14
วารสาร ารสัมพันธ์ เหยื ่อ เมาแล้วขับโรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ฉบับที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ จากใจบรรณาธิการ 2 ฉบับที ่ ๔ นี ้เป็นฉบับสุดท ้ายของปี ๒๕๕๔ และถือเป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ จึงนา ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามาฝากเพื ่อเป็นสิริมงคลแกทุกคนเนื ่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๕ นี ้ ขออานวยพรให ้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ และภยันตรายใดๆ ตลอดปี และตลอดไป ช่วงนี ้ชาวหาดใหญ่ต ้องอกสั่นขวัญหายกับเรื ่องน้าท่วมอยู่หลายครั้ง แต่ทุกคนก็ยังมีกาลังใจ และยิ ้ม รับกับทุกปัญหาอยู่เสมอ เหมือนกับคนพิการคนหนึ ่งที ่บอกไว้ในฉบับนี ้ว่า ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้ และ เมื ่อผู้พิการอัมพาตวิ ่งได้อีกครั้งมันเป็นอย่างไร มารู้จักชีวิตบางมุมของคนพิการ แล้วจะรู้ว่า ทุก ชีวิตมีค่า และน่าค้นหาเสมอ มาติดตามวารสารของเรา และสามารถติติง หรือให้ข้อเสนอแนะได้เสมอนะคะ อยากบอกว่ากว่าจะได้ ออกมาซักฉบับ มารุตของเราก็เหน็ดเหนื ่อยมากมาย ขอขอบคุณที ่ทาทุกสิ ่งทุกอย่างเพื ่อคนพิการมาโดย ตลอด สู้ สู้ นะคะ มารุต ด้วยความขอบคุณ พี ่ดุษฎี

บุญทันตา ฉบับ 4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: บุญทันตา ฉบับ 4

วารสาร สารสมพนธ เหยอ เมาแลวขบโรงพยาบาลหาดใหญ

182 ถ.รถการ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 ฉบบท ๔ วนเสารท ๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๔

ปท ๑ ฉบบท ๔ ธนวาคม ๒๕๕๔

จากใจบรรณาธการ

2

ฉบบท ๔ น เปนฉบบสดทายของป ๒๕๕๔ และถอเปนฉบบตอนรบปใหม ๒๕๕๕ จงน า ส.ค.ส.

พระราชทานของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวและสมเดจพระเทพรตนราชสดามาฝากเพอเปนสรมงคลแก

ทกคนเนองในวนปใหม ๒๕๕๕ น ขออ านวยพรใหทกคนประสบแตความสข ความเจรญ ปราศจากโรคภย

ไขเจบ และภยนตรายใดๆ ตลอดป และตลอดไป ชวงนชาวหาดใหญตองอกส นขวญหายกบเรองน าทวมอยหลายคร ง แตทกคนกยงมก าลงใจ และยม

รบกบทกปญหาอยเสมอ เหมอนกบคนพการคนหนงทบอกไวในฉบบนวา “ชวตไมไดมไวใหยอมแพ” และ “เมอผพการอมพาตวงไดอกคร ง”มนเปนอยางไร มารจกชวตบางมมของคนพการ แลวจะรวา ทกชวตมคา และนาคนหาเสมอ มาตดตามวารสารของเรา และสามารถตตง หรอใหขอเสนอแนะไดเสมอนะคะ อยากบอกวากวาจะได

ออกมาซกฉบบ มารตของเรากเหนดเหนอยมากมาย ขอขอบคณทท าทกสงทกอยางเพอคนพการมาโดย

ตลอด ส ส นะคะ มารต ดวยความขอบคณ พดษฎ

Page 2: บุญทันตา ฉบับ 4

3

สารบญ

ทปรกษา แพทยหญงรตนา จรกาลวศลย นายแพทยหาญชย พนยกล ผศ.ดร.เนตรนภา คพนธว นายแพทยกรกช ศรเกอ บรรณาธการ คณดษฎ รามสต พสจนอกษร คณ สมาล ด าอ าไพ กองบรรณาธการ ดร.พพฒน ทองฉม คณพลพร พรศรธนานนต คณดวงดาว รตนะ คณนาบญ นาวาบญนยม คณยงยทธ แสงพรหม คณธนชย แตงไทย คณสมาล ด าอ าไพ ผประสานงาน คณมารต ลอยผา

ตดตอ : ศนยประสานงานเครอขายเหยอเมาแลวขบ 182 ถ.รถการ (รพ.หาดใหญ) อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 เบอรโทร 084 9997446 /083 5333321 E-mail [email protected]

www. Boontunta.com

ส.ค.ส. พระราชทาน 4 กองทนบญทนตา 6 คณธรรมน าสข 9 เมอน าทวมหว ตวเลย หด ! 12 สกปพเศษ กตตศกด ทองดสกล 14 นวตกรรมส าหรบผพการ 16 โรคตดเชอในกระแสเลอด 18 บอกกลาวเลาความ 21 เรองเลา เรองคย 24 เกบมาฝาก 26

4

เมอถงชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรบปใหม หลาย ๆ คน กคงเตรยมทจะเขาหาผใหญทตนนบถอ

เพอทจะเขาไปรบพรใหอ านวยโชคตลอดป แตไมวาจะเปนพรของของผใหญคนใด กคงจะไมท าใหผรบรสก

ซาบซงใจไปกวา พรจากพระมหากษตรยและราชวงศของไทย ทพระองคทรงมพระเมตตา พระราชทานพร

เพอเปนขวญและก าลงใจใหแกประชาชนชาวไทย และเพอความเปนสรมงคลในชวตตลอดท งป

และส ำหรบในป 2555 น ในหลวงไดพระรำชทำนพระรำชด ำรสอวยพรปใหม วถชวตคนเรำ จะตองม

ทกข มภย มอปสรรค จงตองเตรยมใจเตรยมกำยไวใหพรอมเสมอ ต งตนอยในควำมไมประมำท พระองค

ทำนไดพระรำชทำน ส.ค.ส. มขอควำมจำกบทพระรำชนพนธเรองพระมหำชนก "ถงจะมองไมเหนฝง เรำก

ตองพยำยำมวำยอยทำมกลำงมหำสมทร โภคะท งหลำย มไดส ำเรจดวยเพยงคดเทำนน" ทรงเตอนสตให

คนไทยท งหลำยมควำมเพยร

นบเปนพระมหำกรณำเปนลนพน ทพระองคทรงพระรำชทำน ส.ค.ส. และพรปใหมใหกบประชำชนคน

ไทย ซงประชำชนคนไทยตำงรสกปลำบปลมในพระมหำกรณำธคณอนลนพนอยำงหำทสดมได และขอให

พระองคทรงพระเจรญ ยงยนนำนเทอญ

Page 3: บุญทันตา ฉบับ 4

5

ชวงนกใกลจะสนปหลาย ๆ คนคงไปท าบญเลยงพระใสบาตรถวายสงฆทาน ขอพรสงศกดสทธตามวดวาอารามและสถานทตาง ๆ ซงในการท าบญกคงหวงผลในเรองของการขอพรทงการงาน การเงน สขภาพ ฯลฯ ในชาตนและชาตหนาดวยการวางจตใจทใสสะอาดเปยมลนไปดวยความสงบทเปนอานสงสของการท าบญนนใหยง ๆ ขนไป เมอเอยถงการท าบญหลาย ๆ คนคงคดวาตองไปทวดวาอารามอยางเดยว แตในทางพทธศาสนานนมอยดวยกนคอ ทาน ศล และภาวนา อานสงคนนกจะมระดบทแตกตางกนไป ขอยกตวอยางของกองทนบญทนตา นนกเปนลกษณะของการใหทาน ซงเปนเรองของการให สงทใหจะเปนการบรจาควตถสงของ การใหความร รวมทงแรงกายและแรงใจ กบผอยากไรและผ ดอยโอกาส เพอไปเพมเตมสวนทขาดแมจะไมมากมายแตกมความหมาย และมคามากมายแกผ รบ ในความเปนจรงผใหกพยายามทจะตอเตมใหทกคนไดสมปรารถนามากทสดเทาทจะท าได เมอเดอนทแลวผมไดโทรไปหาคณ ธนไชย แตงไทย (เกง) www.hatyai2hand.com ตดตอเพอจะขอซอตกตามอสอง มาจ าหนาย เพอน าเงนเขากองทน คณ เกงตอบวา “เดยวผม จดให จ านวน 5 มด ผมใหไมตองซอ” พอวนตอมาคณเกงไดสงของ มาทท างานกองทน ผมไดรจกค าวามดนนเปนยงไง ใหญมากครบ พอแกะออกมาดจงไดรถงการท างานของผขายของมอสองถงขนตอน ทงการคดแยก การน ามาซกลางท าความสะอาดกอนทจะน ามาขาย 4-5 วน ทท างานกองทนจงเตมไปดวยตกตา ทเลามาทงหมดน เปนตวอยางของการเปนผใหหรอการท าทานของคณ ธนไชย แตงไทย นนเอง ถงแมจะพการกายแตกไมพการใจตองขอขอบคณในไมตรจต ของการรวมบญในครงนจรงๆครบ

กองทนบญทนตา By :มารต ลอยผา

6

และทขาดไมไดอกเชนกนคอ สมาชกของกองทนบญทนตา จากเทศบาลเมองบานพร ผมตอง

ขอสารภาพตามความเปนจรงวา ถาไมมสมาชกทก ๆ คนในกลมนใหการชวยเหลอการท างานของจตอาสา

ล าพงผมคนเดยวคงท างานในเรองตางๆไมส าเรจและไมมความคบหนาไดอยางปจจบนน และงานบญนก

เหมอนกน สมาชกทกคนทไดมาชวยกนคดแยกตกตา และชวยขาย ซงเรมงานแรกทโรงพยาบาลหาดใหญใน

งานภาครานคาของสหกรณ ในราคาตวละ ต งแต 10 บาทจนถง 35 บาท สมาชกทนตาสามารถขายไดถง

2,650 บาท ซงเงนทกบาทเขากองทนโดยไมหกคาใชจายใดๆ และนกคอการรวมบญใหทานชวยเหลอท งแรงกายและแรงใจ ถงแมวาทก ๆ คนจะมภาระท งหนาทการงานและครอบครว แตกยงแบงเวลามาชวยเหลอ

ดวยน าจตน าใจและไมตรจตทใสสะอาดจรง ๆ ขอขอบพระคณไวณ.ทนอกคร ง

Page 4: บุญทันตา ฉบับ 4

7

อกเรองหนงทจะเลาสกนฟง ทางทนตาไดไปเยยมเยยนทบาน

ของคณ ศวะพงศ สขำว โดยมสภาพของความพการ

ทางการเคลอนไหว และมปญหาในการประคองตว ไม

สามารถพดได สวนการรบรน นไดพอประมาณ พกอาศยอย

ทอ าเภอรตภม ผมไดไปเหนสภาพการใชชวตประจ าวนท

คอนขางจะล าบาก รวมท งตองปรบปรงตอเตมในเรองของสถานท สงอ านวยความสะดวกในมตอน ๆ อก

จ านวนมาก ในเบองตนทางกองทนไดประสานงานในเรองของรถเขนคนพการทปรบเอนนอนไดของผ

ประสพภยทางรถของกรมขนสง และอกคนเปนของประกนสงคมเปนรถทปรบได ซงมความจ าเปนตองใช

รถท งสองคนทมลกษณะการใชงานทแตกตางกนในการใชชวตประจ าวน

โดยทนตาไดประสานงานกบขนสงจงหวดและประกนสงคม-

หาดใหญ เพอเปนตวแทนในการมอบรถท งสองคนแลว กตองขอ

ขอบคณในไมตรจตของการรวมงานบญในคร งน โดยเฉพาะ

คณหมอ รตนา จรกาลวศลย รพ.หาดใหญทคอยชวยเหลอ คนพการ ผสงอาย และผดอยโอกาสในทก ๆ เรองมาโดยตลอด

รวมถง พยา ประกนสงคมหาดใหญ ผมไดเคยออกไปเยยมเยยนคนพการรวมกนกบคณหมอรตนา และพ

ยาไดเหนการท างานลงในพนทคอยดแลและชวยเหลอคนพการในทก ๆ ดานดวยหวจตหวใจทเปยมลน

ของการเปนผใหในทก ๆ โอกาสครบ และนกเปนสวนหนงทเราทกๆคนสามารถรวมกนสรางพลงบญในเจตนาทเปนกศลไดในทกๆวนและ

ทกๆเวลา ครบ ( ตดตอรวมปรกษาเพอชวยเหลอครอบครวของ ศวะพงศ สขาว ดวยกนกบกองทนบญ

ทนตา 084 – 9997446 ) ไดทกเวลาครบ

8

คดด คดในแงบวก จาก หลวงพอดเนาะ พระเทพวสทธาจารย (หลวงป ดเนาะ) วดมชฌมาวาส อ.เมอง จ.อดรธาน

พระอาจารยประสงค ปรปณโณ อดตสมภารวดปาชคาโก แสดงธรรม

ไวหลายธรรมมาสน คณดนย จนทรเจาฉาย (ส านกพมพดเอมจ) ฟงแลว

ตดใจ เอามาพมพเปนหนงสอ ชอ หกหอกเปนดอกไม

เรองหนงททานเทศน เปนเรองของหลวงพอวดหนง ซงขนชอลอชากนวา

ทานเปนพระทมแตความสข ไมเคยมความทกข

วนหนงโยมมานมนตทานไปเทศนทบาน บอกทานวาจะมารบแตเชา

หลวงพอกนงรอจนสายโยมกไมมาสกท

หลวงพอกวา “ไมมา กดเหมอนกนเนาะ เราฉนขาวของเราดกวา”

ฉนขาวไดไมกค า โยมกมารบพอด กราบกรานขอโทษทมาชา เหตเพราะวารถเสย

หลวงพอวางชอน “ออ กดเนาะ ไปฉนทงานเนาะ”

นงรถไปไดสกพก เครองรถกดบอก คนขบบอก “รถเสยครบ” หลวงพอกวา “ดเนาะ ไดหยดพกชมววเนาะ”

คนขบซอมเครองรถไดพก กออกปากขอใหหลวงพอชวยเขนรถ

ความจรงหลวงพอกแก ขาวกฉนไดไมกค า แตทานกยม บอกวา “โอดเนาะ ไดออกก าลงเนาะ”

แลวกขมขมนออกแรงชวยเขนรถจนวงได ไปถงบานงาน เวลาเลยเทยง หมดเวลาฉนอาหารไปแลว เปนอนวา

วนนนหลวงพออดขาว เจาภาพกรอนใจอะไร ๆ กเลยเวลามานาน นมนตทานขนเทศนทนท

“ดเนาะ มาถงกไดท างานเลยเนาะ”

หลวงพอวาแลวกขนธรรมมาสนเทศนจนจบ มคนชงกาแฟถวาย

แตเผลอตกเกลอใสแทนน าตาลหลวงพอจบกาแฟไปหนงค า แลวกบอกโยมวา “โอดเนาะ ดๆ ” แลวกวาง

ธรรมเนยมของหลวงพอขลง ๆ เวลาทานฉนอะไร ลกศษยก อยากไดบาง วากนวาเปนสรมงคลดนกเรยงหนา

รอกนเปนแถว ลกศษยคนแรก ดมกาแฟกพนพรวดออกมา

“เคมปเลยหลวงพอ ฉนเขาไปไดยงไง!”

“กดเนาะ ฉนกาแฟหวานๆมานาน” หลวงพอวา “ฉนเคมๆม งกดเหมอนกน”

ไมวาฝนจะตก แดดจะออก ลมแรง น าทวม หรอคนดา หลวงพอทานมองไปในแงดไดหมด

มลกศษยใกลชดคนหนงไปท าผด ถกจบไปตดคก ทานกวา “กดเนาะ มนจะไดศกษาชวต”

ทานอาจารยประสงคบอกวา หลวงพอองคน ชออะไร อยวดไหน ตวทานเคยจดไว แตท าสมดท

จดหายจ าไดเพยงแตวา คนอสานเขาสรรเสรญทานมาก

แมทานจะชอจรงอะไร กคงไมมใครจ า เพราะตางกเรยกทานวา “หลวงพอดเนาะ” กนหมดแลว

Page 5: บุญทันตา ฉบับ 4

9

เรอง ของหลวงพอดเนาะ เปนหนงตวอยางในเรอง “หกหอกเปนดอกไม” ทกขสข ดเลวลวนแลวแตอยทวธคด ถา

คดเปนบวก เรองกออกมาเปนบวก…

หลวง พอดเนาะ” แหงวดมชฌมาวาส อดรธาน ซงมองโลกในแงด ไมเคยจบผดใคร ไมเคยวาใคร … เจอปญหา

อะไรๆ กพดวา “ดเนาะ” … จนกระท งไดรบพระราชทานสมณศกดจากพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ใหเปน

“พระเทพวสทธาจารย สาธอทานธรรมวาท” ซงแปลวา ดเนาะ

หลวงพอ ดเนาะเปนเกจอาจารยมชอของจงหวดอดรธาน ทใคร ๆ กรจก ทานมลกศษยลกหาและผเคารพนบ

ถอท วประเทศ มเรองเกยวกบการบ าเพญบารม และการประพฤตปฏบตตนของหลวงพอดเนาะเลาขานกนมากมาย

หลายเรองเชนมผเลาวา เนองจากหลวงพอดเนาะมผเคารพนบถอมาก จงมผมาถวายจตปจจยขาวของเครองใชท

มคาแกทานมากมาย ในกฏของหลวงพอดเนาะจงมขาวของเงนทองทเตะตาลอโจรใหอยากลองของมากมาย แตด

เหมอนวาหลวงพอทานไมคอยจะสนใจวตถรอบกายของทานแตอยางใด อยมาวนหนงหลวงพอดเนาะกถกขนโจร

ใจโหดปลนฆาเจาทรพยมากมาย ถอปนบกเขาประชดตวหลวงพอบนกฏพรอมท งประกาศกอง

“นคอการปลน อยาไดขดขนนะหลวงพอ” หลวงพอดเนาะยมกบโจรดวยอารมณดและไมมอาการสะทกสะทาน

ทานกลาวกบโจรอยางนมนวลวา

“ปลนกดเนาะ” โจรชกแปลกใจในค าพดและทาทของหลวงพอ โจรพดวา

“ถกปลนท าไมวาดละหลวงพอ” หลวงพอดเนาะตอบวา

“ท าไมจะไมดละ กขาตองทนทกขทรมานเฝาไอสมบตบา ๆ นต งนานแลว เองเอาไปเสยใหหมดขาจะไดไมตองเฝา

มนอก” โจรขอก

“ไมใชปลนอยางเดยวฉนตองฆาหลวงพอดวย เพอปดปากเจาทรพย” หลวงพอดกตอบเหมอนเดม

“ฆากดเนาะ” โจรแปลกใจจงถามวา

“ถกฆามนจะดไดอยางไรละหลวงพอ” หลวงพอดเนาะตอบ

“ขามนแกแลว ตายเสยไดกด จะไดไมทกขรอนอะไร” โจรรสกออนใจเลยบอกวา

“ถาอยางนนฉนไมฆาหรอก” หลวงพอดเนาะกพดเหมอนเคย

“ไมฆากดเนาะ” โจรถามอก

“ท าไมฆากด ไมฆากดอก” หลวงพอดเนาะบอกวา

“การฆามนเปนบาป เองจะตองชดใชเวรท งชาตนและชาตหนา อยางนอยต ารวจเขาจะตองตามจบเองเขาคก เขา

ตะราง หรอไมกถกฆาตาย ตายแลวกยงตกนรกอก” โจรเลยเปลยนใจ

“ถาอยางนนฉนไมปลนหลวงพอแลว” หลวงพอดเนาะกตอบอกวา “ไมปลนกดเนาะ”

ม ผเลาตอมาวา ในทสดโจรคนนนกส านกบาปเขามอบตวกบต ารวจ เมอพนโทษออกมากขอให

หลวงพอดบวชใหและบ าเพญศลภาวนาตลอดมา สวนหลวงพอดเนาะมคนใหฉายาทานวา

“หลวงพอดเนำะ” มาจนทกวนน

ทมา : http://www.dhammathai.net/ 9

เมอผพการอมพาตวงไดอกครง กอนอน ขอสวสดปใหม ๒๕๕๕ มายงเพอนๆ “เหยอ” และพนองผอานทกทาน ดวงดาวกบนาบญ

ขออวยพรใหทกทานประสบสงดๆ ในชวต ไดมโอกาสใชกาย วจ จต ประกอบแตกรรมอนเปนกศล เพอรบ

ผลทเปน “วบากบญ” หนนสสคตมรรคสงขนๆ ตลอดปและตลอดไป ตราบปรนพพาน เทอญฯ

อานชอหวเรองแลว ผอานอาจจะคดวา ดฉนหรอเพอน ๆ คนพการบางคนในกลมของพวกเรา (กลม

เหยอเมาแลวขบ จ. สงขลา) กลบมาหายพการ วงไดอกคร ง กไมเชงอยางนนหรอกคะแตใกลเคยง ยงอาน

ทานอาจยงงง ความจรงไมมปาฏหารยอนใดท าใหพวกเราบางคนกลบมาเดนไดหรอวงไดอกหรอกนะคะ

เพยงแตการปฏบตกจบางอยางท าใหพวกเราเปรยบเสมอนกลบมาวงไดอกคร งหนง(วงแบบมผชวย) ซงน นกคอ

การขบรถไปไหนมาไหนไดดวยตนเองของผพการอมพาตทเดนไมไดมานานหลายปนนเอง อกอยางมสมาชก

บางทานยใหดฉนเขยนตอจากฉบบทแลว ทใชชอเรองวา “ยงยากยงตองท าใหได (ภาค 2 วาง นเหอะ) หวงวา

ทานผอานยงคงจ ากนไดนะคะ กเลยตอดวยเรองนแหละคะ

ในคร งแรกทดฉนสามารถขบรถได สามารถน าพารถวงทะยานไปบนทองถนนได มนท าใหดฉนรสก

มความสขอยางประหลาด มนเหมอนกบวาดฉนสามารถกลบมาวงไดอกคร งหนง รสกอสระเสรอยางไมเคย

รสกมากอน รสกอยางนนจรงๆ

นอกจากการขบรถจะท าใหเราไดฝกสต ฝกการมน าใจแลว ความสขจากการขบรถยงท าใหดฉนชอบและ

มกนงอยในต าแหนงคนขบรถเสมอแทบจะทกคร งทมการเดนทางสมยกอนตอนทดฉนเปนคนนง ดฉนจะ

เหนอยกวาคนขบเสยอก เพราะมนจะหวาดเสยวหรอเกรงจนดฉนรสกเหนอยนนเอง (ความจรงพนาบญก

ไมไดขบรถเลวรายอะไร ดฉนคงวตกจรตไปเอง) แต

ตอนน เวลาดฉนเปนคนขบรถเอง ดฉนจะรสกม

ความสขมาก สวนพนาบญกจะเปนคนหวาดเสยว

แทน (เวรกรรมตามทน โสนาหนา ออ) แตกอน

ดฉนจะรสกวาพนาบญขบรถใจรอน แตตอนน รสกวา

ตวเองใจรอนไมแพพนาบญ (หรออาจจะมากกวา) จน

ตอนนดฉนตองพยายามบอกตวเองบอย ๆ วา

”ขบรถตองใจเยน ๆ” กรสกวาเปนการฝกในสงท

ยงยาก ยงตองท าใหไดอกประการหนง

คอใหตวเองใจเยนลงกวาทเปนอย

ในขณะขบรถนนใหได

คณธรรมน าสข ดวงดาว + นาบญ

10

Page 6: บุญทันตา ฉบับ 4

12

สวสดครบคณพผชมฉ าในหวใจ วนนไมไดฉ าอยางเดยวครบพ มแฉะอกตางหาก กน ามาท วทศจตใจพ

นองท วไทยเลยเดนหวเปยกกนถวนท ว โดยเฉพาะพนองทอยในโซนทวมเรอรงกลมนไปไหน เดนหวลอยตว

หดอยใตน าเพราะทวมประจ า อกกลมทวมแวบ...มอาการ ทวม 2 – 3 วนเตรยมอาหารพรอมรบมอจนชนอยเปนนจ เดก ๆ ในหมบานสนกสนาน เหนภาพความตางอยางชดเจน ในอดตเราจงอยกบน าอยางสนก

แตคนวนนอยแบบทกข ขนาดวนสงกรานตยงมการชหนาเดก “ อยาสาดนะ” เปนเรองของอารมณลวนๆนะ

ทานนะ น าทวมในกรงเทพหนนรวมภาคตางๆเขาไปดวยวากนวาบรษทประกนตวหดถง 3 แสนลาน ดวยงบรายจายเกนดลของรฐบาล ตนปวงแนบไป 3 แสนกวาลาน เจอนอง “ น า “ กระโจนมาโครมเดยว 1,400,000 ลานๆบาท หดท งหวท งตวเลยครบ คดไมออกเหมอนกนวาเงนจะไหลมาทางไหนบาง แตชกเสยว ๆ วาจะโดนชกอะไรจากกระเปายงไงบาง แตตองยอมชกเพอชาตครบพนองคราบ หาดใหญปนเหนภาพความตนตวมากกวาแตกตน คนหาดใหญตนตวในการเขาถงขอมลทเครอขาย

เมองในเอเชยเพอการรบมอการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ หรอ โครงการ ACCCRN ตดต งกลอง

CCTV 6 จด โดยมหลายหนวยงานท ง อตนยม,ชลประทาน,ปองกนภย,หอการคา,ทรพยน า,มลนธชมชนสงขลา,เทศบาลและเครอขายสอ ซงไดประสานท งเครอขายวทยชมชน,วทยเครองแดงและเครองด า,วทยหลก,สออาสาซงทานสามารถตดตามขอมลและสถานการณน าไดจาก www.hatyaicityclimate.org หรอถาเปนคลปเสยงจากเวทท งการเตรยมรบมอและเวทถอดบทเรยนพนททชวยตวเองไดอยางนาชนชมทาง www.seewithsound.com ผมเองในฐานะสอและองคกรทท างานรวม ขอกราบงามๆทหวใจเลยมทอง..ของพๆ ทกทานเนอ.

เมอน าทวมหว ตวเลย หด ! By : ชยวฒ เกดชน

เรำกหำมชนเขำในทกกรณ (ความจรงนาจะรวมถงหามชน หมา แมว และสตวรวมโลกทกชนดดวยนะคะ)

วธเดยวเทานนทท าได เหมอนดงทเราไปพดตอนเปนวทยากร นนกคอ “อบตเหตปองกนไดถาไมประมาท”

นนหมายถงวา เราตองมสตทกขณะจต แลวเราจะสามารถอยบนทองถนนทมรถเยอะแยะมากมายไดอยาง

ปลอดภย

ถาใครอยากไดกลเมดเคลดลบในการสอบใบขบขใหผานภายในคร งเดยว กโทรคยกบพดวงดาวไดนะคะ

สงทอยากฝากอกเรองทคนท วไปมกมองขาม กคอการโทรแลวขบ มรายงานการวจยออกมาแลวนะคะ วาการ

โทรแลวขบ มความเสยงตอการเกดอบตเหตเทาการเมาแลวขบเลยละ ถงไมนาเชอกตองเชอแลวนะคะเพราะ

เปนความจรง ในทองถนนจะเหนวามคนโทรแลวขบมากมาย มากกวาคนเมาแลวขบต งหลายเทา นากลวจงเลย

นะคะ นนเพราะคนสวนใหญยงไมรและไมเขาใจวาการโทรแลวขบนนนากลวเพยงใด เพราะฉะนนทานผอานร

แลวกอยาโทรแลวขบนะคะ โดยเฉพาะอยางยงทานทขบรถจกรยานยนต ตอง “ขบไมโทร เดดขำด” ยงยาก

ยงฝนใจ ยงตองท าใหไดคะ อยาลมวา พวกเราไมอยากรบสมาชกเพมนะคะ ทางทดใชสมอลทอคลหรอจอด

กอนแลวคอยโทรดกวานะคะ ...รกนะ...จบ ๆ

พนาบญฝากมาวา...

ถงปใหม ไปมำ อยำประมำท

มโอกำส หำทำง สรำงกศล

ฝกลดโลภ โกรธสละ ละตวตน

กเลสคน ควรเปลยนใหม ใหเปน “บญ”

โชคดปใหม นะคะ

จรง ๆ แลวการขบรถกไมไดยากเยนอะไรนกพดวงดาวขอบอก เพอให

ก าลงใจนอง ๆ บางคนทอาจจะอยากขบรถเหมอนพบาง แตส าหรบคนทม

โชเฟอรฝมอดอยแลว และไมอยากเหนอย ไมอยากยงยากเพม กเปนคนนง

ไปเถด สบายทสดอยแลวคะ ไดชมววทวทศนและยงสามารถงบหลบไดอก

ดวย สมยทดฉนเปนมอใหมหดขบ ถาใครมาชวนคยขณะขบรถดฉนจะรสก

โมโหทมาท าใหดฉนเสยสมาธ แตเดยวนดฉนสามารถชวนผโดยสารคยได

แลวคะ คอยรสกผอนคลายขนหนอย แตยงไมกลาดโนนดนขางทางมากนก

เพราะความประมาทแคครงเดยวอาจท าใหเราตองเสยใจไปตลอดชวตได

(อยางทเคยเกดขนแลว) ประมาทรอบแรกท าใหตองพการไปตลอดชวตแลว

ใชม ยคะ อยาใหความประมาทรอบสองท าใหตองเสยใจอกคร งเลย

กอนเขำสอบใบขบข เจำหนำทสอนวำ “หำมชนคนเดดขำด ไมวำกรณ

ใด ๆ ท งสน” นนหมำยควำมวำ ไมวำเขำจะถกหรอเขำจะผด

11

Page 7: บุญทันตา ฉบับ 4

13

ทนตาออกเยยมบานคนพการ และท ากจกรรม

14

ชวตไมไดมไว ใหยอมแพ

กตตศกด ทองดสกล ( ด ำ )

“ ถาตอนนนยอนกลบไปได หมวกกนนอก ท

แขวนอยหนาบานด าคงหยบมาสวมใสปองกนไมวาจะ

ไปใกลหรอไกล ”

ในวยหนมทมความพรอมในทกๆ

ดานท งหนาตาหลอเหลา คมคายเปนท

หลงใหลหมายปองของเพศตรงขามเปน

ยงนก ของ กตตศกด ทองดสกล (

ด า ) ผมไดรบรเรองเลาของบรรดา

เพอนพองของนองด าในยคนน ทมสาว

สาวมารมจบเปนทนาอจฉาของบรรดา

เพอนพองเปนยงนก แตด ากไดเลอกคน

ทหมายปองไวแลวและท งคต งใจทจะ

แตงงานกนหลงเรยนจบเปนการ

วางแผนอนาคตทมความสมบรณแบบ

ของชวตทสวยงาม ด าอยกบพอแมทบานเลขท 10 ถ.ชมทง ต.บานพร อ.หาดใหญ จ.สงขลา

โดยไมหางไกลจากเมองใหญมากนกสง

อ านวยความสะดวกสบาย ท งแหลง

ทองเทยวยามราตร หรอการจบจาย

เทยวเตรในหางตางๆของเมองหาดใหญ

ด าไมคอยสนใจตามกระแสของเพอนๆ

ในขณะนน เพยงแตขบรถเครองคใจ

เทยวในละแวกบานใกลเคยงเทานน

เพอนๆของด าเลาใหผมฟง

Page 8: บุญทันตา ฉบับ 4

15

แลวเหตการณทไมคาดฝนกเกดขน…..ในขณะทด าก าลงขบรถเพอไปเตมน ามนทป มซงอยหางจาก

บานไมถงรอยเมตร ด าไดเกดอบตเหตรถกระบะพง

ชน ศรษะไดรบการกระแทก แตดลกษณะแลวไม

นาจะบาดเจบสกเทาไหรจากภายนอกแตภายในนน

เสนเลอดในสมองแตก ?

ถาตอนนนยอนกลบไปได หมวกกนนอก

ท แขวนอยหนาบานด าคงหยบมาสวมใสปองกนไมวา

จะไปใกลหรอไกล….แคหนาบานแคนตองกลบมาพการตลอดชวตเชยวหรอ... การรกษาในคร งน นท า

ใหด าตองเปนอมพาตครงซกขยบรางกายไดครงเดยว

ทไมเตมรอย การเคลอนไหว พดจากไมชดผฟงจะ

ไมคอยเขาใจในประโยคตาง ๆ การใชชวตประจ าวน

ทตองพงพาคนอนเปนสวนมาก แตด ายงโชคดท

ครอบครวของด าคอยดแลเอาใจใสในทก ๆ เรอง

หมอทไหนดตามค าบอกเลาของใครกแลวแตพอกบ

แมจะพาไปรกษาทกๆท ขอเพยงแคมความหวงเทานน หลงจากวนนน...ด าไดคอยเฝาดเพอน ๆ ทสนท

สนมในบรรดาเพอนนกศกษาของเขาทตางวนอยกบ

การสรางอนาคตของตนเอง แตตวเคาเองตองมานง

อยบนรถเขน ไดแตเหมอลอยครนคดในเรองราวตาง

ๆ ทไมอาจเอากลบคนมาได ท งเพอนฝงทเคยรกใคร

กลบหางหายไปหมด ทสะเทอนใจคอแฟนสาวทวาด

ความหวงไวในอนาคตทจะใชชวตคไดทอดทง ไมม

เยอใยเหลยวแลเหมอนเมอตอนทรางกายปกต น

หรอความรก ? ทกสงทกอยาง เกดขนแลวกดบไป แลววนหนงด าไดเปลยนชวต หลงไดเจอกบพ

ดวงดาว รตนะ ( ซงมความพการทางการ

เคลอนไหวจากการเกดอบตเหตทางถนน โดยเปน

ประธาน เครอขายเหยอเมาแลวขบจงหวดสงขลา)

และพนาบญ นาวาบญนยม ทจตใจมแตคณธรรม

ตามแนวทางพทธศาสนา ไดชกน าให ด าไดมา

รวมงานบญในการเปนสมาชกเครอขายเหยอเมาแลว

ขบในการเปนวทยากรถายทอดประสบการณ และการ

รณรงค ในทกรปแบบ รวมกบโรงพยาบาลหาดใหญ

ท งในโรงเรยน เทศกาลตางๆ และหนวยงานทได

ตดตอมา

วางลงกเปนสข ผมไดเจอนองด าแตละคร ง

ไดเหนขอเทจจรงหลาย ๆ อยางในการเปลยนแปลง

ท าใหอดคดยอนกลบมากบตวเองไมไดวา ในแตละวน

การคนหาสงทตวเองชนชอบ และเกดความสขจาก

ความเรยบงายของนองด านน ไมไดเปนปญหาและ

อปสรรคจากความพการเลย การพยายามชวยเหลอ

ตวเองใหมากทสด ขอยกตวอยางบางเรอง เชน การ

เดนทางไปตามสถานทตาง ๆ ทอยากจะไป ( นองด าม

รถวลแชรไฟฟา) บางคร งกอดคดไมไดทจะเปนหวง

กบการเกดพการซ าซอนบนทองถนน แตนนแหละใน

อนาคตเมอยามแกเฒาใครจะคอยดแล จะเรวจะชา

ทก ๆ คนยอมจากไป การปรบตว ตนตว ฝกฝน

ของนองด านนจงน าความพรอมของการพงพาตวเอง

ในการใชชวตประจ าวนเพอเปนการรองรบการใชชวต

ของวนพรงนและในอนาคต ทนบวาควรเอาเปน

เยยงอยาง ไมวาจะเปนคนพการหรอไมพการ เรามา

ทดลองเรยนรการปลอยวางและคอยใหก าลงใจใน

ความกลากบ “ชวตทไมยอมแพ” ของด ากน

ตอไป…..

16

"รถเขนคนพการแบบปรบยนไดโดยไมตองใชมอเตอรไฟฟา"

ชอสงประดษฐ : รถเขนคนพการแบบปรบยนไดโดยไมตองใชมอเตอรไฟฟา เจำของสงประดษฐ : นายธารน อรรถจรยา/นายณฐพล กณหาบว/นายศภลกษณ โคบตร/ นายสทธพงษ เจนธนกจ นาย อนสทธ ศรจรรยา/นาย นรนดร ใหมโปธ/

นายกรณรงค ศรม ภาควชา วศวกรรมเครองกล ม.ธรรมศาสตร ศนยรงสต สถำบน : ภาควชา วศวกรรมเครองกล ม.ธรรมศาสตร ศนยรงสต ทปรกษำ : ผศ.ดร. บรรยงค รงเรองดวยบญ ประเภท : ไอเดยเพอคนพการ ทมำควำมส ำคญ : จากสถตการเกดอบตเหตพบวา สวนใหญแลวเปนผทอยในวยท างาน และ บางคร งผลจากอบตเหตสวนท าใหเกดความพการจากการสญเสยอวยวะ หรอ

สญเสยความสามารถในการเคลอนไหว เชน การเปนอมพาตต งแตระดบเอวลง

ไป ถงแมจะไดรบการรกษาบาดแผลทเกดจากอบตเหตแลว แตความพการก

ยงคงอยคอไมสามารถกลบมายนไดเหมอนเดม ท าใหสญเสยโอกาสในการ

ท างานประกอบอาชพ เกดผลกระทบกบสขภาพเนองจากไมสามารถยนได

ตามปกต และสงผลกระทบทางดานจตใจเนองจากความพการในการเปนภาระ

แกผดแล รถเขนคนพการแบบปรบยนได เปนทางออกหนงทสามารถท าใหผ

พการสามารถกลบมาชวยตวเองในการด ารงชวตประจ าวนได และสามารถ

กลบมาท างานไดใกลเคยงคนปกตอกคร ง โดยมการปรบปรงสภาพพนทการ

ท างานเพยงเลกนอยเพราะผพการสามารถยนไดเหมอนคนปกต รถเขนคน

พการแบบปรบยนไดทมการผลตออกจ าหนายในตางประเทศสามารถแยกได

เปน ระบบทใชมอเตอรไฟฟา และระบบทใชก าลงจากผพการเองโดยไมใช

มอเตอรไฟฟา แตมราคาสงมาก เชน รถเขนคนพการแบบปรบยนไดแบบไมใช

มอเตอรไฟฟา มราคาอยทประมาณ 150,000

ทมา http://www.bectero.com/tv/brainchild/invention-detail.php?pid=73

นวตกรรมส าหรบผพการ ดร.พพฒน ทองฉม

Page 9: บุญทันตา ฉบับ 4

17

ซงผดแลคนพการหรอคนปวยสามารถใชประโยชนจากรถเขนคนพการแบบปรบยนได โดยไมตองอาศย

อปกรณทชวยในการยนอนๆ นอกจากนยงสามารถเขนเพอเปลยนสถานทยนได

ประโยชนจากการทผพการหรอผปวยไดจากการยน : สามารถแยกออกเปน 3 ขอหลก ดงน คอ 1. ทางดานสขภาพกาย การใชรถเขนเพอชวยยนในการท ากายภาพบ าบด โดยการเปลยนอรยาบถจากการนงมา

เปนการยนเพอชวยลดปญหาทางสขภาพของผใช เชน การบรรเทาแรงกดทบทเกดขนบรเวณขอตอ เพอ

หลกเลยงการเกดแผลเปอย(Decubitus), การท าใหไตและระบบกระเพาะปสสาวะท างานไดปกต, การเพมความแขงแรงของกระดกโดยปองกนกระดกพรน, การเพมระบบการไหลเวยนโลหตทดกวา และการปรบปรงระบบหายใจใหดขน เปนตน 2. ทางดานสขภาพใจและสงคม ท าใหผพการสามารถท ากจกรรมตางๆทเกยวของกบการยนในชวตประจ าวน

ไดใกลเคยงกบคนปกต เชน การยนเพอหยบของ หรอการยนเพอตดตอพดคยกบบคคลอน การเขาสงคมใน

มมกวาง ,เลนกฬาเพอสขภาพทจ าเปนตองอยในทาทางทยน เปนตน ท าใหผพการไมรสกถงความแตกตางมาก

นกเมอเทยบกบคนปกต ท าใหมก าลงใจในการด าเนนชวตตอไป

3. ทางดานเศรษฐกจ เปนเพมและเสรมความสามารถในดานการประกอบอาชพ ท าใหลด

ภาระการชวยเหลอ จากสงคมและภาครฐ

หลกกำรและขนตอน : เปนการออกแบบกลไกและขนาดกระบอกสบ

แกส เพอใหแรงจากแขนของผใชงานเพยงพอส า

หนบการยกตวเองจากทานงเปนทายน โดยมแรง

จากกระบอกสบแกสเปนตวเสรมแรง

ประโยชนในกำรใชงำน : กลมเปาหมายทไดประโยชนจากสงประดษฐ

สามารถแบงออกเปน 2 กลมคอ 1. คนพการทประสบปญหาเดนไมได ( อมพาตครงทอนลาง ) แตยงมแรงแขนปกต

2. คนพการหรอผปวยบางรายทตองท ากายภาพบ าบดในการยน

18

โรคตดเชอในกระแสเลอด ค าวา ตดเชอในกระแสเลอด นน ในภาษาไทยฟงดธรรมดามาก เพราะวาคนเราไมวาจะปวยเปนหวด ไอ

เจบคอ หรอแมแตแค แปรงฟน กสามารถตรวจพบเชอโรคอยในกระแสเลอดได หลายคนเปนไขไปเจาะ

เลอด พอผลเลอดออกมาแพทยกบอกวามการตดเชอ ฟง ๆ ดแลวจงท าใหค าน ดเหมอนไมมอะไร แตนนเปนความเขาใจทคลาดเคลอน เนองจากถาหากดจาก

ทมาของค า ๆ น จะพบวาเปนการแปลงมาจากภาษาองกฤษ ในทางการแพทย การตดเชอมแบงระดบความ

รนแรง คราวๆดงนครบ

1. Infection หมายถง การตดเชอทต าแหนงบางต าแหนงของรางกาย จะมไขหรอไมกได 2. Bacteremia หมายถง การตรวจพบเชอทยงมชวตในรางกาย จะเกดจากการทเชอพลดเขาไปในรางกายเฉยๆ โดยยงไมตดเชอกได 3. SIRS หมายถง การตรวจพบลกษณะการอกเสบขนภายในรางกายจากเหตตางๆ อาจจะเกดจากตดเชอหรอไมตดเชอกได 4. Sepsis หมายถง การตรวจพบลกษณะการอกเสบขนภายในรางกายทเกดจากการตดเชอ (หรอ SIRS + ตรวจพบการตดเชอ) 5. Septic shock หมายถง ผทมภาวะอกเสบจากการตดเชอ แถมพกดวยความดนเลอดต า (Sepsis + ความดนต า) 6. MODS หมายถง หมายถงผทเปน Septic shock แลวเกดภาวะลมเหลวของอวยวะตางๆ เชนไตวาย ตบวาย น าทวมปอด หวใจไมคอยบบตว หากนบกนจรง ๆ การจะบอกวาตดเชอในกระแสเลอด นาจะหมายถง 3 ขอหลง แตในทางปฏบตกยงสามารถพบวาบางคนรวมเอาขอ1-3เขามาดวยท งทไมนาจะรวมเขามา

จำกเวบไทยคลนก คณหมอคกค

Page 10: บุญทันตา ฉบับ 4

20

"ปจจยทำงรำงกำยของผปวย" โดยรวมคอ ถารางกายไมแขงแรง เชอกกอเรองไดมากขน - ภำวะภมคมกนต ำ เชน เบาหวาน ผทมภาวะภมคมกนบกพรอง ผทกนยาทมสเตยรอยด(ไมวาจะเพอการรกษา หรอทผสมในยาโบราณยาชด) ผทไดรบการปลกถายอวยวะ ผทดมสราบอย - ผสงอำย เมออายมากระบบภมคมกนกเรมจะเสอมถอยลง ในทนไมจ าเปนตองสงอายจนผมขาวโพลนครบ แคอายสก 40 กวา ๆ ถง 50 ป กเรมจะไมคอยดแลว - มโรคประจ ำตวทเสยงตอกำรตดเชอบอยๆ เชน ผทใสสายบางอยางไวในตวเชนทอปสสาวะกเสยงทเชอจะไปเกาะตามสาย แลวหลบเลยงภมคมกนของรางกาย หรอ ผปวยทตองนอนนานๆ กเสยงตอการเกดแผลตดเชอ

กดทบ และการส าลกอาหารตดเชอในปอด

"เวลำ" ถาหากปลอยใหเชอโรคอยในรางกายยงนานเทาไร กยงเสยงตอการเกดตดเชอในกระแสเลอดมากขนครบ ดงนนในแงการดแลรกษา แพทยจงมกท าการรกษาการตดเชอตางๆโดยหวงจะใหเกดการหายใหเรวทสด ถา

หากผปวยมสวนทเปนแหลงกอเชอเปนฝเปนหนอง แพทยกมกจดการเจาะระบายหนองออก ไมรอใหกนยาจน

หายเอง(นอกจากจะมเหตผลอนๆเชนกลวแผลเปน) สวนมากแลวปญหาเงอนไขเวลามกจะไมไดเกดเวลามานอนในโรงพยาบาลเทาไหรครบ เพราะวาถาอยใน

โรงพยาบาล แพทยกสามารถตดตามและท าการปรบเปลยนยาตามลกษณะอาการและการตอบสนองตอยา ได ปญหาเรองเวลาจงมกจะเกดกบผทไมไดนอนโรงพยาบาลมากกวา ... เชนผทรบยากลบบานแลวไมไดมา

ตรวจซ า หรอผทปลอยใหมอาการปวยโดยทไมไดมา รพ.

*กำรปองกนและรกษำ* การปองกนกคอ จดการปองกนคนทเสยงตอการตดเชอไมใหเขาตดเชอ หากใครกตามมการตดเชอกตอง

รกษาใหการตดเชอนนหายใหเรวทสด หากปองกนไมได การตดเชอนนลกลามกลายเปนการตดเชอในกระแส

เลอด หลกการรกษาการตดเชอในกระแสเลอดนนกงายมากครบ หาเชอใหเจอ แลวถลมเชอดวยยา แลวกรอ

เวลา ..... ทบอกวางายนนคอ "หลกการ" ครบ เพราะ หลกการพวกนแพทยทยงท าการปฏบตงานรกษา

คนไขจรงๆอยรกนทก คนอยแลว แตปญหาจรง ๆ นอกต ารามนมอกเยอะครบ ทท าใหมนไมงาย

อยางทวาไว

19

*อะไรทท ำใหเสยงตอกำรเปนตดเชอในกระแสเลอด*

เรา ไดรกนแลววา "ตดเชอในกระแสเลอด" จรง ๆ แลวเปนเรองทนากลวมาก ทนมาดกนครบวาปจจยอะไรทท าใหเกดความ "เสยง"ตอการเกดตดเชอในกระแสเลอดกนบาง

- ตวเชอ เชอโรคทจะกอการตดเชอในกระแสเลอดไดสวนใหญกคอเชอทเรยกวา แบคทเรย (แมวาเชอราหรอพยาธจะกอเรองได แตกนอยมาก) ซงเชอแบคทเรยทจะท าอยางนได มกจะเปนเชอในกลม"แกรมลบ" เนองจาก

เชอเหลานมสารทสามารถกระตนใหเกดกระบวนการอกเสบไดมาก

- ชนดเชอ ถาเชอเปนชนดแกรมลบ กมโอกาสเกดไดมากกวาเชอชนดบวก

- จ ำนวนเชอ ถามมาก หรอมจนเกดหนองโอกาสทจะเกดตดเชอในกระแสเลอดกเพมขน

- กำรดอยำ ถาเชอดอยากท าใหยาทใหไมไดผล โอกาสกเพมขนไปอก

น ามาฝาก จากเวบ ไทยคลนก คณหมอคกค http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=medicine;action=display;num=1233247287

Page 11: บุญทันตา ฉบับ 4

22

กฎกระทรวงฯ ดงกลาวไดลงประกาศในราชกจจานเบกษา เมอวนท ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ (มผลบงคบใชวนท

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕) โดยมสาระส าคญคอ ใหนายจางหรอเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรฐ ท

มลกจางต งแต ๑๐๐ คนขนไปตองรบคนพการทสามารถท างานไดไมวาอยในต าแหนงใดเขาท างานในอตรา ๑๐๐

คนตอคนพการ ๑ คน เศษของทกคน ๑๐๐ คน ถาเกน ๕๐ คน ตองรบคนพการเพมอก ๑ คน นายจางหรอ

เจาของประกอบการทมไดรบคนพการเขาท างานตามทก าหนดใหสงเงนเขากองทนฯเปนรายป โดยค านวณจาก

อตราต าสดของอตราคาแรงข นต าตามกฎหมายวาดวยการคมครองแรงงานทใชบงคบคร งหลงสดในปกอนปทม

หนาทสงเขากองทนฯคณดวย ๓๖๕ และคณดวยจ านวนคนพการทไมไดรบเขาท างาน โดยการนบจ านวนลกจาง

หรอผปฏบตงานของรฐใหนบทกวนท ๑ ตลาคม ของแตละปและกรณนายจางหรอเจาของสถานประกอบการม

หนวยงานหรอส านกงานในจงหวดเดยวกนใหนบรวมลกจางของหนวยงานหรอส านกงานสาขาทกแหงในจงหวด

นนเขาดวยกน ส าหรบหนวยงานของรฐ กระทรวง ทบวง กรม ใหนบจ านวนผทปฏบตงานรวมกนเปนกระทรวง เมอได

จ านวนคนพการทแตละกระทรวงจะตองรบแลวใหปลดกระทรวงด าเนนการจดสรรใหหนวยงานใดในสงกดรบ

คนพการเขาท างาน โดยพจารณาจากลกษณะงานทคนพการสามารถท าไดตามความเหมาะสม ราชการสวน

ทองถน ใหนบจ านวนผปฏบตงานแตละองคการ เชน องคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล องคการบรหารสวน

ต าบล กรงเทพมหานคร เมองพทยา และองคกรปกครองสวนทองถนอนทมกฎหมายจดต ง รฐวสาหกจทต งขน

ตามพระราชบญญตหรอพระราชกฤษฎกา ใหนบจ านวนผปฏบตงานของแตละรฐวสาหกจ ในกรณการใหสมปทานจะมระเบยบและหลกเกณฑการปฏบตอย...นะครบ สาระส าคญมดงตอไปน

ระเบยบคณะกรรมการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการแหงชาต วาดวยหลกเกณฑและวธการให

สมปทาน จดสถานทจ าหนายสนคาหรอบรการ จดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรอใหการชวยเหลออนใดแกคน

พการหรอผดแลคนพการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 1. ใหมคณะอนกรรมการสงเสรมอาชพคนพการ ประกอบดวยปลดกระทรวงแรงงานเปนประธาน

อนกรรมการ อธบดกรมการจดหางานเปนอนกรรมการและเลขานการ ซงมอ านาจหนาททประกาศหลกเกณฑ

และวธการใหสมปทานฯ หรอใหการชวยเหลออนใดแกคนพการเพมเตมจากทก าหนดในระเบยบ 2. ใหหนวยงานของภาครฐทไมประสงคจะรบคนพการเขาท างานตามมาตรา ๓๓ หรอนายจางหรอเจาของ

สถานประกอบการไมรบคนพการเขาท างาน และไมประสงคจะสงเงนเขากองทนฯตามมาตรา ๓๔ ใหแจงความ

จ านงตอปลดกระทรวงแรงงานหรอผวาราชการจงหวด หรอผซงไดรบมอบหมาย

เพอจดใหมการใหสมปทานฯ

3. การใหสมปทานตองมระยะเวลาด าเนนการไมนอย ๑ ป เชน การใหครอบครองทรพยสน

ของหนวยงานของรฐหรอของนายจางหรอเจาของสถานประกอบการ

ยงยทธ แสงพรหม สมาคมคนพการ จ.สงขลา

21

บอกกลำวเลำควำม กฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดจ านวนคนพการทนายจางหรอเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของ

รฐจะตองรบคนพการเขาท างานและจ านวนเงนทนายจางหรอเจาของสถานประกอบการจะตองน าสงเขากองทน

สงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงฯทออกมาจะชวยใหเพอนๆทพการทตองการท างานสามารถเขาท างานในสถานทดงกลาวฯได

สะดวก โดยไมมการเลอกปฏบตและยงครอบคลมไปถงผดแลคนพการทถกตองตามกฎหมายดวย...นะครบ

ในพระราชบญญตสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดวางแนวทางการด าเนนงานการ

จางงานคนพการไว ๓ แนวทาง (ตามมาตรา) ตองอางมาตราหนอย...นะครบ เพอความเขาใจ

1. ตำมมำตรำ ๓๓ ไดก าหนดวา เพอประโยชนในการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ

ใหนายจางหรอเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรฐรบคนพการเขาท างานตามลกษณะของ

งานในอตราสวนทเหมาะสมกบผปฏบตงานในสถานประกอบการหรอหนวยงานของรฐ ท งนให

รฐมนตรวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนทนายจางหรอเจาของสถาน

ประกอบการและหนวยงานของรฐจะตองรบคนพการเขาท างาน

2. ตำมมำตรำ ๓๔ ไดก าหนดวา นายจางหรอเจาของประกอบการทไมไดรบคนพการเขาท างานตาม

จ านวนทก าหนดตามมาตรา ๓๓ ใหสงเงนเขากองสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ โดย

นายจางหรอเจาของประกอบการทตองสงเงนเขากองทนฯ แตไมไดสง สงลาชาหรอสงเงนไมครบถวน

ใหเสยดอกเบยในอตรารอยละเจดครงตอป ของจ านวนเงนทยงไมไดสงเขากองทนและนายจางหรอ

เจาของสถานประกอบการซงรบคนพการเขาท างานหรอสงเงนเขากองทนฯ มสทธไดรบยกเวนภาษเปน

รอยละของจ านวนเงนคาจางทจายใหแกคนพการหรอเงนทสงเขากองทนฯ

3. ตำมมำตรำ ๓๕ ไดก าหนดวา ในกรณหนวยงานของรฐไมประสงคจะรบคนพการเขาท างาน ตาม

มาตรา ๓๓ หรอนายจางหรอเจาของสถานประกอบการไมรบคนพการเขาท างาน ตามมาตรา ๓๓ และ

ไมประสงคจะสงเงนเขากองทนฯ ตามมาตรา ๓๔ หนวยงานภาครฐ นายจางหรอสถานประกอบการนน

อาจใหสมปทาน จดสถานทจ าหนายสนคาหรอบรการ จดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรอใหการ

ชวยเหลออนใดแกคนพการหรอผดแลคนพการแทนกได

Page 12: บุญทันตา ฉบับ 4

24

ขนชอหวขอแลวความสขนนอยขางกายเราจรงๆ ในฉบบทแลว

ไดเปรยไววาจะปรกษาดานความรกกบพจรง (จรง จนทบร ) ลงใน

วารสารสกหนอยอตสาหไปหาพเคาถงบาน พเคากลบชวนดพระเครอง

ไอเรากเคยสะสมพระเครองมากอนแคสะกดกเปดกรเลย

ลองมาพดคยดวาความรกกบพระเครองของพจรงเคาคดอยางไร

มำรต : พระเครองพเยอะจง โอโห..กรสพรรณ เมตตามหานยม พหอยองคน เหรอตอนหนมๆ เมอกอนพคงมแฟนเยอะ พจรง : ไมหรอก รกแทกบการยดตด กบความเชอในวตถน นตางกนมาก สงหนงนนคอความสขทแทจรง อกสงน นเปนทกขทยดตดกบวตถ มำรต : กโบร าโบราณเคากพสจนมาแลววา แตละรนแตละองคน นมคณสมบตทแตกตางกน ไมเชนนนราคาแตละองคคงไมแพงกวารถเบนท เหมอนองคนขนแผน ? พจรง : กใชเหมอนองคนขนแผนในความหมายจรงๆนนเปนเรองของกดสโรบายกบความเชอของคนในอดตตางหากเพอใหระแวดระวงเหมอนความหมายสมยนคอ คดด พดด ท าด ใครบางจะ ไมรก ไมหลง

เปนเครองยดเหนยวทางดานจตใจเสยมากกวา เหมอนในสมยกอนกฎหมายรฐธรรมนญททะเลาะฆา

กนเองเหมอนสมยน เคาไมมหรอก สมยกอนนนเคาใชศาสนาความเชอความเกรงกลวตอบาปในการใช

ชวตอยดวยกน เหมอนกบพระเครองกคอเครองยดเหนยวทางจตใจ ซงแตกตางกบปจจบนเปนอยางมาก

การสรางกระแสของพอคาเปนธรกจบชาแกงแยง เพอจะน ามาเปนสมบตของตวเอง ร ารวยกบกอนดนมา

เยอะแลว มำรต : (เอาซะยาว) แลวทพสะสมพระเครองต งเยอะแยะนน ! แลวยงซอคอมพวเตอรเพอหาขอมลดเหมอนกบเปนธรกจ

เรองเลา เรองคย

ทใดทใจเปนสข ทนนคอบานของฉน

: มารต ลอยผา

*** บทสนทนายงไมจบนะครบ หนาตอไปเลย ^ ^

เพอใหคนพการหรอผทดแลคนพการไดใชเปนสถานทประกอบอาชพหรอจ าหนายสนคาหรอบรการ การมอบ

วสดอปกรณทหนวยงานของรฐหรอนายจางหรอเจาของสถานประกอบการไมไดใชประโยชน เพอใหคนพการ

หรอผทดแลคนพการไดหาประโยชนจากวสดอปกรณนน การจดสรรคลนความถหรอเวลาออกอากาศของสถาน

วทยหรอสถานโทรทศน ซงอยในความครอบครองของหนวยงานรฐหรอของนายจางหรอเจาของสถาน

ประกอบการซงอยในชวงเวลาทประชาชนสามารถรบฟงและรบชมไดอยางแพรหลาย การคดมลคาตองไมนอย

กวาปละอตราคาจางข นต าคณดวย ๓๖๕ ตอคนพการ ๑ คนทตองรบเขาท างาน

4. การจดใหมสถานทจ าหนายสนคาหรอบรการ มระยะเวลาด าเนนงานไมนอยกวา ๑ ป เชน สถานทต งใหอย

ในสถานทเหนไดงายสะดวกตอการซอสนคาหรอบรการ มสาธารณปโภคและสงอ านวยสะดวกทคนพการเขาถง

ใชประโยชนได สถานทตองม นคงแขงแรง ปลอดภย ไดรบการยกเวนคาเชาพนท การคดมลคาใหค านวณจาก

อตราคาเชาพนทรวมกบคาใชจายและตองไมนอยกวาปละอตราคาจางแรงงานข นต าคณดวย ๓๖๕ ตอคนพการ

๑ คนทตองรบเขาท างาน 5. การจดจางเหมาชวงงานหรอการชวยเหลออนใด โดยจดใหมการท าสญญาเพอใหคนพการไดมอาชพและม

ระยะเวลาด าเนนงานไมนอยกวา ๖ เดอน หนวยงำนภำครฐ เชน ส งซอสนคาหรอผลตภณฑจากคนพการ ขายสนคาหรอจดจางเหมาบรการใหคนพการ

ใหวสดอปกรณทหมดความจ าเปนแกคนพการ นำยจำงหรอเจำของสถำนประกอบกำร เชน ส งซอสนคาหรอผลตภณฑจากคนพการ ขายสนคาหรอจดจาง

เหมาบรการทไดมาตรฐานใหคนพการ อนญาตใหใชสทธเครองหมายการคา วสดอปกรณหรอทรพยสนทาง

ปญญา การคดมลคา การจดจางเหมาชวงงาน ตองไมนอยกวา ๕ เทาของอตราคาจางแรงงานข นต าคณดวย ๓๖๕ ตอ

คนพการ ๑ คนทตองรบเขาท างาน

6. การฝกงานแกคนพการ มระยะเวลาฝกงานไมนอยกวา ๖ เดอน โดยด าเนนการในการฝกงานในลกษณะ

เชน ตองมการถายทอดวทยากร เทคโนโลย กระบวนการผลต หรอองคความรขององคกรใหแกคนพการ

หลกสตรในการฝกงานตองเสนอตอปลดกระทรวงแรงงานหรอผวาราชการจงหวด หรอผซงไดรบมอบหมายให

ความเหนชอบกอนการด าเนนการ ตองรบผดชอบในการจดสถานท วสดอปกรณ เอกสาร วทยากร เบยเลยง

คนพการทฝกงาน โดยไมเรยกเกบคาใชจายใดๆจากคนพการ การคดมลคา ตองมมลคาไมนอยกวาปละอตรา

คาแรงข นต า คณดวย ๓๖๕ ตอคนพการทตองรบเขาท างาน เพอนๆทพการคนใดทสามารถท างานไดและประสงคจะท างานหรอคนพการและผดแลคนพการทประสงค

จะใชสทธตามมาตรา ๓๕ สามารถขอแบบขนทะเบยนขอใชสทธตามมาตรา ๓๕ ไดทส านกจดหางาน

จงหวด เปนสทธของคนพการหวงวาคงพอเขาใจกน...นะครบ ส านกงานจดหางานจงหวดสงขลา กลมงานสงเสรมการมงานท า

โทรศพท ๐๗๔-๒๒๑๑๑๔ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๔๐๙๘ 23

Page 13: บุญทันตา ฉบับ 4

25

พจรง : ไมใชอนนคอความรกตางหากเดยวจะเขาใจผด เคยเหนคนสะสมแสตมปม ย ของเกา เครองดนตร จานชาม ฯลฯ แตละอยางเคามชมรมในแตละเรองไป การแลกเปลยนซอขายกอยในความพอใจของแตละคน

เหมอนผมสะสมพระเครองยงไดความรเรองของประวตศาสตร ความเพลดเพลนเหมอนกบคนสะสมของ

ท วๆไป แลวกคอมฯ ตวนอนไหนทผมไมรกหาขอมลแลกเปลยนขอมลได เหมอนกบองคน (บางขนพรหม )

ขอเปนรถเบนสแวนซกคนกยอม พดเลนขอเปนตกตกกพอ

มำรต : แลวความรกระหวางสะสมพระเครองกบแฟนพคดวาอนไหนส าคญกวากน (เขาประเดน) พจรง : ตองแยกกนใหออก (หาทางหลบ) แฟนนนหามลบหลสมผสไดท ง กาย วาจา ใจ เหมอนสะสมพระเครองซงเปนวตถทใหความรสกทางใจ กอยกบบานไมเทยวเตร พดดมสต ปญญากเกด มความสขทไดอย

กบบานจรงๆแลวใครบางจะไมรก (เพอนๆสมาชกทอยกบบานเหงาๆ ลองดพระเครองแตละบานสวนมากทนบถอศาสนาพทธคงมบางไม

มากกนอยลองดถาชอบใจทจะสะสมพระเครองกลองโทรมาพดคยปรกษากบพจรงกนดทเบอร 087-9216093 ไดตลอดครบ) มำรต : แลวพระเครองกบแฟน (ยงไมจบ) พจรง : ผมวามาชมพระเครองตอกนดกวา ?

สดทายกอนกลบพจรงกไดใหพระเครองผมมาหอยคอองคหนง แลวผมกไดค าตอบนยามความรกของ

พจรงกคอ การเปนผใหน นเอง…

26

เกบมาฝาก

http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=3541

Page 14: บุญทันตา ฉบับ 4

**ทกวนจนทร สามารถตดตามรบฟงรายการวทยประเดนคนพการและสขภาพ ทาง F.M.101.00 MHz ไดในชวงเวลา 11.00 -12.00 และฟงทาง www.banbanradio.com

อา. จ. อ. พ. พ ฤ. ศ. ส.

1 2 3 4 เยยมบานคนพการ

5 6 7

8 9 10 11 เยยมบานคนพการ

12 13 14

15 16 17 18 สมชชาคนพการ ท ส ส ว 12

19 20 21

22 23 24 25 เยยมบานคนพการ

26 27 28

29 30 31 เตรยมงานคนพการ ท สระบว สงขลา

มกรำคม 2555

เกบมาฝาก ส าหรบฉบบนนอกจาก ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวงของเรามาฝากแลว ทางทมงานกยงไดน าเอา

ส.ค.ส. พระราชทานจากสมเดจพระเทพฯ มาฝากอกดวย เปนการสงความสขในปใหมนใหทกทานครบ

สมเดจพระเทพรตนรำชสดำ สยำมบรมรำชกมำร

ทไดพระรำชทำน ส.ค.ส. ปใหม ประจ ำปพ.ศ.๒๕๕๕

แกประชำชนชำวไทยทกคน โดย ส.ค.ส. พระรำชทำนน

ดำนหนำเปนภำพวำดฝพระหตถรปพญำนำค

ก ำลงวำยอยบนผวน ำ พรอมกบลงพระปรมำภไธยยอ

และดำนในเปนบทพระรำชนพนธกลอนสภำพค ำอวยพร

ปใหมนโชคดหนาพระมาโปรด จงเลกโกรธเลกหงดหงดเลกอจฉา เลกมกงายมลายสนเลกนนทา เลกพดจาลามลวนไมชวนฟง

เลกซมซามหยามเหยยดเลกเกยจคราน

เลกเปนพาลอวดโตคยโอหง เลกฟ มเฟอยเลกเยอหยงเลกชงชง เลกเบยดบงราษฎรหลวงเลกลวงกน

เลกคดชวมวหมองคดปองราย เลกอบายมขเปนสขสนต

ฝนกญชายาเหลาอยาเมากน การพนนเลกสนอยายนด

พระมหาสมปองฯ