนเรองทยากทจะหาภาพมาอธบายไดอยางเหมาะสม ทาใหเสยเวลาในการหาภาพมาประกอบแบบฝกการอาน

ขอเสนอแนะ

จากการศกษาครงน ผวจยมขอเสนอแนะทอาจเปนประโยชนตอการเรยนการสอนและการศกษาวจยในครงตอไป ดงน

1. ขอเสนอแนะดานการเรยนการสอน ในดานการเรยนการสอน ผวจยขอเสนอแนะเปนลาดบขนดงน

1.1 ในขนกอนการอาน ควรสรางความสนใจและปพนความรในเรองทจะอาน (สภทรา อกษรานเคราะห 2530, สมตรา องวฒนกล, 2539) และสรางแรงจงใจในการเรยนดวยการ

109

Page 123: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

พฒนาสอใหมรปภาพประกอบแตละบทเรยนทชดเจน หลากหลาย นาสนใจ มขนาดทเหมาะสม สสนสวยงาม ตวอยางกจกรรม เชน การใหคาดคะเนเรองทจะอานโดยมรปภาพและคาถามเพอนาเขาสเนอหาทจะสอน มกจกรรมดานคาศพทเพอเตรยมความพรอมกอนการอาน เชน เดาความหมายของคาศพทจากบรบท หรอจากรปภาพ สาหรบนกเรยนระดบประถมศกษา หากบทอานมเนอหาคอนขางยากอาจมอภธานคาศพทชวย เพอใหนกเรยนมความพรอมทจะเขาสการเรยนรขนตอนของการอานตอไป

1.2 ในขนระหวางอาน เปนการทาความเขาใจโครงสรางและเนอความในเรองทอาน เพอใหเกดความเขาใจในเนอหาบทอานมากขน กจกรรมทจดควรเปนกจกรรมทสามารถฝกทกษะการคด เปดโอกาสใหผเรยนไดมโอกาสปฏสมพนธกนกบเพอนและคร เชน การระดมพลงสมอง การสงเกต การคาดเดา การอภปราย การตงคาถาม การลาดบเรองทอาน การเขยนแผนผงความคด การเตมขอความหรอเลาเรองโดยสรป (สภทรา อกษรานเคราะห 2530; สมตรา องวฒนกล, 2539) เพอใหนกเรยนไดเขาใจบทอานและทบทวนสงทอานมากขน

1.3 ในขนหลงการอาน เปนการตรวจสอบความเขาใจของผเรยน ควรมกจกรรมทหลากหลาย มความหมายตอผเรยน และเกยวของกบชวตจรง เชน แสดงบทบาทสมมต การเขยนเรอง หรอพดแสดงความคดเหนเกยวกบเรองทอาน (สภทรา อกษรานเคราะห 2530, สมตรา องวฒนกล, 2539) เพอใหผเรยนสามารถเกดทกษะในการเรยนรใหมากทสด

1.4 ในขนวดผลประเมนผล ครควรประเมนผลทหลากหลายนอกเหนอจากการทดสอบ เชน จากแฟมสะสมผลงาน จากโครงงาน จากการอภปรายกลม รวมทงสงเกตพฤตกรรมการทางานกลม ความพยายาม เอาใจใสในการทากจกรรมของผเรยน เพอใหสามารถประเมนผลผเรยนในดานอน ๆ ทแบบทดสอบไมสามารถประเมนได

2. ขอเสนอแนะในการศกษาวจยครงตอไป

2.1 เนองจากการวจยครงน เปนการวจยเชงทดลองแบบกลมเดยว (One Group Design) ซงเปรยบเทยบความสามารถกอนและหลงเรยนของกลมตวอยางเทานน ดงนนควรมการวจยควบคกน 2 กลม คอ กลมตวอยาง และกลมควบคม คอกลมหนงเรยนบทเรยนการอานทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน สวนอกกลมเรยนเนอหาธรรมดาในบทเรยนทวไป แลวเปรยบเทยบผลสมฤทธทางการอานและความตระหนกถงปญหาของวยรนตอนตนวาแตกตางกนหรอไม

2.2 เนองจากการวจยครงนวดความสามารถทกษะการอานเพยงอยางเดยว ดงนนเพอใหเกดการเรยนรทสมพนธกน ควรมการวจยควบคกน 2 ทกษะ เชน ทกษะฟงกบพด หรอทกษะ

110

Page 124: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

อานกบเขยน 2.3 เนองจากการวจยครงน บทเรยนใชเนอหาทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน

ซงเกยวของกบผเรยน ทาใหผเรยน แตเนอหายงไมครอบคลมเกยวกบปญหาของผเรยนทงหมด ดงนนควรมการวจยพฒนาแบบฝกการอานทนาเนอหาทเปนประโยชนตอผเรยนในดานอน ๆ เชน โรคเอดส ไขหวดนก มะเรง เปนตน เพอใหผเรยนไดเรยนรภาษาอยางมความหมาย และสามารถนาไปประยกตใชในชวตประจาวนได

2.4 เนองจากการวจยครงน มบทเรยนทมเนอหาเกยวของกบปญหาของผเรยน เพอมงใหผเรยนไดเรยนรและสามารถนาความรทไดเรยนไปใชในการแกปญหาหรอปองกนปญหาทเกยวของกบตนเองและจากการสารวจความคดเหนในดานประโยชนพบวา นกเรยนเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน ดงนนควรมการวจยตอเนองดานพฤตกรรมของกลมตวอยาง หลงจากไดทดลองแบบฝกทเกยวกบปญหาของกลมตวอยาง วากลมตวอยางมพฤตกรรมทเปลยนไปหรอไม เชน ปญหาดานการรบประทาน จากเดมกลมตวอยางชอบรบประทานอาหารประเภทขยะ( Junk food) หลงจากเรยนดวยบทเรยนทมเนอหาเกยวกบพฤตกรรมการกนแลว กลมตวอยางเปลยนแปลงพฤตกรรมการกนไปจากเดมหรอไม เปนตน

2.5 เนองจากการศกษาความคดเหนดานรปแบบของบทเรยน พบวา ขอท 7 มภาพประกอบเหมาะสมกบเนอหาและชวยเพมความเขาใจไดมากขน มคาระดบความคดเหนเฉลยเทากบ 3.98 ซงไมสงมากนก แตกแสดงใหเหนวา บทเรยนทมภาพประกอบทชดเจน สวยงามสามารถชวยเพมความเขาใจในการเรยนรไดมาก ดงนนควรมการวจยในรปแบบของคอมพวเตอรชวยสอน (CAI) เพราะมภาพประกอบทชดเจน สวยงามมสสน มเสยงประกอบบทอาน ทาใหผเรยนสนใจและชวยใหเรยนรไดด อกทงแกปญหาในเรองของเวลาไดดวย เพราะผเรยนสามารถเรยนรไดดวยตวเอง

2.6 เนองจากการวจยครงน ทดลองกบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 ซงอยในชวงชนการศกษาท 2 ซงกระทรวงศกษาธการไดแบงการศกษาไว 4 ชวงชนคอ ชวงชนท 1 (ป. 1-ป. 3) ชวงชนท 2 (ป. 4-ป.6) ชวงชนท 3 (ม. 1-ม.3) และชวงชนท 4 (ม. 4-ม. 6) ซงปญหาของเดกแตละชวงชนมความแตกตางกน ดงนนควรมการวจยในชวงชนอน ๆ เพอใหครอบคลมผเรยนทกกลม

111

Page 125: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บรรณานกรม

ภาษาไทย กาญจนา คณารกษ. การออกแบบการเรยนการสอน. นครปฐม : โรงพมพมหาวทยาลยศลปากร, กกกกกกกก2539. กรมวชาการ. การสงเคราะหรปแบบการจดกระบวนการเรยนรของครตนแบบ. กรงเทพฯ : กกกกกกกกสานกพมพ บรษท ดบบรว เจ พรอพเพอต จากด, 2542. กรมวชาการ. การเรยนรเพอพฒนากระบวนการคด. กรงเทพ ฯ : โรงพมพการศาสนา กกกกกกกกกรมการศาสนา, 2543. กรมวชาการ. การจดสาระการเรยนร กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ ตามหลกสตรการศกษา กกกกกกกกขนพนฐาน. กรงเทพ ฯ : โรงพมพองคการรบสงสนคาและพสดภณฑ, 2544. กรมวชาการ กระทรวงศกษาธการ. เอกสารประกอบหลกสตราการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช กกกกกกกก2544 คมอการจดการเรยนรกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ. กรงเทพ ฯ : กกกกกกกกทรวงศกษาธการ, 2545. กรองได อณหสต. การใช PBL ในการจดการเรยนการสอนภาคปฏบตในหอผปวย. กรงเทพ ฯ : กกกกกกกกสานกพมพสถาบนพฒนาสาธารณสขอาเซยน, 2538. กลนพยอม สระคาย. “การพฒนาแบบฝกการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจทมภาพการตน กกกกกกกกประกอบสาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4 โรงเรยนทววฒนา แขวงทววฒนา กกกกกกกกเขตทววฒนา กรงเทพมหานคร.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชา กกกกกกกกหลกสตรและวธสอน มหาวทยาลยศลปากร, 2544. กลยา มหม. “การพฒนาทกษะภาษาองกฤษโดยใชวธการสอนทเนนเนอหาวชาของนกเรยน กกกกกกกกชนมธยมศกษาปท 5.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาหลกสตรและ กกกกกกกกการสอน มหาวทยาลยมหาสารคาม, 2547. จนตอาภา ผลบญยรกษ. “การพฒนาแบบฝกการอานเพอการสอสารโดยใชเอกสารจรงจาก กกกกกกกกอนเตอรเนต สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 โรงเรยนเบญจมราชทศ ราชบร.” กกกกกกกกปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานภาษาตางประเทศ กกกกกกกกบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร, 2544. จนทรา ตนตพงศานรกษ. “การสอนภาษาโดยใชเนอหาเพอนาไปสการเรยนรภาษา.” กกกกกกกกวารสารวชาการ 1, 2 (พฤศจกายน 2541) : 45 – 51.

112

Page 126: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

จราพร หสเนตร. “วารสารวงการคร.” วกฤตเดกไทย 2, 4 (มนาคม 2548) : 117-120. จารส นองมาก. “การปลกฝงคานยมเพอเปนคนดใหนกเรยน.” วารสารวงการคร 1, 6 (มถนายน กกกกกกกก2547) : 83-86. ฉตรเทพ พทธชชาต. “การพฒนาบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาพระพทธศาสนาตามแนวการ กกกกกกกกสอนภาษาเพอการสอสาร.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอน กกกกกกกกภาษาองกฤษ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยเชยงใหม, 2548. ฉนแข อองลายอง. “การพฒนาบทเรยนการอานภาษาองกฤษโดยใชคอมพวเตอร.” วทยานพนธ กกกกกกกกปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ กกกกกกกกบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร, 2535. เฉลม วราวทย. “แนวคดใหมในแพทยศาสตรศกษา.” วารสารครศาสตร 16 (มกราคม-มนาคม กกกกกกกก2531) : ก-ฐ. ฉววรรณ คหาภนนท. เทคนคการอาน(Reading Techniques). กรงเทพฯ : สานกพมพ กกกกกกกกศลปาบรรณาคาร, 2542. ชยยงค พรหมวงศ และคณะ. ระบบสอการสอน. กรงเทพฯ : โรงพมพจฬาลงกรณมหาวทยาลย, กกกกกกกก2520. ไซมอน ไฮนส. โครงงานองกฤษ. แปลโดย มลลกา พงศปรตร และศรภม อครมาส. กรงเทพ ฯ : กกกกกกกกเพยรสน เอดดเคชน อนโดไชนา, 2546. ดาว แสงบญ. “การสรางเอกสารการสอนภาษาองกฤษเพอการสอสารดานการทองเทยวสาหรบ กกกกกกกกนกศกษาสาขาวชาพฒนาการทองเทยว ปท 3 มหาวทยาลยแมโจ จงหวดเชยงใหม.” กกกกกกกกวทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาหลกสตรและการนเทศ บณฑตวทยาลย กกกกกกกกมหาวทยาลยศลปากร, 2543. ทองจนทร หงศลดารมภ. “การเรยนรโดยการพงตนเอง Self-directed Learning.” สารพฒนา กกกกกกกกคณาจารย 11,5 (พฤศจกายน-ธนวาคม 2531) : 13-14. ธญลกษณ เพยรจด. “การพฒนาบทเรยนคอมพวเตอรชวยสอนเทคนคการอานภาษาองกฤษ กกกกกกกกรายวชาภาษาองกฤษ 1 สาหรบนกเรยนชนปท 1 คณะวศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย กกกกกกกกอตสาหกรรม มหาวทยาลยศลปากร วทยาเขตพระราชวงสนามจนทร จงหวด กกกกกกกกนครปฐม.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษ กกกกกกกกในฐานะภาษาตางประเทศ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปกร, 2547. นชรา เรองดารกานนท. พฒนาการและเชาวนปญญาของเดกไทย. กรงเทพฯ : สานกงานกองทน กกกกกกกกสนบสนนการวจย, 2547.

113

Page 127: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

นนทยา แสงสน. กลวธการสอนอานเพอความเขาใจภาษาองกฤษในระดบมธยมศกษา. เชยงใหม : กกกกกกกกคณะศกษาศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม, 2540. นยนา ใหมคาม. “การพฒนาแผนการจดการเรยนรภาษาองกฤษ ระดบชนมธยมศกษาปท 1 โดยใช กกกกกกกกวธการสอนภาษาทเนนเนอหาวชา.” วทยานพนธปรญญารมหาบณฑต สาขาวชา กกกกกกกกหลกสตรและการสอน มหาวทยาลยมหาสารคาม, 2548. นวลจนทร สวรรณศร. “การจดกจกรรมการเรยนรวชาภาษาองกฤษ โดยวธสอนแบบเนนเนอหา กกกกกกกกวชา ชนมธยมศกษาปท 1.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาหลกสตร กกกกกกกกและการสอน มหาวทยาลยมหาสารคาม, 2547. นวลอนงค บญจรญศลป. “เดกไทยกบนสยการกน.” หนาตางวจย 24, 288 (เมษายน 2546) กกกกกกกก: 6-7. บรชย ศรมหาสาคร. “โลกาภวตนกบการพฒนาการศกษาไทย.” สารพฒนาหลกสตร 16,128 กกกกกกกก(มกราคม – มนาคม 2540) : 20. บารง โตรตน. “การสอนเขยนภาษาองกฤษเพอการสอสาร.” สารพฒนาหลกสตร 10, 104 กกกกกกกก(ตลาคม-มกราคม 2534) : 60-65. _________. การออกแบบงานวจยสาขาภาษาศาสตรประยกต. นครปฐม : โรงพมพมหาวทยาลย กกกกกกกกศลปากร วทยาเขตพระราชวงสนามจนทร, 2546. บญชา องสกล. “การพฒนากระบวนการการเรยนรภาษาองกฤษ : หลกการ ทกษะ และ กกกกกกกกการปฏบตการ.” วารสารวชาการ 5,7 (กรกฎาคม 2545) : 52-66. บรรจบ ชณหสวสดกล. “สารเคมในอาหาร กบสขภาพเดกนกเรยน.” มตชนสดสปดาห 23, 1161 กกกกกกกก(21-27 มนาคม 2546) : 1179. ประคอง พรมมา. “การพฒนาการเรยนรภาษาองกฤษของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 โดยวธ กกกกกกกกสอนภาษาทเนนเนอหา.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาหลกสตร กกกกกกกกและการสอน มหาวทยาลยมหาสารคาม, 2548. ปณพร สสรรณไตรย. “การสรางแบบฝกการอานเพอการสอสารากเอกสารจรง สาหรบนกเรยน กกกกกกกกชนมธยมศกษาปท 4 โรงเรยนคาชะอวทยาคาร จงหวดมกดาหาร.” วทยานพนธปรญญา กกกกกกกกมหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บณฑตวทยาลย กกกกกกกกมหาวทยาลยศลปากร, 2539. ปญชร ทองวสทธ. “การเปรยบเทยบความเขาใจและความสนใจในการอานภาษาองกฤษ กกกกกกกกของนกเรยนชน ม. 6 ทไดรบการสอนอานตามกลวธการเรยนรทางภาษากบการ กกกกกกกกสอนตามคมอคร.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต วชาเอกมธยมศกษา

114

Page 128: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกกมหาวทายาลยศรนครนทรวโรฒ ประสานมตร, 2541. พนทรพย นาคนาคา. “การพฒนาสอการเรยนการสอนเพอเพมทกษะการอานหนงสอพมพและ กกกกกกกกวารสารภาษาองกฤษ สาหรบนกศกษาสถาบนราชภฎ.” วทยานพนธปรญญา กกกกกกกกมหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บณฑตวทยาลย กกกกกกกกมหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ ประสานมตร, 2539. พนธณย วหคโต. “การสงเคราะหงานวจยเกยวกบการเรยนการสอนภาษาองกฤษ.” วารสาร กกกกกกกกวชาการ 6, 9 (กนยายน 2546) : 24-29. ไพลน กาญจนภานพนธ. “การจดการเรยนการสอนโดยการบรณาการเนอหา : การพฒนาการ กกกกกกกกสอนภาษาองกฤษในโรงเรยนมธยมศกษา.” ปรญญานพนธปรญญาดษฎบณฑต กกกกกกกกสาขาวชาหลกสตรและการสอน บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยเกษตรศาสตร, 2545. พสมย วระศลป. “ผลของการสอนอานภาษาองกฤษดวยการใชโครงสรางระดบยอด ตอผลสมฤทธ กกกกกกกกในการอาน แรงจงใจในการเรยน และความคงทนในการจา ของนกเรยนชนมธยมศกษา กกกกกกกกปท 3 โรงเรยนคาทอลกในสงกดสงฆมณฑลราชบร.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต กกกกกกกกสาขาวชาหลกสตรและการสอน มหาวทยาลยศลปากร, 2533. พศาล อนทรทอง. “การสรางบทเรยนอานเสรมจากหนงสอพมพภาษาองกฤษสาหรบชนมธยม กกกกกกกกศกษาปท 6 โรงเรยนปรางคภ จงหวดศรสะเกษ.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต กกกกกกกกสาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บณฑตวทยาลย กกกกกกกกมหาวทยาลยศลปากร, 2541. “วยรนวนเพราะใคร.” มตชนสดสปดาห 25, 1307 (2-8 ก.ย. 48) : 10-11. มารษา หรราบไพร. “การใชเอกสารจรงเพอพฒนาความสามารถในการอานภาษาองกฤษของ กกกกกกกกนกเรยนชนประถมศกษาปท 5.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอน กกกกกกกกภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ, 2548. มหาวทยาลยสโขทยธรรมธราช. การพฒนาแบบทดสอบวดสมฤทธผลทางการเรยน. นนทบร : กกกกกกกกสานกพมพมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช, 2536. ยพาภรณ ชาวเชยงขวาง. “การเปรยบเทยบผลสมฤทธการเขยนเรยงความโดยใชแบบฝกทกษะ กกกกกกกกการเขยนเรยงความกบการสอนปกต ชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนบานเชยงบาน กกกกกกกกอาเภอเชยงบาน จงหวดพะเยา.” วจยสนเทศ 14, 160 (มกราคม 2537) : 16-20. ยทธ ไกยวรรณ. เทคนคการจดกจกรรมการเรยนการสอนวชาโครงงาน. กรงเทพ ฯ : ศนยสอ กกกกกกกกเสรมกรงเทพ, 2546. เรวด หรญ. สอนอยางไรเดกจงจะอานภาษาองกฤษใหเขาใจ. กรงเทพฯ : จฬาลงกรณมหาวทยาลย

115

Page 129: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกก,2540. ลดดา ภเกยรต. โครงงานเพอการเรยนร หลกการและแนวทางการจดกจกรรม. กรงเทพ ฯ : กกกกกกกกจฬาลงกรณมหาวทยาลย, 2544. ลดดา เหมาะสวรรณ. สภาวะสขภาพและสงคมของเดกไทย. หนงสอชดโครงการวจยพฒนาการ กกกกกกกกแบบองครวมของเดกไทย. กรงเทพฯ : สานกงานกองทนสนบสนนการวจย, 2547. ลดดา เหมาะสวรรณ และคณะ. เดกไทยวนน เปนอยอยางไร. กรงเทพ ฯ : สานกงานกองทน กกกกกกกกสนบสนนการวจย, 2547. วลย ชมภรตน. “การสงเสรมแรงจงใจและความสามารถทางการเรยนภาษาองกฤษของนกกฬาใน กกกกกกกกโรงเรยนโดยใชบทเรยนภาษาองกฤษทเนนเนอหาดานกฬา.” วทยานพนธปรญญา กกกกกกกกมหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลย กกกกกกกกเชยงใหม, 2546 วนดา สขวนช. “การใชแบบฝกเพอพฒนาความรความเขาใจทางภาษาของนกเรยนชนประถมศกษา กกกกกกกกปท 4 เกยวกบการอานและเขยนคาควบกลา อกษรนาและตวการนต.” วารสารการวจย กกกกกกกกทางการศกษา 23, 26 (เมษายน-มถนายน 2536) : 33-34. วภาเพญ เจยสกล. “Thailand journal of health promotion and environmental health.” การเคลอน กกกกกกกกสเปาหมายสงแวดลอมสะอาดสดใสเดกไทยแขงแรง 4, 36 (January – March 2003) กกกกกกกก: 19-24. วสาข จตวตร. การสอนอานภาษาองกฤษ. พมพครงท 2. นครปฐม : มหาวทยาลยศลปากร, 2543. ศศวมล กงล. “การพฒนาแบบฝกทกษะการอานเพอการสอสารจากหนงสอพมพและนตยสาร กกกกกกกกภาษาองกฤษ สาหรบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5 โรงเรยนวดไรขงวทยา จงหวด กกกกกกกกนครปฐม.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษ กกกกกกกกในฐานะภาษาตางประเทศ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร, 2544. สสวท. คมอการจดกจกรรมโครงงานวทยาศาสตรและเทคโนโลย. กรงเทพ ฯ : สถาบนสงเสรม กกกกกกกกการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย, 2529. “เดกตกน : ปรากฏการณและขอคดจากตางประเทศ.” สานปฏรป 6, 66 (ตลาคม 2546) : 17. สกญญา หาญตระกล. “อยาบรภาษเดกตองชวยเดกปองกนตวเองจากภยคอมพวเตอร.” กกกกกกกกเนชนสดสปดาห 4, 10 (กรกฎาคม 2548) : 683. สทธนนท ปรชญฤทธ. “ มไหมครบ หลกสตรสาหรบเดกหวขเลอย.” สานปฏรป 8, 83 กกกกกกกก(มนาคม 2548) : 12. เสงยม โตรตน. “การสอนเพอสรางเสรมทกษะการคดวเคราะห.” วารสารศกษาศาสตร 1,1

116

Page 130: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกก(มถนายน – ตลาคม 2546) : 26 -37. สภทรา อกษรานเคราะห. การสอนทกษะภาษาองกฤษ. กรงเทพฯ : ภาควชามธยมศกษา กกกกกกกกคณะครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย, 2530. สานกทดสอบทางการศกษา. รายงานผลการประเมนคณภาพการศกษาระดบชาต ชนประถมศกษา กกกกกกกกปท 6 (ป. 6). กรงเทพฯ : สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน. กกกกกกกกกระทรวงศกษาธการ, 2545. สมชย บวรกตต. “มองสงคมไทย.” วารสารราชบณฑตยสถาน 28, 2 (เมษายน-มถนายน 2546) : 9. สมทร เซนเชาวนช. เทคนคการอานภาษาองกฤษเพอความเขาใจ. พมพครงท 6. กรงเทพ ฯ : กกกกกกกกสานกพมพมหาวทยาลยธรรมศาสตร, 2542. สมตรา องวฒนกล. วธสอนภาษาองกฤษ. พมพครงท 3. กรงเทพ ฯ : โรงพมพจฬาลงกรณ กกกกกกกกมหาวทยาลย, 2539. สรวฒน ทองเลศ. “การเปรยบเทยบผลสมฤทธทางการเรยนดานทกษะการอานภาษาองกฤษเพอ กกกกกกกกการสอสารของนกเรยนระดบประกาศนยบตรวชาชพโดยใชคอมพวเตอรชวยสอน กกกกกกกก(CAI) เสรมกบการสอนปกต.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชา กกกกกกกกหลกสตรและการนเทศ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร, 2543. สวรรณ สนทรพย. “การสรางเสรมการอานภาษาองกฤษโดยวการเนนเนอหา (CBI) สาหรบ กกกกกกกกนกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 โรงเรยนโพธาวฒนาเสน จงหวดราชบร.” วทยานพนธ กกกกกกกกปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ กกกกกกกกบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร, 2545. สวสด สวรรณอกษร. “การศกษาความตองการและรปแบบของหนงสอฝกเสรมทกษะระดบ กกกกกกกกประถมศกษา ตามหลกสตรประถมศกษา พทธศกราช 2521.” วารสารการวจยทาง กกกกกกกกวชาการศกษา 18, 4 (ตลาคม –ธนวาคม 2531) : 105 – 118. “ความรนแรงในสงคมไทย.” หมอชาวบาน 25, 293 (กนยายน 2546) : 25-28. อภสมย สขสนท. “การพฒนาทกษะภาษาองกฤษระดบประกาศนยบตรวชาชพชนสง โดยการ กกกกกกกกบรณาการวธการสอนภาษาทเนนเนอหาวชากบเทคนคการเรยนแบบกลมรวมมอ.” กกกกกกกกวทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาหลกสตรและการสอน มหาวทยาลย กกกกกกกกมหาสารคาม, 2549. อารย บวคมภย. “การสรางแบบฝกเพอเสรมทกษะการใชถอยคาในงานเขยนรอยแกว สาหรบ กกกกกกกกนกเรยนชนมธยมศกษาปท 5.” วทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชา กกกกกกกกการสอนภาษาไทย บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร, 2540.

117

Page 131: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

อาภรณ แสงรศม. “ผลของการเรยนแบบใชปญหาเปนหลกตอลกษณะการเรยนรดวยตนเอง กกกกกกกกผลสมฤทธทางการเรยน วชาวทยาศาสตรสงแวดลอมและความพงพอใจตอการเรยน กกกกกกกกการสอนและความพงพอใจตอการเรยนการสอนของนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4.” กกกกกกกกวทยานพนธปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการศกษาวทยาศาสตร จฬาลงกรณ กกกกกกกกมหาวทยาลย, 2543. อารวรรณ เอยมสะอาด. คมอการพฒนาหลกสตรกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ กกกกกกกก(ภาษาองกฤษ) ชวงชนท 3 (ม.1 – ม.3) ในหลกสตรการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช กกกกกกกก2544. กรงเทพ ฯ : บค พอยท, 2546. “การพฒนาพฤตกรรมเดก”. ใน เอกสารการสอนชดวชา สาขาวชาศกษาศาสตรมหาวทยาลย กกกกกกกกสโขทยธรรมาธราช, 1-23. กรงเทพฯ : สานกพมพมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช, กกกกกกกก2524. อจฉรา วงศโสธร. การทดสอบและประเมนผลการเรยนการสอนภาษาองกฤษ. พมพครงท 2. กกกกกกกกกรงเทพ ฯ : สานกพมพจฬาลงกรณ, 2544. ภาษาตางประเทศ Alderson, Charles J. Assessing Reading. London : Cambridge University Press, 2000. Barrows, H.S. and R.M Tamblyn. Problem-based Learning : an Approach to Medical Education. กกกกกกกกNew York : Springer, 1980. Barrows, Howard S. “Problem-Based Learning in Medicine and beyond: A Brief Overview.” กกกกกกกกIn Bringing Problem-Based Learning to Higher Education: Theory and Practice, 3-11. กกกกกกกกEdited by LuAnn Wilkerson and Wim H. Gijselaers. San Francisco : Jossey-bass กกกกกกกกpublishers, 1996. Louis, Bermiester E. Reading Strategies for Secondary School Teachers : Addison Wesley กกกกกกกกPublishing Company : How to Test Reading Ability. New York : The Macmillan Co., กกกกกกกก1974. Best, John W. Research in Education. 5th ed. Eglewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc., 1981. Bock, S. “Developing Material for Study of Literature.” English Teaching Forum 31, 3 กกกกกกกก(July 1993) : 2-4. Bound, David and Grahame Feletti. The Challenge of problem-based learning. 2nd ed.

118

Page 132: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกกLondon : Kogan Page, 1996. Breen, Michael P. “Learner contribution to task design.” In Language learning tasks, 28-46. กกกกกกกก Englewood Cliffs : Prentice-Hall International Ltd and Lancaster University, 1987. Brinton, D., M. A. Snow and M. B. Wesche. Content-Based Second Language Instruction. กกกกกกกกNew York : Newbury House Publishers, 1997. Cochran, Judith A. Reading in the Content Areas for Junior High and High School. The United กกกกกกกกStates of America : n.p., 1993. Cain, Kate, Jane Oakhill, and Kate Lemmon. “Journal of Experimental Child Psychology”. กกกกกกกกThe relation between children’s reading comprehension level and their กกกกกกกกcomprehension of idioms 90, 1 (January 2005) : 65-87. Candlin, Christopher N. The communicative teaching of English : Principles and an exercise กกกกกกกกtypology. London : Longman Group Co., 1987. Dale, Edgar et al. Techniques of Teaching Vocabulary. Menio Park. California : กกกกกกกกThe Benjamin/Cummings Publishing Co., 1971. David, F. and F Yvonne. Sheltered English Instruction. Eric Digest [Online]. Accessed 15 กกกกกกกก March 2006.Available form http://www.ericdigests.org/pre-9210/english.htm Davies, Stephen. Content Based Instruction in EFL Contexts [Online]. Accessed 2 February กกกกกกกก2003. Available from http://iteslj.org/Articles/Davies-CBI.html Dechant, E.V. Improving the teaching of reading. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1982. Delisle, Robert. How to use Problem-based Learning in the classroom. The United States of กกกกกกกกAmerica : n.p., 1997. Donna, E. Alvermann and David A. Hayes. Classroom Discussion of Content Area Reading กกกกกกกกAssignments: An Intervention Study [Online]. Accessed 26 March 2008. Available กกกกกกกกfrom http://links.jstor.org/sici?sici=00340553%28198922%2924%3A3%3C305%3A กกกกกกกกCDOCAR%3E2.0.CO%3B2-U&size=SMALL&origin=JSTOR-reducePage#abstract Duch, Barbara. Problem : A Key Factor in PBL [Online]. Accessed 15 March 2005. Available กกกกกกกกfrom http://www.udel.edu/pbl/cte/spr96-phys.html Elain , Hartmann. Interactions I ; A reading skills book. Illinois : MaGraw-Hill Publishing กกกกกกกก Company, 1990. Eanes, Robin. Content Area Literacy Teaching for Today and Tomorrow.

119

Page 133: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกกThe United states of America : Delmar Publishers, 1997. Espin, Christine A., Jongho Shin and Todd Busch W. “Journal of Learning Disabilities.” กกกกกกกกCurriculum-Based Measurement in the Conten Areas : Vocabulary Matching as กกกกกกกกan Indicator of Progress in Social Studies Learning 15, 11 (July-August 2005) กกกกกกกก: 63-353. Freeman, David – Freeman and Yvonne. Sheltered English Instruction. Eric Digest กกกกกกกก[Online]. Accessed 15 March 2006. Available from http://www.ericdigests. กกกกกกกกorg/pre-9210/english.htm Fried – Booth, Diana L. Project Work. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 1993. Gallacher, Lynn. Project work with teenagers [Online]. Accessed 24 November 2005. กกกกกกกกAvailable from http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/ กกกกกกกก project_work.shtml Gilis, Roy L. “The Use of Newspapers for Teaching Language Arts and Reading Johnson City ; กกกกกกกกEast Tennessee State University.” Dissertation Abstracts International 21, 5 กกกกกกกก(July 1984) : 2145-A. Goodman, Yetta M. et al. Reading Miscue Inventory : Alternative Procedures. New York : กกกกกกกกRichard C. Owen Publishers, Inc., 1973. Grellet, Francoise. Developing Reading Skills. Cambridge University Press., 1981. Gunter, M. et al. Instruction : A Model Approach. Massachusetts : Allynn and Bacon, 1990. Harris, Albert J. and Edward R. Sipay. How to Teach Reading. New York : Longman Inc., 1979. Howard, Udith B. “Using a Social Studies Theme to Conceptualize a Problem.” The Social กกกกกกกกStudies 90 5, 45 (July-August 1999) : 171-176. Junk food [Online]. Accessed 20 December 2006. Available from http://en.wikipedia.org/ กกกกกกกกwiki/Junk_food Krashen, Stephen. Why bilkingual Education ? ERIC Digest [Online]. Accessed 18 กกกกกกกกMarch 2006. Available from http://www.ericdigests.org/eric-digests.html Leu, Donald J., and Charles K. Kinzer. Effective Reading Instruction K-8. New Jersey กกกกกกกก: Prentice-Hall, 1995. Maaka, Margaret J. and Shr M. Ward. Content area reading in community college Classrooms กกกกกกกก[Online]. Accessed 14 February 2006. Available from

120

Page 134: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกกSource : Community College Journal of Research and Practice 24, 2 กกกกกกกก(February 2000) : 107 – 125. Thompson, Merita Lee, Althaus Ruth Ann, and Corbin Charles B. Choosing good health.

กกกกกกกก Illinoi : Glenview Company, 1983. Mohan, B. Language and content Reading. MA : Addison-Wesley, 1986. Mushait, Saud Abdullah. The Relationship of L1 Reading and L2 language Proficiency with the กกกกกกกก L2 Reading Comprehension and Strategies of Saudi EFL University Students. กกกกกกกกEngland : University of Essex, 2004. Nixon, Ursula. “Developing Appropriate Materials.” Forum 33,3 (July – September 1995) กกกกกกกก: 12. Accessed 24 January 2005. Available from http://exchanges.state. กกกกกกกกgov/forum/vols/vol33/no3/p12.htm Nunan, David. Designing tasks for the communicative classroom. Glassgrow : Bell & bain Ltd., กกกกกกกก1989. Nunan, David. Designing tasks for the communicative classroom. 7th ed. London : Pergamon กกกกกกกกpress, 1995. Paulston, C.B. Teacher English as a Second Language Techniques and Procedure. Cambridge : กกกกกกกกWinthrop Publishers, Inc., 1979. Pica, Teresa and others. “Choosing and using communication tasks for second language กกกกกกกกinstruction and research.” In Tasks and Language learning : Integrating theory and กกกกกกกกpractice, 18. Edited by Graham Crooks and Susan M. Gass. Bristol : Longdunn กกกกกกกกPress, 1993. Raygor, Allton La and Robin D. Raygor. Effective Reading. U.S.A. : Mcgraw-Hill, Inc, 1985. Ribe, Ramanand and Nuria Vidal. Project work. Oxford : Hainemann, 1993. Richards, J. The context of language teaching. Cambridge : Cambridge University Press, 1984. Richards, J. C. and T.S. Rodgers. “Method, Approach, Design and Procedure” TESOL กกกกกกกก Quarterly 16, 2 (January 1982) : 153-216. Richard, J. and Rodgers T. Approaches and methods in language teaching. Cambridge : กกกกกกกกCambridge University Press, 1986. Seels. B. and Z. Glasgow. Exercise in Instructional Design. New York : Merrill Publishing กกกกกกกกCompany, 1990.

121

Page 135: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Smith, F. Understanding Reading : A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to กกกกกกกกRead. New York : Holt, Rinehart & Winston, 1978. Stoller, Fredricka L. “Project Work : A Means to Promote Language content.” English Teaching กกกกกกกก Forum 35, 4 (October – December 1997) : 2-9. Taylor, D.S. “Teaching reading comprehension in the content of English as a second or foreign กกกกกกกกlanguage.” The British Journal of Language Teaching 23 (1985) : 163-168. Tomlinson, Brain. Material Development in Language Teaching. Cambridge : Cambridge กกกกกกกกUniversity Press, 1998. Upshur, John A. Classroom-based evaluation in second language education. 3rd ed. กกกกกกกกthe United States of America : n.p., 1998. Vacca, R. T., and J.L. Vacca. Content Area Reading. 2nd ed. Illinois : Scott Foresman & Co., กกกกกกกก1986. Valette, Rebecca and Disick Renu S. Modern language performance objectives and กกกกกกกกindividualization : A Handbook. New York : Harcourt Brace Joanovice, Inc., กกกกกกกก1972. Vigil, Virginia Dorothea. “Authentic Text in the college-Level Spanish I Class the Primary กกกกกกกกVehical of Instruction.” In Dissertation Abstracts International 49, 3 (1987) : 451. Weinhouse. Sheltered English Instruction. ERIC Digest [Online]. Accessed 15 March 2006. กกกกกกกกAvailable from http://www.ericdigests.org/pre-9210/english.htm White, Ronald D. “Reading.” In Communication in the Classroom Applications and Methods for กกกกกกกกa Communicative Approach. London : Longman, 1981. Willis, Jane. A Framework for Task-Based Learning. 2nd ed. London : Longman, 1998. Willis, Jane. Task-based learning : What kind of Adventure? [Online]. Accessed 25 February กกกกกกกก2003.Available from http://www.Language.hyper.chubu.ac.jp/ jalt/pub/tlt/98/jul/ กกกกกกกกwillis.html Woods, Donald R. Problem – Based Learning : How to Gain the Most from PBL. Hamilton กกกกกกกก: W.L. Griffin Printing Limited, 1994. อางองฐานขอมลซดรอม (CD-ROM) Boatright, Tamera. Content area literacy strategies and their effects on comprehension

122

Page 136: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

กกกกกกกก[CD-ROM]. 2005. Abstract from ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: กกกกกกกกAAT 1428634. Bradberry, Karen Jackson. An investigation of secondary administrators’ beliefs and attitudes กกกกกกกกtoward content area reading instruction. [CD-ROM]. 2003. Abstract from กกกกกกกกProQuest File: Dissertation Abstracts Item:AAT 3084174. De la Fuente Garcia, Oralia. The influence of at home reading activities on กกกกกกกกliteracy: Five case studies from a Coastal Bend area elementary school (Texas) กกกกกกกก[CD-ROM]. 2004. Abstract from ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: AAT กกกกกกกก3150586. Dillon, Jennifer Kathleen Gude. An examimation of content area reading in five central Florida กกกกกกกกmiddle schools. [CD-ROM]. 2002. Abstract from ProQuest File: Dissertation กกกกกกกกAbstracts Item:AAT 3069439. Forget, Kim E. Comparative effects of content area reading instruction on rural secondary กกกกกกกกstudents’ attitudes, metacognitive strategy awareness, and reading achievement. กกกกกกกก[CD-ROM]. 2004. Abstract from ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: กกกกกกกกAAT 3135428. Logan, Constance K. Supporting Hispanic high school students in academic mathematics content กกกกกกกกcourses: Effects of an in-school tutoring program on achievement in and attitude กกกกกกกกtowards mathematics. [CD-Rom]. 2007. Abstract from Proquest Dissertations and กกกกกกกกTheses. AAT 3246678 Mazumdar, Gitasri. An analysis of the influence of English students’ proficiency on the กกกกกกกกuse of oral reading mode vs silent reading mode. [CD-ROM]. 2000. Abstract กกกกกกกกfrom Proquest File : Dissertation Abstracts Item: AAT 1397865 Riches, Caroline J. The development of mother tongue and second language reading in two กกกกกกกกbilingual education contexts. [CD-ROM]. 2001. Abstract from ProQuest File: กกกกกกกกDissertation. Abstracts Item:AAT NQ70135. Stolle, Elizabeth Joy Petroelje. Secondary content area teachers speak about literacy and กกกกกกกกtechnology: Tensions, complexities, conceptualizations, and practices. [CD-Rom] กกกกกกกก2007. Abstract from Proquest Dissertations. AAT3258046

123

Page 137: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก

124

Page 138: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามผเชยวชาญเกยวกบความเหมาะสมของขอบเขตเนอหา รปแบบภาษา และกจกรรมทจะพฒนาบทเรยนเสรมทกษะการอาน

125

Page 139: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญดานความตรงของเนอหาและความเหมาะสม ของแบบฝกเสรมทกษะการอานภาษาองกฤษทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน

แบบสอบถามนสรางขนเพอตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝกสาหรบนกเรยนชน

ประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อาเภอเมอง จงหวดนครปฐม

กรณาตรวจสอบความตรงของเนอหาของแบบฝกวามความเหมาะสมในดานตาง ๆ ได แก ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค รปแบบของแบบฝกหด และการเลอกกจกรรมแตละขนตอน ความชดเจนของภาษาแตละบท โดยทาเครองหมายตามคาชแจง คาชแจง กรณาทาเครองหมาย ลงในชองวางใหตรงกบความคดเหนของทานมากทสดและเขยน คาแนะนาลงในชองขอเสนอแนะ ถาทานแนใจวาแบบฝกมความเทยงตรงตามเนอหาและมความเหมาะสม ทาเครองหมายทชอง +1 ถาทานไมแนใจวาแบบฝกมความเทยงตรงตามเนอหาและมความเหมาะสมทาเครองหมายทชอง 0 ถาแนใจวาแบบฝกไมมความเทยงตรงตามเนอหาและความเหมาะสม ทาเครองหมายทชอง -1

บทเรยน/คณลกษณะ จดประสงค ความคดเหน ขอเสนอแนะ +1 0 -1

1. Eating habit and your health 1.1 ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 1.2 รปแบบของแบบฝก 1.3 กจกรรมกอนอาน 1.4 กจกรรมระหวางอาน 1.5 กจกรรมหลงอาน 1.6ความชดเจนของภาษา

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2.สามารถบอกความคดหลกจากบทความทอานได 3. สามารถบอกรายละเอยดจากเรองทอานได 4. สามารถแสดงความคดเหนหรอแนะนา เกยวกบโภชนาการ และสขภาพ โดยใช should หรอ should not ได

...... ...... …... …...

...... ...... ..... ......

...... ...... ...... ......

.................... .................... .................... .................... …………… …………............................................ …………… ……………

126

Page 140: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทเรยน/คณลกษณะ จดประสงค ความคดเหน ขอเสนอแนะ +1 0 -1

2. What will you choose? 2.1 ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 2.2 รปแบบของแบบฝก 2.3 กจกรรมกอนอาน 124 กจกรรมระหวางอาน 2.5 กจกรรมหลงอาน 2.6ความชดเจนของภาษา

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2.สามารถบอกความคดหลกจากบทความทอานได 3. สามารถบอกรายละเอยดจากเรองทอานได

4. แสดงความคดเหนหรอออกคาสงเกยวกบอบตเหต โดยใชประโยค imperative sentence ได

...... ...... …... …...

..... …. ...... ......

..... …. ...... ......

..................

..................

..................

.................. ………..... …................ ………… …………

3. When you get sick. 3.1 ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 3.2 รปแบบของแบบฝก 3.3 กจกรรมกอนอาน 3.4 กจกรรมระหวางอาน 3.5 กจกรรมหลงอาน 3.6ความชดเจนของภาษา

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2. บอกความคดหลกจากเรองทอานได 3. บอกรายละเอยดจากเรองทอานได 4. แสดงความคดเหน แนะนาเกยวกบความเจบปวยโดยใชประโยค If clause และ should ได

...... ….. ....... …..

...... ….. .....

...... ....... ....... .......

..................

..................

..................

.................. ………… ………… ……….......................................................................................

4. Problems that may happen with teeth. 4.1 ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 4.2 รปแบบของแบบฝก 4.3 กจกรรมกอนอาน

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2. บอกความคดหลกของบทอานได

...... ......

...... ......

..... .....

..................

..................

..................

.................. …………

127

Page 141: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทเรยน/คณลกษณะ จดประสงค ความคดเหน ขอเสนอแนะ +1 0 -1

4.4 กจกรรมระหวางอาน 4.5 กจกรรมหลงอาน 4.6ความชดเจนของภาษา

3. บอกรายละเอยดจากเรองทอานได 4. แสดงความคดเหนเกยวกบ การดแลสขภาพฟนเปนลาดบขนตอน โดยใชรปแบบ giving instruction ได

…... …...

…... …...

…... …..

………………………………………………………………………………

5. Television. 5.1 ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 5.2 รปแบบของแบบฝก 5.3 กจกรรมกอนอาน 5.4 กจกรรมระหวางอาน 5.5 กจกรรมหลงอาน 5.6ความชดเจนของภาษา

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2.สามารถบอกความคดหลกจากบทความทอานได 3. สามารถบอกรายละเอยดจากเรองทอานได 4. แสดงความคดเหนเกยวกบประโยชนและขอเสยของโทรทศนโดยใช can และ can’t ได

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

6. The boy and the wolf. 6.1 ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 6.2 รปแบบของแบบฝก 6.3 กจกรรมกอนอาน 6.4 กจกรรมระหวางอาน 6.5 กจกรรมหลงอาน 6.6ความชดเจนของภาษา

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2. บอกความคดหลกจากเรองทอานได 3. บอกรายละเอยดจากเรองทอานได 4. แสดงความคดเหน เกยวกบบคคลโดยใช subject pronoun และ object pronoun ได

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

128

Page 142: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

บทเรยน/คณลกษณะ จดประสงค ความคดเหน ขอเสนอแนะ +1 0 -1

7. Chain of love. 7.1ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 7.2 รปแบบของแบบฝก 7.3 กจกรรมกอนอาน 7.4 กจกรรมระหวางอาน 7.5 กจกรรมหลงอาน 7.6ความชดเจนของภาษา

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2. บอกความคดหลกของบทอานได 3. บอกรายละเอยดจากเรองทอานได 4. แสดงความคดเหนเกยวกบคณธรรม โดยใช past simple tense ได

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

.................... 8. Kids and game 8.1 ความสอดคลองของเนอหากบจดประสงค 8.2 รปแบบของแบบฝก 8.3 กจกรรมกอนอาน 8.4 กจกรรมระหวางอาน 8.5 กจกรรมหลงอาน 8.6 ความชดเจนของภาษา

1.สามารถบอกความหมายคาศพทจากรปภาพและบรบทได 2. บอกความคดหลกของบทอานได 3. บอกรายละเอยดจากเรองทอานได 4. แสดงความคดเหนเกยวกบขอด และขอเสยของวดโอเกมส โดยใช can และ can’t ได

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

….. …... ....... ...…

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

129

Page 143: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ข

คาดชนความสอดคลองของผเชยวชาญดานความเหมาะสมของเนอหา

130

Page 144: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

คาดชนความสอดคลองของผเชยวชาญดานความเหมาะสมของเนอหา รปแบบภาษาและกจกรรมทสรางแบบฝกการอานภาษาองกฤษ ฯ

ตารางท 13 คาดชนความสอดคลองของผเชยวชาญทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษ บทท จดประสงค คะแนนความเหนผเชยวชาญ รวม IOC

1 2 3 1 1

2 3 4

0 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 3 3 3

0.67 1 1 1

2 1 2 3 4

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

1 1 1 1

3 1 2 3 4

0 1 1 1

1 0 1 0

1 1 1 1

2 2 3 2

0.67 0.67

1 0.67

4 1 2 3 4

1 1 1 1

1 1 1 0

1 1 0 1

3 3 2 2

1 1

0.67 0.67

5 1 2 3 4

1 0 1 0

1 1 1 1

1 1 1 1

3 2 3 2

1 0.67

1 0.67

6 1 2 3 4

1 1 1 0

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 2

1 1 1

0.67

131

Page 145: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 13 (ตอ) บทท จดประสงค คะแนนความเหนผเชยวชาญ รวม IOC

1 2 3 7 1

2 3 4

1 1 1 1

0 0 0 1

1 1 1 1

2 2 2 3

0.67 0.67 0.67

1 8 1

2 3 4

1 0 0 1

1 1 1 1

1 1 1 1

3 2 2 3

1 0.67 0.67

1 หมายเหต : คานวณคาดชนของความสอดคลอง (IOC) โดยใชสตรของหนวยศกษานเทศก กรมสามญศกษา (2540 : 18-19) IOC = ∑ X

N

IOC คอ คาดชนความสอดคลองของเนอหา X คอ ผลรวมของคะแนนความคดเหนของผเชยวชาญ N คอ จานวนผเชยวชาญ เกณฑการตดสนความเหมาะสมของเนอหาแตละบทเรยน

- บทเรยนทมคา IOC ตงแต 0.05 – 1.00 หมายถงใชไดหรอมคณภาพ - บทเรยนทมคา IOC ตากวา 0.05 หมายถง ควรปรบปรง ตดทง หรอไมมคณภาพ

ดงนน IOC คอ 0.85 แสดงวาเนอหาของแตละบทเรยนมความเหมาะสม

132

Page 146: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ค

คาดชนความสอดคลอง (IOC) ของความเทยงตรงตามเนอหา ของแบบทดสอบวดความสามารถการอานภาษาองกฤษ

133

Page 147: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

คาดชนความสอดคลอง (IOC) ของความเทยงตรงตามเนอหาของแบบทดสอบ วดความสามารถ การอานภาษาองกฤษ

ตารางท 14 คาดชนความสอดคลองของผเชยวชาญทง 3 ทาน

ขอ คะแนนความคดเหนของผเชยวชาญคนท รวม คา IOC 1 2 3

1 0 1 1 3 1 2 0 1 1 3 1 3 1 1 0 3 0.67 4 1 1 1 3 1 5 1 1 1 3 1 6 0 1 1 3 0.67 7 1 1 1 3 1 8 0 1 1 3 0.67 9 1 0 1 3 0.67 10 0 1 1 3 0.67 11 1 1 1 3 1 12 1 1 1 3 1 13 1 1 1 3 1 14 1 1 1 3 1 15 1 1 1 3 1 16 1 1 1 3 1 17 0 1 1 3 0.67 18 1 1 1 3 1 19 1 1 1 3 1 20 0 1 1 3 0.67 21 1 1 1 3 1 22 1 1 1 2 1 23 1 1 1 3 1

134

Page 148: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 14 (ตอ) ขอ คะแนนความคดเหนของผเชยวชาญคนท รวม คา IOC

1 2 3 24 0 1 1 3 1 25 1 1 1 3 1 26 0 1 1 2 0.67 27 1 1 1 3 1 28 1 1 1 3 1 29 1 1 1 3 1 30 1 1 1 3 1 31 0 1 1 3 1 32 0 1 1 3 1 33 0 1 1 3 0.67 34 0 1 1 3 0.67 35 0 1 1 3 0.67 36 1 0 1 3 0.67 37 1 0 1 3 0.67 38 1 0 1 3 0.67 39 1 0 1 3 0.67 40 1 1 1 3 1 41 1 1 1 3 1 42 1 1 1 3 1 43 1 1 1 3 1 44 1 1 1 3 1 45 1 1 1 3 1 46 1 1 1 3 1 47 1 1 1 3 1 48 1 1 1 3 1 49 1 1 1 3 1

135

Page 149: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 14 (ตอ) ขอ คะแนนความคดเหนของผเชยวชาญคนท รวม คา IOC

1 2 3 50 0 1 1 3 0.67

51 1 1 1 3 1 52 1 1 1 3 1 53 1 1 1 3 1 54 1 1 1 3 1 55 1 1 1 3 1 56 1 1 1 3 1 57 1 1 1 3 1 58 1 1 1 3 1 59 1 1 1 3 1 60 1 1 1 3 1

136

Page 150: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ง

คาความยากงาย (P) และคาอานาจจาแนก (R) ของแบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ

137

Page 151: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

คาความยากงาย (p) และคาอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวดความสามารถในการอานภาษาองกฤษ

ตารางท 15 คาความยากงายและคาอานาจจาแนกของแบบทดสอบวดความสามารถ

ขอท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

p 0.75 0.65 0.78 0.45 0.53 0.73 0.45 0.35 0.48 0.73

r 0.20 0.30 0.25 0.50 0.25 0.45 0.40 0.20 0.55 0.45

ขอท 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

p 0.45 0.38 0.60 0.45 0.20 0.35 0.80 0.35 0.55 0.25

r 0.30 0.65 0.50 0.20 0.20 0.10 0.40 0.20 0.30 0.10

ขอท 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

p 0.63 0.48 0.35 0.48 0.75 0.38 0.40 0.75 0.65 0.25

r 0.65 0.65 0.30 0.15 0.40 -0.05 0.30 0.40 0.60 0.20

ขอท 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

p 0.50 0.25 0.45 0.45 0.55 0.25 0.63 0.63 0.68 0.20

r 0.70 0.20 0.20 0.30 0.30 0.20 0.35 0.45 0.55 0.10

ขอท 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

p 0.10 0.45 0.33 0.30 0.45 0.30 0.48 0.18 0.20 0.20

r 0.10 0.40 0.15 0.20 0.40 0.00 0.25 0.25 0.20 0.30

ขอท 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

p 0.20 0.43 0.28 0.28 0.30 0.43 0.40 0.30 0.38 0.30

r 0.20 0.25 0.25 0.35 0.20 0.25 -0.10 -0.10 0.35 0.30

138

Page 152: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ผวจยคดเลอกใหเหลอเพยง 30 ขอ ดงน ตารางท 16 แบบทดสอบทมคาความยากงายและอานาจจาแนกเหมาะสมและเลอกไว จานวน 30 ขอ

ขอท p r ขอท p r

2 0.65 0.30 31 0.50 0.70

3 0.78 0.25 34 0.45 0.30

5 0.53 0.25 36 0.25 0.20

7 0.45 0.40 37 0.63 0.35

9 0.48 0.55 39 0.68 0.55

11 0.45 0.30 42 0.45 0.40

13 0.60 0.50 44 0.30 0.20

15 0.20 0.20 47 0.48 0.25

17 0.80 0.40 49 0.20 0.20

19 0.55 0.30 50 0.20 0.30

21 0.63 0.65 53 0.28 0.25

23 0.35 0.30 54 0.28 0.35

25 0.75 0.40 56 0.43 0.25

27 0.40 0.30 59 0.38 0.35

29 0.65 0.60 60 0.30 0.30

หมายเหต ขอสอบดานการอานทคดเลอกไวจานวน 30 ขอ จากการวเคราะหขอสอบ 60 ขอดวยคอมพวเตอรโปรแกรม Microsoft Excel โดยพจารณาเปนรายขอเพอใหเหนคณลกษณะของแตละขอวามความเหมาะสมกบจดประสงคดานการอานทกาหนดในตารางกาหนดเนอหาขอสอบ และมคาความยากงาย (p) อยระหวาง 0.20-0.80 และคาอานาจจาแนก ( r ) อยระหวาง 0.20-0.70

139

Page 153: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก จ

คาความเชอมนของแบบทดสอบ

140

Page 154: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Reliability Statistics

ตารางท 17 คาความเชอมนของแบบทดสอบทงฉบบ

Cronbach's Alpha N of Items .883 60

Item-Total Statistics

ตารางท 18 คาความเชอมนของแบบทดสอบแยกเปนรายขอ

ขอท Scale Mean if Item

Deleted Scale Variance if

Item Deleted Corrected Item-

Total Correlation Cronbach's Alpha

if Item Deleted

1 25.0513 98.313 .255 .882

2 25.1538 98.449 .214 .883

3 25.0256 98.447 .250 .882

4 25.3590 94.710 .592 .877

5 25.2821 97.839 .265 .882 6 25.0769 96.336 .470 .879

7 25.3590 97.447 .307 .881

8 25.4615 99.202 .138 .884 9 25.3333 94.386 .622 .877

10 25.0769 95.704 .542 .878 11 25.3333 96.860 .365 .881

12 25.4359 94.831 .600 .877

13 25.2051 96.430 .416 .880

14 25.3590 98.341 .216 .883

15 25.5897 97.985 .320 .881

141

Page 155: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 18 (ตอ)

ขอท Scale Mean if Item

Deleted Scale Variance if

Item Deleted Corrected Item-

Total Correlation Cronbach's Alpha

if Item Deleted

16 25.4615 99.097 .149 .883

17 25.0000 95.632 .618 .878

18 25.4615 98.466 .217 .883 19 25.2564 98.406 .208 .883 20 25.5385 100.308 .027 .885

21 25.1795 94.677 .607 .877

22 25.3333 94.386 .622 .877 23 25.4359 97.200 .345 .881 24 25.3333 100.649 -.016 .886 25 25.0513 96.524 .463 .879 26 25.4359 100.568 -.006 .885 27 25.4103 97.511 .307 .881 28 25.0513 97.103 .396 .880 29 25.1538 95.291 .550 .878 30 25.5641 97.621 .349 .881

31 25.3077 94.692 .588 .877 32 25.5385 98.781 .201 .883 33 25.3590 98.394 .211 .883 34 25.3590 97.394 .313 .881

35 25.2564 97.564 .293 .882 36 25.5641 99.516 .123 .883

37 25.1795 97.414 .318 .881

38 25.1795 96.677 .395 .880 39 25.1282 95.115 .580 .878

142

Page 156: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 18 (ตอ) ขอท Scale Mean if Item

Deleted Scale Variance if

Item Deleted Corrected Item-

Total Correlation Cronbach's Alpha

if Item Deleted 40 25.5897 99.669 .111 .884

41 25.6923 99.377 .208 .882

42 25.3590 96.341 .421 .880

43 25.4615 99.360 .122 .884 44 25.5128 97.783 .306 .881 45 25.3590 96.499 .405 .880 46 25.4872 99.046 .159 .883 47 25.3333 97.386 .312 .881 48 25.6154 96.980 .472 .880 49 25.5897 98.564 .248 .882 50 25.5897 97.985 .320 .881 51 25.5897 97.933 .327 .881 52 25.3846 98.032 .250 .882 53 25.5128 97.625 .323 .881 54 25.5128 97.520 .335 .881 55 25.4872 98.099 .262 .882 59 25.3590 97.078 .345 .881 57 25.3846 100.717 -.022 .886 58 25.5128 101.204 -.073 .886 59 25.4359 98.252 .234 .882 60 25.4872 96.835 .401 .880

143

Page 157: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ฉ

แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญเกยวกบความตรงของเนอหา ความเหมาะสมของคาถาม และรปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคดเหนของนกเรยน

144

Page 158: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญทมตอแบบสอบถามความคดเหนของผเรยน

รายการประเมน ระดบความคดเหน +1 0 -1 ขอเสนอแนะ

ดานเนอหา 1. เนอหามความนาสนใจและเกยวของกบตวนกเรยน 2.เนอหามความเหมาะสมและไมยากเกนไป 3. เนอหามคาศพทใหม ๆ ใหไดเรยนร 4. เนอหาสามารถนาไปใชในชวตประจาวนได 5. คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย

.... .... .... .... ....

.... .... .... .... .....

..... ..... ..... .... .....

................. ................. ................. ................. .................

ดานการออกแบบบทเรยน 6. บทเรยนมความสมพนธกบชวตประจาวน 7. มภาพประกอบเหมาะสมกบเนอหาและชวยเพมความเขาใจไดมากขน 8. แบบฝกหดเหมาะสมกบเนอหาทอาน

.... .... ...

.... .... ....

..... .... ....

................. ................. .................

ดานกจกรรม 9. คาสง คาอธบายแตละกจกรรมเขาใจงาย ปฏบตตามไดถกตอง 10. กจกรรมนาเขาสบทเรยนชวยใหทราบวาเนอหาทกาลงจะไดเรยนคอเรองใด 11. กจกรรมในขนหลงการอาน สงเสรมใหขาพเจามปฏสมพนธกบผอนมากขน

.... .... ....

.... .... ....

..... ..... .....

................. ................. .................

ดานประโยชน 12. แบบฝกชวยเพมความสามารถดานการอาน 13. จากแบบฝก ขาพเจาสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได 14. จากแบบฝก ขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน

.... .... ....

.... ..... .....

..... ..... .....

.................. .................. .................

145

Page 159: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 19 การปรบปรงแกไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผเชยวชาญ

รายการประเมน กอนไดรบการตรวจ

รายการประเมน หลงไดรบการตรวจและแกไข

ดานเนอหา 1. เนอหามความนาสนใจไมยากเกนไป 2. เนอหามความสมพนธกบปญหาทนกเรยนพบในชวตประจาวน 3. เนอหามคาศพทใหม ๆ ใหไดเรยนร 4. เนอหาสามารถนาไปใชในชวตประจาวนได 5. คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย

ดานเนอหา 1. เนอหามความนาสนใจและเกยวของกบตวนกเรยน 2.เนอหามความเหมาะสมและไมยากเกนไป 3. เนอหามคาศพทใหม ๆ ใหไดเรยนร 4. เนอหาสามารถนาไปใชในชวตประจาวนได 5. คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย

ดานการออกแบบบทเรยน 6. บทเรยนมความสมพนธกบชวตประจาวน 7. มภาพประกอบเหมาะสมกบเนอหาและชวยเพมความเขาใจไดมากขน 8. แบบฝกหดเหมาะสมกบเนอหาทอาน ไมยากเกนไป

ดานการออกแบบบทเรยน 6. บทเรยนมความสมพนธกบชวตประจาวน 7. มภาพประกอบเหมาะสมกบเนอหาและชวยเพมความเขาใจไดมากขน 8. แบบฝกหดเหมาะสมกบเนอหาทอาน ดานกจกรรม 9. คาสง คาอธบายแตละกจกรรมเขาใจงาย ปฏบตตามไดถกตอง

ดานกจกรรม 8. คาสง คาอธบายแตละกจกรรมเขาใจงาย 9. กจกรรมนาเขาสบทเรยนทาใหทราบวากาลงจะเรยนเรองอะไร 10. กจกรรมในขนหลงการอาน ชวยใหขาพเจาไดฝกการแลกเปลยนความคดเหนและคนหาขอมลทหลากหลาย มากยงขน

10. กจกรรมนาเขาสบทเรยนชวยใหทราบวาเนอหาทกาลงจะไดเรยนคอเรองใด 11. กจกรรมในขนหลงการอาน สงเสรมใหขาพเจามปฏสมพนธกบผอนมากขน ดานประโยชน 12. แบบฝกชวยเพมความสามารถดานการอาน

ดานประโยชน 11. จากแบบฝก ขาพเจาสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได

13. จากแบบฝก ขาพเจาสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได 14. จากแบบฝก ขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน

146

Page 160: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 20 ระดบความคดเหนของผเชยวชาญทมตอแบบสอบถามความคดเหน

รายการประเมน ระดบความคดเหน 1 2 3 รวม คา IOC

ดานเนอหา 1. เนอหามความนาสนใจและเกยวของกบตวนกเรยน 2.เนอหามความเหมาะสมและไมยากเกนไป 3. เนอหามคาศพทใหม ๆ ใหไดเรยนร 4. เนอหาสามารถนาไปใชในชวตประจาวนได 5. คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย

1 0 1 1 0

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3 2 3 3 2

1

0.67 1 1

0.67

ดานการออกแบบบทเรยน 6. บทเรยนมความสมพนธกบชวตประจาวน 7. มภาพประกอบเหมาะสมกบเนอหาและชวยเพมความเขาใจไดมากขน 8. แบบฝกหดเหมาะสมกบเนอหาทอาน

1

1 1

1

1 1

1

1 1

3

3 3

1

1 1

ดานกจกรรม 9. คาสง คาอธบายแตละกจกรรมเขาใจงาย ปฏบตตามไดถกตอง 10. กจกรรมนาเขาสบทเรยนชวยใหทราบวาเนอหาทกาลงจะไดเรยนคอเรองใด 11. กจกรรมในขนหลงการอาน สงเสรมใหขาพเจามปฏสมพนธกบผอนมากขน

1

1

1

0

1

1

1

1

1

2

3

3

0.67

1

1

ดานประโยชน 12. แบบฝกชวยเพมความสามารถดานการอาน 13. จากแบบฝก ขาพเจาสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได 14. จากแบบฝก ขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

147

Page 161: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ช

แบบสอบถามความคดเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกทกษะการอานภาษาองกฤษ

ทเกยวกบปญหาของวยรนตอนตน ระดบชนประถมศกษาปท 6

148

Page 162: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

แบบสอบถามความเหนของนกเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษ ทเกยวกบปญหาวยรนตอนตน สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อาเภอเมอง จงหวดนครปฐม

คาชแจง แบบสอบถามฉบบนตองการทราบถงความรสกและความคดเหนของ

นกเรยนทมตอแบบฝกการอานภาษาองกฤษ โปรดกาเครองหมาย ลงในชองประเมนคะแนนทตรงกบความคดเหนของนกเรยน โดยมเกณฑในการประเมนดงน

คาระดบเทากบ 5 หมายถง เหนดวยมากทสด คาระดบเทากบ 4 หมายถง เหนดวยมาก คาระดบเทากบ 3 หมายถง เหนดวยปานกลาง คาระดบเทากบ 2 หมายถง เหนดวยนอย คาระดบเทากบ 1 หมายถง เหนดวยนอยทสด

รายการประเมน ระดบความคดเหน

เหนด

วยสง

มาก

เหนด

วยสง

เหนด

วยปาน

เหนด

วยตา

เหนด

วยตาทส

ด 5 4 3 2 1

ดานเนอหา 1. เนอหามความนาสนใจและเกยวของกบตวนกเรยน 2.เนอหามความเหมาะสมและไมยากเกนไป 3. เนอหามคาศพทใหม ๆ ใหไดเรยนร 4. เนอหาสามารถนาไปใชในชวตประจาวนได 5. คาอธบายชดเจนเขาใจไดงาย

.... .... .... .... ....

.... .... .... .... .....

..... ..... ..... .... .....

.... .... .... .... .....

.... ..... ..... .... .....

ดานการออกแบบบทเรยน 6. บทเรยนมความสมพนธกบชวตประจาวน 7. มภาพประกอบเหมาะสมกบเนอหาและชวยเพมความเขาใจไดมากขน 8. แบบฝกหดเหมาะสมกบเนอหาทอาน

....

....

....

....

....

....

.....

....

....

....

....

....

.....

....

.....

149

Page 163: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

รายการประเมน ระดบความคดเหน

เหนด

วยสง

มาก

เหนด

วยสง

เหนด

วยปาน

เหนด

วยตา

เหนด

วยตาทส

5 4 3 2 1 ดานกจกรรม 9. คาสง คาอธบายแตละกจกรรมเขาใจงาย ปฏบตตามไดถกตอง 10. กจกรรมนาเขาสบทเรยนชวยใหทราบวาเนอหาทกาลงจะไดเรยนคอเรองใด 11. กจกรรมในขนหลงการอาน สงเสรมใหขาพเจามปฏสมพนธกบผอนมากขน

.......

.......

........

.......

.......

.......

.

.......

.......

........

.......

.......

........

.......

.......

........

ดานประโยชน 12. แบบฝกชวยเพมความสามารถดานการอาน 13. จากแบบฝก ขาพเจาสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได 14. จากแบบฝก ขาพเจาเรยนรถงปญหาทเกยวของกบตนเองมากขน

........

.......

.......

.......

.......

.......

.

.......

.......

........

.......

.......

........

.......

.......

........

ขอเสนอแนะ.....................................................................................................................

…….................................................................................................................................................... …….................................................................................................................................................... …….................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

150

Page 164: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ซ

คาความเชอมนของแบบสอบถามความคดเหน และคาสถต t - test ของกลมตวอยาง

151

Page 165: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

คาความเชอมนของแบบสอบถาม Reliability ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** _ R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) Reliability Coefficients N of Cases = 13.0 N of Items =112 Alpha = .8838

152

Page 166: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ตารางท 21 คาสถต t-test ของนกเรยนกลมตวอยาง

Paired Samples Statistics

22.5385 26 2.58040 .5060611.0000 26 3.33467 .65398

POSTPRE

Pair 1Mean N Std. Deviation

Std. ErrorMean

Paired Samples Correlations

26 .753 .000POST & PREPair 1N Correlation Sig.

Paired Samples Test

11.5385 2.19510 .43049 10.6518 12.4251 26.803 25 .000POST - PREPair 1Mean Std. Deviation

Std. ErrorMean Lower Upper

95% ConfidenceInterval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

153

Page 167: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ฌ

แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญทมตอแบบทดสอบวดความสามารถ

154

Page 168: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญ

แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญ ดานความเทยงตรงทางดานเนอหา และโครงสรางของแบบทดสอบ วดความสามารถดานการอานภาษาองกฤษ สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อาเภอเมอง จงหวดนครปฐม

คาชแจง : ขอสอบทงหมดม 60 ขอ โดยแบงเปน 3 ตอนคอ ทดสอบคาศพท ทดสอบไวยากรณ และทดสอบการอานเพอความเขาใจ กรณาทาเครองหมาย / ลงในชองความคดเหนของขอคาถามและขอเสนอแนะลงในชองขอเสนอแนะทกาหนดใหโดยมคาระดบความคดเหน

ดงตอไปน -1 แทน แนใจวาบทอาน ขอคาถามและตวเลอกในแบบทดสอบไมมความเหมาะสมในการสรางแบบทดสอบวดความสามารถการอาน

ภาษาองกฤษสาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อาเภอเมอง จงหวดนครปฐม 0 แทน ไมแนใจวาบทอานขอคาถามและตวเลอกในแบบทดสอบมความเหมาะสมในการสรางแบบทดสอบวดความสามารถการอาน

ภาษาองกฤษสาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อาเภอเมอง จงหวดนครปฐม 1 +1 แทน แนใจวาบทอาน ขอคาถามและตวเลอกในแบบทดสอบมความเหมาะสมในการสรางแบบทดสอบวดความสามารถการอาน

ภาษาองกฤษ สาหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 6 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ อาเภอเมอง จงหวดนครปฐม

155

Page 169: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

แบบสอบถามความคดเหนของผเชยวชาญ

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

1.

Vocabulary test 1-30 a. carbohydrate b. protein c. fat /d. vitamin

To identify meanings of words from picture

2. a. carbohydrate b. protein /c. fat d. vitamin

To identify meanings of words from picture

156

Page 170: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

3. He ………..milk everyday. a. eats /b. drinks c. gives d. buys

To identify meanings of words from context

4. Which is the junk food? a. milk b. fruit c. vegetable /d. hamburger

To identify meanings of words from context

5. a. sleeping /b. injury c. safety d. walking

To identify meanings of words from picture

6. a. playground /b. classroom c. library d. gym

To identify meanings of words from picture

157

Page 171: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

7. He gets ………..from car. a. food b. money /c. accident d. sick

To identify meanings of words from context

8. It’s ………if we cross the street at the crosswalk. /a. safe b. unsafe c. good d. hard

To identify meanings of words from context

9. a. sore eyes b. toothache /c. get sick d. stomachache

To identify meanings of words from picture

10. /a. tissue b. bin c. towel d. napkin

To identify meanings of words from picture

158

Page 172: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

11. If you get sick, you should not ………to others. a. prevent b. cover /c. spread d. protect

To identify meanings of words from context

12. You are sick. You should go to see……………… a. parents b. a teacher /c. a doctor d. a dentist

To identify meanings of words from context

13. a. mouth /b. teeth c. tongue d. nose

To identify meanings of words from picture

14. /a. dentist b. doctor c. nurse d. veterinarian

To identify meanings of words from picture

159

Page 173: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

15. Children ……….their teeth because of tooth decay. a. damage /b. loose c. start d. brush

To identify meanings of words from context

16. Candy and other sweets ………..your teeth. a. prevent b. protect /c. hurt d. help

To identify meanings of words from context

17. /a. television b. radio c. cassette d. telephone

To identify meanings of words from picture

18. /a. fighting b. killing c. talking d. playing

To identify meanings of words from picture

160

Page 174: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

19. I like to ………. TV. a. look b. see /c. watch d. observe

To identify meanings of words from context

20. Children can …………many fields of study from TV. a. watch b. talk /c. learn d. teach

To identify meanings of words from context

21. a. sheep /b. wolf c. zebra d. lion

To identify meanings of words from picture

22. /a. angry b. happy c. sad d. laugh

To identify meanings of words from picture

161

Page 175: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

23. A shepherd boy wants to play …………..on the villagers. a. a game b. a gun /c. a trick d. a toy

To identify meanings of words from context

24. A big wolf kills and ………many sheep. a. sees b. plays c. kisses /d. eats

To identify meanings of words from context

25. a. man b. woman c. adult /d. baby

To identify meanings of words from picture

26. a. waiter /b. waitress c. cook d. manager

To identify meanings of words from picture

162

Page 176: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

27. He does not want to receive some things so he ………to get money from her. a. accepts /b. refuses c. asks d. wants

To identify meanings of words from context

28. /a. video game b. television c. radio d. tape cassette

To identify meanings of words from picture

29. a. action game /b. sport game c. education game d. memory game

To identify meanings of words from picture

30. Mother ………..her child when he is sick. a. hates /b. cares c. hits d. loves

To identify meanings of words from context

163

Page 177: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

31.

Grammar test 31-45 a. You should smoke a cigarette. b. You should exercise everyday. /c. You should not smoke a cigarette. d. You should not exercise everyday.

To test grammar

32. You ………………..foods that contain five nutrients. /a. should eat b. should buy c. should not eat d. should not buy

To test grammar

33. What should she say? a. Be careful! /b. Be quiet! c. Be polite! d. Be loud!

To test grammar

34. Your friend is worry about the test. What will you say to your friend? a. Go to sleep! b. Let’s play game. /c. Don’t worry! d. Shut up!

To test grammar

164

Page 178: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

35.

Your hands are dirty! /a. You should wash your hand. b. You are washing your hand. c. You will wash your hand. d. You can wash your hand.

To test grammar

36 If I have a toothache,……………………………… a. I go to see a dentist. b. I am going to see a dentist. c. I went to see a dentist. /d. I will go to see a dentist.

To test grammar

37. a. He can ride a bicycle. /b. She can ride a bicycle. c. They can ride a bicycle. d. We can ride a bicycle.

To test grammar

38. a. He can play tennis. b. He can play football. c. He can play the guitar. /d. He can play the piano.

165

Page 179: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

39. /a. She is a teacher. b. He is a teacher. c. They is a teacher. d. It is a teacher.

To test grammar

40 Jo is our teacher. ………..like him. a. He b. You /c. We d. They

To test grammar

41. Yesterday morning I …………..late. a. gets b. got c. gets up /d. got up

To test grammar

42. Last year I …………..to Chiangmai. a. go /b. went c. gone d. going

To test grammar

43. Once up on a time, there ……………a good boy. a. is b. are /c. was d. were

To test grammar

44. a. You can turn left. b. You can turn right. /c. You can’t turn left. d. You can’t turn right.

To test grammar

45. a. You can smoke here. /b. You can’t smoke here. c. You can enter. d. He can’t enter.

To test grammar

166

Page 180: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

Reading test 46-60 Problems with children

There are a lot of problems with children. So they should learn how to prevent and how to do when they have problems! Many children like to eat junk foods such as hamburger, pizza, chips and snacks. They have high cholesterol. It makes children to be fat. So children should eat good foods that contain five nutrients: protein, carbohydrate, fat, vitamin and mineral. They should also exercise everyday! If they can do that, they will be healthy and strong.

46. Why shouldn’t children eat junk food? a. It’s not delicious. b. It’s good food. /c. It makes children to be fat. d. It makes children to be healthy.

Test drawing conclusion

47. How can you be strong and healthy? a. to eat junk food. b. to do exercising. c. to eat junk food and exercise /d. to eat good food and exercise

Test drawing conclusion

167

Page 181: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

At school, children may get accident. There are a lot of places and equipments in school. They should learn how to do for each place and how to use for each equipment. Accident can happen all the time. They should be careful and do following the rules in school.

48. Where can the accident happen? a. At school b. At home c. On the road /d. Anywhere

Test comprehension of content

49. Who is careful about the accident most? a. Jo drives a car very fast. b. Jib crosses the road quickly. /c. Jane rides a bicycle beside the road. d. Joy plays badminton on the road.

Test drawing conclusion

168

Page 182: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

Most of children are often sick. Because they put some things or hands in their mouth and contact with people who are sick. So if they want to be better they should eat good food and drink a lot of water. They should rest enough and should not spread illness to others.

50. How do you avoid from infection? a. eat with sick person b. stay with sick person c. contact with sick person /d. don’t contact with sick person

Test comprehension of content

51. What can not help children to get better from sick? a. rest enough /b. get more exercise c. drink a lot of water d. eat good food although don’t hungry

Test comprehension of content

169

Page 183: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

Some children have a problem with teeth. They loose their teeth because of tooth decay. They like to eat sugary foods such as candies and cookies which are cause tooth decay. So they should brush their teeth everyday and eat good food. They will have a nice smile!

52. Why do many children loose their teeth? a. They put out their teeth. b. They brush their teeth. /c. They eat sugary food. d. They go to see a dentist.

Test comprehension of content

53. How can you have a nice smile? a. eat vegetables every day. /b. eat fruits and brush teeth every day. c. eat candies and cookies everyday. d. eat pizza and drink coca cola everyday.

Test drawing conclusion

170

Page 184: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

In a modern day, many children like to watch TV and play game a lot! Sometimes they don’t do anything because they use very long times for watching TV or playing game. There are good and bad things on TV and game. Children can learn good things from TV and game. But they sometimes may copy bad things from TV or game so parents should teach them which thing is good or bad.

54. What does ‘they’ refer to? (line 2) /a. children b. people c. TV and game d. parents

Test pronoun reference

55. Which sentence is true about TV? a. TV is always good thing. b. TV is always bad thing. /c. TV is good and bad thing. d. TV is not good and bad.

Test drawing conclusion

56. Why should parents teach children when they watch TV or play game? a. They can’t watch TV or play game alone. b. They may copy some bad thing from TV and game. c. They can learn many things from TV and game. d. They don’t do anything because of watching TV and playing game

Test drawing conclusion

171

Page 185: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต

+1 0 -1 57. Who is a good person about watching TV or playing game?

a. Kaew always watches cartoon program. b. Kai plays game ten hours per day. /c. Kan likes to watch educational program. d. Ket often plays shooting and killing game.

Test drawing conclusion

The most important thing is moral. Children should be good moral. They should be kind, polite and honest. They should help each other. They should not tell a lie. The teacher and parents can train them in to the good way! We can solve any problems if we know the cause of problems.

58. What is not a good moral? a. kind b. polite /c. selfish d. honest

Test comprehension of content

172

Page 186: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

Item no.

Questions Testing Objective ความคดเหน หมายเหต +1 0 -1

59. Who is kind? a. Noy always hit the dog. / b. Ning always gives food to a cat. c. Non helps his friend to hurt another. d. Num likes to hit his friend’s head.

Test comprehension of content

60. From the passage, who can help children to be good moral most? a. friends b. monk c. police d. parents

Test comprehension of content

173

Page 187: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ภาคผนวก ญ

หนงสอเรยนเชญผเชยวชาญ และขออนญาตทดลองเครองมอ

174

Page 188: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

175

Page 189: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

176

Page 190: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

177

Page 191: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

178

Page 192: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

179

Page 193: 2550 - Silpakorn University · การศึกษา 2550 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี

ประวตผวจย

ชอ-สกล นายจกรพรรด คงนะ ทอย 100/3 ม. 6 ต. บอพลบ อ. เมอง จ. นครปฐม 73000 ททางาน โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ม. 6 ต. บอพลบ อ. เมอง

จ. นครปฐม 73000 โทรศพท (034) 211255 ประวตการศกษา

พ.ศ. 2546 สาเรจการศกษาปรญญาพทธศาสตรบณฑต คณะครศาสตร สาขาการสอนภาษาองกฤษ มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย

พ.ศ. 2546 ศกษาตอระดบปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปกร

พ.ศ. 2551 สาเรจการศกษาระดบปรญญามหาบณฑต สาขาวชาการสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยศลปากร

ประวตการทางาน พ.ศ. 2547 อาจารย 1 ระดบ 3 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ ปจจบน คร ค.ศ. 1 โรงเรยนหลวงพอแชมวดตากองอนสรณ

180