Vjetaka inteligencije vs. ljudska inteligencija

 • View
  1.510

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Vjetaka inteligencije vs. ljudska inteligencija

 • 1. OTVORENI UNIVERZITET / SVEUILITEVITEZ TRAVNIK MAGISTARSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA Munir Zahirovi VJETAKA INTELIGENCIJA VS.LJUDSKAINTELIGENCIJA Travnik, 2011.

2. OTVORENI UNIVERZITET / SVEUILITEVITEZ TRAVNIK MAGISTARSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA VJETAKA INTELIGENCIJA VS.LJUDSKAINTELIGENCIJA Predmet: Inteligentni informacioni sistemiMentor: prof. dr. Branko Latinovi Magistrand:Munir Zahirovi Broj indexa:003-09/MPI Smjer:Poslovna informatika Travnik, 2011. OTVORENI UNIVERZITET / SVEUILITEVITEZ TRAVNIK MAGISTARSKI STUDIJ POSLOVNA INFORMATIKA 3.

 • Pojava kompjutera i otvaranje nesluenih mogunosti njegove primjene pobudili su inovativnost, nadu, matu, ali i strah i bojazan od kompjutera. Kada se shvatilo da kompjuter ne predstavlja samo elektrinu pisau mainu i super kalkulator za razna raunjanja i proraune, poelo se razmiljati, ali i strahovati o tome ta sve kompjuter moe a ta ne.
 • Mediji su objavljivali senzacionalne vijesti i uvijek bili u potrazi za njima. Utrku nisu proputali ni autori nauno-fantastinih romana, a poeli su se snimati i razni filmovi.

4.

 • Pojava robota jo vie je doprinijela sveoptoj euforiji.
 • Ubrzo se poelo razmiljati o tome da se proizvede maina koja bi bila u stanju razmiljati poput ovjeka.Nije bilo tako davano kada je kompjuter nazivan elektronskim mozgom.
 • Pojavile su se razne kontraverze, razliiti stavovi i diskusije o vjetakoj inteligenciji. Kod nekih se poela javljati bojazan od nje i osjeaj ugroenosti za prirodnu inteligenciju. Drugi su opet u tome vidjeli mogunost produenja prirodne inteligencije i u sve to ulagali veliku nadu. Trei su imali svoju viziju (...).

5.

 • Veliku buru izazvala je vjetaka inteligencija.
 • Njene mogunosti budile su nade, ali i strahovanja. Brzopleti zakljuci koje su mnogi iznosili, kao i senzacionalna predvianja i najave pojedinih eksperata izazivale su panju i opu zainteresovanost javnosti.
 • Poela su velika ulaganja u istraivanja vjetake inteligencije i njenih mogunosti.
 • Istraivale su se, izmeu ostalog, mogunosti maine (kompjutera) da razvije sopstvenu inteligenciju, odnosno da misli. Istraivao se odnosljudskei vjetake inteligencije .

6. M

 • Pojave vjetake inteligencije otvorila jeimnoga pitanja, kao to su:
  • Da li e vjetaka inteligencija moi oponaati prirodnu?
  • Da li e kompjuter moi misliti kao ovjek?
  • Kako se to i moe li se to postii?
  • Moe li razviti sopstvenu inteligenciju?
  • Kakav je odnos prirodne i vjetake inteligencije? Koja je superiornija? ...

7.

 • Mnogi nani istraivai kroz historiju su se interesovali ta je to inteligencija. Inteligenciju su posmatrali sa razliitih aspekata.
 • Tako je, na jednom simpoziju 1921. ija je tema bila definicija inteligencije, ameriki psihologLewis M. Termaninteligenciju definisao kaosposobnost da se misli apstraktno , dok je drugi ameriki psiholog,Edward L. Thorndike , definisao inteligenciju kaouenje i sposobnost da se daju dobri odgovori na pitanja .
 • Na slinom simpozijumu odranom 1986. psiholozi su se generalno sloilida je vanost prilagoavanja okruenju klju razumijevanja toga ta je to inteligencija i u emu se ogleda. Efektivno prilagoavanje ukljuuje vei broj kognitivnih procesa, kao to supercepcija, uenje, pamenje, razmiljanje i rjeavanje problema .
 • Ukratko, inteligencija ne predstavlja jednu aktivnost (sposobnost), nego za sobom vue vie aktivnosti (sposobnosti).

LJUDSKA INTELIGENCIJA 8.

 • INTELIGENCIJA(lat.), razumnost, razboritost, termin koji se esto koristi, ali mu je sadraj teko odrediti. Postoje tri osnovne definicije:
 • sposobnost apstraktnog miljenja;
 • sposobnost uenja;
 • sposbnost snalaenje u novim situacijama.
 • Prve dve naglaavaju unutranje mogunosti organizma, trea je unekoliko konformistika; mada je prva definicija najira, izgleda da je i najprihvatljivija, jer se uenje ili bilo koje druge stvarno inteligentne aktivnosti moraju odvijati na simbolikom nivou.

LJUDSKA INTELIGENCIJA 9.

 • Kao sposobnost reavanja zadataka, prirodno datih ili vjetaki konstruisanih, inteligencija se razlikuje od instikta(kao neposrednog, nesvesnog i bioloki priroenog nalaenj aodgovarajueg rjeenja)svojom veom univerzalnou(jer moe reavati probleme koji nemaju nikakav neposredni bioloki znaaj, vaan za bioloko odravanje jedinke ili vrste)i od intuicije(kao neposrednog sintetikog uvianja reenja bez razlaganja problema, bez uvianja razliitih moguih reenja i bez biranja onog reenja koje bi logiki najvie odgovoralo).
 • (natuknicainteligencija :Mala enciklopedija , I tom,Prosveta, Beograd, 1978., str. 712. )

LJUDSKA INTELIGENCIJA 10. 1. Prvi uslov saznanja je neposredno imanje prisutnom jedne stvari. Tu prezentnost stvari kao nje same Lajbnic prema Dekartu nazivaclaritas . 2. Situacija u kojoj jasno saznajemo neku stvar, ali ne moemo jasno da kaemo u emu se sastoji njena razlika prema drugim stvarima. Takvo saznanje Lajbnic nazivacognitio confusa , nerazdvojeno saznanje, ono koje ne shvata to to jedno odvaja od drugog, saznanje koje ne moe da se legitimie kao saznanje. STEPENI SAZNANJA PO LAJBNICU 11. 3.Suprotnocognitio confusa , imamo obrazloeno saznanje cognitio distincta . Odreenosti koje razlikuju jedno od drugoga su istovremeno one oznake jedne stvari po kojima moemo da je saznamo i prepoznamo. 4. Cognitio distincta ima svoje stupnjeve. Ono to jedna stvar jeste obuhvaeno je definicijom. Ova se sa svoje strane sastoji od pojmova, kojima je opet potrebna definicija. Jednom u strogom smislu distinktnom saznanju, potreban je povratak na elementarne pojmove koji se dalje ne mogu razlagati. Takvo saznanje se nazivacognitio intuitivailiadekvatno saznanje . Ono je teko i veoma se rijetko susree. Od svih nauka matematika je ta koja ponajpre dovodi do adekvatnog saznanja, tj. do vraanja na jednostavne elemente. STEPENI SAZNANJA PO LAJBNICU 12. 1666. napisao je djeloDe Arte Combinatoria ("On the Art of Combination"), u kojem je formulisao model koji je, teoretski, pretea modernih kompjutera: sva rasuivanje, sva otkria, verbalna ili ne, mogu se svesti na niz kombinacija elemenata, kao to su brojevi, rijei, glasovi ili boje.

 • Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) je njemaki filizof, matematiar i politiki savjetnik. Roen je luteranskoj porodici pred kraj trogodinjeg rata koji se vodio u Njemakoj. 1661. godine upisao se na Univerzitet Leipzig kao student prava. Tu je doao u kontakt sa poznatim ljudima koji su revolucionizirali nauku i filozofiju, kao to su Galilo Galilej, Francis Bakon, Thomas Hobbes i Ren Descartes.

STEPENI SAZNANJA PO LAJBNICU 13.

 • umjetna inteligencijaGrana raunalne znanosti koja se baviosposobljavanjem raunala za oponaanje nekih vidova inteligencije , primjericeprepoznavanja govora ,zakljuivanja ,pretpostavljanja ,kreativnog odgovaranja ,mogunosti uenja iz prolih iskustava , tesposobnosti stvaranja razumnih pretpostavki iz nepotpunih informacija . Umjetna inteligencija je sloeno polje na kojem se radi u dva smjera jedan se bavi istraivanjima kako iva bia misle, a drugi pronalaenjem naina za ugraivanje slinih sposobnosti u raunalne programe. Neke zadae, smatrane vrlo tekim za raunalo, primjerice igranje aha, pokazale su se razmjerno lakima za programiranje. Druge, neko smatrane lakima za programiranje, na primjer prepoznavanje govora i prevoenje jezika, pokazale su se izrazito tekima. Djelotvorne aplikacije na ovom polju ukljuuju raunalni ah i dijagnostika pomagala, zvana strunjakim sustavima, za upotrebu u zdravstvu i drugim djelatnostima..
 • ( Natknicaumjetna inteligencija:Peter Aitken i et. al:Informati c ki rje c nik , prijevod: Ruer Jeny i Ranko Petrakovi, Znak, Zagreb, 1995., str. 350. )

VJETAKA INTELIGENCIJA 14.

 • Generalno, vjetaka inteligencija predstavlja polje koje se bavi razvojem tehnika koje dozvoljavaju kompjuteru da djeluje kao jedan inteligentan ogranizam (bie) poput ovjeka. Ciljevi su razliiti, od onih sa niskim stremljenjima gdje program (treba da) izgleda malo pametniji nego to bi neko oekivao, do onih s viim stremljenjima gdje se pokuava razviti svjesno, inteligentno, kompjuterski-bazirano bie. Cilj koji ima niska stremljenja konstantno se gubi u generalnoj kompjuterskoj pozadini kako se softver i hardver razvija.
 • ( NatuknicaArtificial Intelligence : William, J. R., Jr.:The International Dictionary of Artificial Intelligence , The Glenlake Publishing Company, Ltd., USA, 1999., str. 13.)

VJETAKA INTELIGENCIJA 15.

 • Nonpsychological AI nepsiholoka VI
 • Weak Psychological AI slaba psiholoka VI
 • Strong Psychological AI jaka psiholoka VI
 • Suprapsychological AI nadpsiholoka VI

VRSTE VJETAKE INTELIGENCIJE 16.

 • Nonpsychological AI nepsiholoka VI
 • I straivanja ove vrste ukljuuju izgradnjuiprogramiranje kompjutera da obavljaju zadatke koji, prema Marvinu Minsky-u, zahtjevaju inteligenciju kada bismo ih mi obavljali.
 • Istraivai nepsiholoke VI nemaju nikakvih pretenzija za psiholokim realizmom svojih programa ili ureaja koje izgraujuhoe li ih obavljati poput ovjeka ili ne.

VRSTE VJETAKE INTELIGENCIJE 17.

 • Weak Psychological AI slaba psiholoka VI
 • I straivanja ove vrste se vode vienjem da je kompjuter jedna korisna alatka u prouavanju mozga (svijes