of 32 /32
i·Ôi· ªnµoª¥ n µ ¥ 0DLQ ,VVXHV nµ¥Á¥µª : ªµ¤°´µ£¼¤·{µ°´·¦¦¤ °Îµ µ ´ µ ¦ ¼ &ULWLFDO ªnµoª¥¸Ã°¨µ·´´¤µ¦Á¤º°Å¥ ´ÎµÃ¥ 浦 f°¦¤Á¥µªÁ¡ºÉ°µ¦¡´µ ´»Ã¥ ¤¼¨·· űr¦· è c · Á ¡ i · i · ·¿ ¹ ¡f Ôf À ¡ ¡ ¸ q Á ¦µ¥µ¥Ä ´Â¦» »¤£µ¡´r ò ¤¸µ¤ ¡»«´¦µ ÓÖÕÕ

แสนแสบ ฉบับ ๑

Embed Size (px)

DESCRIPTION

นิตยสารสุดแสบ ของนักกิจกรรมซ่า ในช่วงที่โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT.) ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆ กับคลองแสนแสบ ที่ส่กลิ่่นรัญจวน ออกมาในช่วงกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2544 เนื้อหาในเล่ม เป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์งานกิจกรรมนักศึกษาในช่วงเวลานั้นๆ -ค่ายเยาวชน ความอับจนปัญญาของนักกิจกรรม -บายศรีสู่ขวัญ..พิธีกรรมเพื่อน้ำตาหรืออนาคต -ใครฆ่าชมรมค่าย -อำนาจกับการดู -ข้อคิดว

Text of แสนแสบ ฉบับ ๑

 • ii

  no

  n

  0DLQ,VVXHV n : {

  &ULWLFDO no f r

  cii ffq r

 • ii cidffq

  2

  n : { 4

  n 10

  nn ? 12 o

  16 r

  orno : nr 21 r r

  no 25 r

  : rrnn 27 r r ii}f }norr n n ii ndonoo doo n n }ooon r oro o o no f 121/40 .o o 10400 251-1025 r [email protected]

 • ii cidffq

  3

  fdc ii (.- . 2544) ordn} ono} nn} nnnn nno

  oononnnorn o n : { nn onnnnn n rnnnoonoo nnrn oo r rnr nnn n no r rr r o ronon{n o oor r one r r o n onrrnon} o

  }nn( n?) n o}o dorronon onr }o onr

  nonnonon nr o

  o

 • ii cidffq

  4

  nn "n" n nr n 10 eo n nnno nnno

  orio 3 - 4 non ni nr n{o n}on n

  ""

  "o" ni on "o" no n n}nonn ono}no n "oo" o ooo oono i

  n}nn nrn }o ro "" n nr

  o "n" }o n nn}o

  rn onn on on n n "o" o (nn) o

  noi oni "r" o "" ( nn) n}in n ooooi

  oo nn no nnni n } "or" n} "" onro nn/ri

 • ii cidffq

  5

  ""

  on}nonr nnn no i nnonooo on oo ornon i nni "r" no

  onin rn iri ooni oi n ooion

  on i i oo r iooon {oono}n

  r}n{in o i o oo nn on dno o jnioo oio no iioo

  n"irn" inn ion or jn onirr rri nni nooionooin n}}ni ro{ onenioronnio n nn}onoon / {{ n/ri

  }n }nr

  nnonnion nnooi onr nno{niooi

  nnn ooi o n oooi ono nn no{

 • ii cidffq

  6

  n/n}o o nnr/ ni/n }nn

  } oo }no{ n} non

  noooo-o no{go nno n o n }{ non r}n no nonnoo}n nonooon

  oj/ oooo o}j/ n ooon oooiooi ojnonin

  oonn no no n o on

  n o rnn n n on n}(r)on }n "o?" (n}o) noo nn no onnn o}o}o on}ono

  o oon }n nornn nonn nornnon n}o "n" r

  on / nn nnn on

 • ii cidffq

  7

  }n on} on }o non 3-7 oo

  } "n" }r "" nr "" n} n "o" ro on no oo r on rn "" }n

  oonoonono ono o "o" oo }nnr "" n "" nor/n nn}n nnn} n} on

  } "" o "o" { on n}n r oo n}i

  on roonn}rnn o on on nn }oo }o onooro}n

  oinnon o o n ro oo }o rr on}nn nn ono n} o or }no i nn onnnoo

  nn }n no on no oinn

  rnooonn nonoon

  n/n nn n nn

 • ii cidffq

  8

  non}rg~ n

  no non nnnnn

  1. n n }n ior nr nnonno no oo noo{

  }n ooron} nonooi noononnojn nnoondonno doroo

  n nononoo o{n ono n n n}o oor

  nnn n nnno n? oo oo

  2. noo no io }{ onin/ n nor oroon r} o 4R i nn n} io nnn ro onn nn donoonnoo r}oo nooii

  3. no 3 - 7 onnon nooo}nn onn oo nonnopo

  4. onno n nn nnnne oo{onno (n o no) o nn ro {on{ onno onoo n

 • ii cidffq

  9

  nn n no nonnn non

  n nn//o n no noorn /oo rni r

  }onnn/no nnoo no nio nornr i i r

  !!

  nono nn nr on}} n on

  n on o nnn n{ nnnnn}o r }nno }on on ooorinio no no onnoo n

  noonon onn n o nonnnn }oo non nnnn nn ornonno{o nnn nrni ni no{n n

  ononn no nn on} oo oo on o/on n

  }o}i

  5 r 2544

 • ii cidffq

  10

  :: """"""

  n} }o oooion oo jooo o oo oon nn onnr nnno } on} }o{

  non}eo non}oo} ronnn}non nr}rnnoo o}on nnn nn}ooo} nn}nonono nnnn}n o onon rono n r ndoo onno noo ooo o ooo ooqnoo{oo o..n ono ooon o}o noooo o..nnq onn oo oo oono o n oooon n n noo on non (o)n{no o oo n o o on{n{on n {{no}oonon ooo {nnoo{ (o) on on

  r or a day summer n}n {o

 • ii cidffq

  11

  on orn nno} n { n n ( a day summer : ) nronno nno

  oo}nn n nonooo on}o oonn ..nn}ooodoonn no noonn no () no nonnnn ononnnoooon o onooon{ nnnnoro n n}noononon o oon o n o o} n on{npoq noon no oo

  oo onn !! nnonn nnnrnnno no n oon n onnn p

  on n onno noo on n}nnonorn

 • ii cidffq

  12

  "" {nrnn

  { oo n}nr

  n {jno nonnnjor

  ojnr{ jno n o} oneo o

  n}o o

  " oe nnn

  ononn n d-no nn nn n o jnooe on oonoe nnnenoeo

  n}e ee ooe oe n

  nn oono} }nne

  onooooen on n no ro{ n nn}no} oenn onon onnen

  nnooo n o { n}n ooo n no {}n n} nn!! nr o {o} n}non }o{ no{}

 • ii cidffq

  13

  n onn o rnn n n on n}(r)on "o?" (n}o) noo nn no onnn o}o}o on}ono o oon }n nornn nonn nornnon n}o "n"

  jnnoe onn

  nnoonoo} nnnno nn o o

  noo nno{

  onr rone ro}n oooo

  onnnnn ne nn n o no noo no n

  o} roonn n o , }}noe on nn n}n

  nnnno n nono no - nno oo n non noor o o noorn o

 • ii cidffq

  14

  n nono{n no o n onnn}

  oe}jo

  n n n

  ononno oo ro nonoonnon

  nn o on n/o} }o on no ooon noo onnn noon ono nnnnn

  nnroeo}jorono

  """ n}

  oo } onononnono on oono o no

  onnnnoo nonnnnnrnor nn nnn n nonon nn

  ononon }ononn }o

 • ii cidffq

  15

  on

  nn n o oo n nonn nnono o o }nnn

  onn o oenn o nn nn {{no}{o {n

  onnnnnon o{n n }{{ orn

  {

  on}noi{ on{ n n } }ooo{n o}n oonni{ onon{n onorno on oo nn!!!

  o 18 2543

 • ii cidffq

  16

  r r n n o ornn nr } n n n r o n n n}rr iorinrnor n} o i noonnnion nr} }e

  r}{or

  r oo (Enlightenment) o n nr r }n oroo oro rno

  } o o r r }nnor o ron n} n rn n o n } o ro

  d oo } o o o r } n }rn

  on nr oo nn o } n o od r o o or or oo r ooo

  o n o n r n 5 oo}

 • ii cidffq

  17

  o

  r } o o nnnro }nn r ooood noono r r o o n}n o } nnooo

  n no no}r} }n }nnro r

  or o } r

  ror n n o r or noro ono o n ornonno }nr

  nnr oor n , , ono nono noor nooo n oro }nno no

  }onnonoo

  on o o o}r o oonoioo n ono no o n }nnoo ooo orn nnon o on no}r nooono rn o d }nonn n}nn } oroj(o ) ro o

 • ii cidffq

  18

  nono n n d~ no no (o) oooro oon{n nooor nroor }o oo rrn 60 nonnrn}oo jn nno nd~}non on nonoo nnoo n n }no n onrnoooo nn nno n o

  rornoo

  ()k}n rnoo() noodn o o o()k} no }o no()konnnn }no o()knn}oo o-no}o o}oo

  n on r o oron oo nod~ n n rnnnn nr

  } r o o no n

  orooo oo n o o no onno oooo o}o o on oo r k n o n n n } } (Top view) oonn onn rnnnoo onon }o- o (structural-functional) on}r no nnnno

 • ii cidffq

  19

  jo oo noo o }ono o o oo

  n}nnn nrnnn nn}oo }no-oono n nonno o ooon n}oo

  onroonnr no nnonoo } nr nn n oo onn

  o }noon nno nnn} n n r onr

  o oo on o oo ooro o nn o n}nroo o}r

  n o norn n on o n nooo n o oorn o rnor

  oon o} oo n nrnn rn o } o (agency) n } oo n n}no}o n o r no } }on on n

  or n = r nonio}r oono}oionn rn }n n

 • ii cidffq

  20

  ror nnoooron

  r n nnn ron o nn n n onn n ni}non o} o { nnnononn

  }on noioon noon ooooo o n o n onn nnn n n n, , , , o,

  oo ooonornr oon ooo

  nnon r r o on noo onon no n rnon r}n r noo ooo ron

  n n nnrn no onn}o

  no no} n}oon o n } o o oon }o} n

  }ono rnnoo nod do o noonn nnn nn

  1 r 2544

  r

 • ii cidffq

  21

  nnn ronno nnr rn orro r (Mainstream Economics) rono n r{{ o r (Garry S. Becker) n rr ono o r (James M. Buchanan) ore 2529 nr (political economy) nnrrrn nro nn}r }no rro nn{no noonoor r }oonrno (Economics of Politics) noroono }rorno

  o rno n}n (what is) } (what ought to be) }}n n r n or o "}" nnn o "}n" }roor no "}n" nn o o o n n}n} noroono

  o rnooron rn orn (utility maximization) norn}or n n ornn rn

 • ii cidffq

  22

  oron n nnrn n 23 r 2534 nooi}n}onrn} n onon non nnoooi nnn nno n rnnnnnn n}r oo oroon nn oonorn} non rnnrn

  o r{n oonon n}n n}or nn no n norn (social welfare maximization) nor oo ornjr (vote gains maximization) oon oo

  o n n}nr nr nr }orno n} ono n norro o or nr nnn nro}n }{o nrno r or }on r} rn rn}

  oo nrnn n n no nrn onnr nr oo no (transaction cost) on no nr nnon n}no o n o}oo r rnon nrndno "" (free rider) n or nnono nn onnnono oonnoorno r "" n o nrnn

 • ii cidffq

  23

  nn nrnnn nnndno "" n nonno }n nnonnn

  o ooo nr (economic rationality) n or (utility maximization) o}r rno (expected benefits) ono (expected cost) o on o oo onrnononoon} no noo ooo /ron nn orno nnr on oorn no "" o no n no "r" }n onnoo no "" } o nnn rn oon oono{

  o o on n}ror j on}on n on oo o oon}}ooo n rnnoo nn }r nn nno nn n o n o oon}r nnnooo

  o g~ }ro o onnn }r nnn n

 • ii cidffq

  24

  r

  rononn

  onor }oor(Demand)o o(Supply) o

  r{onorn onoonnn n o}r n } n on nonnno

  rno(Economic of Politics)ooo

  rorn (Partial) o}n( What is )n r} (What ought to be)oor o r ooro

  rnon}n (what is ) } (what ough to be ) }}n n rn or o "}" nn o

 • ii cidffq

  25

  "}n" }roor n "}n" nnooo (nr :r r ,orno )

  orornrrr o or}on}n{ nnorrrrono nonno or{ooon o{oon onor }nn ro nonn rnrnornor :rnooron rn orn (utility maximization) norn}or n n ornn (nr:r r , orno ) roonn nroo rorr nnooonn} nnn norn

  or:rrn nnnnno r onono (marginal productivity ) nnno nonn nno onn nnonnnn oo rn (o 276 , :r )

  }njrnno oorroor}nno

 • ii cidffq

  26

  oir}nn oo}n

  ornr rnoono

  :o oo nr (economic rationality) n or (utility maximization) o }r rn o (expected benefits) ono (expected cost) o on o oo (nr:r r ,orno) n}oo r no nn o }n non rn n o o nnon (o 45 , e~rr:rrr)

  noo}n o }o

  ooor no}o nn oonnn}o } non n norn (r r o r )

  no }orn oor }n}oonnon{onn nno rr r }n dn}nonnono

  * oonronoon}nnn}noonn

  ..

 • ii cidffq

  27

  J.K. Rowling

  nn n n}n n nonnno r r r r }oo}r

  () e rn dn oo nn}nnnio on n nonoon ror }nn on

  J.K. Rowling nr} nonnnonnn nrn,n nn rmoor nnn n nor nopn} ! nnn nonon

  o}n n oro n rn} nrnn on n oorrr nnn nn r no r r}er }onoo

  nnronn rr r oo rr ro}r dr

  JK.Rowling

 • ii cidffq

  28

  r on on } rnnn

  } ron or r n no o n oon odoonn}on n roooon (no)

  no oron}nn n

  ononoo} o o ig nr } nnon n} or (onnonr nn) o on rnn n}n

  ro{nnnnn on}nn n o nnn{ nnno (rnr) n

  n rrn }n } nn}n n

  nn onoo n}n n {nr

  ono onnn oooo on}one }non}nnooonn }nno o dr o}inn nnnn}oorop onnnoo n oonnnono o{o o n n r r on} oooooon nonn

 • ii cidffq

  29

  on}nro}r n r oor ro o onnor nn , r r} o ren n} oo oo nn} n n rron rrnon (rr)

  onrro rornr or n on on n o rnnn onr n no nnonnr ( n o ) }non n nnonono noonr noro

  oror}onoo no oonninio ono inooi oio nnnonoonnon

  nn}onr "on" o}ono r oonooo on n nono o ornoooo noonr (onn) noor odo oroo ninon oonoo}oonnon nnn}}o

  }rnonoooo n nnnno onn n n}rno n }n nnn

 • ii cidffq

  30

  rr ron norr r o rr ( o 12 .. 2544)

  nn }o n}nnon

  nnnrn ro on o} n} om nr n onoo}r

  n o nrn noo nn}o n o o on nn n nno norr nnn } o{no onjo n n } - o}n }o} r nn rj no n n o

  ro}r}n o rn o }o or}n no n oonn

  o r}o {onnn }{ nn{ } onj onr o on r}n on

  ron}rn

 • ii cidffq

  31

  pc

  nnnoooo nnooo ooon nn ono oonn on oooono noooo

  on nn ooon "o o" o n 2 en noo n o on o r n}r oneno n nnp nr n rrnno}nnn oonnnennnnno nnno e o

  oo n o o oo n nn o nn o{~ on o nn n n iooen e n oo

  n on n }ro o nnoeo {fe d fld ql p jcc f p ii f pc p pl g f f f pcd fm p !!

  ...