1. BUPL ok 2015-2018 er godkendt Alle £¦ndringer i BUPL-aftalen i perioden 2015-2018 blev gennemg£¥et

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. BUPL ok 2015-2018 er godkendt Alle £¦ndringer i BUPL-aftalen i perioden 2015-2018...

 • Nr. 35 20.06.2015

  SkoleNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.

  Skriv til os på redaktion@friskolerneshus.dk og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.

  INDHOLD

  1. BUPL OK 2015-2018 er godkendt 2. Nye regler for opsparingsdage i cirkulæret om arbejdstid 3. OBS: Risiko for efterregning i forbindelse med årsopgørelsen 4. Folkemødet giver mulighed for at udfordre myterne 5. Ministeriet lancerer temaside om tilsyn

  Navnenyt KortNyt Nyt om kurser/Kalender

  1. BUPL ok 2015-2018 er godkendt BUPL’s medlemmer har godkendt fornyelsen af aftalen om løn- og an- sættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler med 89% ja-stemmer og 11% nej-stemmer ved en urafstemning med en stemmeprocent på 31. Fornyelsen indebærer blandt andet

  • At 223 timers puljen til øvrige opgaver bortfalder fra 1. august i år. Arbejdstiden skal fremover planlægges og opgøres på grundlag af 7,4 timer pr. dag.

  • Lønnen til pædagogisk personale forhøjes pr. 1. august 2015 med 2.000 kr. årligt i grundbeløb 2012, svarende til 170,29 kr. pr. må- ned.

  Lønreguleringen følger i øvrigt – ganske som hidtil – CFU-forliget, hvil- ket også fremgår af løntabellerne pr. 1. april 2015.

  Pr. 1. januar 2016 løftes lønnen til afdelingsledere med 1 skalatrin. Til gengæld bortfalder ulempetillæg til afdelingsledere. Lønnen til stude- rende i praktik stiger 1. april 2016 med 1,5 %.

  Pr. 1. april 2017 vil pensionsprocenterne blive løftet med 0,4 procent- point. Ligeledes pr. 1. april 2017 sættes lønnen til pædagogisk perso- nale op med yderligere 2.000 kr. årligt.

  Alle lønstigninger vil i øvrigt fremgå af løntabellerne, der udsendes, når reguleringsprocenten foreligger.

  mailto:redaktion@friskolerneshus.dk www.lilleskolerne.dk www.friskoler.dk

 • Nr. 35 Side 2

  Alle ændringer i BUPL-aftalen i perioden 2015-2018 blev gennemgået i SkoleNyt nr. 32 af 6. maj. En ny udgave af overenskomsthæftet udsendes omkring sommerferien.

  Aftalen om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale er indgået mellem BUPL og skoleforeningernes forhandlingsfællesskab, kaldet Aftaleenheden. Der er tale om en såkaldt tilslutningsoverenskomst, som skolerne kan beslutte at tilmelde sig. På nuvæ- rende tidspunkt har 44 % af Dansk Friskoleforenings medlemmer, svarende til 144 sko- ler tilsluttet sig BUPL aftalen. Dansk Friskoleforening omfatter i alt 330 skoler, hvoraf 60 kommer fra Lilleskolerne, der kom med i Friskoleforeningen 1. juni i år. 73 %, svarende til 44 Lilleskoler er tilsluttet BUPL aftalen.

  2. Nye regler for opsparingsdage i cirkulæ- ret om arbejdstid Moderniseringsstyrelsen har udsendt et nyt cirkulære om arbejdstid, som også gælder for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. I cirkulæret er de nye regler om opsparingsdage, som blev indgået ved aftaleforhandlingerne i foråret, indarbejdet. De øvrige regler om arbejdstid for lærere, ledere og børnehaveklasseledere er uændre- de.

  Ved opsparingsdage forstås en opsamling af ikke afviklet afspadsering (dage/timer). Tilgodehavende afspadsering, som ikke er afviklet inden for udløbet af afspadserings- fristen, skal udbetales med mindre den ansatte vælger at få afspadseringen konverteret til opsparingsdage/-timer. Den normale frist for afvikling af afspadsering er 3 måneder efter udløbet af opgørelsesperioden. Afviklingen kan dog efter aftale udskydes i op til et år. ”Opsparing” er altså konverteret ikke afviklet ”afspadsering”.

  De ændrede regler om opsparing, som fremgår af § 11 i cirkulæret, indebærer:

  • Fastlæggelsen af tidspunktet for afviklingen skal fremover ske efter aftale mellem skolen og den ansatte. Den ansatte kan således ikke længere ensidigt fastsætte tidspunktet. Afviklingen kan se såvel i hele dage som i timer.

  • Under afvikling af opsparingstimer har den ansatte ret til sædvanlig løn inklusiv eventuelle fast påregnelige tillæg.

  • Ved fratræden skal ikke afviklede opsparingsdage godtgøres kontant.

  • Ved fratræden kan skolen dog kræve, at en del af eventuelt tilgodehavende opsparing afvikles i opsigelsesperioden – nemlig den del, der overstiger det fastsatte maksi- mumstimetal for opsparing (74 timer for fuldtidsansatte).

  • Afspadsering, der er konverteret til opsparingstimer/-dage, kan ikke tilbageføres på et senere tidpunkt – og de kan kun godtgøres kontant ved fratræden.

  Det nye Cirkulære om aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten er indgået 8. juni i år og har virkning fra 1. april 2015. Cirkulæret ophæver den gamle aftale om arbejdstid fra 2008 og kan hentes på nedenstående link.

  http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/ Circular/2015/~/media/Circular/2015/018-15.ashx

  https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=172898

  http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2015/%7E/media/Circular/2015/018-15.ashx http://hr.modst.dk/Service%2520Menu/Love%2520regler%2520og%2520aftaler/Circular/2015/~/media/Circular/2015/018-15.ashx https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=172898

 • Nr. 35 Side 3

  3. OBS: Risiko for efterregning i forbindelse med årsopgørelsen En række verserende sager om forståelsen af de nye arbejdstidsregler med- fører, at nogle skoler kan komme til at stå i den situation, at de risikerer en ef- terregning i forbindelse med årsopgørelsen for lærernes arbejdstid i skoleåret 2014/15. Årsagen er, at Frie Skolers Lærerforening har rejst nogle sager overfor Moderniseringsstyrelsen, som skal afgøres ved faglig voldgift.

  For de frie grundskoler handler det om følgende: • Beregning af overtidsbetalingen: Hvilke løndele skal indgå i beregningen?

  FSL påstår, at beregningsgrundlaget skal være højere end det, der hidtil har været anvendt, idet FSL mener, at pensionsbidrag og undervisningstillæg skal indgå i de løndele, som overtidsbetalingen beregnes på grundlag af.

  Skolerne skal beregne overtidsbetalingen på den hidtidige måde – altså lige som sidste år. Men sekretariatet anbefaler, at skolen samtidigt afsætter et mindre beløb til efterbetaling for det tilfældes skyld, at FSL vinder- sagen.

  • Rådighedstjeneste under lejrskole. Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt en lærer, der har rådighedstjeneste (dvs. har fri, men dog kan tilkaldes) på det indkvarteringssted, hvor elever- ne befinder sig, kan siges at udføre sin rådighedstjeneste fra ”hjemmet” eller fra ”arbejdsstedet”? Det har betydning, fordi rådighedstjeneste fra hjemmet tæller med 1/3 af timerne, mens rådighedstjeneste fra arbejds- stedet tæller med 3/4 af timetallet.

  Skoler, der måtte have denne specielle problemstilling i forbindelse med opgørelsen af arbejdstiden under lejrskoler, skal være opmærksom på, at der kan løbe ekstra timer på opgørelsen afhængigt af, hvordan skolen har fortolket reglerne og hvad voldgifts retten finder frem til.

  • Er en lærers timer i forbindelse med lektiecafeer undervisning? Her er FSL’s synspunkt, at lærerens medvirken skal opfattes som undervis- ning og derfor udløse undervisningstillæg.

  Heroverfor står skolesidens synspunkt om, at begrebet ”lektiecafe” ikke i sig selv siger noget som helst om, hvorvidt læreren udøver en virksomhed, der kan karakteriseres som undervisning. Det må være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, der afgør, om den opgave læreren er sat til at løse er en undervisningsopgave eller ej.

  Skoler, der har lektiecafeer, vil vi råde til dels at være klar på, hvilken vur- dering man har foretaget af opgaven, dels holde styr på timeregnskabet, for det tilfældes skyld, at en afgørelse i den faglige voldgift måtte give an ledning til, at skolen skal ændre sin fortolkning/vurdering af læreres med virken i lektiecafeer.

  Friskolernes Hus følger de nævnte problemstillinger tæt og vil orientere nær- mere, når der foreligger en afgørelse, eller der kommer væsentlige nye oplys- ninger.

 • Nr. 35 Side 4

  4. Folkemødet giver mulighed for at udfordre myterne Dansk Friskoleforening deltog for fjerde år i træk ved Folkemødet på Bornholm, som sluttede søndag den 14. juni. Folkemødet har udviklet sig til at være en kæmpestor demokratifestival med over 100.000 besøgende, 2.300 arrangementer og 700 arrangører.

  Den igangværende valgkamp satte sit præg på dette års folkemøde, idet mange politikere ikke deltog, fordi der er valgkredse at passe. Dette gav mulighed for, at en stribe lokalpolitikere og andre engagerede menne- sker fik taletid ved de mange arrangementer.

  Fokus på udkanten og friheden til at vælge skole Dansk Friskoleforening var medarrangør ved to større arrangementer. Det ene med fokus på Udkantsdan- mark – det andet med fokus på retten til at vælge skole. »De to arrangementer er udtryk for temaer, der opta- ger foreningen. Dels er det oplagt at tage pulsen på vores frihedsbegreb i anledning af 100-året for grundlo- ven af 1915, hvor vi fik stadfæstet retten til frit at vælge skole. Dels optager udkantstemaet os, fordi forenin- gen har ganske mange skoler placeret udenfor de større byer«, siger Peter Bendix Pedersen, der er formand for Dansk Friskoleforening.

  Igen i år bød folkemødet på mange debatter med fokus på uddannelse og skole. Det gav foreningen gode mu- ligheder for også at blande sig i andres debatter. »De frie sk