White paper emissie eisen bij tijdelijke energievoorzieningen
White paper emissie eisen bij tijdelijke energievoorzieningen
White paper emissie eisen bij tijdelijke energievoorzieningen
White paper emissie eisen bij tijdelijke energievoorzieningen
White paper emissie eisen bij tijdelijke energievoorzieningen

White paper emissie eisen bij tijdelijke energievoorzieningen

  • View
    364

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Er zijn sectoren die geen seconde zonder energie kunnen. Zoals ziekenhuizen, de (chemische) industrie, datacenters of de evenementenbranche. Bij calamiteiten, storingen, revisies of verbouwing van bestaande installaties of tijdens evenementen, is energie altijd noodzakelijk. Er kunnen dan tijdelijke voorzieningen worden ingezet, zoals dieselgeneratoren. De overheid stelt echter steeds hogere eisen aan de emissie van dergelijke apparatuur. In dit white paper wordt uiteengezet hoe kan worden voldaan aan de emissie-eisen die de overheid kan stellen bij (tijdelijke) energie-installaties.

Text of White paper emissie eisen bij tijdelijke energievoorzieningen

  • 1. Emissie-eisenbij tijdelijkeenergievoorzieningencopyright energyst 2013Een White Paper voor en door e-verantwoordelijken

2. 2 WHITE PAPER EMISSIE-EISEN BIJ TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENINGENgedrag bij de fabrikanten, al dan niet ondersteund door belasting-of subsidieprikkels. Advies: is het voor u, uw omgeving of uw klantbelangrijk om te voldoen aan emissie-eisen? Kies dan altijd vooreen bekend merk dieselgenerator.Alternatieven voor dieselIs er voor tijdelijke energievoorzieningen ook een andere brandstofdan diesel te overwegen? Op dit moment is dat nog lastig. Zozijn gasgedreven generatoren technisch vaak niet geschikt alstijdelijke stroomoplossing. Gasgedreven generatoren kunnen geenwisselende belastingen of blockloads aan en bovendien moet eraltijd een tijdelijke gasleiding worden aangelegd. Het is dan ook nietvreemd dat er in Europa slechts sporadisch gasgeneratoren wordenverhuurd. Wellicht kan biodiesel een oplossing zijn, ware het nietdat deze techniek nog volop in ontwikkeling is.Diesel lijkt dus nog altijd de beste optie. Want dieselgeneratorenzijn betrouwbaar, vragen weinig onderhoud, zijn flexibelinzetbaar (diesel is overal beschikbaar) en op veel plaatsente huur tegen relatief lage kosten, inclusief deskundigadvies. Bovendien is diesel een geaccepteerd concept, zodatvergunningen zonder al te veel problemen worden verstrekt.Kent diesel dan geen nadelen? Toch wel. Zo kampt dedieselmotor nog altijd met een milieuonvriendelijk imago.Onterecht, want zoals eerder beschreven voldoen hedendaagsedieselmotoren vaak al standaard aan de allerstrengstemilieueisen. U kunt de schadelijke uitstoot van dieselverbrandingminimaliseren, door te kiezen voor een gerenommeerd verhuurbedrijfen bekend generatormerk. Via interne en/of externe communicatie isuw keuze voor diesel daarmee heel goed uit te leggen.Een ander nadeel is dat de kosten van diesel niet 100% voorspelbaarzijn, omdat deze afhankelijk zijn van de fluctuerende olieprijzen.afweging keuzebrandstof is cruciaal4 MW aan dieselgeneratoren en tochvoldoen aan NOx-eisen?De overheid stelt de regelgeving vast op basis van vaste installatiesmet gasgedreven generatoren, warmte- en CO2terugwinning (bijv.glastuinbouw) en een efficinte inzet die wordt aangestuurd doorklantspecifieke software. Verder wordt er gekeken naar geluid,veiligheid en emissie van fijnstof, CxHy, CO, SO2, NH3en NOx.Vooral deze laatste verdient speciale aandacht, omdat generatorennooit standaard aan de NOx-eisen voldoen. Een interessante enrecente case waarbij een aantal huur dieselgeneratoren met hogecapaciteit (4 MW) wordt ingezet en toch ruimschoots aan de NOx-eisen wordt voldaan, is die voor een medisch centrum in Noord-Holland. De situatie is als volgt: op een energiekritische locatie inEr zijn sectoren die geen seconde zonder energie kunnen.Zoals ziekenhuizen, de (chemische) industrie, datacentersof de evenementenbranche. Bij calamiteiten, storingen,revisies of verbouwing van bestaande installaties oftijdens evenementen, is energie altijd noodzakelijk. Erkunnen dan tijdelijke voorzieningen worden ingezet, zoalsdieselgeneratoren. De overheid stelt echter steeds hogereeisen aan de emissie van dergelijke apparatuur. In dit whitepaper wordt uiteengezet hoe kan worden voldaan aan deemissie-eisen die de overheid kan stellen bij (tijdelijke)energie-installaties.Milieu bewustwording rondom tijdelijkeenergie-installaties groeitVoor vaste energie-installaties is er natuurlijk al veel milieu-regelgeving. Maar ook voor tijdelijke energievoorzieningen wordtde bewustwording rondom milieu-aspecten steeds groter. Zekerwanneer een tijdelijke situatie, een langdurige situatie wordt.Bijvoorbeeld bij het ombouwen van een energiecentrale. Maarook bij grote evenementen zoals beurzen, sportevenementen ofbijeenkomsten van internationale organisaties. De maatschappelijkeverantwoording van de organiserende partij is bij dit soort projectenvan groot belang. U doet er als organisator, bedrijf of instantie,goed aan zoveel mogelijk rekening te houden met uw omgeving.Natuurlijk omdat u het zelf belangrijk vindt, maar ook omdat u wordtbekeken en beoordeeld door de samenleving. Bovendien kunt u bijde vergunningsaanvraag voor tijdelijke energie-installaties te makenkrijgen met allerlei aanvullende emissie-eisen vanuit de overheid.Milieu bewustwordingis een mustDieselgenerator voldoet vaak standaard aan emissie-eisenDieselgeneratoren worden het meest ingezet als tijdelijke energie-installaties. Dit heeft natuurlijk een reden. In Europa zijn er eenaantal grote bedrijven die dieselgeneratoren verhuren. Dezeverhuurbedrijven hebben vaak de gerenommeerde fabrikanten vandieselmotoren achter zich staan en verhuren dieselgeneratoren die,volgens fabrieksstandaard, al voldoen aan de hoogste eisen. Dat iseen groot voordeel, want de grote fabrikanten zijn de regelgevingvaak ver vooruit en ontwikkelen dieselmotoren die voldoen aan demeest actuele emissie-eisen (deze motoren worden ook gebruiktvoor vrachtwagens, grondverzetmachines, binnenvaart- enzeeschepen en waterbouwkundige installaties). De overheid bepaaltdeze emissie-eisen en onderzoekt wat technisch mogelijk is enredelijkerwijs haalbaar voor fabrikanten. Hierop wordt de nieuweregelgeving aangepast. In sommige branches stelt de overheid dete behalen emissiedoelen samen met de fabrikanten, zodat er eengoede standaard ontstaat voor de toekomst. Dit bevordert innovatief 3. 3 WHITE PAPER EMISSIE-EISEN BIJ TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENINGENstrenge emissie-eisenzijn uitdaging, maar nietonmogelijkSCR-installatie zorgt voor lagere uitstootOm de juiste capaciteit te kunnen leveren zijn er voor dit projectvijf CAT C32 generatoren (1000 KVA) opgesteld. Feit: de CAT C32generatoren voldoen aan alle gestelde Emissie-eisen, maar niet aanNOxwaarde (maximaal 550 mg/Nm3 @ 5% O2). Om de emissie vande generatoren te verlagen, werden allereerst de ECMs (besturing)geprogrammeerd voor een zo laag mogelijke emissie-uitstoot.Daarnaast werd speciaal voor dit project een SCR-installatie(Selectieve Catalytische Reductie) ontwikkeld. Deze techniek metureuminjectie in de verbrandingslucht wordt vaak toegepast bijgasgestookte warmtekrachtkoppelingen en tegenwoordig ookin binnenvaartschepen en vrachtwagens (AdBlue). De mobieleSCR-installatie is bovenop elke generatorcontainer geplaatsten kan direct worden gebruikt (plug and play). De ureum wordtin het uitlaatsysteem genjecteerd en daarna in de katalysatoromgezet in ammoniakgas (NH3) en water. De ammoniak reageertuiteindelijk met de NOx, waarbij de onschadelijke stoffen N2enH20 ontstaan.Amsterdam wordt de decentrale stroomopwekking vervangen dooreen nieuwe, moderne installatie. Deze vervanging gaat meer daneen jaar duren. De normale noodstroomvoorziening wordt hierdoorpreferent en er wordt een tijdelijke installatie opgebouwd om denoodstroomfunctie over te nemen. Belangrijk in deze case is datde provincie Noord-Holland strenge emissie-eisen stelt aan dezetijdelijke noodstroom installatie.Eisen vanuit de provincie omtrent maximaaltoegestane emissie bij 100% vermogenNOx550 mg/Nm3@ 5% O2CO 1330 mg/ Nm3@ 5% O2HC 45 mg/ Nm3@ 5% O2PM 45 mg/ Nm3@ 5% O2SO2145 mg/ Nm3@ 5% O2NH35 mg/ Nm3@ 5% O2De opdrachtgever heeft daarom vooraf gedegen onderzoek gedaannaar de mogelijkheden. Gasgeneratoren blijken, ondanks de lage NOx-uitstoot, geen optie te zijn (zo is een gasgenerator niet geschikt voorwisselende belastingen en blockloads en een tijdelijke gasleiding nietgewenst). Hetzelfde geldt voor biobrandstof dat een negatieve invloedheeft op de betrouwbaarheid van de installatie. En dat is, zeker indeze situatie, niet wenselijk. 4. 4 WHITE PAPER EMISSIE-EISEN BIJ TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENINGENEnergyst Rental Solutions B.V.Hallenstraat 165531 AB Bladel+31 (0) 497 532 500info.nl@energyst.comwww.energyst.nlpraktijk bewijst: voldoenaan normen is mogelijkSuccesvolle caseBijkomend voordeel is de extra geluidsreductie van de SCR-behuizing die naar verwachting ca. 15 dB(A) zal bedragen. Kortom,een succesvolle case waarin de gunstige eigenschappen vandieselgeneratoren effectief zijn gekoppeld aan het behalen van alleemissie-eisen.Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u dit specifieke projectbezoeken, neem dan gerust contact op met Rob Feenstra,Energyst CAT Rental Solutions.Energyst Cat Rental Power is een organisatie die turnkeyverhuuroplossingen biedt voor energievoorziening entemperatuurbeheersing. Energyst is een joint venture vanCaterpillar en haar dealers. s Werelds toonaangevendeproducent van diesel- en aardgasmotoren, industrilegasturbines en apparatuur voor de bouw en mijnbouw.Samen met toonaangevende CAT-dealers heeft Caterpillareen netwerk van Energyst vestigingen opgezet. Energystvestigingen vindt u in Europa, Afrika en Zuid Amerika.Daarnaast is er een nauwe samenwerking met velehonderden Caterpillar-dealers over de hele wereld. Hierdooris wereldwijde service op lokaal niveau werkelijk mogelijk.Energyst verhuurt een uitgebreid en modern assortiment aanaggregaten, transformatoren, loadbanks, verdeelinrichtingenen kabels. Ook voor alle vormen van temperatuurbeheersingbiedt Energyst de juiste verhuuroplossing. Voor zowel ver-warming als koeling (op water of op luchtbasis) kan de klantkiezen uit luchtbehandelingskasten, luchtverwarming of-koeling, warmwatersystemen en chillers. 5. Our knowledgeable and experienced staffare on hand to answer any questions orprovide more information about how wecan help meet your specific needs.for more informationvisit energyst.comrental solutions fortemperature control & power generation